elektro.info

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT).

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT).

Internet
Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) zmienia
spo­sób działania człowieka w wielu dziedzinach. Zmiany są wywołane dzięki
uzyskaniu nowych możliwości komunikowania się przy wykorzystywaniu
infrastruktury internetu, ale nie tylko.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Poczynając od komputera i jego urządzeń zewnętrznych, takich jak klawiatura, mysz czy drukarka, które łączą się z kom­puterem w technice Bluetooth, przez sieć Wi-Fi oraz sieć telefonii komórkowej, możliwy jest przekaz infor­macji w dowolne miejsce na kuli ziemskiej, dokonany w czasie rzeczywistym. Informacja jest prze­syłana drogą radiową, światłowodami i tradycyjnymi torami kablowymi.

Obecnie można wykorzystać technikę przesyłu informacji w zakresie widzialnym fal elektromagnetycznych (ang. Visible Light Communication – VLC) [1] w paśmie od 360 do 780 nm (częstotliwość fali wynosi od 400 do 800 THz). Umożliwia to komunikację w przestrzeniach, w których fale o niższych częstotliwościach (pasma radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej) mogą wprowadzać zakłócenia w normalnej pracy urządzeń.

Pozyskanie aktualnej informacji przez decydenta wpływa na optymalizację systemów automatyki – np. mieszkania lub budynku, pozwala monitorować środowisko, a także zapewnić lepszą opiekę medyczną.

Pewna i precyzyjna informacja uzyskana z danych bieżących zmienia również proces sterowania elementami systemów energetycznych, przede wszystkim rozdziałem obciążenia pomiędzy elektrowniami. Dotyczy to również źródeł prosu­menckich, w tym OZE (Odnawialne Źródła Energii) pierwotnej [2, 23].

Dostarczenie informacji od jej nadawcy do odbiorcy wymaga zestawienia toru transmisyjnego.

Biorąc pod uwagę wielość możliwości, ale jednocześnie liczbę żądanych połączeń, problemem staje się organizacja ruchu w tak rozległej (również obszarowo) sieci łączności.

Opracowanie technologii dostępu logicznego i fizycznego do łączy w myśl standardu IEEE 802.x.y [6] pozwoliło zunifikować protokoły transmisji. Zapewniło to kompatybilność urządzeń dostarczanych przez różnych producentów.

Istotną rolę odgrywa łączność bezprzewodowa, w tym tory transmisji danych na odległości wewnątrz budynku. Umożliwia to, między innymi, technologia BLE – ang. Bluetooth Low Energy [4, 6].

Liczba urządzeń mobilnych na osobę, która na przełomie 2008 i 2009 roku przekroczyła liczbę mieszkańców naszego globu, tj.7,2 mld [25], oraz wzrost liczby użytkowników zainteresowanych elektronicznym przekazem danych (informacji) wywołały popyt na dodatkowe usługi, jakie daje ta forma przekazu.

Jedną z nich jest chmura obliczeniowa (ang. cloud computing), która pozwala korzystać z infrastruktury i mocy obliczeniowej urządzeń IT usługodawcy dostępnej na żądanie w dowolnej chwili, a opłaty są naliczane za wykorzystane zasoby.

Dzięki takim wirtualnym rozwiązaniom istnieje możliwość nieograniczonego w czasie dostępu do medium transmisyjnego zarówno nadawcy, jak i adresata informacji (połączenie ang. peer- to-peer – punkt z punktem) prowadzi do stanu, w którym nadawca łączy się automatycznie z adresatem, urzą­dzenie przekazuje automatycznie albo na żądanie pakiet informacji gromadzonych w bazie danych (rów­nież w „chmurze”).

Istota IoT

Internecie Rzeczy niezbędne są urządzenia wyposażone w sensor (np. czujniki temperatury, wilgotności, ruchu, drgań itp.), który ma możliwość zbierania określonych informacji z otoczenia, posiadające możliwość komunikacji (rolę nadajnika może pełnić np. smartfon) oraz opcjonalną możliwość odbioru, przechwytywania, przechowywania oraz przetwarzania danych.

Z drugiej strony, niezbędne są urządzenia, które będą w stanie odebrać przesyłany sygnał, przetworzyć go oraz wywołać określoną reakcję, oraz środek komunikacji, czyli sposób przysyłania danych (np. WiFi, BLE, NFC (ang. Near Field Communication), czy też Z-WAVE lub Li-Fi [25].

Techniczna realizacja toru transmisyjnego wymaga uporządkowania, co gwarantuje zastosowanie odpowiedniego protokołu [6]. Zależności w środowisku IoT przedstawiono na rys. 1. [24].

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys1

Rys. 1. Zależności IoT [24]; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

Warto również zwrócić uwagę na typy IoT, które różnią się pomiędzy sobą zastosowaniem, ilością przesyłanych danych, oczekiwanym bezpieczeństwem i niezawodnością stosowanego rozwiązania.

Pierwszy typ IoT zwany IoT konsumenckim oparty jest na interakcji z użytkownikiem – tryb klient/serwer, duże wolumeny danych przesyłane strumieniowo, niekoniecznie w czasie rzeczywistym, a błędy mogą zostać skorygowane przez człowieka.

Drugi typ IoT dotyczy M2M (ang. machine to machine) zależny od systemów komunikacyjnych (klient/serwer), wysyłane są mniejsze ilości danych, istotnym elementem przesyłanych danych jest informacja dotycząca położenia urządzenia, a priorytetową sprawą jest niezawodność tego rozwiązania (dotyczy to m.in. systemów śledzących pojazdy, sterowania inteligentnymi budynkami).

Ostatni z typów IoT dotyczy Przemysłowego Internetu Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT), w ramach którego wykorzystuje się autonomiczne rozproszone sterowanie z wykorzystaniem sieci peer-to-peer, ważny jest czas rzeczywisty, odporność urządzeń na uszkodzenia, niezawodność (ang. dependability) oraz oczekuje się od proponowanych rozwiązań stałej łączności fizycznej.

Przykładowo firma Echelon Corp. przedstawiła protokół multi­medialny – multimedia IzoT™ stanowiący platformę Przemy­słowego Internetu Rzeczy z przykładem zastosowania do układów automatyki budyn­kowej BAS (ang. Building Automation System)[9].

Do systemów automatyki budynku należą między in­nymi:

 • system zarządzania energią HES (ang. Home Energy System) i HBES (ang. Home and Building Electronic Systems),
 • EMS (ang. Energy Management System) oraz
 • BACS (ang. Building Automation and Control Systems) [7, 9. 18].

Pewną, istotną rolę spełnić mogą liczniki energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu [20, 21].

Aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika

Licznik energii elektrycznej mierzy wartość chwilową mocy prądu elektrycznego – zatem mierzy chwilowe wartości natężenia oraz napięcia i przez całkowanie oblicza przyrosty energii pobieranej przez odbiornik [10].

Dane zawarte w pamięci licznika, przesłane do centrum decyzyjnego pozwalają doprecyzować prognozy zmienności obciążenia na najniższym pozio­mie pomiarowym – u odbiorcy.

Przykładem zastosowania licznika energii do monitorowania stacji transformatorowej i oświetlenia ulicznego jest licznik [5] – terminal Integrator SGT (ang. smart grid terminal). Przekazuje informacje o stanie pracy transformatora SN/nn i zapobiega poważnym uszkodzeniom oraz pozwala optymalnie sterować pracą stacji transformatorowej.

AMR (ang. Automated Meter Reading) – automatyczny odczyt liczników pozwala scalić informacje o bieżącym zużyciu energii.

System pomiarowy współ­pracujący z inteligentnymi instalacjami budynku umożliwia zdalne sterowanie poborem energii dzięki procedurom optymalizującym, które wykorzystują dane z systemu IMS (ang. Intelligent Metering Systems) – inteligentny system pomiarowy.

W odniesieniu do mikrosieci można zastosować SGS (ang. Smart Grid Solutions) – rozwiązania dla sieci inteligentnych.

Powyższe systemy pozyskują dane w czasie rzeczywistym, dzięki temu zmniejszają się skutki decyzji opartych na niepewnych danych.

Źródłem sygnałów o pracy odbiorników zasilanych z instalacji budynku mogą być poszczególne odbiorniki – moduły instalacji.

Wymiana informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta

System transmisji pomiędzy modułami (rys. 2. i rys. 3.) jest źródłem sygnałów, które niosąc informacje o statusie urządzeń inicjujących i wy­konawczych można wykorzystać w sposób po­do­bny do tego, który jest ce­chą systemów SCADA. Wymaga to jednak zastosowania, w wybranych odbiornikach, dodatkowych elementów, które umożliwią transmisję danych opisujących stan pracy odbiornika do integratora [16, 17].

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys2

Rys. 2. Schemat przepływu informacji między prosumentem a układem zarządzania mikrosiecią; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

Wykorzystując system AMR i współpracujące z nim moduły instalacji odbiorczej można wysłać, z od­po­wie­dnim wyprzedzeniem, sygnał z poziomu mikrosieci, (MS) do OSD – operatora systemu dystry­bucyjnego, który oznacza gotowość do wprowadzenia przez odbiorcę mocy nadmiarowej do sieci albo istotny wzrost mocy zapotrzebowanej z KSE – Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zagadnienie to wiąże się ściśle z algorytmami stero­wania pracą mikrosieci, które integrują rozproszone źródła energii elektrycznej oraz ciepła (DCHP – ang. Distributed Combined Heat and Power).

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys3

Rys. 3. Podstawowa architektura układów pomiarowych IoT; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

Centralnym elementem instalacji, który może wpłynąć na sposoby komunikowania się na styku dostawca-odbiorca energii w najbliższej przyszłości będzie inte­ligentny licznik energii [3] z zaimplementowanymi funkcjami zarządzania poborem/generacją energii po stronie odbiorców.

Inteligentny licznik, dzięki wbudowanemu zegarowi astronomicznemu i dodatkowymi wyjściami sterującymi oraz zaawansowanymi funkcjami komuni­ka­cyjnymi może zdecydowanie wesprzeć proces optymalizacji zarządzania energią u prosu­menta. Typowym zadaniem jest rozliczenie ener­gii wprowadzonej i pobranej z mikrosieci [8].

Proces przesyłu danych jest wrażliwym elementem systemu optymalizacji. Bezpieczeństwo danych zapewniają procedury opracowane przez Cisco Network Access Manager. Jest to problem istotny dla wszystkich sieci – komputerowych i transmisji danych. Współczesne rozwiązania techniczne, należące do kla­sy urządzeń wbudowanych są przystosowane do zapewnienia właściwej ochrony danych – zarządzają identyfikacją i bezpiecznym dostępem użytkownika do źródła danych.

Do pośrednictwa w przesyle danych wykorzystywane są beacony (ang.) [4], umieszczane w bliskich odległościach i przeznaczonych do dostępu do danych z terminali mobilnych. Wymaga to jednak zastosowania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Proces przetwarzania danych pozyskanych z instalacji prosumenta

Cechą wspólną wszystkich standardów instalacji inteligentnych jest przesyłanie danych między poszczególnymi modułami logicznymi (np.: LCN, KNX).

Przechwytywanie danych z instalacji inteligentnych (rys. 4.) daje dostęp o stanie pracy odbiorników sterowanych sygnałami wysyłanymi na żądanie użytkownika lub wynikającymi z tabeli sterowań (algorytmu).

Dane przedstawione na rys. 4. i rys. 5. uzyskano z symulatora instalacji zawierającej 12 grup odbiorników. Moce poszczególnych grup dobrano, biorąc pod uwagę współczesne wyposażenie techniczne mieszkań. Program pracy urządzeń odzwierciedla typowe zachowania użytkownika koń­cowego energii [11, 12, 15].

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys4

Rys. 4

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys5

Rys. 5

Analiza częstości występowania wybranych poziomów pobieranej mocy, przedstawiona na rys. 6., pozwala określić, z pewnym przybliżeniem, jaką moc zapotrzebowaną prosument może pokryć z własnego źródła. Oznacza to jednocześnie poziom mocy pobieranej z KSE, jako różnica między wydajnością własnego źródła a mocą zapotrzebowaną w danym przedziale czasu.

Dane pozyskane z obiektu są przetwarzane i przechowywane w bazie danych istniejącej na danym pozio­mie zarządzania (rys. 7.).

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys6

Rys. 6. Analiza częstości występowania obciążenia mocą elektryczną u prosumenta w badanym przedziale czasu; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys7

Rys. 7. Struktura relacyjnej bazy danych do zapisu transakcji prosument-mikrosieć na poziomie mikrosieci [19]; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

b optymalizacja wspolpracy prosumentow rys8

Rys. 8. Określenie dostępu do danych przez aplikacje; rys. E. M. Sroczan, M. Sroczan

Relacyjna baza danych ma strukturę przypominającą płatek śniegu. Dostęp do poszczególnych danych jest definiowany dla poszczególnych użytkowników (rys. 8.).

Zakres dostępu i częstość odświeżania danych zależą od sposobu ich dalszego przetwarzania i wyko­rzys­tania.

Dobór obciążenia – minimalizacja kosztu energii z KSE

Obliczenia ekonomiczne na poziomie mikrosieci umo­żliwiają ustawienie rankingu prosumentów, w przy­padku gdy występuje nadmiar mocy generowanej z OZE przy jednoczesnym braku zapotrzebowania na moc w ramach mikrosieci.

Z przyjętych założeń wynika, iż zasady ekonomicznego rozdziału obciążenia obowią­zują również źródła prosumentów, zgodnie z zależnością określającą minimalny koszt generacji w danych warunkach [13].

Porównywalność charakterystyk względ­nych przyro­stów kosztów generacji źródeł sieci MS uzys­kuje się przez wprowadzenie odpowiednich rów­noważników systemowych [14] dla każdego rodzaju źródeł energii elektrycznej i zasilającego go rodzaju OZE.

Koszt generacji energii w mikrosieci (MS) osiąga wartość optymalną wtedy kiedy spełnione są następujące zależności [12]:

b optymalizacja wspolpracy prosumentow wz1

Wzór 1

gdzie:

Kog – koszty stałe agregatu urządzeń wytwórczych,

Kvg – przyrost kosztu generowanej wywołany zmianą obciążenia,

KTC – koszt przesyłu energii i usług systemowych, obejmujący również koszt odbudowy sys­temowej rezerwy mocy.

b optymalizacja wspolpracy prosumentow wz2

Wzór 2

oraz

b optymalizacja wspolpracy prosumentow wz3

Wzór 3

b optymalizacja wspolpracy prosumentow wz4

Wzór 4

gdzie:

Pgi, Pmin, Pmax, – generowana, minimalna i maksymalna i-tego źródła prosumenckiego współpracującego w MS,

Pd – moc zapotrzebowana przez odbiorców,

k – współczynnik zezwalający na odstawienie źródła energii,

t – przedział czasu.

Wnioski

Współczesne techniki transferu informacji, niezwykle elastyczne, umożliwiają przetwarzanie danych w różnych dziedzinach.

 • Internet Rzeczy stanowi kolejny etap rewolucji informacyjnej. IoT stanowi wyzwanie dla biznesu – zmienia mechanizmy konkurencyjności, oczekiwania klientów, a także produkty oraz usługi, których nowa jakość zaspokaja potrzeby konsumentów lepiej niż dotychczasowe rozwiązania.
 • Inteligentne infrastruktury Internetu Rzeczy rozwijają się bardzo dynamicznie, zmieniają strategie funkcjonowania przedsiębiorstw, wpływając m.in. na: proces projektowania usług, oferowaną obsługę serwisową, zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa oraz pozwala lepiej alokować kapitał.
 • Przemysłowy Internet Rzeczy – IIoT, który zaspokaja potrzeby między innymi elektroenergetyki, a szczególnie rozproszonego generowania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich. Prosumenci dostarczają informacji niezbędnych do optymalizowania kosztu generacji energii elektrycznego w mikrosieciach, a pozyskiwane od nich dane są wykorzystywane do określenia profilu energetycznego odbiorcy.
 • Poprawne działanie systemu przeznaczonego dla branży energetycznej, w którym ilość pozyskiwanych danych jest niewyobrażalnie wielka, a jednocześnie czas dostępu do nich, aby był sens ich wykorzystania, jest bardzo krótki i bezpieczny, wynika z zastosowania osiągnięć współczesnej elektroniki i informatyki, w tym Internetu Rzeczy.

Literatura

 1. Haas H., Cheng Chen, What is Li-Fi? W: ECOC’15, 41th European Conference on Optical Communication Valencia, Spain, 27.09-1.10.2015. http://www.homepages.ed.ac.uk/hxh/Li-Fi_PAPERS/15_cheng_ecoc_invited.pdf
 2. Hatziargyriou N., i inni, Microgrids – Large Scale Integration of Microgeneration to Low Voltage Grids, CIGRE (2006) C6-309.
 3. Klajn A., Wybrane aspekty integracji systemów inteligentnych instalacji w budynkach, XII Sympozjum, pt. „Optymalizacja dostaw i rozdziału energii oraz przesyłania in­formacji w inteligentnych obiektach”, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, Poznań 2009 r, s. 7-11.
 4. Kontakt.io – http://crossweb.pl/job/kontakt-io/(XI 2016).
 5. Landis&Gyr S650 Smart Grid. http://www.landisgyr.pl/product/landisgyr-s650-smart-grid-terminal-2
 6. IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee. http://www.ieee802.org/
 7. Nowak M., Wykorzystanie systemów SCADA do integracji i zarządzania systemami automatyki w inteli­gentnych budynkach, XIII Sympozjum, pt. „Sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne”, Wydawnictwo Oddziału Poznańskiego SEP, Poznań 2010 r, s. 13-16.
 8. Pereira R. et al., Consumer energy management system with integration of smart meters. Energy Reports 1 (2015) 22-29. http://www.elseviier.com/locate/egyr
 9. PN-EN 50491-5-2:2011p – Ogólne wymagania dla domowych i budynkowych systemów elektronicznych (HBES) oraz systemów automatyzacji i sterowania budyn­ków (BACS) -- Część 5-2: Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla HBES/BACS stosowanych w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysło­wionym.
 10. PN-EN 62052-21:2010 P – Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego). Wymagania ogólne, badania i warunki badań. Cz. 21: Urzą­dze­nia do sterowania taryfami i obciążeniem.
 11. Sroczan E., Symulacja zmienności obciążenia w mikrosieci zwierającej elektrownie zasilane energią odna­wialną. W: Sroczan E. (red.:).”XIV Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowa­rzy­sze­nia Elektryków Polskich „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, tele­ko­mu­ni­kacyjne i informatyczne. Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektrycznych”. Wyd. Oddz. Poznańskiego SEP. Poznań 2011 r. ISBN 978-83-932767-1-4. s. 17-20.
 12. Sroczan E.M., A Simulation of Allocation of the Power Reserve in the Power System and Microgrid containing renewables. W: Modelling and simulation 2011 Eds: P. Novais, J. Machado, C. Analide, A. Abelha, Eurosis-ETI Publication, 2011, p. 155-157.
 13. Sroczan E., Zastosowanie systemu IT do optymalizacji kosztów zasilania energią elektryczną. Wiadomości Elektro­techniczne 7(74) 2010 s. 18-22.
 14. Sroczan E. M., Zagadnienia integracji systemów IT w układach rozproszonej generacji energii elektrycznej. Przegląd Elektrotechniczny nr 4/2010. s. 233-236.
 15. Sroczan E. M., A Simulation of Load Variability of a System Power Station Caused by a Microgrid Fed by Renewables. w: Modelling and Simulation ‘2010. The European Simulation and Modelling Conference ESM 2010. Eds: Janssens G. K., Ramaekers K., Caris A. Publ. EUROSIS-ETI, Ghent Belgium (2010), p. 167-169. ISBN: 978-90-77381-57-1. EAN: 9789077381571.
 16. Sroczan E., Struktura instalacji budynku zasilanego z własnego źródła energii elektrycznej i cieplnej. W: Sroczan E. (red.:).”XIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Współczesne urządze­nia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatycz­ne. Instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne. Wyd. Oddz. Poznańskiego SEP. Poznań 2010 r. ISBN 978-83-919118-8-4. s. 22-27.
 17. Sroczan M., Sroczan E., Urbaniak A., Inwestycje teleinformatyczne w przedsiębiorstwie energetycznym, Rynek Energii nr 2(69)/2007.
 18. Sroczan E., Sterowanie pracą odbiorników energii w systemie LCN. Wiadomości Elektrotechniczne nr 10/2005 r. s. 34-39.
 19. Sroczan E., Model bazy danych dla systemu zarządzania energią. Rynek Energii. 2001. nr 2. s. 11-16.
 20. Sroczan E.: Zarządzanie energią w budynkach inte­li­gen­tnych. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 5/2000.
 21. Sroczan E., Systemy IT do rozliczania poboru energii u odbiorców indywidualnych. W: Inteligentne systemy w inżynierii i ochronie środowiska. VIII Konf. Komputer w och­ronie środowiska. Rokosowo 2007. 2-4 grudnia 2007. Wyd. PZTiS Poznań 2007.
 22. Pingle Y. et al, Electricity Measuring IoT Device. 2016 Int. Conf. On Computing for Sustainable Global Deve­lopment (INDIACom).
 23. Szczerbowski R. 2011. Generacja rozproszona oraz sieci Smart Grid - wirtualne elektrownie. Polityka Energetyczna tom 14, z. 2. Wyd. Instytutu GSMiE PAN, Kraków. s. 391 – 404.
 24. The Internet of Things Ecosystem, July 2016, www.CompTIA.org
 25. Brachman a., Raport Obserwatorium ICT, Internet przedmiotów. Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”, Gliwice, 2013, www.obserwatoriumict.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.