elektro.info

Rozwiązania techniczne przejść instalacyjnych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Przykład trudności przy wykonaniu przejścia instalacyjnego

Przykład trudności przy wykonaniu przejścia instalacyjnego

Badania odporności ogniowej przejść instalacyjnych przeprowadza się zgodnie z normą EN 1366-3:2009-07 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 3: Uszczelnienie przejść instalacyjnych wraz z normą EN 1363-1:1999 Badania odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne, w której określa się przyrządy do badań, piec, nagrzewanie, próbki do badań, kryteria oceny oraz opracowanie dokumentacji.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Przejścia instalacyjne stanowią zamknięcia otworów przejść instalacji kablowych oraz rur przez ściany i stropy stanowiące elementy oddzieleń przeciwpożarowych. Przejściom instalacyjnym stawia się następujące wymagania:

 • szczelne zamknięcie otworu przejść instalacji w ścianach i stropach,
 • niedopuszczenie do przeniesienia się ognia i dymu w przypadku pożaru przez czas określony klasą odporności ogniowej (powstanie szczelin, pojawienie się płomienia, zapalenie się elementów przejść),
 • zapobieganie podwyższeniu się temperatury na powierzchni przejścia instalacyjnego, jak również na jego elementach, uniemożliwiającej zapalenie się elementów palnych instalacji oraz sąsiadujących z nimi składowanych materiałów palnych,
 • zachowanie wytrzymałości mechanicznej w przypadku pożaru oraz w normalnych warunkach eksploatacyjnych,
 • możliwość późniejszego, łatwego, przy użyciu prostych narzędzi, wykonania dodatkowych instalacji w istniejących przejściach instalacyjnych z zachowaniem ich klasy odporności ogniowej.

Badania przejść instalacyjnych

Przejścia instalacyjne klasyfikuje się według normy EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Podstawowymi kryteriami służącymi do oceny odporności ogniowej przejść instalacyjnych podczas badań ogniowych są szczelność ogniowa „E” oraz izolacyjność ogniowa „I”. Stan graniczny szczelności ogniowej „E” zostaje osiągnięty po:

 • powstaniu szczeliny pozwalającej na wsunięcie do pieca szczelinomierza,
 • pojawieniu się po nienagrzewanej stronie płomieni dłużej niż 10 s,
 • zapaleniu się lub zwęgleniu przyłożonego próbnika z waty bawełnianej.

Stan graniczny izolacyjności ogniowej „I” zostaje osiągnięty, jeżeli przyrost temperatury powierzchni nienagrzewanej wskazany przez jakikolwiek termoelement zamocowany bezpośrednio na powierzchni nienagrzewanej oraz na elementach przejścia instalacyjnego przekroczy 180°C w odniesieniu do temperatury początkowej.

Zgodnie z normą EN 13501-2:2007 klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych przedstawiono w tabeli 1. Ponadto dla badanych przejść instalacyjnych rur palnych i niepalnych norma ta przewiduje dodatkową klasyfikację, w zależności od zamknięcia końca rury podczas badania ogniowego (tab. 2.).

Określenie klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych przez osiągnięcie wymienionych stanów granicznych, a dla rur ich zamknięcie podczas badania ogniowego, jest jednym z elementów ich klasyfikacji. Parametry techniczne systemów przejść instalacyjnych wynikające z wykonania przejścia instalacyjnego do badania ogniowego, jak również właściwości użytych materiałów, które ujęte są w protokołach z badań ogniowych oraz w dodatkowych badaniach właściwości zastosowanych materiałów, stanowią całokształt ich klasyfikacji oraz podstawę do wydania Aprobaty Technicznej i Certyfikatu Zgodności ITB.

Wymagania techniczne decydujące o skuteczności zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych

Przy wykonaniu przejść instalacyjnych należy uwzględnić następujące wymagania techniczne:

 • rodzaj elementu budowlanego, w którym znajduje się przejście instalacyjne (lekka ściana działowa, element betonowy lub murowany itd.) oraz jego minimalną grubość. Warunki określone dla zabudowy przejść instalacyjnych w lekkich ścianach działowych mogą być stosowane dla elementów budowlanych z betonu lub murowanych o grubości równej lub większej niż lekka ściana działowa, odwrotne przenoszenie wyników jest niedopuszczalne,
 • zachowanie maksymalnych wymiarów przejść instalacyjnych, szerokości i wysokości w ścianach oraz szerokości w stropach (długości przejść instalacyjnych w stropach nie ogranicza się), wykonanie przejść o wymiarach większych niż poddano badaniu wymaga dodatkowej opinii jednostki badawczej,
 • zachowanie minimalnej odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą otworami przejść instalacyjnych, która powinna wynosić minimum 200 mm, o ile nie stosowano innej odległości podczas badań przejść instalacyjnych,
 • rodzaj instalacji przeprowadzanych przez dane przejście (kable, rury palne, niepalne), z uwagi na fakt, że kable oraz ich konstrukcje nośne badane są zgodnie z normą, przez przejście mogą przechodzić wszystkie rodzaje i średnice kabli oraz korytek i drabinek kablowych, ograniczenie dotyczy jedynie średnicy wiązki kabli telekomunikacyjnych, tj. maksymalnie 100 mm; w przypadku rur dopuszczalne jest prowadzenie tylko takich, które poddano badaniom (rodzaj materiału, z którego wykonano rurę, jej średnica, grubość ścianek, jak również zastosowana izolacja lub inne zabezpieczenie rury),
 • dopuszczalne obłożenie przejścia instalacyjnego nie powinno przekraczać 60% jego powierzchni,
 • zachowanie minimalnych prześwitów roboczych pomiędzy poszczególnymi elementami przejścia instalacyjnego jak również pomiędzy elementami przejścia oraz ościeżami otworu przejścia,
 • materiały stosowane do wykonania przejść instalacyjnych muszą posiadać te same cechy i właściwości co materiały użyte do badań z zachowaniem technologii wykonania przejścia oraz jego parametrów, 
 • odległości konstrukcji wsporczych tras kablowych i rur powinny odpowiadać odległościom zastosowanym podczas badań ogniowych,
 • prowadzenie dodatkowej instalacji przez wykonane wcześniej przejście powinno być wykonane z zachowaniem ustalonych warunków, wynikających z Aprobaty Technicznej,
 • przy większych rozmiarach przejść instalacyjnych przechodzących przez lekkie ściany działowe należy zwrócić uwagę na elementy konstrukcji nośnej ściany,
 • oznakowanie przejścia instalacyjnego,
 • przejście instalacyjne w stropie powinno zostać zabezpieczone przed przypadkowym nadepnięciem przez osoby, a w przypadku elementów, które bez problemu można wyciągnąć z otworu przepustu, zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciem lub kradzieżą np. poduszek lub bloczków ogniochronnych,
 • przejścia instalacyjne muszą być wykonane przez profesjonalne firmy, których pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że sposób zabezpieczenia przejść instalacyjnych powinien w pełnym zakresie uwzględniać obowiązujące dla wybranego systemu wymagania techniczne określone w Aprobacie Technicznej. Wszelkie istotne zmiany oraz odstępstwa, zwłaszcza w przypadkach nietypowych, powinny uzyskać pozytywną opinię uprawnionej jednostki badawczej. Zdaniem autora, takiej opinii nie powinni sporządzać rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub biura projektowe, co spotyka się w praktyce.

Doświadczenia wykazują, że w wielu przypadkach bardzo trudno, a czasem wręcz niemożliwe jest zabezpieczenie przejść instalacyjnych zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w Aprobacie Technicznej. Wynika to z faktu, że zamknięcia otworów przejść instalacyjnych są wykonywane dopiero w końcowej fazie budowy na zabudowanych już instalacjach. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem jest w tych sytuacjach brak współpracy firm instalacyjnych z firmami wykonującymi zabezpieczenia przeciwpożarowe i to od procesu projektowania do wykonawstwa. W wielu przypadkach jakiekolwiek zmiany instalacji w celu zamknięcia otworów ich przejść są bardzo kosztowne lub wręcz niemożliwe. Najczęściej spotykanymi problemami wykonawczymi są:

 • większe otwory przejść niż dopuszczalne;
 • duże obłożenie przejścia kablami i rurami, powyżej 60% jego powierzchni;
 • brak wymaganych odległości pomiędzy poszczególnymi elementami;
 • brak dostępu, możliwość wykonania przejścia instalacyjnego tylko z jednej jego strony;
 • inne typy oraz większe średnice rur lub grubości ścianek, jak również ich izolacji;
 • przejścia kabli, rur wraz z instalacjami wentylacyjnymi w jednym otworze.

Podstawowych systemów zabezpieczających przejścia instalacyjne

Przejście instalacyjne z płyt wełny mineralnej oraz ogniochronnych farb i mas szpachlowych

Jest to jedno z najczęściej znajdujących zastosowanie zabezpieczeń przejścia instalacyjnego płytami z wełny mineralnej (gęstości powyżej 150 kg/m3, temperaturze topnienia włókien >1000°C i grubości w zależności od zastosowanego rozwiązania) oraz ogniochronnych farb i mas szpachlowych. Zabudowane w płaszczyźnie przejścia płyty wełny mineralnej oraz kable wraz z ich konstrukcjami nośnymi na określonej długości, po obu stronach przejścia, powleczone są farbami ogniochronnymi. Wszystkie szczeliny uszczelnione są luźną wełną mineralną (temperatura topnienia włókien >1000°C) oraz masami szpachlowymi. Jako farby i masy szpachlowe znajdują zastosowanie środki pęczniejące bądź środki o działaniu endotermicznym.

Zaletą systemu jest jego lekka i łatwa do wykonania, przy użyciu prostych narzędzi, konstrukcja oraz łatwa późniejsza dodatkowa instalacja kabli lub rur. Jako wady można wymienić małą wytrzymałość mechaniczną (przy przejściach przez stropy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przejścia przed przypadkowym nadepnięciem), czasochłonność wykonania oraz dokładność wykonania przejścia z zastosowaniem środków o działaniu endotermicznym.

Przejście instalacyjne zabezpieczone zaprawą ogniochronną

Zabezpieczenie wykonane jest ze specjalnej zaprawy na bazie perlitów oraz mineralnych środków wiążących. Podczas wykonania zabezpieczenia ważne jest dokładne wymieszanie zaprawy z wymaganą ilością wody, jednorodne nałożenie jej w otworze przejścia oraz szczelne wypełnienie zaprawą przestrzeni pomiędzy kablami prowadzonymi w wiązkach kablowych. Zaletami tego systemu są duża wytrzymałość mechaniczna oraz stosunkowo łatwe jego wykonanie. Dodatkowy montaż szalunku (szczególnie przy przejściach przez stropy) oraz trudności w późniejszej dodatkowej instalacji kabli lub rur (wskazane jest w tym przypadku zaprojektowanie ich już podczas wykonania przejścia z możliwością wykorzystania elementów z płyt przeciwpożarowych, tzn. klinów lub innych rozwiązań dodatkowej późniejszej instalacji) należy zaliczyć do jego wad.

Przejście instalacyjne zabezpieczone poduszkami ogniochronnymi

Poduszki ogniochronne w zależności od producenta wykonane są z materiału z włókna szklanego, wypełnione luźnymi paskami z wełny mineralnej pokrytymi farbami pęczniejącymi lub specjalnym granulatem pęczniejącym. Znajdują one zastosowanie do wykonania stałych przejść instalacyjnych bądź czasowych, tzn. na czas budowy z możliwością zmiany konfiguracji instalacji kablowych. Do zalet tego systemu należy zaliczyć łatwy montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użycia oraz stosunkowo łatwą późniejszą instalację dodatkowych kabli. System ten nie zapewnia 100 % uszczelnienia przed przejściem zimnych gazów i dymu. Poduszki muszą być specjalnie chronione przed wyciągnięciem ich przez osoby niepowołane (czy kradzieżą) oraz zabezpieczone przed wypadnięciem przy przejściach przez stropy stalowymi siatkami.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone modułowymi dławikami kablowymi

Zabezpieczenia wykonane są ze specjalnych ram metalowych lub specjalnych elementów okrągłych wypełnionych dopasowanymi do średnicy kabli kształtkami, zwanymi modułami. Moduły kablowe wykonane są ze specjalnej mieszanki gumowej odpornej na starzenie. Moduły w ramach uszczelnione są specjalnymi elementami dociskowymi oraz śrubami ściskającymi. Do zalet tego systemu należy zaliczyć możliwość późniejszego ponownego wykorzystania modułów, spełnienie dodatkowych wymogów gazo- i wodoszczelności, wytrzymałość na duże ciśnienia oraz odporność na chemikalia. Skomplikowana konstrukcja oraz duży nakład pracy podczas ich wykonania, a także konieczność bardzo dokładnego planowania przejścia instalacyjnego wpływają na jego wysoki koszt w porównaniu z innymi systemami.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone specjalnymi bloczkami ogniochronnymi

Zabezpieczenia wykonane są w postaci cegieł lub specjalnych okrągłych kształtek materiału pęczniejącego pod wpływem temperatury. Wszystkie szczeliny oraz przestrzenie pomiędzy kablami, kablami i trasami kablowymi muszą zostać dodatkowo uszczelnione specjalnymi masami ogniochronnymi. Zaletami systemu są proste i łatwe wykonanie oraz zastosowanie w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest czystość, np. w pomieszczeniach komputerowych. Jako wady należy wymienić uszczelnienie przejść o niewielkich rozmiarach, wysoki koszt w porównaniu z innymi systemami oraz trudności przy dodatkowej instalacji kabli, które podczas wyciągania bloczków często ulegają mechanicznemu zniszczeniu.

Przejścia instalacyjne zabezpieczone pęczniejącymi masami uszczelniającymi

Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą specjalnych mas, które w przypadku pożaru pęcznieją uszczelniając otwór przejścia. Najczęściej masy uszczelniające stosowane są do zabezpieczenia małych otworów przejść instalacyjnych, takich jak np. do zabezpieczenia przejścia kabli lub rur przez okrągłe otwory w betonowych ścianach lub stropach. Przestrzeń pomiędzy kablami musi zostać wypełniona masą pęczniejącą na całej długości przejścia. Są one proste, łatwe i szybkie w wykonaniu, umożliwiają też wykonanie przejścia o nieregularnych kształtach. Możliwa jest redukcja kosztów wykonania przejścia przez dodatkowe wypełnienie go wełną mineralną. System ten nadaje się tylko do uszczelnienia przejść instalacyjnych o niewielkich rozmiarach.

Przejście instalacyjne – skrzynka kablowa

Tego rodzaju przejście wykonane jest z metalowej obudowy w kształcie prostokąta, wewnątrz której znajdują się płytki z materiału pęczniejącego. Uszczelnienie przejścia kabli w celu zapobiegnięcia rozprzestrzenianiu się zimnych gazów i dymu wykonane jest za pomocą plastikowej płytki oraz kleju. Z uwagi na niewielkie rozmiary skrzynek kablowych istnieje możliwość ułożenia kilku skrzynek obok lub nad sobą, umożliwiając wykonanie przejść o większych rozmiarach. Jako zalety należy tu wymienić łatwy i szybki montaż, stosunkowo łatwą dodatkową instalację kabli oraz możliwość zainstalowania kilku skrzynek przy większej liczbie kabli. Jako wady wymienia się trudności w uzyskaniu szczelności dymowej, szczególnie przy większej liczbie kabli oraz możliwość uszkodzenia materiału pęczniejącego przy przeciąganiu kabli przez otwór przejścia.

Przejście instalacyjne zabezpieczone pęczniejącymi piankami

Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą jedno- lub dwukomponentowych pęczniejących pianek na bazie poliuretanu. Przy dwukomponentowych piankach specjalnie skonstruowane pistolety powodują mieszanie się komponentów przy wypływie ich z tub. Twardnięcie pianki następuje w otworze przejścia. System ten posiada ogromną zaletę, jaką jest szybki montaż w ścianach. Do wad należy zaliczyć wysoki koszt, ograniczenie w postaci zabezpieczenia tylko małych otworów przejść instalacyjnych, trudności w wykonaniu przejścia w stropie oraz wymóg bardzo dobrego wykonania jak również praktyki przy jego wykonaniu z uwagi na tworzenie się pęcherzy wewnątrz pianki podczas jej utwardzania w otworze przejścia instalacyjnego.

Przejście instalacyjne zabezpieczone tasą z piaskiem

Zabezpieczenie kabli tasą z piaskiem polega na wykonaniu specjalnej betonowej konstrukcji, przez którą przechodzą kable zasypane piaskiem. Ma ono zastosowanie przy przejściu kabli: w starych obiektach, w miejscach trudno dostępnych i przy braku innych możliwości wykonania przepustu instalacyjnego.

Przejścia instalacyjne kombinowane

Kombinowane zabezpieczenia przejść instalacyjnych wykonane są na bazie przejść z wełny mineralnej z zastosowaniem farb i mas szpachlowych pęczniejących lub endotermicznych, przejść z zaprawy ogniochronnej oraz bloczków ogniochronnych. Zabezpieczenia te pozwalają na jednoczesne przejście w jednym otworze kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi, rur palnych zabezpieczonych kasetami ogniochronnymi oraz rur niepalnych (stalowych, żeliwnych i miedzianych) zabezpieczonych różnymi typami izolacji. Przy wykonawstwie zabezpieczeń przejść kombinowanych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości pomiędzy przechodzącymi elementami, tj. pomiędzy kasetami zamocowanymi na rurach palnych, kasetami a kablami i rurami niepalnymi, jak również pomiędzy izolacją rur niepalnych oraz izolacją a kablami i kasetami ogniochronnymi. Nowością przejść instalacyjnych kombinowanych jest ułatwienie wykonania często spotykanych w praktyce przejść instalacji przez ściany i stropy, w których w jednym otworze prowadzone są kable wraz z palnymi i niepalnymi rurami.

Przejścia kombinowane nie pozwalają na jednoczesne przejście w jednym otworze kabli i rur wraz z instalacjami wentylacyjnymi. Rury palne zabezpiecza się tzw. kasetami ogniochronnymi, składającymi się z metalowej obudowy, wewnątrz której znajduje się pęczniejący pod wpływem temperatury specjalny materiał. Wielkości kaset dostosowane są do wymaganej średnicy rury, a ich montaż następuje na rurach ze wnętrznie bądź wewnętrznie, w zależności od rozwiązania. Zasada działania kaset ogniochronnych polega na spaleniu się fragmentu rury palnej i jednoczesnym zamknięciu powstałego otworu po upalonej rurze pianką wytworzoną z materiału pęczniejącego.

W przypadku przejścia rur przez ściany wymagany jest montaż dwóch kaset po jednej z każdej strony, natomiast przy przejściu przez strop jednej kasety od dołu. W celu zapobieżenia przenoszenia się hałasu z transportowanych w rurach mediów na elementy budowlane stosuje się wypełnienie przestrzeni pomiędzy powierzchnią rury a płaszczyzną przepustu w postaci niepalnego dźwiękochłonnego materiału izolującego. Za pomocą wymienionych kaset ogniochronnych zabezpieczane są również tzw. rury warstwowe (tworzywo sztuczne-aluminium-tworzywo sztuczne).

Przejścia instalacyjne rur niepalnych

Zabezpieczenie rur niepalnych (stalowych, żeliwnych i miedzianych) polega przede wszystkim na zapobieżeniu przewodzeniu ciepła przez materiał rury oraz uszczelnieniu przejścia rury, uniemożliwiając przejście zimnych gazów i dymu. Przejścia rur niepalnych zabezpieczane są głównie izolacją z wełny mineralnej, przy czym należy tu zwrócić uwagę na parametry materiału izolacyjnego, tj. gęstości, temperatury topnienia włókien, długości oraz grubości izolacji.

Istnieje szereg rozwiązań zabezpieczeń przejść rur niepalnych jak przejścia rur niepalnych przenoszących przez przejście instalacyjne drgania mechaniczne, przejścia rur niepalnych z palną izolacją. Zabezpieczenie rur niepalnychw palnej izolacji (syntetyczny kauczuk) wykonuje się za pomocą opasek pęczniejących. Istnieje możliwość zabezpieczenia rur kasetami ogniochronnymi.

Przejścia instalacyjne szynoprzewodów

Uszczelnienie przejść szynoprzewodów przez ściany i stropy jest zależne od typu szynoprzewodów, przy czym wymagane jest potwierdzenie badaniami ogniowymi przejścia dla każdego typu szynoprzewodów. W związku z tym zalecane jest zastanowienie się już w fazie projektowania nad wyborem i zastosowaniem odpowiedniego typu szynoprzewodu, który będzie przechodził przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych i uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odwrócenie tego procesu przynosi najczęściej wiele kłopotów podczas końcowego odbioru obiektów.

Podsumowanie

Jak wynika z przytoczonych rozwiązań, przejścia instalacyjne stanowią ważny element zamknięć otworów w elementach oddzieleń przeciwpożarowych. Brak lub nieprawidłowe wykonanie zamknięcia otworów instalacyjnych nawet w najlepszych rozwiązaniach elementów oddzieleń przeciwpożarowych może w przypadku pożaru doprowadzić do istotnego ograniczenia ich funkcji i w efekcie przyczynić się do rozprzestrzeniania pożaru pomiędzy strefami. Wybór jednego z omówionych przejść instalacyjnych zależy od miejsca oraz warunków jego zabudowy. W praktyce dochodzi tu jeszcze czynnik finansowy, który bardzo często stawiany jest na pierwszym miejscu, co nie powinno mieć miejsca zwłaszcza tam, gdzie od sposobu zabezpieczenia przejścia instalacyjnego może zależeć ludzkie życie.

Dla przejść instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, wymagana jest w Polsce Aprobata Techniczna oraz Certyfikat Zgodności ITB. Wykonawstwo przepustów instalacyjnych należy powierzać fachowym, przeszkolonym firmom, zdaniem autora nie mogą ich wykonywać przypadkowe firmy czy osoby. W trudnych przypadkach, w których nie można wszystkiego odnieść do wymogów podanych w Aprobatach Technicznych, należy zwrócić się do instytutów badawczych, jak również firm i producentów systemów, które dysponują szeroką wiedzą fachową w celu dobrania optymalnego rozwiązania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.