elektro.info

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Elektrownia Pavana III w Hondurasie o mocy 267,4 MW wytwarzanej przez 16 silników średnioobrotowych Wartsila 18V46 (18 cylindrów o średnicy 460 mm), zasilanych paliwem pozostałościowym (HFO) [4]

Elektrownia Pavana III w Hondurasie o mocy 267,4 MW wytwarzanej przez 16 silników średnioobrotowych Wartsila 18V46 (18 cylindrów o średnicy 460 mm), zasilanych paliwem pozostałościowym (HFO) [4]

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Przyjęto definicję agregatu jako zespołu różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonego zadania eksploatacyjnego, stanowiącego przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej zamocowane na wspólnej ramie lub we wspólnej obudowie i ze wspólnym panelem kontrolno-sterującym. Zatem agregat prądotwórczy (zespół prądotwórczy) to autonomiczny zespół do wytwarzania energii elektrycznej. Składa się on z prądnicy oraz spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej.

Podział zespołów prądotwórczych

Przy obecnym gwałtownym rozwoju myśli technicznej i technologii istnieją duże możliwości doboru urządzeń wchodzących w skład zespołu prądotwórczego, zarówno prądnicy, jak i silnika spalinowego. Biorąc pod uwagę wybrane kryteria, zespoły prądotwórcze można podzielić ze względu na:

 • charakter pracy podczas zasilania sieci:
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniupodstawowym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu awaryjnym,
 • miejsce zastosowania:
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu lądowym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu morskim,
 • sposób instalowania w strukturze obiektu zasilanego energią elektryczną:
  • stałe mocowanie zespołów prądotwórczych (stała instalacja),
  • ruchome zespoły prądotwórcze (ruchoma instalacja, np. w kontenerach),
 • sposób, w jaki są uruchomiane:
  • zespoły uruchamiane mechanicznie,
  • zespoły uruchamiane sprężonym powietrzem,
  • zespoły uruchamiane energią elektryczną,
 • sposób, w jaki są sterowane:
  • zespoły z ręcznym sterowaniem,
  • zespoły z automatycznym sterowaniem,
 • współpraca z innymi jednostkami prądotwórczymi:
  • pracujące jako pojedyncze jednostki (moduły),
  • pracujące we współpracy z innymi modułami.

Charakter pracy podczas zasilania sieci

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do stałego wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa maszyn i urządzeń, oświetlenie, ogrzewanie itp.) na tym obszarze, gdzie nie ma innych źródeł. W zależności od zmian zapotrzebowania mocy, stosuje się różne koncepcje zastosowania zespołów prądotwórczych.

Przy zastosowaniu zespołów do wytwarzania energii elektrycznej zasilającej sieć energetyczną o dużych zmianach w poborze energii wykorzystuje się silniki średnioobrotowe (500 - 700 obr./min), bezwodnikowe, rzędowe lub w układzie V, o wielu cylindrach (do 32). Stosuje się do kilkunastu współpracujących zespołów prądotwórczych, często połączonych w sekcje.

Przy zastosowaniach aplikacyjnych, np. gdy energia elektryczna jest pobierana przez zakłady przemysłowe pracujące w trybie ciągłym (np. stacje pomp, wytwórnie biopaliw, oczyszczalnie ścieków itp.), stosuje się silniki wolnoobrotowe (100 - 120 obr./min), wodzikowe, dużych i wielkich mocy (do 60 MW), o dużych średnicach cylindrów (do 900 mm), rzędowe (do 12 cylindrów), pracujące jako pojedyncze zespoły.

W celu zwiększenia sprawności tego typu silników, odzyskuje się ciepło z wielu ton wody chłodzącej, i setek tysięcy m3 spalin. Dlatego też struktura tego typu elektrowni jest bardzo skomplikowana (rys. 1.). Na małych wyspach, gdzie nie ma miejsca na tego typu obiekty (złożona infrastruktura obniżająca walory turystyczne), stosuje się elektrownie pływające, nieposiadające swojego napędu. Korzystnym aspektem takiego rozwiązania jest łatwy dostęp do wody jako medium chłodzącego silniki zespołów prądotwórczych dużych mocy.

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są stosowane, gdy wytwarzana przez nie energia elektryczna służy do zasilania urządzeń pomocniczych niezbędnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń głównych. Energia elektryczna w normalnej sieci rozdzielczej nie wystarcza na potrzeby odbiorców i z tego powodu mogą powstać szkody materialne albo finansowe. Przykład stacjonarnego zastosowania zespołu pomocniczego przedstawiono na rysunku 2. Pokazana na nim siłownia może być siłownią pomocniczą załączaną do sieci energetycznej (np. sezonowo lub w godzinach szczytu).

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu awaryjnym są wykorzystywane, gdy normalna sieć rozdzielcza zostanie przerwana lub nastąpi zanik energii elektrycznej spowodowany wstrzymaniem jej dostawy przez producenta. Najczęściej są to pojedyncze zespoły prądotwórcze (pojedyncze moduły), uruchamiane ręcznie lub automatycznie przy zaniku napięcia w sieci. Moc tych zespołów zależy od ich przeznaczenia i stanowi kilkanaście procent normalnego zapotrzebowania. Jako zespół awaryjny może być zastosowany zarówno każdy z wymienionych wcześniej zespołów, jak i małe jednostki (kilka do kilkudziesięciu kW) napędzane silnikami szybkoobrotowymi (najczęściej 1500, 3000 obr./min) o zapłonie iskrowym lub samoczynnym. O tym, który zespół należy zastosować, decyduje charakter zasilanego obiektu. Inne rozwiązania stosuje się w obiektach (o tzw. szeroko pojętym znaczeniu strategicznym), takich jak zakłady produkcyjne o produkcji ciągłej (huty, zakłady chemiczne), jednostki i bazy wojskowe, na lotniskach, w szpitalach, dużych chłodniach, centralach łączności, a inne w małych gospodarstwach wiejskich czy sklepach z urządzeniami chłodniczymi, w serwerowniach, obiektach chronionych (podtrzymanie systemów alarmowych) itp. Zakres wytwarzanej mocy zawiera się w przedziale od kilku kW do kilkudziesięciu MW.

Miejsce zastosowania

W zależności od miejsca zastosowania, zespoły prądotwórcze dzieli się na:

 • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu lądowym (rys. 3. i rys. 4.),
 • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu morskim.

Każdy statek posiada zespoły prądotwórcze. Są one stosowane jako zespoły napędu głównego (napędzające silniki elektryczne lub pompy wodne «Water Jet» napędu głównego statku), zespoły pomocnicze (zasilanie sieci statkowej zasilającej zespoły pomocnicze – pompy, sprężarki, wentylatory, chłodnie itp.), zespoły awaryjne (zapewniające oświetlenie pozycyjne, wykorzystywane w działalności urządzeń nawigacyjnych, łączności, do oświetlenia statku, przy remontach pomocniczych zespołów prądotwórczych lub uszkodzonej sieci, czy do uruchomienia silników napędowych statkowej elektrowni, itp.).

Spektakularnym przykładem jest zastosowanie zespołów prądotwórczych na statkach pasażerskich (oświetlenie, urządzenia zapewniające komfort – kuchnie, klimatyzacja, baseny, sauny, itp.), lub statkach produkcyjnych, (np. wiertniczych – pompy, sprężarki, windy, urządzenia wiertnicze), na których moc wytwarzana przez zespoły pomocnicze jest kilkakrotnie większa niż moc napędu głównego.

Sposób instalowania w strukturze obiektu zasilanego energią elektryczną

Zespoły prądotwórcze w zależności od sposobu ich instalowania są wytwarzane w dwóch różnych wykonaniach:

 • stałe mocowanie zespołów prądotwórczych (stała instalacja) – dotyczy to zespołów lądowych i morskich przedstawionych wcześniej, tj. zespołów prądotwórczych projektowanych, wykonywanych specjalnie na potrzeby zasilanych obiektów i instalowanych na stałe na obiektach,
 • ruchome zespoły prądotwórcze (ruchoma instalacja, np. w kontenerach) – są to jednostki projektowane i wykonane z myślą o możliwości przenoszenia ich i instalowania w różnych warunkach zewnętrznych. Wiąże się to zarówno z ich wymiarami, umożliwiającymi np. umieszczenie w kontenerze, jak i sztywną, zwartą konstrukcją, wyprowadzeniem złączy energetycznych, tj. mediów roboczych i złączy przekazywania energii elektrycznej.

Zespoły ruchome mogą być produkowane jako moduły, które można łączyć z modułami zawierającymi zarówno instalacje pomocnicze, jak i zasilane urządzenia.

Zespoły możemy podzielić także ze względu na sposób uruchomienia na:

 • zespoły uruchamiane mechanicznie – najczęściej uruchamiane za pomocą korby lub linki. Dotyczy to małych agregatów lub agregatów awaryjnych,
 • zespoły uruchamiane sprężonym powietrzem – są nim uruchamiane silniki średniej, dużej i wielkiej mocy. Wymagana jest instalacja powietrza rozruchowego składająca się ze sprężarki lub sprężarek powietrza, zbiornika sprężonego powietrza oraz systemu rozruchowego silnika. Ciśnienie powietrza rozruchowego wynosi od 3 Mpa (wymagania morskie) do ok. 1 MPa (zależy od wielkości silnika),
 • zespoły uruchamiane energią elektryczną – wymagany jest elektryczny system rozruchowy składający się najczęściej z akumulatora i rozrusznika. Stosowany w silnikach małej mocy.

Zagadnienia eksploatacyjne – wymagania

Zespół prądotwórczy napędzany spalinowym silnikiem tłokowym jest urządzeniem skomplikowanym, któremu stawia się coraz wyższe wymagania, takie jak:

 • niezawodność i bezpieczeństwo – silniki sprawdzone, o możliwie prostej konstrukcji, o dużych resursach czasowych elementów i zespołów silnika, dobrej dostępności części wymiennych, o małej wrażliwości na obciążenia, duża odporność na dużą liczbę zimnych startów silnika,
 • duża sprawność – ponieważ najczęściej silnik współpracuje z prądnicami synchronicznymi (żeby wyeliminować straty wynikające ze stosowania przekładni), projektuje się silniki o prędkości obrotowej będącej najczęściej wielokrotnością częstotliwości zasilanej sieci energetycznej (najczęściej 50 lub 60 Hz), czyli: 100, 120 obr./min (silniki wolnoobrotowe), 500, 600 obr./min (silniki średnioobrotowe), 1500, 3000 obr./min (silniki szybkoobrotowe),
 • efektywność – istotny jest optymalny dobór zespołu do potrzeb zasilanej sieci, dobrze obliczonego bilansu energetycznego obiektu, zastosowanie odpowiedniego typu silnika (w zależności od zmian zapotrzebowania mocy), liczby zespołów o odpowiedniej mocy,
 • ekologiczność – osiąga się przez modyfikację procesu spalania różnych typów paliw, stosowania różnorodnych metod ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx), tlenków węgla (COx), tlenków siarki (SOx), cząstek stałych (PM), węglowodorów z niedopalonego paliwa (HC),
 • możliwość współpracy z siecią energetyczną i innymi zespołami – dotyczy to kompatybilności parametrów wytwarzanego prądu elektrycznego zarówno z parametrami sieci z odbiornikami, jak i w zespołach w dużych elektrowniach stacjonarnych lądowych i morskich (np. na statkach pasażerskich, na jednostkach produkcyjnych),
 • dyspozycyjność – relatywnie do innych pędników stosowanych w generatorach prądu krótki czas przygotowania do startu, osiągania pełnej mocy oraz zatrzymania; możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych; aplikacje lądowe i wodne; możliwość zasilania węglowodorowym paliwem ciekłym (surowa ropa naftowa, olej napędowy, etylina), paliwem gazowym (NG i PG), olejami roślinnymi (olej palmowy, arachidowy, rzepakowy), biopaliwem (ropopochodne z biokomponentami).

Różnice eksploatacyjne różnych typów silników napędzających zespoły prądotwórcze

Porównując różne rozwiązania techniczne stosowane przy projektowaniu elektrowni, należy pamiętać o różnorodności rozwiązań technicznych stosowanych silników. Istnieją zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.

Rodzaj stosowanego paliwa

Każdy rodzaj paliwa ma swoje specyficzne właściwości i wymaga odpowiedniego przygotowania do spalania. Na przykład, paliwo ropopochodne, pozostałościowe (tzw. HFO), wymaga oczyszczenia i podgrzania do temperatury ok. 120 - 150°C (w celu uzyskania odpowiedniej lepkości), niektóre gazy wymagają oziębiania lub skraplania. Zmienia się więc struktura instalacji paliwowej. Inne są zbiorniki magazynujące paliwo (inaczej przechowuje się paliwo ropopochodne, oleje roślinne, paliwa mieszane, inna jest objętość zbiorników, ich konstrukcja, izolacje i zabezpieczenia), inne jest tworzywo rur transportowych (wytrzymałość na ciśnienie, odporność korozyjna), inne urządzenia pomocnicze, takie jak podgrzewacze, wirówki, filtry, sprężarki paliwa (gazy), sprężarki chłodnicze, chłodnice, pompy, urządzenia specjalistyczne, inna aparatura wtryskowa i zasilająca paliwa itp.

Chłodzenie silnika

W zależności od typu silnika, obciążenia cieplnego jego elementów i podzespołów, stosuje się różne rozwiązania techniczne systemu chłodzącego. Małe silniki są chłodzone powietrzem lub czynnikiem chłodzącym (np. glikole), pracującym w obiegu zamkniętym, przy objętości kilku-, kilkunastu litrów. Silniki o zapłonie samoczynnym wielkiej mocy chłodzone są odpowiednio przygotowaną wodą słodką (kilkaset litrów lub kilka m3), która często w wykonaniu morskim jest chłodzona za pośrednictwem wymiennika ciepła wodą morską. Jako chłodnice mogą pracować różnego rodzaju instalacje utylizujące ciepło odpadowe silnika, takie jak systemy grzewcze pomieszczeń, podgrzewacze wody sanitarnej i powietrza nawiewowego, wyparowniki stosowane do produkcji wody słodkiej z wody słonej.

Typ i wielkość silnika

Od konstrukcji i wielkości silnika zależy czas przygotowania i osiągania pełnego obciążenia przez zespół prądotwórczy. Silniki dużej i wielkiej mocy wymagają stopniowego podgrzewania; aby silniki osiągnęły odpowiednią temperaturę, trzeba kilku godzin (ok. 6 - 8 h), małe silniki często nie posiadają systemów grzewczych. W zależności od klimatu, w którym silniki pracują, należy wziąć pod uwagę czas przygotowania do ruchu, możliwość przygotowania do ruchu oraz możliwość szybkiego startu i obciążenia zespołu (szczególnie zespołów awaryjnych).

Zastosowanie zespołu

Silnik należy dobierać w zależności od charakteru pracy zespołu. Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu podstawowym, zakłada się, że będzie on odpowiednio przygotowany do ruchu i pracował w pewnych granicach obciążenia przez długi przedział czasu. Zarówno elementy silnika, jak i media będą ulegały degradacji w przewidywalnym przedziale czasu, co pozwala prowadzić racjonalną politykę eksploatacyjną.

Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu pomocniczym, należy utrzymywać gotowość do uruchomienia silnika; występuje też większa liczba uruchomień i zatrzymań silnika, czyli zwiększa się odstęp czasu, kiedy silnik pracuje niestabilnie. Wpływają one także na stan techniczny mediów i elementów silnika. Często nieprzewidywalny jest przedział czasu pracy i gotowości, co utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki eksploatacyjnej. Należy zwrócić uwagę, że podczas stanu gotowości media ulegają degradacji (np. rozwarstwianiu, utlenianiu, łączeniu się z wodą i związkami chemicznymi wykroplonymi z atmosfery) i należy je badać systematycznie, a w razie potrzeby wymieniać.

Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu awaryjnym, oprócz nieprzewidywalnego przedziału czasu pracy, utrzymywania w gotowości i opisanych wyżej problemów należy zwrócić uwagę na możliwość i niezawodność uruchomienia zespołu. Bardzo często brak jest energii elektrycznej, występują niekorzystne warunki zewnętrzne i bardzo ważne jest, żeby utrzymywać zespoły awaryjne w gotowości. Należy sprawdzać stan akumulatorów zasilających oraz system rozruchu i przyłączy sieciowych oraz systematycznie uruchamiać zespół zarówno w celu przesmarowania i usunięcia produktów korozji elementów silnika, jak i usunięcia utlenionych mediów (np. olejów smarowych na tłokach i tulejach cylindrowych, łożyskach – oleje gęstnieją, rozwarstwiają się i utrudniają lub uniemożliwiają rozruch lub powodują większy pobór energii z akumulatorów, prowadząc do ich rozładowania). Dobrze, jeżeli zespół prądotwórczy zaopatrzony jest w system ładowania akumulatorów. Zespoły awaryjne powinny być montowane w pomieszczeniach zapewniających dobre warunki rozruchu i pracy (odpowiednia temperatura i dopływ powietrza).

Trwałość, dostępność i cena części wymiennych oraz mediów roboczych

Dobierając zespół prądotwórczy należy kierować się racjonalnymi przesłankami. Przewidujemy całkowity czas użytkowania, czas użytkowania czynnego (pracy), czas użytkowania biernego (postój lub stan gotowości). Należy również wziąć pod uwagę możliwość zastosowania mediów roboczych zalecanych przez producenta, czas między przeglądami i remontami, dostępność części wymiennych, cenę mediów i części oraz sprawdzić dostępność serwisu.

Podsumowanie

Brak racjonalnej, szeroko pojętej polityki eksploatacyjnej zespołu prądotwórczego powoduje wzrost awaryjności, skrócenie trwałości elementów, zespołów i całego agregatu, a co za tym idzie – wzrost kosztów. Racjonalna polityka eksploatacyjna zwiększa trwałość urządzenia, podnosi niezawodność jego działania, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz efektywność eksploatacji.

Literatura

 1. Wartsila 46, Technology review, Wartsila Finland Oy, Haasa, Finland, www.wartsila.com
 2. Diesel Facts 1/2006, MAN B&W Diesel A/S, Kopenhaga 2006, www.manbw.com
 3. Materiały firmy Peak Power Tools, www.peakpowertools.com
 4. Materiały firmy Wartsila Finland Oy, Haasa, Finland.
 5. Materiały firmy MAN B&W Diesel A/S, Kopenhaga.
 6. Materiały firmy Royal Caribbean.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.