elektro.info

Linie kablowe wysokich napięć w systemie elektroenergetycznym

Dławik kompensacyjny 400 kV [7]

Dławik kompensacyjny 400 kV [7]

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na świecie wymaga budowy coraz nowszych lub modernizacji starych elektrowni, a dostarczenie jej do odbiorców końcowych – rozwoju istniejącej infrastruktury przesyłowej oraz przesyłowo-rozdzielczej. O ile dobrze znana technologia budowy i eksploatacji linii przesyłowych najwyższych napięć nie przysparza obecnie problemów technicznych na obszarach niezaludnionych, o tyle problem pojawia się w przypadku obszarów miejskich i uprzemysłowionych. Brak możliwości przeprowadzenia linii napowietrznych wysokich napięć w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych wymusza na projektantach poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.

Zobacz także

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

W takich przypadkach dobrym narzędziem do przesyłu energii elektrycznej jest linia kablowa. Szacuje się, że w niedalekiej przyszłości znaczną część nowo budowanych linii energetycznych 400 kV – obecnie jeszcze będących rozwiązaniami nowatorskimi – będą stanowić w Europie linie kablowe. Pomimo że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii można zrealizować zarówno za pomocą linii napowietrznych, jak i znacznie droższymi liniami kablowymi, to zdecydowanie większą aprobatę wśród społeczności lokalnych zamieszkałych w sąsiedztwie planowanej elektroenergetycznej inwestycji liniowej zyskują linie kablowe.

Czy budować linie kablowe?

Obecny rozwój technologii konstrukcji kabli najwyższych napięć (400 i 220 kV) oraz odpowiedniego osprzętu kablowego pozwala na prowadzenie linii kablowych na dystansie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset kilometrów. Powoli maleje znaczenie bariery technologicznej na rzecz ekonomicznych i środowiskowych aspektów przedsięwzięcia. Odpowiedź na pytanie, czy na poziomie napięć 220 kV, a szczególnie 400 kV, można realizować połączenia kablowe lub napowietrzne, wymaga przedstawienia istotnych argumentów przemawiających za wyborem jednego z wariantów.

Nie ulega wątpliwości, że dokonując wyboru jednego z rozwiązań, należy kierować się dwoma podstawowymi kryteriami. Z jednej strony, przesył energii elektrycznej powinien odbywać się po jak najmniejszych kosztach, z drugiej – wymaga się, by odbywał się on systemami przesyłowymi najmniej ingerującymi w środowisko. Aspekt ekonomiczny przedsięwzięcia przemawia oczywiście za wyborem linii napowietrznych, które jak dotąd stanowią najbardziej ekonomiczny sposób przesyłu znacznych ilości energii, szczególnie na duże odległości. Różnice w kosztach budowy pomiędzy linią napowietrzną i kablową prądu przemiennego o napięciu 400 kV szacuje się na ok. 5 mln euro na każdy 1 kilometr układu przesyłowego. W konsekwencji ok. 20-krotna różnica w kosztach pomiędzy linią kablową a napowietrzną może być akceptowana jedynie w sytuacjach, gdy wybudowanie linii napowietrznej byłoby niemożliwe ze względów technicznych, a dokładnie z powodu niemożliwości zapewnienia dostatecznie dużych odległości elementów linii znajdujących się pod napięciem od obiektów budowlanych. Tak znaczne różnice w kosztach budowy powodują, że nie ma obecnie ekonomicznych przesłanek do budowy linii kablowych najwyższych napięć w połączeniach systemowych o znacznej długości. Realizację takich układów można natomiast rozważać na obszarach aglomeracji miejskich lub na terenach o szczególnie cennych walorach krajobrazowych.

Należy jeszcze raz podkreślić, że większość argumentów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych przemawia za budowaniem linii napowietrznych najwyższych napięć, a nie linii kablowych. Kolejnym z nich jest możliwość prawie nieograniczonego wykorzystania terenów pod linią napowietrzną, które po wybudowaniu linii mogą być zagospodarowane nieomal dowolnie, chociaż najczęściej pozostają w użytkowaniu rolniczym. Budowa linii kablowej wprowadza natomiast nieodwracalne zmiany środowiskowe (fot. 1.), a wykorzystanie gruntów leżących nad linią jest w istotny sposób ograniczone. Konieczne jest bowiem zabezpieczenie ciągłego dostępu do traktu kablowego w celu np. likwidacji możliwych awarii, których czas usuwania jest zazwyczaj znacznie dłuższy niż likwidacja uszkodzeń linii napowietrznych. Także i ta cecha układów kablowych stawia pod znakiem zapytania wykorzystanie ich jako ważnych połączeń systemowych.

Nieprawdziwy jest także pogląd, lansowany powszechnie przez przeciwników budowy układów napowietrznych, że linie kablowe są źródłem pól magnetycznych o poziomach istotnie mniejszych niż linie napowietrzne o identycznym napięciu (400 kV) i porównywalnej zdolności przesyłowej. Obecnie w Polsce wykorzystywane są wyłącznie linie kablowe do napięcia 110 kV, a realizacja układów kablowych prądu przemiennego o napięciu 400 kV nie była nawet przedmiotem bardziej wnikliwych analiz. Na świecie układy kablowe prądu przemiennego najwyższych napięć buduje się bardzo rzadko i prawie wyłącznie jako stosunkowo krótkie odcinki na obszarach dużych aglomeracji miejskich. Te bardzo kosztowne i dość nowatorskie technologie zastosowano jak dotąd w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich, w miejscach, w których nie było technicznych możliwości budowy linii napowietrznej. Zatem przekonanie społeczności lokalnych protestujących przeciwko powstawaniu w kraju nowych linii napowietrznych najwyższych napięć o tym, że w Europie rozwiązania kablowe należą do praktyki budowy systemów elektroenergetycznych, jest całkowicie nieuzasadnione.

Uwarunkowania środowiskowe

Nie ulega wątpliwości, że kwestie ekologiczne odgrywają istotną rolę w planowaniu nowych przedsięwzięć w systemie elektroenergetycznym. Zarówno budowa, jak i modernizacja linii i stacji elektroenergetycznych jest wnikliwie analizowana pod kątem potencjalnych implikacji środowiskowych. Konkretne zamierzenie inwestycyjne oceniane jest więc w aspekcie możliwego oddziaływania m.in. na zdrowie ludzi, zasoby przyrodnicze oraz krajobraz. Gruntownej analizie podlega też gospodarka odpadami – kwestia szczególnie istotna w przypadku budowy i późniejszej eksploatacji stacji elektroenergetycznych.

Poza kwestiami ekonomicznymi wspomniane implikacje środowiskowe stają się rozstrzygające przy podejmowaniu decyzji o wyborze linii napowietrznej lub układu kablowego. Chociaż najistotniejsze wydają się względy krajobrazowe, to coraz częściej inwestorzy spotykają się z silnym naciskiem społeczności lokalnych, których przedstawiciele dość zdecydowanie domagają się budowy układów kablowych. Oczywiste jest, że wpływ linii kablowych na krajobraz jest zdecydowanie mniejszy niż linii napowietrznych, jeśli tylko układ kablowy nie wymaga budowy obiektów kubaturowych (stacji) służących do kompensacji mocy biernej. Sygnalizuje się jednak wyjątkowo negatywne oddziaływanie układów kablowych przy prowadzeniu ich przez obszary leśne. O ile w przypadku linii napowietrznej można zastosować tzw. słupy nadleśne, ograniczające niezbędną wycinkę drzew tylko do miejsc posadowienia słupów, o tyle linie kablowe wymagają wykonania dość szerokiej przecinki na całej trasie linii. Jeszcze większe trudności występują w przypadku konieczności budowy linii kablowej w obszarach górzystych, gdzie często wyjątkowe walory krajobrazowe terenu są zdecydowanym przeciwwskazaniem do realizacji linii napowietrznych.

Poważnym problemem przy budowie układów przesyłowych jest kwestia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, związanych z realizacją konkretnej inwestycji. W przypadku linii napowietrznych całkowite ograniczenia w realizacji zabudowy występują w miejscu posadowienia słupów, ustawianych w odległościach co 350 - 400 m, natomiast częściowe (zabudowa o określonej wysokości, nieprzekraczającej wartości granicznych) – wzdłuż całej trasy linii w „pasie technologicznym”, którego szerokość jest zależna przede wszystkim od napięcia linii. Ograniczenia w rolniczym wykorzystaniu terenu występują praktycznie jedynie w miejscach posadowienia słupów. Na pozostałym obszarze pod napowietrzną linią elektroenergetyczną można praktycznie bez ograniczeń uprawiać ziemię czy sadzić niewysokie krzewy – oczywiście pod warunkiem zachowania bezpiecznych odległości przewidzianych w normie [3].

W przypadku linii kablowych, z uwagi na wymaganą wolną przestrzeń niezbędną do przeprowadzenia napraw i zabiegów konserwacyjnych, w pasie terenu, pod którym przebiegają poszczególne kable, nie można wykonywać prac budowlanych. Nie można też sadzić drzew ani krzewów o długich korzeniach przez cały okres eksploatacji linii kablowej. W praktyce oznacza to prawie całkowite wyłączenie z zagospodarowania pasa terenu o szerokości około 13 - 14 metrów w przypadku linii dwutorowej 400 kV z dwoma kablami na fazę. Chociaż przepisy niektórych krajów dopuszczają sadzenie pewnych gatunków roślin w pasie nad traktem kablowym, to specjaliści zwracają uwagę na możliwość znacznego wysuszenia gleby nad linią kablową na skutek jej nagrzewania, co może mieć istotny wpływ na przebieg wegetacji roślin.

Specyficznymi elementami, charakterystycznymi dla linii kablowych o długości przekraczającej 15 - 20 km, wpływającymi niekiedy w istotny sposób na krajobraz, są układy kompensacji mocy biernej wyposażone m.in. w autotransformatory o znacznej mocy, instalowane w obiektach kubaturowych (stacjach) o powierzchni przekraczającej kilkaset metrów kwadratowych.

Pomimo wspomnianych trudności w realizacji układów kablowych najwyższych napięć, kilka projektów tego rodzaju, dla których znaleziono dostateczne uzasadnienie zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne, zostało już zrealizowanych. Do najbardziej interesujących należą:

 • linia Middlesborough – York w Wielkiej Brytanii, przeprowadzona na terenie o szczególnych walorach krajobrazowych. Wybudowano liczący około 5,7 km odcinek dwutorowej linii kablowej o napięciu 400 kV, współpracujący z 70-kilometrową linią napowietrzną. Linia kablowa zajmuje pas technologiczny o szerokości 30 metrów, a koszt jej budowy wyniósł ok. 100 milionów euro,
 • przedłużenie linii napowietrznej biegnącej wzdłuż Genewskiego Centrum Wystawowego w Szwajcarii zrealizowano uwzględniając miejscowe ograniczenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego, oraz uwarunkowania wynikające z ostrych zaleceń dotyczących dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 50 Hz. Realizacja inwestycji jako linii napowietrznej na obszarze objętym wspomnianymi ograniczeniami nie była możliwa. Dobrym rozwiązaniem okazało się wybudowanie liczącej 450 m linii kablowej 400 kV typu GIL (linia kablowa z izolacją gazową zawierającą mieszaninę o składzie: 80% azotu i 20% SF6), stanowiącej integralną część z istniejącą linią napowietrzną 225 kV,
 • linia kablowa pod terenem przewidzianym na rozbudowę lotniska w Madrycie (Hiszpania) zastąpiła dwutorową linię napowietrzną 400 kV, która kolidowała z planami rozbudowy lotniska. W wybudowanej 13-kilometrowej linii kablowej zastosowano kable z izolacją syntetyczną poprowadzone w specjalnym tunelu.

Technologie budowy i układania kabli wysokonapięciowych

Obecnie przy wykonywaniu układów kablowych najwyższych napięć (110, 220 i 400 kV) wykorzystywane są:

 • kable z izolacją olejową – stanowiące pierwszą generację kabli elektroenergetycznych, obecnie coraz rzadziej stosowane w układach wysokonapięciowych. Technologia ta jest nadal, chociaż zdecydowanie rzadziej niż kiedyś, stosowana w kablach przeznaczonych do pracy na niskim napięciu,
 • kable z izolacją z polietylenu usieciowanego XLPE lub innych tworzyw polimerowych (SIC) – stanowią obecnie podstawę do budowy układów kablowych zarówno średniego, jak i wysokiego napięcia. Rozwój technologii wytłaczania oraz ulepszenie technik wstępnego formowania osprzętu i znacząca poprawa czystości używanych materiałów umożliwiły powszechne wprowadzenie kabli z izolacji wykonaną z polietylenu usieciowanego (XLPE) lub innych tworzyw polimerowych,
 • linie kablowe z izolacją gazową (Gas Insulated Line) – stanowią nową generację układów kablowych, opracowanych specjalnie dla sieci 400 kV. W liniach tych izolację kabla stanowi sprężona mieszanina gazowa (ok. 90% azotu i 10% SF6). Technologia ta jest nieustannie rozwijana i pomimo jeszcze dość znacznych kosztów budowy tego rodzaju układów kablowych, stanowią one, w pewnych warunkach, alternatywę dla pozostałych linii kablowych.

Oprócz własności izolacyjnych kabla, które są głównym czynnikiem wpływającym na niezawodność pracy linii kablowej, nie bez znaczenia dla bezawaryjnej pracy ciągu kablowego jest też metoda układania kabli. Jej wybór zdeterminowany jest typem zastosowanych kabli, właściwościami gruntu oraz ilością i rodzajem napotykanych przeszkód terenowych. Do najbardziej rozpowszechnionych metod zalicza się:

 • układanie kabla w korytach – stosowane na odcinkach, gdzie możliwe jest nieograniczone użytkowanie linii bez jej zakopania – np. pod mostami,
 • układanie kabla w kanałach (tunelach) kablowych – stosowane na terenach o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej (fot. 2.),
 • bezpośrednie zakopywanie w ziemi – stosowane głównie na obszarach wiejskich (fot. 3.).

W przypadkach, kiedy trasa linii kablowej ma przebiegać przez szczególnego rodzaju przeszkody terenowe (np. drogi, rzeki, tereny bagienne), stosowane są nieco inne metody układania kabla, dostosowane do specyfiki konkretnych warunków terenowych (np. prowadzenie kabli w mikrotunelach, w rurach, na mostkach, w wywierconych szybach).

Praktyczne aspekty budowy układów kablowych najwyższych napięć

Wspomniano już, że głównie ze względu na bardzo znaczne koszty przedsięwzięcia, linie kablowe najwyższych napięć (220 i 400 kV) budowane są prawie wyłącznie jako układy łączące niezbyt odległe stacje elektroenergetyczne zlokalizowane w gęsto zaludnionym obszarze (np. aglomeracje wielkomiejskie) lub jako niezbyt długie odcinki linii napowietrznej, które ze względów na rygory ochrony środowiska lub inne problemy lokalizacyjne, nie mogły być, w pewnym fragmencie, zrealizowane jako linia napowietrzna.

W tym drugim przypadku niemałym problemem technicznym jest połączenie linii napowietrznej z linią kablową (fot. 4.). Realizacja tego zadania wymaga zaprojektowania i wykonania odpowiednich słupów krańcowych na obu końcach odcinka linii kablowej oraz ustawienia konstrukcji stalowych z zainstalowanymi na nich głowicami kablowymi i ogranicznikami przepięć. Dla tych obiektów należy zabezpieczyć teren o odpowiednio dużej powierzchni. Z szacunków wynika, że do połączenia linii kablowej z czterotorową linią napowietrzną 2×400 kV + 2×220 kV wymagana powierzchnia konieczna do zabudowania elementów sprzęgających układ napowietrzny z kablowym wynosi co najmniej 300 m2, przy wysokości słupów krańcowych ok. 30 m.

Innym poważnym problemem przy realizacji układów kablowych najwyższych napięć jest konieczność skompensowania znacznej mocy ładowania układów kablowych. Trzeba podkreślić, że moc ładowania układu kablowego o napięciu 400 kV jest ok. 20-krotnie większa niż analogicznej długości linii napowietrznej. W celu skompensowania tak znacznej mocy biernej niezbędne jest zainstalowanie na odcinku kablowym dławików kompensacyjnych – urządzeń kosztownych i wymagających wyodrębnionego terenu o dość dużej powierzchni (fot. 5.).

Wybierając jedno z najtańszych i najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań prowadzenia odcinka kablowego, tj. pogrążanie kabli bezpośrednio w ziemi, należy zwrócić uwagę, że zapewnienie pełnej zdolności przesyłowej układu kablowego wymaga zachowania dość znacznych odległości pomiędzy torami linii kablowej, a niekiedy nawet pomiędzy żyłami każdej fazy. Poszczególne kable układane są zazwyczaj na głębokościach 1,3 - 1,5 m pod powierzchnią gruntu, a odległości pomiędzy poszczególnymi torami wynoszą najczęściej od 2 do 5 m. W konsekwencji wykonanie czterotorowego, dwunapięciowego (np. 2×400 kV + 2×220 kV) układu kablowego wymaga ułożenia co najmniej 12 pojedynczych kabli. Biorąc pod uwagę, że układ taki uzupełniony zostanie kablami światłowodowymi, przekazującymi informacje z ciągłego monitoringu poszczególnych kabli, okazuje się, że całkowita szerokość pasa technologicznego zajętego przez układ kablowy będzie wynosić nie mniej niż 30 - 40 m (rys. 1.).

Montaż linii kablowych wymaga zorganizowania odpowiedniego transportu materiałów na miejsce budowy. Dotyczy to w szczególności dostarczenia na plac budowy bębnów kablowych, których wymiary wymagają użycia transportu ponadgabarytowego, a masa pojedynczego bębna przekracza niejednokrotnie 30 - 40 ton. W wielu wypadkach konieczne staje się skorygowanie istniejących lub wykonanie nowych dróg dojazdowych, a także uzyskanie stosownego zezwolenia na przejazd pociągu drogowego o ponadnormatywnych gabarytach.

Pole magnetyczne wytwarzane przez linię kablową

Przy analizach dotyczących możliwości budowy linii kablowych najwyższych napięć zamiast układów napowietrznych, jedną z istotniejszych kwestii jest problem pola magnetycznego wytwarzanego nad traktem kablowym. Przeciwnicy budowy linii napowietrznych twierdzą, że zastąpienie układu napowietrznego linią kablową spowoduje istotne zmniejszenie natężenia pola magnetycznego w sąsiedztwie projektowanego traktu zasilającego. Punktem wyjścia do dyskusji o akceptowalnych poziomach pól magnetycznych nie są niestety ustalenia obowiązujących przepisów [5], lecz wartości kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset razy niższe niż przyjęta do stosowania w Polsce wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego (60 A/m). Chociaż wartość maksymalna natężenia pola magnetycznego rejestrowana zarówno w sąsiedztwie linii napowietrznej, jak i kablowej zależy przede wszystkim od wartości prądu płynącego w linii, to analiza dostępnych wyników pomiarów i obliczeń wskazuje jednoznacznie, że jest ona znacznie wyższa w przypadku linii kablowej (rys. 2.). Inny jest natomiast rozkład tego pola, które maleje znacznie szybciej przy oddalaniu się od linii kablowej (rys. 2. i rys. 3.). Kwestia ta wydaje się mieć znaczenie wyłącznie teoretyczne, gdyż w sąsiedztwie krajowych linii najwyższych napięć nie rejestruje się pól magnetycznych, których natężenie przekracza poziom dopuszczalny. Pod liniami nie występuje więc pas terenu, w którym natężenie pola magnetycznego przekracza obowiązującą wartość dopuszczalną – nie istnieje zatem potrzeba zmniejszania szerokości tego pasa poprzez zastosowanie rozwiązań kablowych. Zatem obie omawiane technologie, tj. linie kablowe i napowietrzne, spełniają wymogi obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, a sugerowana niekiedy przez społeczności lokalne przewaga technologii kablowej wydaje się iluzoryczna.

Podsumowanie

Obecnie główną przeszkodą w budowie linii kablowych najwyższych napięć (co najmniej 400 kV) są bariery ekonomiczne. W konsekwencji projekty budowy tego rodzaju układów można podzielić na dwie grupy: połączenia kablowe projektowane na obszarach aglomeracji miejskich oraz układy kablowe planowane do zrealizowania na obszarach o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. W obu przypadkach budowane są wyłącznie odcinki linii kablowych, których długość rzadko przekracza kilkanaście kilometrów.

Zaprezentowane fakty wskazują, że przy tak znacznej różnicy w kosztach budowy układów kablowych i napowietrznych, w najbliższych latach nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu ilości układów kablowych najwyższych napięć. Argumenty kojarzone z szeroko pojętą ochroną środowiska są jeszcze niedostateczne, by bardziej energicznie rekomendować do powszechnego stosowania technikę przesyłu energii elektrycznej układami kablowymi najwyższych napięć prądu przemiennego.

Literatura

 1. P. Argaut, A.D. Mikkelsen, New 400 kV underground cable system project in Jutland (Denmark). JICABLE 2003 – International Conference on Insulated Power Cables.
 2. http://www.abb.com
 3. PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.
 4. D. Ravemark, B. Normark, Light and invisible. Underground transmission with HVDC Light, „ABB Review” 4/2005.
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (DzU nr 192, poz. 1883).
 6. S. Sadler, S. Sutton, H. Memmer, J. Kaumanns, 1600 MVA electrical power transmission with an EHV XLPE cable system in the underground of London, General Session CIGRE 2004, pp. B1-108.
 7. www.abb.com/global / seitp/seitp202.nsf/0/dcfe7ce47fd-9019c48256e86000041d1

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.