elektro.info

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę zasilanych urządzeń elektrycznych [10]

Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę zasilanych urządzeń elektrycznych [10]

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady napięcia oraz inne zakłócenia powodują stres u osób ewakuowanych z budynku objętego pożarem.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Wysoka temperatura towarzysząca pożarowi powoduje wzrost rezystancji przewodów zasilających, a w jego wyniku – spadek napięcia i zasilanie urządzeń wspomagających ewakuację zbyt niskim napięciem, co prowadzi do zmniejszenia intensywności świecenia źródeł światła, zmniejszenia wydatku pomp i wentylatorów oraz zniekształceń przekazywanych komunikatów za pomocą DSO.

W artykule zostały przedstawione wymagania norm i przepisów dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników oraz zaburzenia wybranych odbiorników powodowane przez zakłócenia pojawiające się w elektroenergetycznej sieci zasilającej. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe sposoby eliminacji zakłóceń oraz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych środków technicznych.

Zasilanie energią elektryczną i związane z tym problemy

Energia elektryczna jest dostarczana odbiorcom w formie napięcia przemiennego o jedno- i trójfazowych sinusoidalnych przebiegach charakteryzowanych m.in. przez następujące parametry: częstotliwość, amplitudę, kształt (zawartość wyższych harmonicznych). Chociaż napięcie wytwarzane w elektrowni jest prawie idealne, nie można tego powiedzieć o tym, które dociera do użytkownika, gdzie mamy do czynienia z różnymi zakłóceniami, takimi jak: impulsy i przepięcia, spadki napięć, wahania częstotliwości, przerwy w zasilaniu. Na rysunku 1. została przedstawiona wizualizacja typowych zakłóceń napięcia, mających istotny wpływ na pracę urządzeń elektrycznych.

Źródłami zakłóceń są zdarzenia występujące podczas przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznymi (burze, opady, mróz, wiatr itp.), czynnościami łączeniowymi oraz wpływem otoczenia elektrycznego (anomalie w pracy urządzeń dużej mocy, działanie innych odbiorników o niesinusoidalnym poborze prądu, awarie sieci itd.). Dlatego, mimo ciągłego udoskonalania sieci dystrybucyjnej i jakości dostarczanego „produktu”, jakim jest energia elektryczna, zakłócenia pojawiają się i ich całkowite wyeliminowanie nie jest technicznie możliwe.

Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach i przepisach

Istnieją dwa zasadnicze czynniki składające się na jakość zasilania energią elektryczną: jakość energii oraz niezawodność dostaw energii.

Parametry oceny jakości energii elektrycznej zostały określone w normie PN-EN 50160:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [3] oraz PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna [6]. Norma PN-EN 50160 [3] definiuje parametry napięcia zasilającego oraz podaje dopuszczalne przedziały ich odchyleń w punkcie wspólnego przyłączenia w publicznych sieciach rozdzielczych nn (napięcie nominalne międzyprzewodowe nie wyższe od 1000 V, oraz SN (napięcie nominalne międzyprzewodowe w zakresie 1 kV do 35 kV), w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Norma ta nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków odniesionych do następujących sytuacji: zwarcie, zasilanie tymczasowe, sytuacje wyjątkowe pozostające poza kontrolą dostawcy:

 • złe warunki atmosferyczne i stany klęsk żywiołowych,
 • zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie,
 • niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych,
 • zakłócenia powstające wskutek awarii urządzeń, których dostawca nie mógł przewidzieć.

Zgodnie z normą PN-EN 50160 [3] parametry napięcia zasilającego można definiować następująco:

 • napięcie zasilające (Un) – wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektroenergetycznej, mierzona przez określony czas.
 • napięcie nominalne – wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do której odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę,
 • deklarowane napięcie zasilające (Uc) – jest w warunkach normalnych równe napięciu nominalnemu (Uc=Un). Jeżeli w złączu w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odbiorcą i dostawcą napięcie różni się od nominalnego, wówczas to napięcie nazywa się napięciem deklarowanym (Uc),
 • normalne warunki pracy – stan pracy sieci rozdzielczej, w którym spełnione są wymagania dotyczące zapotrzebowania mocy, obejmujący operacje łączeniowe i eliminację zaburzeń przez automatyczny system zabezpieczeń przy równoczesnym braku wyjątkowych okoliczności spowodowanych wpływami zewnętrznymi lub czynnikami pozostającymi poza kontrolą dostawcy,
 • zmiana wartości napięcia – zwiększenie lub zmniejszenie się wartości napięcia spowodowane zazwyczaj zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jego części,
 • uciążliwość migotania światła – poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowieka, spowodowanego migotaniem światła, które jest bezpośrednim skutkiem wahań napięcia
 • wskaźnik krótkookresowego migotania światła (Pst– dotyczy okresu 10 minut i odnosi się do pojedynczego źródła światła,
 • wskaźnik długotrwałego migotania światła – odnosi się do 2-godzinnego badania pojedynczego źródła lub do grupy odbiorników o losowym charakterze generowanych zakłóceń. Jest on obliczany na podstawie pomiaru sekwencji 12 kolejnych wartości Pst występujących w okresie 2 godzin, zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor1

Wzór 1

gdzie 95% wartości wskaźnika Plt obliczonego według tej zależności dla pomiarów wykonywanych w ciągu tygodnia nie powinno przekraczać wartości 1,

 • zapad napięcia zasilającego – nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości (czas trwania zapadu przyjmuje się umownie od 10 ms do 1 minuty),
 • przerwa w zasilaniu – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia deklarowanego Uc. Rozróżnia się przerwy w zasilaniu:
  – planowe – gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani, mające na celu wykonanie zaplanowanych prac na sieci rozdzielczej,
  – przypadkowe – spowodowane różnymi zdarzeniami o charakterze losowym,
 • przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej – o relatywnie długim czasie trwania, zwykle kilka okresów częstotliwości sieciowej, powodowane głównie przez operacje łączeniowe, nagłe zmniejszenie obciążenia lub eliminowanie zwarć,
 • przepięcia przejściowe – krótkotrwałe, oscylacyjne lub nieoscylacyjne, zwykle silnie tłumione przepięcia trwające kilka milisekund lub krócej, zwykle powodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub operacjami łączeniowymi,
 • harmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej całkowitej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego, określane:
  – indywidualnie przez podanie względnej amplitudy Uh odniesionej do napięcia składowej podstawowej U1,
  – łącznie, przez określenie współczynnika odkształcenia napięcia THDU, obliczonego zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor2

Wzór 2

 • interharmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości zawartej pomiędzy harmonicznymi, tj. o częstotliwości niebędącej całkowitą krotnością częstotliwości składowej podstawowej,
 • niesymetria napięcia – stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty między kolejnymi fazami w sieci trójfazowej nie są równe.

Podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej określone w normie PN-EN 50160 zostały przedstawione w tabeli 1. i tabeli 2.

Na rysunku 2. zostały przedstawione ilustracje graficzne parametrów służących do oceny jakości napięcia zasilającego.

Norma PN-EN 50160 [3] podaje tylko ogólne zakresy wartości napięcia zasilającego, które są dla dostawcy ekonomicznie i technicznie możliwe do utrzymania w publicznych sieciach zasilających. Wymagania zawarte w tej normie odnoszą się tylko do napięcia mierzonego w złączu instalacji i nie uwzględniają spadków napięć powodowanych przez prąd obciążenia zasilanych urządzeń.

Przedstawione wymagania są w wielu przypadkach nie do zaakceptowania przez odbiorcę. Jeżeli wymagane są bardziej rygorystyczne warunki, musi zostać wynegocjowana oddzielna, szczegółowa umowa między dostawcą i odbiorcą. W wielu przypadkach wynegocjowanie warunków zasilania spełniających oczekiwania odbiorcy z powodów technicznych jest niemożliwe i konieczna jest instalacja źródeł napięcia awaryjnego (zespół prądotwórczy) oraz napięcia gwarantowanego (zasilacz UPS lub siłownia telekomunikacyjna) – w zależności od potrzeb.

Wpływ wahania napięcia na pracę niektórych odbiorników energii elektrycznej

Wahania napięcia występujące w sieciach zasilających powodują wiele zjawisk wpływających negatywnie na proces ewakuacji osób uwięzionych w płonącym budynku wskutek zakłóceń pracy urządzeń wspomagających ewakuację. Nie bez znaczenia są również skutki psychofizyczne, które wpływają na obniżenie koncentracji osób ewakuowanych oraz ratowników biorących udział w akcji gaśniczej.

Zaburzenia te powodują zakłócenia pracy silników napędowych, DSO oraz migotanie źródeł światła. Mają wpływ również na pracę aparatury stycznikowo-przekaźnikowej, wywołując niekiedy eliminację urządzeń wspomagających ewakuację z pracy. Prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych wymaga zasilania napięciem o wartości zbliżonej do wartości znamionowej. W zależności od szybkości zmian napięcia, wprowadza się pojęcie odchyleń i wahań napięcia. Przy czym odchylenia napięcia to zmiany stosunkowo wolne (poniżej/s), natomiast wahania to szybkie zmiany napięcia powodowane pracą tzw. odbiorników niespokojnych, charakteryzujących się dużą zmiennością poboru mocy biernej.

Odchyleniem napięcia nazywa się różnicę miedzy rzeczywistym napięciem na zaciskach odbiornika a napięciem znamionowym odniesioną do napięcia znamionowego [5]:

W przypadku, gdy U>Un, występuje odchylenie dodatnie, a w przeciwnym – odchylenie ujemne.

Długotrwałe odchylenia mogą spowodować zadziałanie zabezpieczeń, a w konsekwencji przerwy w zasilaniu, pozbawiając urządzeń wspomagających ewakuację swojej funkcji. W celu przybliżenia wpływu złej jakości energii elektrycznej dostarczanej do zasilanych urządzeń elektrycznych wspomagających ewakuację zostanie przedstawiony wpływ napięcia zasilającego na oświetlenie oraz silniki elektryczne.

Oświetlenie

Zmieniające się w dopuszczalnych granicach napięcie zasilające (±10%Un), zasilające źródła światła, powoduje, że zmiany strumienia świetlnego wyniosą odpowiednio 70% i 140% strumienia znamionowego. Ponadto długotrwałe napięcia o wartości większej o 10% w stosunku do wartości nominalnej powodują skrócenie czasu eksploatacji żarówki o 25%.

Znacznie mniejszy wpływ na wartość strumienia świetlnego posiadają lampy wyładowcze. Zmiany wartości strumienia świetlnego w zależności od zmian napięcia zasilającego można wyrazić następującą zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor3

Wzór 3

gdzie:

ϕ – rzeczywista wartość strumienia świetlnego,

ϕn – znamionowa wartość strumienia świetlnego,

U – rzeczywista wartość napięcia zasilającego,

Un – nominalna wartość napięcia zasilającego,

γ – współczynnik przyjmowany dla lamp żarowych jako (3,1–3,7) oraz dla lamp wyładowczych jako 1,8.

Natomiast czas eksploatacji (trwałości) źródeł światła w zależności od wartości napięcia zasilającego można wyznaczyć z zależności [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor4

Wzór 4

gdzie:

D – czas eksploatacji lampy żarowej,

Dn – trwałość przy znamionowej wartości napięcia zasilającego Un.

W praktyce wartość napięcia zasilającego zmienia się ciągle, w zależności od warunków eksploatacji obciążenia sieci zasilającej, przez co zapisy normy PN-EN 50160 odnoszą się do dobowych zmian napięcia, a nie do jego wartości chwilowych. Zmiany względnej wartości strumienia świetlnego lampy żarowej i wyładowczej oraz trwałości lampy żarowej w funkcji zmian napięcia zasilającego zostały przedstawione na rysunku 3. i rysunku 4.

Bardzo źle wpływają na pracę źródeł światła zapady napięcia, które w stosunku do lamp wyładowczych przy głębokości zapadu wynoszącej 45% ulegają zgaśnięciu. Podobnie przerwa w zasilaniu, trwająca około dwóch okresów (0,04 s), powoduje ich zgaśnięcie. Natomiast czas potrzebny na ponowny ich zapłon wynosi od jednej do kilku minut. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku źródeł długotrwale eksploatowanych, opisane zjawisko zachodzi już przy zapadzie napięcia o głębokości zaledwie 15%.

Wymagania dla oświetlenia awaryjnego

Norma PN-EN 50172 (pkt 4.1) wymaga, aby oświetlenie awaryjne załączało się nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia, takiego jak uszkodzenie obwodu końcowego. Z tego względu oprawy awaryjne załączają się lokalnie nawet w przypadku przepalenia bezpieczników w podrozdzielniach oświetleniowych, co powoduje rozładowanie akumulatorów w tych oprawach.

W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598-2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącego wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 – dział IV, roz. 8, § 187, ust. 3).

Silniki elektryczne

Dla silników elektrycznych zmiany wartości napięcia zasilającego objawiają się zmianami momentu, który jest zależny od kwadratu wartości napięcia zasilającego. W praktyce rozruch silników przebiega bez zakłóceń przy napięciu zasilającym o wartości nie mniejszej niż 0,85 Un, przy tzw. rozruchu ciężkim, oraz dla wartości napięcia zasilającego wynoszącego nie mniej niż 0,7 Un, przy tzw. rozruchu lekkim.

W przypadku pracy długotrwałej przy napięciu, którego wartość odbiega od wartości nominalnej określonej przez normę PN-EN 50160 jako wartości dopuszczalne (±10%Un), może to mieć negatywne skutki. Moment obrotowy silnika indukcyjnego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilającego, co można wyrazić zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor5

Wzór 5

gdzie:

M – rzeczywisty moment silnika, w [Nm],

Mn – moment znamionowy, w [Nm],

U – rzeczywiste napięcie zasilające, w [V],

Un – napięcie znamionowe silnika, w [V].

Zatem nieznaczne zmniejszenie napięcia zasilającego powoduje znaczne zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Dla przykładu, zmniejszenie napięcia zasilającego silnik zaledwie o 10% powoduje zmniejszenie momentu obrotowego o 19%:

Zmiana momentu obrotowego powoduje nieznaczne zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, co skutkuje wzrostem prądu pobieranego ze źródła zasilającego. Wzrost prądu powoduje zwiększenie strat oraz grzanie się uzwojeń, co z kolei może doprowadzić w skrajnym przypadku do zniszczenia izolacji uzwojeń. Podobne skutki powoduje zwiększenie napięcia ponad wartość nominalną.

Dla napięcia o wartości 1,1 Un będzie to przeciążenie, które w konsekwencji spowoduje zadziałanie zabezpieczeń cieplnych. Natomiast przy napięciu wynoszącym 0,9 Un wskutek nadmiernego poboru mocy nastąpi zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych. Zmniejszenie momentu silnika wskutek zmniejszenia się napięcia zasilającego powoduje zmniejszenie wydatku pomp oraz wentylatorów, co wpływa na pogorszenie skuteczności oddymiania dróg ewakuacyjnych. Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego dla różnych wartości napięcia zasilającego przedstawia rysunek 5.

Wszelkie zapady napięcia mogą powodować niepożądane działanie zabezpieczeń chroniących silnik przed zanikami napięcia i w konsekwencji pozbawienie funkcji urządzeń wspomagających ewakuację. Znaczny wpływ na poprawną pracę silnika elektrycznego mają parametry zwarciowe sieci zasilającej. Zbyt duża wartość impedancji obwodu zasilającego skutkuje nadmiernymi spadkami napięcia, które powodują długotrwałe obniżenie napięcia zasilającego na zaciskach silnika podczas normalnej pracy. W tabeli 3. został przedstawiony wpływ odchyleń napięcia od wartości znamionowej na niektóre parametry silników indukcyjnych obciążonych mocą znamionową.

Przewody zasilające

Pod działaniem wysokiej temperatury pogorszeniu ulegają parametry zwarciowe w obwodach zasilających urządzenia wspomagające ewakuację wskutek wzrostu ich rezystancji.

Zgodnie z normą EN 1363-2:1999 [9], zostały zdefiniowane następujące krzywe „temperatura – czas” symulujące przebieg pożarów w pomieszczeniach:

 • krzywa normowa,
 • krzywa węglowodorowa,
 • krzywa zewnętrzna,
 • krzywe parametryczne,
 • krzywe tunelowe.

Najbardziej znana jest krzywa normowa „temperatura – czas” obrazująca pożary celulozowe, która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. Krzywą opisuje następujące równanie:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor6

Wzór 6

gdzie:

T – temperatura, w [°C],

t – czas, w [min].

Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej rozwój temperatury w pożarach celulozowych, to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały drewnopodobne, został przedstawiony na rysunku 6.

Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania osiąga średnio wartość około 800°C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z upływem czasu trwania pożaru:

 • po 30 min temperatura osiąga ok. 822°C,
 • po 60 min temperatura osiąga ok. 928°C,
 • po 90 min temperatura osiąga ok. 955°C.

Szczególną grupę pożarów stanowią pożary w tunelach komunikacyjnych, które jako budowle odróżnia:

 • długość, która jest niewspółmiernie wielka w porównaniu z pozostałymi wymiarami tunelu,
 • wentylacja pożarowa zależna od długości tunelu,
 • znikome odprowadzanie ciepła na zewnątrz.

Wskutek znikomego odprowadzania ciepła na zewnątrz oraz występowania efektu kominowego temperatury pożarowe w tunelach osiągają najwyższe wartości ze wszystkich pożarów w obiektach budowlanych. Pożary te są symulowane przez krzywe tunelowe: niemiecką RABT i holenderską Rijkswaterstaat. Przebiegi obydwu krzywych przedstawia rysunek 7.

Pod działaniem wysokiej temperatury powszechnie stosowane przewody w instalacji elektrycznej ulegają zniszczeniu, dlatego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych należy stosować kable i przewody przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze. Przy doborze przekrojów przewodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy uwzględnić wzrost rezystancji spowodowany działaniem temperatury pożarowej. Wzrost rezystancji przewodów powodowany działaniem wysokiej temperatury wynika bezpośrednio z prawa Wiedemanna–Franza, ustalonego doświadczalnie w 1853 roku i potwierdzonego 20 lat później przez duńskiego fizyka Lorentza [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor7

Wzór 7

gdzie:

γ – konduktywność przewodnika, w [-],

λ – współczynnik przewodności cieplnej przewodnika,

L – stała Lorentza (L=2,44·10–8 W· Ω·K–2),

T – temperatura przewodnika, w [K].

Uogólnieniem prawa Wiedemanna–Franza jest wzór wykładniczy, pozwalający bezpośrednio wyznaczyć rezystancję przewodnika w temperaturze większej od 20°C [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor8

Wzór 8

gdzie:

RTk – rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [Ω],

Tk – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancję przewodu RTk, w [K],

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Ω].

Rysunek 8. przedstawia przebieg zmian rezystancji przewodów w funkcji temperatury zgodnie z zależnością (8).

Wzrost rezystancji przewodów zasilających pod działaniem temperatury, powoduje pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej oraz wzrost spadków napięć, który skutkuje z kolei pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej zasilającej urządzenia wspomagające ewakuację. Nadmierny spadek napięcia powoduje znaczne pogorszenie pracy tych urządzeń. Źródła światła zmniejszają intensywność świecenia. Silniki elektryczne uzyskują mniejsze momenty, a elementy automatyki podlegają zakłóceniom, co w konsekwencji może doprowadzić do pozbawienia urządzeń swojej funkcji.

W celu zneutralizowania wpływu tego niekorzystnego zjawiska przewody zasilające muszą zostać przewymiarowane do wartości, która pod działaniem temperatury pozwoli uzyskać parametry zbliżone do parametrów przewodów w warunkach normalnych (niepożarowych). Wymagany przekrój przewodów należy wyznaczyć z uproszczonych wzorów (właściwych dla przewodów SCu≤50 mm2 lub SCu≤70 mm2), które uwzględniają współczynnik wzrostu rezystancji spowodowany działaniem temperatury [1]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9

dla obwodu jednofazowego (wzór 9)

gdzie:
Unf – fazowe napięcie nominalne, w [V],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9a

– współczynnik wzrostu rezystancji przewodu powodowany działaniem temperatury, w [-],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor10

dla obwodu trójfazowego (wzór 10)

Asymetria napięcia

Duży wpływ na poprawną pracę silników oraz innych symetrycznych odbiorników trójfazowych ma asymetria układu zasilającego. Miarą asymetrii w układach zasilających jest współczynnik asymetrii będący ilorazem składowej zgodnej i przeciwnej. Składowa przeciwna powoduje powstawanie w silnikach przeciwnie skierowanego momentu zmniejszającego moment użyteczny.Z uwagi na to, że impedancja silników dla składowej przeciwnej jest znacznie mniejsza w stosunku do składowej zgodnej, to nawet niewielka wartość składowej przeciwnej wywołuje znaczny wzrost prądu składowej przeciwnej, co prowadzi do zmniejszenia momentu użytecznego silnika i w konsekwencji do zmniejszenia wydatku napędzanych pomp oraz wentylatorów. Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii K, będący ilorazem składowej przeciwnej i/lub zerowej do składowej zgodnej napięcia lub prądu [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor11

Wzór 11

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12

Wzór 12

gdzie:

K2U – współczynnik asymetrii składowej przeciwnej napięcia,

K0U – współczynnik asymetrii składowej zerowej napięcia,

K2I – współczynnik asymetrii składowej prądu,

K0I – współczynnik asymetrii składowej zerowej prądu,

U1 – wartość składowej zgodnej napięcia,

U0 – wartość składowej zerowej napięcia,

I1 – wartość składowej zgodnej prądu,

I0 – wartość składowej zerowej prądu.

Prądy składowej przeciwnej wywołują strumień wirujący w kierunku przeciwnym do strumienia wywołanego prądem składowej zgodnej, co skutkuje pojawieniem się momentów hamujących, przez co silnik nie może wytworzyć pełnego momentu obrotowego. Zmniejszenie momentu silnika powoduje zmniejszenie wydajności pomp i wentylatorów napędzanych przez silnik zasilany napięciem asymetrycznym.

Główną przyczyną asymetrii jest zasilanie odbiorników jednofazowych, które w różny sposób obciążają poszczególne fazy sieci zasilającej. W przypadku stosowania napędów regulowanych silne zakłócenia pojawiają się przy zapadach napięcia. Zapady napięcia powodują odstawienie tych napędów na skutek działania automatyki, co skutkuje pozbawieniem urządzeń wspomagających ewakuację ich funkcji.

Harmoniczne, interharmoniczne i subharmoniczneoraz ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji

Harmoniczne

Często spotykane w praktyce prądy zmienne nie mają przebiegu dokładnie sinusoidalnego i w większym lub w mniejszym stopniu odbiegają od niego. Przyczyny tego zjawiska mogą tkwić zarówno w źródłach prądu, jak i w odbiornikach. W idealnym bezzakłóceniowym systemie zasilania przebieg prądu oraz napięcia zasilającego posiada charakter sinusoidalny. W przypadku, gdy w systemie zasilania występują odbiorniki nieliniowe, przebiegi czasowe prądu i napięcia zostają odkształcone od sinusoidy. Najprostszym przykładem może być prostownik pełnookresowy z kondensatorem, który przedstawia rysunek 9.

W praktyce każde urządzenie elektroniczne, energoelektroniczne lub energooszczędna oprawa oświetleniowa powoduje przepływ prądu o kształcie znacznie odbiegającym od sinusoidy. Powszechność stosowania tych urządzeń powoduje, że odbiorniki liniowe zostają powoli wypierane z eksploatacji, przez co problem przebiegów odkształconych stał się zjawiskiem powszechnym.

Zgodnie z teorią Fouriera, każdy okresowy przebieg niesinusoidalny można przedstawić w postaci sumy składowej stałej i szeregu składowych sinusoidalnych o różnych częstotliwościach będących całkowitą krotnością częstotliwości wielkości okresowej. Przykładowy przebieg odkształcony zawierający 1. oraz 3. harmoniczną przedstawia rysunek 10.

Składowe prądu zasilającego odbiorniki nieliniowe – I(n) wywołują na impedancji zastępczej sieci zasilającej Zs(n) spadek napięcia ΔU(n)=Zs(n)·I(n). Powoduje on odkształcenie napięcia w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP) (rys. 11.).

Najpełniejszą informację dostarcza zbiór określający rzędy amplitudy (wartości skuteczne) i fazy poszczególnych harmonicznych. W dokumentach normalizacyjnych przyjmowane są następujące określenia wartość zniekształceń:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12a

współczynnik udziału n-harmonicznej napięcia

gdzie:
U1 – harmoniczna podstawowa napięcia,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12b

współczynnik udziału n-harmonicznej prądu

gdzie:
I1 – harmoniczna podstawowa prądu,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor13

całkowity współczynnik odkształcenia napięcia THDU (wzór 13)

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor14

całkowity współczynnik odkształcenia prądu THDI (wzór 14)

Moc okresowych prądów niesinusoidalnych można wyrazić następującymi zależnościami:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor15

Wzór 15

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor16

Wzór 16

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor17

Wzór 17

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor18

Wzór 18

gdzie:

Ik – wartość skuteczna prądu k-tej harmonicznej,

Uk – wartość skuteczna napięcia k-tej harmonicznej,

Pk – moc czynna k-tej harmonicznej,

Qk – moc bierna k-tej harmonicznej.

Ponadto zachodzi równość:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor19

Wzór 19

co oznacza, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się moc deformacji D. Powoduje to, że całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki nieliniowe jest większa niż przy zasilaniu odbiorników liniowych o takiej samej mocy, co skutkuje zwiększonym poborem prądu. Przykładowe przebiegi prądów odkształconych przedstawia rysunek 12.

W liniowych układach zasilania, zasilających nieliniowe odbiorniki, może dojść do rezonansu na częstotliwości określonej harmonicznej, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor20

Wzór 20

gdzie:

L – indukcyjność obwodu rezonansowego, w [H],

C – pojemność obwodu rezonansowego, w [C],

k – numer harmonicznej, przy której zachodzi rezonans,

ω=2·π·f – pulsacja,

f – częstotliwość pierwszej harmonicznej (dla sieci elektroenergetycznej f=50 Hz).

W przypadku rezonansu zachodzącego na częstotliwości k-tej harmonicznej, prąd płynący ze źródła jest ograniczony tylko rezystancją obwodu:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor21

Wzór 21

gdzie:

U – wartość skuteczna napięcia odkształconego, w [V],

R – rezystancja obwodu rezonansowego, w [Ω].

Jego wartość może uzyskiwać znaczne wartości na skutek działania wzmacniającego obwodu rezonansowego. Sytuacja taka powoduje silne zagrożenie dla instalacji, w przypadku nieprawidłowo dobranych przekrojów przewodów lub niekontrolowane działanie zabezpieczeń, co będzie skutkowało pozbawieniem zasilanych urządzeń swojej funkcji. Jako przykład można podać rezonans, jaki powstawał na jednej ze stacji pomp, gdzie dochodziło do rezonansu na 41. harmonicznej i do czasu ustalenia przyczyny następowało częste zadziałanie zabezpieczeń.

Wyższe harmoniczne wytwarzane przez odbiorniki nieliniowe są wprowadzane do instalacji odbiorczej, która do starcza je do odbiorników trójfazowych połączonych w trójkąt.

W odbiornikach tych trzecia harmoniczna krąży wzdłuż uzwojeń (rys. 13.) i powoduje pojawianie się dodatkowych strat, które skutkują zmniejszeniem momentu silników napędzających pompy pożarowe oraz wentylatory pożarowe. Wpływ momentu wytwarzanego przez harmoniczne na charakterystykę mechaniczną silnika przedstawia rysunek 14.

Interharmoniczne i subharmoniczne

A. Interharmoniczne to prądy lub napięcia, których częstotliwość jest niecałkowitą wielokrotnością podstawowej częstotliwości zasilania:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor22

Wzór 22

gdzie:

f – częstotliwość interharmonicznej,

f1 – częstotliwość harmonicznej podstawowej,

n – liczba całkowita większa od zera.

A. Subharmoniczne są szczególnym przypadkiem interharmonicznych. Ich częstotliwość jest mniejsza od częstotliwości podstawowej:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor23

Wzór 23

Interharmoniczne mogą pojawić się jako częstotliwość dyskretna lub jako szerokopasmowe spektrum.

Źródłami powstawania interharmonicznych są szybkie zmiany prądu w urządzeniach i instalacjach, które mogą być także źródłem wahań napięcia. Zaburzenia te są generowane w stanach nieustalonych przez odbiorniki pracujące w sposób ciągły lub krótkotrwale, lub wskutek amplitudowej modulacji prądów lub napięć. Źródłem interharmonicznych są również procesy asynchronicznego łączenia elementów półprzewodnikowych w przekształtnikach statycznych. Główne źródła generacji interharmonicznych:

 • urządzenia łukowe,
 • napędy elektryczne o zmiennym obciążeniu,
 • przekształtniki statyczne, w tym w szczególności bezpośrednie i pośrednie statyczne przemienniki częstotliwości,
 • oscylacje powstające w procesach łączeniowych kondensatorów i transformatorów.

Główną przyczyną powstawania interharmonicznych w pracujących silnikach są żłobki w magnetowodzie stojana i wirnika. Zauważa się ich wzrost interharmonicznych przy nasyceniu obwodu magnetycznego. Źródłem interharmonicznych generowanych przez silniki może być także naturalna asymetria obwodu magnetyczne silnika. Natomiast szybkie zmiany obciążenia silnika mogą powodować generowanie subharmoniczych. Do skutków obecności interharmonicznych można zaliczyć:

 • efekt cieplny,
 • oscylacje niskoczęstotliwościowe w systemach mechanicznych,
 • zaburzenia pracy lamp fluoroscencyjnych i sprzętu elektronicznego,
 • interferencje z sygnałami sterowania i zabezpieczeń, występującymi w liniach zasilających,
 • przeciążenia pasywnych filtrów wyższych harmonicznych,
 • interferencje telekomunikacyjne,
 • zakłócenia akustyczne,
 • nasycenia przekładników w prądowych,
 • zmiany wartości skutecznej napięcia,
 • migotanie światła.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Nawet 50% tańsze kamery termowizyjne - nie przegap Cyber Week!

Nawet 50% tańsze kamery termowizyjne - nie przegap Cyber Week! Nawet 50% tańsze kamery termowizyjne - nie przegap Cyber Week!

Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj...

Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj... Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj...

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych » Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść » Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników »

Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników » Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników »

Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Modułowy licznik energii - jaki wybrać? Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów » Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje »

Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje » Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje »

Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej

Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej

Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania »

Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania » Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Silnik trójfazowy - jaką ma moc?

Silnik trójfazowy - jaką ma moc? Silnik trójfazowy - jaką ma moc?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać?

System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać? System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać?

Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć?

Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć? Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Oznaczniki w elektryce »

Oznaczniki w elektryce » Oznaczniki w elektryce »

Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź »

Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź » Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź »

Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych »

Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych » Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych » Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712

Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712 Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712

Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki »

Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki » Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Najnowsze produkty i technologie

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.