elektro.info

Wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (część 1.)

Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O; rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O; rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił zauważalny rozwój w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowana rozproszonych jednostek wytwórczych znacznie się zwiększyła [1]. Powodem tego jest zwiększone zainteresowanie zieloną energią oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w aspekcie ochrony środowiska. Ponadto w dobie transformacji energetycznej w niektórych krajach likwidowane są wysokoemisyjne, konwencjonalne elektrownie. Wraz z rozwojem w dziedzinie OZE w głębi sieci średnich napięć instalowana jest coraz większa liczba rozproszonych jednostek wytwórczych.

Źródła te podzielić można na dwie główne grupy: inwerterowe – przyłączane do sieci poprzez inwertery (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) oraz synchroniczne – przyłączane bezpośrednio (np. biogazownie, elektrownie wodne). Znaczne rozpowszechnienie odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym może powodować pewne problemy techniczne, ponieważ generacja rozproszona, szczególnie w postaci dużych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, jest bardzo wrażliwa na warunki pogodowe. Prowadzi to do zmiennego charakteru produkcji energii elektrycznej, co może w pewnym stopniu negatywnie wpłynąć na regulację częstotliwości oraz napięcia w systemie elektroenergetycznym. Ponadto źródła inwerterowe charakteryzują się niejednoznacznością odpowiedzi na zmiany parametrów systemu elektroenergetycznego. Powodem tych problemów są różnice w algorytmach sterowania zaimplementowanych w inwerterach. W zależności od producenta, urządzenia mogą w różny sposób kontrolować parametry generowanych wielkości, tj. napięć, częstotliwości czy prądów [2]. W związku z tym z wyżej wymienionych powodów istotnym aspektem jest sprecyzowanie i ujednolicenie wymagań technicznych stawianych generacji rozproszonej (GR) w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Celem tego artykułu jest analiza obecnie obowiązujących przepisów prawnych, regulujących eksploatację odnawialnych źródeł energii, zarówno na podstawie Kodeksu Sieciowego, jak i obowiązujących w Polsce instrukcji i aktów prawnych.

Wybrane wymagania zawarte w Kodeksie Sieciowym

Kodeks Sieciowy, dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.04.2016 r.). Dotyczy on jednostek wytwórczych przyłączanych do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej. Kodeks Sieciowy określa cztery kategorie generacji rozproszonej w zależności od ich mocy maksymalnej oraz wartości napięcia w punkcie przyłączenia do sieci. Podział ten jest proponowany i podlega zatwierdzeniu przez Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) poszczególnych krajów. W przypadku modułów typu A, B i C napięcie w punkcie przyłączenia jest niższe niż 110 kV. Natomiast dla modułów typu D wynosi ono co najmniej 110 kV. Wartości mocy maksymalnych odpowiadających poszczególnym kategoriom jednostek wytwórczych zostały przedstawione w tabeli 1.

W trakcie analiz pod uwagę zostały wzięte wymagania stawiane generacji rozproszonej dla modułów wytwarzania typu B oraz C, które są najbardziej rozpowszechnionymi jednostkami, przyłączanymi do sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Kodeksu Sieciowego [3] źródła rozproszone powinny być odporne na pewne wahania częstotliwości, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli 2. nie powinny spowodować odłączenia generacji od sieci.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej tab1

Tab. 1. Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D [3]

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej tab2

Tab. 2. Minimalne czasy, w których moduł wytwarzania energii musi być zdolny do pracy przy różnych częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od sieci [3]

W przypadku obniżenia się tej wielkości w zakresie od 47,5 do 49 Hz oraz zwiększenia się w przedziale od 51 do 51,5 Hz jednostka wytwórcza powinna pozostać przyłączona do sieci przez minimum 30 minut. Oprócz wahań częstotliwości ważnym parametrem jest prędkość tych zmian. W tym przypadku właściwy OSP powinien określić wymagania, które powinny zostać spełnione przez generację rozproszoną.

Z punktu widzenia regulacji częstotliwości wyróżnia się trzy tryby pracy generacji rozproszonej: LFSM-O, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości, LFSM-U, w którym generowana moc czynna zwiększa się w odpowiedzi na spadek częstotliwości systemu poniżej określonej wartości oraz tryb FSM, w którym generowana moc czynna zmienia się w zależności od zmian częstotliwości systemu w sposób wspomagający przywrócenie częstotliwości docelowej.

Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii B

W przypadku generacji rozproszonej kategorii B stosowany powinien być tryb LFSM-O. Kodeks Sieciowy wyszczególnia przedział, w którym powinny zawierać się jego nastawy. Próg częstotliwości musi się mieścić w zakresie 50,2–50,5 Hz, natomiast ustawienia statyzmu muszą się mieścić w zakresie  2–12%. Konkretne wartości powinny zostać określone przez właściwego OSP. Przykładową charakterystykę LFSM-O przedstawia rysunek 1.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys1

Rys. 1. Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O [3], gdzie: Pref oznacza znamionową moc czynną, ΔP oznacza zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii, fn oznacza częstotliwość znamionową (50 Hz) sieci, a Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci. Przy wzrostach częstotliwości, gdy wartość Δf jest powyżej wartości Δf1, moduł wytwarzania energii musi zapewniać zmianę generowanej mocy czynnej zgodnie z wartością statyzmu S2, rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

Ponadto w przypadku trybu LFSM-O określa się także minimum regulacyjne, czyli dopuszczalną redukcję mocy czynnej w stosunku do mocy maksymalnej generowanej przy zmniejszającej się częstotliwości. Przykładowy wykres przedstawiający granice, w których właściwy OSP może określić poziom zdolności, przedstawiono na rysunku 2.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys2

Rys. 2. Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości [3]

Literatura

  1. Renewable Energy Installed Capacity Continent Wise and Its Growth From 2012 to 2021, https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable Capacity Statistics 2022
  2. Lagos D., Papaspiliotopoulos V., Korres G. and Hatziargyriou N., Microgrid Protection Against Internal Faults: Challenges in Islanded and Interconnected Operation, IEEE Power and Energy Magazine, vol. 19, no. 3, pp. 20-35, May-June 2021, doi: 10.1109/MPE.2021.3057950.
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
  4. PTPiREE, Propozycja wymogów wynikających z NC RfG na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r . ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – 2017 r.
  5. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, TAURON Dystrybucja S.A.

W artykule:

  • Wybrane wymagania zawarte w Kodeksie Sieciowym
  • Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii B
  • Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii C

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej zawarte w Kodeksie Sieciowym, Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz w zaleceniach opracowanych dla operatorów sieci. Skupiono się na aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyki regulacyjnej. Wskazano podobieństwa, ale również podkreślono różnice w zapisach zawartych w analizowanych dokumentach.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

dr hab. inż Adrian Halinka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Mateusz Szablicki Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych

Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych

Przekładniki prądowe i napięciowe wchodzą w skład elementów wejściowych struktury układu automatyki zabezpieczeniowej. Służą do zbierania i wstępnego przetwarzania wielkości fizycznych, charakteryzujących...

Przekładniki prądowe i napięciowe wchodzą w skład elementów wejściowych struktury układu automatyki zabezpieczeniowej. Służą do zbierania i wstępnego przetwarzania wielkości fizycznych, charakteryzujących stan pracy obiektu chronionego, na znormalizowane wartości wtórne, odpowiednie do zasilania dalszych układów, proporcjonalne do wielkości pierwotnych, zgodnie ze zdefiniowanym współczynnikiem transformacji – przekładnią.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, mgr inż. Michał Osiecki, Stanisław Oborski Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE

Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE

Na rynku znajduje się wielu producentów oferujących modułowe sterowniki PLC. Różnią się one liczbą dostępnych funkcji oraz językiem programowania stosowanym do konfiguracji urządzenia. Zastosowanie...

Na rynku znajduje się wielu producentów oferujących modułowe sterowniki PLC. Różnią się one liczbą dostępnych funkcji oraz językiem programowania stosowanym do konfiguracji urządzenia. Zastosowanie dedykowanej aplikacji pozwala użytkownikowi na swobodny dostęp do modułów połączonych w sieci przemysłowej za pomocą jednego interfejsu komunikacyjnego. Przyczynia się to do uproszczenia programowania oraz umożliwia zdalny dostęp i serwis urządzenia.

dr hab. inż Adrian Halinka, mgr inż. Piotr Rzepka, mgr inż. Mateusz Szablicki, dr inż. Michał Szewczyk Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN

Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN

Zabezpieczenie odległościowe to element elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), który służy m.in. do ochrony linii WN przed skutkami zwarć wielkoprądowych. Algorytm decyzyjny tego zabezpieczenia...

Zabezpieczenie odległościowe to element elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), który służy m.in. do ochrony linii WN przed skutkami zwarć wielkoprądowych. Algorytm decyzyjny tego zabezpieczenia bazuje na kryterium podimpedancyjnym. Zasada działania polega na wyznaczaniu parametrów wektora impedancji na podstawie sygnałów napięciowych i prądowych.

dr inż Piotr Bilski Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych

Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych

Różnorodność urządzeń oraz systemów związanych z działalnością człowieka rośnie znacząco wraz z rozwojem techniki i nauki. Techniki mikroprocesorowe stosowane są praktycznie wszędzie i nie stanowią już...

Różnorodność urządzeń oraz systemów związanych z działalnością człowieka rośnie znacząco wraz z rozwojem techniki i nauki. Techniki mikroprocesorowe stosowane są praktycznie wszędzie i nie stanowią już tylko uniwersalnych maszyn obliczeniowych, lecz wykorzystywane są w modułach sterujących pracą praktycznie wszystkich systemów wykorzystywanych w przemyśle oraz w życiu codziennym.

mgr inż. Andrzej Gocek Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu...

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu stałego najczęściej są urządzeniami elektromagnetycznymi.

dr hab. inż Adrian Halinka, mgr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Mateusz Szablicki Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową

Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową

Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego...

Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową w niektórych stanach pracy sieci WN może być przyczyną problemów związanych z prawidłową identyfikacją i lokalizacją zakłóceń zwarciowych. Niewłaściwe działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w takich układach pracy może generować zagrożenie zarówno...

mgr inż. Leszek Bożek Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2...

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2 pola liniowe i pole transformatorowo-pomiarowe) w wykonaniu łukoochronnym. Pola liniowe wyposażone są w rozłączniki OM(B)-24/T/P/UD/160/R z napędami silnikowymi NSW30. Pole transformatorowe wyposażone jest w rozłącznik OMB-24/T/P/BDT/160 z napędem ręcznym typu NRK.

mgr inż. Witold Kardyś, mgr inż. Jerzy Chudorliński Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących...

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących system do wyłączenia oraz sygnalizacją tego stanu do zewnętrznych systemów. Istnieje również konieczność przesłania informacji diagnostycznych o monitorowanym systemie do systemu nadrzędnego.

dr inż. Łukasz Nogal, inż. Daniel Patynowski Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie

Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie

Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej spowodował szerokie jej zastosowanie w elektroenergetyce. Liczne zalety sprawiły, że dotychczas stosowane rozwiązania elektromechaniczne i elektroniczne analogowe zabezpieczeń...

Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej spowodował szerokie jej zastosowanie w elektroenergetyce. Liczne zalety sprawiły, że dotychczas stosowane rozwiązania elektromechaniczne i elektroniczne analogowe zabezpieczeń zostały w większości zastąpione rozwiązaniami cyfrowymi. Zastosowanie mikroprocesorów i rozwój oprogramowania umożliwiły koncentrację wielu funkcji zabezpieczeniowych w ramach jednego urządzenia, nazywanego cyfrowym zespołem automatyki zabezpieczeniowej.

dr inż Piotr Bilski Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki

Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki

Układy automatyki są obecnie jednymi z najintensywniej rozwijanych systemów elektroniki i elektrotechniki. Ułatwiają one pracę zarówno instalacji przemysłowych, takich jak elektrownie, cukrownie, czy fabryki...

Układy automatyki są obecnie jednymi z najintensywniej rozwijanych systemów elektroniki i elektrotechniki. Ułatwiają one pracę zarówno instalacji przemysłowych, takich jak elektrownie, cukrownie, czy fabryki odzieży, jak i budynków komercyjnych, m.in. biurowców czy centrów handlowych. Pomimo że ogólna idea takiego systemu pozostaje niezmienna od kilkudziesięciu lat, wprowadzenie układów mikroprocesorowych oraz zaawansowanych technologii czujników i elementów wykonawczych pozwoliło znacząco rozszerzyć...

mgr inż. Karol Kuczyński Układy SZR

Układy SZR Układy SZR

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze...

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze zasilania podstawowego następuje automatyczny powrót układu zasilania do stanu pierwotnego. Układy SZR są najczęściej stosowane w obiektach, w których wymagana jest ciągłość zasilania, na przykład w szpitalach, bankach czy budynkach użyteczności publicznej. Szpital jest obiektem, w którym nawet krótka...

dr hab. inż. Mirosław Parol Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX

Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX Media transmisyjne stosowane  w systemie sterowania KNX

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja...

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja miejsc pracy. Szczególne znaczenie w systemach automatyki budynkowej mają tzw. otwarte systemy sterowania, do których należy m.in. system KNX. System ten, wykorzystujący logikę sterowania rozproszonego, stosowany jest głównie w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej

Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej

W równaniach strumieniowo-napięciowych opisujących model matematyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej w układzie osi naturalnych związanych ze stojanem oraz z wirnikiem (bez obwodów tłumiących)...

W równaniach strumieniowo-napięciowych opisujących model matematyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej w układzie osi naturalnych związanych ze stojanem oraz z wirnikiem (bez obwodów tłumiących) z uwzględnieniem elektrycznego kąta położenia wirnika ϑ występują rozkłady: indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana La, Lb, Lc oraz uzwojenia wzbudzenia Lf, indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana Lab, Lbc, Lca, Lba, Lcb, Lac. indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana...

mgr inż. Tadeusz Kozłowski, dr inż. Leszek Książek, mgr inż. Karol Makowiecki Implementacja magistrali CANBUS oraz protokołu transmisji PPM2 na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710plus

Implementacja magistrali CANBUS oraz protokołu transmisji PPM2 na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710plus Implementacja magistrali CANBUS oraz protokołu transmisji PPM2 na przykładzie sterownika polowego MUPASZ 710plus

Interfejs CAN powstał na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, ale ze względu na swoje zalety, takie jak odporność na błędy transmisji i wprowadzony standard, znalazł zastosowanie również w innych gałęziach...

Interfejs CAN powstał na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, ale ze względu na swoje zalety, takie jak odporność na błędy transmisji i wprowadzony standard, znalazł zastosowanie również w innych gałęziach przemysłu. Jego szczególnie intensywny rozwój nastąpił w dziedzinie szeroko pojętej automatyki, w tym w obszarze inteligentnych czujników, uniwersalnych modułów sterowania oraz w napędach.

mgr inż. Karol Kuczyński Precyzyjne pomiary przesunięcia i kąta obrotu – wprowadzenie

Precyzyjne pomiary przesunięcia i kąta obrotu – wprowadzenie Precyzyjne pomiary przesunięcia i kąta obrotu – wprowadzenie

Urządzenia wykonawcze są stosowane w zwykłych zadaniach, gdzie jeden napęd realizuje pojedynczy ruch, jak również w zaawansowanych systemach, gdzie wiele urządzeń wykonawczych wykonuje skoordynowane i...

Urządzenia wykonawcze są stosowane w zwykłych zadaniach, gdzie jeden napęd realizuje pojedynczy ruch, jak również w zaawansowanych systemach, gdzie wiele urządzeń wykonawczych wykonuje skoordynowane i kontrolowane przemieszczenia (np. roboty przemysłowe). Proste zadania są łatwo realizowane i zwykle wymagają nieskomplikowanych rozwiązań do kontroli położenia urządzenia wykonawczego. Występują ­jednak bardziej złożone systemy zintegrowane, które realizują złożone zadania ­wymagające kontroli przemieszczeń...

mgr inż. Łukasz Sapuła, mgr inż. Maciej Rup, mgr inż. Aleksander Kuźmiński Sterowniki polowe SN/nn z zaimplementowanym edytorem funkcji logicznych ELF

Sterowniki polowe SN/nn z zaimplementowanym edytorem funkcji logicznych ELF Sterowniki polowe SN/nn z zaimplementowanym edytorem funkcji logicznych ELF

Instytut Tele- i Radiotechniczny od początku lat 90. prowadzi prace nad rozwojem cyfrowej techniki zabezpieczeniowej. Ich owocem było opracowanie i wdrożenie pierwszego polskiego mikroprocesorowego sterownika...

Instytut Tele- i Radiotechniczny od początku lat 90. prowadzi prace nad rozwojem cyfrowej techniki zabezpieczeniowej. Ich owocem było opracowanie i wdrożenie pierwszego polskiego mikroprocesorowego sterownika polowego SN. Od tego wydarzenia mija 20 lat. Obecnie na rynku znajduje się już szósta generacja sterownika o nazwie handlowej MUPASZ 710plus. Popularność na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, zdobył on niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem użytkownika oraz spełniając...

mgr inż. Karol Kuczyński Programowalne sterowniki – wprowadzenie

Programowalne sterowniki – wprowadzenie Programowalne sterowniki – wprowadzenie

Względy praktyczne wymuszają, aby systemy kontrolno-pomiarowe były proste oraz działały w określanych warunkach pracy. Z tego powodu obok dokładności systemu, istotne są również możliwości sprzętu pomiarowego...

Względy praktyczne wymuszają, aby systemy kontrolno-pomiarowe były proste oraz działały w określanych warunkach pracy. Z tego powodu obok dokładności systemu, istotne są również możliwości sprzętu pomiarowego oraz sterującego wybranym obiektem. Dostępne na rynku modułowe i kompaktowe sterowniki PLC posiadają duży wybór dodatkowych modułów cyfrowych (tzw. modułów rozszerzeń), takich jak: wejść i wyjść cyfowych, specjalnych wejść, w których sygnałem wejściowym jest napięcie przemienne ac lub ac/dc,...

mgr inż. Karol Kuczyński Zasilacze impulsowe dla układów automatyki przemysłowej

Zasilacze impulsowe dla układów automatyki przemysłowej Zasilacze impulsowe dla układów automatyki przemysłowej

Omawiając temat zasilaczy stosowanych w automatyce autor opisuje zasilacze impulsowe. Zwraca przy tym uwagę uwagę na ich szczegół funkcjonowania dotyczący napięcia przemiennego generowanego z transformatora...

Omawiając temat zasilaczy stosowanych w automatyce autor opisuje zasilacze impulsowe. Zwraca przy tym uwagę uwagę na ich szczegół funkcjonowania dotyczący napięcia przemiennego generowanego z transformatora i przetwarzanego na napięcie stałe za pomocą układu prostownika. Na tej podstawie opisuje typy prostowników: prostowniki jednopołówkowe i prostowniki dwupołówkowe. W dalszej części opisem objął zasilacze impulsowe i przetwornice.

mgr inż. Andrzej Dubrawski Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem...

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem Internetu. Inteligentny budynek, dzięki systemom KNX czy eNet powiadamiającym o stanach zagrożenia oraz dzięki wizualizacji przyspieszającym przekazywanie informacji, jest łatwiejszy w administrowaniu.

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. PWr., mgr Hanna Mazur - Politechnika Wrocławska Technologia RFID w systemach automatycznej identyfikacji obiektów

Technologia RFID w systemach automatycznej identyfikacji obiektów Technologia RFID  w systemach automatycznej identyfikacji obiektów

W artykule opisana została automatyczna identyfikacja obiektów (przedmiotów, ludzi, zwierząt) znajdujących się w ruchu lub ukrytych wykorzystującą technologię RFID, która znajduje szczególne zastosowanie...

W artykule opisana została automatyczna identyfikacja obiektów (przedmiotów, ludzi, zwierząt) znajdujących się w ruchu lub ukrytych wykorzystującą technologię RFID, która znajduje szczególne zastosowanie w obszarach, w których istotne jest skrócenie czasu identyfikacji wielu obiektów jednocześnie, w warunkach trudnych i niedostępnych. Autor opisuje konkretne zastosowania tej technologii. Podaje przykłady jak etykiety tagowane w systemach RFID mocowane do określonych przedmiotów mogą przyczyniać się...

dr inż. Roman Kwiecień - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu Wpływ tunelowania klasycznej technologii OPC

Wpływ tunelowania klasycznej technologii OPC Wpływ tunelowania klasycznej technologii OPC

W artykule o tym, czym są technologie OPC używane w systemach automatyki przemysłowej jako standardy komunikacyjne, ponadto zaprezentowano właściwości technologii OPC, jej specyfikacje i zasady współpracy...

W artykule o tym, czym są technologie OPC używane w systemach automatyki przemysłowej jako standardy komunikacyjne, ponadto zaprezentowano właściwości technologii OPC, jej specyfikacje i zasady współpracy aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji za pomocą sieci komputerowych. Pomimo wielu zalet takich technologii ujawniają się również ich wady. Autor wyjaśnia powody, dla których tunelowanie może stanowić jeden ze sposobów ich eliminowanie.

mgr inż. Mariusz Talaga - Energotest sp. z o.o., dr hab. inż Adrian Halinka, dr inż. Michał Szewczyk Doświadczenia eksploatacyjne selektywnego wyłączania zwarć doziemnych w sieciach SN

Doświadczenia eksploatacyjne selektywnego wyłączania zwarć doziemnych w sieciach SN Doświadczenia eksploatacyjne selektywnego wyłączania zwarć doziemnych w sieciach SN

W artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładnikow prądowych oraz analizy poprawności...

W artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładnikow prądowych oraz analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w tego typu instalacjach. Jego obszary tematyczne dotyczą głównie następujących zagadnień: automatyka, zwarcie doziemne, sieci SN, selektywność pracy zabezpieczeń, przekładnik prądowy.

dr inż. Aleksander Lisowiec, mgr inż. Maciej Andrzejewski - Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie Nowoczesne sensory prądowe w rozdzielnicach energetycznych

Nowoczesne sensory prądowe w rozdzielnicach energetycznych Nowoczesne sensory prądowe w rozdzielnicach energetycznych

W artykule przedstawiono konstrukcję bezrdzeniowych przetworników prądowych pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego, wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych. Zaprezentowano zastosowanie...

W artykule przedstawiono konstrukcję bezrdzeniowych przetworników prądowych pracujących na zasadzie cewki Rogowskiego, wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych. Zaprezentowano zastosowanie tych przetworników w rozdzielnicach energetycznych automatyzowanych zgodnie ze standardem IEC 61850. Bezrdzeniowe przetworniki prądowe w połączeniu z układami przetwarzania sygnału tworzą Autonomiczne Sensory, co daje nowe możliwości w konstrukcji rozdzielni, m.in. umożliwia umieszczenie Autonomicznych...

mgr inż. Maciej Rup, mgr inż. Aleksander Kuźmiński, mgr inż. Łukasz Sapuła Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych

Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych Obowiązek przedsiębiorstwa energetycznego zakupu energii elektrycznej wytworzonej w źródłach odnawialnych

Artykuł opisuje prawa i obowiązki spoczywające po stronie potencjalnego producenta energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii i jego odbiorców. W myśl ustawy odbiorcą z urzędu jest zlokalizowany...

Artykuł opisuje prawa i obowiązki spoczywające po stronie potencjalnego producenta energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii i jego odbiorców. W myśl ustawy odbiorcą z urzędu jest zlokalizowany na danym terenie zakład energetyczny lub jakakolwiek inna jednostka deklarująca chęć jej zakupu. Ponadto w artykule zaprezentowano urządzenie, którego zadaniem jest nadzorowanie pracy i pomiary OZE. Jego zakres tematyczny zawarty jest m.in. w następujących obszarach: automatyka, elektrownia wiatrowa,...

Wybrane dla Ciebie

Zobacz nowości na rynku OZE!»

Zobacz nowości na rynku OZE!» Zobacz nowości na rynku OZE!»

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych » Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki? Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych» Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka? Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych? Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie » Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022? Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać? Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? » W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć » Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku? Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych? Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach » Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną? Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem » Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online» Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej? Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home? Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej » Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych » Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Sterowniki micro do prostych aplikacji » Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Najnowsze produkty i technologie

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

APS ENERGIA Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

Igus Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy? Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i...

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i układach przeniesienia napędu mechanicznego. Bez nich cała masa podzespołów, takich maszyn i urządzeń jak sprzęgła zębate, przekładnie zębate oraz pompy zębate. Koła zębate są w stanie przenosić spore moce bez większego ryzyka uszkodzenia. Czym dokładnie charakteryzują się koła zębate? Jakie są ich...

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

AGENTOOLS Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Jakość i powtarzalność obróbki kabli Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Onninen sp. z o.o. Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się...

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się do sieci przed zmianą przepisów, nawet po rozbudowie mogą w niektórych przypadkach rozliczać się na starych – bardziej korzystnych – zasadach. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy warto rozbudować instalację fotowoltaiczną, o czym pamiętać, jak wygląda proces rozbudowy oraz jak się do niego przygotować.

Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o. Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Rejestratory zakłóceń firmy Tronia Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie,...

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie, a po co to komu potrzebne?!” – odpowiedziała…

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, które platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Lerta DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom...

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom bezpiecznych i ciągłych dostaw względnie taniej energii. Mało kto wie, że istnieje narzędzie, dzięki któremu niemal każdy z nas może dołożyć cegiełkę do wzrostu tego bezpieczeństwa, otrzymując przy tym finansowe wynagrodzenie. Narzędziem tym jest DSR.

Soltec sp. z o.o. sp.k. Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje? Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację....

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację. Ile będzie cię to kosztować? Sprawdźmy.

Sunprofi Sp. z o.o. Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Rittal Sp. z o.o. „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

„Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego...

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego i obniżanie kosztów. Opłaca się to nie tylko użytkownikowi, ale także przyszłym pokoleniom.

homebook.pl Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne? Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek...

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek jest jedyną możliwością wspólnego spotkania się z domownikami w ciągu dnia. Niektórzy kultywują wspólne obiady rodzinne, a inni kolacje. Są i tacy, którzy kuchnie traktują jako reprezentacyjny element otwartej przestrzeni. Tutaj pojawia się pytanie jakie wyposażenie jest niezbędne w kuchni?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

dlaelektrykow.pl Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem...

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem temat gniazdek jest dużo bardziej złożony i interesujący - o czym z pewnością przekonał się niejeden, profesjonalny elektryk. Ich odpowiednie rozmieszczenie ma znaczenie nie tylko dla komfortu domowników czy pracowników, ale także dla powodzenia całej, zamontowanej instalacji. Zebraliśmy więc...

Media Markt Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać? Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy...

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy zwracać uwagę. Dlatego wybór nowego urządzenia, które sprawdzi się w codziennej pracy, ale także - w rozrywce, jest prawdziwym wyzwaniem! To grupa, która nie idzie na kompromisy, szukając najlepszego rozwiązania. Co będą brać pod uwagę? Czy MacBook może okazać się dla nich dobrym wyborem?

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.