elektro.info

Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.)

Liczba zdarzeń z udziałem acetylenu w poszczególnych latach (do końca sierpnia 2012 r.). Opracowanie własne

Liczba zdarzeń z udziałem acetylenu w poszczególnych latach (do końca sierpnia 2012 r.). Opracowanie własne

W Europie ma miejsce kilka tysięcy eksplozji rocznie substancji łatwo palnych, pyłu oraz gazów. Powodują one uszkodzenia urządzeń, zniszczenia całych fabryk/zakładów, a przede wszystkim utratę ludzkiego życia. Reguły ATEX były rozumiane jako dobrowolny standard od 1 marca 1996 roku. Reguły te są obowiązkowe dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego do użytku w środowisku zagrożonym wybuchem sprzedawanego w Unii Europejskiej po 1 lipca 2003 roku. Od tej daty wszystkie produkty sprzedane do użytkowania w środowisku zagrożonym wybuchem muszą posiadać certyfikat ATEX i mieć odpowiedni symbol.

Zobacz także

Strefy zagrożenia wybuchem - historia

Strefy zagrożenia wybuchem - historia Strefy zagrożenia wybuchem - historia

Podstawą i punktem wyjścia dotychczasowych przepisów dotyczących definiowania i metod wyznaczania stref zagrożenia wybuchem są ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia...

Podstawą i punktem wyjścia dotychczasowych przepisów dotyczących definiowania i metod wyznaczania stref zagrożenia wybuchem są ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Na podstawie art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych, zakładów pracy i ich części pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem ustanawiającego podział pomieszczeń, stref...

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.) Dobór przewodów do zasilania urządzeń, które muszą funkcjonować w czasie pożaru (część 1.)

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować...

W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przedstawione w artykule zasady doboru przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, nie zostały określone w normach przedmiotowych oraz obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące: Dyrektyw Atex, w szczególności odnoszących się do urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w obszarze występowania acetylenu, statystyki zdarzeń odnotowanych przez PSP z udziałem butli acetylenowych, właściwości oraz stwarzanych przez acetylen zagrożeń i sposobu jego magazynowania. Artykuł zawiera informacje dotyczące proponowanych technik i taktyki działań ratowniczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem butli acetylenowych poddanych działaniu ognia, ciepła, uderzeniom. W opracowaniu odniesiono się do kwestii właściwego doboru, przez ratowników, sprzętu łączności i oświetleniowego w przestrzeniach występowania zagrożenia wybuchem.

Abstract

Hazardous Environment – Acetylene

The paper presents basic information on: Atex Directives, in particular those relating to electrical and electronic equipment operating in the presence of acetylene, statistics recorded by the State Fire Service (PSP) events involving acetylene cylinders, characteristics and hazards created by acetylene as well as a way of its storing. The article contains information on the proposed techniques and tactics of rescue operations, with particular emphasis on safety in case of incidents involving acetylene cylinders exposed to fire, heat and shock. In this paper reference was made to the proper selection of communication and lighting equipment by rescuers, in the presence of potentially explosive areas.

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) nakłada na producentów obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia tylko z odpowiednimi certyfikatami. Dla pracowników istnieje inna Dyrektywa ATEX (99/92/WE), która określa wymogi poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy osób pracujących w środowisku zagrożonym wybuchem. Obydwie Dyrektywy są obowiązujące.

Dyrektywy te określają obowiązek sklasyfikowania każdego obszaru według stopnia potencjalnego zagrożenia, przez co na takich obszarach może być używany tylko sprzęt z odpowiednim certyfikatem. Według starej dyrektywy CENELEC (obowiązującej wcześniej) różne obszary były dzielone w zależności od poziomu zagrożenia na trzy klasy: strefę 2., strefę 1, i strefę 0. Według Dyrektywy ATEX każda strefa jest powiązana z kategorią, a każdy sprzęt elektryczny jest klasyfikowany według tych kategorii i uzyskuje certyfikat obszaru, w którym może być bezpiecznie używany.

Acetylen zaliczany jest zgodnie z Dyrektywą ATEX (ATmospheres EXplosives – Wybuchowe atmosfery) do klasy wybuchowości IIC (grupa wodorowa) i klasy temperaturowej T2 (maks. temperatura powierzchni 300°C). Szczegóły dotyczące Dyrektywy ATEX, doboru urządzeń do poszczególnych stref zagrożenia wybuchem i ich znakowania można znaleźć w literaturze [1, 2]. W drugiej części artykułu podane zostaną wymagania dla sprzętu oświetleniowego i łączności przeznaczonego do stosowania w atmosferze zagrożenia wybuchem wytworzonej w wyniku nieszczelności butli.

Acetylen posiada właściwości, które powodują, że jest on praktycznie niezastąpiony przy spawaniu autogenicznym i cięciu, stosowany jest również w przemyśle chemicznym do wytwarzania tworzyw sztucznych. Z uwagi na właściwości podczas jego wykorzystania należy stosować zarówno odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa, jak i przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy jego użytkowaniu, aby uniknąć stwarzanych przez niego zagrożeń.

Zdarzenia z udziałem acetylenu nie należą do częstych, jednak niosą bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także mienia.

Trochę statystyki

Z analizy danych zawartych w informacjach ze zdarzeń [12] wynika, że zdarzenia z udziałem acetylenu stanowią tylko znikomy procent ogólnej liczby zdarzeń odnotowanych przez Państwową Straż Pożarną, ale należy zaznaczyć, iż pomimo ich małej liczby, doszło do wielu wypadków z udziałem ratowników oraz osób postronnych. Można więc stwierdzić, że stopień ciężkości wielu zdarzeń jest stosunkowo duży. Szczegółowe dane dotyczące liczby zdarzeń z acetylenem w latach 2000–2012 (do końca sierpnia 2012 r.) przedstawiono na rysunku 1., natomiast wykres ilustrujący liczbę osób poszkodowanych podczas tych zdarzeń przedstawia rysunek 2.

Podczas realizacji działań ratowniczych z udziałem acetylenu obrażeń doznało łącznie 17 ratowników i 31 osób postronnych, w tym 2 osoby poniosły śmierć w wyniku odniesionych obrażeń.

Rozpatrując zdarzenia pod kątem ich rodzaju stwierdzono, że są to głównie pożary w przeważającej większości małe oraz miejscowe zagrożenia lokalne, małe, średnie. Łącznie działania ratownicze w analizowanym przedziale czasowym prowadziło 1245 ratowników PSP, 517 ratowników z OSP, wykorzystując 398 samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP i 98 samochodów OSP.

Analiza danych wykazała, że podczas odnotowanych 140 zdarzeń z acetylenem w 17 przypadkach doszło do wybuchu butli.

Rozpatrując dane zawarte w informacjach ze zdarzeń stwierdzono, że podczas 34 zdarzeń prowadzono ewakuację ludzi, natomiast w 13 ewakuowano mienie.

Analiza danych wykazała, że w większości zdarzeń realizowano proces chłodzenia butli z acetylenem, jej przenoszenie i zanurzanie w zbiorniku z wodą w celu kontynuacji chłodzenia, a także wypuszczano acetylen z butli do atmosfery z powodu uszkodzenia zaworu lub w celu opróżnienia butli.

Do głównych przyczyn ww. zdarzeń można zaliczyć:

 • nieostrożność osób dorosłych (37 przypadków),
 • cofnięcie płomienia (23),
 • nieszczelność (13),
 • zaprószenie ognia (10),
 • nieustalone (26).

Właściwości fizykochemiczne

Acetylen w normalnej temperaturze otoczenia i pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem bezbarwnym, nieco cięższym od powietrza. Czysty acetylen jest bezwonny, natomiast znajdujący się w sprzedaży acetylen, o zwykłej handlowej czystości, ma specyficzny zapach, podobny do czosnku. Czysty acetylen zalicza się do gazów nietoksycznych. Jest łatwo palnym gazem palącym się bardzo gorącym, mocno świecącym i dymiącym płomieniem.

Cechą wyróżniającą acetylen od innych gazów palnych jest jego niestabilna natura, wyrażająca się skłonnością do egzotermicznego rozpadu, na skutek pękania wiązania HC≡CH, nawet w środowisku bez powietrza/tlenu. Jest on lekko lżejszy od powietrza (gęstość względem powietrza wynosi 0,91) i w związku z tym łatwo się z nim miesza, jest dobrze rozpuszczalny w wielu cieczach organicznych, w tym w acetonie, alkoholu etylowym, benzenie, chloroformie i eterze.

Parametry krytyczne acetylenu przedstawiają się następująco:

 • temperatura krytyczna 35,2°C,
 • ciśnienie krytyczne 61,9 bara.

Parametry pożarowe acetylenu wynoszą:

 • temperatura zapłonu: 17,8°C,
 • temperatura samozapalenia: 305°C,
 • temperatura spalania: 2322°C,
 • maksymalna szybkość palenia 1,57 m/s,
 • maksymalne ciśnienie wybuchu 1,01 × 106 Pa.

Acetylen jest substancją skrajnie łatwo palną, o bardzo szerokim, można powiedzieć najszerszym spośród gazów palnych, zakresie wybuchowości, wynoszącym 2,3–82% objętości. Górna granica wybuchowości w przypadku mieszaniny z tlenem może osiągnąć wartość 93% objętości. Energia zapłonu niezbędna do zapalenia acetylenu w powietrzu jest bardzo niska i wynosi zaledwie 0,019 mJ. Źródłem zapłonu może być płomień, iskra, nagrzana powierzchnia, wyładowanie elektryczności statycznej (np. iskra wywołana elektrostatycznym naładowaniem człowieka). Temperatura samozapłonu acetylenu wynosi 305°C (temperatura samozapłonu LPG sięga 287°C, zaś dla gazu ziemnego znajduje się w przedziale 480–630°C).

Gazowy acetylen, jeżeli zostanie sprężony (np. w wężu acetylenowym) powyżej 1,52 × 105 – 2,03 × 105 Pa (1,5–2 atm) – wybucha. Acetylen łatwo reaguje z solami srebra (Ag), miedzi (Cu), rtęci (Hg) tworząc przy tym nietrwałe, wybuchowe acetylenki, które są bardzo wrażliwe na wstrząs lub tarcie.

Właściwości fizjologiczno-biologiczne

Czysty acetylen zaliczany jest do gazów nietoksycznych, lecz jest on gazem duszącym (w przypadku wysokich stężeń płuca są pozbawione wymaganego dopływu tlenu) o lekkich własnościach znieczulających. Czysty acetylen nie wykazuje długotrwałych szkodliwych oddziaływań, nawet w wysokich stężeniach. Nieoczyszczony acetylen wytworzony z węglika wapnia zawiera toksyczny fosforowodór w stężeniach wynoszących zwykle 300–500 ppm. Należy jednak zaznaczyć, że o wiele wcześniej niż nastąpi uduszenie, osiągnięta zostanie dolna granica wybuchowości acetylenu (DGW), i zanim wystąpi jakiekolwiek inne zagrożenie dla zdrowia, nastąpi niebezpieczeństwo wybuchu.

Zjawiska niebezpieczne

Rozkład acetylenu

Acetylen może podlegać rozkładowi – jest to spontaniczna reakcja z wytworzeniem węgla i wodoru – może wystąpić przy niskim lub średnim ciśnieniu jako deflagracja (stosunkowo mała szybkość reakcji – prędkość eksplozji poddźwiękowa), lub jako detonacja (prędkość eksplozji ponaddźwiękowa).Podczas deflagracji wytwarzają się ciśnienia reakcji 10 do 11,5 razy wyższe od ciśnienia początkowego w wyniku uwolnienia energii z reakcji. Detonacja acetylenu będącego pod wysokim ciśnieniem wytwarza maksymalne ciśnienie do 50 razy wyższe od pierwotnego.

Należy przy tym zaznaczyć, że proces rozkładu acetylenu jest procesem egzotermicznym i samopodtrzymującym się oraz zależy głównie od bilansu cieplnego. Jeśli przyrost ciepła wewnątrz butli jest większy niż straty ciepła (spowodowane jego odprowadzaniem), wówczas zajdzie reakcja rozkładu. Rozpocznie się ona, gdy energia wewnątrz butli będzie wystarczająca, by spowodować jej gwałtowny wzrost. Zjawisko znane jest jako wybuch cieplny i występuje w każdym układzie, gdzie przyrost ciepła jest większy niż jego straty.

Rozkład cząsteczki acetylenu może nastąpić przy ciśnieniu atmosferycznym już w temperaturze z zakresu 180–190°C pod wpływem oddziaływania bodźca (iskra, płomień, wstrząs, uderzenie. W wyniku sprężenia gazu do ciśnienia 0,15 MPa (1,5 atm) reakcja rozkładu może nastąpić w temperaturze otoczenia.

Polimeryzacja

Acetylen może reagować z innymi cząsteczkami acetylenu tworząc większe cząsteczki węglowodoru, na przykład benzenu. Proces ten znany jest jako polimeryzacja, a do jego zainicjowania potrzebne jest ciepło.

Z chwilą rozpoczęcia się procesu polimeryzacji wydziela się ciepło i powyżej ciśnienia atmosferycznego reakcja staje się samopodtrzymująca. Powyższe może doprowadzić do wybuchowego rozkładu acetylenu na jego pierwiastki składowe: węgiel i wodór. Polimeryzacja łatwo rozpoczyna się w 400°C pod ciśnieniem atmosferycznym.

Rozerwanie hydrauliczne butli

W sytuacji, gdy temperatura wewnątrz w pełni napełnionej butli z acetylenem osiągnie około 65°C, ciecz (rozpuszczalnik wraz z rozpuszczonym w nim acetylenem) rozszerza się wypełniając wolną objętość butli (przestrzeń bezpieczeństwa) i wówczas zaczyna powstawać nadciśnienie hydrauliczne. Należy zaznaczyć, że w napełnionej butli 8% jej pojemności zajmuje masa porowata, 39% aceton, 39% acetylen, 14% wolna przestrzeń (przestrzeń bezpieczeństwa). Z danych zawartych w literaturze [3] wynika, że przy temperaturze 120–140°C następuje hydrauliczne rozerwanie butli.

Przechowywanie acetylenu

Acetylen z uwagi na specyficzne właściwości przechowywany jest w specjalnie oznakowanych butlach – o pojemności głównie 40 l (ale można spotkać także butle o pojemnościach 1, 3, 5, 10, 20 i 50 l) pod ciśnieniem ok. 19 bar w temperaturze 15°C w stanie rozpuszczonym. Najczęściej stosowanym rozpuszczalnikiem jest aceton lub dimetyloformamid (DMF). Rozpuszczalnik pełni funkcję ochronną, polegającą na opóźnianiu rozwoju deflagracji i transportu ciepła pomiędzy acetylenem w stanie wolnym a rozpuszczonym. Opóźnienie to sięga rzędu kilkudziesięciu sekund i przyczynia się do zahamowania reakcji rozkładu. Butla do acetylenu zbudowana jest ze stalowego płaszcza (przeważnie bez szwu) oraz powinna być całkowicie wypełniona dopuszczoną do stosowania, równomiernie rozłożoną masą porowatą, która między innymi zapobiega rozprzestrzenianiu się rozkładu acetylenu.

Masę porowatą może stanowić jedno- lub wieloskładnikowy materiał wprowadzony do butli lub utworzony w niej, w celu jej wypełnienia, który dzięki swej porowatości pozwala na absorpcję roztworu rozpuszczalnik/acetylen.

Oznakowanie butli acetylenowych

W celu identyfikacji butli z acetylenem stosowane są następujące ich oznakowania:

 • kolorystyczne – kolor kasztanowy (RAL 3009) – do 2006 r. kolor żółty,
 • trwałe, zlokalizowane na główce butli (szyjce), między innymi zawierające rodzaj gazu, pojemność, nazwę producenta i właściciela, datę badania UDT, ciśnienie próbne, znak wytwórcy, numer identyfikacyjny butli),
 • nietrwałe – etykieta butli zawierająca między innymi zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia, środki ostrożności – zapobieganie, przechowywanie, usuwanie, dane dostawcy acetylenu, piktogramy oznakowania.

Butle acetylenowe ze względu na specyfikę stwarzanego zagrożenia wymagają podjęcia działań osób zarówno odpowiedzialnych za ich eksploatację, jak i prowadzących i realizujących działania ratownicze.

Informacje dotyczące zasad postępowania z butlami acetylenowymi poddanymi działaniu ognia, temperatury czy uderzeniom przedstawione zostaną w kolejnym artykule.

Literatura

 1. http://www.strefaez.eu/pl,bo-x, box,Baza-wiedzy-ATEX,post34,html
 2. http://www.bhp.pulawy.pl/atex.html
 3. Kodeks Postępowania ACETYLEN, IGOC Doc 123/04/E.
 4. ACETYLENE – NOTTINGHAMSHIRE Fire&Rescue Service Creating Safer Communities. STANDARD OPERATING PROCEDURE S.O.P.NO.33- 01/09/2011.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (DzU 2004 nr 7 poz. 59, wraz z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU z 2000 r., nr 40, poz. 470).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DzU z 2005 r., nr 263, poz. 2203).
 9. PN-EN 60079-10-1:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni – gazowe atmosfery wybuchowe.
 10. PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – pojęcia podstawowe i metodyka.
 11. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (Messer, Linde Gas, Air Products).
 12. Baza danych SWD-ST KG PSP.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych Instalacje elektryczne w pomieszczeniach medycznych

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów,...

Pomieszczenia medyczne należą do szczególnej grupy obiektów budowlanych, mających instalacje elektryczne zakwalifikowane jako instalacje specjalne. Są to pomieszczenia przeznaczone do diagnostyki, zabiegów, monitorowania pacjentów oraz opieki nad nimi.

Konferencja prasowa jakość oświetlenia LED

Konferencja prasowa jakość oświetlenia LED Konferencja prasowa jakość oświetlenia LED

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy oraz zaproszonych gości. Tematem przewodnim była jakość oświetlenia LED wprowadzanego do obrotu na terenie RP. Prelegenci...

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy oraz zaproszonych gości. Tematem przewodnim była jakość oświetlenia LED wprowadzanego do obrotu na terenie RP. Prelegenci przedstawili wyniki badań prowadzone przez organy nadzoru rynku w odniesieniu do jakości oświetlenia LED, wskazali również na ogromną rolę światła w życiu człowieka i jego oddziaływanie na ludzki zegar biologiczny, a także omawiali parametry oświetlenia LED, na które każdy konsument powinien zwracać...

news Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019 Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu, będą okazją do wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii,...

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu, będą okazją do wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Instalacje magistralne w oświetleniu

Instalacje magistralne w oświetleniu Instalacje magistralne w oświetleniu

W artykule przedstawiono najpopularniejsze instalacje magistralne używane do sterowania oświetleniem: LCN, LON, DALI, DMX512, KNX oraz systemy producenckie. Podano przykłady ilustrujące możliwości takich...

W artykule przedstawiono najpopularniejsze instalacje magistralne używane do sterowania oświetleniem: LCN, LON, DALI, DMX512, KNX oraz systemy producenckie. Podano przykłady ilustrujące możliwości takich instalacji: różne warianty sterowania oświetleniem w korytarzu, regulacje stałonatężeniową w pomieszczeniu biurowym w dwóch wariantach oraz złożoną instalację oświetleniową w Terminalu 5 lotniska Heathrow. Omówiono oszczędności w zużyciu energii elektrycznej możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu...

Statystyki pożarów budynków

Statystyki pożarów budynków Statystyki pożarów budynków

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja

Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia....

Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia. Szczególnym problemem jest kwestia związana z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla zasilaczy UPS. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego zagadnienia.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.) Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.) Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.) Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017 Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Komentarze

 • Lukas Lukas, 21.10.2013r., 09:50:31 Nigdy nie lubiłem bliskości acetylenu :)) Ciekawy tekst

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.