elektro.info

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Termowizja a bezpieczeństwo pożarowe

Badania termowizyjne są stosunkowo młodą technologią w zastosowaniach cywilnych. Najczęściej są one kojarzone z badaniami budynków na okoliczność strat ciepła i rzeczywiście w tym obszarze zastosowań są nieocenionym narzędziem do kontroli jakości przegród budowlanych. Istnieją także obszary, w których ta technologia znajduje zastosowanie chociaż nie tak powszechnie jak w budownictwie. Jednym z nich jest zastosowanie kamer termowizyjnych w elektroenergetyce do oceny stanu instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Technologia ta wykorzystywana jest z powodzeniem przez energetykę zawodową (wytwórcy), natomiast jest niedoceniana w obszarze użytkowników instalacji elektrycznych, tj. wszystkich instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w obiektach, które są odbiorcami energii elektrycznej.

Zobacz także

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe Bezpieczeństwo pożarowe w przemyśle – podejście systemowe

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na...

Bezpieczeństwo pożarowe traktowane jest na co dzień jako kolejna branża budowlana, w odróżnieniu od innych – jako niespecjalnie użyteczna. Podejście to, wobec braku ogólnie dostępnej wiedzy zarówno na uczelniach technicznych, jak i w literaturze, skutkuje brakiem należytego zainteresowania ochroną ppoż. oraz chęcią wprowadzenia jej w życie, a jeśli już, to jedynie opierając się na najbardziej podstawowych dokumentach prawnych.

Zmiany w przepisach przeciwpożarowych (część 1.)

Zmiany w przepisach przeciwpożarowych (część 1.) Zmiany w przepisach przeciwpożarowych (część 1.)

W ciągu ostatniego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał trzy rozporządzenia obejmujące: przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe, uzgadnianie projektu budowlanego pod względem...

W ciągu ostatniego roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał trzy rozporządzenia obejmujące: przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe, uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. oraz ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych Zabezpieczenia przeciwpożarowe transformatorów energetycznych

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana....

Transformator jest bardzo ważnym urządzeniem w energetyce, od niego zależy bowiem głównie niezawodność dostaw energii. Energia elektryczna docierająca do odbiorcy średnio jest pięciokrotnie transformowana. Wszelkie stany awaryjne transformatora mają wpływ na jakość dostarczanej energii. Są przypadki, że z winy transformatora duże obszary kraju nie mają dostępu do energii elektrycznej.

Streszczenie

Badania termowizyjne można wykorzystywać nie tylko w budownictwie w celu ustalenia strat ciepła. Można z nich także korzystać w elektroenergetyce. Ten rodzaj badania umożliwia ocenę stanu instalacji i urządzeń elektrycznych. Technologia termowizyjna daje szansę zdiagnozowania zagrożeń powstających w instalacji i urządzeniach elektrycznych. Można ją uznać za swojego rodzaju system wczesnego ostrzegania stanowiący ochronę przed stratami spowodowanymi pożarem, którego przyczyną były wady instalacji lub urządzeń elektrycznych. Wykonując zdjęcia termowizyjne instalacji lub urządzenia elektrycznego i analizując rozkład temperatur ujawniony na tych zdjęciach można ustalić miejsce potencjalnej awarii i zarzewia pożaru, co pozwala na podjęcie właściwych działań zapobiegających katastrofie. Należy pamiętać, iż 80% z ogólnej liczby pożarów wynikających z używania energii elektrycznej są to pożary spowodowane wadliwą instalacją lub urządzeniami elektrycznymi.

Abstract

Thermovision and the question of fire safety

Thermovision inspection can be used not only in construction in order to estimate heat losses. It can be also used in electrical power engineering. This kind of inspection enables an estimation of condition of power system or electrical equipment. Thermovision technology gives an opportunity to diagnose dangers arising in power system or electrical equipment. It can be recognized as sort of early warning system created protection against losses caused by fire caused by defects of power system or electrical equipment. To make thermovision photos of power system or electrical equipment and to analyse distribution of temperature presented on these photos it is possible to find potential failures which can be mainspring of blaze. This gives a chance of taking proper actions to prevent disaster. One should remember, that 80% of general number of fires as a result of using electric energy there are fires caused by defected power system or electrical equipment.

Funkcją instalacji elektrycznych jest przewodzenie prądu i dostarczanie go do odbiorników końcowych, gdzie energia elektryczna przekształcana jest na inne formy energii (cieplną, mechaniczną). W ciągu instalacji elektrycznych wbudowane są urządzenia niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego jej funkcjonowania, a więc transformatory, styczniki, rozłączniki, bezpieczniki, zaciski, itd. Połączenie instalacji z wymienionymi urządzeniami odbywa się na drodze łączenia mechanicznego w postaci połączenia za pomocą śrub lub połączenia zaciskowego.

Z podstaw elektrotechniki wiadomo, że połączenie mechaniczne przewodników prądu tworzy na granicy połączeń warstwę oporową. Warstwa ta pod wpływem utleniania się z czasem i pod wpływem naprężeń mechanicznych wywoływanych zmianami temperatury zwiększa swoją rezystancję, co powoduje dalszy wzrost temperatury w tym miejscu, większe naprężenia i następnie poluźnienie kontaktu. Proces ten trwa do momentu upalenia się styku, a w najgorszym przypadku do zainicjowania pożaru.

Na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na rysunku 1. przedstawione zostały dane statystyczne z lat 2000–2010 pożarów spowodowanych wadami instalacji elektrycznych lub wadami urządzeń grzejnych, nieprawidłową eksploatacją instalacji lub urządzeń grzejnych oraz elektrycznością statyczną. W obszarach czarnych wykresu zaznaczone zostały liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych z wyłączeniem innych wymienionych przyczyn pożarów wynikających z używania energii elektrycznej. Udział tych przyczyn w ogólnej liczbie pożarów od urządzeń elektrycznych bezsprzecznie jest największy i przekracza 80%.

Na rysunku 2. zestawiony został udział liczby pożarów spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych (bez urządzeń grzewczych) oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie pożarów. Średnio w badanych latach wynosił on około 3,74%. Ta liczba wydaje się na pierwszy rzut oka niewielka. Jeśli posłużymy się danymi bezwzględnymi i policzymy średnią liczbę pożarów w ciągu miesiąca spowodowanych wadami instalacji i urządzeń elektrycznych, otrzymamy rozkład jak na rysunku 3. Średnia miesięczna z tych lat wynosi 488 pożarów i niewiele odbiega od liczby pożarów w poszczególnych latach.

Pożary, których zarzewiem jest wadliwa instalacja elektryczna lub wadliwe urządzenia elektryczne, zdarzają się pomimo obowiązkowych pomiarów w okresie eksploatacji, które obejmują pomiary rezystancji izolacji, uziemienia, skuteczności urządzeń zabezpieczających. Okresowe kontrole obejmują również sprawdzenie doboru przewodów do obciążalności prądowej, nastaw urządzeń zabezpieczających, poprawności połączeń. Zalecany jest również, w przypadku wątpliwości dotyczących połączeń przewodów instalacji, pomiar rezystancji połączenia – która nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów. Część tych zabiegów konserwacyjnych wykonywana jest na pracujących (pod napięciem) instalacjach, inne wymagają odłączenia zasilania.

W trakcie wyłączenia zasilania zalecane jest między innymi skontrolowanie i dokręcenie wszelkich połączeń przewodów. W przypadku rozdzielnic nn czy SN trudno sobie wyobrazić, że wszystkie połączenia przewodów i elementów instalacji są w ten sposób konserwowane. Kontrolowane są zazwyczaj główne przewody/szyny zasilające, niezależnie od tego, czy tego wymagają, czy nie, gdyż nie sposób jest zdiagnozować, który zacisk wymaga dokręcenia, chyba że jest widoczne przegrzanie lub nadpalenie (zacisku, izolacji). Dokręcenie poluzowanego zacisku nie zawsze będzie korzystnym rozwiązaniem, bo faktycznie nie jest znany stopień utlenienia styków i jego wpływ na wartość nagrzewania się takiego styku.

Dokręcenie w rzeczywistości spowoduje tylko większy docisk warstw tlenków stykających się metali, co praktycznie nie rozwiązuje problemu, lecz tylko odsuwa go w czasie – oby do następnego przeglądu. Działanie takie jest faktycznie wypełnianiem obowiązku administracyjnego, jednakże skuteczność jego jest zupełnie przypadkowa. Taki sposób postępowania miał uzasadnienie kilkadziesiąt lat temu, kiedy systemy nie były tak skomplikowane jak obecnie, przewidywalny był charakter odbiorników, budowane urządzenia rozdzielcze nie były tak kompaktowe (lepsze chłodzenie), księgowi nie mieli udziału w projektowaniu, technologia pomiarowa nie dawała takich możliwości jak obecnie.

Technologia termowizyjna stwarza możliwości diagnozowania zagrożeń w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w rzeczywistych warunkach eksploatacji bez konieczności wyłączania zasilania, co w wielu obiektach jest czasochłonną i kosztowną operacją. Obserwowany rozkład temperatur instalacji, zacisków, urządzeń, daje jednoznaczną informację w konfrontacji z dopuszczalnymi temperaturami pracy elementów o konieczności interwencji. Poniżej przedstawione zostaną przykłady rzeczywistych przypadków z koniecznym komentarzem.

Przed przystąpieniem do opisu przypadków warto przytoczyć kilka zdań na temat teorii pomiarów rozkładów temperatury w metodzie termowizyjnej. W codziennym życiu nie zastanawiamy się, iż żyjemy w przestrzeni wypełnionej promieniowaniem elektromagnetycznym, którego pewny zakres możemy obserwować na własne oczy, zaś inny rejestrujemy receptorami wrażliwymi na temperaturę. Zakres promieniowania rejestrowany wzrokiem nazywamy powszechnie światłem, odczuwany receptorami nazywamy ciepłem/zimnem. Światło, kojarzone ze słońcem lub innymi źródłami (np. żarówka), jest falą elektromagnetyczną powstającą na poziomie powłok elektronowych wzbudzonych atomów pierwiastków. W przypadku słońca wzbudzeniem jest reakcja syntezy jądrowej zachodząca na Słońcu, w przypadku żarówki – prąd elektryczny. W obu przypadkach za pomocą siatkówki oka „widzimy” tę energię.

Pamiętamy z doświadczeń szkolnych rozszczepienie światła za pomocą szklanego pryzmatu, gdzie otrzymywany był obraz tęczy. Charakteryzuje się on tym, że na jego krańcach obserwowane są dwa kolory: niebieski i czerwony. Pośrodku cała gama kolorów: zielony, żółty, pomarańczowy. Fizycy zmierzyli i przypisali każdej barwie jakąś energię, co z kolei jednoznacznie wyznacza temperaturę. Oczywiście każda barwa to jest nadal promieniowanie elektromagnetyczne, tylko usystematyzowane pod względem jego charakterystycznej cechy, jaką jest długość fali promieniowania. Związek między energią fali a jej długością jest następujący: E=c · h/l, gdzie: c – prędkość światła, h – stała Planca, l – długość fali.

Największą energię (w rozszczepionym widmie) posiada promieniowanie o barwie niebieskiej, co oznacza, że jest ona emitowana przez ciało o temperaturze wyższej niż ciało, które emituje światło o barwie czerwonej. Światło słoneczne postrzegamy jako białe ze względu na występowanie mieszaniny różnych fal elektromagnetycznych o różnych energiach. Jeżeli będziemy trzymali odpowiednio długo metalowy pręt w palenisku, to może rozgrzać się do takiej temperatury, że po wyjęciu będzie emitował białe światło. W miarę upływu czasu jego temperatura będzie spadała (wyjęcie z ogniska = nie jest dostarczana energia) i kolejno będzie zmieniała się jego barwa na żółtą, pomarańczową, czerwoną, ciemnoczerwoną.

Dostrzeżemy jeszcze jego barwę na granicy ciemnej czerwieni, a następnie ogrzana część przyjmie kolor pozostałej części. Pręt przestanie emitować światło. Barwa, jaką zaobserwowaliśmy w postaci ciemnej czerwieni, oznacza, że pręt miał temperaturę około 525°C (fot. 1.). Jest to graniczna wartość energii odbierana przez ludzkie oko. Zbliżając dłoń do stygnącego pręta czujemy jego ciepło, ale nie możemy już zobaczyć energii emitowanej przez „schłodzony” pręt. Nadal będziemy mogli odczuwać fizykalnie temperaturę stygnącego pręta prawie do momentu, aż osiągnie ono temperaturę naszego ciała.

Oczywiście nawet w temperaturze otoczenia, załóżmy +20°C, zachodzi emisja promieniowania, ale jest ono tak słabe, że nie potrafimy go „zobaczyć”. To promieniowanie, które czujemy, ale go już nie widzimy, nazywane jest właśnie promieniowaniem podczerwonym. Emisja promieniowania elektromagnetycznego ustaje dopiero w temperaturze zera bezwzględnego tj. w temperaturze (minus) 273,15°C, której człowiek właściwie jeszcze nie potrafi osiągnąć.

Aby mierzyć temperaturę ciał w zakresie niewidocznym dla oka ludzkiego, skonstruowane zostały matryce, których zasada działania jest podobna do zasady działania siatkówki oka ludzkiego, z tą różnicą, że elementy tej matrycy potrafią rozróżniać energię w całkowicie innym zakresie, niż potrafi to ludzkie oko. Zasada działania matryc w przybliżeniu podobna jest do matryc współczesnych fotograficznych aparatów cyfrowych.

Wykorzystując kamerę termowizyjną wyposażoną w taką matrycę można zbadać rozkład temperatury w elementach instalacji elektrycznej. Wzrost temperatury lokalnie może być powodowany przez niewłaściwy kontakt elementów instalacji lub na skutek zwiększonego obciążenia. Na fotografiach przedstawiono kilka przykładów wadliwie pracujących instalacji elektrycznych, które mogły być źródłem pożarów, a te – źródłem strat materialnych (a być może także strat w ludziach), znacznie przewyższających koszty zlecenia badania termowizyjnego.

Należy zaznaczyć, iż kolory, w jakich prezentowane są zdjęcia termowizyjne, nie mają związku z kolorami w widmie rozszczepionego światła białego. Są one dobierane wyłącznie pod kątem jak najlepszego zaprezentowania wyników pomiarów, a przypisywane im temperatury należy interpretować zgodnie z legendą, która powinna być zamieszczona przy każdym zdjęciu termowizyjnym.

Przykład 1.

Złącze kablowe przewodów o przekroju 120 mm2 Al i 95 mm2 Cu. Obciążenie faz równomierne na poziomie około 95 A, obciążenie ciągłe dopuszczalne 242 A. Złącze na fazie L2 wykazuje temperaturę wyższą o około 20,0°C w stosunku do pozostałych faz (fot. 2.). Wzrost obciążenia do wartości dopuszczalnej prawdopodobnie spowoduje przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy izolacji. Złącze to było powodem dwukrotnej awarii z powodu przegrzania izolacji i pojawienia się zadymienia. Po usunięciu kolejnej awarii została zlecona kontrola termowizyjna. Konsekwencją badania było odłączenie obciążenia i demontaż złącza. Podejrzewaną przyczyną przegrzewania się złącza były zaciski złącza, które po zdemontowaniu nie wykazywały jednak śladów utlenienia.

Przyczyna została zidentyfikowana po rozebraniu złącza (fot. 3.). Powodem przegrzewania złącza był otwór w zworze łączącej zaciski, który zmniejszał o około połowę jej przekrój czynny. Zwora stanowiła element oporowy dla wysokich wartości prądów. Po wymianie zacisków awaria nie powtórzyła się.

Przykład 2.

Złącze kablowe w szafie rozdzielczej. Zmierzone wartości prądów w poszczególnych fazach wynosiły: L1 – 39 A, L2 – 40 A, L3 – 38 A, przewód N – 48 A. Informacje, jakie można uzyskać z tego zdjęcia, są następujące: jedne końcówki przewodów fazowych nie wykazują podwyższonej temperatury w miejscu mocowania (dolne), drugie zaś ich końce wykazują podwyższoną temperaturę (górne). Jeszcze wyższą temperaturę wykazuje przewód N w miejscu mocowania w zacisku (około +45°C). Jednocześnie temperatura przewodu N jest najwyższa w stosunku do przewodów pozostałych faz (poza miejscem mocowania w zacisku), co jest wynikiem nagrzewania się w miejscach mocowania oraz największą wartością obciążenia, to może być wynikiem nieskompensowanej mocy biernej odbiorników. Przewód N widoczny poniżej zacisku wykazuje równomierną temperaturę na całej widocznej części, wyższą od temperatur przewodów fazowych (fot. 4.).

Przykład 3.

Bezpieczniki, kolorem zielonym zaznaczony został obszar o temperaturze z zakresu +55,0°C ¸ +71,4°C. Należy mieć na uwadze, że wartości temperatur zmierzone zostały po około 20 minutach od otwarcia metalowych drzwi rozdzielnicy znajdującej się we wnęce niewiele większej od wymiarów rozdzielnicy. Wnęka, do której wmontowano rozdzielnice, zamknięta była drewnianymi drzwiami. Wnęka była wentylowana grawitacyjnie wyłącznie przez przepusty na kable prowadzone do niższej i wyższej kondygnacji. Oczywiście przepusty wypełnione były kablami, a wentylacja odbywała się pomiędzy kablami. Temperatura na zewnątrz rozdzielnicy (we wnęce) wynosiła około +30°C, zaś rzeczywista temperatura obudowy bezpieczników w trakcie ich pracy była wyższa ze względu na upośledzone chłodzenie (fot. 5.).

Pozostało zatem podjąć decyzję, czy w takim przypadku jest to wynik niewłaściwej pracy rozdzielnicy, czy też zbytniego obciążenia obwodów. W tym przypadku występuje problem wynikający z braku informacji w katalogach elementów, takich jak np. bezpieczniki, styczniki, o dopuszczalnej ciągłej temperaturze na obudowie elementu, która jest wynikiem obciążenia tego elementu. W danych katalogowych podawana jest maksymalna temperatura otoczenia, w jakiej element może pracować, a to jest zupełnie inna kwestia. W przypadku przewodów podawana jest maksymalna dopuszczalna temperatura ciągłej pracy izolacji i ma ona odniesienie do temperatury otoczenia.

Przykład 4.

Złącze szynowe, obciążenie faz równomierne, o wartości około 200 A. Temperatura skrajnego lewego złącza osiąga wartość około +110°C, wymagana jest zatem natychmiastowa interwencja (fot. 6.).

Przykład 5.

Zaciski wyjściowe transformatora WN. Obciążenie faz na poziomie około 60% obciążenia maksymalnego. Temperatury na zaciskach przekraczają 100°C, najbardziej przegrzewany jest zacisk na fazie L3. Znacznie wyższą temperaturę posiada podstawa izolatora fazy L2 w porównaniu z podstawami pozostałych dwóch faz. Wymagana jest natychmiastowa interwencja (fot. 7.).

Rzeczą wspólną opisanych powyżej przypadków jest oczywiście ciepło, które wydzielane jest w miejscach, gdzie dochodzi do niewłaściwego kontaktu. Pomijając chwilowo sprawy bezpieczeństwa, ciepło wydzielane w tych miejscach jest bezużytecznie tracone. Oczywiście można to bez trudu policzyć. Średnia temperatura szyn odbiorczych na długości około 5 m dla każdej fazy (ostatni przypadek) miała temperaturę około 40°C, przy temperaturze otoczenia około 25°C – latem. W okresie zimowym, w pomieszczeniu transformatora występują temperatury niewiele wyższe niż na zewnątrz, a więc rośnie różnica temperatur, która jest siłą napędową strat energii elektrycznej, zamienianej na ciepło.

Załączone zdjęcia termowizyjne wydają się stosunkowo prostymi kolorowymi obrazami, na których każdy może rozpoznać obszary o wysokich i niskich temperaturach. Jednak nic bardziej mylnego. Każdy z nas musiał przynajmniej raz życiu wykonać badanie RTG. Aby takie zdjęcie było użyteczne z medycznego punktu widzenia, technik musi wiedzieć, jak ustawić pacjenta, czy potrzebny jest kontrast lub filtr, jaka jest niezbędna, ale bezpieczna dawka promieniowania. Po otrzymaniu zdjęcia RTG zapewne każdy z zaciekawieniem przyglądał się i próbował odgadnąć, co oznaczają widoczne na zdjęciu odcienie od jasnoszarego czasem aż do czarnego koloru, czy to obraz zdrowej czy chorej tkanki. I dalej nic nie było wiadome, dopiero po przeczytaniu opisu zdjęcia sporządzonego przez lekarza okazywało się, czy jesteśmy zdrowi, czy też potrzebujemy pomocy medycznej.

Również w przypadku wykonywania zdjęć termowizyjnych niezbędna jest wiedza zarówno o warunkach otoczenia badanego obszaru (pora dnia, wpływ słońca, stan zachmurzenia, wilgotność powietrza – w przypadku przestrzeni otwartych), o wpływie otoczenia na badany obszar, właściwościach fizycznych badanych materiałów (emisyjność, stopień utlenienia), a także materiałów otaczających, zachowywania się badanych przedmiotów (np. drgania), pozycji operatora (odległość, kąt ustawienia kamery). Prawidłowa interpretacja wyników polega na klasyfikacji zagrożenia i ustaleniu priorytetów interwencji biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki. Nacisnąć spust migawki w kamerze termowizyjnej może każdy, kto ją posiada, ale nie każdy potrafi prawidłowo zanalizować obraz, który otrzymał.

Jeśli chcemy więc otrzymać rzetelny raport z wnioskami, które zrealizują cel zamówienia, należy pamiętać, iż to nie cena powinna decydować o wyborze wykonawcy, a wyłącznie kwalifikacje i doświadczenia autora. Nie chodzi bowiem o to, aby otrzymać zdjęcia termowizyjne, ale aby zdefiniować problem i znaleźć jego rozwiązanie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.