elektro.info

Zakłócanie transmisji sygnałów analogowych spowodowane bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w przewód odgromowy linii WN

Schemat ideowy łącza ETN
Tomasz Zdziarski

Schemat ideowy łącza ETN


Tomasz Zdziarski

W artykule przedstawiono model linii 110 kV oraz modele nadawczego i odbiorczego urządzenia elektroenergetycznej telefonii nośnej ETN wraz z urządzeniem sprzęgającym ETN z przewodem fazowym linii WN. W badaniach uwzględniono interferencyjne zakłócenia sygnałów analogowych (mowy ludzkiej). Zakłóceniem był sygnał będący odpowiedzią układu linia WN – ETN na wymuszenie, jakim jest bezpośrednie wyładowanie piorunowe w wybrane elementy tej linii.

Zobacz także

dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dr inż. Józef Jacek Zawodniak Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych...

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych wytycznych, najlepiej przedstawionych w postaci zbioru zaleceń czy przewodnika postępowania. Naukowcy zaś lubują się w analizie złożoności samego zjawiska fizycznego, najlepiej z wykorzystaniem zaawansowanego aparatu teoretyczno-matematycznego, operując przy tym dużym stopniem uogólnienia.

dr. inż. Jarosław Wiater Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi....

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi. Niestety, wiele osób dostrzega tylko zalety danych rozwiązań technicznych zapominając o ich wadach.

dr. inż. Jarosław Wiater Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.) Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel...

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel pokryje nam poniesione straty. Niestety, w życiu jest zupełnie inaczej niż w teorii. Bardzo często okazuje się, że dopiero gdy ubezpieczony obiekt lub rzecz ulegnie uszkodzeniu, zmienia się nasze postrzeganie umowy ubezpieczeniowej. Nagle przypominamy sobie ciągle aktualne przysłowie „mądry Polak...

Od kilkudziesięciu lat znana jest w Polsce i na świecie technika przesyłania sygnałów informacyjnych (w tym również mowy) przy wykorzystaniu przewodów elektroenergetycznych linii przesyłowych. Sygnałem nośnym jest odpowiednio zmodulowane napięcie (lub prąd) wysokiej częstotliwości (w.cz.) nałożone na napięcie o częstotliwości 50 lub 60 Hz. Pomimo coraz powszechniej stosowanego systemu transmisji sygnałów informatycznych, bazującego na torach światłowodowych, podwieszanych do przewodów linii lub będących integralnym elementem linki odgromowej, nadal wykorzystywane są łącza w.cz.

Najpowszechniejszy w Polsce jest system określany skrótem ETN (elektroenergetyczna telefonia nośna). ETN pracuje w przedziale częstotliwości 40–450 kHz [1]. Na rysunku 1. przedstawiono uproszczony schemat ideowy łącza ETN.

Sygnały w.cz. przesyłane przewodami fazowymi linii WN ze względu na sposób ich kształtowania i transmisji są podatne na zakłócenia. Można mówić o dwóch rodzajach zakłóceń takiego sygnału. Pierwszy, to tzw. zakłócenia wewnętrzne, mające postać szumu (niebrane przez autora pod uwagę w badaniach) oraz zakłócenia, które mogą powstać w wyniku interferencji sygnału nośnego i zakłócającego. Na zakłócenia interferencyjne są w szczególności podatne tory transmisyjne z modulacją amplitudy [2].

W przypadku transmisji sygnałów w.cz. liniami elektroenergetycznymi zakłóceniami mogącymi zniekształcać sygnał informatyczny są przede wszystkim różnego rodzaju przepięcia, w tym i przepięcia atmosferyczne.

Celem badań autora jest opracowanie modelu: urządzenia nadawczego i odbiorczego ETN, uwzględniającego nadawanie i odbiór sygnałów analogowych, urządzenia sprzęgającego urządzenie ETN z przewodem fazowym linii WN oraz uproszczony model samej linii WN. Modele te wykonane w programie MATLAB/SIMULINK posłużą do dokonania badań odporności transmitowanych sygnałów w.cz. na bezpośrednie wyładowanie piorunowe w elementy linii przesyłowej WN.

Model symulacyjny linii 110 kV

Z uwagi na skupienie się na potencjalnych możliwościach zakłóceń sygnałów w.cz. (wysokiej częstotliwości) wewnątrz urządzenia ETN, model linii 110 kV dla potrzeb badań potraktowano marginalnie. Jako model pojedynczego przęsła linii zastosowano zaimplementowany w bibliotece SimPower-Systems pakietu MATLAB/SIMULINK tzw. model Bergerona [4], którego podstawową zaletą jest to, że znacznie przyspieszony jest proces obliczeniowy, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby zmiennych stanu niż w przypadku np. modelu łańcuchowego [3]. Jako słup zamodelowano szeregowo połączoną indukcyjność i rezystancję odpowiadającą rezystancji uziemienia tego słupa (dla uproszczenia przyjęto jako stałą niezależnie od wartości płynącego przez słup prądu).

Poza tym przyjęto następujące uproszczenia i założenia:

 • przyjęto, że ziemia jest idealnie przewodząca,
 • rezystancja uziemienia słupa wynosi 10Ω,
 • indukcyjność słupa wynosi 20,6 µH,
 • nieuwzględniono nieliniowej charakterystyki pojemności i konduktancji linii charakterystycznych przy występowaniu zjawiska ulotu,
 • pominięto zjawisko naskórkowości,
 • pominięto szczegółową charakterystykę zjawiska przeskoku na izolatorze,
 • założono, że do linii podłączony jest symetryczny odbiór trójfazowy o współczynniku mocy cosφ=0,93,
 • linia zasilana jest z sieci sztywnej,
 • linia nie jest na końcach zabezpieczona przeciwprzepięciowo,
 • pominięto zwis przewodów,
 • założono, że w czasie symulacji linia nie jest zasilana (napięcie sieci sztywnej jest 0 V).

Do obliczeń przyjęto linię o następujących parametrach:

 • odległość pomiędzy przęsłami 300 m,
 • słupy stalowe serii B2,
 • przewody fazowe 3×AFL-6 (240 mm2),
 • przewód odgromowy 1×AFL-1,7 (70 mm2),
 • izolatory liniowe długopniowe o wysokości ok. 1,5 m (przyjęto 50-procentowe napięcie przeskoku 574 kV dla biegunowości dodatniej napięcia i 674 kV dla biegunowości ujemnej napięcia).

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690; DzU nr 33 z 2003 r., poz. 270; DzU nr 109 z 2004 r., poz. 1156; DzU nr 201 z 2008 r., poz. 1238; DzU nr 228 z 2008 r., poz. 1514; DzU nr 56 z 2009 r., poz. 461; DzU nr 239 z 2010 r., poz.1597) stwierdzono, że:

 • budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi (obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 53 ust. 2),
 • instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych (§ 184 ust. 3).

Uszkodzenia piorunowe

Oddziałujące na obiekt pioruny mogą powodować uszkodzenie samego obiektu oraz zagrożenie znajdujących się w nim osób i zawartości, włącznie z uszkodzeniami wewnętrznych systemów. Uszkodzenia i awarie mogą również rozszerzać się na otoczenie obiektu oraz lokalne środowisko. Zasięg tego rozszerzenia zależy od właściwości obiektu i wyładowania piorunowego. Główne właściwości obiektów ze względu na skutki oddziaływania piorunowegodotyczą:

 • materiałów konstrukcyjnych,
 • funkcji,
 • użytkowników i zawartości,
 • przyłączonych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz rurociągów,
 • istniejących lub przewidywanych środków ochrony,
 • zasięgu rozprzestrzeniania zagrożenia.

W tabeli 1. przedstawiono skutki oddziaływania pioruna na różne typy obiektów.

Rodzaje strat

Straty, jakie mogą wystąpić w obiekcie, są następujące:

 • L1 utrata życia ludzkiego,
 • L2 utrata usług publicznych,
 • L3 utrata dziedzictwa kulturowego,
 • L4 utrata wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości.

Aby ustalić, czy ochrona odgromowa obiektu jest potrzebna, należy dokonać oceny ryzyka. Ryzyko R jest wartością prawdopodobnych średnich rocznych strat. Następujące ryzyka powinny być brane pod uwagę:

 • R1 – ryzyko utraty życia ludzkiego,
 • R2 – ryzyko utraty usługi publicznej,
 • R3 – ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.

Aby wyznaczyć wartość ryzyka R, należy obliczyć jego komponenty. Każde ryzyko R jest sumą jego komponentów. Komponenty ryzyka dla obiektu:

 • komponent związany z fizycznym uszkodzeniem obiektu,
 • komponent związany z awarią wewnętrznego układu wywołaną przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP) lub przez przepięcia indukowane w liniach wchodzących do obiektu,
 • komponent związany z porażeniem istot żywych napięciami dotykowymi wewnątrz obiektu i napięciami krokowymi w strefach do 3 m na zewnątrz obiektu.

Model symulacyjny układu sprzęgającego urządzenie ETN z linią WN

Posiłkując się danymi zawartymi w [5, 6, 7, 8] zbudowano model symulacyjny układu sprzężenia jednoprzewodowego przedstawiony na rysunku 2. Widoczne na rysunku 2. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe to ograniczniki iskiernikowe zamodelowane w sposób analogiczny jak zamodelowano przeskok na izolatorze. Napięcie przebicia w tym przypadku wynosi 1,45 kV. Na rysunku 3. pokazano ogólny model linii 110 kV z urządzeniami sprzęgającymi.

W modelu z rysunku 3. w poszczególnych blokach przedstawiono modele: źródła i odbioru trójfazowego, przęseł linii 110 kV, słupów wraz z izolatorami, urządzeń sprzęgających ETN z linią WN, wyładowania piorunowego oraz bloki odpowiedzialne za zapis otrzymanych wyników, które wykorzystano w dalszej analizie.

Model symulacyjny do badania zakłóceń interferencyjnych sygnałów analogowych

Sygnał analogowy przesyłany przewodami linii WN modulowany jest amplitudowo techniką SSB-SC. W celu określenia odporności tego sygnału na zakłócenie piorunowe, zaproponowano model pozwalający dodać do sygnału zmodulowanego SSB-SC sygnał zakłócający będący odpowiedzią linii w wybranym punkcie na wymuszenie piorunowe (wyniki symulacji z modelu z rysunku 3.). Sygnał będący sumą sygnału w.cz. (SSB-SC) i zakłócającego jest demodulowany w trójstopniowym demodulatorze SSB-SC i porównany ze zdemodulowanym oryginalnym sygnałem. Oryginalnym sygnałem informacyjnym jest przebieg sinusoidalny o częstotliwości 350 Hz. Różnica pomiędzy zdemodulowanym sygnałem zakłóconym a niezakłóconym jest błędem informacji. Urządzenie nadawcze i odbiorcze ETN zamodelowano jako trójstopniowy modulator i demodulator o parametrach zgodnych z [9]. Na rysunku 4. pokazano model pozwalający dokonać serii badań zakłóceń interferencyjnych sygnału SSB-SC.

Symulacje

Założono następujące warianty badań dokonane na modelu z rysunku 3.:

 • piorun trafia w środek przewodu odgromowego – wariant „so”,
 • piorun trafia w pierwsze przęsło (od strony sieci) w przewód odgromowy – wariant „po”.

Jako wymuszenie zastosowano źródło napięciowe o zadanych trzech kształtach impulsu napięciowego i trzech amplitudach.

Tak otrzymane wyniki wykorzystano jako wymuszenie w modelu z rysunku 4. W badaniu zakłóceń interferencyjnych rozpatrzono kilka reprezentatywnych kanałów informacyjnych. Przy czym jako kanał wg [10] rozumiemy zespół środków technicznych umożliwiających przesyłanie sygnałów mowy w wyodrębnionym paśmie częstotliwości. Dokonane badania pozwoliły ocenić odporność wybranych pasm częstotliwości (czyli kanałów) na zakłócenie pochodzące od bezpośredniego wyładowania piorunowego w elementy linii WN. Dokonano następujących analiz:

 • wpływ wyładowania na odporność kanałów transmisyjnych,
 • wpływ miejsca uderzenia pioruna na amplitudę błędu sygnału odbieranego,
 • wpływ stromości wyładowania o dodatniej biegunowości na amplitudę błędu sygnału odbieranego,
 • wpływ stromości wyładowania o ujemnej biegunowości na amplitudę błędu sygnału odbieranego,
 • wpływ amplitudy wyładowania o dodatniej biegunowości na amplitudę błędu sygnału odbieranego,
 • wpływ amplitudy wyładowania o ujemnej biegunowości na amplitudę błędu sygnału odbieranego.

Na rysunkach 5–10 przedstawiono wyniki badań ww. analiz.

Wnioski

Na podstawie wykresów z rysunków 5-10 wyciągnięto następujące wnioski:

 • pomimo że wyładowanie następuje w przewód odgromowy, to zakłócenie występuje w przewodzie fazowym,
 • sygnał wysokiej częstotliwości SSB-SC zmodulowany informacją, jaką jest mowa człowieka, podlega zakłóceniu w takim stopniu, że po zdemodulowaniu odebrana informacja może być niezrozumiała,
 • im dalej od punktu zainstalowania urządzenia odbiorczego ETN następuje wyładowanie, tym większa odporność kanałów na zakłócenie powstałe od bezpośredniego wyładowania piorunowego w linię WN,
 • większa amplituda błędu w sygnale odbieranym jest dla przypadków, gdy wymuszeniem jest wyładowanie o ujemnej biegunowości,
 • stromość wyładowania piorunowego nie ma takiego znaczenia w przypadku wyładowań w dalszą część linii jak w przypadku wyładowań w początek linii,
 • najbardziej odporne na zakłócenia pochodzące od bezpośredniego wyładowania piorunowego w linię WN są kanały dla większych częstotliwości nośnych (powyżej 700 kHz),
 • większe amplitudy wyładowania piorunowego powodują powstawanie mniejszej wartości błędu odczytu informacji.

Literatura

 1. S. Kujszczyk i inni, Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa 1997.
 2. S. Haykin, Systemy telekomunikacyjne, t. 1, Wydawnictwa Komunikacji I Łączności, Warszawa 2004.
 3. S. Bernas, Z. Ciok, Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego, WNT, Warszawa 1977.
 4. The Bergeron Method for Determining Line Reflections in Transient Phenomena. Texas Instruments, SDYA014, October 1996.
 5. Katalog części zamiennych oraz opis i instrukcja użytkowania urządzenia sprzęgającego FS, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „TELMECH-TELKOM” Sp. o.o.
 6. PN-87/E-06130/01 Telekomunikacja w energetyce. Układy sprzężenia. Ogólne wymagania i badania.
 7. PN-87/E-06130/03 Telekomunikacja w energetyce. Układy sprzężenia. Filtry sprzęgające. Wymagania i badania.
 8. PN-87/E-06130/04 Telekomunikacja w energetyce. Układy sprzężenia. Kondensatory sprzęgające i dzielniki pojemnościowe. Wymagania i badania.
 9. Opis i instrukcja użytkowania stojaka urządzeń w.cz. ETN-4, Państwowe Zakłady Teletransmisyjne, Warszawa 1978.
 10. PN-85/E-06129 Telekomunikacja w energetyce. Energetyczna telefonia nośna. Wymagania ogólne.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.