elektro.info

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później. Na miejscu strażacy dowiadują się, że wszystkie osoby zdążyły się bezpiecznie ewakuować. Pożar rozwija się bardzo szybko. W części budynku nastąpiło już rozgorzenie. W związku z tym, aby nie tracić czasu, dowodzący akcją postanawia sytuację rozpoznać bojem. Strażacy rozwijają odcinki węży, autopompy  podłączają do hydrantów zewnętrznych i... wszyscy mogą jedynie patrzeć, jak pożar trawi cały budynek, firma traci majątek, a pracownicy pracę, ponieważ woda z hydrantów nie płynie...

Zobacz także

Michał Domin Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach....

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach. Jednak czy istnieją regulacje, które określają, ­jakie parametry ma spełniać dany system lub jak ma wyglądać instalacja?

mgr inż. Michał Świerżewski Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości,...

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości, właściwości mieszanin pyłowo-powietrznych oraz złóż pyłów zalegających na powierzchniach urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń. Właściwości wybuchowe gazów palnych i par cieczy palnych są jednoznacznie określone przez rodzaj gazu czy pary i ich parametry. Inaczej jest w przypadku...

dr hab. inż. Małgorzata Król, dr hab. inż. Aleksander Król Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja zagrożeń

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych....

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych. W przypadku pożaru samochodu elektrycznego bardzo trudne jest całkowite schłodzenie baterii – nawet po jego ugaszeniu temperatura baterii jest wciąż na tyle wysoka, że po kilkudziesięciu minutach pożar wybucha na nowo.

Inny przykład. Hotel pełen gości podczas imprezy sylwestrowej. Jest godzina 3 w nocy. Część zabawowiczów już śpi, reszta dobrze się bawi. W pewnym momencie od płomienia w olbrzymim kominku zapala się nieroztropnie powieszona dekoracja (niestety najczęściej palna). System sygnalizacji pożaru w ułamku sekundy wykrywa pożar, a w czasie kilkunastu sekund pożar jest już potwierdzony, co powinno spowodować aktywację wielu systemów, w tym oddymiania pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych. Wszystko idzie dobrze, ale wentylatory napowietrzające i wyciągowe instalacji oddymiającej nie startują...

ochrona ppoz 2015 1

WARTO WIEDZIEĆ >>


Sprawdź zawartość i cenę w Księgarni Technicznej >>

Tego typu zdarzenia wielokrotnie prezentowane są nie tylko w filmach, ale także w dziennikach telewizyjnych. Częstą przyczyną takich tragedii jest nieprawidłowo zaprojektowane lub wykonane zasilanie urządzeń ppoż., które w dużej części powinno być dublowane (gwarantowane). Niestety podejście do tego zagadnienia nie zawsze jest prawidłowe, albo z powodu braku wiedzy, albo z powodu oszczędności finansowych.

Czym są urządzenia przeciwpożarowe?

Zgodnie z rozporządzeniem [1] przez urządzenia przeciwpożarowe należy rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia muszą pracować podczas pożaru, niektóre krócej, jak w przypadku detektora dymu czy ciepła, inne dłużej, jak w przypadku pompowni czy systemów oddymiających. Część z nich nie potrzebuje prądu, np. zamknięcia przeciwpożarowe czy niektóre klapy odcinające, część posiada własne zasilanie awaryjne, np. system sygnalizacji pożaru, systemy klap dymowych czy niektóre systemy oświetlenia ewakuacyjnego. Niestety, np. systemy oddymiania mechanicznego, pompownie wody ppoż. albo dźwigi dla ekip ratowniczych potrzebują dużych ilości prądu, sięgających nawet setek kilowatów z alternatywnych źródeł przez kilka godzin.

Pominięcie powyższego na etapie planowania inwestycji spowoduje duże straty w momencie realizacji. Pominięcie tego zagadnienia podczas realizacji grozi konsekwencjami bez porównania większymi.

Co mówi prawo?

Zgodnie z rozporządzeniem [2]: „§ 181.1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy.

2. Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z wykonywanych czynności oraz warunków występujących w pomieszczeniu.

§ 183. (...) 2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem (...).

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

§ 187. (…) 3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.

4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.

5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

6. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, o którym mowa w ust. 3 i 5, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.

7. Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń, o których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.

§ 270. 1. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna:

1) usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpi zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację (...).

Zgodnie z Rozporządzeniem [1]:

§ 11. 1. Podstawowym źródłem energii dla pomp w pompowniach przeciwpożarowych powinna być sieć elektroenergetyczna lub silnik spalinowy z zapasem paliwa wystarczającym na 4 godziny pracy przy pełnym obciążeniu.

2. Przy zapotrzebowaniu na wodę do celów przeciwpożarowych przekraczającym 20 dm3/s:

1) pompy należy zasilać z dwóch odrębnych źródeł energii, podstawowego i rezerwowego, przy czym jako źródło rezerwowe dopuszcza się agregat prądotwórczy napędzany silnikiem, o którym mowa w ust. 1 (...).

6. Pompy zasila się z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezależnego od wszystkich innych obwodów w obiekcie, spełniającego wymagania dla instalacji bezpieczeństwa, określone w Polskiej Normie dotyczącej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

Treść § 181. 1. ma bardzo pojemne znaczenie, gdyż w każdym budynku ZL, w którym występują ludzie na kilku kondygnacjach pożar może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia osób przebywających wewnątrz. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim obiektów, np. służby zdrowia, gdzie zagrożenie jest bezpośrednie choćby podczas prowadzenia operacji, czy dla pacjentów leżących na oddziałach intensywnej terapii.

Podobnie wygląda to w przypadku budynków produkcyjnych, w których np. niekontrolowane zatrzymanie całego lub części procesu technologicznego może mieć katastrofalne skutki dla personelu, mieszkańców w bezpośrednim otoczeniu fabryki oraz także dla środowiska naturalnego.

Precyzyjna analiza powinna być wykonywana indywidualnie przez grono specjalistów od technologii, sposobu użytkowania, ppoż., bhp itp. Decyzja czasem może nie być prosta, ale dokładna analiza ryzyka powinna udowodnić, że jest ona tego warta.

Odrębnym problemem jest konieczność gwarantowania alternatywnego źródła zasilania dla potrzeb urządzeń ochrony ppoż. Ustawodawca czytelnie precyzuje swoje oczekiwania. Dane urządzenia mają pracować w określonym czasie w warunkach pożarowych. W niektórych wypadkach czas ten jest podany, jak w przypadku pomp wody ppoż., w niektórych nie i jego długość zależy od potrzeb indywidualnie dobieranych przez specjalistów ds. ochrony ppoż. dla danego budynku lub strefy pożarowej.

Fakt niezawodności pracy danego urządzenia, np. przez 60 minut od wybuchu pożaru w danym budynku, bezpośrednio jest związany z alternatywnym systemem zasilania. Alternatywnym dlatego, gdyż nawet jeśli podstacja nadal będzie pracować, to zwykłe kable (nieposiadające odporności ogniowej lub innych zabezpieczeń przed ogniem), zwykły sposób mocowania, zwykłe drabinki itp. mają małe szanse zapewnić dopływ prądu przez ten czas, gdy ich trasy prowadzone są przez pomieszczenia objęte rozwiniętym pożarem.

Pisząc alternatywny system zasilania, mam na myśli komplet, tj.:

 • alternatywne źródło energii elektrycznej,
 • alternatywną trasę kablową, tzn. niepokrywającą się z podstawową: inne kanały i szachty kablowe, inne drabinki i trasy w przestrzeniach ogólnych budynków, 
 • zapewnienie prawidłowego przepływu prądu w warunkach pożaru, tzn. materiały i konstrukcja izolacji okablowania, zamocowań czy drabinek muszą posiadać potwierdzoną certyfikatem wymaganą odporność ogniową,
 • przekroje okablowania muszą być odpowiednio dobrane z powodu zwiększającej się rezystancji w przypadku wzrostu temperatury otoczenia.

Niestety częstym błędem jest zapewnienie jedynie alternatywnego źródła prądu, np. poprzez dodanie agregatu prądotwórczego, ale prąd elektryczny przesyłany jest tym samym okablowaniem, co zasilanie ze źródła podstawowego. Może to być akceptowane z punktu widzenia awarii zasilania, np. podstacji czy bloku energetycznego, ale w przypadku działania urządzeń ppoż. jest to nieakceptowalne. Dlatego tak ważna jest indywidualna analiza dla każdego z budynków.

Zasilanie podstawowe a alternatywne (gwarantowane) – cele i różnice

Zasilanie podstawowe znacząco różni się od alternatywnego, co spowodowane jest stawianymi im celami i wymaganiami.

Najważniejszym celem systemu zasilania alternatywnego jest jego niezawodność działania w warunkach awarii czy pożaru. Oczywiście sprawność działania zasilania podstawowego ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy danego budynku i podstawy bytu danej organizacji, ale w przypadku zasilania alternatywnego jego niezawodność może przekładać się bezpośrednio na utratę lub uratowanie czyjegoś życia, a dla zarządu także na jego dalszą przyszłość.

Działanie w warunkach pożaru charakteryzuje się pracą w wysokich temperaturach (niejednokrotnie w okolicach 1000°C), co skutkuje:

 • zwiększeniem się rezystancji,
 • możliwością zniszczenia izolacji okablowania,
 • uszkodzenia się mocowania,
 • utraty granicznych parametrów przez konstrukcję drabinek itp.

Należy również pamiętać o prowadzeniu akcji gaśniczej przy użyciu wody w danych pomieszczeniach, więc odpowiednia lokalizacja lub budowa rozdzielnic jest równie ważna.

Podsumowując, zasilanie podstawowe ma być stabilne, ale również, na tyle, na ile jest to możliwe, tanie, a zasilanie alternatywne z powodu wymaganej niezawodności zawsze będzie znacznie droższe.

W związku z powyższym niezmiernie istotna jest ocena, które urządzenia mają posiadać zasilanie gwarantowane podczas pożaru (z punktu widzenia prawa, ubezpieczyciela oraz bezpieczeństwa biznesowego instytucji), jak najbardziej ekonomiczne wytyczenie ich tras kablowych, zapewniających zasilanie oraz dobór właściwego źródła alternatywnego zasilania. Ocena ta powinna być przeprowadzona na poziomie projektu architektonicznegolub podstawowego, które stanowią podstawę do oceny biznesplanu tak, aby dodatkowe koszty nie stanowiły przykrego zaskoczenia dla inwestora i/lub realizatora.

Zasilanie alternatywne – podstawowe zasady projektowania

Najpoważniejszym problemem przy projektowaniu systemów alternatywnych zasilania elektrycznego jest często nieprawidłowe rozumienie idei i zasad związanych z tą materią. Skutkiem tego są systemy, albo błędnie wykonane, albo zbyt przeformatowane, a zatem nieekonomiczne. Dlatego pozwoliłem sobie na zaprezentowanie kilku przykładów.

Podstawowe źródła zasilania alternatywnego:

a) inna podstacja – może to być bardzo efektywne źródło zasilania, niemniej musi spełnić jeden podstawowy warunek: być odporne na zdarzenia (zwarcia, przeciążenia, pożarowe wyłączniki itp.), które stanowić mogą przyczynę odłączenia pierwszej podstacji. Warto też pamiętać o odpowiednim wykonaniu przyłącza.

b) zespół prądotwórczy – rozwiązanie bardzo popularne, powszechnie stosowane zwłaszcza w odniesieniu do pompowni wody ppoż., ale ma też pewne wady. Istotny jest prawidłowy dobór silnika, który wytrzyma cotygodniowe próby funkcjonalne (wymagane prawem). Zespół musi być wyposażony w zbiornik z paliwem o odpowiedniej pojemności, którego stan również należy cyklicznie sprawdzać. Jest to rozwiązanie dość wygodne, ale także bywa kłopotliwe dla użytkownika, gdyż proces obligatoryjnych przeglądów i konserwacji jest uciążliwy, a zwłaszcza kosztowny, co skutkuje czasem brakiem ścisłego trzymania się procedur.

Niemniej jest to rozwiązanie w pełni autonomiczne, a w wielu wypadkach jedyne możliwe, także z punktu widzenia prawa. Przykładowe rozwiązania zasilania alternatywnego urządzeń ppoż.:

a) zasilanie pompowni wody ppoż. – wszystko jest dość proste w przypadku stosowania pompy głównej z silnikami Diesla, natomiast sprawa się komplikuje, jeśli zastosowano pompy elektryczne (o mocy nawet do 200 kW). Należy pamiętać, że kiedy pompownia zasila urządzenia ppoż. o wydatku przekraczającym 20 dm3/s, to obligatoryjnie każda z pomp głównych musi być zasilana co najmniej z dwóch źródeł prądu [1]. Specjalnie pogrubiono stwierdzenie „każda z pomp”, gdyż często jest to niewłaściwie pojmowane jako pompownia. Skutkiem tego jest fakt, że pompownia posiada dwie rozdzielnice zasilane z dwóch źródeł (po jednym na każdą), ale jedna z nich zasila jedną pompę, a druga – drugą. Jest to rozwiązanie błędne, ponieważ ustawodawca oczekując dwóch pomp po 100% każda oraz dwóch niezależnych źródeł zasilania każdej z nich, wymaga redundancji zasilania w wodę zarówno z punktu widzenia mechanicznego, jak i elektrycznego,

b) zasilanie systemów oddymiania – obecnie wiele budynków wyposażonych jest w systemy oddymiania, które wymagają pokaźnych ilości prądu, sięgających dziesiątek kilowatów. Zasilanie to musi być gwarantowane podczas pożaru w czasie najczęściej do 60 minut. Jest to wyzwanie, zwłaszcza przy projektowaniu tras kablowych, gdyż centrale wentylacyjne, wentylatory nawiewne czy wyciągowe oraz różnego rodzaju klapy porozrzucane są po całym obiekcie i każda decyzja projektanta może powodować spore koszty lub też oszczędności. Praca ta wymaga czasem nie tylko doświadczenia, ale również pomysłowości,

c) zasilanie systemów oświetlenia ewakuacyjnego – tutaj pojawia się problem, czy wybrać oprawy z modułami bateryjnymi własnego zasilania podczas odłączenia zasilania podstawowego, czy decydować się na drugi komplet kabli w wykonaniu posiadającym odporność ogniową z alternatywnego źródła. Pierwsze rozwiązanie, pozornie wygodniejsze i tańsze, niesie niestety problemy natury eksploatacyjnej, gdyż zdarza się, że np. przy próbnej ewakuacji 20–30% tych modułów nie działa. Drugie rozwiązanie, z pewnością bardziej niezawodne, niestety będzie także kosztowniejsze.

Parę słów o trasach kablowych

Najważniejszym atrybutem tras kablowych alternatywnych systemów zasilania jest alternatywność topograficzna tych tras względem tras kablowych zasilania podstawowego. Jest to związane z potencjalnym pożarem właśnie w przestrzeniach kablowych lub jeśli trasy prowadzone są w przestrzeniach ogólnych budynków, gdzie zagrożeń jest więcej. Częstym błędem jest prowadzenie tras kablowych obu systemów zasilania w jednym kanale, tunelu lub szybie kablowym. Zdarza się także prowadzenie na tej samej drabince. Skutkiem tego jest spore prawdopodobieństwo utraty obu sposobów zasilania jednocześnie, a zatem brak działania wszystkich urządzeń ppoż. w budynku, które nie mają własnego bateryjnego zasilania.

Przyjmuje się, że minimalna odległość między trasami kablowymi zasilania podstawowego i alternatywnego powinna wynosić 4 m. Jest to dość umowne i może nie być wystarczające w przypadku prowadzenia tras kablowych w budynkach z poważnymi zagrożeniami pożarowymi, choć mogą zdarzyć się budynki, gdzie odległość dwóch metrów może być bezpieczna. Dlatego zawsze niezbędna jest analiza z udziałem specjalisty ds. ochrony ppoż.

Kolejnym problemem jest konstrukcja tras kablowych, ich zamocowania oraz rodzaj elementów konstrukcyjnych budynku, do których są przytwierdzane. Odpowiedź jest prosta, gdyż konstrukcja tras kablowych ma posiadać tę samą odporność ogniową, co izolacja kabli. Tu w teorii sprawa jest dość prosta. Na rynku jest już sporo systemów posiadających odpowiednie certyfikaty potwierdzające spełnienie odpowiednich parametrów bezpieczeństwa.  Jednak należy pamiętać, że elementy konstrukcyjne budynku, do których chcemy mocować drabinki czy kable, muszą również spełniać te same kryteria odporności ogniowej. Spotkałem się już z problemem, kiedy prowadzono trasę kablową o odporności ogniowej przez budynek wykonany w całości w konstrukcji stalowej, która z założenia (bez dodatkowych zabezpieczeń) nie posiada odporności ogniowej. W takim wypadku już nic nie da się zrobić, ponieważ obudowanie pojedynczych słupów budynku nic nie daje.

Kilka sposobów na oszczędności

Po kilku stronach „kosztownych” informacji wskażę również kilka możliwości zaoszczędzenia.

a) wielkość zasilania gwarantowanego – ważna jest analiza jednoczesności potrzeb zasilania danych urządzeń ppoż., gdyż w obiektach z wieloma budynkami lub strefami pożarowymi zapewne będzie występować konieczność zasilania tylko części z nich w tym samym czasie, np. praca pompowni wody ppoż. będzie zawsze wymagana, ale już oddymianie jest strefowe,

b) odporność ogniowa tras kablowych – jeśli zapewnimy odpowiednie warunki bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeniach prowadzenia tras kablowych, tj.: – minimalizacja źródeł powstawania pożaru – trasy kablowe wydzielone pożarowo lub brak zagrożeń pożarowych wewnątrz danej przestrzeni, wykonanie izolacji okablowania (innych kabli na danej trasie kablowej) z materiałów nierozprzestrzeniających ognia oraz zapewnienie zabezpieczeń elektrycznych przed przeciążeniami oraz zwarciem, – minimalizacja czasu trwania pożaru w przestrzeni elektrycznej oraz jego skutków np. poprzez montaż stałych lub półstałych urządzeń gaśniczych. Przede wszystkim, aby przeciwdziałać rozwojowi pożaru.

Możemy w takich wypadkach brać pod uwagę możliwość odstąpienia od kosztownej i kłopotliwej konieczności zapewnienia parametrów odporności ogniowej tych tras. Jest to praktykowane, ale niezbędna jest precyzyjna analiza przez specjalistów zarówno od ochrony ppoż., jak również przez elektryków i budowlańców. W tym wypadku sugerowałbym zgłoszenie się do instytucji uznanej jak choćby Instytut Techniki Budowlanej, która dysponuje doświadczonymi specjalistami. Propozycja wydaje się czasochłonna i kosztowna, ale w przypadku poważniejszych inwestycji może być bardzo opłacalna.

Najważniejsze jest tworzenie powyższych założeń jak najwcześniej, tzn. już na poziomie ofertowania, oraz analiza ich w odpowiednio dużym zespole. Bywa, że każdy z uczestników procesu projektowego ogląda się na innych: elektryk na hydraulika, projektant HVAC na elektryka, budowlaniec na architekta, a specjalistę od bezpieczeństwa pożarowego zaprasza się na koniec i to głównie do zaopiniowania projektu budowlanego, który nie posiada dokumentacji elektrycznej i kiedy może być już za późno (z punktu widzenia finansowego, ponieważ kontrakt został już podpisany, a inwestor otrzymał już kredyt z banku).

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r. nr 109 poz. 719).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75 poz. 690, z późniejszymi zmianami).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów,...

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów, jak zoptymalizować swoje procesy.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Finder Polska Sp. z o.o. Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

Finder Polska Sp. z o.o. Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

AS ENERGY Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

WAGO ELWAG Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej? Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną,...

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną, a nierzadko w domach mieszkalnych mamy również do czynienia z mniej lub bardziej zaawansowanymi systemami automatyki.

WAGO ELWAG Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku? Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie...

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie WAGO TOPJOB® S. Tym razem szczegółowo omówimy pozostałe dwa warianty: przycisk i otwór montażowy.

WAGO ELWAG Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają...

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają czas montażu i czynią je bardziej intuicyjnym. Wszystkie te warunki spełniają złączki listwowe TOPJOB® S z dźwignią.

WAGO ELWAG Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie...

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.

orange.pl Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony...

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony film bez zakłóceń. Sprawdź mapę zasięgu światłowodu od Orange i zacznij korzystać z niezawodnego internetu!

Bricoman Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu? Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie...

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie tylko ogrzewa, ale także pozwala na utrzymywanie pożądanej temperatury na stałym poziomie. Zbliżający się sezon grzewczy zawsze powoduje zwiększone zainteresowanie tematem grzejników. Które z nich najlepiej oddają ciepło? Jaki rodzaj sprawdzi się w bloku mieszkalnym, a jaki w domu jednorodzinnym?

senetic.pl Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu? Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy...

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy podstawowe informacje powinny pomóc przynajmniej w odrzuceniu ofert najmniej atrakcyjnych.

APA Group – www.apagroup.pl/nazca – laureat Konkursu „Teraz Polska”, APA Sp. z o.o. 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w...

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. W tym artykule spróbujemy wymienić najczęstsze sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, by współpraca po obu stronach przebiegała jak najbardziej...

FIBARO Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych...

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych systemów smart home na świecie. Łatwa instalacja i brak konieczności kucia ścian kusi coraz to nowych użytkowników do rozpoczęcia swojej przygody z inteligentnym domem. Jak krok po kroku zbudować własny system smart home FIBARO i co zrobić, kiedy nasze potrzeby nagle się zmienią?

Salon LED sp. z o.o. Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można...

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można dobrać je do każdej przestrzeni. Co warto wiedzieć na temat oświetlenia szynowego? Sprawdź najważniejsze informacje!

IBC SOLAR POLSKA System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

BRADY Polska Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej? Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego...

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego rozwiązania do identyfikacji kabli i falowników 124 000 paneli słonecznych w parku energii odnawialnej Haringvliet-Zuid w Holandii. Każde zastosowane rozwiązanie do identyfikacji musiało pozostać przymocowane i czytelne przez 10 lat w aktywnym promieniowaniu UV i w trudnych warunkach środowiskowych.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można dosłownie setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.