elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych » Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Dobór przetworników do wymagań projektu »

Dobór przetworników do wymagań projektu » Dobór przetworników do wymagań projektu »

Milwaukee Electric Corporation Tool news Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee

Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee

Loteria obowiązuje tylko u wybranych autoryzowanych dystrybutorów marki. Nagrodą główną jest Ford Transit z systemem Packout. Do wygrania także 240 nagród tygodniowych i 30 miesięcznych. Łączna wartość...

Loteria obowiązuje tylko u wybranych autoryzowanych dystrybutorów marki. Nagrodą główną jest Ford Transit z systemem Packout. Do wygrania także 240 nagród tygodniowych i 30 miesięcznych. Łączna wartość nagród to aż pół miliona złotych.

Wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (część 1.)

Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O; rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O; rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił zauważalny rozwój w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Moc zainstalowana rozproszonych jednostek wytwórczych znacznie się zwiększyła [1]. Powodem tego jest zwiększone zainteresowanie zieloną energią oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w aspekcie ochrony środowiska. Ponadto w dobie transformacji energetycznej w niektórych krajach likwidowane są wysokoemisyjne, konwencjonalne elektrownie. Wraz z rozwojem w dziedzinie OZE w głębi sieci średnich napięć instalowana jest coraz większa liczba rozproszonych jednostek wytwórczych.

Zobacz także

dr hab. inż. Marcin Habrych, mgr inż. Karol Świerczyński, dr inż. Bartosz Brusiłowicz Wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (część 2.)

Wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (część 2.) Wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (część 2.)

Odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kodeks Sieciowy jest opracowanie przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)...

Odpowiedzią na wymagania stawiane przez Kodeks Sieciowy jest opracowanie przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) „Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r., ustanawiającego Kodeks Sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)” [4], opublikowanych w roku 2018.

AUTOMATION TECHNOLOGY Sp. z o.o. Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology – nowy gracz na rynku Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

dr inż. Jacek Jackiewicz, inż. Robert Nowak, dr inż. Grzegorz Wiśniewski Kształtowanie bezpieczeństwa układów sterowania na przykładzie systemu bezprzewodowej łączności szybowej ECHO

Kształtowanie bezpieczeństwa układów sterowania na przykładzie systemu bezprzewodowej łączności szybowej ECHO Kształtowanie bezpieczeństwa układów sterowania na przykładzie systemu bezprzewodowej łączności szybowej ECHO

Dość często przed producentami układów sterowania stawiane są wymagania związane z zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa, które nie były rozważane w chwili projektowania tego systemu. Stawiane jest wtedy...

Dość często przed producentami układów sterowania stawiane są wymagania związane z zapewnieniem poziomu bezpieczeństwa, które nie były rozważane w chwili projektowania tego systemu. Stawiane jest wtedy pytanie: czy aby spełnić wymagania klienta, musimy zaprojektować nowy system, co generuje znaczne koszty i jest czasochłonne, czy też można dokonać zmian w dotychczas produkowanym systemie, co pozwoli na optymalizację kosztów projektu? W artykule przedstawiono przykład, jak nieznacznie zmieniając strukturę...

W artykule:

 • Wybrane wymagania zawarte w Kodeksie Sieciowym
 • Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii B
 • Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii C

Streszczenie

W artykule przedstawiono wybrane wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej zawarte w Kodeksie Sieciowym, Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych oraz w zaleceniach opracowanych dla operatorów sieci. Skupiono się na aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz automatyki regulacyjnej. Wskazano podobieństwa, ale również podkreślono różnice w zapisach zawartych w analizowanych dokumentach.

Źródła te podzielić można na dwie główne grupy: inwerterowe – przyłączane do sieci poprzez inwertery (farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) oraz synchroniczne – przyłączane bezpośrednio (np. biogazownie, elektrownie wodne). Znaczne rozpowszechnienie odnawialnych źródeł energii w systemie elektroenergetycznym może powodować pewne problemy techniczne, ponieważ generacja rozproszona, szczególnie w postaci dużych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych, jest bardzo wrażliwa na warunki pogodowe. Prowadzi to do zmiennego charakteru produkcji energii elektrycznej, co może w pewnym stopniu negatywnie wpłynąć na regulację częstotliwości oraz napięcia w systemie elektroenergetycznym. Ponadto źródła inwerterowe charakteryzują się niejednoznacznością odpowiedzi na zmiany parametrów systemu elektroenergetycznego. Powodem tych problemów są różnice w algorytmach sterowania zaimplementowanych w inwerterach. W zależności od producenta, urządzenia mogą w różny sposób kontrolować parametry generowanych wielkości, tj. napięć, częstotliwości czy prądów [2]. W związku z tym z wyżej wymienionych powodów istotnym aspektem jest sprecyzowanie i ujednolicenie wymagań technicznych stawianych generacji rozproszonej (GR) w aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). Celem tego artykułu jest analiza obecnie obowiązujących przepisów prawnych, regulujących eksploatację odnawialnych źródeł energii, zarówno na podstawie Kodeksu Sieciowego, jak i obowiązujących w Polsce instrukcji i aktów prawnych.

Wybrane wymagania zawarte w Kodeksie Sieciowym

Kodeks Sieciowy, dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 112/1 z 27.04.2016 r.). Dotyczy on jednostek wytwórczych przyłączanych do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej. Kodeks Sieciowy określa cztery kategorie generacji rozproszonej w zależności od ich mocy maksymalnej oraz wartości napięcia w punkcie przyłączenia do sieci. Podział ten jest proponowany i podlega zatwierdzeniu przez Operatorów Systemu Przesyłowego (OSP) i Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) poszczególnych krajów. W przypadku modułów typu A, B i C napięcie w punkcie przyłączenia jest niższe niż 110 kV. Natomiast dla modułów typu D wynosi ono co najmniej 110 kV. Wartości mocy maksymalnych odpowiadających poszczególnym kategoriom jednostek wytwórczych zostały przedstawione w tabeli 1.

W trakcie analiz pod uwagę zostały wzięte wymagania stawiane generacji rozproszonej dla modułów wytwarzania typu B oraz C, które są najbardziej rozpowszechnionymi jednostkami, przyłączanymi do sieci dystrybucyjnej.

Zgodnie z zapisami wynikającymi z Kodeksu Sieciowego [3] źródła rozproszone powinny być odporne na pewne wahania częstotliwości, które zgodnie z wymaganiami zawartymi w tabeli 2. nie powinny spowodować odłączenia generacji od sieci.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej tab1

Tab. 1. Wartości graniczne progów dla modułów wytwarzania energii typu A, B, C i D [3]

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej tab2

Tab. 2. Minimalne czasy, w których moduł wytwarzania energii musi być zdolny do pracy przy różnych częstotliwościach, odbiegających od wartości znamionowej, bez odłączenia od sieci [3]

W przypadku obniżenia się tej wielkości w zakresie od 47,5 do 49 Hz oraz zwiększenia się w przedziale od 51 do 51,5 Hz jednostka wytwórcza powinna pozostać przyłączona do sieci przez minimum 30 minut. Oprócz wahań częstotliwości ważnym parametrem jest prędkość tych zmian. W tym przypadku właściwy OSP powinien określić wymagania, które powinny zostać spełnione przez generację rozproszoną.

Z punktu widzenia regulacji częstotliwości wyróżnia się trzy tryby pracy generacji rozproszonej: LFSM-O, w którym generowana moc czynna zmniejsza się w odpowiedzi na wzrost częstotliwości systemu powyżej określonej wartości, LFSM-U, w którym generowana moc czynna zwiększa się w odpowiedzi na spadek częstotliwości systemu poniżej określonej wartości oraz tryb FSM, w którym generowana moc czynna zmienia się w zależności od zmian częstotliwości systemu w sposób wspomagający przywrócenie częstotliwości docelowej.

Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii B

W przypadku generacji rozproszonej kategorii B stosowany powinien być tryb LFSM-O. Kodeks Sieciowy wyszczególnia przedział, w którym powinny zawierać się jego nastawy. Próg częstotliwości musi się mieścić w zakresie 50,2–50,5 Hz, natomiast ustawienia statyzmu muszą się mieścić w zakresie  2–12%. Konkretne wartości powinny zostać określone przez właściwego OSP. Przykładową charakterystykę LFSM-O przedstawia rysunek 1.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys1

Rys. 1. Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-O [3], gdzie: Pref oznacza znamionową moc czynną, ΔP oznacza zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii, fn oznacza częstotliwość znamionową (50 Hz) sieci, a Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci. Przy wzrostach częstotliwości, gdy wartość Δf jest powyżej wartości Δf1, moduł wytwarzania energii musi zapewniać zmianę generowanej mocy czynnej, zgodnie z wartością statyzmu S2, rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

Ponadto w przypadku trybu LFSM-O określa się także minimum regulacyjne, czyli dopuszczalną redukcję mocy czynnej w stosunku do mocy maksymalnej generowanej przy zmniejszającej się częstotliwości. Przykładowy wykres przedstawiający granice, w których właściwy OSP może określić poziom zdolności, przedstawiono na rysunku 2.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys2

Rys. 2. Maksymalny spadek zdolności do generacji mocy przy spadku częstotliwości [3]

Ważnym wymogiem, który zgodnie z Kodeksem Sieciowym powinny spełniać jednostki wytwórcze, jest pozostawanie w trybie pracy podczas zapadów napięcia towarzyszących zwarciom. Zdolność ta określana jest jako FRT (ang. Fault Ride Through), a wymagany przez rozporządzenie profil przedstawiony został na rysunku 3.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys3

Rys. 3. Profil pozostawania w pracy podczas zwarcia dla modułu wytwarzania energii (FRT) [3]

Poniżej w tabeli 3. przedstawiono zakresy, w których powinny się zawierać parametry krzywej. Dokładne wartości określane są przez poszczególnych OSP. W przypadkach, gdy punkt pracy generacji rozproszonej znajduje się ponad krzywą, nie powinno nastąpić jej wyłączenie.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej tab3

Tab. 3. Parametry w zakresie zdolności modułów wytwarzania energii do pozostania w pracy podczas zwarcia [3], gdzie: Uret oznacza napięcie utrzymane w punkcie przyłączenia w trakcie zwarcia, tclear oznacza moment usunięcia zwarcia, a Urec1, Urec2, trec1, trec2 i trec3 określają pewne punkty dolnych wartości granicznych powrotu napięcia po usunięciu zwarcia

W aspekcie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Sieciowym, właściwy operator systemu (w tym przypadku OSP i OSD) odpowiedzialny jest za określenie wymaganych urządzeń EAZ i ich nastaw koniecznych do prawidłowego zabezpieczenia sieci, z uwzględnieniem właściwości modułów wytwarzania ­energii.

Kodeks Sieciowy wyróżnia także wymagania dotyczące różnego rodzaju jednostek wytwórczych, tj. synchronicznych i inwerterowych. Najbardziej znaczącą różnicą w zachowaniu tych jednostek są sposoby regulacji mocy biernej. Oba źródła powinny posiadać tę właściwość w celu stabilizacji poziomu napięcia w punkcie przyłączenia do sieci. Moduły synchroniczne powinny być wyposażone w specjalne układy regulacji wzbudzenia w całym zakresie pracy jednostki wytwórczej. Natomiast generacja rozproszona, przyłączona za pomocą inwerterów, charakteryzuje się interesującą właściwością, którą jest zdolność generacji dodatkowego, szybkiego prądu zwarciowego w przypadku zaistnienia symetrycznych i niesymetrycznych zwarć w systemie elektroenergetycznym. Generowany prąd zwarciowy ma charakter bierny, w związku z czym ograniczany jest zapad napięcia towarzyszący zwarciu, a w konsekwencji zmniejszane jest zagrożenie wyłączenia generacji rozproszonej na skutek obniżenia się punktu pracy poniżej zaimplementowanej charakterystyki FRT.

Wymogi dotyczące jednostek wytwórczych kategorii C

Zgodnie z Kodeksem Sieciowym jednostki wytwórcze o większej mocy, należące do kategorii C, powinny spełniać wymogi kategorii B, a także pewne dodatkowe standardy. Pierwszą różnicą jest wymaganie dotyczące regulacji mocy czynnej zgodnie z trybem LFSM-U. Analogicznie jak w przypadku poprzedniego rodzaju, odpowiedzi na zmiany częstotliwości Kodeks Sieciowy określa przedziały wartości, z których poszczególni OSP powinni wybrać konkretne nastawy. Określony przez OSP próg częstotliwości musi się mieścić w zakresie 49,8–49,5 Hz, natomiast ustawienia statyzmu muszą się mieścić w zakresie 2–12%. Na rysunku 4. przedstawiona została graficzna interpretacja działania trybu LFSM-U.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys4

Rys. 4. Zdolność modułów wytwarzania energii do odpowiedzi częstotliwościowej mocy czynnej w trybie LFSM-U, gdzie: Pref oznacza znamionową moc czynną, ΔP oznacza zmianę generowanej mocy czynnej modułu wytwarzania energii, fn oznacza częstotliwość znamionową (50 Hz) sieci, a Δf oznacza odchylenie częstotliwości sieci. Przy spadkach częstotliwości, gdy wartość Δf wynosi poniżej Δf1, moduł wytwarzania energii musi zapewniać pozytywną zmianę generowanej mocy czynnej zgodnie z wartością statyzmu S2; rys. K. Świerczyński, M. Habrych, B. Brusiłowicz

W pewnym uproszczeniu połączeniem trybów regulacji LFSM-O i LFSM-U jest tryb FSM, a pracę generacji rozproszonej, opartej na tego typu regulacji, określa szczegółowo właściwy OSP [3].

Dodatkową właściwością opisującą pracę jednostek wytwórczych kategorii C jest ich zdolność do automatycznego odłączenia, gdy wartość napięcia w punkcie przyłączenia osiągnie poziomy określone przez właściwego operatora systemu w porozumieniu z właściwym OSP [3]. Generacja rozproszona powinna również spełniać wymagania w odniesieniu do zdolności do generacji mocy biernej w funkcji zmieniającego się napięcia w punkcie przyłączenia. Właściwy OSP powinien ustalić określony profil U-Q/Pmax, który powinien zawierać się w obwiedni określonej zapisami Kodeksu Sieciowego (rys. 5.). Maksymalne zakresy parametrów obwiedni dla generacji synchronicznej to 0,95 dla ilorazu Q/Pmax oraz 0,225 w przypadku poziomu napięcia w stanie ustalonym. Wymóg ten ma zastosowanie w punkcie przyłączenia generacji do sieci. Podobny kształt obwiedni występuje w przypadku źródeł opartych na inwerterach, różnice uwidaczniają się jedynie w zakresach, które wynoszą 0,75 dla ilorazu Q/Pmax oraz 0,225 w przypadku poziomu napięcia w stanie ustalonym.

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys5

Rys. 5. Profil U-Q/Pmax modułu wytwarzania energii [3]

Ponadto źródła rozproszone powinny spełniać wymagania w odniesieniu do zdolności do generacji mocy biernej w funkcji zmian mocy czynnej w punkcie przyłączenia. Właściwy OSP określa wymogi dotyczące zdolności do zapewnienia generacji mocy biernej i określa profil P-Q/Pmax, który może mieć dowolny kształt w granicach zawartych w Kodeksie Sieciowym (rys. 6.).

 

wymagania techniczne stawiane generacji rozproszonej rys6

Rys. 6. Profil P-Q/Pmax modułu parku energii [3]

Przedstawione wymagania stawiane przez Kodeks Sieciowy powinny zostać uwzględnione przez Operatorów Sieci Przesyłowej i Operatorów Sieci Dystrybucyjnej poszczególnych krajów członkowskich.

* * *

Artykuł prezentowany w formie referatu podczas XXVI Sympozjum Naukowo-Technicznego „SEMAG 2022”

Literatura

 1. Renewable Energy Installed Capacity Continent Wise and Its Growth From 2012 to 2021, https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable Capacity Statistics 2022
 2. Lagos D., Papaspiliotopoulos V., Korres G. and Hatziargyriou N., Microgrid Protection Against Internal Faults: Challenges in Islanded and Interconnected Operation, IEEE Power and Energy Magazine, vol. 19, no. 3, pp. 20-35, May-June 2021, doi: 10.1109/MPE.2021.3057950.
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
 4. PTPiREE, Propozycja wymogów wynikających z NC RfG na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r . ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci – 2017 r.
 5. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, TAURON Dystrybucja S.A.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Jacek Świątek, mgr inż. Paweł Kazirodek – APS Energia S.A. Systemy zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

Systemy zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej Systemy zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

Analizując systemy zarządzania energią w koncepcji energetyki zdecentralizowanej, przechodzimy teraz na poziom odbiorców energii, czyli klientów: instytucjonalnych (zakłady przemysłowe) i indywidualnych....

Analizując systemy zarządzania energią w koncepcji energetyki zdecentralizowanej, przechodzimy teraz na poziom odbiorców energii, czyli klientów: instytucjonalnych (zakłady przemysłowe) i indywidualnych. W wielu przypadkach będą to także prosumenci, czyli dostawcy energii z lokalnych źródeł (małej generacji OZE, lokalnego magazynu energii lub korzystając z pojazdu elektrycznego pracującego zwrotnie na sieć w systemie V2G (z ang. vehicle to grid).

mgr inż. Tadeusz Goszczyński Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

mgr inż. Grzegorz Krajewski, dr inż. Karol Kuczyński Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, mgr inż. Michał Osiecki, inż Marek Gaj Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą...

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC

Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC Adresowanie modułów cyfrowych wejść i wyjść w obszarze pamięci sterowników PLC

Dostępne na rynku modułowe i kompaktowe sterowniki PLC posiadają duży wybór dodatkowych modułów cyfrowych (tzw. modułów rozszerzających możliwości samego sterownika), takich jak: podstawowych, mieszanych...

Dostępne na rynku modułowe i kompaktowe sterowniki PLC posiadają duży wybór dodatkowych modułów cyfrowych (tzw. modułów rozszerzających możliwości samego sterownika), takich jak: podstawowych, mieszanych wejść i wyjść (digital input, digital output), specjalnych wejść, w których sygnałem wejściowym jest napięcie przemienne AC lub AC/DC, wejść i wyjść TTL, przerwaniowych, szybkich (impulsowych) wejść, szybkiego licznika, wyjść przekaźnikowych.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, mgr inż. Bogdan Krasuski Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC

Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC

Wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia), częste zmiany konfiguracyjne i rozbudowa układów sterowania wynikająca ze zmian technologicznych, ułatwienia...

Wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia), częste zmiany konfiguracyjne i rozbudowa układów sterowania wynikająca ze zmian technologicznych, ułatwienia diagnostyki i serwisu, czy znaczne zmniejszenie kosztów itp., wymusiły na konstruktorach sterowników PLC opracowanie takich układów wbudowanych wejść i wyjść oraz modułów rozszerzeń, które mogłyby sprostać tym wymaganiom.

dr hab. inż Adrian Halinka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Mateusz Szablicki, mgr inż. Piotr Rzepka Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 1.)

Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 1.) Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 1.)

Włączenie transformatora do sieci elektroenergetycznej powoduje powstanie stanów nieustalonych prądu. W wielu przypadkach są to tzw. udary prądu magnesującego. Maksymalna wartość prądu zależy m.in. od...

Włączenie transformatora do sieci elektroenergetycznej powoduje powstanie stanów nieustalonych prądu. W wielu przypadkach są to tzw. udary prądu magnesującego. Maksymalna wartość prądu zależy m.in. od cech konstrukcyjnych i parametrów technicznych transformatora, tj. właściwości magnetycznych blachy, z której wykonano rdzeń, budowy rdzenia, mocy znamionowej, układu połączeń uzwojeń, a także od odległości uzwojenia magnesującego od rdzenia.

Zuzanna Wieczorek Komunikacja zgodna z IEC 61850

Komunikacja zgodna z IEC 61850 Komunikacja zgodna z IEC 61850

Standard IEC 61850 systematyzuje zagadnienia związane z wymianą danych w systemach elektroenergetycznych. Norma rewolucjonizuje podejście do realizacji systemów stacyjnych, proponując obiektowy model...

Standard IEC 61850 systematyzuje zagadnienia związane z wymianą danych w systemach elektroenergetycznych. Norma rewolucjonizuje podejście do realizacji systemów stacyjnych, proponując obiektowy model danych, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie trzy poziomy komunikacji wyróżniane w stacji elektroenergetycznej: poziom procesu, pola, stacji oraz zastosowanie wspólnej infrastruktury komunikacyjnej opartej na sieci Ethernet.

dr hab. inż Adrian Halinka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Piotr Rzepka, mgr inż. Mateusz Szablicki Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 2.)

Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 2.) Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 2.)

Włączeniu transformatora do systemu elektroenergetycznego (SEE) towarzyszy stan nieustalony prądu zasilającego. Zjawisko to ma charakter losowy, ponieważ jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Zależy...

Włączeniu transformatora do systemu elektroenergetycznego (SEE) towarzyszy stan nieustalony prądu zasilającego. Zjawisko to ma charakter losowy, ponieważ jest zdeterminowane wieloma czynnikami. Zależy m.in. od cech konstrukcyjnych i parametrów technicznych transformatora i kąta fazowego napięcia zasilającego w chwili włączenia transformatora. Wybrane zagadnienia związane z udarami prądu magnesującego oraz ich wpływem na prawidłowość działania zabezpieczeń nadprądowych transformatorów SN omówione...

dr inż Piotr Bilski Technologie przesyłania danych w systemach automatyki przemysłowej

Technologie przesyłania danych w systemach automatyki przemysłowej Technologie przesyłania danych w systemach automatyki przemysłowej

Aplikacje przemysłowe są jednymi z najbardziej zaawansowanych i wymagających, zarówno, jeśli chodzi o wykorzystywany sprzęt, jak i metody komunikacji pomiędzy modułami wykonawczymi. Ze względu na fundamentalne...

Aplikacje przemysłowe są jednymi z najbardziej zaawansowanych i wymagających, zarówno, jeśli chodzi o wykorzystywany sprzęt, jak i metody komunikacji pomiędzy modułami wykonawczymi. Ze względu na fundamentalne znaczenie dla gospodarki oraz społeczeństwa, systemy wykorzystywane w przemyśle (cukrownictwo, petrochemia, hutnictwo itp.) muszą być projektowane ze szczególną precyzją. Ich działanie musi być również niezawodne, co sprzyja rozwijaniu metod monitorowania i diagnostyki. Pojawienie się...

dr inż. Michał Kotler Podstawy sterowania logicznego

Podstawy sterowania logicznego Podstawy sterowania logicznego

W większości opracowań tematyka związana z syntezą układów logicznych jest przedstawiana przede wszystkim w formie zagadnień związanych z projektowaniem i optymalizacją budowy układów cyfrowych. Stosunkowo...

W większości opracowań tematyka związana z syntezą układów logicznych jest przedstawiana przede wszystkim w formie zagadnień związanych z projektowaniem i optymalizacją budowy układów cyfrowych. Stosunkowo mały nacisk kładzie się na fakt wykorzystania tych zagadnień w projektowaniu oprogramowania dla układów sterownikowych. Podczas tworzenia programu, który później zostanie załadowany do sterownika, należy zwrócić uwagę, aby tworzony algorytm sterowania był najbardziej optymalny. W tym kontekście...

dr hab. inż Adrian Halinka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Mateusz Szablicki Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych

Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych Zasady doboru aparatury pomiarowej dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej jednostek wytwórczych

Przekładniki prądowe i napięciowe wchodzą w skład elementów wejściowych struktury układu automatyki zabezpieczeniowej. Służą do zbierania i wstępnego przetwarzania wielkości fizycznych, charakteryzujących...

Przekładniki prądowe i napięciowe wchodzą w skład elementów wejściowych struktury układu automatyki zabezpieczeniowej. Służą do zbierania i wstępnego przetwarzania wielkości fizycznych, charakteryzujących stan pracy obiektu chronionego, na znormalizowane wartości wtórne, odpowiednie do zasilania dalszych układów, proporcjonalne do wielkości pierwotnych, zgodnie ze zdefiniowanym współczynnikiem transformacji – przekładnią.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, mgr inż. Michał Osiecki, Stanisław Oborski Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE

Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE Konfiguracja przemysłowych sieci sterowników PLC za pomocą pakietu CX-ONE

Na rynku znajduje się wielu producentów oferujących modułowe sterowniki PLC. Różnią się one liczbą dostępnych funkcji oraz językiem programowania stosowanym do konfiguracji urządzenia. Zastosowanie...

Na rynku znajduje się wielu producentów oferujących modułowe sterowniki PLC. Różnią się one liczbą dostępnych funkcji oraz językiem programowania stosowanym do konfiguracji urządzenia. Zastosowanie dedykowanej aplikacji pozwala użytkownikowi na swobodny dostęp do modułów połączonych w sieci przemysłowej za pomocą jednego interfejsu komunikacyjnego. Przyczynia się to do uproszczenia programowania oraz umożliwia zdalny dostęp i serwis urządzenia.

dr hab. inż Adrian Halinka, mgr inż. Piotr Rzepka, mgr inż. Mateusz Szablicki, dr inż. Michał Szewczyk Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN

Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN Poprawność decyzji podejmowanych przez zabezpieczenia odległościowe linii WN

Zabezpieczenie odległościowe to element elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), który służy m.in. do ochrony linii WN przed skutkami zwarć wielkoprądowych. Algorytm decyzyjny tego zabezpieczenia...

Zabezpieczenie odległościowe to element elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ), który służy m.in. do ochrony linii WN przed skutkami zwarć wielkoprądowych. Algorytm decyzyjny tego zabezpieczenia bazuje na kryterium podimpedancyjnym. Zasada działania polega na wyznaczaniu parametrów wektora impedancji na podstawie sygnałów napięciowych i prądowych.

dr inż Piotr Bilski Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych

Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych Struktura, funkcjonalność i zastosowania systemów wbudowanych

Różnorodność urządzeń oraz systemów związanych z działalnością człowieka rośnie znacząco wraz z rozwojem techniki i nauki. Techniki mikroprocesorowe stosowane są praktycznie wszędzie i nie stanowią już...

Różnorodność urządzeń oraz systemów związanych z działalnością człowieka rośnie znacząco wraz z rozwojem techniki i nauki. Techniki mikroprocesorowe stosowane są praktycznie wszędzie i nie stanowią już tylko uniwersalnych maszyn obliczeniowych, lecz wykorzystywane są w modułach sterujących pracą praktycznie wszystkich systemów wykorzystywanych w przemyśle oraz w życiu codziennym.

mgr inż. Andrzej Gocek Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu...

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu stałego najczęściej są urządzeniami elektromagnetycznymi.

dr hab. inż Adrian Halinka, mgr inż. Piotr Rzepka, dr inż. Michał Szewczyk, mgr inż. Mateusz Szablicki Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową

Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową Funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN przy niewielkiej wartości prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową

Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego...

Prawidłowe funkcjonowanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci WN w wielu przypadkach warunkowane jest odpowiednio dużą wartością prądu zwarciowego. Niewielka wartość prądu zwarciowego generowanego przez farmę wiatrową w niektórych stanach pracy sieci WN może być przyczyną problemów związanych z prawidłową identyfikacją i lokalizacją zakłóceń zwarciowych. Niewłaściwe działanie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w takich układach pracy może generować zagrożenie zarówno...

mgr inż. Leszek Bożek Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć Nowatorski układ automatyki SZR w rozdzielnicach średnich napięć

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2...

Nowatorski układ automatyki SZR ma zastosowanie w rozdzielnicach SN w izolacji napowietrznej średniego napięcia. Rozwiązanie zostanie pokazane na przykładzie trójpolowej rozdzielnicy typu RSL 24 kV (2 pola liniowe i pole transformatorowo-pomiarowe) w wykonaniu łukoochronnym. Pola liniowe wyposażone są w rozłączniki OM(B)-24/T/P/UD/160/R z napędami silnikowymi NSW30. Pole transformatorowe wyposażone jest w rozłącznik OMB-24/T/P/BDT/160 z napędem ręcznym typu NRK.

mgr inż. Witold Kardyś, mgr inż. Jerzy Chudorliński Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych Podtrzymanie zasilania w układach elektronicznych na przykładzie zabezpieczeń energetycznych

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących...

W systemach elektronicznych często zachodzi potrzeba zapewnienia pracy urządzenia przez określony czas po zaniku napięcia zasilania. Związane jest to z koniecznością realizacji szeregu funkcji przygotowujących system do wyłączenia oraz sygnalizacją tego stanu do zewnętrznych systemów. Istnieje również konieczność przesłania informacji diagnostycznych o monitorowanym systemie do systemu nadrzędnego.

dr inż. Łukasz Nogal, inż. Daniel Patynowski Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie

Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie Zabezpieczenia odległościowe i ich testowanie

Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej spowodował szerokie jej zastosowanie w elektroenergetyce. Liczne zalety sprawiły, że dotychczas stosowane rozwiązania elektromechaniczne i elektroniczne analogowe zabezpieczeń...

Dynamiczny rozwój techniki cyfrowej spowodował szerokie jej zastosowanie w elektroenergetyce. Liczne zalety sprawiły, że dotychczas stosowane rozwiązania elektromechaniczne i elektroniczne analogowe zabezpieczeń zostały w większości zastąpione rozwiązaniami cyfrowymi. Zastosowanie mikroprocesorów i rozwój oprogramowania umożliwiły koncentrację wielu funkcji zabezpieczeniowych w ramach jednego urządzenia, nazywanego cyfrowym zespołem automatyki zabezpieczeniowej.

dr inż Piotr Bilski Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki

Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki Charakterystyka i zastosowania układów wykonawczych w systemach automatyki

Układy automatyki są obecnie jednymi z najintensywniej rozwijanych systemów elektroniki i elektrotechniki. Ułatwiają one pracę zarówno instalacji przemysłowych, takich jak elektrownie, cukrownie, czy fabryki...

Układy automatyki są obecnie jednymi z najintensywniej rozwijanych systemów elektroniki i elektrotechniki. Ułatwiają one pracę zarówno instalacji przemysłowych, takich jak elektrownie, cukrownie, czy fabryki odzieży, jak i budynków komercyjnych, m.in. biurowców czy centrów handlowych. Pomimo że ogólna idea takiego systemu pozostaje niezmienna od kilkudziesięciu lat, wprowadzenie układów mikroprocesorowych oraz zaawansowanych technologii czujników i elementów wykonawczych pozwoliło znacząco rozszerzyć...

dr inż. Karol Kuczyński Układy SZR

Układy SZR Układy SZR

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze...

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze zasilania podstawowego następuje automatyczny powrót układu zasilania do stanu pierwotnego. Układy SZR są najczęściej stosowane w obiektach, w których wymagana jest ciągłość zasilania, na przykład w szpitalach, bankach czy budynkach użyteczności publicznej. Szpital jest obiektem, w którym nawet krótka...

dr hab. inż. Mirosław Parol Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX

Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX Media transmisyjne stosowane w systemie sterowania KNX

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja...

W inteligentnych budynkach występują różne instalacje i systemy sterowania. Systemy te zwykle dotyczą takich obszarów zastosowań, jak: bezpieczeństwo, komfort klimatyczny, zarządzanie energią oraz automatyzacja miejsc pracy. Szczególne znaczenie w systemach automatyki budynkowej mają tzw. otwarte systemy sterowania, do których należy m.in. system KNX. System ten, wykorzystujący logikę sterowania rozproszonego, stosowany jest głównie w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej

Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej

W równaniach strumieniowo-napięciowych opisujących model matematyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej w układzie osi naturalnych związanych ze stojanem oraz z wirnikiem (bez obwodów tłumiących)...

W równaniach strumieniowo-napięciowych opisujących model matematyczny maszyny synchronicznej jawnobiegunowej w układzie osi naturalnych związanych ze stojanem oraz z wirnikiem (bez obwodów tłumiących) z uwzględnieniem elektrycznego kąta położenia wirnika ϑ występują rozkłady: indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana La, Lb, Lc oraz uzwojenia wzbudzenia Lf, indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana Lab, Lbc, Lca, Lba, Lcb, Lac. indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana...

Wybrane dla Ciebie

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży! Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne » Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy? Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać? Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła? Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Najlepsze połączenia od Nexans »

Najlepsze połączenia od Nexans » Najlepsze połączenia od Nexans »

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać? Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią » Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Program do projektowania i opracowywania schematów »

Program do projektowania i opracowywania schematów » Program do projektowania i opracowywania schematów »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog » Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje » Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją » Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Zasilacze na szynę DIN »

Zasilacze na szynę DIN » Zasilacze na szynę DIN »

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Najnowsze produkty i technologie

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023! Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Riello Delta Power Sp. z o.o. Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków...

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w jednej z kluczowych dla polskiego systemu energetycznego elektrowni w Polsce północno-zachodniej.

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji news Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami...

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane...

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb i bardzo rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania i wskazujemy ich najmocniejsze strony.

Lantre 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm....

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm. Oczywiście mają rację! Jednak aby tak się stało, należy o nią odpowiednio zadbać. Warto pamiętać, że to użytkownik ma największy wpływ na żywotność baterii w swoim iPhone. W poniższym materiale zostaną przedstawione wskazówki, jak dbać o baterię w iPhone, by zapewnić długi czas pracy.

De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory...

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory słoneczne De Dietrich, możesz cieszyć się ciepłą wodą przez cały rok.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze...

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze łączeniowej, przetwarzaniu energii i monitorowaniu parametrów zasilania prezentuje kolejną wersję urządzeń SUNSYS HES XXL, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie dla systemów dużych mocy.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Może jednak magazynować?

Może jednak magazynować? Może jednak magazynować?

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie...

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie wiatrowe może budzą ciągle lokalne kontrowersje, bo krajobrazu raczej nie upiększają, a przy tym mogą naprzykrzać się wydawanymi odgłosami, o tyle instalacje przetwarzające energię słoneczną, jeśli są dobrane i wykonane w sposób przemyślany, potrafią nawet dyskretnie komponować się z otoczeniem,...

Grupa Pracuj S.A. Jak mówić o swoich słabych stronach?

Jak mówić o swoich słabych stronach? Jak mówić o swoich słabych stronach?

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas...

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas spotkań kwalifikacyjnych. Co zrobić, gdy rozmówca zadaje pytanie o Twoje słabe strony? Jak wybrnąć z sytuacji i zachować pozytywny wizerunek? Oto garść przydatnych porad.

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych...

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Większa świadomość społeczna oraz branie odpowiedzialności rządów poszczególnych państw za otaczający nas klimat wymusza przesunięcie sektora energetycznego w stronę zielonej energii. Ponadto technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Jeśli dodamy do tego nieustanny...

Taurus Sea Power 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić! 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań...

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań szczególnie rzuca się w oczy – oto subiektywne spojrzenie na 3 z nich.

AUTOMATION TECHNOLOGY Sp. z o.o. Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology – nowy gracz na rynku Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy! BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku...

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku fotowoltaicznego.

Sunprofi Sp. z o.o. Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne...

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne również w Polsce. Odkryj historię marki Aermec i dowiedz się więcej o jej propozycjach, które zapewnią komfort i efektywność energetyczną Tobie i Twoim klientom.

De Dietrich Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne...

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu zaawansowanych technologii, skutecznie pomagają w efektywnym ogrzewaniu domu.

Domitech Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich...

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich baterie są w stanie zapewnić możliwość ciągłej pracy bez potrzeby ich ciągłego ładowania. W jakie zatem narzędzia akumulatorowe powinien wyposażyć się każdy szanujący się profesjonalista?

Domitech Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką? Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również...

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również jej czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Który zatem wariant lasera krzyżowego wybrać – zielony czy czerwony?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.