elektro.info

Ciągłość dostawy energii i przekazu sygnału w instalacjach funkcjonujących w warunkach pożaru (część 1.)

Budowa kabla ognioodpornego

Budowa kabla ognioodpornego

Wymóg stosowania kabli i przewodów funkcjonujących w czasie pożaru pojawił się po raz pierwszy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Ówczesny zapis określał konieczność stosowania kabli lub przewodów funkcjonujących w czasie pożaru, wraz z systemami mocowań. Z interpretacji tego zapisu wynikała generalna zasada – mają one funkcjonować w czasie pożaru, zapewniając ciągłość dostawy energii elektrycznej.

Zobacz także

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Streszczenie

Artykuł opisuje zasadę zachowania ciągłości dostawy energii i przekazu sygnału do urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. Przedstawia aktualny stan wiedzy w tym zakresie.

Abstract

Continuity of energy supply and signal transduction in operating systems in case of fire

The article describes the principle of continuity of energy supply and signal transmission equipment operating in the fire. The current status of knowledge in this area.

Przepis ten został jasno sformułowany, lecz szybko okazało się, iż w Polsce nie ma norm oraz przepisów techniczno-prawnych, które regulują wymagania, jakie powinny spełniać elementy wchodzące w skład takich instalacji. Nie uregulowano dotychczas również sposobu przeprowadzania badań, zwłaszcza w kwestii połączenia kabli lub przewodów i systemów ich mocowań – co jak się później (w 2009 r.) okazało, było bardzo istotną kwestią. Zasada była taka: oddzielnie wydawano aprobaty techniczne na kable lub przewody, oddzielnie na systemy ich mocowań.

Przyjęto, że kable lub przewody po włożeniu do korytek lub mocowane z wykorzystaniem innych systemów mocowań spełniały wymagania rozporządzenia. Wymagania w zakresie czasu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, zostały zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

W § 187 czytamy:

1. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

1. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.

Zaznaczyć tu należy, iż nie zapewnia to w żaden sposób odporności przewodów na działanie wysokich temperatur i wykonana w ten sposób instalacja nie będzie instalacją funkcjonującą w czasie pożaru. Dotyczy to w sposób ogólny kabli i przewodów elektrycznych. Podczas narażenia kabli na działanie temperatur panujących w obszarze objętym pożarem, tynk odpada, odsłaniając kable lub przewody. Również pokrycie kabli lub przewodów wszelkiego rodzaju substancjami ograniczającymi ich palność nie gwarantuje zapewnienia ciągłości dostawy energii lub przekazu sygnału w warunkach pożaru – o czym będzie mowa w dalszej części.

2. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia*, z zastrzeżeniem ust. 7.

Nasuwa się pytanie: co rozumiemy pod pojęciem „zespół kablowy”. Wiedza techniczna i znajomość zagadnień związanych z badaniem kabli i przewodów podsuwa jedną definicję, zaczerpniętą z normy DIN 4102:12, gdzie badane są kable lub przewody wraz z systemami mocowań. W krajowych przepisach techniczno-prawnych oraz normach przedmiotowych określenie „zespół kablowy” nie zostało zdefiniowane. Pominięte zostało również w projekcie nowelizacji rozporządzenia [1], które zostało opracowane przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki i złożone w 2012 roku do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Urządzenia przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są przewody i kable, powiązane są z systemem sygnalizacji pożarowej. Uruchomienie systemu SAP (wykrycie oznak pożaru przez czujki lub wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego) traktowane jest jako początek pożaru. Od tego momentu rozpoczyna się określona procedura, można ją również nazwać algorytmem działań, związana z zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektu. Ogólny jej zarys powinien być określony na etapie realizacji projektu obiektu budowlanego w tzw. scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.

Generalnie elementy wykonawcze zabezpieczenia przeciwpożarowego realizowane są przez trzy układy:

 1. wykrywcze – odpowiadające za wykrycie i przekazanie informacji do systemu, z którym współpracują, zaliczyć do nich można np. linie dozorowe czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Ich zadaniem jest wykrycie zdarzenia, poinformowanie o tym obsługi (bądź systemu nadrzędnego), po tym ich działanie może zostać przerwane, dalszą rolę przejmuje system nadrzędny, a następnie człowiek,
 2. funkcjonujące na zasadzie podania napięcia zasilania do tych układów – należą do nich obwody sterujące, alarmowe, sygnalizacyjne, klapy oddymiające i odcinające, a także zasilające, np. pompy, wentylatory, dźwigi dla ekip ratowniczych,
 3. uruchamiane po zaniku napięcia zasilania, jak zwolnienie drzwi w systemie KD realizowane na zasadzie przerwania zasilania zwory lub rygla rewersyjnego, sterowanie zamknięciem klap odcinających wyposażonych w siłowniki sprężynowe, zamknięcie drzwi i bram pożarowych.

W zależności od przeznaczenia w instalacjach przeciwpożarowych stosuje się różne rodzaje kabli i przewodów elektrycznych:

 • kable/przewody bezpieczeństwa – PH30; PH90; E30; E90 – gwarancja zasilania podczas pożaru w czasie 30 lub 90 minut,
 • kable/przewody bezhalogenowe – w symbolu występuje litera „H”, np. HTKSH – indeks tlenowy nie mniejszy niż 35%,- kable/przewody uniepalnione – w symbolu występuje mała litera „n”– Yn, Xn, yn – indeks tlenowy nie mniejszy niż 29%,
 • kable/przewody nierozprzestrzeniające płomienia – indeks tlenowy poniżej 29%. Są to:
  • kable telekomunikacyjne głównie do zastosowań w instalacjach sygnalizacji pożarowej, bez odporności ogniowej: YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw,
  • kable bezhalogenowe np. do stosowania w ciągu dróg ewakuacyjnych: HTKSH, HTKSHekw,
 • kable/przewody bezpieczeństwa – „ognioodporne”:
  • kable bezhalogenowe ognioodporne – podtrzymujące funkcje kabla: HTKSH PH90, HTKSHekw PH 90,
  • przewody instalacyjne ognioodporne 300/500 V – podtrzymujące funkcje: HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V – HLGs FE180 PH90/E30-E90,
  • kable elektroenergetyczne ognioodporne 0,6/1 kV – podtrzymujące funkcje: NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV; NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N) HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV; (N) HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV.

Rozpatrując zastosowanie zespołów kablowych w poszczególnych przypadkach, należy wziąć pod uwagę, praca których systemów może odbywać się po wykryciu pożaru oraz jakie skutki będzie miała awaria zasilania tych urządzeń. Celowo użyto tu określenia „awaria zasilania”. Należy przez nią rozumieć zarówno zanik napięcia zasilania, jak i ewentualne zwarcia w obwodzie zasilającym spowodowane uszkodzeniem izolacji przewodów, uszkodzeniem osprzętu zainstalowanego w obwodzie oraz zadziałaniem zabezpieczeń. Pamiętać należy, że w praktyce częściej dochodzi do zwarcia żył przewodów zasilających niż ich przerwania.

Rozpatrując zasilanie i monitorowanie urządzeń należy również wziąć pod uwagę założenia algorytmu sterowań, awaria kabli lub przewodów może bowiem skutkować dodatkowymi stratami związanymi na przykład z brakiem potwierdzenia uruchomienia danego urządzenia. Przykładem może tu być sterowanie uruchomieniem wentylacji nadciśnieniowej dopiero po otrzymaniu potwierdzenia, że uruchomiły się klapy odciążające, gdyby nie otrzymano takiej informacji, uruchomienie wentylacji pożarowej, spowoduje eliminację zamierzonego skutku. Powstanie zjawisko przypominające dmuchanie balonu.

W przypadku urządzeń, takich jak klapy i bramy pożarowe, ich zadziałanie ma nastąpić w ściśle sprecyzowanych warunkach, bezpośrednie ich zasilanie z sieci elektroenergetycznej bez dodatkowych zasilaczy buforowych, wiąże się z ich zadziałaniem w każdym przypadku, kiedy nastąpi zanik napięcia zasilania, nawet chwilowy. Jeżeli do ich zamknięcia nie jest wymagane dostarczenie energii, nie ma również konieczności zasilania ich przewodami o odporności ogniowej. Ze względu na komfort obsługi tych urządzeń warto rozważyć zastosowanie zasilacza buforowego lub umożliwić w inny sposób przywrócenie normalnego stanu pracy tych urządzeń.

Funkcjonująca w Polsce klasyfikacja PH90 jest klasyfikacją 90-minutowego podtrzymania funkcji kabla/przewodu, potwierdzoną badaniami ognioodporności na pojedynczych kablach/przewodach według norm PN-EN 50200 i PN-IEC 60331-31:2004.

Badania odporności na długotrwałe działanie ognia

Sposób badań opisany w normie PN-EN 50200 dotyczy kabli/przewodów o średnicy zewnętrznej nie większej niż 20 mm. Metoda badań polega na tym, że próbkę kabla/przewodu o długości co najmniej 1200 mm należy wygiąć w kształcie rozszerzonej litery U, której oba promienie gięcia są równe minimalnemu dopuszczalnemu promieniowi gięcia badanego kabla, i przymo­cować do płyty odpornej na działanie ciepła, zawieszonej elastycznie na metalowej konstrukcji wsporczej. Do żył kabla przykłada się napięcie równe napięciu znamionowemu, a w przypadku kabli telekomunikacyjnych, równe 110 V.

Próbkę poddaje się działaniu liniowego palnika gazowego o długości 500 mm i średniej temperaturze płomienia w przedziale od 840 do 870°C oraz zdefiniowanym udarom mechanicznym co 5 minut. Mierzony jest czas pracy kabla/przewodu do zwarcia lub utraty ciągłości żyły. Klasy odporności kabli/przewodów, oznaczane symbolem PH, odpowiadają czasom funkcjonowania obiektów budowlanych i wynoszą 15, 30, 60 lub 90 minut. Ważne jest, że przywołana norma nie precyzuje sposobu mocowania kabli i przewodów oraz procedury ich badania.

Odporność na długotrwałe działanie ognia – klasa FP 180

Inną metodę podaje norma PN-IEC 60331, której część 21 dotyczy kabli/przewodów elektrycznych niskiego napięcia (część 23 – kabli teleinformatycznych, część 25 – kabli światłowodowych). Próbkę kabla/przewodu o długości 1200 mm podtrzymują dwa metalowe pierścienie. Do żył kabla przykłada się napięcie równe napięciu znamionowemu, a w przypadku kabli telekomunikacyjnych, napięcie przemienne 110 V. Próbkę poddaje się działaniu liniowego palnika gazowego o długości 600 mm i temperaturze płomienia 750°C do 800°C, ustawionego pod katem 45°. Czas trwania próby wynosi 180 minut. W próbce nie powinno w tym czasie nastąpić ani zwarcie, ani przerwa żyły.

Powszechnie zaczęto też stosować (jako kryterium wiedzy technicznej) niemiecką normę DIN 4102:12 określającą klasyfikację zespołów kablowych.Pojęcie i klasyfikacja według normy niemieckiej DIN 4102 część 12 dotyczy kabli/przewodów i definiuje badanie funkcjonalności tzw. zespołu kablowego, który składa się z grupy przewidzianych do zainstalowania w warunkach rzeczywistych kabli/przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych i do transmisji danych, umieszczonych w kanałach kablowych lub umocowanych do przewidzianej do zastosowania konstrukcji wsporczej, składającej się z korytek, drabinek, elementów do podwieszania, uchwytów itp. Bada się tylko poziome ułożenie kabli/przewodów mocowanych do stropu, przyjmując, że takie ułożenie spełnia również warunki ułożenia na ścianie, pionowego i pod kątem 85°.

Badane kable/przewody i konstrukcje wsporcze umieszczane są w ognioodpornej komorze o minimalnych wymiarach 2´3´2,5 m, w której stopniowo podnosi się temperaturę, zgodnie ze zdefiniowaną krzywą temperaturową. Kable/przewody są zasilane napięciem znamionowym, a podczas próby nie może powstać ani zwarcie wskutek uszkodzenia izolacji, ani przerwa ciągłości którejkolwiek żyły.

O zakwalifikowaniu zespołu kablowego jako całości do jednej z trzech klas decyduje czas funkcjonowania kabli/przewodów: klasa E30 – ponad 30 minut, co odpowiada wzrostowi temperatury do 830°C, klasa E60 – ponad 60 minut, wzrost temperatury do 870°C, klasa E90 – 90 minut, wzrost temperatury do 980°C (tab. 1.). Warto zwrócić uwagę, że o czasie funkcjonowania kabla/przewodu w warunkach próby decyduje nie tylko konstrukcja kabla/przewodu, ale również konstrukcja elementów nośnych, która w wysokich temperaturach ulega odkształceniom. Odkształcenia konstrukcji nośnej pod działaniem temperatury powodują naprężanie przymocowanych do nich kabli/przewodów, powodując zagrożenie przerwania ciągłości żył przewodzących. Tą metodą badane są również mufy kablowe i rozdzielnice.

Norma nie dopuszcza częściowej oceny elementów wchodzących w skład trasy kablowej/przewodowej, tzn. funkcja całego zespołu kablowego została podtrzymana, jeżeli w badanym kablu/przewodzie w czasie próby ogniowej nie nastąpiło zwarcie, pęknięcie przewodu lub przerwanie przepływu prądu w badanym obwodzie. Dzieje się tak, ponieważ na prawidłowe działanie systemu tras kablowych ma wpływ zarówno system mocowań, jak i rodzaj użytych kabli/przewodów. Jeżeli w określonym czasie zostanie zachowana funkcja ciągłości dostawy energii, próbę uznaje się za pozytywną.

Norma DIN 4102-12 [3] w załączniku „A” zwraca też uwagę na ważną kwestię, jaką jest zmiana rezystancji żył w warunkach pożaru. Opisana procedura w normie nie uwzględnia tych zmian, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń przeciwpożarowych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z prawa Wiedemanna–Franza – postulowane w 1853 roku przez Gustawa Wiedemanna i Rudolpha Franza. Prawo fizyczne, które stanowiło, że stosunek przewodnictwa cieplnego i przewodnictwa elektrycznego w dowolnym metalu jest wprost proporcjonalny do temperatury. Można je wyrazić wzorem:

gdzie:

Λ – przewodność cieplna,

γ – przewodność elektryczna,

T – temperatura,

L – stała Lorentza.

Dla kabli/przewodów pozbawionych cechy ognioodporności przyjmuje się, że utrata ich funkcji następuje w temperaturze ok. 150°C, która jest dopuszczalną temperaturą krótkotrwale przy zwarciu. Po przekroczeniu tej temperatury izolacja ulega uszkodzeniu, co może skutkować powstaniem zwarć.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 75/2002 poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 2. PN-EN 50200 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.
 3. DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymywanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.
 4. Wytyczne VdS CEA 4001:2008 Richtlinien für Sprinkleranlagen. Planung und Einbau.
 5. Katalog firmy BAKS.
 6. Katalog firmy NIEDAX.
 7. Edward Skiepko, Instalacje przeciwpożarowe, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 8. Informator techniczny TECHNOKABEL 2007
 9. Katalog firmy BITNER.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.