elektro.info

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej.
Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Stan istniejący i wyciąg z warunków technicznych przyłączenia wydanych przez spółkę dystrybucyjną

W odległości 100 m od projektowanego osiedla przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN – 3×15/8,7 kV 3×120 mm2 AFL-6. Linia ta jest wykonana na słupach ŻN12. Teren projektowanego osiedla jest nieuzbrojony. Moc zwarciowa obliczana dla punktu określonego przez słup nr 20/96 linii napowietrznej SN wynosi SkQ=250 MVA. Czas trwania zwarcia w linii SN: Tk=1 s. Linia SN pracuje jako izolowana od ziemi. Niekompensowany prąd ziemnozwarciowy w linii SN: 15 A. Moc przyłączanych do linii SN stacji transformatorowych nie może przekraczać 800 kVA. Zastępczy współczynnik mocy w odniesieniu do poszczególnych budynków: tgϕ≤0,3.

Na podstawie programu organizacyjno-funkcjonalnego ustalono, że wznoszonych będzie 7 budynków (rys. 2.), dla których moc zapotrzebowaną ustalono na podstawie normy N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. Moc czynna zapotrzebowana przez poszczególne budynki projektowanego osiedla mieszkaniowego wynosi odpowiednio (w budynkach projektowana jest kompensacja mocy biernej):

 • budynek nr 1: PZB1=87 kW; cosϕZB1=0,95,
 • budynek nr 2: PZB2=87 kW; cosϕZB2=0,95,
 • budynek nr 3: PZB3=87 kW; cosϕZB3=0,95,
 • budynek nr 4: PZB4=87 kW; cosϕZB4=0,95,
 • budynek nr 5: PZB5=105,1 kW; cosϕZB5=0,97,
 • budynek nr 6: PZB6=87 kW; cosϕZB6=0,95,
 • budynek nr 7: PZB7=105,1 kW; cosϕZB7=0,97.

Osiedle należy zasilać z dwóch budynkowych stacji transformatorowych SN/nn o mocy dobranej do obciążenia. Stacje transformatorowe należy posadowić w miejscu dogodnym do eksploatacji w uzgodnieniu z architektem.

Podstawa opracowania

 • Warunki techniczne zasilania wydane przez spółkę dystrybucyjną.
 • Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 • N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 • N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Program funkcjonalno-użytkowy, zatwierdzony przez inwestora.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623).
 • Projekt oświetlenia terenu osiedla.
 • Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienia z inwestorem.

Opis techniczny zamierzenia budowlanego

W miejscach wskazanych na rysunku 2. należy zainstalować dwie prefabrykowane budynkowe stacje transformatorowe SN/nn (15/0,42 kV) typu MRw-b1: 400 kVA, produkcji ZPUE Włoszczowa. Schemat zasilania tych stacji został przedstawiony na rysunku 1. Prefabrykowane stacje transformatorowe muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie oraz atest wydany przez Instytut Energetyki, potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN 61330.

Budynki stacji należy ustawić na podłożu wykonanym zgodnie z zaleceniami instalacyjnymi firmy ZPUE Włoszczowa. Uziemienia stacji należy wykonać w następujący sposób:

 • w odległości 1,0 m od obrysu budynku należy pogrążyć w gruncie cztery pionowe uziomy wykonane prętami uziomowymi ∅16 produkcji firmy Galmar (dolny koniec uziemienia na głębokości nie mniejszej niż 5 m poniżej poziomu gruntu),
 • osadzone uziomy pionowe należy połączyć taśmą FeZn 30×5, do taśmy należy przyspawać przewody uziemiające wykonane z taśmy FeZn 30×5.

Sposób wykonania uziemienia został przedstawiony graficznie na rysunku 5. Ponieważ uziemienie będzie wykonane jako wspólne dla transformatora oraz punktu neutralnego transformatora, przewody uziemiające należy pomalować w następujących kolorach:

 • kolor żółto-zielony – uziemienie transformatora,
 • kolor jasnoniebieski – uziemienie punktu neutralnego transformatora.

Schematy ideowe projektowanych stacji transformatorowych SN/nn (15/0,42 kV) przedstawiono na rysunku 3. i rysunku 4. (przekrój poziomy budynku stacji przedstawia rysunek 6.). Zasilanie stacji należy wykonać kablem średniego napięcia typu 3×YHAKXS 120/50 – 12/20, który należy przyłączyć do istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej SN. Przyłączenie kabla projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej SN do istniejącej linii napowietrznej SN należy wykonać zgodnie z katalogiem „Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi SN – tom I” – opracowanym przez ZPUE Włoszczowa (rys. 6.8 na str. 24 oraz karta katalogowa W-001 na str. 26).

Wszystkie dostępne części przewodzące (elementy konstrukcyjne projektowanego przyłącza, napęd odłącznika-uziemnika) oraz żyły powrotne projektowanego kabla SN należy połączyć z uziomem, którego rezystancja nie może być większa niż 3 Ω. Przewody uziemiające należy pomalować w kolorze żółto- zielonym. Dopuszcza się wykorzystanie uziemienia ochronnego stanowiska słupowego z zejściem kablowym dla odgromników.

Projektowany kabel SN 3×YHAKXS 120/50 – 12/20 należy wprowadzić do przedziału SN projektowanych stacji transformatorowych MRw-b1: 400 kVA i przyłączyć do zacisków SN zgodnie z DTR producenta stacji. Kable SN zasilające projektowane stacje transformatorowe należy układać w wykopie o głębokości 100 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu kabli w wykopie należy na nich, w odstępach co 10 m, nałożyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla*długość*rok ułożenia*trasa*symbol wykonawcy. Potem zasypać je warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru czerwonego, a następnie zasypać wykop. Plan linii kablowych oraz ich przekroje poprzeczne w charakterystycznych miejscach przedstawiono na rysunku 2. (możliwość wykorzystania rowu kablowego do celów uziemienia wynika z pkt. 3.1.1 normy N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa).

Pomiar kontrolny energii elektrycznej należy realizować w układzie półpośrednim, natomiast pomiar zużytej energii czynnej do celów oświetleniowych należy realizować licznikiem bezpośrednim zainstalowanym we wspólnej szafce wraz z układem kontrolnym. Sieć kablową nn należy wykonać kablem YAKXS 4×150 w układzie promieniowym. Z rozdzielnic nn stacji transformatorowych należy wyprowadzić linie kablowe zasilające poszczególne budynki:

 • stacja Tr 15/0,42 kV „FORMANNA 1” – budynki nr 1 - 4,
 • stacja Tr 15/0,42 kV „FORMANNA 2” – budynki nr 5 - 7.

Linie kablowe nn zasilające poszczególne budynki należy wykonać kablem YAKXS 4×150. Kable nn zasilające poszczególne budynki oraz oświetlenie terenu osiedla należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m, zgodnie z opisanymi zasadami układania kabli SN, z zastrzeżeniem niebieskiego koloru taśmy kablowej.

Kable zasilające poszczególne budynki należy wprowadzić do złącza kablowego wykonanego w masie ściany budynku. W każdym złączu budynku należy wykonać rozdział przewodu PEN na przewody PE oraz N. Punkt rozdziału przewodów należy uziemić. Rezystancja uziemienia punktu rozdziału przewodów PEN na PE oraz N nie może przekraczać wartości 30 Ω.

Oświetlenie terenu osiedla należy wykonać oprawami przyjętymi w projekcie oświetlenia o mocy 250 W, instalowanymi na słupach o wysokości 6 m. Słupy należy instalować na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F1 osadzanym w gruncie. Plan rozmieszczenia słupów oświetleniowych przedstawia rysunek 2. Schemat zasilania oświetlenia terenu został przedstawiony na rysunku 7. i rysunku 8. Przekrój linii kablowej oświetlenia terenu przedstawia rysunek 9. Linię kablową oświetlenia terenu należy wykonać kablem YAKXS 4×35. Słupy oświetlenia terenu osiedla należy połączyć taśmą FeZN 30×5, której początek należy połączyć z uziemieniem roboczym stacji transformatorowych SN/nn.

Obliczenia

Stacje transformatorowe oraz kable SN

Dobór stacji transformatorowych do zasilania projektowanych budynków osiedla:

Na podstawie projektów instalacji poszczególnych budynków ustalono:

Dodatkowym obciążeniem stacji jest oświetlenie terenu o współczynniku mocy cosϕosw=0,8.

Ze względu na nieznaczną moc oświetlenia, do dalszych obliczeń przyjęty zostanie współczynnik mocy cosϕ=0,95. Do dalszych obliczeń przyjęto następujące oznaczenia: Pz1=PZB1=PZB2=PZB3=PZB4=PZB6; Pz2=PZB5=PZB7; cosϕz1=cosϕZB1=cosϕZB2=cosϕZB3=cosϕZB4=cosϕZB6; cosϕz2=cosϕZB5=cosϕZB7.

Oświetlenie terenu osiedla: Posw=8,5 kW przy współczynniku mocy cosϕosw=0,8 (tgϕosw=0,75). Zasilanie instalacji oświetlenia terenu będzie zrealizowane z dwóch stacji transformatorowych. Projektowane są dwa obwody oświetlenia terenu. Moc zapotrzebowana czynna dla każdego z nich wynosi 4,25 kW.

Moc zapotrzebowana ze stacji nr 1:

gdzie:

PzTr1 – moc czynna zapotrzebowana przez pojedynczy budynek ze stacji transformatorowej nr 1, w [kW]

QzTr1 – moc bierna zapotrzebowana przez pojedynczy budynek ze stacji transformatorowej nr 1, w [kvar],

SzTr1 – moc pozorna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej nr 1, w [kVA],

n – liczba budynków o jednakowej wartości mocy zapotrzebowanej, w [-].

Na tej podstawie należy przyjąć transformator o mocy 400 kVA, o następujących parametrach (podstawa – katalog producenta transformatorów):

gdzie:

SnTr1 – moc znamionowa transformatora nr 1, w [kVA],

SzTr1c – całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki z uwzględnieniem strat własnych transformatora, w [kVA],

ΔPTr1 – straty czynne transformatora nr 1, w [kW],

ΔQTr1 – straty bierne transformatora nr 1, w [kvar],

ΔP0=ΔPFe – straty mocy czynnej stanu jałowego transformatora, w [kW],

ΔPobc_zn=ΔPCu – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynnej transformatora, w [kW],

ΔQ0 – straty jałowe bierne transformatora, w [kvar],

ΔQobc_zn – straty obciążeniowe bierne transformatora, w [kvar],

uk% – napięcie zwarcia transformatora, w [%],

i0% – prąd stanu jałowego transformatora, w [%].

Moc zapotrzebowana ze stacji nr 2:

Na tej podstawie należy przyjąć transformator o mocy 400 kVA, o następujących parametrach:

gdzie:

SnTr2 – moc znamionowa transformatora nr 2, w [kVA],

SzTr2c – całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki z uwzględnieniem strat własnych transformatora, w [kVA],

tgϕsr – średni zastępczy współczynnik mocy biernej dla odbiorów zasilanych z transformatora nr 2, w [-],

ΔPTr2 – straty czynne transformatora nr 2, w [kW],

ΔQTr2 – straty bierne transformatora nr 2, w [kvar].

Należy uznać dobór mocy transformatora za poprawny.

Dobór linii SN oraz zabezpieczenia transformatora 15/0,42 kV:

gdzie:

S”kQ – moc zwarciowa w miejscu przyłączenia kabla do napowietrznej linii SN, w [MVA],

ZkQ – impedancja zastępcza w miejscu przyłączenia kabla do napowietrznej linii SN, w [Ω],

RkQ – rezystancja zastępcza w miejscu przyłączenia kabla do napowietrznej linii SN, w [Ω],

XkQ – reaktancja zastępcza w miejscu przyłączenia kabla do napowietrznej linii SN, w [Ω],

Un1 – napięcie górnej strony transformatora, w [V],

T – elektromagnetyczna stała czasowa zastępczego obwodu zwarciowego, w [s],

γsr – konduktywność średnia, w [m/(Ωmm2)],

γ20 – konduktywność w temperaturze 20°C, w [m/(Ωmm2)],

τsr – początkowa temperatura kabla podczas zwarcia, w [°C],

τ20 – dopuszczalna końcowa temperatura kabla podczas zwarcia, w [°C],

cw – ciepło właściwe aluminium, w [J/cm3K],

α – rozszerzalność cieplna aluminium, dla aluminium =0,004, w [-],

Tk – czas trwania zwarcia, w [s],

κ – współczynnik udaru, w [-],

I”k3 – początkowy prąd zwarcia symetrycznego, w [A],

ip – prąd udarowy, w [A],

k – jednosekundowa dopuszczalna gęstość zwarciowa, w [A/mm2].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy dobrać kabel 3×YHAKXS 50/120 – 12/20 oraz wyciągnąć wniosek, że aparatura stanowiąca wyposażenie stanowiska słupowego dla przyłącza kablowego i aparatura wyposażenia stacji transformatorowej spełniają warunek obciążalności zwarciowej, gdyż jej odporność zwarciowa jest większa od obliczonych spodziewanych prądów zwarciowych w projektowanej linii kablowej SN (patrz katalog producenta – ZPUE Włoszczowa).

Sprawdzenie żyły powrotnej dobranego kabla na warunki zwarciowe:

gdzie:

IZP – wymagana minimalna odporność zwarciowa żyły powrotnej, w [kA],

Idop – dopuszczalna zwarciowa obciążalność zwarciowa żyły powrotnej, w [kA].

Dobór zabezpieczenia transformatora SN/nn:

gdzie:

IBTr – prąd obciążenia transformatora obliczony przy nominalnym obciążeniu, w [A],

kb – współczynnik bezpieczeństwa, przyjmowany z zakresu 1,6 - 2, w [-],

InTr – prąd znamionowy bezpiecznika zabezpieczającego transformator, w [A].

Należy przyjąć bezpieczniki topikowe SN typu VV Thermo 32.

Sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napięcia do pierwszej stacji:

Warunek spełniony.

Sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napięcia do drugiej stacji:

gdzie:

ΔU1 – spadek napięcia,

S – przekrój kabla, w [mm2],

γ – konduktywność przewodu żyły kabla, w [m/(Ω/mm2)],

l – długość linii, w [m],

Rl – rezystancja linii, w [Ω],

Xl – reaktancja linii, w [Ω],

Warunek spełniony.

Rezystancja uziemienia dla urządzeń SN oraz żył powrotnych kabli SN:

gdzie:

RB – rezystancja uziemienia, w [Ω],

Icr – nieskompensowana wartość prądu ziemnozwarciowego w sieci średniego napięcia, w [A],

UL – długotrwale dopuszczalne napięcie dotykowe, w [V].

Należy zatem przyjąć dopuszczalną wartość uziemienia nie większą niż 3 [Ω].

Dobór przekładników prądowych do kontrolnych układów pomiarowych instalowanych w stacjach transformatorowych:

Prąd płynący przez przekładniki:

– stacja transformatorowa nr 1:

– stacja transformatorowa nr 2:

Na podstawie tych obliczeń należy przyjąć przekładniki prądowe o przekładni 500/5 A/A dla każdej stacji (przekładnik w układzie pomiarowym zachowuje wymaganą dokładność w przedziale obciążeń określonym wzorem: 0,2⋅IPn≤IB≤1,2⋅IPn).

Prąd zwarciowy (początkowy oraz udarowy) na zaciskach dolnego napięcia transformatora:

Impedancja każdego z transformatorów i jej składowe:

gdzie:

ΔPobc_zn – znamionowe obciążeniowe straty transformatora, w [kW],

uk – napięcie zwarcia, w [-],

uR – składowa rzeczywista napięcia zwarcia, w [-],

uX – składowa bierna napięcia zwarcia, w [-],

XT – reaktancja transformatora, w [Ω],

RT – rezystancja transformatora, w [Ω],

ZT – impedancja transformatora, w [Ω],

SnT – moc znamionowa transformatora (oznaczana również jako Sn), w [kVA],

UnT – napięcie znamionowe transformatora, przy którym oblicza się impedancję zwarcia, w [V].

Prąd zwarciowy początkowy oraz udarowy:

Zwarciowy zastępczy prąd cieplny po stronie niskiego napięcia transformatora:

Na podstawie obliczonego początkowego prądu zwarcia na zaciskach dolnych transformatora:

Po uwzględnieniu przekładni transformatora, prąd po stronie górnego napięcia transformatora wyniesie:

gdzie:

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor19

– przekładnia transformatora, w [-],

I”k3(1) – początkowy prąd zwarciowy po stronie górnego uzwojenia transformatora, w [kA],

I”k3(2) – początkowy prąd zwarciowy po stronie dolnego uzwojenia transformatora, w [kA],

T – stała czasowa obwodu zwarcia, w [s],

I”k3 – początkowy prąd zwarcia, w [kA],

ip – prąd zwarciowy udarowy, w [kA],

Xk – reaktancja obwodu zwarcia, w [Ω],

Rk – rezystancja obwodu zwarcia, w [Ω],

ω – pulsacja, w [-],

Un2 – napięcie dolnej strony transformatora, w [V],

f – częstotliwość napięcia zasilającego, w [Hz].

Na podstawie charakterystyki t=f(Ik) bezpieczników średniego napięcia typu VV C 32, czas trwania zwarcia wynosi Tk=0,1 s. Ponieważ Tk<10 T, należy obliczyć skutek cieplny wywołany prądem zwarciowym po stronie niskiego napięcia transformatora.

Taki sposób postępowania został przyjęty ze względu na to, że jedynym zabezpieczeniem zwarciowym poprzedzającym przekładniki prądowe są bezpieczniki topikowe VV Thermo 32, stanowiące zabezpieczenie transformatora. Zatem zastępczy zwarciowy prąd cieplny, jaki wystąpi w czasie zwarcia po stronie niskiego napięcia transformatora, wyniesie:

gdzie:

m – współczynnik uwzględniający skutek cieplny składowej nieokresowej prądu zwarciowego, w [-],

Ith – zwarciowy zastępczy prąd cieplny, w [kA],

Tk – czas trwania zwarcia, w [s].

Moc znamionowa przekładników:

Przekładniki w kontrolnym układzie pomiarowym półpośrednim:

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor21

– moc zapotrzebowana przez przekładnik, w [VA].

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor22

– strata mocy w przewodach.

Na tej podstawie należy przyjąć przekładniki prądowe 500/5 A/A kl. 0,5S o mocy 7,5 VA typu ELA 1 125SW20.

Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1-sekundowy):

Znamionowy prąd dynamiczny tego przekładnika wynosi:

gdzie:

l – długość przewodów łączących zaciski przekładnika z aparatem, w [m],

Sap – moc pobierana przez licznik, w [VA] – tutaj Sap1=2,5 VA; Sap2=2,5 V,

SZ – strata mocy w miejscach połączeń, w [VA] – tutaj SZ=1,25 VA,

Isn – znamionowy prąd wtórny przekładnika, w [A],

S – przekrój przewodów łączących zaciski przekładnika z regulatorem, w [mm2],

IPn – znamionowy prąd pierwotny przekładnika, w [A].

Sieć kablowa nn

Spodziewany prąd obciążenia:

Budynki nr 1, 2, 3, 4 i 6:

Budynki nr 5 i 7:

Dobór kabli nn na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Jako zabezpieczenie zainstalowane w złączach kablowych poszczególnych budynków zostanie przyjęty bezpiecznik topikowy WTN00gG160.

W rozdzielnicy głównej nn stacji transformatorowych zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe WTN2gG315A, które będą stanowiły jedynie zabezpieczenie zwarciowe z uwagi na promieniowy układ zasilania poszczególnych budynków. Tak dobrane zabezpieczenia pozwolą na zachowanie selektywności zadziałania kolejnych stopni zabezpieczeń:

Zabezpieczenie projektowanych linii kablowych przed przeciążeniami stanowią bezpieczniki topikowe WTN00gG160, zainstalowane w złączach kablowych poszczególnych budynków:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523, warunki spełnia kabel YAKXS 4×150, którego:

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor29

– współczynniki przyjęte na podstawie PN-IEC 60364-55523, uwzględniające sposób ułożenia kabla oraz oporność cieplną ziemi, w [-].

Sprawdzenie dobranych kabli nn na warunek odporności zwarciowej:

Dobrane kable spełniają warunek odporności zwarciowej.

Sprawdzenie dobranych kabli nn z warunku spadku napięcia cosϕZB5=0,97:

Budynek nr 5:

Warunek spełniony.

Wyniki obliczeń w odniesieniu do pozostałych budynków projektowanego osiedla zostały przedstawione w tabeli 1.

Sprawdzenie dobranych kabli nn z warunku samoczynnego wyłączenia podczas zwarć:

Budynek nr 1:

Warunek samoczynnego wyłączenia zostanie spełniony.

Wyniki obliczeń dla pozostałych budynków projektowanego osiedla zostały przedstawione w tabeli 2.

Linie kablowe oświetlenia terenu osiedla:

Pojedyncza oprawa oświetlenia terenu posiada moc 250 W przy współczynniku mocy cosϕ=0,8. Spodziewany prąd obciążenia pojedynczej oprawy:

Przewód zasilający, przy zabezpieczeniu S301C4:

Warunek długotrwałej obciążalności prądowej oraz przeciążalności spełnia przewód YDYżo 3×1,5, którego Iz=17 A≥4 A. Największe obciążenie występuje w fazie L3:

Spodziewany prąd obciążenia:

Wymagany minimalny przekrój przewodu kabla zasilającego słupy oświetleniowe ze względu na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Warunki spełnia kabel YAKXS 4×25, jednak ze względu na ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu zostanie przyjęty kabel YAKXS 4×35. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia:

Zasilanie ze stacji „Formanna 1”:

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor38

– rezystancja żyły fazowej kabla zasilającego

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor39

– rezystancja taśmy FeZn 30×5 (przewód PE)

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor40

– dla zwarć w słupie oświetleniowym

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor41

– dla zwarć w oprawie

Zasilanie ze stacji „Formanna 2”:

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor42

– rezystancja żyły fazowej kabla zasilającego

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor43

– rezystancja taśmy FeZn 30×5 (przewód PE)

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor44

– dla zwarć w słupie oświetleniowym

ei 9 2008 uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego wzor45 1

– dla zwarć w oprawie

Spadek napięcia:

Obwód zasilany ze stacji „Formanna 1”:

Obwód zasilany ze stacji „Formanna 2”:

Uwagi końcowe

 • Przyłączenie kabla SN do istniejącej linii napowietrznej należy wykonać zgodnie z katalogiem „Stanowiska słupowe z zejściami kablowymi SN – tom I” – opracowanym przez ZPUE Włoszczowa (rys. 6.8 na str. 24 oraz karta katalogowa W-001 na str. 26).
 • Montaż stacji transformatorowych należy wykonać zgodnie z DTR producenta.
 • Budowę linii kablowej SN należy wykonać zgodnie z wymaganiami N SEP-E 004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przeprowadzić geodezyjne wyznaczenie posadowienia projektowanych stacji transformatorowych SN/nn, tras projektowanych linii kablowych.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych w rejonie ulicy należy uzgodnić organizację ruchu w wydziale komunikacji starostwa powiatowego (zarządzie dróg publicznych) oraz z wydziałem ruchu drogowego miejscowej komendy policji.
 • Kable po ułożeniu w wykopie, a przed ich zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.
 • Przepusty kabli przez ściany konstrukcyjne stacji należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami producenta określonymi w DTR stacji.
 • Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie z wymaganiami spółki dystrybucyjnej.
 • Prefabrykowane stacje transformatorowe MRw-b1 400 kVA muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez ITB w Warszawie oraz atest wydany przez Instytut Energetyki, potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN61330 Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn.
 • Projekt instalacji elektrycznych budynku nr 5 został zamieszczony na dołączonej do numeru płycie CD.

Literatura

 1. N SEP-E-002: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
 2. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania w energie elektryczną budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych obiektów nieprzemysłowych- DW MEDIUM 2008, wydanie III.
 3. J. Marzecki, Elektroenergetyczne sieci miejskie, zagadnienia wybrane - OWPW 2007.
 4. PN-IEC 60364 wieloarkuszowa norma Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 6. N-SEP-E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002 z późniejszymi zmianami).
 8. Katalogi firmy ZPUE Włoszczowa.
 9. Katalogi firmy POLCONTACT.
 10. Katalogi firmy LEGRAND Polska.
 11. Katalogi firmy AROT.
 12. Katalogi firmy APATOR.
 13. Katalogi firmy ETI POLAM Pułtusk.
 14. Katalogi firmy OLMEX.
 15. PN xx/E 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zeszyt 1, 3, 4.
 16. J. Wiatr, R. Lenartowicz, M. Orzechowski - Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN – DW. MEDIUM 2007.
 17. Katalog firmy DOLLAND.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!Rys. 2. Plan linii kablowych

Rys. 3. Schemat stacji transformatorowej nr 1 15/0,42 V o mocy 400 kVA

Rys. 4. Schemat ideowy stacji transformatorowej nr 2 15/0,42 kV o mocy 400 kVA

Rys. 5. Sposób posadowienia stacji na gruncie oraz jej uziemienie

Rys. 6. Rozmieszczenie urządzeń w budynku stacji

Rys. 7. Schemat zasilania oświetlenia terenu ze stacji "Formanna 1"

Rys. 8. Schemat zasilania oświetlenia terenu ze stacji "Formanna 2"

Rys. 9. Przekrój linii kablowej oświetlenia terenu

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.