elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Jak ocenić wpływ wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 2.)

W numerze 11/2009 „elektro.info" opublikowaliśmy pierwszą część artykułu pt. „Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)", w której przybliżyliśmy podstawy prawne konieczne do przeprowadzenia takiej oceny, a także zagadnienia związane z wentylacją jako taką, jej wpływem na zagrożenie wybuchem i stopnie oceny takiego zagrożenia.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

W tym numerze zanalizujemy zagrożenia wybuchem akumulatorowni zgodnie z załącznikiem B (informacyjny) do EN 50272-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych. Część 2: Baterie stacjonarne.

Obliczanie bezpiecznej odległości d

W bliskim sąsiedztwie od źródła emisji z ogniwa lub baterii, rozpraszanie wybuchowych gazów nie zawsze jest zapewnione. Dlatego należy przestrzegać bezpiecznej odległości d, mierzonej w powietrzu, w której zabroniona jest obecność otwartego ognia, iskrzenia, łuku elektrycznego lub żarzących narzędzi (maksymalna temperatura powierzchni 300°C). Rozpraszanie wybuchowych gazów zależy od szybkości emisji gazu oraz charakterystyki wentylacji w pobliżu źródła emisji. Minimalną bezpieczną odległość d można oszacować obliczając rozmiary hipotetycznej objętości Vz potencjalnie wybuchowego gazu dookoła źródła emisji, gdzie koncentracja wodoru znajduje się poniżej bezpiecznej koncentracji dolnej granicy wybuchu (LEL).

Oszacowanie objętości Vz

Teoretycznie minimalny strumień objętości powietrza wymagany do rozrzedzenia określonej ilości wyemitowanego materiału palnego do pożądanego stężenia poniżej dolnej granicy wybuchowości może być obliczony za pomocą wzoru:

gdzie:

(dV/dt)min – minimalny strumień objętości przepływającego świeżego powietrza(objętość/czas), w [m3/s],

(dG/dt)max – maksymalny strumień masy substancji emitowanej ze źródła (masa/czas), w [kg/s],

LEL – dolna granica wybuchowości (masa/objętość), w [kg/m3],

k – współczynnik bezpieczeństwa stosowany do LEL; typowo: k=0,25 (emisja ciągła i pierwszy stopień emisji), k=0,5 (drugi stopień emisji),

T – temperatura otoczenia, w [K]. 

Współczynnik korelacji

Przy danej liczbie wymiany powietrza na jednostkę czasu, C odniesionej do ogólnej wentylacji, hipotetyczną objętość Vz potencjalnie wybuchowej atmosfery dookoła źródła emisji gazu można oszacować:

gdzie:

c – liczba wymiany świeżego powietrza na jednostkę czasu, w [s-1].

Wzór zapewnia ciągłe i jednorodne mieszanie przy źródle emisji dając idealne warunki przepływu świeżego powietrza. W praktyce rzadko istnieją warunki idealne. Dlatego wprowadzony jest współczynnik korekcyjny f dla zaznaczenia skuteczności tej wentylacji:

gdzie:

f – współczynnik skuteczności wentylacji, podkreślający skuteczność wentylacji w kategoriach jej skuteczności rozrzedzania atmosfery wybuchowej; f o wartości od 1 (idealny) do typowego 5 (utrudniony przepływ powietrza). Dla instalacji bateryjnej współczynnik skuteczności wentylacji f=1,25.

Obliczanie bezpiecznej odległości d

Warunek {dv/dt}min, obejmujący wszystkie współczynniki bezpieczeństwa, odpowiada godzinnemu przepływowi powietrza wentylującego Q, w [m3/h], dla baterii wtórnych przy liczbie N ogniw w baterii:

Ten godzinny przepływ powietrza wentylującego Q może być wykorzystany dla definiowania hipotetycznej objętości. Zakładając hemisferyczne rozpraszanie gazu, można zdefiniować objętość hemisfery Vz=2/3πd3, gdzie d jest to bezpieczna odległość od źródła emisji. Daje to wzór obliczeniowy odległości d, przy C=1 dla wymiany powietrza na godzinę w granicach hemisfery:

Informacje o analizowanych akumulatorniach i akumulatorowniach zestawiono w tabeli 1.

Ocena zagrożenia wybuchem w akumulatorowni – wybrane definicje i terminy zgodne z EN 50272-2

(Wtórne) ogniwo; (akumulatorowe) ogniwo; pojedyncze ogniwo

Zestaw elektrod i elektrolitu stanowiący podstawowy element baterii wtórnej (patrz IEC 60050-486-01-02). Zespół ten znajduje się w indywidualnej obudowie i zamknięty jest wieczkiem

Otwarte (wtórne) ogniwo

Ogniwo wtórne mające wieczko zapatrzone w otwór, przez który mogą wydostawać się produkty gazowe (patrz IEC 60050-486-01-18).

(Wtórne) ogniwo regulowane zaworem

Ogniwo wtórne, w normalnych warunkach zamknięte, mające jednak urządzenie, które pozwala na ujście gazu, jeżeli ciśnienie wewnętrzne przekracza wstępnie ustaloną wartość. Ogniwa tego nie można normalnie uzupełnić elektrolitem (patrz IEC 60050-486-01-20).

(Wtórne) ogniwo szczelnie zamknięte

Ogniwo wtórne, które jest zamknięte, co nie pozwala na wydostanie się ani gazu, ani cieczy podczas pracy w granicach ładowania i temperatury określonych przez producenta. Ogniwo takie może być wyposażone w urządzenie bezpieczeństwa zapobiegające niebezpiecznie wysokiemu ciśnieniu wewnętrznemu. Ogniwo nie wymaga uzupełnienia elektrolitu i jest zaprojektowane do pracy przez cały okres jego żywotności w oryginalnie zamkniętym stanie. (IEC 60050-486-01-21).

Bateria wtórna

Dwa ogniwa wtórne lub więcej takich ogniw połączonych ze sobą i wykorzystywanych jako źródło energii elektrycznej (IEC 60050-486-01-03).

Bateria kwasowo-ołowiowa

Bateria wtórna, której elektrody są głównie wykonane z ołowiu a elektrolitem jest wodny roztwór kwasu siarkowego (H2SO4) (patrz IEC 60050-486-01-04).

Bateria niklowo-kadmowa

Bateria wtórna zasadowa, w której dodatni materiał jest czynny i wykonany głównie z niklu, a ujemny materiał czynny jest wykonany głównie z kadmu (patrz IEC 60050-486-01-07). Elektrolitem jest wodny roztwór zasady (wodorotlenek potasu, KOH).

Bateria stacjonarna

Bateria wtórna zaprojektowana do pracy w stałym miejscu, która nie jest przemieszczana z miejsca na miejsce przez cały okres żywotności. Jest w sposób trwały podłączona do zasilania mocą prądu stałego (instalacja stała).

Bateria monoblokowa

Bateria wtórna, w której zestawy płyt umieszczone są w wielokomorowym naczyniu (patrz IEC 60050-486-17).

Elektrolit

Płynna lub stała faza zawierająca ruchome jony powodujące, że faza ta jest jonowo przewodząca (patrz IEC 60050-486-02-19).

Gazowanie; emisja gazu

Wytwarzanie gazu w wyniku elektrolizy elektrolitu (patrz IEC 60050-486-03-24).

Ładowanie; ładowanie (baterii)

Czynność, podczas której bateria otrzymuje z zewnętrznego obwodu energię elektryczną przetwarzaną na energię chemiczną (patrz ICE 60050-480-01-11).

Ładowanie konserwacyjne

Czynność, podczas której bateria jest w sposób stały podłączona do źródła o stałym natężeniu, wystarczającym do utrzymania baterii w stanie pełnego naładowania lub do ponownego naładowania baterii w określonym czasie (patrz IEC 60050-486-04-10, bateria rezerwowa – ładowana w czasie pracy).

Napięcie ładowania konserwacyjnego

Napięcie stałe konieczne dla utrzymania ogniwa lub baterii w stanie naładowanym.

Prąd ładowania konserwacyjnego

Natężenie prądu wynikającego z ładowania konserwacyjnego.

Ładowanie przyspieszone

Częściowe ładowanie, na ogół większym natężeniem prądu, przez krótki okres (patrz IEC 60050-486-04-04).

Napięcie ładowania przyspieszonego

Natężenie prądu wynikające z napięcia ładowania przyspieszonego.

Prąd ładowania przyspieszonego

Natężenie prądu wynikające z napięcia ładowania przyspieszonego.

Wyładowanie; wyładowanie (baterii)

Czynność, podczas której bateria dostarcza prąd na zewnętrzny obwód w wyniku przemiany energii chemicznej w energię elektryczną (patrz IEC 60050-486-01-12).

Przeładowanie; przeładowywanie (baterii)

Ładowanie kontynuowane po pełnym naładowaniu ogniwa lub baterii (patrz IEC 60050-486-03-35).

Definicje i terminy związane z oceną zagrożenia wybuchem w akumulatorowni

Atmosfera wybuchowa – mieszanina substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

Substancja palna – substancja w postaci gazu, pary, cieczy, ciała stałego lub ich mieszaniny, zdolna wchodzić w egzotermiczną reakcję z powietrzem po zapaleniu.

Strefa zagrożona wybuchem – przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną a górną granicą wybuchowości.

Zagrożenie wybuchem – możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny, lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Przestrzeń zagrożona wybuchem – przestrzeń, w której w zależności od warunków lokalnych i ruchowych może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Dolna granica wybuchowości (DGW) – stężenie gazu palnego, pary palnej lub pyłu w powietrzu, poniżej którego atmosfera gazowa lub pyłowa nie jest wybuchowa (w % objętości lub w g/m3).

Górna granica wybuchowości (GGW) – to stężenie gazu palnego, pary palnej lub pyłu w powietrzu, powyżej którego atmosfera gazowa lub pyłowa nie jest wybuchowa (w % objętości lub w g/m3).

Wybuch – gwałtowna reakcja utleniania lub rozkładu wywołująca wzrost temperatury i ciśnienia.

Temperatura zapłonu – minimalna temperatura, przy której w określonych warunkach badania z cieczy wydziela się palny gaz lub para w ilości wystarczającej do natychmiastowego zapłonu z zastosowaniem efektywnego źródła zapłonu.

Względna gęstość gazu lub pary (dp) – gęstość gazu lub pary odniesiona do gęstości powietrza pod tym samym ciśnieniem i w tej samej temperaturze (dla powietrza jest równa 1).

Źródło emisji – punkt lub miejsce, z którego mogą się uwalniać do atmosfery gaz palny, para palna lub ciecz palna, tak że może się utworzyć gazowa atmosfera wybuchowa.

Wydajność emisji – ilość palnego gazu lub pary uwalnianych w jednostce czasu ze źródła emisji.

Emisja ciągła – emisja, która występuje stale lub której występowania można spodziewać się w długich okresach,

Pierwszy stopień emisji – emisja, której występowania w normalnych warunkach pracy można spodziewać się okresowo lub okazjonalnie.

Drugi stopień emisji – emisja, której występowania w normalnych warunkach pracy nie można spodziewać się, a jeżeli się pojawi, to rzadko i na krótkie okresy.

Strefa 0 – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem, występuje stale lub przez długie okresy, lub często (strefa ta pojawia się wewnątrz pojemników, rurociągów, zbiorników, separatorów olejowo-wodnych otwartych do atmosfery).

Strefa 1. – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania (może obejmować m.in. bezpośrednie otoczenie: strefy 0; miejsc napełniania i opróżniania; wrażliwych na uszkodzenie urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów wykonanych ze szkła ceramiki i podobnych materiałów; uszczelnień pomp, zaworów, połączeń kołnierzowych armatury i rurociągów).

Strefa 2. – miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary lub mgły z powietrzem, nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko (może obejmować miejsca otaczające strefę 0 lub 1.).

Baterie akumulatorów klasyczne – są to baterie kwasowo ołowiowe napełnione ciekłym elektrolitem zbudowane z ogniw otwartych lub zamkniętych wymagających pełnej lub ograniczonej obsługi. Płyty dodatnie mogą być wykonane jako: wielkopowierzchniowe, pancerne, prętowe, pastowane. Płyta ujemna wykonana jest zawsze jako pastowana. Baterie akumulatorów z ograniczoną obsługą są budowane z ogniw zamkniętych, w których wykorzystuje się zjawisko wewnętrznej lub zewnętrznej rekombinacji gazów (wodoru i tlenu) powstających podczas procesu ładowania. Powstający niewielki ubytek elektrolitu uzupełnia się przez dolanie wody destylowanej po ok. 2 - 4 latach eksploatacji baterii.

Baterie akumulatorów VRLA – baterie VRLA (Valve Regulted Lead Acid – ogniwa kwasowo-ołowiowe regulowane wentylem), inaczej nazywane szczelnymi, nie wymagają uzupełniania elektrolitu. Są to ogniwa szczelnie zamknięte, wyposażone w zawór zwrotny – jednokierunkowego działania (wentyl), umożliwiający jedynie ujście nadmiaru gazów. W normalnych warunkach wentyle nie działają, ponieważ wewnątrz ogniwa zachodzi prawie pełna rekombinacja gazów. Ich główną cechą jest sposób wypełnienia elektrolitem. W ogniwach wykonanych w technologii żelowej jest on skondensowany w formie żelu krzemowego SiO2, natomiast w technologii AGM jest uwięziony w separatorach fibrowo-szklanych.

Ładowanie wyrównawcze – doładowywanie wszystkich lub wybranych ogniw baterii akumulatorów, w celu uzupełnienia ich pojemności.

Prostowniki – często zwane zasilaczami, są przeznaczone do ładowania baterii akumulatorów, bądź zasilania odbiorników prądu stałego przy buforowej współpracy z baterią akumulatorów. Znamionowe napięcie wyjściowe prostowników jest dostosowane do znamionowych napięć baterii. W nowszych typach prostowników, jako człony prostownikowe stosowane są elementy półprzewodnikowe: diody, tranzystory i tyrystory, w starszych – stosy selenowe.

Rozdzielnica potrzeb własnych prądu stałego – układ zasilający instalacje i urządzenia prądu stałego będące na wyposażeniu obiektu elektroenergetycznego, składający się z zasilaczy (prostowników), baterii akumulatorów, szyn zbiorczych, zabezpieczeń obwodów zasilających i odpływowych, pomiarów napięć i prądów, układów kontroli i sygnalizacji stanu pracy. W obiektach elektroenergetycznych stosowane są następujące układy rozdzielnic prądu stałego: jednosekcyjne i dwusekcyjne. Rozdzielnice mogą współpracować ze źródłami prądu stałego w następujący sposób:

 • 1 prostownik z 1 baterią,
 • 1 prostownik z baterią podwójną,
 • 2 prostowniki z 2 bateriami.

Rozdzielnice prądu stałego są wyposażone w następujące układy kontrolno-pomiarowe:

 • pomiar prądów: prostownika, baterii i obciążenia całkowitego,
 • pomiar napięcia,
 • pomiar i kontrola rezystancji izolacji obwodów,
 • kontrola ciągłości obwodów baterii,
 • rejestrator pracy baterii.

Podstawy prawne oceny zagrożenia wybuchem

Podstawy prawne, obligujące do klasyfikowania stref zagrożenia wybuchem, określa rozporządzenie [1]:

 • w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem substancji palnych mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których substancje takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem,
 • obejmuje ona wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon,
 • oceny tej dokonują inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym,
 • klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa norma [10] dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem,
 • pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem,
 • w pomieszczeniu należy wyznaczać strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni,
 • strefy zagrożenia wybuchem wyznaczone w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, zaklasyfikowane przed dniem wejścia w życie obowiązującego rozporządzenia, klasyfikuje się odpowiednio, jako: strefa Z0 – strefa 0, strefa Z10 – strefa 20., strefa Z1 – strefa 1., strefa Z11– strefa 21. lub strefa 22., strefa Z2 – strefa 2.

W akumulatorowniach źródłem emisji wodoru są baterie akumulatorów. Zgodnie z normą PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych (oryg.) w akumulatorowniach ewentualnymi źródłami zapłonu mogą być źródła wymienione w tabeli 2. w pozycjach 1, 3, 4, 7, 8.

Koncentracja wodoru w akumulatorowni

Koncentracja wodoru w pomieszczeniach akumulatorowni jest ograniczona poprzez zastosowanie wentylacji. Pomieszczenia akumulatorowni zostały wybudowane i wyposażone w latach 80. W związku z tym nie zachowała się dokumentacja techniczna dotycząca wentylacji, tj. krotności wymian powietrza, wydajności wentylatorów, czy przekrojów przewodów wentylacyjnych. Konieczne było wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń oraz pomiarów wentylacji wzorowanym anomometrem. Wyniki inwentaryzacji i pomiarów są przedstawione w opisie oraz tabeli 3. i tabeli 4.

 • akumulatorownia 1. – nawiew naturalny – na wysokości 3 m 1 kratka 20×30 cm – pomiar 1,25 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – na wysokości 3,5 m 2 kratki 10×20 cm – 2 pomiary 1,65 i 1,37 m/s.
 • akumulatorownia 2. – nawiew naturalny – na wysokości 3 m 2 kratki 20×30 cm – 2 pomiary 1,15 i 0,7 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – na wysokości 3,5 m 2 kratki 10×20 cm – 2 pomiary 1,7 i 1,35 m/s, 
 • akumulatorownia 3. – nawiew naturalny – na wysokości 3,5 m 2 kratki 20×30 cm – 2 pomiary 2,2 i 1,35 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – 2 kratki 20×30 cm – pomiar na wysokości 0,5 m 3,1 m/s i na wysokości 3 m 1,9 m/s,
 • akumulatorownia 4. – nawiew naturalny – na wysokości 3,5 m 2 kratki 20×30 cm – 2 pomiary 0,6 i 2,4 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – 2 kratki 20×30 cm – pomiar na wysokości 0,5 m 2,4 m/s i na wysokości 3 m 2,64 m/s,
 • akumulatorownia 5. – nawiew wentylacja mechaniczna – na wysokości 3 m 2 kratki 20×30 cm – 2 pomiary 0,0 i 0,5 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – 1 kratka 30×40 cm na wysokości 0,5 m – pomiar 0,7 m/s + 1 kratka 20×30 cm na wysokości 3 m – pomiar 2,34 m/s + 3 kratki 20×30 cm na wysokości 4 m – pomiar 1,4 m/s,
 • akumulatorownia 6. – nawiew wentylacja mechaniczna – na wysokości 3 m 2 kratki 20×30 cm – 2 pomiary 0,0 i 0,46 m/s, wyciąg wentylacja mechaniczna – 1 kratka 30×40 cm na wysokości 0,5 m – pomiar 0,95 m/s + 1 kratka 20×30 cm na wysokości 3 m – pomiar 1,37 + 3 kratki 20×30 cm na wysokości 4 m – pomiar 1,2 m/s.

W akumulatorowniach zastosowano zabezpieczenia przed gromadzeniem się wodoru: mechaniczną wentylację wyciągową w akumulatorowniach 1., 2., 3., 4.; wentylację nawiewno-wywiewną w akumulatorowniach 5. i 6. oraz zawory regulacyjne systemu zewnętrznej rekombinacji gazów w akumulatorowniach 1. i 2.

W dniach 13 i 19 listopada 2008 r. dokonano pomiarów obecności wodoru w akumulatorowniach RPS1, 2EA02, RPS-3, RPS4, 5EA02, 5EB02 podczas pracy układów wentylacji. Dokonano pomiarów obecności wodoru za pomocą wzorcowanego miernika MX2100 produkcji OLDHAM o zakresie od 0 do 100% dolnej granicy wybuchowości (DGW) – nie stwierdzono obecności wodoru. Powtórnie dokonano pomiarów obecności wodoru za pomocą wzorcowanego miernika MX21 produkcji OLDHAM o zakresie od 0 do 2200 ppm – nie stwierdzono obecności wodoru.

W akumulatorowniach w czasie ładowania baterii wydziela się wodór, który dzięki zastosowaniu skutecznej wentylacji nie jest w stanie utworzyć 0,01 m3 mieszaniny wybuchowej w zwartej przestrzeni. W związku z tym, biorąc pod uwagę zapisy w § 33.7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563) nie ma potrzeby wyznaczania stref zagrożenia wybuchem w akumulatorowniach.

Obliczenie teoretyczne sprawdzające maksymalną objętość V wydzielającego się wodoru w trakcie ładowania baterii. Objętość V wydzielającego się wodoru w trakcie ładowania baterii obliczamy ze wzoru:

gdzie:

E – pojemność baterii, w [Ah],

N – liczba ogniw w baterii, w [szt.]. 

Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 7.

Obliczenie sprawdzające przyrost ciśnienia ΔP w poszczególnych pomieszczeniach akumulatorowni

Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu ΔP, w [Pa], spowodowany przez wybuch z udziałem jednorodnych palnych gazów lub par o cząsteczkach zbudowanych z atomów węgla, wodoru, tlenu, azotu i chlorowców, jest określany za pomocą równania:

gdzie:

mmax – maksymalna masa substancji palnych, tworzących mieszaninę wybuchową, jaka może wydzielić się w rozpatrywanym pomieszczeniu, w [kg],

ΔPmax – maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu stechiometrycznej mieszaniny gazowo-lub parowo-powietrznej w zamkniętej komorze, w [Pa],

W – współczynnik przebiegu reakcji wybuchu, uwzględniający niehermetyczność pomieszczenia, nieadiabatyczność reakcji wybuchu, a także fakt udziału w reakcji niecałej ilości palnych gazów i par, jaka wydzieliłaby się w pomieszczeniu – równy 0,17 dla palnych gazów i 0,1 dla palnych par,

V – objętość przestrzeni powietrznej pomieszczenia, stanowiąca różnicę między objętością pomieszczenia i objętością znajdujących się w nim instalacji, sprzętu, zamkniętych opakowań itp., w [m3].

Cst – objętościowe stężenie stechiometryczne palnych gazów lub par:

β – stechiometryczny współczynnik tlenu w reakcji wybuchu:

nC, nH, nCl, no – odpowiednio ilości atomów węgla, wodoru, chlorowców i tlenu w cząsteczce gazu lub pary, ρ – gęstość palnych gazów lub par w temperaturze pomieszczenia w normalnych warunkach pracy, w [kg⋅m-3].

Korzystając z powyższych wzorów przyjmując mmax=20 kg, ΔPmax=600 kPa, W – równy 0,17 dla palnych gazów V= objętości poszczególnych akumulatorowni, Cst=0,29, ρ=0,083, w [kg⋅m-3].

Każda mniejsza objętość wydzielonego wodoru spowoduje proporcjonalnie mniejszy przyrost ciśnienia (tab. 8.). Współczynnik zmniejszający k:

n – liczba wymian powietrza w pomieszczeniu przy działaniu wentylacji, w [h-1],

t – przewidywany czas wydzielania gazów, w [h].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku akumulatorowni

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu...

Budynek w obecnej chwili pozbawiony jest instalacji odgromowej. Ponieważ w budynku występują strefy zagrożone wybuchem, zgodnie z wymaganiami PN-89/E 05003-3 instalacja odgromowa jest konieczna bez względu na wartość wskaźnika zagrożenia piorunowego.

Dobór typu ogniw akumulatorowych w urządzeniach iskrobezpiecznych

Dobór typu ogniw akumulatorowych w urządzeniach iskrobezpiecznych Dobór typu ogniw akumulatorowych w urządzeniach iskrobezpiecznych

W artykule zostały przedstawione przykłady zagadnień projektowych związanych z doborem typu ogniw akumulatorowych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i sposoby podejścia do ich realizacji.

W artykule zostały przedstawione przykłady zagadnień projektowych związanych z doborem typu ogniw akumulatorowych stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i sposoby podejścia do ich realizacji.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie...

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.) Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie....

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. W kolejnych częściach opiszemy wybrane definicje i terminy związane z oceną wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem oraz zasady eksploatacji baterii akumulatorów, istotne z punktu widzenia oceny zagrożenia wybuchem w akumulatorowni oraz przy ich eksploatacji poza nią.

Statystyki pożarów budynków

Statystyki pożarów budynków Statystyki pożarów budynków

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i zagrożenia stwarzane przez wyłącznik epo zasilaczy ups oraz ich neutralizacja

Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia....

Problematyka przeciwpożarowego wyłącznika prądu była wielokrotnie opisywana w literaturze. Mimo to w dalszym ciągu spotykamy się z wątpliwościami w zakresie projektowania i wykonywania tego urządzenia. Szczególnym problemem jest kwestia związana z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla zasilaczy UPS. Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia tego zagadnienia.

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona...

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.) Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 2.)

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji....

W drugiej części artykułu zostanie zwrócona uwaga na zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz konieczność badania ich stanu technicznego, o czym powszechnie zapomina się podczas eksploatacji. W praktyce stosowanie zasilaczy UZS lub zasilaczy UPS w układzie sterowania PWP może być stosowane w sporadycznych, technicznie uzasadnionych przypadkach.

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.) Zachowanie się przewodów i kabli elektrycznych w wysokich temperaturach (część 2.)

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie...

Zachowanie się kabli i przewodów elektrycznych podczas pożarów określa się na podstawie badań różnych właściwości materiałów, z których zostały wyprodukowane. Podstawowym parametrem określającym zachowanie się oprzewodowania podczas pożaru jest palność przewodów i kabli – czy są „samogasnące”, czy podtrzymują palenie itp. Kolejne kryteria określają ilość wydzielanego dymu podczas pożaru oraz zawartość w tym dymie substancji szkodliwych i korozyjnych. Bardzo istotną cechą wyznaczaną podczas badań...

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła Dystrybucja energii elektrycznej w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy...

W trakcie konsultacji prowadzonych z projektantami oraz wykonawcami systemów wentylacji pożarowej pojawiają się wątpliwości oraz pytania dotyczące interpretacji zapisów normy PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 10: Zasilanie [1]. Zalecane przez tę normę układy zasilania nie spełniają wymogów reguły niezawodnościowej n+1. W artykule zostanie wyjaśniony problem oraz metodyka jego rozwiązania spełniająca regułę n+1, która w odniesieniu do zasilania urządzeń...

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.) Urządzenia i instalacje elektryczne a pożar (część 1.)

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników...

Integralną częścią każdego budynku jest instalacja elektryczna, zapewniająca jego prawidłową i bezpieczną eksploatację. Każdy dom, biuro, zakład pracy posiada kilkanaście, czy nawet kilkaset odbiorników energii elektrycznej. Projektując i montując instalacje oraz produkując urządzenia elektryczne, należy robić to w taki sposób, aby w całym okresie ich użytkowania spełniały wymagania określone w normach i przepisach, gwarantując wyznaczony komfort życia mieszkańców.

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

Podstawy teorii pożaru

Podstawy teorii pożaru Podstawy teorii pożaru

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które...

Do powstania pożaru potrzebne są trzy czynniki: materiał palny, utleniacz oraz źródło ciepła o dostatecznie dużej energii umożliwiającej zapłon materiału palnego. Materiały palne są to substancje, które ogrzane ciepłem dostarczonym z zewnątrz zaczynają wydzielać gazy w ilości wystarczającej do ich trwałego zapalenia się. Tlen z kolei jest jednym z najaktywniejszych pierwiastków chemicznych. Wchodzi w reakcję z wieloma pierwiastkami i związkami.

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania urządzeń przeciwpożarowych

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane...

Elementy instalacji oraz innych urządzeń przeciwpożarowych muszą spełniać wymagania wysokiej niezawodności i gwarantować wspomaganie akcji ratowniczo gaśniczej w płonącym budynku. Zatem wymagania stawiane tym wyrobom budowlanym są bardzo wysokie i niejednokrotnie przewyższają wymagania stawiane wyrobom powszechnego użytku.

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Co z certyfikacją zestawu tworzącego przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego...

Na zaproszenie zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straty Pożarnej st. bryg. Tadeusza Jopka, 6 lipca 2018 roku w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP odbyło się spotkanie poświęcone problematyce przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP), który został zakwalifikowany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2016 roku, poz....

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Właściwości pożarowe i zagrożenia związane ze stosowaniem materiałów eksploatacyjnych w energetyce

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017 Statystyka pożarów w Polsce w latach 2000–2017

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania...

O tym jak ważna jest ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo pożarowe świadczą statystyki pożarów. Przedstawiając dane statystyczne autor zwraca uwagę na problem właściwej eksploatacji i projektowania instalacji elektrycznych aby uniknąć takich zdarzeń.

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w nowoczesnych budynkach

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz...

Nowoczesne, inteligentne budynki, stawiają coraz większe wymagania związane z pewnością zasilania oraz bezpieczeństwem ludzi. Różnorodność instalacji i sprzętów, a także rozległość sieci powoduje coraz większe problemy z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego i porażeniowego. W konsekwencji może to prowadzić nie tylko do braku zasilania, ale także do zagrożenia życia ludzi. W artykule zostały przedstawione rozwiązania pozwalające rozpoznać występujące zagrożenia i ­dostarczyć...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.