elektro.info

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Application of IEC61850 standard in Power Engineering

Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 (w tekście oznaczony rysunek nr 6) [3]
arch. autorow

Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 (w tekście oznaczony rysunek nr 6) [3]


arch. autorow

Standard IEC 61850 definiuje sposób wymiany informacji pomiędzy urządzeniami automatyki elektroenergetycznej w obrębie stacji elektroenergetycznych. Zastosowanie IEC 61850 ułatwia komunikację pomiędzy urządzeniami oraz w znacznym stopniu upraszcza okablowanie strukturalne stacji.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Połączenie pracy dwóch organów: Electric Power Research Institute (EPRI) oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) pozwoliło na stworzenie w latach 2003–2005 światowego standardu IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations (Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych). Standard podzielony jest na dziesięć części, które dotyczą m.in. struktur i mechanizmów komunikacyjnych oraz tworzenia abstrakcyjnych modeli danych, opisujących fizyczne urządzenia.

Celem utworzenia standardu było usystematyzowanie powiązań pomiędzy urządzeniami automatyki elektroenergetycznej różnych producentów, włączając w to przesyłanie sygnałów dwustanowych przez sieć lokalną ETHERNET.

Przekaźniki zabezpieczeniowe produkowane są przez różnych producentów, wykorzystujących często własne rozwiązania komunikacyjne. Powoduje to, że konieczna jest instalacja dodatkowych urządzeń w stacjach, mających za zadanie umożliwić komunikację urządzeniom wykorzystującym różne standardy komunikacyjne. Zaimplementowanie standardu IEC 61850 w urządzeniach różnych producentów pozwala na komunikację pomiędzy nimi bez dodatkowego osprzętu.

W części 9 standardu zdefiniowano m.in. mechanizmy pozwalające na przesyłanie spróbkowanych wartości pomiarowych (SMV – ang. Sampled Measured Values). Pozwalają one na uproszczenie klasycznych połączeń na drodze przekładniki prądowe/napięciowe – urządzenie zabezpieczeniowe, poprzez użycie łączy w standardzie ETHERNET. W takim przypadku konieczne jest, aby urządzenia pomiarowe wyposażone były we własny interfejs optyczny [1].

Wymagania stawiane IEC 61850

Najważniejszym wymaganiem, jakim obarcza się standard IEC 61850, jest adaptowalność nowych rozwiązań. Z tego powodu transmisja danych ma odbywać się siecią informatyczną LAN (ang. Local Area Network). Zastosowanie sieci LAN oferuje dużą elastyczność w przypadku konieczności jej rozbudowy.

Podczas prac normalizacyjnych stworzono dwie sieci lokalne:

 • LAN stacji
 • oraz LAN przetwarzania danych.

W przypadku sieci LAN stacji, urządzenia IED (ang. Inteligent Elektronic Device) połączone są ze sobą fizycznie za pośrednictwem switcha, który umożliwia wymianę danych na zewnątrz sieci stacji. Sieć LAN przetwarzania danych służy do przesyłania próbek prądu i napięcia oraz sygnałów dwustanowych do przekaźników lub IED.

Na rys. 1. i rys. 2. zostały przedstawione przykładowe rozwiązania połączenia sieci. Należy pamiętać, że dla zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz synchronizacji zegarów IED znaczącym kryterium jest prędkość wymiany danych. Sieci LAN o zaprezentowanej strukturze gwiazdowej oferują dużą prędkość przesyłu danych w obrębie i pomiędzy poszczególnymi segmentami sieci. W zależności od wykorzystywanej wersji standardu uzyskuje się prędkości na poziomie – Ethernet 10 Mbit/s, Fast Ethernet 100Mbit/s oraz Gigabit Ethernet 1 Gbit/s.

b zastosowanie standardu iec rys 1

Rys. 1. Połączenie sieci LAN stacji i LAN przetwarzania danych za pośrednictwem przekaźnika cyfrowego [2]

b zastosowanie standardu iec rys 2

Rys. 2. Połączenie sieci LAN stacji i LAN przetwarzania danych za pośrednictwem switcha [2]

Wymagania stawiane IEC 61850

Na rys. 3. przedstawiono przykładowy sposób wymiany informacji pomiędzy lokalną siecią stacji a siecią zewnętrzną. Urządzeniem umożliwiającym takie połączenie jest router. W przypadku tego urządzenia należy pamiętać o zapewnieniu mu odpowiedniego poziomu ochrony, która uniemożliwi ingerencję podmiotów zewnętrznych w sieć lokalną stacji.

W przypadku układów zabezpieczeniowych najważniejszym kryterium jest niezawodność. Dzięki zastosowaniu sieci LAN połączonej w pierścień możliwe jest spełnienie tego kryterium. Sieć taka pozwala na stałą rozbudowę. Dodatkowo uszkodzenie któregokolwiek z elementów nie powoduje utraty funkcjonalności sieci.

b zastosowanie standardu iec rys 3

Rys. 3. Połączenie sieci LAN stacji z siecią zewnętrzną [2]

Spełnienie warunku niezawodności w sieci LAN wiąże się z koniecznością stosowania szybkiego algorytmu drzewa rozpinającego we wszystkich switchach (norma IEEE 802.1d) w celu zapewnienia tylko jednej drogi przesyłu w danej chwili. Jeżeli droga jest przerwana, sieć powinna samoczynnie dokonać rekonfiguracji w czasie do 5 ms, [3].

b zastosowanie standardu iec rys 4

Rys. 4. Przykładowa sieć LAN stacji elektroenergetycznej pracującej zgodnie ze standardem IEC 61850 [3]

Na rys. 4. przedstawiono przykładową sieć komunikacyjną LAN w stacji elektroenergetycznej. W szczególności należy wyróżnić:

 • szynę stacyjną – pełniącą funkcję głównego połączenia pomiędzy switchami. Szyna stacyjna realizowana jest poprzez połączenia światłowodowe. Najczęściej realizowane jest rozwiązanie z wykorzystaniem dwóch pierścieni, które wzajemnie się rezerwują,
 • szyny procesowe – odpowiedzialne są za wymianę informacji z urządzeniami, które w sposób nieprzerywalny się komunikują.

Modelowanie

W części 7 normy IEC 61850 Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych przedstawiono podstawowe koncepcje i metody odwzorowania charakterystycznych parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji do postaci modelu.

W standardzie IEC 61850 wykorzystuje się komunikację zorientowaną obiektowo. Komunikacja oraz obiekty są funkcją lub stanowią część większej funkcji, która może być wywołana. Modelowanie umożliwia komunikację przez rozproszoną telemechanikę.

Wykorzystanie tego typu komunikacji w standardzie IEC 61850 pozwala na wymianę informacji urządzenie-urządzenie w czasie 3 ms (1,2 ms – czas nadawania, 0,6 ms – czas przesyłania, 1,2 ms – czas odbierania). Jest to znacznie szybsza forma komunikacji niż w przypadku standardowych połączeń przewodowych pomiędzy urządzeniami, gdzie często wykorzystuje się szereg przekaźników pośredniczących.

W standardzie IEC 61850 każdy model składa się z trzech części:

 • węzła logicznego,
 • obiektu danych,
 • atrybutów.

Tworzenie modelu wymaga odpowiedniej struktury danych oraz wykorzystania odpowiednich funkcji komunikacyjnych. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące modelowania zawarte są w częściach 7-1, 7-4 oraz 7-4 normy IEC 61850.

Węzły logiczne

W standardzie IEC 61850 węzły logiczne (ang. Ligical Node – LN) reprezentują funkcje lub urządzenia występujące w sieci elektroenergetycznej. W skład węzłów logicznych wchodzą: atrybuty i usługi.

Węzły logiczne odzwierciedlają (w sposób wirtualny) funkcje urządzeń IED. Logiczne połączenie węzłów pozwala na stworzenie modelu logicznego, który może reprezentować funkcje urządzenia zabezpieczeniowego.

W normie IEC 61850 zostało zdefiniowane nazewnictwo węzłów logicznych, które bezpośrednio wiążą się z funkcją, jaką dany węzeł reprezentuje. Pierwsza litera węzła logicznego odpowiada grupie logicznej, do jakiej należy.

W tab. 1. przedstawiono zdefiniowane w normie IEC 61850 grupy logiczne.

b zastosowanie standardu iec tab 1

Tab. 1. Znaki odpowiadające logicznym grupom węzłów logicznych [4]

Jak wspomniano wcześniej, węzły logiczne są abstrakcyjnym odzwierciedleniem funkcji urządzeń IED. W tab. 2. przedstawiono wybrane węzły logiczne reprezentujące poszczególne funkcje.

b zastosowanie standardu iec tab 2

Tab. 2. Wybrane węzły logiczne [4]

Na rys. 5. przedstawiony został model rejestratora zakłóceń tworzony przez węzły logiczne. Zastosowano węzły logiczne przekładników prądowych (TCTR), przekładników napięciowych (TVTR), wyłącznika (XCBR) oraz proces WE/WY (GGIO). Gdy stosowane są szyny procesowe, wówczas węzły logiczne znajdują się poza rejestratorem zakłóceń, ich lokalizacją będzie urządzenie logiczne przypisane do elementów typu czujnik/aktor lub zdalne WE/WY w rozdzielnicy.

b zastosowanie standardu iec rys 5

Rys. 5. Model rejestratora zakłóceń [4]

Usługa GSE

Model GSE (ang. Generic substation event model – GSE) opisuje mechanizmy pozwalające na szybką i niezawodną dystrybucję danych wejściowych i wyjściowych. GSE dzięki zastosowaniu rozsyłania grupowego, pozwala na dostarczenie takiej samej ilości informacji ogólnych do większej grupy urządzeń. Rozróżnia się dwa mechanizmy komunikacji opisane w modelu GSE:

 • GSSE (ang. Generic Substation State Event) – mechanizm, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianie stanu wyjść dwustanowych przekaźników,
 • GOOSE (ang. Generic Object Oriented Substation Event) – mechanizm, który pozwala na przekazywanie informacji o zmianie sygnałów dwustanowych jak i informacji o określonym priorytecie.

Urządzenie automatyki (np. sterownik polowy) generuje i przesyła informację GOOSE do innych urządzeń (subskrybentów). Przesyłanie to odbywa się w trybie transmisji grupowej lub rozgłoszeniowej z pominięciem protokołów warstwy aplikacji, prezentacji, sesji, transportowej i sieciowej. Zawartość GOOSE jest umieszczana bezpośrednio w ramce Ethernet.

Takie rozwiązanie jest konieczne z powodu przesyłania komunikatów GOOSE z opóźnieniem nie większym niż 3 ms. Polecana infrastruktura przesyłowa to sieć lokalna typu Ethernet zbudowana na połączeniach światłowodowych. W ramach tej sieci, w warstwie sieciowej i transportowej, jest najczęściej stosowany stos protokołu TCP/IP, zaś w warstwie aplikacji jest stosowany protokół MMS.

Usługa GOOSE jest wykorzystywana do komunikacji w trybie Broadcast lub Multicast między nadawcą a jednym lub większą liczbą odbiorców.

Wiadomości GOOSE składają się z 128 bitów, które zawierają wartości dwubitowe, z czego 32 bity to bity typu DNA (zawierają dane związane z przesyłaniem danych do lub od urządzeń odległych, np. zamknięcie wyłącznika po sprawdzeniu synchronizmu). Pozostałe 96 bitów jest do dyspozycji użytkownika, mogą one służyć do zdefiniowania dowolnych zdarzeń.

Na rys. 6. (patrz: zdjęcie główne) został przedstawiony sposób działania mechanizmu GOOSE. Urządzenie pierwsze realizuje funkcję SPZ. Po upływie określonego czasu zwłoki urządzenie to podaje sygnał na zamknięcie wyłącznika W1. W układzie występuje również urządzenie drugie, które spełnia funkcje zabezpieczenia nadprądowego. Chroni ono linię odchodzącą od szyn zbiorczych.

W sytuacji gdy pojawi się duży prąd zwarcia, urządzenie spełniające funkcję zabezpieczenia nadprądowego wyśle sygnał na otwarcie wyłącznika W1. Jednocześnie prześle ono informację typu GOOSE do urządzeń, z którymi się komunikuje, w tym przypadku do urządzenia pierwszego. Urządzenie pierwsze po odczytaniu informacji oraz po sprawdzeniu stanu w obszarze systemu, z którym współpracuje, może wysłać informację do wyłącznika W1 powodującą jego zamknięcie.

Zabezpieczenie szyn zbiorczych układu stacji typu H5 przez funkcje nadprądowe przy wykorzystaniu mechanizmu GOOSE

W ramach omawianego zagadnienia zostały wykonane testy laboratoryjne w laboratorium Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Do testów zostały wykorzystane przekaźniki zabezpieczeniowe firmy General Electric oraz cyfrowy tester CMC ze wzmacniaczem CMS. Przekaźniki skonfigurowano w programie EnerVista oraz EnerVistaplus. Urządzenia zostały nazwane w unikalny sposób, aby w sposób przejrzysty móc zmieniać ich parametry.

Na rys. 7. został przedstawiony sposób połączenia urządzeń zabezpieczeniowych z testerem CMC i wzmacniaczem CMS. Oprócz sygnałów prądowych zostały również doprowadzone informacje dwustanowe wprowadzone do wejść binarnych w testerze CMC.

W badaniach została zasymulowana sytuacja pracy układu H5 stacji w rezerwie jawnej. Zasilanie odbywa się tylko z jednego toru prądowego. Jednak w przypadku wystąpienia zakłócenia – konfiguracja, w zależności od miejsca zakłócenia, ulega zmianie.

b zastosowanie standardu iec rys 7

Rys. 7. Połączenia analogowe przekaźników z testerem CMC i wzmacniaczem CMS

Na rys. 8. przedstawiono schemat logiczny działania zabezpieczeń przy wykorzystaniu funkcji nadprądowych w układzie H5. Założono sytuację, że zasilanie odbywa się z toru prądowego wyposażonego w wyłącznik W1.

Wystąpienie zwarcia w jednym z odpływów spowoduje otwarcie wyłącznika tylko w tym odpływie. Wystąpienie zwarcia w gałęzi poprzecznej powoduje otwarcie wyłącznika w tej gałęzi i zamknięcie wyłącznika w drugim dopływie. Jest to konieczne, aby zapewnić stały dopływ energii elektrycznej do obu odpływów.

Gdy zakłócenie wystąpi w dopływie z wyłącznikiem W1, wówczas wyłącznik ten zostanie otwarty, a wyłącznik w drugim dopływie (W2) zostanie zamknięty.

b zastosowanie standardu iec rys 8

Rys. 8. Idea działania zabezpieczeń nadprądowych w układzie stacji H5

Zaimplementowanie rozproszonej logiki realizującej zabezpieczenie szyn zbiorczych w układzie stacji H5 przy wykorzystaniu wcześniej przedstawionych urządzeń wymagało odpowiednich konfiguracji w programie EnerVista i EnerVistaplus. Stworzone zostały układy logiki działania funkcji nadprądowych, które przedstawiono na rys. 9.

b zastosowanie standardu iec rys 9

Rys. 9. Schematy logiczne zabezpieczenia szyn dla przekaźników: a) L90_p, b) L90_p, c) T60_p, d) T60_stojak, e) D60plus

W przypadku tworzenia schematów logicznych dla przekaźników T60_p oraz D90plus zostały zaimplementowane w nich zwłoki czasowe 10 ms. Zostały one wprowadzone, aby przekaźnik wstrzymał się przed wysłaniem sygnału na otwarcie wyłącznika aż do momentu, gdy uzyska informację od innych przekaźników. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu GOOSE zwłokę można nastawić na czas 3–4 ms (czas przesyłu informacji mechanizmem GOOSE), co w znacznym stopniu zwiększa szybkość działania automatyki zabezpieczenia szyn.

Sprawdzenie działania zabezpieczeń szyn w badanym układzie odbywało się poprzez funkcje nadprądowe jednofazowe, co było spowodowane ograniczeniami sprzętowymi.

Wymuszanie przebiegów prądowych przez tester CMC odbywało się za pośrednictwem programu State Sequencer. Program pozwala na dokładne zdefiniowanie wartości prądów oraz napięć w określonych przedziałach czasowych. Dzięki doprowadzeniu do testera CMC sygnałów binarnych możliwe jest prezentowanie sygnałów dwustanowych w oknie programu State Sequencer.

Na rys. 10. przedstawiono otrzymane wyniki badań dla przypadku wystąpienia zwarcia w gałęzi poprzecznej. W tym przypadku prąd zwarciowy występuje w gałęzi poprzecznej oraz dopływie z wyłącznikiem W1. Powinien zostać otwarty wyłącznik w gałęzi poprzecznej (W3) oraz zamknięty wyłącznik W2, aby zapewnić dopływ energii dla odpływu z wyłącznikiem W5.

Analizując przebiegi prądów oraz otrzymane sygnały dwustanowe można stwierdzić, że procesy łączeniowe zostały wykonane zgodnie z określonymi założeniami. Przekaźnik D90_plus wysłał sygnał na otwarcie wyłącznika w gałęzi poprzecznej (W3), natomiast przekaźnik T60_stojak wysłał sygnał na zamknięcie wyłącznika W2. Spowodowało to załączenie drugiego transformatora i przejęcie przez niego zasilania części odbiorów zasilanych z gałęzi wyposażonej w wyłącznik W5.

b zastosowanie standardu iec rys 10

Rys. 10. Otrzymane przebiegi oraz sygnały dwustanowe w programie State Sequencer

Podsumowanie

Możliwości, jakie niesie ze sobą wprowadzenie standardu IEC 61850 do elektroenergetyki, w znacznym stopniu pozwalają na unowocześnienie automatyki elektroenergetycznej. Czas komunikacji pomiędzy urządzeniami zabezpieczeniowymi ulega skróceniu, co pozytywnie wpływa na jakość obsługi urządzeń odpowiedzialnych za procesy łączeniowe i pomiarowe.

Dążenie do wprowadzania coraz większej ilości technologii informatycznych do elektroenergetyki wydaje się być nieuniknione z racji bardzo szybkiego postępu technologicznego.

Ważnymi cechami normy IEC 61850 Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych jest możliwość stałej rozbudowy systemu oraz możliwość rozwoju. Standard IEC 61850 jest przykładem, że bazowanie na technologii informatycznej w elektroenergetyce przynosi znaczne udogodnienia.

Literatura

 1. K. Kulski, „Standard komunikacyjny IEC 61850”. Dostęp na www.schneider-energy.pl/files.../IEC61850/koncepcja_iec_61850.pdf.
 2. D. Dolezilek, IEC 61850: What You need to know about Functionality and practical Implementation, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Pullman, WA USA.
 3. M. Lizer, W. Szweicer, „Norma IEC 61850 – Nowy standard Komunikacyjny Systemu Sterowania i Nadzoru Stacji Elektroenergetycznych”, „Pomiary Automatyka Robotyka” 2/2010.
 4. IEC 61850-7-4 Basic communication structure for substation and feeder equipment – Compatible logical node classes and data classes, First edition, 05-2003.
 5. R. Kowalik, C. Pawlicki, Podstawy teletechniki dla elektryków, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.