elektro.info

Wyrównywanie potencjałów w budynkach

Rozbudowany system wyrównywania potencjałów w budynku wielokondygnacyjnym
Krzysztof Walczak

Rozbudowany system wyrównywania potencjałów w budynku wielokondygnacyjnym


Krzysztof Walczak

Artykuł przedstawia problem tworzenia systemu wyrównywania potencjałów w budynku, jako nieodzownej części kompleksowej ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej. Opisano w nim ogólne zasady tworzenia systemu ekwipotencjalizacji z wykorzystaniem elementów i połączeń zarówno sztucznych, jak i naturalnych.

Zobacz także

dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dr inż. Józef Jacek Zawodniak Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych...

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych wytycznych, najlepiej przedstawionych w postaci zbioru zaleceń czy przewodnika postępowania. Naukowcy zaś lubują się w analizie złożoności samego zjawiska fizycznego, najlepiej z wykorzystaniem zaawansowanego aparatu teoretyczno-matematycznego, operując przy tym dużym stopniem uogólnienia.

dr. inż. Jarosław Wiater Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi....

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi. Niestety, wiele osób dostrzega tylko zalety danych rozwiązań technicznych zapominając o ich wadach.

dr. inż. Jarosław Wiater Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.) Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel...

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel pokryje nam poniesione straty. Niestety, w życiu jest zupełnie inaczej niż w teorii. Bardzo często okazuje się, że dopiero gdy ubezpieczony obiekt lub rzecz ulegnie uszkodzeniu, zmienia się nasze postrzeganie umowy ubezpieczeniowej. Nagle przypominamy sobie ciągle aktualne przysłowie „mądry Polak...

Kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w budynku, niezależnie od jego przeznaczenia, jest zagadnieniem bardzo złożonym. Współczesne podejście do tego problemu obejmuje szereg istotnych elementów, począwszy od stworzenia skutecznego systemu ochrony przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym w budynek (zwody, uziomy), poprzez system ograniczający wartości przepięć przedostających się do instalacji wewnętrznych (ekrany, ograniczniki przepięć), a skończywszy na systemie wyrównywania potencjałów (szyny wyrównawcze), który poprzez połączenia bezpośrednie lub za pomocą ochronników, łączy wszystkie systemy i instalacje znajdujące się w budynku w jedną całość.

Ekwipotencjalizacja infrastruktury budynku jest zagadnieniem istotnym. Źle wykonany system wyrównywania potencjałów lub jego brak pociąga za sobą szereg zagrożeń, wśród których najistotniejsze to:

 • wzrost zagrożenia porażeniowego osób przebywających w budynku,
 • możliwość wystąpienia uszkodzeń urządzeń,
 • wzrost zagrożenia pożarowego.

Należy pamiętać, iż nawet prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja zewnętrzna, która ma za zadanie przyjąć i odprowadzić prąd piorunowy, nie eliminuje różnic potencjałów (osiągających poziom nawet kilkuset kilowoltów i więcej), jakie w następstwie jego przepływu mogą się pojawić między poszczególnymi instalacjami oraz przewodzącymi elementami wewnątrz budynku.

Podstawowe zalecenia w zakresie sposobu realizacji układów wyrównywania potencjałów instalacji przewodzących, zarówno wchodzących, jak i znajdujących się w budynku, zostały zawarte w normach serii PN-IEC 62305, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [1] zastąpiły między innymi normy serii PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 61312. W artykule postaramy się przedstawić najistotniejsze informacje i wytyczne związane z tworzeniem systemów ekwipotencjalizacji, z uwzględnieniem także zagadnienia wykorzystania do tych celów elementów naturalnych.

Zasady ogólne tworzenia połączeń wyrównawczych

Zgodnie z zaleceniami stosownych norm, w obiekcie budowlanym należy wyrównywać potencjały wszelkich instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu, a także instalacji tam się znajdujących, w zależności od ich usytuowania i rodzaju obiektu. Wyrównanie potencjałów należy wykonać za pomocą niskoimpedancyjnych połączeń naturalnych lub specjalnie do tych celów poprowadzonych przewodów. W sytuacji, gdy na danym urządzeniu występuje trwale potencjał elektryczny lub urządzenie z różnych przyczyn jest izolowane względem ziemi, połączenie wyrównawcze prowadzi się poprzez zastosowanie ochronników. W innych przypadkach tworzy się połączenia bezpośrednie, trwałe, spełniające określone parametry.

Podobnie jak w przypadku systemu ochrony odgromowej zewnętrznej, proces projektowania systemu wyrównywania potencjałów powinien być prowadzony równolegle z innymi pracami dotyczącymi projektowania i budowania obiektu. Jest to istotne przede wszystkim ze względu na fakt, iż niektóre połączenia, jak np. do konstrukcji szkieletowej budynku lub do uziomu fundamentowego, muszą zostać wykonane, zanim konstrukcje te zostaną zalane betonem. Na etapie projektowania należy też uzyskać informacje na temat instalacji, jakie znajdą się w budynku, oraz kabli, przewodów czy rurociągów, które do budynku zostaną wprowadzone, aby przewidzieć stosowne rodzaje połączeń i układ głównej szyny lub pierścienia wyrównawczego oraz szyn wyrównawczych pomocniczych.

Wyrównywanie potencjału instalacji wchodzących do obiektu

Zgodnie z zaleceniami norm [2, 3] wszelkie instalacje wchodzące do budynku powinny zostać przyłączone do głównej szyny wyrównawczej w miejscu przekroczenia granicy obiektu, jak pokazano to na rysunku 1. Konieczność przyłączania będzie zatem dotyczyła przewodów sieci elektroenergetycznej, linii przesyłu sygnałów, systemów telekomunikacyjnych, systemów pomocniczych (np. monitoringu, alarmu), a także metalowych rur instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania i innych. Jak już wspomniano wcześniej, wszystkie elementy, które w czasie normalnej pracy znajdują się na potencjale, łączy się do szyny wyrównawczej za pomocą ochronników. Podobnie postępuje się w sytuacji, kiedy instalacja wchodząca do budynku objęta jest ochroną katodową.

Dodatkowe zabiegi trzeba będzie również zastosować w przypadku instalacji, których właściciel nie wyraził zgody na wykorzystanie jej jako uziomu naturalnego. W tym wypadku w miejscu wprowadzenia rurociągu do obiektu należy zastosować wstawkę izolacyjną, podobną do tej pokazanej na rysunku 1. [4]. Pozostałe elementy wprowadzane do budynku lub stanowiące jego integralną część (uziom fundamentowy, konstrukcja) należy połączyć z szyną wyrównywania potencjałów bezpośrednim przewodem, wyprowadzonym w pobliżu szyny, aby ograniczyć jego długość. W przypadku przewodów koncentrycznych lub falowodów pochodzących od anten lub innych obiektów radionadawczych, należy połączyć z szyną wyrównawczą ich ekrany. Podobnie należy postąpić w przypadku osłon, ekranów i metalowych powłok przewodów sygnałowych, telekomunikacyjnych czy energetycznych [5]. Wskazane jest też, aby niewykorzystane żyły i ekrany wewnętrzne poszczególnych przewodów były również bezpośrednio połączone z szyną wyrównawczą [6].

W przypadku łączenia poszczególnych instalacji z szyną wyrównawczą, optymalnym rozwiązaniem byłaby sytuacja wprowadzenia i przyłączenia ich w jednym miejscu, ale w praktyce często jest to zalecenie trudne do spełnienia. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie kilku szyn wyrównawczych, połączonych jak najkrótszym przewodem z konstrukcją żelbetową budynku lub uziomem otokowym, lub też należy zastosować pierścień wyrównawczy wewnętrzny poprowadzony wokół budynku. 

W obiekcie, w którym pracują rozległe systemy teleinformatyczne i których niezawodność jest parametrem krytycznym (banki, centra komputerowo-sieciowe, budynki telekomunikacyjne), zaleca się zastosowanie dodatkowych obostrzeń w zakresie sposobu wprowadzania różnego rodzaju instalacji do budynku. W tym przypadku proponowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie poszczególnych instalacji w jednym punkcie poprzez tzw. płytę dławiącą. Metalowa płyta na całym swoim obwodzie powinna być połączona ze zbrojeniem budynku, a zastosowane króćce rurowe powinny być na całym swoim obwodzie dokładnie przylutowane lub przyspawane do płyty. Podobnie należy połączyć ekrany, osłony i powłoki wszelkich przewodów i kabli [7].

Wyrównywanie potencjału wewnątrz obiektu

Podstawowym sposobem wyrównywania potencjału w budynku jest przyłączanie poszczególnych instalacji oraz elementów metalowych do systemu szyn wyrównawczych. W skład systemu wchodzą szyny/pierścienie wyrównawcze główne oraz szyny lub punkty lokalnego wyrównywania potencjału, a także przewody/elementy połączeniowe sztuczne lub naturalne. Zarówno szyny, jak i połączenia powinny spełniać wymagania, które narzucają stosowne normy.

Podstawowym elementem zbiorczym dla systemu wyrównywania potencjału jest główna szyna lub pierścień wyrównawczy. Szyny wyrównawcze stosuje się w przypadku małych obiektów lub w sytuacji, gdy w obiekcie znajduje się uziom otokowy, do którego możliwe jest przyłączenie się krótkim odcinkiem przewodu, z dowolnego miejsca wokół obrysu budynku. W przypadku rozległych budynków lub takich, które wyposażone są w uziomy lokalne (np. pionowe), stosuje się pierścienie wyrównawcze. W każdym z tych przypadków zalecane jest, aby główny element wyrównywania potencjału znajdował się w suterenie budynku. Jeżeli budynek nie posiada tak niskich kondygnacji, to należy umieścić go w jak najniższym położeniu, lecz nie niżej niż 300 mm nad ziemią. Szyny i pierścienie należy tak poprowadzić, aby możliwa była ich inspekcja, a warunki środowiskowe nie stwarzały zagrożenia ich szybkiej degradacji.

Szynę wyrównawczą wykonuje się w postaci płaskownika stalowego i ocynkowanego lub miedzianego o przekroju nie mniejszym niż 75 mm2, odpowiednio zabezpieczonego przed korozją, a także, w niektórych rozwiązaniach, chronionego przez osłonę z tworzywa. Połączenia śrubowe powinny być nie mniejsze niż M10, odpowiednio zabezpieczone przed odkręcaniem.

Pierścień wyrównawczy powinien być wykonany z nieizolowanego ocynkowanego stalowego płaskownika o przekroju co najmniej 120 mm2 lub przewodu miedzianego w postaci linki, pręta okrągłego, taśmy lub szyny o przekroju nie mniejszym niż 50 mm2, przebiegającego dookoła budynku (rys. 2.). Powinien on być także łączony ze zbrojeniem budynku w odstępach około pięciometrowych. W przypadku przechodzenia przez ściany pierścień umieszcza się w rurkach z PCV lub ceramicznych.

W przypadku obiektów wielokondygnacyjnych szynę lub pierścień wyrównawczy, obiegający dookoła cały budynek, najlepiej byłoby wykonać na każdym piętrze i połączyć ze sobą oraz z pierścieniem/szyną główną, co kilka – kilkanaście metrów (rys. 3.).

Przekroje przewodów stosowane do połączeń wyrównawczych pokazano w tabeli 1. Wartości podane w nawiasach prawdopodobnie w najbliższym czasie zastąpią obecnie obowiązujące, po wprowadzeniu w życie drugiej edycji normy PN-EN 62305-4 [8].

Na poszczególnych piętrach tworzy się systemy lokalnego wyrównywania potencjału. Mogą one pracować w różnych konfiguracjach, jak pokazano to na rysunku 4. Typowe konfiguracje to układ promieniowy oraz siatkowy. Sieć promieniowa jest przede wszystkim stosowana w systemach elektronicznych niewielkich częstotliwości, natomiast sieć siatkową stosuje się w dużych i rozległych systemach, z dużą ilością okablowania, które wchodzi z różnych stron. W miarę możliwości zaleca się stosowanie sieci siatkowej, gdyż zapewnia ona lepszą ekwipotencjalizację i uniemożliwia tworzenie się pętli indukcyjnych [6].

Tworząc sieć promieniową należy pamiętać, aby wszelkie kable zasilające i sygnałowe układać równolegle do przewodów wyrównywania potencjałów, aby uniknąć tworzenia się pętli [9].

Systemy siatkowe najczęściej przyjmują postać siatki wykonanej z taśm lub przewodów miedzianych o przekroju 25–35 mm2, zatopionych w betonowej podłodze lub umieszczonych pod podłogą podniesioną. W sytuacji, kiedy wspomniane rozwiązania nie są możliwe do zrealizowania, alternatywą jest położenie cienkiej siatki bezpośrednio na betonie i przykrycie jej wykładziną podłogową [10]. Praktyka pokazuje, że zastosowanie siatki o wymiarach oka 2×2 lub 3×3 m jest wystarczające dla zabezpieczenia się przed wpływem większości zakłóceń elektromagnetycznych [11].

Wykorzystanie elementów naturalnych w systemie połączeń wyrównawczych

Ogólna zasada tworzenia systemów ekwipotencjalnych zakłada łączenie ze sobą wszelkich elementów metalowych, które stanowią konstrukcję lub wyposażenie budynku. Należy tutaj nadmienić, że zalecenie to obejmuje nie tylko to, co znajduje się w samym budynku, ale również to, co jest umieszczone poza nim, np. na elewacji czy dachu, a nawet w bliskim jego sąsiedztwie (tzn. w odległości do około 5 metrów od uziomów budynku) [7]. W tym kontekście włączenie w system połączeń wyrównawczych elementów naturalnych (czyli takich, które nie w tym celu zostały w budynku umieszczone) jest nie tyle ułatwieniem, co wymogiem.

Z drugiej strony, włączenie w system takich elementów pociąga za sobą konieczność, po pierwsze, zweryfikowania, czy dany element będzie w stanie przewodzić ewentualny prąd wyładowania, jeżeli taki popłynie, oraz po drugie, wykonania prawidłowego połączenia z systemem wyrównywania potencjałów, aby stanowił on pewny jego element (bardzo często elementy tego typu nie są bowiem przygotowane w prosty sposób na włączanie ich w system ekwipotencjalizacji). Według różnych autorów, w systemie połączeń wyrównawczych mogą lub powinny się znaleźć następujące elementy naturalne: tory kablowe, konstrukcje szkieletowe budynku, dźwigary stalowe, zbrojenie betonu, metalowe pokrycia dachowe, prowadnice dźwigów, przewody wentylacyjne, pomosty, kratownice, belki, struktury i ościeżnice metalowe [5, 9, 10].

Elementy naturalne powinny być włączone w system ekwipotencjalizacji w sposób pewny i trwały. Oznacza to, że połączenie powinno wytrzymywać określone naprężenia mechaniczne i elektryczne. Najlepszym sposobem połączenia danego elementu z systemem jest spawanie, ale w większości przypadków należy zadowolić się odpowiednim połączeniem mechanicznym (śrubowym lub zaciskowym), które jest dodatkowo zabezpieczone przed rozkręcaniem. W przypadku, gdy element naturalny pełni funkcję uziomu, należy miejsce połączenia odpowiednio zabezpieczyć przed korozją. Warto nadmienić, że w przypadku połączeń z niektórymi elementami naturalnymi, szczególnie do konstrukcji zbrojeniowej, np. fundamentu, technikę połączenia (spawanie, połączenie zaciskowe, połączenie dodatkowymi przewodami) należy skonsultować z wykonawcą budynku [10].

Podsumowanie

Jak przedstawiono w artykule, system połączeń wyrównawczych jest bardzo istotnym środkiem ochrony odgromowej, przeciwprzepięciowej i przeciwporażeniowej w budynku. Jego projektowanie i tworzenie jest zadaniem złożonym, wymagającym od projektanta szerokiego spojrzenia na problem. Istotne do podkreślenia jest to, aby prace te były prowadzone równolegle do prac projektowych i budowlanych całego budynku. Projektant powinien wiedzieć, jakiego rodzaju instalacje wchodzą do budynku oraz jaka jest jego konstrukcja, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie ona daje, np. wykorzystując elementy konstrukcji i wyposażenia budynku jako uziomów i połączeń wyrównawczych naturalnych. Pozwala to stworzyć system kompleksowy i bezpieczny nie tylko dla ludzi, ale także dla urządzeń w nim pracujących.

Literatura:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 2. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.
 3. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych.
 4. E. Musiał, Połączenia wyrównawcze jako ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca. Międzynarodowe Targi Gdańskie 2002 „Elektroinstalacje”, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gdańsk, 2002, s. 5-26.
 5. R. Markowska, A. W. Sowa, Ochrona odgromowa obiektów budowlanych, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 6. P. Hasse, J. Wiesinger, Ochrona aparatury elektrycznej przed wyładowaniami atmosferycznymi. Analiza ryzyka, projektowanie i wykonanie według najnowszych norm, COSiW SEP, Warszawa 2004.
 7. A. Sowa, Wyrównywanie potencjałów instalacji wprowadzanych do obiektu budowlanego, www.fachowyelektryk.pl, dn. 16.04.2010.
 8. A. Sowa, K. Wincencik, Nowe wymagania w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, Dodatek do miesięcznika „INPE”, SEP-COSiW, Warszawa, sierpień 2010.
 9. A. Charoy, Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. Część 2: Uziemienia, masy, oprzewodowanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000.
 10. K. Wincencik, Wykorzystanie elementów naturalnych obiektu do ochrony odgromowej, „elektro.info”, nr 4/2009, s. 34.
 11. A. Sowa, Wyrównywanie potencjałów w obiektach budowlanych, www.ochrona.net.pl, dn. 16.04.2010.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.