elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach” „Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Działanie zabezpieczeń nadprądowych w stanach nieustalonych towarzyszących włączaniu nieobciążonych transformatorów SN (część 1.)

Przebiegi wartości chwilowych prądów fazowych podczas włączania nieobciążonego transformatora

Przebiegi wartości chwilowych prądów fazowych podczas włączania nieobciążonego transformatora

Włączenie transformatora do sieci elektroenergetycznej powoduje powstanie stanów nieustalonych prądu. W wielu przypadkach są to tzw. udary prądu magnesującego. Maksymalna wartość prądu zależy m.in. od cech konstrukcyjnych i parametrów technicznych transformatora, tj. właściwości magnetycznych blachy, z której wykonano rdzeń, budowy rdzenia, mocy znamionowej, układu połączeń uzwojeń, a także od odległości uzwojenia magnesującego od rdzenia.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Wartość udaru prądu magnesującego przy zasilaniu uzwojenia przyrdzeniowego może znacznie przekroczyć poziom prądu zwarciowego. Natomiast w przypadku przyłączenia transformatora od strony uzwojenia zewnętrznego, maksymalny prąd magnesujący jest zwykle mniejszy niż prąd zwarciowy, jednak może stanowić wielokrotność prądu znamionowego. Przykładowe wartości udarów prądu magnesującego transformatorów SN zestawiono w tabeli 1. [4].

Wskutek zjawiska rozpraszania energii na elementach układu sieciowego następuje zanikanie w czasie nieustalonego prądu magnesującego, jednak jego wartość przekraczająca poziom prądu znamionowego transformatora może utrzymywać się przez czas rzędu 1 s. Po upływie 1 s wartość prądu magnesującego zwykle nie przekracza 40% prądu znamionowego transformatora. Czas trwania stanu nieustalonego, tj. czas liczony od chwili włączenia nieobciążonego transformatora do momentu ustabilizowania się wartości prądu magnesującego, może wynosić 5÷10 s. Na rysunku 1. przedstawiono przebiegi wartości chwilowych prądów fazowych podczas włączania przykładowego transformatora SN/nn.

Udarowy prąd magnesujący zawiera wyższe harmoniczne parzyste i nieparzyste, przy czym najbardziej znaczący jest udział drugiej harmonicznej. Względna wartość tej wielkości, odniesiona do poziomu podstawowej harmonicznej, może wynosić 10÷80%, jednak w praktyce najczęściej nie jest mniejsza niż 20% [2]. Na rysunku 2. przedstawiono przebiegi wartości skutecznej wyższych harmonicznych w prądzie fazy L1 uzyskane z przebiegu zamieszczonego na rysunku 1. Przebiegi te obrazują również stan nieustalony estymacji danej wielkości (pierwsze 20 ms przebiegu). Prezentowane przykładowe poziomy wyższych harmonicznych nie uwzględniają wpływu przekształtników energoelektronicznych, których obecność w układzie sieciowym znacznie utrudnia analizę zjawiska udarów prądu magnesującego transformatorów. Problem uwydatnia się w przypadku farm wiatrowych, ponieważ układy elektryczne większości siłowni wiatrowych są wyposażone w zespoły prostownik – falownik.

Zjawisko powstawania udarów prądu magnesującego ma charakter losowy, gdyż jest zdeterminowane wieloma czynnikami – na rysunku 3. przedstawiono wpływ kąta fazowego napięcia w chwili włączenia nieobciążonego transformatora na maksymalną wartość skuteczną prądu magnesującego. Z porównania przebiegów prądów prezentowanych na rysunku 1. i rysunku 4. wynika ponadto, że poziom udarów prądowych zależy również m.in. od wartości strumienia remanentu w rdzeniu włączanego transformatora. Analizę przeprowadzono dla identycznych transformatorów, przy czym rysunek 4. zawiera wyniki symulacji dla zerowej wartości strumienia remanentu.

Udary prądowe występujące podczas włączania transformatora są czynnikiem, który determinuje prawidłowość działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). W wielu przypadkach udary te mogą spowodować zbędne zadziałanie zabezpieczeń i przez to pogorszyć niezawodności zasilania odbiorców. Wynika stąd konieczność doboru funkcji zabezpieczeniowych oraz poziomu wielkości kryterialnych tych funkcji w taki sposób, aby uwzględniały stany nieustalone prądu powstające podczas włączania transformatora do systemu elektroenergetycznego (SEE) i jednocześnie umożliwiały prawidłową eliminację występujących zakłóceń.

Badania symulacyjne, których wyniki zamieszczono w artykule, wykonano na podstawie modelu transformatora zaimplementowanego w programie MATLAB-Simulink. Parametry wykorzystywanego modelu określono, korzystając z danych technicznych transformatora SN/nn zainstalowanego w SEE:

 • moc znamionowa: 3,14 MVA,
 • przekładnia znamionowa: 33/0,4 kV/kV,
 • znamionowe napięcie zwarcia: 8%,
 • charakterystyka magnesowania rdzenia magnetycznego

Zabezpieczenia transformatorów SN przed skutkami zwarć wielkoprądowych

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w PBUE oraz Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej [8], transformatory SN/SN i SN/nn o mocy znamionowej od 1 do 5 MVA powinny być wyposażone m.in. w środki ochrony przed skutkami zwarć wielkoprądowych. W wielu publikacjach – przykładowo [2], [3], [4], [5] – proponuje się realizację tej ochrony za pomocą zabezpieczeń nadprądowych.

Zabezpieczenie nadprądowe bezzwłoczne transformatora jest stosowane do detekcji zwarć wewnętrznych i na wyprowadzeniach uzwojeń tej strony, na której zostało zainstalowane. Poziom prądu rozruchowego Irp, zdeterminowany maksymalną wartością prądu ustalonego przy zwarciach po przeciwnej stronie transformatora, określa zależność (1):

ei 3 2010 dzia anie zabezpieczen nadpradowych w stanach nieustalonych wzor1

Wzór 1

gdzie:

IKmax – największa spodziewana wartość ustalonego prądu zwarcia występującego po przeciwnej stronie transformatora, przeliczona na wartość napięcia w miejscu zainstalowania aparatury pomiarowej układu EAZ.

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne transformatora stanowi rezerwowy środek ochrony zarówno transformatora, jak i obiektów zasilanych ze stacji, do której przyłączono transformator. Wartości rozruchowe określa się, korzystając ze wzorów (2):

ei 3 2010 dzia anie zabezpieczen nadpradowych w stanach nieustalonych wzor2

Wzór 2

gdzie:

KrM – współczynnik uwzględniający wzrost prądu roboczego transformatora wywołany samorozruchem zasilanych silników,

Ir – prąd znamionowy chronionego transformatora,

tmax – najdłuższy czas opóźnienia działania zabezpieczeń urządzeń zasilanych ze stacji, do której przyłączono transformator,

Δt – stopień czasowy.

Wyznaczając progi rozruchowe wielkości kryterialnych zabezpieczeń, należy uwzględnić zarówno poziom udarów prądu, które mogą występować podczas włączania nieobciążonego transformatora, jak i czas trwania tego stanu nieustalonego. Poprawny dobór nastaw układów automatyki zabezpieczeniowej determinuje bowiem prawidłowość ich funkcjonowania. Jednak w praktyce niejednokrotnie dochodzi do zbędnych zadziałań zabezpieczeń podczas włączania transformatorów. Dotyczy to przede wszystkim zabezpieczeń nadprądowych bezzwłocznych, które pobudzają się na skutek przepływu udarowego prądu magnesującego transformatorów. Na rysunku 5. przedstawiono przebieg wartości skutecznej podstawowej harmonicznej prądu fazy L1 (uzyskany z przebiegu zamieszczonego na rysunku 1.) oraz sygnał przekroczenia progu rozruchowego zabezpieczenia nadprądowego bezzwłocznego – na potrzeby analizy przyjęto, że wartość prądu rozruchowego zabezpieczenia dobrano na poziomie 7-krotnej wartości prądu znamionowego chronionego transformatora. Występujące udary prądowe mogą powodować nieselektywne działanie zabezpieczenia – zadziałanie zbędne – co prowadzi do nieuzasadnionego wyłączenia włączanego transformatora.

Wybór wielkości kryterialnej zabezpieczeń nadprądowych

Analizując działanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej podczas stanów przejściowych towarzyszących włączeniu transformatora, należy również uwzględnić wykorzystywaną cechę wielkości wejściowej. W zabezpieczeniach nadprądowych wielkością kryterialną mogą być różne parametry mierzonych prądów – dla układu trójfazowego np. wartość skuteczna prądu wybranej fazy, wartość skuteczna składowych symetrycznych, amplituda wybranej harmonicznej itp. Na rysunku 6. przedstawiono estymaty wartości skutecznej podstawowej harmonicznej oraz wartości true RMS (tj. wartości skutecznej sygnału odkształconego) prądu fazy L1 uzyskane z przebiegu zamieszczonego na rysunku 1. Z porównania obu przebiegów wynika, że nastawa zabezpieczenia nadprądowego musi uwzględniać rodzaj wykorzystywanego parametru sygnału prądowego. Dla zabezpieczenia bazującego na wartości true RMS największa krotność prądu wynosi ok. 11,0 (w odniesieniu do prądu znamionowego analizowanego transformatora), natomiast dla wartości skutecznej podstawowej harmonicznej – krotność ok. 7,6. Różnica przebiegów wartości skutecznej podstawowej harmonicznej i true RMS prądu jest podyktowana obecnością wyższych harmonicznych w prądzie magnesującym transformatora. Różnica ta zanika w stanach pracy charakteryzujących się niewielkim udziałem wyższych harmonicznych – na rysunku 7. przedstawiono wyniki symulacji zwarcia trójfazowego z niezerową rezystancją przejścia występującego 0,1 s po włączeniu transformatora. Widoczne na rysunkach 7b i 7c progi pobudzenia zabezpieczenia wynikają wyłącznie z konieczności niedopuszczenia do nieuzasadnionego zadziałania automatyki zabezpieczeniowej podczas stanów przejściowych towarzyszących włączaniu transformatora. Spełnienie tego wymogu powoduje, że w badanym stanie zakłóceniowym reakcja zabezpieczenia nadprądowego bazującego na wyliczaniu wartości true RMS prądu nie nastąpi. Natomiast wykorzystanie podstawowej harmonicznej prądu pozwala znacząco obniżyć poziom prądu rozruchowego zabezpieczenia, umożliwiając zwiększenie jego czułości.

Stosowane sposoby minimalizacji ryzyka zbędnych zadziałań zabezpieczeń nadprądowych

Dobór wartości rozruchowych wielkości kryterialnych zabezpieczeń nadprądowych transformatorów powinien uwzględniać poziom i czas trwania udarów prądu magnesującego, które mogą towarzyszyć włączeniu chronionego transformatora. Z praktyki eksploatacyjnej wynika jednak, że niejednokrotnie dochodzi do zbędnych zadziałań tych zabezpieczeń. Dotyczy to przede wszystkim stanów przejściowych występujących podczas włączania nieobciążonych transformatorów. Z dokumentacji technicznej aparatury zabezpieczeniowej oraz działań podejmowanych przez służby zabezpieczeniowe wynika, że minimalizację wpływu udarów prądu magnesującego na działanie zabezpieczeń nadprądowych transformatorów uzyskuje się (na podstawie [1, 2, 6, 7]):

 • zwiększając wartość prądu rozruchowego zabezpieczenia,
 • wprowadzając opóźnienie czasowe działania zabezpieczenia,
 • blokując działanie zabezpieczenia poprzez kryterium drugiej harmonicznej.

Każda z wymienionych metod posiada wady i zalety, które wypływają na poprawność działania zabezpieczeń. Analiza wybranych aspektów ich stosowania zostanie przedstawiona w kolejnej części artykułu („elektro.info” 4/2010).

Podsumowanie

W artykule opisano wybrane zagadnienia związane ze stanami nieustalonymi towarzyszącymi włączaniu nieobciążonych transformatorów SN do sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono wpływ udarów prądu magnesującego na prawidłowość funkcjonowania zabezpieczeń nadprądowych – udary te mogą powodować zbędne zadziałanie zabezpieczeń i przez to zmniejszyć pewność zasilania. Dlatego podczas parametryzacji zabezpieczeń zaleca się uwzględnić stany przejściowe prądu powstające podczas włączania transformatorów. Jednak losowość i szeroki zakres możliwych zmian czynników kształtujących poziom i czas trwania udarów prądu magnesującego utrudniają lub wręcz uniemożliwiają jednoznaczne określenie wymaganych progów prądu rozruchowego. Poziom ryzyka zbędnego zadziałania zabezpieczenia nadprądowego zależy również od wykorzystywanego parametru mierzonego sygnału prądowego. Z przeprowadzonej analizy wynika, że najbardziej skuteczne jest stosowanie zabezpieczeń bazujących na wyliczaniu wartości skutecznej podstawowej harmonicznej prądu. Pozwala to znacząco obniżyć poziom prądu rozruchowego, umożliwiając zwiększenie czułości zabezpieczeń nadprądowych. W celu minimalizacji ryzyka nieuzasadnionej reakcji układu EAZ w stanach nieustalonych towarzyszących włączeniu transformatora często zwiększa się wartość prądu rozruchowego, celowo opóźnia lub blokuje działanie zabezpieczeń nadprądowych podczas włączania chronionego transformatora. Wyniki analizy skuteczności stosowania wymienionych metod zostaną przedstawione w drugiej części artykułu.

Literatura

 1. A. Juszczyk, Załączanie transformatorów oraz linii SN w aspekcie selektywności działania zabezpieczeń nadprądowych, „Automatyka Elektroenergetyczna” nr 3/2003.
 2. W. Winkler, A. Wiszniewski, Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2004.
 3. K. Woliński, Zabezpieczenia transformatorów, „Wiadomości Elektrotechniczne” 6/2006.
 4. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1985.
 5. Poradnik Inżyniera Elektryka, WNT, Warszawa 2007.
 6. Detektor 2. harmonicznej. Computers & Control.
 7. MiCOM P139 – instrukcja obsługi, AREVA T&D Sp. z o.o.
 8. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. ENEA Operator Sp. z o.o., 10 października 2008 r. (oraz innych spółek dystrybucyjnych).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania Enkodery liniowe i obrotowe - wybrane rozwiązania

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia...

Publikacja traktując o enkoderach charakteryzuje optoelektroniczne enkodery inkrementalne. Ponadto przedstawia przykłady praktycznego wykorzystania enkoderów wykorzystujących magnetyczną detekcję przesunięcia lub kąta obrotu oraz zastosowanie enkoderów w rozwiązaniach turbin wiatrowych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.