elektro.info

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

The requirements and tasks of modern information and control systems supporting the operation of generating units in the National Power System

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Rozwój szeroko pojętej elektroenergetyki powoduje ciągły wzrost wymagań
wobec systemów informatycznych. Dotyczy to szczególnie systemów sterowania
i wspomagania pracy jednostek wytwórczych. Liczba różnorodnych jednostek
generacyjnych, ich konstrukcja oraz charakterystyka i dynamika pracy narzucają
wymagania stawiane systemom ICT oraz IT. Sytuacja ta ma również wpływ na
stopień skomplikowania algorytmów sterujących oraz ilość i różnorodność
danych pozyskiwanych przez wspomniane wcześniej systemy informatyczne.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Każdy system IT powinien być odpowiednio dopasowany do struktury, zakresu zadań, wielkości oraz znaczenia danej jednostki dla bezpiecznej i niezawodnej pracy całego systemu. Również wymagania stawiane Krajowemu Systemowi Elektroenergetycznemu (KSE) przez Unię Europejską wpływają na powstawanie nowych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo każda modyfikacja systemu informatycznego niesie za sobą konieczność analiz związanych z bezpieczeństwem informatycznym i podatnością poszczególnych podsystemów, jak i całego systemu, na potencjalną możliwość ataku cybernetycznego.

Dla właściwego działania całego systemu istotne jest bezpieczne przechowywanie, zarządzanie i łatwy dostęp do pozyskiwanych danych. W tym celu wykonywane są audyty bezpieczeństwa obejmujące sprawdzanie urządzeń, oprogramowania oraz zasad postępowania [1, 2].

Wymagania i zadania poszczególnych systemów informatycznych wspomagających i zarządzających pracą elektrowni w Krajowym Systemie Energetycznym [KSE]

Głównymi wymaganiami stawianymi systemom informatycznym elektrowni są:

 • rozliczanie mocy osiągalnej,
 • organizacja dostaw i zużycie paliw,
 • wspomaganie eksploatacji urządzeń,
 • wsparcie pracy dyżurnego inżyniera elektrowni,
 • kontrola pracy elektrowni na szczeblu państwowym,
 • wsparcie działań badawczych, procesów finansowo-ekonomicznych, kadrowych i administracyjnych.

Wszystkie elektrownie funkcjonujące w Polsce wchodzą w skład KSE.

W celu wytworzenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej warunkiem koniecznym jest to, by węzły wytwórcze lub pojedyncze źródła generacyjne w pełni współpracowały ze sobą wymieniając odpowiednią ilość danych i informacji dla realizacji swoich zadań. Obecne warunki produkcji energii elektrycznej narzucają konieczność centralnego zarządzania pracą źródeł wytwórczych.

Sytuacja ta będzie się zmieniać i komplikować w przypadku pojawienia się większościowego udziału źródeł generacji rozproszonej o znacznej dynamice zmian mocy generowanej i nieprzewidywalnej dyspozycyjności [2].

Z biegiem lat, wraz z postępującą informatyzacją przemysłu, dawny telefoniczny system obsługi utrzymania ruchu został zastąpiony przez system teleinformatyczny. W polskim Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) funkcjonuje tzw. System Informatyczny Rynku Energii (SIRE). System ten został zaprojektowany przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP). Stanowi on narzędzie warunkujące właściwe działanie rynku energii.

Częściami składowymi SIRE są moduły informatyczne, które przetwarzają dane związane głównie z obsługą rynku bilansującego. SIRE obejmuje:

 • systemy komputerowe, stosowane w celu gromadzenia i przechowywania danych
 • oraz systemy wykorzystywane do wymiany informacji między Operatorem Systemu Przesyłowego a uczestnikami rynku.

W ten sposób wymieniane są informacje między uczestnikami rynku a Operatorem Systemu Przesyłowego.

Z kolei System Wymiany Informacji Rynku Energii (WIRE) oraz System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE) zapewniają bezpieczną wymianę informacji technicznych i handlowych [5].

W dalszej części artykułu zostaną szerzej omówione wymagania i zadania wybranych modułów informatycznych, które sterują pracą i zapewniają prawidłowe funkcjonowanie jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD) ze względu na wdrożenie systemu LFC (Load Frequency Control). System LFC w założeniu zastępuje poprzedni system ARCM (System Automatycznej Regulacji Częstotliwości i Mocy).

Na rys. 1. przedstawiono schematycznie przepływ informacji od jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych do OSP.

b wymagania systemow inform rys1

Rys. 1. Wymiana danych w kierunku od JWCD do OSP [7]

W relacji odwrotnej (OSP do JWCD) polecenia regulacyjne na potrzeby systemu LFC mogą być przesyłane kanałem podstawowym lub rezerwowym. Istnieje również możliwość (w przypadku awarii systemu LFC) przejścia na sygnał regulacyjny Y1 systemu ARCM [3].

System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami (SOWE)

SOWE, zgodnie z wytycznymi polskiego rynku energii elektrycznej, wspomaga realizację planów produkcji energii elektrycznej oraz rejestruje rzeczywiste zdarzenia w KSE. Podstawowym zadaniem systemu jest więc operatywne planowanie i sterowanie wytwarzaniem energii.

Przekazywanie danych odbywa się między Operatorem Systemu Przesyłowego a elektrowniami (rys. 1.).

Operator Systemu Przesyłowego pełni funkcję administratora węzła centralnego. Węzeł ten jest oparty na centralnej bazie danych, w której następuje gromadzenie danych konfiguracyjnych systemów komunikacyjnych, adresatów komunikatów oraz gromadzenie dokumentów podlegających wymianie. Natomiast w elektrowniach zlokalizowane są węzły lokalne systemu, które komunikują się węzłem centralnym i realizują wymianę danych.

Informacje biznesowe są przekazywane w postaci dokumentów elektronicznych. Dokumenty przesyłane są między Operatorem Systemu Przesyłowego a elektrowniami. Format dokumentów w systemie SOWE jest zgodny ze standardem dokumentów XML.

System SOWE umożliwia komunikację Operatora z elektrowniami w fazach okresowego i bieżącego planowania dyspozycyjności jednostek wytwórczych oraz sterowania wytwarzaniem energii.

Między Operatorem Sytemu Przesyłowego a elektrowniami zgłaszane są remonty, ubytki i praca w trybie wymuszeń i pomiarów, niesprawność układu regulacji, praca poza siecią.

W tab. 1. przedstawiono wymianę komunikatów między OSP a elektrowniami. W tab. 2. przedstawiono komunikaty tworzące Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy.

Czytaj też: Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids >>>

b wymagania systemow inform tab1

Tab. 1. Procedury wymiany informacji w ramach Systemu Operatywnej Współpracy z Elektrowniami [5]

b wymagania systemow inform tab2

Tab. 2. Bieżący Plan Koordynacyjny Dobowy [5]

W celu realizacji powyższych zadań SOWE został zaprojektowany jako system wielowarstwowy o charakterze rozproszonym. Podstawowe warstwy tego systemu to: warstwa komunikacji z systemami zewnętrznymi, komunikacji z systemami wewnętrznymi, archiwizacji komunikatów i dokumentów, dystrybucji komunikatów oraz publikacji dokumentów [5].

Podstawowe systemy wspomagania utrzymania ruchu elektrowni

Informatyzacja elektrowni, a w szczególności służb utrzymania ruchu, oparta jest na systemach typu DCS (Distributed Control System). Wszystkie dane pomiarowe z każdego procesu przekazywane są poprzez moduły wejściowe do jednostki centralnej systemu DCS.

Jednostka centralna dystrybuuje dane do poszczególnych sterowników, realizujących algorytmy regulacji.

Połączenie wszystkich urządzeń w sieć powoduje, że każde urządzenie może uzyskać informację pozyskiwaną bądź przetworzoną przez inne urządzenie/urządzenia. Tym samym zapewniona jest wymiana informacji i dostęp każdego urządzenia do wszystkich węzłów procesu. Rozproszony System Sterowania stanowi układ rozproszonych sieci komputerów, które realizują kompleksowe sterowanie procesem, odbywające się w czasie quasi-rzeczywistym. Dla koordynacji zadań w systemie istnieje baza danych punktów procesowych. Odwołując się do poszczególnych punktów (węzłów) procesowych realizowany jest dostęp każdego urządzenia do każdej informacji [10].

Kolejnym systemem informatycznym, z jakiego korzystają pracownicy Utrzymania Ruchu w elektrowniach, jest Power Generation Information Manager (PGIM).

System został zaprojektowany w celu uproszenia procedur zarządzenia produkcją.System umożliwia zbieranie i bezpieczne przechowywanie danych ze wszystkich procesów realizowanych podczas produkcji energii. Dane te mogą być analizowane. Możliwe są symulacje różnych stanów pracy.System zawiera funkcje alarmów i zarządzania zdarzeniami, wizualizuje i analizuje parametry procesowe, eksportuje dane do innych aplikacji w celu obliczenia wydajności i optymalizacji harmonogramu pracy oraz umożliwia dostęp do krytycznych danych w przedsiębiorstwie [10].

EDS (Enterprise Data Server) jest systemem pobierającym bieżące dane procesowe z systemu sterowania i publikującym te dane dla OSP, kadry zarządzającej oraz analityków. Przedstawia on dane w postaci grafik procesowych, trendów i raportów.

Dane dostępne są w interfejsie graficznym aplikacji terminala EDS oraz w przeglądarce internetowej. Mogą więc być interaktywnie wyświetlane oraz analizowane w czasie quasi-rzeczywistym zarówno na monitorach komputerów biurowych jak i na urządzeniach przenośnych. Kompleksowa platforma EDS operuje danymi czasu rzeczywistego oraz danymi historycznymi. Integruje dane zdalnej wizualizacji, tworzy grafiki procesowe, trendy oraz alarmy. Z poziomu autoryzowanych stacji komputerowych możliwy jest jednoczesny podgląd wielu systemów. Dane pozyskiwane są z wielu źródeł i przesyłane do centralnego serwera danych. System jest również zintegrowany z programem kalkulacyjnym MS Excel [9].

Ostatnim analizowanym i omawianym systemem, wspomagającym pracę służb utrzymania ruchu w elektrowni jest system klasy ERP (Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa). System ten ma na celu maksymalizację zdolności wytwórczych, dyspozycyjności oraz optymalizację kosztów.

Często zdarza się, że informacje w danym przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy są rozproszone w kilku bazach danych lub kilku programach. Taka sytuacja występuje też w węzłach elektrownianych. W wielu przypadkach bazy danych to systemy wyspowe lub samodzielne (niezintegrowane i działające niezależnie od siebie). Potrzebna jest więc jedna baza, która zapewni dostęp do wszystkich informacji gromadzonych w systemach na elektrowni.

Dzięki swoim właściwościom system ERP wspomaga gospodarkę remontową elektrowni, planowanie utrzymania ruchu oraz koordynuje wszystkie rodzaje zleceń roboczych, czyli profilaktykę i naprawy. Umożliwia przez to skrócenie czasu pracy ekip technicznych oraz elastyczne zarządza czasem ich pracy.Zbieranie i kontrolowanie danych w systemie może być realizowane za pośrednictwem urządzeń PDA.System umożliwia dostęp do danych historycznych i wspomaga podejmowanie decyzji dotyczących nowych inwestycji i modernizacji urządzeń [8].

Główne układy regulacyjne i ich interakcja z Operatorem Systemu

Regulacja pierwotna mocy czynnej jest realizowana bezpośrednio w węzłach wytwórczych i ma za zadanie utrzymywanie w obszarze synchronicznym równowagi pomiędzy mocą wytwarzaną a sumą odbiorów i strat przesyłowych.

Stosowne działania są podejmowane przez układy regulacyjne w czasie kilku sekund i oddziałują na regulatory turbin. Natomiast w celu realizacji zadania regulacji wtórnej w KSE został wdrożony system LFC (Load Frequency Control) [7].

Przez regulację wtórną należy rozumieć działania polegające na aktywowaniu mocy w wybranych JWCD w horyzoncie minutowym.

Takie działania powinny spowodować sprowadzenie częstotliwości oraz mocy wymiany międzysystemowej do określonych wartości poprzedzających zakłócenie równowagi z równoczesnym odbudowaniem możliwości regulacji pierwotnej.

W założeniach LFC jest w pewnym sensie standardem systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy [3]. Jego zadaniem jest prowadzenie i monitoring bloków energetycznych pracujących w polskiej sieci elektroenergetycznej. W przyszłości system ten zastąpi SOWE.

LFC pracuje w środowisku rozproszonym, integruje w sieci jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz realizuje sterowania regulatora centralnego. Każda jednostka stanowi w sieci LFC autonomiczny odrębny element.

Jeśli dana jednostka jest oficjalnie dopuszczona przez OSP do pracy w środowisku produkcyjnym LFC, uczestniczy ona w procesie regulacji mocy.

Podstawowym zadaniem regulatora centralnego jest utrzymanie równowagi między mocą wytwarzaną a zapotrzebowaniem.

W systemie LFC wprowadzono pojęcie węzła lokalnego. Węzeł ten tworzy obiekt generacyjny, na terenie którego zintegrowane mogą być różne technologie wytwórcze.

„Węzeł lokalny” prowadzi dialog z automatyką blokową i poprzez realizację sterowania z OSP przekazuje zwrotnie informację dotyczącą wielkości pomiarowych i paramentów pracy jednostek wytwórczych.

Ze względu na swoją rolę najważniejszymi wymogami stawianymi przed LFC są:

 • niezawodność działania układu,
 • redundancja typu „hot spare” (gorąca rezerwa)
 • oraz przejście z czasu lokalnego (w SOWE) na czas na czas UTC (w LFC).

Konieczne jest również zapewnienie obsługi różnorodnych wariantów tras komunikacyjnych z kilkoma (podstawowe, rezerwowe i testowe) lokalizacjami OSP, rejestrowanie i raportowanie głównych aktywności w systemie oraz wykorzystanie protokołu ICCP-TASE.2 w procesie wymiany danych z OSP.

Dzięki systemowi LFC KSE może szybciej osiągać stabilizację po wystąpieniu w nim zakłóceń.

Praca w czasie quasi-rzeczywistym zapewnia bardzo szybką „mobilizację” dostępnych JWCD, a standaryzacja rozwiązań technologicznych daje możliwość stworzenia jednolitej globalnej infrastruktury komunikacyjnej [3].

Schematycznie struktura teleinformatyczna na potrzeby systemu LFC została przedstawiona na rys. 2.

b wymagania systemow inform rys2

Rys. 2. Schemat sieci na potrzeby realizacji systemu LFC [7]

Drugim ważnym procesem regulacyjnym, skorelowanym m.in. z pracą węzłów wytwórczych, jest proces regulacji napięcia i mocy biernej w SEE. Jest on realizowany przez układy ARNE/ARST (Układ Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni/Automatycznej Regulacji Stacji Transformatorowej).

Układy typu ARNE mają za zadanie w sposób automatyczny sterować pracą węzła wytwórczego i urządzeń skorelowanych w zakresie regulacji napięcia na szynach zbiorczych przyelektrownianych rozdzielni WN oraz realizować gospodarkę mocą bierną poprzez sterowanie generacją i rozpływem mocy biernej w węźle.

Takie funkcjonalności mają na celu zapewnienie osiągnięcia właściwych parametrów energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowni i dostarczanej do systemu.

Powyższe cele układ ARNE realizuje poprzez wykorzystanie możliwości regulacyjnych wszystkich urządzeń i układów regulacyjnych. Dotyczy to zarówno elektrowni, jak i rozdzielni mających wpływ na tę regulację, takich jak:

 • generatory elektrowni,
 • transformatory sprzęgające systemy szyn zbiorczych rozdzielni WN;
 • transformatory blokowe z regulacją przekładni pod obciążeniem (rzadziej spotykane w KSE).

W automatykę regulacji napięcia ARST wyposażone są więc stacje systemowe, międzysystemowe oraz stacje odbiorcze.

Układ ARST jest autonomiczny i posiada niezależne:

 • bezpośredni pomiar położenia przełączników zaczepów,
 • pomiary wielkości napięcia oraz prądu bezpośrednio z przekładników,
 • obwody sterowania przełącznikami zaczepów oraz akwizycję stanu łączników sterujących.

Układ ARST wykorzystuje standardowo dostępne sterowniki, które są używane w systemach nadzoru węzłów wytwórczych i stacji elektroenergetycznych. Jest wyposażony we własny terminal HMI ARST.

Terminal ten służy do miejscowego (lokalnego) wprowadzania wartości zadanych w procesie regulacji, sterowania i graficznej prezentacji działania procesu.

Sterownik ARST współpracuje z Systemem Sterowania i Nadzoru stacji.

Współpraca powinna być oparta na następujących założeniach: układ umożliwia przekazywanie poszczególnych parametrów procesu regulacji do SSiN oraz pobieranie z SSiN wartości zadanych dla tego procesu.

Podobnie jak przypadku systemu LFC połączenia teleinformatyczne z SSiN wykorzystują drogi podstawowe i redundantne.

Układ regulacji ARST jest przygotowany do współpracy w trybie koordynacji procesów regulacji obejmujących kilka sąsiednich węzłów z układami ARNE.

Możliwe jest również sterowanie zdalne, realizowane z poziomu MK SORN w ODM (połączenie dedykowane), z poziomu Dyster w ODM i KDM (połączenie poprzez SSiN) oraz z poziomu CN i RCN.

Regulacja ARST w stacjach przyelektrownianych rozpoczyna się z chwilą osiągnięcia wartości granicznych, w zakresie regulacyjnym generatorów. W sieci przesyłowej o dużej koncentracji stacji odbiorczych i węzłów wytwórczych, układy regulacji ARNE/ARST poszczególnych węzłów stacyjnych są ze sobą skoordynowane.

Oprogramowanie algorytmu układu ARST zostało stworzone z wykorzystaniem graficznych języków programowania zgodnie z normą IEC 81131-3 [6].

Wnioski i propozycje nowych funkcjonalności analizowanych systemów

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE. Przeanalizowanie tych zadań oraz funkcjonalności obecnych modułów podsystemów informatycznych wspomagających wytwarzanie energii KSE prowadzi do możliwości wskazania propozycji poszerzenia zadań tych modułów o nowe funkcje.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że z punktu widzenia części „elektrycznej” procesu wytwarzania, systemy informatyczne węzłów wytwórczych są mocno rozbudowane, skorelowane i zinformatyzowane. Odczuwa się jednak mniejszy udział „zinformatyzowania” w procesach wymiany danych informacji dotyczących procesów skorelowanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. Przykładem tego jest m.in. problem gospodarki paliwowej.

Ze względu na bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego PSE S.A. musi podejmować działania mające na celu ocenę stanu zapasów paliw. Wynika to z potrzeby posiadania wiedzy o potencjalnych zagrożeniach w pracy KSE. Zgodnie z otrzymanymi informacjami, Operator Systemu pozyskuje dane m.in. dotyczące dostaw, zużycia oraz zapasów paliw poszczególnych wytwórców.

Dane pozyskiwane są w cyklu dobowym za pośrednictwem zamiejscowych komórek organizacyjnych. Dane te służą dalszym wyliczeniom, między innymi obliczeniom odchyleń od zapasów obowiązkowych.

Na całość funkcjonowania systemu elektroenergetycznego mają wpływ nie tylko systemy informatyczne związane z parametrami techniczno-ruchowymi, ale również ich funkcjonalności pomocnicze, związane z monitorowaniem zasobami.

W myśl art. 10 ust. 1e ustawy Prawo energetyczne, od dnia 11 marca 2010 roku przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do informowania PSE S.A. o stanie zapasów i zużyciu paliw [4].

Brak jest odpowiednich regulacji prawnych definiujących tryb i formę przekazywania informacji, a także sposób weryfikacji ich poprawności. Skutkiem tego ukształtowała się praktyka informowania PSE S.A. o dostawach, zużyciu i zapasach paliw w sposób operatywny, na podstawie danych uzyskiwanych przede wszystkim drogą telefoniczną.

Dane o operatywnym, nieposiadającym odzwierciedlenia w dokumentach finansowo-księgowych stanie zapasów w przedsiębiorstwach energetycznych, udostępniane są między innymi Ministerstwu Energii oraz Urzędowi Regulacji Energetyki na bieżąco.

Dane te mają postać codziennych meldunków. Wykorzystywane są one do realizacji zadań z obszaru sprawozdawczości dobowej i okresowej.

Dla konwencjonalnych elektrowni cieplnych powstają między innymi: pełna informacja o sytuacji węglowej, dobowe informacje o zapasach węgla brunatnego, dobowa informacja o dostawie i zużyciu gazu ziemnego, dobowe informacje o zapasach oleju [11].

Biorąc pod uwagę powyższe wymagania należy rozważyć konieczność uzupełnienia funkcjonalności systemów utrzymania ruchu elektrowni o dodatkowy moduł, który w sposób automatyczny przekazywałby informacje dotyczące gospodarki paliwowej węzła wytwórczego do podmiotu zarządzającego pracą całego systemu elektroenergetycznego.

Proponowana funkcjonalność modułu obejmowałaby monitoring i transmisję danych dotyczących ilości paliwa w elektrowni, różnicy pomiędzy zapasem znajdującym się na terenie elektrowni, a nieprzekraczalnym zapasem krytycznym, zapotrzebowanie na paliwo w odniesieniu do prognoz wytwarzania energii, plany dostaw węgla do elektrowni z uwzględnieniem dat, godzin, ilości surowca, kosztów surowca i dostawy oraz instytucji odpowiedzialnej za dostawę.

 • W pierwszym wariancie moduł tylko i wyłącznie przekazywałby informację o poziomie dostaw paliwa, jednak OSP nie mógłby w sposób bezpośredni lub pośredni wpływać na ilość surowca w zakładzie. Jedynym zadaniem modułu byłoby przekazywanie stanu faktycznego oraz symulacje prognozy zapotrzebowania.
 • W drugim proponowanym wariancie OSP mógłby w pewien sposób „wymuszać” określony poziom rezerw na terenie węzła wytwórczego.

Zastosowanie proponowanego modułu dawałoby możliwość łatwego spełnienia wymagań wynikających z Ustawy Prawo energetyczne. Uzyskiwana w ten sposób informacja o zapasach paliwowych elektrowni mogłaby mieć również znaczący wpływ na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. W takich stanach dostęp do tego typu informacji w trybie online może mieć kluczowe znaczenie dla stabilności pracy KSE.

Literatura

 1. Graba J., Kurzak L., Lis T.: Systemy informatyczne w energetyce. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2007
 2. Kalotka J., Pająk M.: Gospodarka remontowa elektrowni cieplnych. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2006
 3. Wojtanowicz D., Skakowski R., Ziaja E.: Sterowanie i monitoring obiektów energetycznych wg standardu LFC, XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE'15, Jastrzębia Góra, 17-19 czerwca 2015
 4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348) ze zmianami
 5. Standardy techniczne systemu SOWE wersja 6.0 (aktualizacja nr 1), strona internetowa www.pse.pl
 6. Specyfikacja ARNE/ARST, strona internetowa www.pse.pl
 7. Wymogi wobec JWCD na potrzeby wdrażania systemu LFC wersja 2.0, strona internetowa www.pse.pl
 8. Strona internetowa www.ifsworld.com (dane dot. ERP)
 9. Strona internetowa www.eds.tt.com.pl
 10. Strona internetowa www.abb.com
 11. Niepublikowane materiały Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.