elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Application of evolutionary algorithms to multi-criteria optimization of development of the SN distribution network

Odszukany zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych dla dwóch kryteriów (poziom nakładów, niezawodność sieci): a) po 50 iteracjach, b) po 120 iteracja

Odszukany zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych dla dwóch kryteriów (poziom nakładów, niezawodność sieci): a) po 50 iteracjach, b) po 120 iteracja

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania strat energii i zwiększenia efektywności jej wytwarzania, przesyłu i dystrybucji.

Zobacz także

Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe

Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe Zastosowanie algorytmu genetycznego do optymalizacji elektroenergetycznych sieci SN w zakresie kwalifikacji linii napowietrznych do przebudowy na linie kablowe

Sieci rozdzielcze średniego napięcia (SN) budowane są jako napowietrzne i kablowe. Udział linii kablowych w infrastrukturze sieciowej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce jest zdecydowanie...

Sieci rozdzielcze średniego napięcia (SN) budowane są jako napowietrzne i kablowe. Udział linii kablowych w infrastrukturze sieciowej Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce jest zdecydowanie niższy niż w wielu krajach europejskich. W kraju elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia stanowią ok. 75% a linie kablowe 25%. W innych krajach europejskich jest to średnio odpowiednio 25% i 75%. Linie napowietrzne z racji swej budowy są bardziej awaryjne niż linie kablowe [10, 12].

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

W artykule:

• Metodyka obliczeń
• Analizy obliczeniowe
• Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej

Głównym rozwiązywanym w artykule problemem jest odszukanie w przyjętej do analizy trenowej sieci dystrybucyjnej SN odcinków linii napowietrznych, które będą przebudowane na linie kablowe. W celu wyznaczenia optymalnych zestawów odcinków linii do przebudowy na linie kablowe zastosowano model optymalizacyjny z czterema kryteriami obejmującymi: minimalizację wskaźników SAIFI oraz SAIDI oraz minimalizację strat technicznych przy optymalnym poziomie nakładów inwestycyjnych (poziom ten obliczano jako procent linii wybranych do skablowania).

Wyniki obliczeń strat energii elektrycznej oraz ich dokładność zależą głównie od rodzaju i jakości dostępnych danych wejściowych, które w przypadku sieci rozdzielczych są zróżnicowane formalnie oraz charakteryzują się różnym stopniem dostępności i wiarygodności. W obliczeniach strat energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych dogodne jest przyjęcie podziału strat energii na następujące kategorie: straty bilansowe, straty techniczne, straty handlowe [1, 2].

Straty bilansowe są to straty obliczane jako różnica między energią wprowadzoną do sieci a energią zaewidencjonowaną jako sprzedana odbiorcom oraz sąsiednim przedsiębiorstwom dystrybucyjnym:

Wzór 1

gdzie:

∆Eb – straty bilansowe energii elektrycznej,

Ew – energia elektryczna wprowadzona do sieci,

Eo – energia elektryczna sprzedana odbiorcom, 

Ep – energia elektryczna przekazana do sąsiednich przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Straty bilansowe zawierają w sobie rzeczywiste straty techniczne energii elektrycznej oraz wszelkie uchybienia w rozliczeniach energii elektrycznej, zarówno z odbiorcami, jak i pomiędzy sieciami różnych jednostek organizacyjnych, nazywane stratami handlowymi.

Wzór 2

gdzie:

∆Et – straty techniczne energii elektrycznej,

∆Eh – straty handlowe energii elektrycznej.

Straty bilansowe są też nazywane stratami wykazanymi, ponieważ właśnie one wykazywane są w sprawozdawczości. Straty techniczne są to fizyczne straty energii elektrycznej powstające w elementach sieci elektroenergetycznej i związane są z procesem przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Straty handlowe stanowią różnicę pomiędzy stratami energii elektrycznej wynikającymi z bilansu energii elektrycznej dostarczonej i oddanej z sieci a obliczonymi stratami technicznymi. Straty handlowe są zatem sumą uchybień w pomiarach i rozliczeniach energii elektrycznej. Straty handlowe dzieli się na: straty systematyczne, ewidencyjne oraz taryfikacyjne [2, 3]. Istotną pozycję w bilansach wszystkich przedsiębiorstw dystrybucyjnych stanowią straty energii elektrycznej – w praktyce osiągają one wartość kilkunastu procent. Ze względu na swoją wielkość stanowią one poważny problem ekonomiczny i eksploatacyjny dla przedsiębiorstw dystrybucyjnych [3, 4].

Spośród szerokiego katalogu rozwiązań inteligentnych sieci na obecnym etapie rozwoju bardzo istotne są te technologie, które przyczyniają się do poprawy niezawodności dostaw energii. Poza tym mają pomoc w przygotowaniu operatorów do budowy platformy inteligentnej sieci, spełniającej wymagania regulacyjne, zwiększającej efektywność energetyczną oraz unowocześniającej infrastrukturę sieciową [4, 5].

Sieci średniego napięcia są bardzo zróżnicowane (liczba stacji transformatorowych SN/nn, długość linii, przekrój przewodów, udział linii kablowych itd.). Przy realizacji zadań związanych ze „skablowaniem” sieci napowietrznych średniego napięcia i zwiększenia przekroju przyczyni się do zmniejszenie strat technicznych energii elektrycznej. W dalszej części przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji planowania przebudowy sieci przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów.

Metodyka obliczeń

Do rozwiązywania problemów rozwoju układów sieciowych stosuje się metodykę polegającą na traktowaniu tych problemów jako zadań linearyzowanych całkowitoliczbowych i nieliniowych. Nie zawsze jest możliwe wykorzystanie klasycznych metod optymalizacji. Problemami są rozmiary zadań wynikające z bardzo dużej liczby elementów składowych sieci oraz złożony opis matematyczny. Klasyczne metody optymalizacji, jak na przykład metoda gradientowa, tworzą nowe punkty (kolejne rozwiązania) do dalszych poszukiwań wyłącznie na bazie rozwiązań bieżących, co znacznie ogranicza obszar poszukiwań i może prowadzić do lokalnych optimów.

W celu wyznaczenia rozwiązań niezdominowanych w zbiorze rozwiązań dopuszczalnych należy stosować metody wykorzystujące techniki Pareto. Do takich metod zalicza się m.in.: adaptacyjną metodę sum ważonych, symulowane wyżarzanie wykorzystywane do optymalizacji wielokryterialnej oraz algorytmy genetyczne i algorytmy hybrydowe [6]. Do modyfikacji algorytmów ewolucyjnych umożliwiających rozwiązywanie zadań wielokryterialnych zalicza się m.in. stosowanie metod reprodukcji opartych na dominacji (rożne strategie selekcji) oraz stosowanie podejścia koewolucyjnego. Przy ewolucyjnych metodach optymalizacji wszystkie kryteria traktowane są równorzędnie i często otrzymuje się duży zbiór rozwiązań, można wówczas redukować liczbę rozwiązań w zbiorze Pareto poprzez wprowadzenie przedziałów nierozróżnialności lub też wykorzystanie logiki rozmytej [6, 7].

W artykule zaproponowano zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN. Obliczenia oparto na wybranych wbudowanych funkcjach programu Matlab oraz własnych opracowanych procedurach. Zaletą algorytmów genetycznych jest praca na zbiorze rozwiązań i równoległość obliczeń oraz radzenie sobie z pułapką lokalnych optimów. W rozwiązywaniu problemów optymalizacji wielokryterialnej podstawowym podejściem są metody agregujące poszczególne kryteria do postaci skalarnej funkcji preferencji. Znaną formą nieliniowej agregacji funkcji celu jest metoda ograniczonych kryteriów lub metoda programowania celów. Wymienione powyżej metody agregacji funkcji celu są uproszczeniem problemu polioptymalizacji. Nie zawsze da się zagregować często przeciwstawne lub nieporównywalne ze sobą kryteria.

Można ponadto wyznaczyć zbiór rozwiązań bazując na pojęciu optymalności w sensie Pareto. Grupę algorytmów ewolucyjnych do optymalizacji w sensie Pareto określa się algorytmami typu MOEA (ang. Multi Object Evolutionary Algorithm) zalicza się do nich następujące algorytmy [8, 9, 10]:   

 • Vector Evaluated Genetic Algorithm (VEGA),   
 • Pareto-Based Fitness Assignment (PBFA),   
 • Multiobjective Optimization Genetic Algorithm (MOwGA),   
 • Non-Generational Genetic Algorithm (NGGA),   
 • Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA),   
 • Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA),   
 • Pareto Achieved Evolution Strategy (PAES),   
 • Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA).

W powyższej grupie jest m.in. algorytm MOwGA (Multiobjective Optimization Genetic Algorithm), w tej metodzie rangę danemu osobnikowi nadaje się na podstawie liczby osobników, które go dominują w aktualnej populacji. Odmianą metody MOwGA jest metoda NGGA (Non-Generational Genetic Algorithm). W tej metodzie wartość przystosowania danego osobnika jest określana na podstawie sumy dwóch składników: liczby dominacji określającej średnią ważoną liczby osobników, które dominują dane rozwiązanie, oraz liczby przesunięcia niszy określającej średnią ważoną osobników, które leżą blisko danego rozwiązania, stosownie do funkcji podziału.

Algorytm Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA) różni się od podstawowego algorytmu genetycznego sposobem przeprowadzania selekcji. W pierwszym algorytmie w populacji identyfikuje się wszystkie osobniki niezdominowane i nadaje się im taką samą dużą wartość sztucznej wartości przystosowania proporcjonalną do wielkości populacji. Następnie, aby utrzymać różnorodność, przyjęte wcześniej sztuczne wartości przystosowania osobników niezdominowanych podlegają funkcji podziału. W kolejnym kroku w pozostałej populacji identyfikuje się nowe rozwiązania niezdominowane podlegające powyższym czynnościom.

W metodzie Niched Pareto Genetic Algorithm (NPGA) stosuje się selekcję turniejową, opartą na koncepcji dominacji w sensie Pareto. Kolejna metoda Pareto Achieved Evolution Strategy (PAES), wykorzystuje strategie ewolucyjne (1+λ) lub (μ+λ). Przyjęta strategia ewolucyjna opiera się na przeszukiwaniu lokalnym, ale korzysta także z archiwalnego zbioru znalezionych wcześniej rozwiązań niezdominowanych, który służy do określania rangi rozwiązania bieżącego i przyszłego.

Natomiast w algorytmie Strength Pareto Evolutionary Algorithm (SPEA) wykorzystano zbiór Pareto (zbiór zewnętrzny) uzyskany w poprzednich pokoleniach. W każdym pokoleniu rozwiązania niezdominowane są kopiowane do tego zbioru. Następnie dla każdego elementu ze zbioru zewnętrznego jest określana liczba rzeczywista zwana wytrzymałością. Jej wartość jest analogiczna do rang w metodzie MOwGA i również zależy od liczby rozwiązań, które dominują dany przypadek. Wartość przystosowania rozwiązań w bieżącej populacji zależy od tego, w jakim stopniu są one zdominowane przez rozwiązania ze zbioru zewnętrznego. Aby ograniczyć liczebność zbioru zewnętrznego w SPEA, stosuje się technikę przedziałów nierozróżnialności bez utraty informacji o przebiegu tzw. czoła Pareto [10, 11].

Analizy obliczeniowe

W zastosowanym modelu przyjęto, że modernizowana sieć musi spełniać wymagania techniczne dotyczące: nieprzekraczania dopuszczalnej obciążalności cieplnej i zwarciowej elementów sieci, nieprzekraczania dopuszczalnych spadków napięcia, dotrzymania warunków minimalnego przekroju przewodów i kabli. Do obliczeń optymalizacji strategii rozwoju analizowanej sieci przyjęto dane techniczne (podano w pierwszej części artykułu) i układ rzeczywistej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, której strukturę pokazano na rysunku 1. Algorytm genetyczny odszukiwał zbiór Pareto-optymalnych rozwiązań. Każde rozwiązanie reprezentowane jest przez wektory zerojedynkowe z zakodowanymi wariantami przebudowy sieci.

algorytmy rys1

Rys. 1. Fragment analizowanej sieci SN (5 – linii) z zaznaczeniem odcinków wytypowanych przez algorytm do przebudowy na linie kablowe

Do obliczeń wykorzystano wbudowane funkcje Programu Matlab zawarte w bibliotece funkcji optymalizacyjnych. Funkcja „gamultiobj – Multiobjective optimization using Genetic Algorithm” umożliwia optymalizację wielokryterialną z zastosowaniem specjalizowanego algorytmu genetycznego. W funkcji tej użyto elitarny genetyczny algorytm – jest to zmodyfikowany algorytm NSGA (wcześniej opisany). W tym algorytmie zastosowano specjalną strategię selekcji sprzyjającą osobnikom wysoko ocenianym oraz sprzyjającą elementom populacji, które powiększają rozmaitość populacji, nawet jeśli mają niższą wartość oceny. Autorzy opracowali funkcje oceniające odszukiwane przez algorytm rozwiązania dla rozważanego zadania optymalizacji.

W zaproponowanym modelu optymalizacyjnym przyjęto następujące kryteria optymalizacyjne:   

 • minimalizacja wskaźnika SAIFI,   
 • minimalizacja wskaźnika SAID,   
 • minimalizacja strat technicznych w sieci (obliczano roczne straty energii),   
 • efektywne wykorzystanie nakładów inwestycyjnych.

Definicje wskaźników niezawodności SAIFI oraz SAIDI podano w pierwszej części artykułu. Nakłady inwestycyjne na przebudowę sieci przeliczono na procent skablowania odcinków linii napowietrznych w analizowanej terenowej sieci dystrybucyjnej. Natomiast roczne strat energii w linach elektroenergetycznych i transformatorach obliczano według poniższych wzorów [2, 3]:

Wzór 3

Wzór 4

Matlab udostępnia interfejs graficzny dający możliwość utworzenia własnej oryginalnej konfiguracji wybranej metody i wartości parametrów pracy algorytmu ewolucyjnego. W ramach tych działań wybrano metodę selekcji („Stochastic uniform”), operatory krzyżowania i mutacji (operatory „Scattered” oraz „Uniform”), dobrano parametry pracy algorytmu pk = 0,98, pm = 0,08, oraz liczebności populacji (500 ÷ 700). W celu zachowania różnorodności populacji i odpowiedniej wartości naporu selekcyjnego zastosowano rankingową metodę skalowania przystosowania rozwiązań. Polega ona na nadawaniu rang poszczególnym wariantom w populacji rozwiązań i przeliczeniu według tych rang ich uśrednionego przystosowania, co pozwala na usunięcie występujących dużych rozpiętości pierwotnych wartości funkcji celu. Ponadto do obliczeń przyjęto następujące założenia:   

 • użyta funkcja skalowania: rankingowa,   
 • użyta metoda selekcji “Stochastic uniform”,   
 • kryterium zatrzymania obliczeń przyjęto w postaci zadanej liczby iteracji, po których nie wystąpiła poprawa funkcji celu,   
 • zastosowano strategię elitarystyczną, polegającą na przenoszeniu do nowych populacji najlepszych bieżących rozwiązań.

Przeprowadzono dwuwariantowe obliczenia z użyciem funkcji „gamultiobj” (dla dwóch, a następnie dla czterech kryteriów), pierwszy wariant testowych obliczeń uwzględniał kryterium skupiające wskaźniki opisujące niezawodność sieci, a drugie przyjęte kryterium związane było z poziomem nakładów finansowych. Przykładowe rezultaty obliczeń przedstawiono na wykresach na rysunku 2. obrazują uzyskane rozwiązania Pareto-optymalne dla dwóch kryteriów które opisano jako efektywność (poziom nakładów) oraz niezawodność (wskaźniki SAIFI oraz SAIDI).

algorytmy rys2

Rys. 2. Odszukany zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych dla dwóch kryteriów (poziom nakładów, niezawodność sieci): a) po 50 iteracjach, b) po 120 iteracjach

Zbiór rozwiązań Pareto-optymalnych można interpretować jako najlepsze kompromisowe rozwiązania. Określenie kompromisowe oznacza, że poprawa jednego z tych rozwiązań ze względu na jedno kryterium powoduje pogorszenie danego wariantu rozwiązań ze względu na inne kryteria. Rezultaty obliczeń bezpośredniej optymalizacji wielokryterialnej w porównaniu do uproszczonych obliczeń (ze zagregowaną funkcją celu) dają szersze pełniejsze informacje pokazując w analizowanym przypadku jakie są najlepsze warianty przebudowy analizowanej sieci dystrybucyjnej.

algorytmy rys3

Rys. 3. Kolejne wykresy odszukanych rozwiązań Pareto-optymalnych dla pełnego zestawu kryteriów (przy czym na powyższych wykresach w drugim wierszu uwzględniono dwa pierwsze kryteria)

W dalszej części przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane dla czterech wymienionych wcześniej kryteriów traktowanych niezależnie. W tym drugim wariancie obliczeń uzyskano rezultaty dające informacje dotyczące odszukanych optymalnych wariantów przebudowy linii napowietrznych na kablowe w analizowanej sieci SN. Na rysunku 3. przedstawiono wykresy obrazujące dla analizowanego problemu optymalizacyjnego uzyskany tzw. „Pareto front” opisujący zbiór uzyskanych rozwiązań przy uwzględnieniu czterech kryteriów opisanych w drugim wariancie obliczeń przez zmienne fun1 (SAIFI), fun2 (poziom nakładów), fun3 (­SAIDI), fun4 (straty energii), których znormalizowane wartości widoczne są na rysunku 3.

algorytmy rys4

Rys. 4. Punktowy wykres odszukanych rozwiązań Pareto-optymalnych w przestrzeni znormalizowanych zmiennych (w jednostkach względnych): poziom nakładów, wskaźnik SAIDI, roczne straty energii

Na rysunku 4. przedstawiono przestrzenny wykres obrazujący punktowo elementy wyznaczonego zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych (w ilości 10% liczebności głównej populacji, na której operował algorytm). Na wykresach uwzględniono dla przejrzystości trzy wybrane kryteria (procent modernizacji/skablowania sieci, wskaźnik SAIDI, straty energii) przeliczone poprzez obliczenia normalizujące na jednostki względne. Fragment wyznaczonego zbioru rozwiązań zestawiono również w tabeli 1.

algorytmy tab1

Tabela 1 Wybrane elementy wyznaczonego zbioru rozwiązań

Na kolejnych rysunkach 5. oraz 6. zamieszczono wykresy obrazujące elementy odszukanego zbioru rozwiązań Pareto-optymalnych w przestrzeni kryteriów: Procent skablowania linii SN w [%], wskaźnik SAIDI, roczne straty energii w liniach analizowanej sieci [MWh].

algorytmy rys5

Rys. 5. Punktowy wykres odszukanych rozwiązań Pareto-optymalnych w przestrzeni kryteriów: procent skablowania linii SN w [%], wskaźnik SAIDI, roczne straty energii [MWh]

W rezultacie zrealizowanych obliczeń uzyskano zbiór rozwiązań, który przedstawiono w postaci tabelarycznej (tabela) oraz graficznej (rysunki od 3 do 6). Uzyskane rozwiązania to scenariusze opisujące warianty modernizacji analizowanej sieci dystrybucyjnej SN. W przeprowadzonych obliczeniach główną uwagę skupiono na optymalnym (ze względu na przyjęte kryteria) wyborze linii SN do przebudowy na linie kablowe. Zastosowany algorytm ewolucyjny NSGA umożliwia uzyskiwanie zbioru rozwiązań dający decydentowi przegląd możliwych do wykorzystania scenariuszy przebudowy sieci.

algorytmy rys6

Rys. 6. Wykresy odszukanych rozwiązań w przestrzeni kryteriów w wariantowych widokach

Podsumowanie

W artykule przedstawiono zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji wielokryterialnej w zakresie planowania przebudowy sieci dystrybucyjnej SN. Zaprezentowano rezultaty w postaci tabel oraz w postaci graficznej. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że algorytmy ewolucyjne mogą być efektywną metodą odszukiwania optymalnych lub suboptymalnych planów rozwoju systemów dystrybucyjnych energii. Funkcja z zaimplementowanym algorytmem ewolucyjnym NSGA, dostarcza użyteczną metodę rozwiązywania złożonych problemów optymalizacji wielokryterialnej.

Autorzy planują dalsze prace nad rozszerzeniem zaproponowanego podejścia obliczeniowego w zakresie opracowania metody hybrydowej łączącej zalety algorytmów ewolucyjnych w zakresie optymalizacji w połączeniu z zastosowaniem odpowiednio opracowanej sieci neuronowej zastosowanej w celu prognozowania obciążeń linii SN. Wyniki prognoz obciążeń elektrycznych uzyskiwane za pomocą sieci neuronowej planuje się wykorzystać w modelu optymalizacyjnym planowania rozwoju (nowych inwestycji w zakresie rozbudowy) sieci dystrybucyjnych, przy uwzględnieniu jako ważnego kryterium minimalizacji strat mocy i energii w sieciach dystrybucyjnych.

Literatura

 1. Gawluk A.: Kierunki inwestowania a straty energii elektrycznej w sieci rozdzielczej. Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2017.
 2. Nazarko J., Rybaczuk M.: Analiza start energii elektrycznej w sektorze dystrybucji w Polsce. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 988, 3003. 
 3. Niewiedział E.: Efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej w polskich sieciach elektroenergetycznych. Energia elektryczna, styczeń 2017.
 4. Marzecki J., Drab M.: Obciążenia i rozpływy mocy w sieci terenowej średniego napięcia-wybrane problemy. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, Nr 2, 2015, s. 192-195.
 5. Marzecki J.: Metody prognozowania mocy i energii elektrycznej w Energetycznych sieciach rozdzielczych. Przegląd Elektrotechniczny R.82 Nr 4/2006
 6. Abras W.: Wykłady z algorytmów ewolucyjnych. WNT Warszawa 2004,
 7.  Filipiak S., Strzelczyk F.: Aplikacja programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy miejskich sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii (część 2), elektro.info 2017 Tom: 155, Zeszyt: 6/2017, s.: 66-69.
 8. Guohua Fang, Wei Guo, Xianfeng Huang, Xinyi Si, Fei Yang, Qian Luo, Ke Yan: A New Multi-objective Optimization Algorithm: MOAFSA and its Application. Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 Nr 9b/2012, s. 172-176.
 9.  Helt P., Parol M., Piotrowski P.: Metody sztucznej inteligencji. Przykłady zastosowań w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
 10. Grad L.: Przykład optymalizacji struktury sztucznej sieci neuronowej metodą algorytmów genetycznych. WAT. Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki nr 23/2006.
 11. Włas M.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zużycia energii elektrycznej. Zaszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej nr 51/2016.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.