elektro.info

Systemy zarządzania dystrybucją energii w energetyce rozproszonej

system zarządzania energią u odbiorcy instytucjonalnego lub indywidualnego

Rys. Cykl „PDCA” normy ISO 50001:2011 ISO 50001:2018, rys. J. Świątek, P. Kazirodek

Rys. Cykl „PDCA” normy ISO 50001:2011 ISO 50001:2018, rys. J. Świątek, P. Kazirodek

Analizując systemy zarządzania energią w koncepcji energetyki zdecentralizowanej, przechodzimy teraz na poziom odbiorców energii, czyli klientów: instytucjonalnych (zakłady przemysłowe) i indywidualnych. W wielu przypadkach będą to także prosumenci, czyli dostawcy energii z lokalnych źródeł (małej generacji OZE, lokalnego magazynu energii lub korzystając z pojazdu elektrycznego pracującego zwrotnie na sieć w systemie V2G (z ang. vehicle to grid).

Zobacz także

dr inż. Elżbieta Niewiedział, dr inż. Ryszard Niewiedział Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom....

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Zdają sobie przy tym sprawę w tego, że sieci elektroenergetyczne (tak jak każde inne urządzenie elektryczne) zużywają energię na potrzeby własne. Zużycie to w wieloletniej praktyce nazywane jest stratami energii. Można zatem stwierdzić, że straty energii są jednym ze składników bilansu energii...

Redakcja news Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Redakcja news Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym Stabilne zasilanie Pomorza dzięki nowym liniom elektroenergetycznym

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne...

Trwająca transformacja energetyczna zmieni sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Energia elektryczna z morskich farm wiatrowych będzie zasilać znaczną część kraju. By stało się to możliwe, niezbędne są inwestycje w sieć przesyłową. Ważny jej element właśnie został ukończony – nowymi liniami 400 kV między Słupskiem a Gdańskiem płynie już energia. Na Pomorzu trwają też kolejne inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Streszczenie

Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozproszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, poprzez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci), aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają między innymi zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego. 


Abstract

Energy Management Systems for energy distribution in the concept of Distributed Energy System
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system. 

 

Klienci energetyki zdecentralizowanej będą mogli, a nawet musieli, wprowadzić nadzór nad odbiornikami energii. Tu najważniejszymi kryteriami działania będą efektywność, optymalizacja, redukcja kosztów, redukcja obciążenia szczytowego oraz możliwość podaży na rynku energii. To wszystko powoduje, że także na tym najniższym poziomie systemu energetycznego, u klientów energetyki będą instalowane systemy zarządzania dostawami energii. W zakładach przemysłowych, będzie to FEMS (z ang. Factory Energy Management System) – obecne dyspozycje mocy rozbudowane o moduły efektywności systemów dedykowanych dla energetyki rozproszonej. W domach wielorodzinnych BEMS (Building Energy Management System) lub jednorodzinnych, czyli HEMS (z ang. Home Energy Management System).

Na tym poziomie aktywny klient systemu energetycznego będzie miał możliwość wyboru scenariusza dostaw i odbioru energii. Będzie się to odbywało przy współudziale z właściwym dla klienta operatorem dystrybucyjnym lub operatorem jego sieci rozproszonej.

Sprzęgiem pomiędzy systemem klienta a dystrybutorem będzie infrastruktura liczników inteligentnych, czyli system AMI (z ang. Advanced Metering Infrastructure). Są to układy pomiarowe energii, wyposażone w inteligentne algorytmy informatyczne, prognostyczne i decyzyjne. Dzięki temu będzie można przekazywać dane pomiarowe dotyczące zużycia energii poszczególnych klientów, odbiorców, zarówno w bieżącej chwili, jak i prognozować przyszłe.

Na rysunku 1. przedstawiono, jakie zadania w tym systemie realizuje serwer AMI, będąc sprzęgiem lokalnego operatora (operatora OSD lub lokalnej sieci inteligentnej) i odbiorcy indywidualnego (czyli klienta energetyki). Komunikacja odbywa się po Indywidualnej Sieci Domowej (ISD).

Jako główne zadania systemu FEMS/BEMS/HEMS można wskazać uzyskanie efektywności:

 • optymalizacja dostaw energii i ograniczenia jej konsumpcji, optymalizacja kosztowa;
 • wspomaganie systemu energetycznego lokalnymi źródłami OZE z możliwością pracy w systemie wyspowym;
 • dostęp i możliwość uczestnictwa w rynku energii.

Pojawią się także zadania techniczne:

 • redukcja obciążeń szczytowych;
 • wyrównanie krzywej obciążenia dobowego;
 • redukcja zużycia energii;
 • poprawa jakości energii u odbiorcy.
zadania serwera ami rys1

Rys. 1.  Zadania serwera AMI w komunikacji pomiędzy klienta a operatorem po sieci ISD, rys. J. Świątek, P. Kazirodek

Zadanie optymalizacji wiąże się nie tylko z funkcją techniczną sterownika w module zarządzania. Ograniczenie dostaw energii można uzyskać przez świadomą autoredukcję zużycia i oszczędzanie. Być może jest to najważniejsze zadanie i wyzwanie dla transformacji społeczeństwa. Staramy się wychować społeczeństwo odpowiedzialne, które samo z siebie będzie dbało o optymalizację dostaw i świadome konieczności racjonalnego korzystania z energii w gospodarstwach domowych.

Można tego uczyć młode pokolenie już od najmłodszych lat, np. przypominając, że należy wyłączyć światło, gdy wychodzi się z domu czy mieszkania, a starsze pokolenie edukować, np. poprzez wskazanie na zalety zakupu energooszczędnych odbiorników. Wychowanie takiego odpowiedzialnego społeczeństwa będzie się odbywało zarówno przez system edukacyjny (tłumacząc, że jest to konieczność cywilizacyjna), ale także przez naciski prawne czy też zachęty i programy rządowe, a także kształtowanie cen za energię w zależności od aktywności klientów, czy też dodawania nowych podatków (choć tego bardzo nie lubimy). Programy DSR (z ang. Demand Side Response) sterujące zapotrzebowaniem na moc są aktualnie wdrażane u operatorów przesyłowych i dystrybucyjnych. Są to typowe moduły i funkcjonalności dla energetyki rozproszonej.

Wprowadzane są umowy PPA (z ang. Power Purchase Agreements), które regulują zasady zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA). W Polsce są przewidziane różne modele tych umów. Może być to umowa PPA on-site, kiedy instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej oraz umowy PPA – near site direct wire, kiedy instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną, lub umowa PPA off-site, kiedy wytwarzana energia elektryczna z instalacji OZE przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii dystrybucyjnej operatora. Zgodnie z umową PPA jest możliwe wybudowanie odcinka „prywatnej” sieci, którą gmina lub klient indywidualny (prosument), będzie zasilany.

Do oszczędzania energii czy jej produkcji na własny użytek, zmusi nas wysoka cena energii, dopłaty do instalacji OZE, prawne regulacje zakazujące produkcji odbiorników energochłonnych, naciski i regulacje prawne. Pojawiła się norma ISO 50001:2011 Energy Management System Standards, która przedstawia metodykę wprowadzania optymalnego zarządzania dostawami energii. Klienci energetyki poprzez systemy FEMS/BEMS/HEMS będą mogli realizować usługi dla energetyki. Będzie to realizowane poprzez współdziałanie lokalnego EMS i modułów DSR, PQ z dyspozytornią operatora. W przypadku redukcji mocy u odbiorców powinna być dołączana lokalna generacja OZE lub powinny być wyselekcjonowane odbiory ważne i mniej ważne, a te ostatnie odłączane. Generacja OZE u prosumentów może też być aktywnie wykorzystywana do kompensacji mocy biernej na żądanie modułu PQ dystrybucji.

Lokalni odbiorcy wyposażeni w systemy HEMS oraz BEMS mogą łączyć swoje systemy, wspomagając się lokalną generacją fotowoltaiczną czy magazynem energii.

Systemy FEMS/BEMS/HEMS będą konfigurowalne. Będą więc wyposażone w funkcje, które wspomogą użytkowników w ocenie ich efektywności energetycznej. Jest to realizowane przez:

 • monitorowanie – systemy FEMS/BEMS/HEMS pozwolą zobaczyć, jak energia jest wykorzystywana lub wytwarzana w zakładzie czy w domu. Przedstawią, jakie jest obecnie zużycie, będą mogły wyświetlać taryfę, dane historyczne, popytowe, ustalać profil energetyczny lub na żądanie proponować najbardziej korzystny profil zasilania.
 • kontrola – FEMS/BEMS/HEMS będzie wyposażone w system kontrolny przepływów energii. Będą umożliwiały użytkownikowi włączania i wyłączania urządzeń za pomocą aplikacji lub przez zaawansowany algorytm. Użytkownik będzie mógł automatycznie zarządzać zużyciem energii, jednocześnie maksymalizując jej wartość ze źródeł OZE, włączając w to magazynowanie energii w celu optymalnego wykorzystania taryfy.

Czynności, które należy podjąć, aby dobrze zaprogramować system zarządzania energią FEMS/BEMS/HEMS w zakładzie przemysłowym lub u klienta indywidualnego (jest to zgodne z zaleceniami normy ISO 50001:2011):

 1. Należy rozpoznać potrzeby energetyczne zakładu/klienta i określić strategię zarządzania energią. System FEMS/BEMS/HEMS musi mieć algorytm do analizy konsumpcji energetycznej, który pomoże użytkowi zrozumieć jego wzorce zużycia, tzn. kiedy jest najbardziej intensywne zużycie energii i do jakich procesów się to przyczynia, jakie sprzęty mogą być włączane i wyłączane (np. do redukcji obciążenia). Można precyzyjnie określić straty energii dzięki zaawansowanej analizie danych. Pomoże to podjąć odpowiednie działania w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia zużycia (ustali bieżący i najbardziej efektywny profil zużycia). System FEMS/BEMS/HEMS przekaże dane dla poprawy współczynnika mocy, dotyczące mocy czynnej i biernej. Te wszystkie działania poprawią efektywność zużycia energii i obniżą koszty.
 2. System FEMS/BEMS/HEMS pomoże śledzić kluczowe wskaźniki efektywności energetycznej, aby zmniejszyć koszty operacyjne w zakładzie lub budynku. Wydajność energetyczną budynku można również poprawić poprzez monitorowanie różnych części zakładu, budynku, wdrażając różne kluczowe wskaźniki efektywności, działania i wydajności. To wszystko jest określane mianem KPI (z ang. Key Performance Indicators). Wskaźniki te pomogą wytyczyć odpowiednie KPI w celu opracowania skutecznych strategii oszczędzania energii.
 3. System FEMS/BEMS/HEMS pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną. Pomoże zidentyfikować profil dziennego obciążenia od najwyższego zapotrzebowania na moc (obciążenia) w określonym przedziale czasowym. Można na tej podstawie wprowadzić taryfę „moc na żądanie”, bilansować się magazynem energii lub lokalnym OZE.

Wymogi i założenia ISO 50001:2011 Energy Management System Standards

Potrzeby rynku, związane z polityką energetyczną i klimatyczną krajów Unii Europejskiej, uwzględniające podjęcie działań związanych z ograniczaniem popytu na energię energetyczną, znalazły odzwierciedlenie w działaniach normalizacyjnych. Został wprowadzony standard jakości ISO 50001:2011, który formalnie opisano w normie PN-EN 50001:2012 „Systemy Zarządzania Energią – wymogi i zalecenia użytkowania” [14]. Norma ta zastępuje BS EN 16001: 2009. Ten standard ISO został wprowadzony dla wyznaczenia nowych zasad konsumpcji energii, przedstawiając kierunki działań w celu osiągnięcia redukcji i optymalizacji zużycia energii oraz optymalizacji popytu. Ważnym kierunkiem działania standardu jest ograniczenia zużycia i kosztów energii, przez to pośrednio ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie efektu cieplarnianego i emisji zanieczyszczeń.

Normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011 utworzyły trójkąt wzajemnie uzupełniających się przepisów, dla osiągnięcia „superinteligentnego”, „smart” przedsiębiorstwa, które zarządza odpowiednio zarządza polityką jakości (produkując wysokojakościowe produkty), uwzględnia wymogi środowiskowe i ma wdrożoną optymalną politykę energetyczną. W przytoczonych wydaniach norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011 nie było wzajemnego odnoszenia się. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna „ISO” zaobserwowała, że takie normy można scalać, ułatwiając wdrażanie i integrację różnych systemów zarządzania. Szczególnie dotyczy to standardów uzupełniających się, jak te powyższe. Wychodząc naprzeciw temu ISO wprowadziła nową koncepcję norm polegającą na zapewnieniu zintegrowanego podejścia do zarządzania organizacją, zapewnieniu spójnych wymagań dla norm. Zostało to określone jako HLS – „High Level Structure”. Spowoduje to poprawę skuteczności funkcjonowania systemów ISO, zmniejszy koszty wdrażania i utrzymywania systemów. W takiej formule zostały wdrożone nowe edycje norm ISO:9001:2015, ISO:14001:2015 oraz ISO:50001:2018 (która jest jeszcze w okresie przejściowym). Normy są komplementarne, mają podobny proces certyfikacji i podobne dokumenty, uzupełniające się cele i procesy. Powoduje to, że przy wdrożeniu tych trzech standardów jest spójność certyfikacji i wyników działania. (powyższe zostało uzupełnione po konsultacji z ekspertem z dziedziny normalizacji [18]). W tabeli 1. zestawiono wymogi norm w ich kluczowych obszarach.

wymogi standardow jakosciowych iso tab1

Tab. 1. Wymogi standardów jakościowych ISO 9001 → ISO 14001 → ISO 50001 (zgodnie z [15])

Po analizie założeń i wymogów standardu ISO 50001:2011 oraz ISO 50001:2018 wyciągamy zasadniczy wniosek. Wdrożony system zarządzania energią FEMS/BEMS/HEMS może i powinien ściśle współdziałać z celami tego standardu. Jeżeli taki system zarządzania energią funkcjonuje w danym zakładzie, to praktycznie jest on bazą w tym obszarze do wprowadzenia standardu ISO 50001, a uzyskane dane możemy wprowadzić jako wyniki pomiarów. Oczywiście musimy pod to wdrożyć odpowiednie procedury i procesy. Trzeba umocować odpowiedzialność kierownictwa, zadbać o spójność z polityką energetyczną, zapewnić planowanie energetyczne na podstawie bieżących danych z odczytu i prognoz. To wszystko podparte będzie wdrożeniem planów energetycznych, działaniami w kierunku efektywności energetycznej, stworzeniem księgi energetycznej (rejestr działania), wdrożeniem sprawdzenia i przeglądu procesów zarządzania. Ale przy działającym systemie FEMS/BEMS/HEMS wszystko wydaje się proste, automatyczne i pod kontrolą.

Ważnym elementem wdrożenia normy ISO 50001 jest audyt energetyczny. Zgodnie z [14], [17] ten audyt energetyczny musi obejmować:

 • identyfikację źródeł generujących straty energii;
 • określenie bazowego poziomu zużycia i efektywności energetycznej;
 • analizę wskaźników energetycznych stosowanych urządzeń;
 • analizę stanu technicznego instalacji energetycznej i urządzeń;
 • ocenę procesów technologicznych;
 • określenie działań dla redukcji strat energetycznych;
 • prowadzenie monitoringu zużycia energii;
 • określenie profilu zużycia energii, wykonanie działań w kierunku uzyskania efektywności energetycznej;
 • wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych dla uzyskania efektywności energetycznej;
 • wyznaczenie działań dla uzyskania efektu energetycznego, ekologicznego i ekonomicznego.

Działania w normie ISO 50001 oparte są (podobnie jak normach ISO 9001 i ISO 14001) na regule Deminga: PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act), czyli Zaplanuj-Zrób-Sprawdź-Wykonaj wdrożenie (zgodnie z [15], [16]). Jest to cykl, systematycznych działań, które możemy określić jako reakcję łańcuchową, gdzie wyniki poprzedniego działania są podstawą do kolejnego. To musi stały i powtarzalny cykl. Przedstawia to rysunek 3.

system zarzadzania energia sems ems rys2

Rys. 2.  Systemy zarządzania energią HEMS i BEMS zlokalizowane u klientów indywidualnych, rys. J. Świątek, P. Kazirodek

cykl pdca rys3

Rys. 3.  Cykl „PDCA” normy ISO 50001:2011 ISO 50001:2018, rys. J. Świątek, P. Kazirodek

Zakończenie i podsumowanie

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że musimy tak zmieniać nasze życie, bieżącą rzeczywistość, żeby nadążyć za potrzebą przemian cywilizacyjnych. Tą drogą powinien podążyć także sektor energetyki. Stoi on przed nowymi wyzwaniami i szansami, które wytycza wizja przyszłości. Nasuwa się pytanie: czy będzie wdrożona energetyka rozproszona i będą stosowane związane z nią systemy EMS/SEMS? Odpowiedź nie zawiera się w prostym: „tak” czy „nie”, ale w bardziej precyzyjnym i kategorycznym: „kiedy” i „w jakim zakresie”.

Musi być to proces ewolucyjny. Analitycy i projektanci systemów w spółkach dystrybucyjnych powinni znać trendy i tak planować rozwój systemów informatycznych i funkcjonalność nowych i modernizowanych urządzeń, aby docelowo stworzyć system przedstawiony w tym artykule.

Najważniejsze wytyczne dla energetyki można określić, zgodnie z [1], jako:

 • Wprowadzić energetykę zorientowaną na klienta, uwzględniającą jego uczestnictwo w rynku energii elektrycznej.
 • Skutecznie zarządzać aktywami, rozwiązać problemy starzenia się infrastruktury, uwzględniając konieczność modernizacji.
 • Zwiększyć stopień automatyzacji dla uzyskania lepszej jakości usług.
 • Zapewnić bezpieczeństwo dostaw przy braku tradycyjnych źródeł energii, zapewnić elastyczne magazynowanie, zwiększyć sieć i moc wytwórczą.
 • Doprowadzić do zliberalizowania rynków.
 • Doprowadzić do interoperacyjności europejskich sieci elektrycznych.
 • Zapewnić wspieranie rynku wewnętrznego, efektywne zarządzanie przeciążeniami w sieci transgranicznej i tranzytowej.
 • Zminimalizować straty przez stosowanie generacji rozproszonej i odnawialnych źródeł energii.
 • Zwiększyć elastyczność systemu w stosunku do usług systemowych.
 • Rozwiązać kwestie środowiskowe: osiągnięcie celów protokołu z Kioto, zmniejszenie strat.
 • Zwiększyć odpowiedzialność społeczną i zapewnić zrównoważony rozwój.
 • Wprowadzić zarządzanie popytem (DSM).
 • Uwzględnić aspekty polityczne i regulacyjne państw i Unii Europejskiej.
 • Uwzględnić aspekty społeczne i demograficzne: należy zweryfikować, jak zmieniło się zapotrzebowanie starzejącego się społeczeństwa wraz ze zwiększonym komfortem i jakością życia.

Literatura

 1. „European Smart Grid Technology Platform Vision and Strategy for Europe’s Electricity Networks of the Future, Publication Office Directorate” wydanie General for Research Directorate – Energy Unit 2 – Energy Production and Distribution Systems /2006, www.smart.grids.eu
 2. „System Sterowania i Nadzoru nad pracą sieci przesyłowej w PSE Operator S.A.”, Piotr Wójcicki, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA wyd. PAK vol. 55, nr 6/2009.
 3. „Elastyczność krajowego systemu elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania”, Leszek Bronk, Bogdan Czarnecki, Rafał Magulski, FORUM ENERGII, www.forum-energii.eu /02.2019
 4. „Stacje Ładowania Pojazdów Elektrycznych w Koncepcji Smart Systemu”, Jacek Świątek, Elektro-Info, nr 5 / 2019.
 5. „Koncepcja Smart Grid szansą dla rozwoju generacji rozproszonej”, Anna Kowalska-Pyżalska, Prace naukowe Instytutu Maszyn i Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 65, Seria Studia i Materiały, nr 31, 2011 r.
 6. „Power electronic systems as a crucial part of Smart Grid infrastructure – a survey”, G. Benysek, M. Kazimierkowski, J. Popczyk, R. Strzelecki, BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES TECHNICAL SCIENCES, Vol. 59, No. 4, 2011.
 7. Materiały techniczne i katalogi firm: Mikronika, Apator COPA-DATA GmbH, dostępne na stronach internetowych firm.
 8. Zarządzanie siecią dystrybucyjną (SN/nN) – DMS, https://www.mikronika.pl/zarzadzanie-siecia-dystrybucyjna-sn-nn-dms/
 9. „Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetyczne, wybrane problemy i wyzwania”. Praca zbiorowa pod red. Jana Rączka, Mariusza Swora, Wojciecha Stawiany, publikacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Warszawa 2012, http://forumees.pl/.
 10. „Smart Grid – sieć przyszłości”, Wiesław Kopterski, Pomiary Automatyka Robotyka, 12/2010.
 11. „Electric Energy Management System in a Building with Energy Storage”, Marek Pawłowski, Piotr Borkowski, PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, ISSN 0033-2097, R. 88 NR 12b /2012.
 12. „Koncepcja organizacji systemów zarządzania energią w sieciach automatyki budynkowej”, Jakub Grela, Napędy i Sterowanie, nr. 12-2014.
 13. „Internet Rzeczy w systemach automatyki budynkowej”, Andrzej Ożadowicz, Napędy i Sterowanie, Nr 12, 12-2014 r.
 14. ISO 50001 Energy Management Systems. International Organization for Standardization, 06-2018.
 15. „Understanding the Requirements of the Energy Management Systems Certification”, G.T. Huang, Energy/Sustainability, SGS, www.SGS.com, 06-2012. i Częstochowskiej Zarządzanie Nr 22 (2016) s. 210–217. 
 16. Systemy Zarządzania Energią jako Narzędzie Wspierające Proces Racjonalizacji Zużycia Energii w Organizacjach, Aleksandra Koszarek-Cyra, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 22 (2016) s. 210–217. 
 17. „Zarządzanie Energią Determinantą Ochrony Środowiska”, Marcin Olkiewicz, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 100 Nr kol. 1972, 2017.
 18. Grzegorz Kaczmarek – ekspert z dziedziny standaryzacji, doświadczony Audytor Wiodący i trener w zakresie systemów zarządzania ISO, współwłaściciel i Prezes Zarządu BiuroNorma Sp. z o.o.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy »

Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy » Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy »

Montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji »

Montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji » Montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji »

Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty?

Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty? Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty?

Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników?

Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników? Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników?

Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

Jak czyścić panele fotowoltaiczne? Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną? Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania?

Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania? Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania?

Czy jest sens czekać na Mój Prąd?

Czy jest sens czekać na Mój Prąd? Czy jest sens czekać na Mój Prąd?

Zobacz, jak szybko wykryli awarię »

Zobacz, jak szybko wykryli awarię » Zobacz, jak szybko wykryli awarię »

Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość?

Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość? Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość?

Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje?

Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje? Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje?

Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Nowoczesne modułowe systemy UPS » Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty » Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport » Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Zasilacze modułowe czy impulsowe?

Zasilacze modułowe czy impulsowe? Zasilacze modułowe czy impulsowe?

Czy takie upsy dadzą radę?

Czy takie upsy dadzą radę? Czy takie upsy dadzą radę?

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać? Oświetlenie awaryjne i antypaniczne - co wybrać?

Zabezpieczenia dla fotowoltaiki - dobór i zastosowanie »

Zabezpieczenia dla fotowoltaiki - dobór i zastosowanie » Zabezpieczenia dla fotowoltaiki - dobór i zastosowanie »

Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych »

Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych » Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych »

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz. Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Najnowsze produkty i technologie

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.