elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Badania termowizyjne są stosunkowo młodą technologią w zastosowaniach cywilnych. Najczęściej są one kojarzone z badaniami budynków na okoliczność strat ciepła i rzeczywiście w tym obszarze zastosowań są nieocenionym narzędziem do kontroli jakości przegród budowlanych. Istnieją także obszary, w których ta technologia znajduje zastosowanie chociaż nie tak powszechnie jak w budownictwie. Jednym z nich jest zastosowanie kamer termowizyjnych w elektroenergetyce do oceny stanu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Technologia ta wykorzystywana jest z powodzeniem przez energetykę zawodową (wytwórcy), natomiast jest niedoceniana w obszarze użytkowników instalacji elektrycznych, tj. wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach, które są odbiorcami energii elektrycznej.

Zobacz także

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Streszczenie

Badania termowizyjne można wykorzystywać nie tylko w budownictwie w celu ustalenia strat ciepła. Można z nich także korzystać w elektroenergetyce. Ten rodzaj badania umożliwia ocenę stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Technologia termowizyjna daje szansę zdiagnozowania zagrożeń powstających w instalacji i urządzeniach elektrycznych. Można ją uznać za swojego rodzaju system wczesnego ostrzegania stanowiący ochronę przed stratami spowodowanymi pożarem, którego przyczyną były wady instalacji lub urządzeń elektrycznych. Wykonując zdjęcia termowizyjne instalacji lub urządzenia elektrycznego i analizując rozkład temperatur ujawniony na tych zdjęciach można ustalić miejsce potencjalnej awarii i zarzewia pożaru, co pozwala na podjęcie właściwych działań zapobiegających katastrofie. Należy pamiętać, iż 80% z ogólnej liczby pożarów wynikających z używania energii elektrycznej są to pożary spowodowane wadliwą instalacją lub urządzeniami elektrycznymi.

Abstract

Thermovision and the question of fire safety

Thermovision inspection can be used not only in construction in order to estimate heat losses. It can be also used in electrical power engineering. This kind of inspection enables an estimation of condition of power system or electrical equipment. Thermovision technology gives an opportunity to diagnose dangers arising in power system or electrical equipment. It can be recognized as sort of early warning system created protection against losses caused by fire caused by defects of power system or electrical equipment. To make thermovision photos of power system or electrical equipment and to analyse distribution of temperature presented on these photos it is possible to find potential failures which can be mainspring of blaze. This gives a chance of taking proper actions to prevent disaster. One should remember, that 80% of general number of fires as a result of using electric energy there are fires caused by defected power system or electrical equipment.

Funkcją instalacji elektrycznych jest przewodzenie prądu i dostarczanie go do odbiorników końcowych, gdzie energia elektryczna przekształcana jest na inne formy energii (cieplną, mechaniczną). W ciągu instalacji elektrycznych wbudowane są urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego jej funkcjonowania, a więc transformatory, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki, zaciski, itd. Połączenie instalacji z wymienionymi urządzeniami odbywa się na drodze łączenia mechanicznego w postaci połączenia za pomocą śrub lub połączenia zaciskowego.

Z podstaw elektrotechniki wiadomo, że połączenie mechaniczne przewodników prądu tworzy na granicy połączeń warstwę oporową. Warstwa ta pod wpływem utleniania się z czasem i pod wpływem naprężeń mechanicznych wywoływanych zmianami temperatury zwiększa swoją rezystancję, co powoduje dalszy wzrost temperatury w tym miejscu, większe naprężenia i następnie poluźnienie kontaktu. Proces ten trwa do momentu upalenia się styku, a w najgorszym przypadku do zainicjowania pożaru.

Na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rysunku 1. przedstawione zostały dane statystyczne z lat 2000–2010 pożarów spowodowanych wadami instalacji elektrycznych lub wadami urządzeń grzejnych, nieprawidłową eksploatacją instalacji lub urządzeń grzejnych oraz elektrycznością statyczną. W obszarach czarnych wykresu zaznaczone zostały liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych z wyłączeniem innych wymienionych przyczyn pożarów wynikających z używania energii elektrycznej. Udział tych przyczyn w ogólnej liczbie pożarów od urządzeń elektrycznych bezsprzecznie jest największy i przekracza 80%.

Na rysunku 2. zestawiony został udział liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów. Średnio w badanych latach wynosił on około 3,74%. Ta liczba wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka. Jeśli posłużymy się danymi bezwzględnymi i policzymy średnią liczbę pożarów w ciągu miesiąca spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych, otrzymamy rozkład jak na rysunku 3. Średnia miesięczna z tych lat wynosi 488 pożarów i niewiele odbiega od liczby pożarów w poszczególnych latach.

Pożary, których zarzewiem jest wadliwa instalacja elektryczna lub wadliwe urządzenia elektryczne, zdarzają się pomimo obowiązkowych pomiarów w okresie eksploatacji, które obejmują pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, skuteczności urządzeń zabezpieczających. Okresowe kontrole obejmują również sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej, nastaw urządzeń zabezpieczających, poprawności połączeń. Zalecany jest również, w przypadku wątpliwości dotyczących połączeń przewodów instalacji, pomiar rezystancji połączenia – która nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów. Część tych zabiegów konserwacyjnych wykonywana jest na pracujących (pod napięciem) instalacjach, inne wymagają odłączenia zasilania.

W trakcie wyłączenia zasilania zalecane jest między innymi skontrolowanie i dokręcenie wszelkich połączeń przewodów. W przypadku rozdzielnic nn czy SN trudno sobie wyobrazić, że wszystkie połączenia przewodów i elementów instalacji są w ten sposób konserwowane. Kontrolowane są zazwyczaj główne przewody/szyny zasilające, niezależnie od tego, czy tego wymagają, czy nie, gdyż nie sposób jest zdiagnozować, który zacisk wymaga dokręcenia, chyba że jest widoczne przegrzanie lub nadpalenie (zacisku, izolacji). Dokręcenie poluzowanego zacisku nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem, bo faktycznie nie jest znany stopień utlenienia styków i jego wpływ na wartość nagrzewania się takiego styku.

Dokręcenie w rzeczywistości spowoduje tylko większy docisk warstw tlenków stykających się metali, co praktycznie nie rozwiązuje problemu, lecz tylko odsuwa go w czasie – oby do następnego przeglądu. Działanie takie jest faktycznie wypełnianiem obowiązku administracyjnego, jednakże skuteczność jego jest zupełnie przypadkowa. Taki sposób postępowania miał uzasadnienie kilkadziesiąt lat temu, kiedy systemy nie były tak skomplikowane jak obecnie, przewidywalny był charakter odbiorników, budowane urządzenia rozdzielcze nie były tak kompaktowe (lepsze chłodzenie), księgowi nie mieli udziału w projektowaniu, technologia pomiarowa nie dawała takich możliwości jak obecnie.

Technologia termowizyjna stwarza możliwości diagnozowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w rzeczywistych warunkach eksploatacji bez konieczności wyłączania zasilania, co w wielu obiektach jest czasochłonną i kosztowną operacją. Obserwowany rozkład temperatur instalacji, zacisków, urządzeń, daje jednoznaczną informację w konfrontacji z dopuszczalnymi temperaturami pracy elementów o konieczności interwencji. Poniżej przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych przypadków z koniecznym komentarzem.

Przed przystąpieniem do opisu przypadków warto przytoczyć kilka zdań na temat teorii pomiarów rozkładów temperatury w metodzie termowizyjnej. W codziennym życiu nie zastanawiamy się, iż żyjemy w przestrzeni wypełnionej promieniowaniem elektromagnetycznym, którego pewny zakres możemy obserwować na własne oczy, zaś inny rejestrujemy receptorami wrażliwymi na temperaturę. Zakres promieniowania rejestrowany wzrokiem nazywamy powszechnie światłem, odczuwany receptorami nazywamy ciepłem/zimnem. Światło, kojarzone ze słońcem lub innymi źródłami (np. żarówka), jest falą elektromagnetyczną powstającą na poziomie powłok elektronowych wzbudzonych atomów pierwiastków. W przypadku słońca wzbudzeniem jest reakcja syntezy jądrowej zachodząca na Słońcu, w przypadku żarówki – prąd elektryczny. W obu przypadkach za pomocą siatkówki oka „widzimy” tę energię.

Pamiętamy z doświadczeń szkolnych rozszczepienie światła za pomocą szklanego pryzmatu, gdzie otrzymywany był obraz tęczy. Charakteryzuje się on tym, że na jego krańcach obserwowane są dwa kolory: niebieski i czerwony. Pośrodku cała gama kolorów: zielony, żółty, pomarańczowy. Fizycy zmierzyli i przypisali każdej barwie jakąś energię, co z kolei jednoznacznie wyznacza temperaturę. Oczywiście każda barwa to jest nadal promieniowanie elektromagnetyczne, tylko usystematyzowane pod względem jego charakterystycznej cechy, jaką jest długość fali promieniowania. Związek między energią fali a jej długością jest następujący: E=c · h/l, gdzie: c – prędkość światła, h – stała Planca, l – długość fali.

Największą energię (w rozszczepionym widmie) posiada promieniowanie o barwie niebieskiej, co oznacza, że jest ona emitowana przez ciało o temperaturze wyższej niż ciało, które emituje światło o barwie czerwonej. Światło słoneczne postrzegamy jako białe ze względu na występowanie mieszaniny różnych fal elektromagnetycznych o różnych energiach. Jeżeli będziemy trzymali odpowiednio długo metalowy pręt w palenisku, to może rozgrzać się do takiej temperatury, że po wyjęciu będzie emitował białe światło. W miarę upływu czasu jego temperatura będzie spadała (wyjęcie z ogniska = nie jest dostarczana energia) i kolejno będzie zmieniała się jego barwa na żółtą, pomarańczową, czerwoną, ciemnoczerwoną.

Dostrzeżemy jeszcze jego barwę na granicy ciemnej czerwieni, a następnie ogrzana część przyjmie kolor pozostałej części. Pręt przestanie emitować światło. Barwa, jaką zaobserwowaliśmy w postaci ciemnej czerwieni, oznacza, że pręt miał temperaturę około 525°C (fot. 1.). Jest to graniczna wartość energii odbierana przez ludzkie oko. Zbliżając dłoń do stygnącego pręta czujemy jego ciepło, ale nie możemy już zobaczyć energii emitowanej przez „schłodzony” pręt. Nadal będziemy mogli odczuwać fizykalnie temperaturę stygnącego pręta prawie do momentu, aż osiągnie ono temperaturę naszego ciała.

Oczywiście nawet w temperaturze otoczenia, załóżmy +20°C, zachodzi emisja promieniowania, ale jest ono tak słabe, że nie potrafimy go „zobaczyć”. To promieniowanie, które czujemy, ale go już nie widzimy, nazywane jest właśnie promieniowaniem podczerwonym. Emisja promieniowania elektromagnetycznego ustaje dopiero w temperaturze zera bezwzględnego tj. w temperaturze (minus) 273,15°C, której człowiek właściwie jeszcze nie potrafi osiągnąć.

Aby mierzyć temperaturę ciał w zakresie niewidocznym dla oka ludzkiego, skonstruowane zostały matryce, których zasada działania jest podobna do zasady działania siatkówki oka ludzkiego, z tą różnicą, że elementy tej matrycy potrafią rozróżniać energię w całkowicie innym zakresie, niż potrafi to ludzkie oko. Zasada działania matryc w przybliżeniu podobna jest do matryc współczesnych fotograficznych aparatów cyfrowych.

Wykorzystując kamerę termowizyjną wyposażoną w taką matrycę można zbadać rozkład temperatury w elementach instalacji elektrycznej. Wzrost temperatury lokalnie może być powodowany przez niewłaściwy kontakt elementów instalacji lub na skutek zwiększonego obciążenia. Na fotografiach przedstawiono kilka przykładów wadliwie pracujących instalacji elektrycznych, które mogły być źródłem pożarów, a te – źródłem strat materialnych (a być może także strat w ludziach), znacznie przewyższających koszty zlecenia badania termowizyjnego.

Należy zaznaczyć, iż kolory, w jakich prezentowane są zdjęcia termowizyjne, nie mają związku z kolorami w widmie rozszczepionego światła białego. Są one dobierane wyłącznie pod kątem jak najlepszego zaprezentowania wyników pomiarów, a przypisywane im temperatury należy interpretować zgodnie z legendą, która powinna być zamieszczona przy każdym zdjęciu termowizyjnym.

Przykład 1.

Złącze kablowe przewodów o przekroju 120 mm2 Al i 95 mm2 Cu. Obciążenie faz równomierne na poziomie około 95 A, obciążenie ciągłe dopuszczalne 242 A. Złącze na fazie L2 wykazuje temperaturę wyższą o około 20,0°C w stosunku do pozostałych faz (fot. 2.). Wzrost obciążenia do wartości dopuszczalnej prawdopodobnie spowoduje przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy izolacji. Złącze to było powodem dwukrotnej awarii z powodu przegrzania izolacji i pojawienia się zadymienia. Po usunięciu kolejnej awarii została zlecona kontrola termowizyjna. Konsekwencją badania było odłączenie obciążenia i demontaż złącza. Podejrzewaną przyczyną przegrzewania się złącza były zaciski złącza, które po zdemontowaniu nie wykazywały jednak śladów utlenienia.

Przyczyna została zidentyfikowana po rozebraniu złącza (fot. 3.). Powodem przegrzewania złącza był otwór w zworze łączącej zaciski, który zmniejszał o około połowę jej przekrój czynny. Zwora stanowiła element oporowy dla wysokich wartości prądów. Po wymianie zacisków awaria nie powtórzyła się.

Przykład 2.

Złącze kablowe w szafie rozdzielczej. Zmierzone wartości prądów w poszczególnych fazach wynosiły: L1 – 39 A, L2 – 40 A, L3 – 38 A, przewód N – 48 A. Informacje, jakie można uzyskać z tego zdjęcia, są następujące: jedne końcówki przewodów fazowych nie wykazują podwyższonej temperatury w miejscu mocowania (dolne), drugie zaś ich końce wykazują podwyższoną temperaturę (górne). Jeszcze wyższą temperaturę wykazuje przewód N w miejscu mocowania w zacisku (około +45°C). Jednocześnie temperatura przewodu N jest najwyższa w stosunku do przewodów pozostałych faz (poza miejscem mocowania w zacisku), co jest wynikiem nagrzewania się w miejscach mocowania oraz największą wartością obciążenia, to może być wynikiem nieskompensowanej mocy biernej odbiorników. Przewód N widoczny poniżej zacisku wykazuje równomierną temperaturę na całej widocznej części, wyższą od temperatur przewodów fazowych (fot. 4.).

Przykład 3.

Bezpieczniki, kolorem zielonym zaznaczony został obszar o temperaturze z zakresu +55,0°C ¸ +71,4°C. Należy mieć na uwadze, że wartości temperatur zmierzone zostały po około 20 minutach od otwarcia metalowych drzwi rozdzielnicy znajdującej się we wnęce niewiele większej od wymiarów rozdzielnicy. Wnęka, do której wmontowano rozdzielnice, zamknięta była drewnianymi drzwiami. Wnęka była wentylowana grawitacyjnie wyłącznie przez przepusty na kable prowadzone do niższej i wyższej kondygnacji. Oczywiście przepusty wypełnione były kablami, a wentylacja odbywała się pomiędzy kablami. Temperatura na zewnątrz rozdzielnicy (we wnęce) wynosiła około +30°C, zaś rzeczywista temperatura obudowy bezpieczników w trakcie ich pracy była wyższa ze względu na upośledzone chłodzenie (fot. 5.).

Pozostało zatem podjąć decyzję, czy w takim przypadku jest to wynik niewłaściwej pracy rozdzielnicy, czy też zbytniego obciążenia obwodów. W tym przypadku występuje problem wynikający z braku informacji w katalogach elementów, takich jak np. bezpieczniki, styczniki, o dopuszczalnej ciągłej temperaturze na obudowie elementu, która jest wynikiem obciążenia tego elementu. W danych katalogowych podawana jest maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej element może pracować, a to jest zupełnie inna kwestia. W przypadku przewodów podawana jest maksymalna dopuszczalna temperatura ciągłej pracy izolacji i ma ona odniesienie do temperatury otoczenia.

Przykład 4.

Złącze szynowe, obciążenie faz równomierne, o wartości około 200 A. Temperatura skrajnego lewego złącza osiąga wartość około +110°C, wymagana jest zatem natychmiastowa interwencja (fot. 6.).

Przykład 5.

Zaciski wyjściowe transformatora WN. Obciążenie faz na poziomie około 60% obciążenia maksymalnego. Temperatury na zaciskach przekraczają 100°C, najbardziej przegrzewany jest zacisk na fazie L3. Znacznie wyższą temperaturę posiada podstawa izolatora fazy L2 w porównaniu z podstawami pozostałych dwóch faz. Wymagana jest natychmiastowa interwencja (fot. 7.).

Rzeczą wspólną opisanych powyżej przypadków jest oczywiście ciepło, które wydzielane jest w miejscach, gdzie dochodzi do niewłaściwego kontaktu. Pomijając chwilowo sprawy bezpieczeństwa, ciepło wydzielane w tych miejscach jest bezużytecznie tracone. Oczywiście można to bez trudu policzyć. Średnia temperatura szyn odbiorczych na długości około 5 m dla każdej fazy (ostatni przypadek) miała temperaturę około 40°C, przy temperaturze otoczenia około 25°C – latem. W okresie zimowym, w pomieszczeniu transformatora występują temperatury niewiele wyższe niż na zewnątrz, a więc rośnie różnica temperatur, która jest siłą napędową strat energii elektrycznej, zamienianej na ciepło.

Załączone zdjęcia termowizyjne wydają się stosunkowo prostymi kolorowymi obrazami, na których każdy może rozpoznać obszary o wysokich i niskich temperaturach. Jednak nic bardziej mylnego. Każdy z nas musiał przynajmniej raz życiu wykonać badanie RTG. Aby takie zdjęcie było użyteczne z medycznego punktu widzenia, technik musi wiedzieć, jak ustawić pacjenta, czy potrzebny jest kontrast lub filtr, jaka jest niezbędna, ale bezpieczna dawka promieniowania. Po otrzymaniu zdjęcia RTG zapewne każdy z zaciekawieniem przyglądał się i próbował odgadnąć, co oznaczają widoczne na zdjęciu odcienie od jasnoszarego czasem aż do czarnego koloru, czy to obraz zdrowej czy chorej tkanki. I dalej nic nie było wiadome, dopiero po przeczytaniu opisu zdjęcia sporządzonego przez lekarza okazywało się, czy jesteśmy zdrowi, czy też potrzebujemy pomocy medycznej.

Również w przypadku wykonywania zdjęć termowizyjnych niezbędna jest wiedza zarówno o warunkach otoczenia badanego obszaru (pora dnia, wpływ słońca, stan zachmurzenia, wilgotność powietrza – w przypadku przestrzeni otwartych), o wpływie otoczenia na badany obszar, właściwościach fizycznych badanych materiałów (emisyjność, stopień utlenienia), a także materiałów otaczających, zachowywania się badanych przedmiotów (np. drgania), pozycji operatora (odległość, kąt ustawienia kamery). Prawidłowa interpretacja wyników polega na klasyfikacji zagrożenia i ustaleniu priorytetów interwencji biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Nacisnąć spust migawki w kamerze termowizyjnej może każdy, kto ją posiada, ale nie każdy potrafi prawidłowo zanalizować obraz, który otrzymał.

Jeśli chcemy więc otrzymać rzetelny raport z wnioskami, które zrealizują cel zamówienia, należy pamiętać, iż to nie cena powinna decydować o wyborze wykonawcy, a wyłącznie kwalifikacje i doświadczenia autora. Nie chodzi bowiem o to, aby otrzymać zdjęcia termowizyjne, ale aby zdefiniować problem i znaleźć jego rozwiązanie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.