elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych

Przekładniki prądowe i napięciowe wchodzą w skład elementów wejściowych struktury układu automatyki zabezpieczeniowej. Służą do zbierania i wstępnego przetwarzania wielkości fizycznych, charakteryzujących stan pracy obiektu chronionego, na znormalizowane wartości wtórne, odpowiednie do zasilania dalszych układów, proporcjonalne do wielkości pierwotnych, zgodnie ze zdefiniowanym współczynnikiem transformacji – przekładnią.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Stosowanie przekładników w układach elektroenergetycznych umożliwia [5, 6, 7]:

 • separację galwaniczną elementów obwodów wtórnych od wysokonapięciowych obwodów pierwotnych,
 • przetworzenie prądów i napięć z wartości ruchowych na poziom wtórny z wymaganą dokładnością,
 • sumowanie prądów lub napięć odwzorowujących wielkości pierwotne w różnych punktach systemu elektroenergetycznego,
 • typizację obwodów wejściowych urządzeń pomiarowych i zabezpieczających, z uwagi na znormalizowany szereg znamionowych wartości wtórnych,
 • umieszczenie urządzeń pomiarowych, przekaźników lub zespołów automatyki zabezpieczeniowej w miejscu niebezpośrednio sąsiadującym z punktem zainstalowania przekładników.

Podstawowym zadaniem przekładników prądowych, wykorzystywanych przez układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, jest dostarczanie informacji o prądach przy zwarciach w obiekcie chronionym lub systemie elektroenergetycznym (SEE) w warunkach znacznych przetężeń. Wymaga się przy tym względnie dokładnej transformacji, tj. obarczonej błędem całkowitym przetwarzania, niewykraczającym poza zakres określony w normie dla przekładnika danej klasy obciążonego znamionowo.

Dodatkowo przebieg prądu zwarciowego może być silnie odkształcony przez składowe przejściowe o znacznej wartości i długiej stałej czasowej zanikania, wywołane wystąpieniem stanu zakłóceniowego. Skutkuje to nasyceniem rdzenia ferromagnetycznego aparatu pomiarowego, co prowadzi do deformacji przebiegu prądu wtórnego. Ryzyko nasycenia rdzenia występuje również w przypadkach [8]:

 • przekroczenia przez wartość skuteczną prądu płynącego w miejscu zainstalowania przetwornika pomiarowego poziomu wynikającego z granicznego współczynnika dokładności przekładnika prądowego do zabezpieczeń,
 • zjawiska pozostałości magnetycznej – indukcja resztkowa, sumując się z indukcją wywołaną przepływem prądu pierwotnego, może doprowadzić do przekroczenia granicznego progu.

Te szczególne i różnorodne warunki pracy przekładników prądowych do zabezpieczeń sprawiają, że wraz z rozwojem techniki zabezpieczeniowej i zaostrzeniem wymagań stawianych zabezpieczeniom, problem poprawnej transformacji prądu, szczególnie w stanach zakłóceniowych, jest jednym z czynników decydujących o poprawności działania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej [3] – zniekształcenia sygnałów, spowodowane nasyceniem rdzenia aparatów pomiarowych, mogą prowadzić do bardzo dużych, trudno korygowalnych, błędów pomiaru wielkości kryterialnych, powodując zbędne lub brakujące zadziałanie zabezpieczeń. Przekładnikom napięciowym, przeznaczonym do współpracy z układami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), stawia się wymagania dotyczące jakości przetwarzania sygnałów zdeterminowanej dokładnością wynikającą z klasy zastosowanej aparatury pomiarowej. W szczególności, w przypadku obniżenia, zapadu lub zaniku napięcia pierwotnego, analogiczny przebieg zmian wartości napięcia powinien być odwzorowany na zaciskach strony wtórnej przekładnika napięciowego.

Kryteria doboru aparatury pomiarowej dla celów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Dobór przekładników prądowych i napięciowych, przeznaczonych do współpracy z układami realizującymi funkcje zabezpieczeniowe, nie ogranicza się tylko do określenia wymaganych wartości parametrów technicznych. Należy również sprecyzować ich lokalizację oraz liczbę. Przy doborze miejsc zainstalowania oraz liczby aparatów pomiarowych wykorzystywanych dla celów układów EAZ należy uwzględnić:

 • konieczność ochrony przed skutkami zakłóceń wszystkich elementów składowych układu elektroenergetycznego w obrębie obiektu wytwórczego, niezależnie od stanu pracy rozpatrywanego fragmentu systemu elektroenergetycznego,
 • potrzebę rozdzielenia przekładników prądowych dostarczających sygnały wejściowe do modułów systemu automatyki realizujących funkcje różnicowoprądowe od przekładników prądowych wykorzystywanych przez inne zabezpieczenia – pozwala to na prawidłową pracę zabezpieczeń różnicowoprądowych nawet w przypadku wystąpienia stanów zakłóceniowych w obwodach pomiarowych pozostałych modułów, z uwagi na brak połączeń galwanicznych pomiędzy stronami wtórnymi obu powyższych układów automatyki,
 • zalecenia dotyczące klasy dokładności przekładników przeznaczonych do współpracy z zabezpieczeniami; w przypadku zabezpieczenia generatora od pracy silnikowej w większości opracowań traktujących o tej tematyce postuluje się wybór przekładników prądowych o klasie nie gorszej niż 0,5 i napięciowych klasy 1,0; dla pozostałych zabezpieczeń zaleca się stosowanie przekładników prądowych klasy 5P, natomiast napięciowych – klasy 3P,
 • zasadę rezerwowania lokalnego zespołów automatyki zabezpieczeniowej, która wymusza stosowanie odrębnej aparatury pomiarowej dla każdego redundantnego modułu układu EAZ.

Właściwy dobór przekładników zależy nie tylko od spodziewanych przebiegów wielkości pierwotnych w stanach pracy normalnej i zakłóceniowej obiektu chronionego oraz od typu przyłączonego zabezpieczenia – należy również uwzględnić sposób realizacji pomiaru wielkości kryterialnych. W układach EAZ opartych na urządzeniach cyfrowych istnieje możliwość wykonywania złożonych operacji na zbiorze próbek sygnałów wejściowych. Pozwala to w znacznym stopniu skompensować błędy transformacji przekładników w stanach przetężeniowych (dotyczy to przede wszystkim przekładników prądowych).

W takich przypadkach dobór parametrów technicznych aparatury pomiarowej musi uwzględniać specyfikę algorytmów filtracyjnych i pomiarowych wielkości kryterialnych. Dlatego powinien być dokonywany indywidualnie w zależności od typu i rodzaju zainstalowanych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Jednak w kolejnych punktach artykułu przedstawiono zasady doboru przekładników do zabezpieczeń, w których zaimplementowano „klasyczne” algorytmy pomiarowe i decyzyjne. Umożliwia to wykorzystanie opisywanego zbioru kryteriów do określenia zalecanych wartości parametrów technicznych obwodów pomiarowych, niezależnie od indywidualnej specyfiki układów EAZ różnych producentów.

Kryteria doboru parametrów technicznych przekładników prądowych

Dobór przekładników prądowych, wykorzystywanych przez układy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej polega na ustaleniu wartości następujących parametrów technicznych (korzystając z [8]):

 • napięcie znamionowe izolacji przekładnika (kryterium nr 1):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor1

Wzór 1

gdzie:

Us – międzyprzewodowe napięcie robocze sieci w miejscu zainstalowania przekładnika prądowego.

 • znamionowy prąd pierwotny (kryterium nr 2):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor1 1

Wzór 2

gdzie:

Iobl – maksymalna wartość prądu obciążenia płynącego w miejscu zainstalowania przekładnika prądowego spośród wszystkich stabilnych stanów pracy rozpatrywanego układu elektroenergetycznego,

ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor3

Wzór 3

gdzie:

Smax – maksymalna wartość obciążenia elementu układu elektroenergetycznego w miejscu zainstalowania aparatury pomiarowej.

Znamionowy prąd pierwotny przekładnika prądowego wyznacza się przez zaokrąglenie w górę obliczonej wartości prądu Iobl do najbliższej wartości znormalizowanej.

 • znamionowy prąd wtórny (kryterium nr 3):

Zalecana wartość znamionowego prądu wtórnego przekładnika prądowego wynosi 5 A (na podstawie [5, 6, 7, 8]). Jednak w przypadkach szczególnych, np. przy dużych odległościach aparatury pomiarowej od przekaźników lub zespołów automatyki zabezpieczeniowej, można stosować przekładniki o znamionowym prądzie wtórnym 1 A [8], co pozwala znacząco zmniejszyć straty mocy w przewodach łączących uzwojenia wtórne przetworników pomiarowych z przyłączonymi układami EAZ.

 • znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (kryterium nr 4):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor4

Wzór 4

gdzie:

Ith(tk) – prąd cieplny zastępczy dla czasu trwania zwarcia tk.

 • znamionowy prąd szczytowy (kryterium nr 5):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor5

Wzór 5

gdzie:

ip – maksymalna wartość udarowego prądu zwarcia w miejscu zainstalowania przekładnika prądowego spośród wszystkich analizowanych stanów zakłóceniowych rozpatrywanego układu elektroenergetycznego.

 • klasa dokładności (kryterium nr 6):

Normy wprowadzają dwie klasy dokładności przekładników prądowych przeznaczonych do współpracy z zabezpieczeniami: 5P i 10P – liczba oznaczająca klasę określa dopuszczalny błąd całkowity przy znamionowym granicznym prądzie pierwotnym i znamionowej impedancji obciążenia. Dobierając klasę dokładności aparatury pomiarowej, należy uwzględnić rodzaj funkcji zabezpieczeniowej realizowanej w przyłączonym module układu EAZ.

 • moc znamionowa (kryterium nr 7):
  • dla przekładników klasy 0,2; 0,5; 1:
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor6

Wzór 6

  • dla przekładników klasy 3; 5P; 10P:
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor7

Wzór 7

S2 – moc pozorna obciążenia uzwojeń wtórnych przekładnika – suma mocy: pobieranej przez układ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, traconej w przewodach oraz traconej na rezystancjach zestyków.

 • znamionowy współczynnik graniczny dokładności (kryterium nr 8):

Znamionowy współczynnik graniczny dokładności określa zakres poprawnej transformacji wielkości pierwotnych na wtórne. Jest to krotność prądu I1N, dla którego przekładnik prądowy obciążony znamionowo spełnia wymagania określone w normie dla danej klasy w zakresie błędu całkowitego.

Dla stanu ustalonego poprawność transformacji jest zapewniona, gdy:

ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor8

Wzór 8

gdzie:

I”k – największa spodziewana wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarciowego płynącego w miejscu zainstalowania przekładnika.

Jednak warunek poprawnej transformacji w stanie ustalonym jest niewystarczający w odniesieniu do przekładników przeznaczonych do współpracy z zabezpieczeniami: nadprądowym bezzwłocznym (lub zwłocznym, ale o krótkim opóźnieniu czasowym), odległościowym oraz różnicowym. Wymienione układy wymagają przekładników prądowych, które także w stanie nieustalonym spełniają warunek nienasycania się rdzenia ferromagnetycznego, tj. utrzymania wymaganej dokładności przetwarzania prądu pierwotnego na wtórny, bądź nie ulegną nasyceniu w czasie potrzebnym do zadziałania przyłączonych układów EAZ.

Dla stanu nieustalonego poprawność transformacji jest zapewniona, gdy:

ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor9

Wzór 9

gdzie:

Ktfmx – maksymalna wartość współczynnika przejściowego, określającego wpływ składowej nieokresowej w strumieniu,

KR – współczynnik pozostałości magnetycznej (wartości współczynników określono, korzystając z [5]):

 • dla zabezpieczenia nadprądowego i odległościowego: Ktfmx=7, KR=0,3;
 • dla zabezpieczenia różnicowoprądowego: Ktfmx=14, KR=0,6.

Kryteria doboru parametrów technicznych przekładników napięciowych

Dobierając parametry przekładników napięciowych, przeznaczonych do współpracy z układami EAZ, powinno się kierować następującymi zasadami:

 • napięcie znamionowe pierwotne (kryterium nr 1):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor10

Wzór 10

gdzie:

UNs – napięcie znamionowe sieci w miejscu zainstalowania przekładnika napięciowego

 • sposób łączenia zacisków pierwotnych (kryterium nr 2):
  • układ pełnej gwiazdy z uziemionym punktem zerowym umozliwia pomiar napięć międzyprzewodowych i fazowych,
  • układ niepełnego trójkąta (układ V) umożliwia pomiar napięć międzyprzewodowych,
  • układ otwartego trójkąta umożliwia pomiar składowej zerowej napięć fazowych.
 • moc znamionowa (kryterium nr 4):
  • dla układu pełnej gwiazdy: U2N=100/√3 V,
  • dla układu niepełnego trójkąta: U2N=100 V,
  • dla układu otwartego trójkąta: U2N=100/3 V.

Układ połączeń przekładników napięciowych jest zdeterminowany przez wymaganą postać wejściowych sygnałów napięciowych:

 • liczba uzwojeń wtórnych i ich przekładnia (kryterium nr 3):
ei 3 2009 zasady doboru aparatury wzor11

Wzór 11

gdzie:

S2 – moc pozorna obciążenia obwodu wtórnego przekładnika.

 • klasa dokładności (kryterium nr 5):

Normy wprowadzają dwie klasy przekładników napięciowych przeznaczonych do współpracy z zabezpieczeniami: 3P i 6P, przy czym dla zabezpieczenia generatora od pracy silnikowej – zgodnie z [5] – postuluje się wybór przekładnika napięciowego klasy 1,0.

Charakterystyka części elektrycznej bloku energetycznego

Na rysunku 1. przedstawiono schemat ideowy części elektrycznej rozpatrywanego obiektu wytwórczego, składającego się z generatora G, transformatora blokowego TB i transformatora potrzeb własnych blokowych Tpw. W układzie blokowym zastosowano wyłączniki: blokowy W1 po stronie GN transformatora TB, generatorowy W2 oraz strony GN transformatora Tpw – łącznik W3. Ze względu na dostępność niezbędnych danych do analizy wybrano jednostkę średniej mocy. W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w układach elektrycznych wymienionych obiektów wytwórczych zwykle stosuje się wyłącznie wyłącznik blokowy bądź wyłączniki blokowy i generatorowy (korzystając z [1, 2]). Jednak w artykule rozpatrywano najbardziej rozbudowaną strukturę konfiguracyjną bloku, z uwagi na większy uniwersalizm przyjętej topologii obiektu wytwórczego. Pozwala to wykorzystać przedstawione kryteria doboru aparatury pomiarowej również dla jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej znacznie przekraczającej 100 MVA.

Określenie wymaganych wartości parametrów technicznych przekładników prądowych i napięciowych wymusza przeprowadzenie obliczeń najbardziej prawdopodobnego scenariusza zwarć w obrębie analizowanego fragmentu systemu elektroenergetycznego. Konieczne jest również sporządzenie zestawienia obciążeń mocą pozorną elementów cząstkowych części elektrycznej jednostki wytwórczej zarówno podczas pracy w warunkach normalnych, jak i w warunkach zakłóceniowych lub pracy awaryjnej różnych składników obiektu wytwórczego.

W tabeli 1. zamieszczono wartości początkowych prądów zwarć trójfazowych, stanowiące podstawę do obliczenia parametrów odniesienia kryterium nr 4, 5 i 8 doboru danych technicznych przekładników prądowych. Wyróżnione wielkości to maksymalne wartości prądów zwarciowych poszczególnych obiektów cząstkowych jednostki wytwórczej spośród wszystkich analizowanych stanów zakłóceniowych rozpatrywanego układu elektroenergetycznego. Przedstawione wartości – wyrażone w kA – odnoszą się do napięć znamionowych elementów składowych bloku.

Przyjęta struktura części elektrycznej bloku energetycznego umożliwia pracę obiektu wytwórczego w sześciu stabilnych stanach pracy – wyniki przeprowadzonych obliczeń rozpływowych zamieszczono w tabeli 2. Wyróżnione wielkości to maksymalne wartości obciążeń poszczególnych elementów rozpatrywanej jednostki wytwórczej.

Dobór aparatury pomiarowej układów EAZ jednostki wytwórczej średniej mocy

Dobór parametrów technicznych przekładników prądowych i napięciowych, dostarczających sygnały wejściowe do układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, przedstawiono na przykładzie bloku energetycznego, którego schemat ideowy układu elektrycznego pokazano na rysunku 1.

Dobór parametrów technicznych przekładników prądowych

W tym punkcie ograniczono się do określenia wymaganych wartości lub zakresu wartości poszczególnych parametrów technicznych przekładnika prądowego zainstalowanego po stronie DN transformatora blokowego. Prezentowane w tabeli 3. zestawienie to zbiór wytycznych, który może posłużyć do wyboru konkretnych, aktualnie produkowanych przekładników. Ponieważ wartości mocy pobieranej przez zespoły automatyki zabezpieczeniowej zależą od typu i rodzaju wykorzystywanych modułów, dlatego dobierając parametry techniczne aparatury pomiarowej, pominięto kryterium nr 7, odnoszące się do wymaganego poziomu mocy znamionowej uzwojenia wtórnego. Z uwagi na niewielkie odległości przekładników od modułów systemu EAZ, proponuje się zainstalowanie przetworników prądowych o znamionowym prądzie wtórnym I2N=5 A – kryterium nr 3.

Postępując analogicznie w przypadku pozostałych przekładników prądowych, przeznaczonych do współpracy z układem EAZ, należy oszacować wartości parametrów technicznych, uwzględniając wymagania wynikające z rodzaju funkcji zabezpieczeniowych zaimplementowanych i aktywowanych w przyłączonych modułach automatyki elektroenergetycznej.

Dobór parametrów technicznych przekładników napięciowych

Do doboru parametrów przekładników napięciowych wykorzystano kryteria charakteryzujące obwody pomiarowe w układach EAZ. W artykule ograniczono się do określenia wymaganych wartości poszczególnych danych technicznych przekładników przeznaczonych do współpracy z urządzeniami elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej generatora. Dobierając parametry techniczne aparatury pomiarowej, pominięto kryterium nr 4, odnoszące się do wymaganego poziomu mocy znamionowej uzwojeń wtórnych, ponieważ wartość mocy pobieranej przez zespoły automatyki zabezpieczeniowej zależy od typu i rodzaju wykorzystywanych modułów. Prezentowane w tabeli 4. zestawienie to zbiór wytycznych, który może posłużyć do wyboru konkretnych, aktualnie produkowanych, przekładników napięciowych.

Uwagi końcowe

Kryteria doboru parametrów technicznych przekładników prądowych, przedstawione w artykule, odnoszą się do przekładników indukcyjnych wykorzystywanych w obwodach pomiarowych układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Ich największą wadą jest nieliniowa charakterystyka przetwarzania, wynikająca z własności ferromagnetycznego materiału rdzenia – indukcja magnetyczna nie jest w całym zakresie pracy przekładnika proporcjonalna do wywołującego tę indukcję prądu magnesującego. Wskutek nasycania się rdzenia przetwornika następuje deformacja przebiegu prądu wtórnego, co niekorzystnie wpływa na pracę zabezpieczeń. Przekroczenie przez prąd pierwotny poziomu granicznego, wynikającego z wartości współczynnika granicznego dokładności, powoduje zwiększenie błędu transformacji ponad zakres dopuszczalny dla danej klasy przekładników.

Przechodzeniu rdzenia przekładnika prądowego w stan nasycenia, pod wpływem przepływu przez uzwojenie pierwotne prądu zwarciowego, można zapobiec przez odpowiedni dobór znamionowego współczynnika granicznego dokładności – kryterium nr 8. Jednak działanie takie może być niewystarczające w przypadku wystąpienia w prądzie zwarciowym składowej nieokresowej o znacznej wartości i długiej stałej czasowej zanikania (we wzorze 9 odzwierciedla to współczynnik Ktfmx). W [6] proponuje się stosowanie przekładnika o większym znamionowym prądzie pierwotnym niż by to wynikało z kryterium nr 2 – tj. doboru parametrów przetwornika z uwagi na maksymalną wartość prądu obciążenia płynącego przez przekładnik. Dodatkowym czynnikiem, znacznie zwiększającym zagrożenie nasycenia rdzenia, jest zjawisko pozostałości magnetycznej (obrazuje to współczynnik KR).

Dla przekładników prądowych zainstalowanych po stronie GN transformatora potrzeb własnych blokowych, pomimo wykorzystania wymienionych zaleceń, tj. zastosowania największej możliwej wartości współczynnika FEN oraz największego możliwego znamionowego prądu pierwotnego z szeregu wartości znormalizowanych, nie jest możliwe spełnienie wszystkich kryteriów technicznych dotyczących doboru parametrów. Dlatego można zaproponować zainstalowanie w rozpatrywanej jednostce wytwórczej niekonwencjonalnych przetworników prądu. Tego typu układy zapewniają m.in. (korzystając z [4, 5]):

 • niewielkie błędy transformacji,
 • szeroki zakres poprawnej transformacji,
 • poprawną transformację wyższych harmonicznych,
 • poprawne odwzorowanie składowych nieokresowych.

Niewielka moc zapotrzebowana przez cyfrowe urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w przypadku modułów SIPROTEC firmy Siemens parametr ten nie przekracza 0,3 VA [9]), niweluje podstawową wadę niekonwencjonalnych przetworników pomiarowych, tj. stosunkowo małą moc wyjściową. Pozwala to zastosować w strukturze części elektrycznej rozpatrywanej jednostki wytwórczej wymienione aparaty pomiarowe, eliminując tym samym niektóre wady przekładników napięciowych indukcyjnych (wysokie nakłady finansowe) i pojemnościowych (znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia składowej swobodnej w sygnale napięciowym w stanach przejściowych [5]). Natomiast w przypadku przetworników prądowych – istnieje możliwość poprawnego doboru aparatury pomiarowej zainstalowanej po stronie GN transformatora potrzeb własnych blokowych – dla przekładników konwencjonalnych trudno określić wymagane wartości poszczególnych parametrów technicznych spełniające wszystkie kryteria doboru.

Literatura

 1. R. S. Janiczek, Eksploatacja elektrowni parowych, WNT, Warszawa 1992.
 2. D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT, Warszawa 2000.
 3. K. Musierowicz, Zniekształcenia sygnałów pomiarowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 4. B. Wilczyński, Niekonwencjonalne przekładniki pomiarowe NCIT w zabezpieczeniach serii MiCOM P40, „Wiadomości elektrotechniczne” 9/2007.
 5. W. Winkler, A. Wiszniewski, Automatyki zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2004.
 6. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1985.
 7. Laboratorium elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 8. Poradnik Inżyniera Elektryka. WNT, Warszawa 1997.
 9. SIPROTEC, Numerical Protection Relays, Protection System. Catalog SIP 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia...

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia lub kąta obrotu oraz zastosowanie enkoderów w rozwiązaniach turbin wiatrowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.