elektro.info

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera! Nowy produkt KEHUA UPS - seria Myria 10-40 kVA premiera!

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501 Miernik rezystancji izolacji MIC-2501

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-2501, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

metody wykrywania wewnętrznych nieciągłości materiałów

Radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH: a) obraz nieprzetworzony („surowy”), b) obraz przetworzony. Na podstawie materiałów i za zgodą firmy YXLON International GmbH [10]

Radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH: a) obraz nieprzetworzony („surowy”), b) obraz przetworzony. Na podstawie materiałów i za zgodą firmy YXLON International GmbH [10]

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań nieniszczących, tzw. metody badań objętościowych, pozwalają na wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale również umożliwiają wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Badania ultradźwiękowe

Metoda ultradźwiękowa należy do metod badań objętościowych. To znaczy, że umożliwia ona wykrywanie wewnętrznych nieciągłości materiałów, ale też pozwala na wykrywanie powierzchniowych i podpowierzchniowych nieciągłości materiałów. Metodą tą możliwe jest wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości: płaskich, wąskoszczelinowych. Możliwe jest także wykrywanie przestrzennych nieciągłości materiałów. Obiekty badane metodą ultradźwiękową mogą być wykonane z metali: stali ferrytycznych, stali austenitycznych oraz z metali nieżelaznych, a także z materiałów niemetalowych.

Badanie materiałów obiektów technicznych metodą ultradźwiękową polega na wprowadzaniu do nich fal ultradźwiękowych, czyli drgań mechanicznych o częstotliwościach od 0,5 MHz zwykle do około 10 MHz, a następnie detekcji sygnałów, wywołanych przez fale przechodzące przez obiekty (rys. 1.). Sygnały te zawierają informację o nieciągłościach występujących w materiałach. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości od 0,1 mm, o szerokości od 0,001 mm i o długości (lub średnicy) od około 0,7 mm. Przy wprowadzaniu fal do materiałów obiektów konieczne jest przesuwanie głowicy ultradźwiękowej po ich powierzchni. Do wykonania badań materiałów urządzeń w elektrowniach wystarcza jednostronny dostęp do obiektów.

W badaniach ultradźwiękowych stosowane są powszechnie głowice jedno- i dwuprzetwornikowe. Głowice jednoprzetwornikowe, nadawczo-odbiorcze, stosowane są głównie w badaniach defektoskopowych, tj. do wykrywania nieciągłości materiałowych. Stosowana jest głównie metoda echa, ale także metoda przepuszczania (inaczej zwana metodą cienia) i metoda wykorzystująca dyfrakcję fal ultradźwiękowych (tzw. metoda TOFD). Przy stosowaniu metody echa fale podlegają odbiciom od ścian obiektów i od nieciągłości. Otrzymywane sygnały – echa (rys. 1.) są poddawane analizie. W położeniu ech, wzdłuż poziomej podstawy czasu, na monitorze aparatu ultradźwiękowego, zawarta jest informacja o głębokości zalegania nieciągłości w materiale. W wysokości ech, przy danym wzmocnieniu aparatu, zawarta jest informacja o zdolności nieciągłości odbijania fal, a więc pośrednio – informacja o wielkości nieciągłości [10].

Głowice dwuprzetwornikowe, o rozdzielonych funkcjach nadawania i odbioru fal, w odniesieniu do badania urządzeń w elektrowniach, stosowane są w pomiarach grubości materiałów obiektów, np. rurociągów.

W badaniach ultradźwiękowych, a szczególnie w badaniach złączy spawanych, wymiary nieciągłości małych (zasadniczo nieciągłości mieszczących się całkowicie w wiązce promieniowania) są określane na podstawie porównania wysokości ech dla ocenianych nieciągłości naturalnych, z wysokością ech dla określonych nieciągłości sztucznych. Te nieciągłości sztuczne mają postać nieciągłości płaskodennych. Jest to tzw. metoda DGS. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się tzw. średnicę równoważną nieciągłości naturalnych w stosunku do średnicy sztucznych nieciągłości płaskodennych. Podaje się też informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa płaskodennej nieciągłości odniesienia.

Alternatywą jest tzw. metoda DAC, w której nieciągłością odniesienia jest nieciągłość cylindryczna. W wyniku oceny wielkości nieciągłości podaje się informację, o ile decybeli wysokość echa nieciągłości naturalnej przekracza pewien określony poziom, związany odpowiednio z wysokością echa cylindrycznej nieciągłości odniesienia. Wymiary (długość, szerokość) nieciągłości dużych (tj. nieciągłości niemieszczących się w wiązce ultradźwiękowej) oprócz określania równoważnej średnicy nieciągłości podaje się na podstawie pomiaru długości przemieszczenia głowicy nad nieciągłością.

Najnowsze, wielokanałowe, cyfrowe defektoskopy i systemy przeznaczone do badań ultradźwiękowych, mogą współpracować z głowicami wieloprzetwornikowymi, tj. głowicami pracującymi na podstawie tzw. techniki Phased Array. Głowice, pracujące przy wykorzystaniu techniki Phased Array mogą zawierać od 16 do 128, a również 256, a nawet więcej miniaturowych przetworników ultradźwiękowych. Poszczególne elementy w głowicy, pracującej przy wykorzystaniu techniki Phased Array, mogą być różnie ułożone: liniowo, kołowo i cyrkularnie. Fale ultradźwiękowe mogą być wprowadzane do obiektów pod kątem 0° (w stosunku do normalnej powierzchni obiektów) lub pod określonym, wybieranym przez użytkownika kątem lub kąt ten może być zmieniany w pewnym zakresie, np. od -30° do +30° lub np. od +30° do +70°. Dzięki stosowaniu głowic wieloprzetwornikowych wiązka fal ultradźwiękowych może być kształtowana odpowiednio do danego zastosowania, między innymi ogniskowana. Stosowanie takich głowic umożliwia zwiększanie, w porównaniu z tradycyjnymi głowicami, obszaru kontrolowanego. Dzięki możliwości kątowego kształtowania wiązki fal ultradźwiękowych możliwe jest, przy jednym położeniu głowicy, wykrywanie różnie zorientowanych nieciągłości materiałowych.

Stosowanie głowic wieloprzetwornikowych przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa wykrywania nieciągłości, w stosunku do przypadków stosowania głowic tradycyjnych. Oprogramowanie defektoskopów, współpracujących z takimi głowicami, pozwala na tworzenie różnorodnych zobrazowań sygnałów dla nieciągłości materiałów: od zobrazowań typu A, poprzez zobrazowania typu B, C i D do zobrazowań typu S. Zobrazowanie typu A dla nieciągłości jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, w którym oś odciętych przedstawia czas przejścia fal ultradźwiękowych w materiale obiektu (a więc głębokość zalegania nieciągłości w materiale), a oś rzędnych amplitudę sygnałów. Zobrazowanie typu A może być uzyskane w statycznym położeniu głowicy, na obiekcie badanym [10]. Zobrazowanie typu B jest uzyskiwane przy przesuwie głowicy po obiekcie, wzdłuż jednej linii. Polega ono na przedstawianiu sygnałów nieciągłości stosownie do głębokości ich zalegania. Przy zobrazowaniu typu B wzdłuż osi odciętych odkładana jest odległość odpowiadająca kolejnym położeniom głowicy, wzdłuż osi jej przesuwu, a wzdłuż osi rzędnych odkładany jest czas przejścia fali, a więc odległość nieciągłości od głowicy [10]. Kolorami może być przedstawiona amplituda sygnałów.

Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy (przy użyciu przetwornika mechano-fotoelektrycznego). Zobrazowanie typu C jest uzyskiwane przy skanowaniu, wzdłuż dwóch osi, całej powierzchni obiektów. Konieczna przy tym jest rejestracja położeń głowicy. Zobrazowanie typu C umożliwia przedstawianie nieciągłości materiałów, w widoku z góry. Przeprowadzana jest analiza amplitudy sygnałów, stosownie do położeń głowicy. Zobrazowanie typu C jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego, przedstawiający przekrój poprzeczny badanego obiektu, równolegle do przeszukiwanej powierzchni. Na osi odciętych odkładana jest długość skanowania, w jednym kierunku, np. długość złącza spawanego. Na osi rzędnych odkładana jest długość skanowania w drugim kierunku. Intensywność barwy fragmentów zobrazowania zależy od amplitudy sygnałów [10].

Zobrazowania typu A, B i C sygnałów dla nieciągłości są otrzymywane zarówno w defektoskopach współpracujących z głowicami jedno- i wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu D jest to widok sygnałów w wybranym przekroju złącza, patrząc z jego boku. Zobrazowanie typu D, jakie jest wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi, pokazano na rysunku 2a, dla wewnętrznych niezgodności złącza spawanego. Rysunek dotyczy przypadku użycia głowicy kątowej i przedstawia zobrazowanie jej sygnałów dla niezgodności spawalniczych, przy wybranym kącie wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu wynoszącym 60°.

Zobrazowania typu S są wprowadzane w defektoskopach współpracujących z głowicami wieloprzetwornikowymi. Zobrazowanie typu S pokazano na rysunku 2b. Jest to obraz wyników badania ultradźwiękowego – sygnałów dla nieciągłości materiału obiektu, uzyskiwany przy elektronicznym odchylaniu wiązki fal ultradźwiękowych, w wybranym zakresie kątów wprowadzania wiązki fal do materiału obiektu badanego, tu przykładowo wynoszącym od -20° do +20°. Na rysunku 3. przedstawiono zobrazowanie nieciągłości odkuwki uzyskane przy ultradźwiękowym badaniu 32-elementową głowicą Phased Array, pracującą przy częstotliwości 5 MHz.

Badania radiograficzne

Metoda radiograficzna należy do metod badań objętościowych. Może być ona stosowana do badania wszelkich materiałów różnorodnych obiektów. Możliwe jest wykrywanie nieciągłości o głębokości (wysokości) od około 0,5% grubości materiału, w kierunku rozchodzenia się promieniowania i nieciągłości o szerokości rozwarcia od około 0,1 mm.

Stosowanie tej metody wymaga dwustronnego dostępu do obiektu. Z jednej strony obiektu umieszczane jest źródło promieniowania. Stosowane są lampy rentgenowskie lub aparaty gammagraficzne. Z drugiej strony obiektu umieszczany jest detektor promieniowania. Detektorami promieniowania w badaniach radiograficznych, co stanowi dotychczas powszechną praktykę w badaniach urządzeń w elektrowniach, są błony radiograficzne. Natężenie promieniowania na powierzchni, po drugiej stronie obiektu, w płaszczyźnie detektora promieniowania, jest odwzorowane w postaci tzw. obrazu radiograficznego materiału badanego obiektu na tym detektorze. Schemat badania radiograficznego przedstawiono na rysunku 4.

Z geometrycznego punktu widzenia obraz radiograficzny obiektu badanego jest wynikiem projekcji obiektu na płaszczyznę detektora promieniowania. Na radiogramach przedstawiane są dwuwymiarowe, cieniowe obrazy nieciągłości trójwymiarowych. Obrazy nieciągłości przedstawiają kształt nieciągłości i ich wymiary, w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku rozchodzenia się promieniowania. Zaczernienie błon radiograficznych zależy od natężenia promieniowania, które przeszło przez obiekt, w tym: od grubości materiału obiektu, od występujących w nim nieciągłości i ich właściwości osłabiania promieniowania jonizacyjnego oraz od odległości płaszczyzny detektora od obiektu.

Metodą radiograficzną szczególnie dobrze wykrywane są przestrzenne nieciągłości materiałów różnych obiektów, np. połączeń spawanych i odlewów. Podczas wykrywania nieciągłości tą metodą, istotny jest wybór kierunków napromieniowania obiektów. Takie bardzo istotne nieciągłości, jak nieciągłości płaskie, np. pęknięcia, położone wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania są wykrywalne. Natomiast nieciągłości płaskie, położone prostopadle do danego kierunku rozchodzenia się promieniowania, mogą nie zostać wykryte. Położenie nieciągłości wzdłuż kierunku rozchodzenia się promieniowania, może być określane przy wykonaniu kilku napromieniowań obiektu badanego z różnych kierunków, przy różnych położeniach źródła względem obiektu, tj. przy zmianach położenia źródła promieniowania względem obiektu lub zmianach położenia obiektu względem źródła.

Zastosowania radiografii przemysłowej, w odniesieniu do urządzeń elektrowni, są bardzo szerokie. Można np. prześwietlać różne złącza spawane, np. spoiny obwodowe dna walczaków i złącza spawane rurek ferromagnetycznych w dnach sitowych. Na rysunku 5. i rysunku 6. pokazano wyniki radiograficznych badań na przykładzie odlewów. W odlewach znajdowały się naturalne nieciągłości. Wynikiem badania radiograficznego jest radiogram (rys. 5a). Na radiogramie widoczne jest odwzorowanie kształtu obiektu, wraz z widocznymi obrazami nieciągłości. Analiza radiogramów rejestrowanych na błonach radiograficznych przeprowadzana z użyciem negatoskopów stanowi powszechną praktykę badań radiograficznych urządzeń elektrowni. Na rysunku 5a (jest to radiogram „surowy”) widoczna jest porowatość odlewu. Na obrazie przetworzonym (rys. 5b) porowatość odlewu została wyeksponowana. Na rysunku 6. pokazano radiogramy odlewu z nieciągłościami w postaci pęcherzy.

Wymiary charakterystyczne nieciągłości, tj. ich długość i szerokość, są określane poprzez ich bezpośredni pomiar na radiogramach przy użyciu miarki milimetrowej lub lupki z integralną skalą. Jeśli wymiarem charakterystycznym nieciągłości jest ich wysokość, to jest ona określana na podstawie gęstości optycznej radiogramów w miejscu obrazu nieciągłości i jest ona porównywana z gęstością optyczną obrazu materiału w miejscu pozbawionym nieciągłości. Konieczny przy tym pomiar zaczernienia radiogramów w interesujących jego miejscach jest wykonywany przy użyciu densytometrów.

Radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych mogą być poddawane digitalizacji z użyciem skanerów laserowych. W celu wyeksponowania zobrazowań nieciągłości materiałów, „surowe” radiogramy rejestrowane na błonach radiograficznych, po nadaniu im postaci cyfrowej, można poddawać różnorodnym zabiegom przetwarzania obrazowego. Do obrazowego przetwarzania radiogramów wprowadzane są złożone algorytmy matematyczne, mające na celu m.in. redukcję szumów, poprawę kontrastu, uzyskiwanie negatywów obrazów oraz zaawansowane możliwości przeglądania obrazów. Można np. przetwarzać obrazy radiograficzne, przy użyciu funkcji nadającej im kolory, co prowadzi do uzyskania znacznej poprawy czytelności szczegółów radiogramów.

Obrazowe przetwarzanie radiogramów może być realizowane przy użyciu programów specjalnych, jak np. KODAK INDUSTREX Digital Viewing Software Lite 2.0, ale także takich programów, jak np. ADOBE PHOTOSHOP 7.0 CE, MICROSOFT OFFICE VISIO PROFESSIONAL, ACDsee 8 Photo Manager, Corel Draw 12.0 Graphics, JPEGcompress 2.7, Free Image Editor 2.1.6, Real – Draw Pro 4.0, Photo Filtre 8.1.1. Dzięki ich użyciu można uzyskać poprawę widoczności szczegółów zobrazowań nieciągłości materiałów obiektów. Alternatywą do „klasycznej” radiografii przemysłowej, w której rejestracja obrazów obiektów zachodzi na błonach radiograficznych, są: luminoforowe płyty obrazowe, stosowane w radiologii komputerowej i detektory typu płaski panel, stosowane w radiologii bezpośredniej.

Luminoforowe płyty obrazowe umożliwiają zachowanie obrazów w warstwie fosforowej do ich późniejszego odczytu i wyświetlania. Utajone obrazy są skanowane czerwonym lub zbliżonym do podczerwonego światłem, w celu uzyskania fotostymulowanej luminescencji. Intensywność stymulowanej luminescencji jest wprost proporcjonalna do ilości fotonów zaabsorbowanych przez płytę.

System radioskopii [10] składa się z: lampy rentgenowskiej o ustawialnym ognisku, kolimatora ustawianego przy użyciu silników, manipulatora, np. pięcioosiowego, kabiny ekspozycyjnej, miernika napromieniowania, układów zabezpieczeń, elektronowego wzmacniacza obrazów, monitora do przeglądania nieprzetworzonych obrazów, komputera wyposażonego w system przetwarzania obrazów, monitora do przeglądania przetworzonych obrazów oraz urządzeń peryferyjnych.

W systemach radiologii bezpośredniej stosowane są detektory płytowe zbudowane przy użyciu półprzewodnikowych amorficznych płyt krzemowych lub amorficznych płyt selenowych, ewentualnie ze scyntylatorami (absorbują one fotony promieniowania X i generują światło) CsJ. Zebranie danych z badań trwa kilka sekund, po czym natychmiast można oglądać obrazy obiektów, na monitorze. Systemy przetwarzania obrazów w radiologii umożliwiają: redukcję szumów obrazów, uśrednianie, ustawianie kontrastu obrazów, przetwarzanie obrazów: powiększanie obrazów lub fragmentów obrazów, pomiary wielkości obrazów nieciągłości materiałów, pomiary gęstości optycznej radiogramów, ustawianie kontrastu obrazów, ustawianie jasności obrazów, zapis obrazów i porównywanie obrazów z obrazami uprzednio zarejestrowanymi, w tym odejmowanie obrazów. Na rysunku 5. przedstawiono radiograficzne obrazy odlewu uzyskane w systemie radioskopii firmy YXLON International GmbH. Dzięki małemu wymiarowi ogniska, np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska, dwukrotne powiększenie fragmentu obrazu uczytelnia jego szczegóły – zobrazowania pęcherzy odlewu (rys. 6a). Przy powiększeniu 3,5-krotnym lub większym, dla wyodrębnienia małych szczegółów obrazu konieczna jest regulacja wielkości ogniska (rys. 6a). Przy zastosowaniu np. systemu Y.XST225-VF z lampą rentgenowską o ustawialnej wielkości ogniska i wyposażenia systemu radioskopii Y.HDR firmy YXLON International GmbH otrzymuje się oczekiwaną jakość obrazów radiograficznych (rys. 6b).

W trzeciej części artykułu zostanie zaprezentowana diagnostyka nieferromagnetycznych rurek urządzeń wymiany ciepła, jaka jest przeprowadzana metodą prądów wirowych. Badania takie stanowią powszechną praktykę w elektrowniach.

Literatura

 1. J. Czuchryj: Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2004
 2. J. Czuchryj: Systematyka i przyczyny powstawania wad w złączach spawanych, Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998
 3. J. Hlebowicz: Badanie szczelności urządzeń i instalacji technicznych. Biuro Gamma, Warszawa 2001
 4. J. Kielczyk: Badania nieniszczące w technice - film dydaktyczny. Praca dyplomowa magisterska. Instytut Metrologii i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej, 2005. Promotor pracy: A. Lewińska-Romicka
 5. J. Kielczyk: Radiografia przemysłowa. Techniki badania z obrazem cyfrowym. Biuro gamma 2006
 6. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektrycznych. Elektro info 3/2007
 7. K. Kuczyński: Zastosowanie termowizji w badaniach urządzeń elektroenergetycznych. Elektro info 11/2008
 8. A. Lewińska-Romicka: Badania magnetyczne, tom I i tom II. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 1998
 9. A. Lewińska-Romicka: Badania materiałów metodą prądów wirowych. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2007
 10. A. Lewińska-Romicka: Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. WNT, Warszawa 2001
 11. A. Lewińska-Romicka: Pomiary grubości powłok. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2001
 12. A. Lewińska-Romicka: Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach. Badania nieniszczące. Część I. Metody wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów. Elektro info 3/2009
 13. M. Wojas: Wady wyrobów wykrywane metodami nieniszczącymi. Cz. 2. Wady eksploatacyjne. Wyd. Biuro Gamma, Warszawa 2006
 14. Materiały Konferencji „Diagnostyka i eksploatacja kotłów parowych w zmodernizowanych blokach energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 1999 15. Materiały Konferencji „Eksploatacja i diagnostyka modernizowanych bloków energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Wisła 2000, 2001, 2002, 2003
 15. Materiały Konferencji „Diagnostyka i remonty długoeksploatowanych urządzeń energetycznych”; org.: Pro Novum Sp. z o.o., Ustroń 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 16. Materiały firmy OLYMPUS NDT
 17. Materiały firmy YXLON International GmbH

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.