elektro.info

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Temperature control oil of a hydraulic press working at the unit made of paper

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Wraz z wyliczeniami sformułowali wnioski.
Rys. redakcja EI

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Wraz z wyliczeniami sformułowali wnioski.


Rys. redakcja EI

W zakładzie przetwórstwa
papieru często jako surowiec używane są odpady. Aby je przygotować do
powtórnego przetworzenia, należy je zmniejszyć i odpowiednio uformować. Do
tego celu używane są specjalne prasy hydrauliczne, które nazywamy belownicami.
Przykładem takiej maszyny jest belownica HSM VK-6015.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Analiza pracy prasy hydraulicznej

Główny napęd prasy stanowi silnik indukcyjny asynchroniczny o mocy 30 kW, który napędza pompę wielotłoczkową typu A010VSO140DFLR.

Pompa stanowi źródło oleju hydraulicznego do zasilania bloku hydrauliki. Poprzez odpowiednie sterowanie rozdzielaczy na bloku hydrauliki uzyskujemy sterowanie przepływem oleju hydraulicznego do elementów wykonawczych, między innymi do cylindra prasującego, który wykonuje główne zadanie prasowania usypu papierowego.

Wielkość produkowanych przez prasę belotek z odpadami papierowymi jest w granicach 720x720x600–1200 mm, przy teoretycznej gęstości usypowej masy 20 kg/m3. Z tego też względu zmieniać się będzie cykl załadowczy prasy, jak również cykl prasowania, który odgrywa najważniejszą rolę ze względu na procentowe wykorzystanie oleju hydraulicznego oraz jego nagrzewanie

Na rys. 1. przedstawiono przykładowe przebiegi zmian ciśnienia i temperatury.

Zmiana liczby cykli w jednostce czasu oraz skład usypu mają wpływ na stan cieplny maszyny.

Zmiana temperatury oleju ma wpływ na jego lepkość, co przekłada się na jego pozostałe parametry, a w dalszej kolejności na żywotność takich elementów prasy jak elementy hydrauliczne (pompa wielotłoczkowa, rozdzielacze, siłowniki), elementy mechaniczne z tworzywa sztucznego oraz elementy elektryczne.

Najważniejszym elementem uczestniczącym w rozpraszaniu ciepła powstałego w wyniku pracy prasy belującej jest chłodnica wentylatorowa HYDAC z zespołem pompowym typu KFZP‑3÷4/3.0/P/90/40 (G1 1/4), która ma za zadanie rozproszenie jak największej ilości ciepła w jak najkrótszym czasie. Charakteryzuje się ona mocą rozpraszania o wartości 13 kW, podawanej w dokumentacji techniczno-rozruchowej prasy [1].

Częstość cykli pracy belownicy w głównej mierze zależy od prędkości napełniania usypem, a zależy to od wielkości produkowanych odpadów. Jednocześnie liczba cykli wykonywanych przez prasę jest zależna od wielkości usypu, a to wpływa bezpośrednio na zużycie energii elektrycznej i wydzielanie ciepła traconego podczas sprężania i prasowania, a więc również na nagrzewanie oleju.

b regulacja temperatury oleju rys1

Rys. 1. Przebiegi zmian ciśnienia i temperatury oleju hydraulicznego podczas procesu prasowania; rys. T. Buźniak, T. Zarębski

W warunkach obciążenia temperatura oleju na prasie osiąga powyżej 65°C, co jest wartością ponadgraniczną, niedopuszczalną dla oleju mineralnego. Ma to związek z warunkami panującymi w otoczeniu jej pracy oraz wzrastającym obciążeniem i niewystarczającą wydajnością układu chłodzenia w pełnym zakresie temperatur pracy oleju hydraulicznego.

Z tego też względu, mając na uwadze bezpieczeństwo pracy i warunki zużycia elementów układu hydrauliki, należy stworzyć takie warunki pracy dla układu chłodzenia, aby był w stanie odebrać ciepło przed przekroczeniem temperatury granicznej.Kwestia bezpieczeństwa i bezawaryjności urządzenia leży właśnie w procesie utrzymania odpowiedniej temperatury oleju hydraulicznego, co ma silny związek z jego lepkością.

Dla zachowania odpowiedniego reżimu temperatur przy zmieniających się warunkach otoczenia oraz obciążenia pracy, istotne jest ciągłe analizowanie temperatury oleju oraz przewidywanie jej zmiany w czasie przy założonym obciążeniu chwilowym, które faktycznie występuje.

Założono stały okres analizy temperatury według charakterystyki nagrzewania, która tworzona będzie automatycznie w trakcie analizy obciążenia prasy, poprzez wzrost temperatury oleju.

Doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że dobór chłodnicy nie jest właściwy do pełnego zakresu temperatur pracującego układu w określonych warunkach pracy.

Modernizacja układu chłodzenia

W pracującym układzie prasy belującej HSM VK-6015 zastosowano pomiar temperatury oleju w jednym punkcie.

W celu poprawy pracy układu chłodzenia należy wykonać modernizację układu pomiaru temperatury tak, aby uwzględniał również panujące na zewnątrz warunki otoczenia, w szerzej rozumianym aspekcie.

W celu optymalizacji sterowania procesem załączania układu chłodzenia należy więc dobrać odpowiedni człon regulacyjny, dzięki czemu będzie możliwe przewidywanie przyszłego przyrostu temperatury.

Ze względu na konieczność dokładnego opisu warunków nagrzewania i stygnięcia, konieczne jest pozyskanie największej liczby informacji o przebiegu procesu i możliwych występujących warunkach, w których proces ten będzie występował. Do tego celu przeznaczono:

 • 2 czujniki temperatury, otoczenia i wylotu z chłodnicy typu KTY-83/120,
 • pojedynczy czujnik temperatury i wilgotności otoczenia przy chłodnicy typu AM2302
 • oraz czujnik temperatury oleju DS18S20.

Dzięki prezentowanemu poniżej modelowi regulatora krokowego temperatury, którego głównym członem będzie bilans ciepła w układzie i pomiar sprawności układu chłodzenia, znane będą parametry układu chłodzenia, a proces regulacji będzie w pełni korygowany (rys. 2).

b regulacja temperatury oleju rys2

Rys. 2. Schemat regulatora PID [2]; rys. T. Buźniak, T. Zarębski

 • Punktem startowym regulacji będzie temperatura ustalona początkowa, która spowoduje, że regulator zostanie pobudzony do analizy temperatury.
 • Przyjęto, że do celów regulacji początkowa temperatura musi osiągnąć 10 stopni poniżej wartości nastawy.
 • Kolejnym punktem pracy regulatora będzie punkt załączenia, zależny ściśle od punktu pracy układu prasy, określonego nastawami regulatora PID.
 • Ostatnim punktem pracy regulatora będzie punkt temperatury maksymalnej, który będzie powodował, że kolejna charakterystyka dla analizowanych warunków będzie odpowiednio skorygowana. Korekta ta została zastosowana w trybie pracy automatycznej. Polega ona na obniżeniu temperatury załączenia układu, według skorygowanej nastawy PID, która zmienia charakterystykę zmian temperatury. Pomiar wilgotności będzie się odbywał w pobliżu chłodnicy, która pracuje z nawiewem wymuszonym.

Konstrukcja układu pomiaru temperatury powinna pozwolić na oszacowanie na podstawie zawartości oleju w układzie, ilości ciepła, które powinno zostać rozproszone, a jednocześnie wspomóc określenie sprawności maszyny, co ma odniesienie również do jej faktycznego stanu technicznego i ewentualnego przewidywanego przeglądu serwisowego.

Oczywista jest w przypadku kontroli temperatury ciągła weryfikacja bilansu ciepła w układzie, tak aby warunki jego rozproszenia za pomocą układu chłodzenia pozwoliły na odprowadzenie zgromadzonego ciepła, widocznego po szybkości wzrostu temperatury. Dlatego też w momencie, w którym wystąpi niekorzystny stan warunków zewnętrznych, regulator załączy układ chłodzenia w celu odprowadzenia nadmiaru ciepła.

Propozycja układu realizującego autonomiczną procedurę analizy temperatury załączenia układu w celu ograniczenia temperatury maksymalnej oleju oparta została na mikrokontrolerze ATMEGA 644, w którym do pomiaru temperatury zostaną użyte wejścia przetwornika ADC, które będą zasilane sygnałem z czujników temperatury PTC typu KTY-83/120.

Regulator PID działa jako regulator ciągły, który mierzy wartość regulowaną z wartością zadaną i ciągle pomniejsza uchyb pomiędzy tymi wartościami.

W projektowanym układzie regulacji dwupołożeniowej istotną rolę ma tak zwany czas zdwojenia, który zawarty jest w działaniu członu integrującego. Czas zdwojenia definiowany jest przez osiągnięcie przez sygnał wyjściowy wartości równej podwojonej wartości sygnału wejściowego.

Do realizacji rzeczywistego układu konieczna jest postać dyskretna regulatora PID, który oparty jest na skończonych wartościach rzeczywistych zmierzonych przez czujniki. Opis dyskretny regulatora PID w wersji podstawowej prezentują poniższe zależności:

W celu opisu programowego zastosowano uproszczenie do postaci z uwzględnieniem modyfikowanego dodatkowego członu całkującego:

Projektowany regulator PID ma dwa cykle pracy:

 • manualny, ustawiany przez operatora,
 • oraz automatyczny, wyliczany z stałej nagrzewania i stygnięcia obiektu.

Wyliczenia inercji będą służyć tylko do pokazania przybliżonego czasu ustalania dla określonych warunków które są zmienne (temperatura otoczenia, wilgotność) oraz zostaną zaimplementowane do trybu automatycznego. Będzie to miało znaczenie w przypadku, gdyby urządzenie było podłączone przez RS-232 z komputerem, który analizowałby tego typu dane.

Elementem dodatkowym stosowanym w układzie regulacji PID jest dodatkowy człon całkujący, który powoduje modyfikacje modułu PID do osiągnięcia pożądanych oscylacji o znanym okresie oscylacji wymuszonym zmianami temperatury medium.

Proces wytwarzania oscylacji ma na celu przekształcenie układu PID w regulator dwustanowy, z którego dodatnia połówka oscylacji będzie użyta do załączenia układu chłodzenia na określony czas trwania, tak aby wywołać założony spadek temperatury w ustalonej granicy uchybu regulacji.

Aby cały proces przebiegał zgodnie z założeniami, dodatkowo wprowadzono możliwość ustawienia przeregulowania układu regulatora oraz ustawiono maksymalną wartość błędu regulacji wprowadzanego sztucznie przez dodatkowy człon całkujący na poziomie regulowanym stałą wartością.

Domyślnie w układzie występuje wartość R (rest), która ma za zadanie wprowadzenie różnicy na progu wyłączenia od wartości zadanej. Zabezpiecza to przebieg procesu regulacyjnego, tak aby wartość wprowadzanego błędu nie przekroczyła oczekiwanej, powodując błędną pracę układu regulatora.

Poniżej przedstawiono równanie opisujące proces regulacji PID po zastosowaniu dodatkowego członu całkującego dla wartości uzyskiwanego uchybu:

co daje transmitancję układu o następującym kształcie:

Projektowany regulator PID doskonale pasuje charakterystyką do sterowania pracą silnika pompy układu chłodzenia w układach o dużej stałej czasowej, czyli takiej jak przedmiotowy zbiornik oleju.

Regulator ten wspomaga automatyczny algorytm zmiany stałej czasowej, dzięki czemu proces będzie przebiega w cyklu nadążnym (wyszukiwaniu optymalnego punktu załączenia poprzez analizę przyrostów).

Aby proces regulacji został właściwie przeprowadzony, układ powinien posiadać odpowiednie nastawy w pętli sterowania, co zapewnia w razie braku informacji o obiekcie tryb automatyczny.

Analizując obecny stan pracy układu chłodzenia i trudności z uzyskaniem właściwej temperatury założonej stwierdzono, że praca układu nie może polegać tylko na regulacji dwustanowej, która sprawdza się przy dopasowaniu układu chłodzenia do układu hydrauliki.

W przypadku gdy jest zmienne obciążenie, przekraczające zdolności układu chłodzenia, należy zastosować wielopunktowy cykl pracy układu chłodzenia, polegający na czasowym załączeniu układu chłodzenia w celu uzyskania niewielkiego pomiarowego spadku temperatury.

Do celów projektowych ustalono spadek o wartości 3°C, tak aby można było obliczyć w programie przewidywaną dla danych warunków stałą czasową chłodzenia oleju. Postępowanie takie powoduje, że regulator oprócz stałych regulacyjnych posiada człon nadążny, który koryguje zmiany dynamiki nagrzewania obiektu i wspomaga proces zregulowania do ustalonej temperatury.

Podczas pomiaru spadku temperatury można obliczyć również ilość ciepła, jakie zostało rozproszone, przyjmując wartości temperatury i wilgotności otoczenia do obliczeń mocy chłodniczej chłodnicy, a sumarycznie do przybliżonego rozrachunku emitowanego ciepła. Aby to osiągnąć, konieczne było zastosowanie obliczania stosunku ciepła zmagazynowanego w układzie do ciepła, które zostaje rozproszone w założonej jednostce czasu.

Poprzez obserwację układu ustalono, że zmiany temperaturowe procesu nagrzewania mogą być analizowane 3-minutowym czasem próbkowania. Porządkując proces doboru nastaw regulatora w członie PID zaproponowano ustawienie ich za pomocą metody Zieglera-Nicholsa (tab.).

b regulacja temperatury oleju tab

Tab. 1. Nastawy Zieglera–Nicholsa

W związku z tym, że regulacja temperatury oleju w układzie powinna być w granicy 40–50°C, więc proces pomiarowy zaczyna się w momencie 10°C, poniżej zalecanego progu nastaw, czyli przy 40°C. Aby nie ograniczać możliwości regulacyjnych, wartość tę programowo będzie można zmieniać tak, aby przedział regulacji mógł być zachowany dla innych nastawialnych temperatur.

Ponieważ do układu kontrolera jest konieczna postać dyskretna PID, więc postać wszystkich parametrów musi być dyskretna. W celu uzyskania prawidłowych parametrów PID należy zastosować następujący algorytm:

 1. Ustawić wartość członu integrującego do wartości maksymalnej.
 2. Ustawić wartość członu różniczkującego do wartości minimalnej.
 3. Powoli zwiększać wzmocnienie, tak aby uzyskać oscylacje wokół wartości nastawionej i jednocześnie wpisać wartość wzmocnienia jako krytyczne.
 4. Zmierzyć czas występowania oscylacji, a następnie przejść do nastaw zalecanych przez Zieglera–Nicholsa, czyli człon proporcjonalny z mnożnikiem 0,6 wartości wzmocnienia krytycznego, dla członu integrującego mnożnik 0,5 wartości częstotliwości oscylacji i dla członu różniczkowego wartość mnożnika 0,12 wartości częstotliwości oscylacji.

Wnioski

W cyklu przeprowadzonych analiz temperatury pracy stwierdzono, że górną i obserwowalną temperaturą do regulacji jest 50°C, co w sposób jednoznaczny neguje dotychczasowe nastawy ustawione przez producenta na poziomie 55°C.

Projektowany regulator na bazie własnych analiz i testów potwierdził zakładane działanie w cyklu regulacyjnym oraz spełnił warunki narzucane testami stabilności. Wartość mocy chłodniczej silnie zależy od wilgotności, dlatego też pomocnym okazał się pomiar wilgotności, który uczestniczy w kreowaniu wartości uchybu i jednocześnie wpływa na punkt załączenia układu chłodzenia.

Literatura

 1. Dokumentacja techniczno-rozruchowa belownicy HSM 6.652.999.110-P02132-Wydanie 09/2007.
 2. Findeisen W. Poradnik inżyniera automatyka, WNT, Warszawa 1969
 3. Buźniak T. Analiza pracy prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru. Praca dyplomowa magisterska, Szczecin 2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa? Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje...

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje bezpieczeństwo, jak i komfort życia nie generując większych wydatków. Co więcej, minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązania są już w zasięgu każdego posiadacza domu.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia...

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia lub kąta obrotu oraz zastosowanie enkoderów w rozwiązaniach turbin wiatrowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.