elektro.info

Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet

Rys. 1. Układ do pomiaru parametrów transmisyjnych na przykładzie ogranicznika przepięć RST NET PoE z zastosowaniem miernika Lantek

Rys. 1. Układ do pomiaru parametrów transmisyjnych na przykładzie ogranicznika przepięć RST NET PoE z zastosowaniem miernika Lantek

Sieci Ethernet to już nie tylko sieci komputerowe, ale przede wszystkim uniwersalne media dla wszelkiego rodzaju systemów transmisji. Ogromne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu standardu zasilania Power over Ethernet (PoE), który znacząco przyczynił się do rozszerzenia obszaru zastosowań tej technologii. Doskonały przykład stanowią systemy monitoringu wizyjnego (VSS – Video Surveilance System, potocznie CCTV), gdzie jednym przewodem 4-parowym możliwa jest transmisja sygnału wizyjnego, sterowanie oraz zasilanie kamery. Należy pamiętać, że takie systemy mogą być szczególnie wrażliwe na skutki oddziaływania wyładowań atmosferycznych.

treść sponsorowana

Niskie poziomy sygnałów transmisji danych oraz mała odporność na udary urządzeń elektronicznych powodują, że sieci Ethernet są szczególnie podatne na uszkodzenia w wyniku przepięć, zwłaszcza w przypadku rozległych sieci okablowania strukturalnego. Coraz wyższe klasy okablowania oraz szybkości transmisji danych powodują, że do ochrony takich systemów przed skutkami wyładowań konieczne jest stosowanie wysokiej jakości ograniczników przepięć (SPD).

Wytrzymałość udarowa ograniczników do sieci Ethernet

Podstawowym parametrem każdego ogranicznika przepięć jest wytrzymałość udarowa. Określa ona, jakie prądy udarowe o znormalizowanych kształtach SPD jest w stanie wytrzymać bez uszkodzenia. Najczęściej stosowane w badaniach są udary: In (Imax) o kształcie 8/20 µs oraz udar Iimp, któremu przypisuje się najczęściej kształt 10/350 µs. Pierwszy z nich odpowiada umownie prądom, które mogą zaindukować się w instalacji na skutek pośredniego oddziaływania pioruna, natomiast udar Iimp charakteryzuje częściowy prąd pioruna. O wytrzymałości ogranicznika decyduje wartość szczytowa prądów udarowych. Parametry udarowe SPD powinny być potwierdzone na podstawie prób, zgodnie z normą produktową PN-EN 61643-21 [1]. 

Ograniczenia standardu RJ45

Typowe wytrzymałości profesjonalnych ograniczników przepięć do ochrony obwodów sygnałowych w obudowach z zaciskami śrubowymi wynoszą Imax ≈ 10÷20 kA (kategoria C2) oraz Iimp ≈ 2,5÷5 kA (kategoria D1). Inaczej wygląda to w przypadku ograniczników do sieci Ethernet. Złącza RJ45 narzucają istotne ograniczenia: przy udarach o kształcie 8/20 µs maksymalna wytrzymałość kategorii C2 może wynosić 2÷2,5 kA w zależności od jakości gniazda. Przy prądach o wyższych wartościach szczytowych następuje najczęściej uszkodzenie pinów, skutkujące przerwaniem ciągłości linii transmisyjnej. Sprawdź >>

charakterystyki transmisyjne kat 6 wg TIA/EIA 568

Rys. 2. Przykładowe charakterystyki transmisyjne kat. 6 wg TIA/EIA 568 ograniczników przepięć: RST NET PoE zgodny z kat. 6 (po lewej) oraz „zgodnego z okablowaniem kategorii 6” (po prawej)

Może nastąpić także zespawanie wtyczki z gniazdem, które skutkuje z kolei trwałym uszkodzeniem fizycznym pinów przy próbie rozłączenia. W przypadku wytrzymałości na częściowe prądy pioruna, typowe wartości deklarowane przez producentów dla kategorii D1 to Iimp ≈ 1 kA. Trzeba podkreślić, że są to wartości odpowiadające wytrzymałości pojedynczej żyły względem uziemienia. Podawanie przez producentów wyższych wytrzymałości może zatem budzić pewne wątpliwości. Niektórzy deklarują wytrzymałość całego ogranicznika jako sumę prądów udarowych, które mogą być odprowadzone z wszystkich żył – niestety często są to wartości niepotwierdzone żadnymi badaniami.

Porównując wytrzymałości ograniczników do sieci Ethernet z parametrami standardowych SPD, może nasuwać się pytanie, czy Imax ≈ 2 kA wystarczy. Wyższe poziomy odporności można by uzyskać poprzez zastosowanie zacisków śrubowych lub LSA, mogłoby się to jednak wiązać z pogorszeniem właściwości transmisyjnych takiego ogranicznika. Należy tu zwrócić uwagę na charakterystykę przewodu wielożyłowego ze skręconymi parami, który najczęściej jest dodatkowo ekranowany: przepięcia, które zaindukują się w pojedynczej żyle takiego przewodu, będą znacznie mniejsze w porównaniu do zwykłego przewodu jednoparowego nieekranowanego. Zatem odporności SPD na poziomie Imax ≈ 2 kA do ochrony przewodów wielożyłowych należy uznać za wystarczające.

Zaburzenia wspólne i różnicowe

Kolejna kwestia to różnice między poziomami wytrzymałości żyła–ziemia i żyła–żyła. Największe zagrożenie stanowią przede wszystkim przepięcia wynikające z różnicy potencjałów względem ziemi, czyli zaburzenia wspólne, inaczej zwane asymetrycznymi. Do ochrony przed tym rodzajem przepięć konieczne jest najczęściej zastosowanie elementów iskiernikowych, które w przypadku ochrony obwodów sygnałowych stanowią miniaturowe odgromniki gazowe (GDT).

Konfiguracja ograniczników przepięć

Rys. 3. Przykłady konfiguracji ograniczników przepięć

Odgromniki w momencie zadziałania powodują zwarcie, umożliwiając odprowadzenie energii zaburzeń do uziemienia. Poziomy zaburzeń różnicowych (symetrycznych), jakie występują pomiędzy poszczególnymi żyłami, są znacznie mniejsze. Wystarczające w tym przypadku będą elementy półprzewodnikowe, które są w stanie pochłonąć takie energie.

Parametry transmisyjne

W sieciach Ethernet coraz większe znaczenie odgrywają parametry transmisyjne. Obecnie praktyczne minimum dla elementów okablowania strukturalnego stanowi kategoria 5E, która coraz powszechniej wypierana jest przez elementy kategorii 6. Dla zapewnienia odpowiedniej szybkości transmisji danych urządzeń pracujących w sieci konieczne jest dostosowanie toru między tymi urządzeniami. Ogranicznik przepięć przyłączany jest w obwód szeregowo, przez co wpływa na parametry toru między portami chronionych urządzeń. Dowiedz się więcej >>

Kategoria czy klasa?

Na początek należy rozróżnić określenia kategorii i klas. Kategorie (5, 5E, 6, 6A, 7, 7A) odnoszą się do pojedynczych elementów takich jak gniazda, kable, panele krosowe. Wymagania dla poszczególnych kategorii określa amerykańska norma TIA/EIA 568 [2]. Klasa (D, E, EA, F, FA) odnosi się natomiast do całego toru, na który składają się wymienione powyżej elementy. Wymagania dla klas określają normy europejska EN 50173-1 [3] oraz międzynarodowa ISO/IEC 11801 [4]. Odnosząc się do parametrów transmisyjnych ogranicznika przepięć, który w rezultacie stanowi element toru, powinno się zatem mówić o jego kategorii, a nie klasie.

Spełnienie wymagań kategorii 5 czy 5E przez ogranicznik przepięć nie jest trudne do osiągnięcia, o ile transmisja danych jest możliwa wszystkimi parami. Inaczej jest w przypadku kategorii 6 i wyższych, dla których stawiane są znacznie bardziej rygorystyczne wymagania w znacznie szerszym paśmie częstotliwości (250 Mhz w stosunku do 100 Mhz). Ogranicznik przepięć jest włączany szeregowo w tor transmisyjny, w związku z czym jego parametry mogą decydować o jakości sygnału przesyłanego chronionym torem. To, że producent SPD deklaruje, że „ogranicznik jest zgodny z okablowaniem kategorii X”, najczęściej niestety nie oznacza, że urzadzenie spełnia wymagania tej kategorii.

Jak konstrukcja SPD wpływa na parametry transmisyjne?

Każde urządzenie włączane szeregowo w obwód transmisyjny wpływać będzie na przesyłany sygnał. W przypadku ograniczników przepięć znaczenie mogą mieć złącza RJ45, elementy ograniczające napięcie, komponenty szeregowe, a nawet układ ścieżek pcb. Odgromniki gazowe charakteryzują się bardzo dużą rezystancją izolacji (~GΩ) i bardzo małą pojemnością (~pF), przez co praktycznie nie wpływają na chroniony obwód. Inaczej jest z elementami półprzewodnikowymi, których pojemności mogą ograniczać pasmo użyteczne, działając jak filtr dolnoprzepustowy.

Pojemności warystorów (~nF) praktycznie wykluczają ich stosowanie w sieciach Ethernet. W przypadku diod najczęściej stosuje się układy złożone z diod TVS, które zapewniają oczekiwaną odporność na udary, oraz mostków prostowniczych na bazie diod szybkich, których zadaniem jest zmniejszenie wypadkowej pojemności. Jak się okazuje, kwestie tłumienia mogą okazać się drugorzędne, jeżeli ścieżki na płytce pcb zostaną źle zaprojektowane . Na rysunku 2a przedstawiono przykładowe charakterystyki tłumienia ograniczników przepięć różnych producentów – w obu przypadkach widać bardzo duży margines tolerancji w stosunku do wartości granicznych określonych dla kategorii 6 wg TIA/EIA 568 [2]. Jak się okazuje, sprzężenia między poszczególnymi parami, które mają wpływ na tzw. przeniki (NEXT – Near End Cross Talk), mogą mieć dużo większe znaczenie pod kątem zgodności produktu z określoną kategorią okablowania.

Na rysunku 2b przedstawiono wyniki pomiaru parametru NEXT-DH tych samych ograniczników. Jak można zauważyć, w jednym przypadku charakterystyki pomiarów przeników między poszczególnymi parami są zbliżone i znajdują się poniżej krzywej granicznej. W przypadku drugiego ogranicznika przeniki pomiędzy poszczególnymi parami są bardzo zróżnicowane i niektóre przekraczają krzywą graniczą, dyskwalifikując urządzenie z próby kategorii 6, chociaż według producenta to urządzenie jest „zgodne z okablowaniem kategorii 6”. Zestawienie tłumienia i przeników określa parametr ACR (Atenuation to Crosstalk Ratio), który można porównać do jednego z istotniejszych parametrów w telekomunikacji: sygnał/szum (SNR).

Rodzaj testu Częstotliwość Standard RST NET GDT (TH)
303 090 (303 190)
RST NET PoE Std (TH)
302 063 (302 163)
RST NET PoE
300 060
      ochrona zgrubna GDT, transmisja danych 4 pary
kompatybilny z PoE
ochrona dwustopniowa transmisja danych 1-2, 3-6 wydzielony tor PoE 4/5-7/8 ochrona dwustopniowa, transmisja danych 4 pary kompatybilny z PoE
CAT 6 STP Chan 1–250 MHz TIA 568-C.2 +
CAT 5E STP Chan 1–100 MHz TIA 568-C.2 + +
CAT 5 STP Chan 1–100 MHz TIA/EIA-568-B.1-2001 + +
ISO E STP Chan 1–250 MHz ISO/IEC 11801:2002 + +
ISO D STP 1st Chan 1–100 MHz ISO/IEC 11801:2000 + +
ISO C STP 2nd Chan 1–16 MHz ISO/IEC 11801:2002 + +
EN50173-1 E STP Chan 1–250 MHz EN50173-1 + +
EN50173-1 D STP Chan 1–100 MHz EN50173-1 + +
EN50173-1 D STP Chan 1–100 MHz IEEE 802.3 + +
100Base TX Channel 1–100 MHz IEEE 802.3 + + +
Ethernet 2Pair 1–300 MHz TIA 568-B.2-10-Custom + + +
Industrial 2Pair Ethernet 1–100 MHz TIA 568-C.2 + + +
Tab. 1. Wyniki testów parametrów transmisyjnych ograniczników przepięć

Zastosowane komponenty ogranicznika w odpowiedniej konfiguracji decydują przede wszystkim o odporności na udary. Największy wpływ na zgodność z daną kategorią ma najczęściej konfiguracja ścieżek i jakość złącz RJ45. O zgodności z jakąkolwiek kategorią okablowania decydować może także konfiguracja ochrony poszczególnych par. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że duża część ograniczników przeznaczonych do ochrony kamer IP nie spełnia żadnej z kategorii okablowania strukturalnego.

Ochrona sieci Ethernet a rozwiązania dla PoE

Ogranicznik przepięć do ochrony sieci Ethernet z zasilaniem PoE powinien być dostosowany przede wszystkim ze względu na zakres napięć. O ile transmisja danych odbywa się w zakresie pojedynczych woltów, to zasilanie PoE może osiągać wartości do 57 V.

Podstawowe rozwiązanie do ochrony przed przepięciami sieci Ethernet składa się z 4 odgromników trójelektrodowych, które zabezpieczają poszczególne 4 pary (rys. 3a; na zdjęciu wersja do montażu na przewodzie z uziemieniem przez linkę: RST NET GDT art. nr 303 090, wersja do montażu i uziemienia przez szynę 35 mm: RST NET GDT TH art. nr 303 190). Jest to rozwiązanie uniwersalne, znajdujące zastosowanie zarówno w zwykłych sieciach, jak i do obwodów z zasilaniem PoE. Typowe statyczne napięcie przebicia stosowanych odgromników wynosi 90 V (±20%), co jest wystarczające przy standardowym napięciu zasilania PoE do 57 V prądu stałego. Brak drugiego stopnia ochrony z jednej strony zapewnia na ogół małe tłumienie i dobre parametry transmisyjne, ale z drugiej strony – jedynie ochronę zgrubną. Typowy napięciowy poziom ochrony takich ograniczników wynosi kilkaset woltów (np. Up ≤ 600 V).

Niektóre z ograniczników przepięć posiadają wydzielone tory do obwodu zasilania PoE (rys. 3b; na zdjęciu wersja do montażu i uziemienia przez szynę 35 mm: RST NET PoE Std TH; art. nr 302 163, wersja do montażu na przewodzie z uziemieniem przez linkę RST NET PoE Std art. nr 302 063). Najczęściej zasilanie doprowadzane jest między zwartymi parami 4-5 oraz 7-8. W takim przypadku transmisja danych możliwa jest wyłącznie parami 1-2 i 3-6. W wielu instalacjach jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające, ale niestety sprzeczne z jakąkolwiek kategorią czy klasą okablowania strukturalnego. Wymagania stawiane poszczególnym kategoriom czy klasom zakładają, że transmisja danych możliwa jest wszystkimi czterema parami. Wydzielenie zatem toru zasilania PoE, poprzez zwarcie par 4-5 i 7-8, dyskwalifikuje produkt ze spełnienia wymogów którejkolwiek kategorii. Ponadto takie rozwiązanie może powodować problemy przy stosowaniu nowoczesnych switchy, które odpytują urządzenia końcowe wszystkimi parami. Nawet jeżeli urządzenie chronione pozwala na zastosowanie takiego ogranicznika, to należy sprawdzić, czy nie spowoduje on konfliktów przy współpracy z innymi urządzeniami.

Najbardziej zaawansowane rozwiązania zapewniają zarówno możliwość transmisji danych wszystkimi parami, jak i zasilanie w standardzie PoE z jednoczesnym zapewnieniem dwustopniowej ochrony dokładnej. Takie ograniczniki wymagają zazwyczaj złożonych układów diod drugiego stopnia ochrony lub specjalnych układów scalonych, zapewniających odpowiednią przepustowość danych (rys. 3c; RST NET PoE art. nr 300 060).

Wykonanie ograniczników przepięć

Rys. 4. Przykłady wykonania ograniczników przepięć: a) do ochrony pojedynczego toru; b) do ochrony zbiorczej 10 torów

W tabeli 1. przedstawiono wyniki testów parametrów transmisyjnych ograniczników przepięć z rysunku 3. Brak zgodności z kategoriami TIA 586 [2] czy klasami ISO/IEC 11801 (EN 50173-1) [3, 4] w przypadku ogranicznika RST NET PoE Std nie wynika ze słabych właściwości, ale z konfiguracji z wydzielonym torem PoE i możliwością transmisji danych jedynie parami 1-2 i 3-6. Warto także zwrócić uwagę, że element bazujący wyłącznie na odgromnikach gazowych GDT, które charakteryzują się bardzo małymi pojemnościami, może mieć gorsze parametry transmisyjne niż złożony ogranicznik dwustopniowy z dodatkowymi elementami półprzewodnikowymi. Jak pokazano na rysunku 2., decydujące znaczenie mają przeniki, a nie tłumienność elementu. Zastosowane gniazda RJ45 oraz układ ścieżek pcb mają ogromny wpływ na parametry transmisyjne ogranicznika przepięć.

Lokalizacje ograniczników przepięć

Ogranicznik przepięć ma na celu wyrównanie potencjałów i odprowadzenie energii zaburzeń do uziemienia. Mówiąc prościej: ma zapobiec przebiciu izolacji, które w urządzeniach elektronicznych może nastąpić przede wszystkim w układzie scalonym, na ścieżce pcb lub w zaciskach przyłączeniowych. Skuteczny zasięg działania SPD jest ograniczony, dlatego istotna jest jego właściwa lokalizacja.

Ogólnie granicznik przepięć może być lokalizowany bezpośrednio przy chronionym urządzeniu lub na granicy stref ochrony odgromowej (LPZ). W tym drugim przypadku SPD przykładowo ma zapobiec przeniknięciu do wnętrza budynku przepięć, które mogą pojawić się w liniach zewnętrznych. Energia zaburzeń odprowadzana jest wtedy do uziemienia w kontrolowany sposób i nie powoduje zakłóceń obwodów wewnętrznych i urządzeń.

Ochronę urządzeń w przypadku systemów informatycznych można podzielić na zabezpieczenia indywidualne oraz zbiorcze. Ochrona indywidualna dotyczy pojedynczych torów (np. zabezpieczenie gniazda sieciowego lub urządzenia końcowego takiego jak kamera IP). Ochrona zbiorcza dotyczy przede wszystkim switchy i serwerów, do których doprowadzonych może być wiele przewodów. Przy zabezpieczeniu pojedynczych torów dobrze sprawdzają się typowe ograniczniki przepięć, przystosowane najczęściej do montażu na szynach 35 mm (np.: RST NET GDT TH, RST NET PoE Std TH lub RST NET PoE) lub montowane na przewodzie i uziemiane za pomocą linki (np.: RST NET GDT lub RST NET PoE Std). Zabezpieczenia zbiorcze najczęściej wykonywane są w postaci paneli 19” (rys. 4b; RST Safe NET PoE art. nr 301 010 lub RST Safe NET GDT art. nr 303 010). Panele 19” mogą zawierać takie same moduły ochronne jak elementy zabezpieczające pojedyncze tory ochronne (np.: RST NET PoE i RST Safe NET PoE lub RST NET GDT i RST Safe NET GDT), co pozwala na uzyskanie takich samych parametrów transmisyjnych i udarowych.

Ochrona przed przepięciami szczególnie powinna dotyczyć rozległych instalacji i zabezpieczenia linii zewnętrznych, które są bardziej podatne na indukowanie się przepięć. O ile w przypadku urządzeń końcowych można rozpatrywać, które z urządzeń wymaga ochrony ze względu na jego znaczenie, to ochrona urządzeń centralnych, takich jak serwery, switche czy rejestratory, powinna być kompletna i obejmować wszystkie doprowadzone tory.

Podsumowanie

Ogranicznik przepięć powinien w minimalnym stopniu wpływać na chroniony obwód. Jeżeli dla toru Ethernet wymaga się wysokich parametrów transmisyjnych, to do jego ochrony także należy stosować odpowiednie urządzenia. Jeżeli wymagana jest jakakolwiek kategoria urządzeń lub klasa dla toru transmisyjnego, to należy stosować ograniczniki umożliwiające transmisję danych wszystkimi parami. To, że ogranicznik przepięć jest „zgodny z okablowaniem kategorii 6”, nie musi oznaczać, że sam charakteryzuje się parametrami transmisyjnymi spełniającymi wymagania takiej kategorii.

Więcej informacji o ochronie przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet >>

Literatura

  1. PN-EN 61643-21:2004 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 21: Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badań.
  2. TIA/EIA 568 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
  3. PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne.
  4. ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology. Generic cabling for customer premises. Part 1: General requirements.
RST  logo

RST sp. z o.o.

15-113 Białystok
ul. gen. W. Andersa 40a
tel. 85 307 00 85
rst@rst.pl
www.rst.pl

Komentarze

Powiązane

dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST sp. z o.o. Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712 Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne...

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne (PV) są narażone na skutki oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Wykonywane często jako rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych powinny być dostosowane zarówno pod kątem ochrony odgromowej, jak i zabezpieczone przed przepięciami do danego obiektu.

dr inż. Tomasz Maksimowicz Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane Ograniczniki typu i ograniczniki kombinowane

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część...

Obecna klasyfikacja ograniczników przepięć dla instalacji zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia wynika z zapisów normy PN‑EN 61643-11 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia. Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Wymagania i próby [1]. Klasyfikacja ta opiera się przede wszystkim na zróżnicowaniu ze względu na wytrzymałość ograniczników przepięć na prądy udarowe. Z uwagi na obecnie stosowaną klasyfikację normatywną...

Wybrane dla Ciebie

Wkrótce co drugi właściciel domu będzie potencjalnym nabywcą Smart Home »

Wkrótce co drugi właściciel domu będzie potencjalnym nabywcą Smart Home » Wkrótce co drugi właściciel domu będzie potencjalnym nabywcą Smart Home »

Potrzebujesz agregatu prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Potrzebujesz agregatu prądotwórczy? Zapytaj fachowców » Potrzebujesz agregatu prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami » Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii »

Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii » Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii »

Planujesz zakup? Zobacz przegląd nowych KAMER TERMOWIZYJNYCH»

Planujesz zakup? Zobacz przegląd nowych KAMER TERMOWIZYJNYCH» Planujesz zakup? Zobacz przegląd nowych KAMER TERMOWIZYJNYCH»

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji? Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie?

Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie? Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Liczniki energii - jaki wybrać?

Liczniki energii - jaki wybrać? Liczniki energii - jaki wybrać?

Ile możesz zaoszczędzić na OZE »

Ile możesz zaoszczędzić na OZE » Ile możesz zaoszczędzić na OZE »

Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej?

Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej? Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej?

Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne»

Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne» Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne»

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych? Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca?

Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca? Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej? Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Przekaźniki PCB dla elektroniki

Przekaźniki PCB dla elektroniki Przekaźniki PCB dla elektroniki

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt? Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym » Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P » SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje » Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać? Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Skorzystaj z przeglądu kamer termowizyjnych

Skorzystaj z przeglądu kamer termowizyjnych Skorzystaj z przeglądu kamer termowizyjnych

Najnowsze produkty i technologie

Media Markt Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać? Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy...

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy zwracać uwagę. Dlatego wybór nowego urządzenia, które sprawdzi się w codziennej pracy, ale także - w rozrywce, jest prawdziwym wyzwaniem! To grupa, która nie idzie na kompromisy, szukając najlepszego rozwiązania. Co będą brać pod uwagę? Czy MacBook może okazać się dla nich dobrym wyborem?

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na ENERGETAB 2022

Finder na ENERGETAB 2022 Finder na ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, weźmie udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zaprasza na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, weźmie udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zaprasza na stoisko A57.

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbędą się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma zaprasza na stoisko N19

Producent drukarek Brother bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbędą się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma zaprasza na stoisko N19

Euro Pro Group news Euro Pro Group ma Targach Energetab 2022

Euro Pro Group ma Targach Energetab 2022 Euro Pro Group ma Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentuje się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokaże tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentuje się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokaże tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

ALLEMEN Wiertarka - jaki model wybrać?

Wiertarka - jaki model wybrać? Wiertarka - jaki model wybrać?

Wiertarka - jaki model wybrać? Przed tym pytaniem stajemy kiedy planujemy lub już rozpoczęliśmy remont. Podczas każdego remontu bardzo ważne jest to jakich narzędzi używamy. Od ich skuteczności będzie...

Wiertarka - jaki model wybrać? Przed tym pytaniem stajemy kiedy planujemy lub już rozpoczęliśmy remont. Podczas każdego remontu bardzo ważne jest to jakich narzędzi używamy. Od ich skuteczności będzie zależne jak posunie się nasza praca. Zainwestuj w najlepszy sprzęt i miej spokojną głowę, że wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Viessmann Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności?

Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności? Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności?

Stale rosnące ceny energii i zależność od jej dostawców przemawiają na korzyść jej samodzielnego wytwarzania. Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować własny prąd, obniżając do minimum rachunki za...

Stale rosnące ceny energii i zależność od jej dostawców przemawiają na korzyść jej samodzielnego wytwarzania. Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować własny prąd, obniżając do minimum rachunki za zakup energii elektrycznej z sieci. Jak racjonalnie wykorzystywać prąd solarny, aby płacić jak najniższe rachunki?

dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST sp. z o.o. Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712 Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne...

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne (PV) są narażone na skutki oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Wykonywane często jako rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych powinny być dostosowane zarówno pod kątem ochrony odgromowej, jak i zabezpieczone przed przepięciami do danego obiektu.

RST sp. z o.o., dr inż. Tomasz Maksimowicz Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet

Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet

Sieci Ethernet to już nie tylko sieci komputerowe, ale przede wszystkim uniwersalne media dla wszelkiego rodzaju systemów transmisji. Ogromne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu standardu zasilania Power...

Sieci Ethernet to już nie tylko sieci komputerowe, ale przede wszystkim uniwersalne media dla wszelkiego rodzaju systemów transmisji. Ogromne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu standardu zasilania Power over Ethernet (PoE), który znacząco przyczynił się do rozszerzenia obszaru zastosowań tej technologii. Doskonały przykład stanowią systemy monitoringu wizyjnego (VSS – Video Surveilance System, potocznie CCTV), gdzie jednym przewodem 4-parowym możliwa jest transmisja sygnału wizyjnego, sterowanie...

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Rozwój instalacji fotowoltaicznych, który nastąpił na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Większa świadomość społeczna oraz działania rządów poszczególnych państw na rzecz klimatu wymuszają na...

Rozwój instalacji fotowoltaicznych, który nastąpił na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Większa świadomość społeczna oraz działania rządów poszczególnych państw na rzecz klimatu wymuszają na sektorze energetycznym przesunięcie w stronę zielonej energii. Technologia PV stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Niestety, często rentowność inwestycji próbuje się poprawiać poprzez obniżenie jakości, co z kolei skutkuje spadkiem poziomu bezpieczeństwa samej instalacji fotowoltaicznej....

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach Energetab 2022

Kontakt-Simon na Targach Energetab 2022 Kontakt-Simon na Targach Energetab 2022

Produkty polskiego producenta będzie można zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta będzie można zobaczyć na stanowisku nr 50.

Rittal Sp. z o.o. Indywidualne konfigurowanie i zamawianie szaf sterowniczych z RiPanel

Indywidualne konfigurowanie i zamawianie szaf sterowniczych z RiPanel Indywidualne konfigurowanie i zamawianie szaf sterowniczych z RiPanel

Nowe, darmowemu narzędzie do konfiguracji szaf sterowniczych Rittal RiPanel pozwala na indywidualne konfigurowanie i zamawianie obudów online i szaf sterowniczych wraz z akcesoriami.

Nowe, darmowemu narzędzie do konfiguracji szaf sterowniczych Rittal RiPanel pozwala na indywidualne konfigurowanie i zamawianie obudów online i szaf sterowniczych wraz z akcesoriami.

SKLEP RTV EURO AGD Domek letniskowy - wszystko, co powinno się w nim znaleźć, aby dobrze wypoczywać

Domek letniskowy - wszystko, co powinno się w nim znaleźć, aby dobrze wypoczywać Domek letniskowy - wszystko, co powinno się w nim znaleźć, aby dobrze wypoczywać

Lubisz spędzać wakacje w otoczeniu natury, najchętniej bez towarzystwa innych ludzi? Najlepiej zdecydować się więc na domek letniskowy położony w jakimś ustronnym miejscu. Jednak jak wyposażyć taki domek,...

Lubisz spędzać wakacje w otoczeniu natury, najchętniej bez towarzystwa innych ludzi? Najlepiej zdecydować się więc na domek letniskowy położony w jakimś ustronnym miejscu. Jednak jak wyposażyć taki domek, by móc korzystać również ze wszystkich zdobyczy techniki? Co powinno się w nim znaleźć, aby cieszyć się zarówno ciszą, jak i rozrywką?

PVEX Nowa marka na rynku hurtowni fotowoltaicznych PVex – Grupa BLACHOTRAPEZ rozszerza swoje portfolio

Nowa marka na rynku hurtowni fotowoltaicznych PVex – Grupa BLACHOTRAPEZ rozszerza swoje portfolio Nowa marka na rynku hurtowni fotowoltaicznych PVex – Grupa BLACHOTRAPEZ rozszerza swoje portfolio

Branża fotowoltaiczna przechodzi swego rodzaju oczyszczenie – na rynku pozostają te firmy, które są w stanie zagwarantować stabilność. Dzięki firmie Blachotrapez, która stanowi fundament nowej marki PVex,...

Branża fotowoltaiczna przechodzi swego rodzaju oczyszczenie – na rynku pozostają te firmy, które są w stanie zagwarantować stabilność. Dzięki firmie Blachotrapez, która stanowi fundament nowej marki PVex, klienci nie tylko otrzymują gwarancję wspomnianej stabilności popartej doświadczeniem, ale i powiew świeżości podyktowany nowymi technologiami.

BayWa r.e. Solar Systems Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną

Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną

Świadomość klimatyczna jest niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Elektromobilność stanowi jedną z ekologicznych alternatyw, ponieważ zasilanie e-pojazdu „zielonym” prądem...

Świadomość klimatyczna jest niezmiernie istotnym elementem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Elektromobilność stanowi jedną z ekologicznych alternatyw, ponieważ zasilanie e-pojazdu „zielonym” prądem pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla. Jednak oprócz zalet ekologicznych coraz większą rolę odgrywają też argumenty ekonomiczne.

Bricoman Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy

Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy

Gniazdka elektryczne w kuchni to niezbędny element wyposażenia. Pozwalają na zasilanie prądem urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie dziś normalnego funkcjonowania. Dlatego warto poświęcić im nieco...

Gniazdka elektryczne w kuchni to niezbędny element wyposażenia. Pozwalają na zasilanie prądem urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie dziś normalnego funkcjonowania. Dlatego warto poświęcić im nieco czasu przy planowaniu tego ważnego pomieszczenia. Jak rozmieścić gniazdka w kuchni? Ile ich przewidzieć?

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager? Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące...

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące niezawodność i wysoką wytrzymałość z ponadczasową elegancją. Dodatkowo Hager, jako jedyna firma posiada w ofercie puszki z systemem szalunkowym! Jest on wykonany z bezhalogenowego tworzywa sztucznego. Umożliwia niezwykle szybki i precyzyjny montaż w wylewkach betonowych.

AS ENERGY Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę...

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę ma nagroda Top Brand PV międzynarodowego instytutu badawczego EUPD Research, której wyniki poprzedzone są kompleksowymi badaniami wśród instalatorów fotowoltaiki na światowych rynkach.

Ekspert radzi: UPS w przemyśle

Ekspert radzi: UPS w przemyśle Ekspert radzi: UPS w przemyśle

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych środków technicznych. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS umożliwia dostarczenie energii...

ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o. RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych...

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych powoduje pojawianie się wyższych harmonicznych, które negatywnie oddziałują na sieci, instalacje oraz urządzenia elektryczne.

COMEX S.A. Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806 Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu...

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu jest stworzenie możliwości monitorowania stanu pracy systemu, jednak coraz częściej pojawiają się potrzeby związane z możliwościami automatycznego wyłączenia lub włączenia komputerów/serwerów.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

eon.pl Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian? Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali...

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali się, czy montaż instalacji nadal będzie się opłacać. Okazuje się jednak, że większość obaw była bezpodstawna, a fotowoltaika pozostaje nadal jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań z zakresu OZE. Co trzeba wiedzieć o fotowoltaice po 1 kwietnia 2022 roku? Sprawdźmy.

BuyPV.eu BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

unidex.pl Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada...

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada działania wymiennik ciepła jest stosunkowo prosta. We współczesnych, zaawansowanych technologicznie aplikacjach przemysłowych stosuje się wymienniki ciepła o zróżnicowanej konstrukcji, a sama budowa wymiennika ciepła jest uzależniona głównie od sposobu przepływu ciepła.

Adus Sp. z o.o. Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu...

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu i rodzaju podłoża. Zupełnie innym zagadnieniem, które bardzo mocno wpływa na dobór rodzaju obudowy puszek jest ich sposób i miejsce użytkowania.

Grenton Sp. z o.o. news Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

GoodWe Europe GmbH Intersolar Europe 2022

Intersolar Europe 2022 Intersolar Europe 2022

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart...

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart Home”. Szereg nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i niezależności energetycznej, zostanie zaprezentowanych na targach Intersolar w Monachium w dniach 11-13 maja 2022 r. w hali B4, stoisko 210.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.