elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Badania odbiorcze linii kablowych średniego i wysokiego napięcia w świetle obowiązujących norm, standardów i instrukcji

Linie kablowe średniego napięcia są powszechnie stosowanym rozwiązaniem w sieciach energetycznych i należy się liczyć z sukcesywnym przyrostem długości tych sieci. W Polsce coraz częściej, także w sieciach WN, stosuje się linie kablowe. Są to zarówno linie kablowe budowane przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne i polskiego operatora sieci przesyłowych, jak i linie kablowe budowane np. na potrzeby przyłączenia do systemu energetycznego powstających farm wiatrowych.

Zobacz także

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN Rozwój konstrukcji żył roboczych kabli elektroenergetycznych WN

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych....

Rozwój technologii przemysłowych oraz rozwój budownictwa powodują coraz większe zapotrzebowanie na moc. Stan ten jest związany z koniecznością modernizacji, a często przebudowy istniejących sieci elektroenergetycznych. Nie bez znaczenia jest rozwój elektroenergetyki wiatrowej, z której wyprodukowana energia musi zostać doprowadzona do Systemu Elektroenergetycznego. Niejednokrotnie planowana zabudowa mieszkaniowa lub przemysłowa wymaga skablowania odcinka linii napowietrznej w celu odzyskania terenu....

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na zaleceniach norm w zakresie prób napięciowych izolacji kabli podczas badań odbiorczych linii kablowych. Obejmuje on analizę krajowych i międzynarodowych norm i standardów w tym zakresie.

Abstract

Field testing of MV and HV power cables under the standards and guides

The paper focuses on the recommendations of standards for field testing of ­power cables system. It includes analy­sis of national and international standards and guides in this area.

W związku ze zgromadzeniem dużego doświadczenia w budowie linii kablowych SN i WN na świecie, ale i także w Polsce, należałoby spodziewać się istnienia jednolitych standardów w zakresie prób odbiorczych tych linii. Niestety, nie jest tak nawet na poziomie linii kablowych SN.

Zagadnienie prób odbiorczych linii kablowych jest w Polsce obszarem wielu dyskusji i debat. Punktem wyjścia do nich jest wprowadzona w 2011 roku znowelizowana instrukcja ramowa eksploatacji sieci kablowych (wydana przez ­PTPiREE), jak i zatwierdzona przez prezesa SEP 10 października 2013 r. nowelizacja normy SEP‑E‑004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Artykuł koncentruje się na zaleceniach norm w zakresie prób napięciowych izolacji kabli podczas badań odbiorczych linii kablowych.

Normy międzynarodowe

W Polsce, w sposób szczególny, należy brać pod uwagę europejskie normy zharmonizowane, przyjęte przez PKN. Normy zharmonizowane są opracowane przez europejskie jednostki normalizacyjne (CEN, CENELEC, ETSI) na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską i przyjmowane przez te europejskie jednostki normalizacyjne zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Norma EN, opracowana na poziomie europejskim, staje się normą krajową, poprzez przyjęcie jej do zbioru norm krajowych przez przynajmniej jedno państwo członkowskie, norma taka staje się „normą zharmonizowaną”. Zalecenia w zakresie badań odbiorczych kabli SN i WN zawarte są w normach:

 • PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie. Norma ta dotyczy kabli o izolacji z tworzyw wytłaczanych, stosowanych w sieciach rozdzielczych średniego napięcia. Podano w niej charakterystyki i wymagania w zakresie produkcji oraz określono metody sprawdzenia zgodności z tymi wymaganiami. Norma ta obejmuje także badania odbiorcze kabli (ang. electrical test after installation). Zaleca, w tym zakresie, przeprowadzenie badania szczelności powłoki oraz dokonywanie próby napięciowej kabli SN napięciem AC lub napięciem wolnozmiennym 0,1 Hz, nie dopuszcza prób napięciowych wykonywanych napięciem stałym. W tabeli 1. przedstawiono zakres badań odbiorczych (po wybudowaniu linii kablowej),
 • PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV). Opisano w niej metody badania i wymagania dotyczące kabli o izolacji wytłaczanej z polietylenu usieciowanego, polietylenu termoplastycznego dużej i małej gęstości oraz z gumy etylenowo-propylenowej oraz osprzętu do tych kabli, na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV), przeznaczonych do układania na stałe w instalacjach przesyłowych i rozdzielczych oraz w elektrowniach i podstacjach elektroenergetycznych. Norma ta, licząca aż 472 strony, jako metodę badania odbiorczego linii po zainstalowaniu wskazuje badanie napięciem przemiennym AC 20–300 Hz oraz napięcie DAC, tłumione napięcie przemienne (ang. Damped Alternating Current Voltage). Podczas monitorowanego badania odbiorczego linii metodą DAC, zgodnie z zaleceniami normy IEC 60270 (PN-EN 60 270 Wysokonapięciowa technika probiercza. Pomiar wyładowań niezupełnych) – pozwala wykonać próbę napięciową połączoną z oceną wyładowań niezupełnych. Norma PN-HD 632 S2:2009E nie dopuszcza prób napięciowych wykonywanych napięciem stałym.

Kluczową rolę w międzynarodowej normalizacji odgrywa IEEE. W roku 2012 został opracowany przewodnik w zakresie badań linii kablowych metodą DAC – IEEE Std 400-2012 Guide for field testing and evaluation of the insulation of shielded power cable systems rated 5 kV and above.

Ważnym przewodnikiem w zakresie wykorzystania, do prób napięciowych kabli, napięcia wolnozmiennego VLF jest Stanfard IEEE 400.2-2013 Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency (VLF).

Norma IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV, odnosząca się do kabli SN z izolacją wytłaczaną (nie jest certyfikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny), zaleca w zakresie badań odbiorczych:

 • przeprowadzenie badania szczelności powłoki,
 • w razie potrzeby wykonanie próby napięciowej izolacji kabla. Może ona być przeprowadzona napięciem AC (przyłożone napięcie międzyfazowe na czas 5 min lub fazowe na 24 godz.) lub DC (napięcie o wartości 4U0, przez czas próby napięciowej 15 min). Próba napięciowa napięciem stałym jest podana jako alternatywa dla testu AC. W normie zwraca się uwagę na fakt, że test DC może stanowić zagrożenie dla układu izolacyjnego badanej linii kablowej i że należy w związku z tym brać pod uwagę inne metody badań. W przypadku instalacji, w których ogranicza się tylko do badania powłoki, w drodze porozumienia między zamawiającym a wykonawcą, procedury kontroli jakości w trakcie montażu osprzętu mogą zastępować testy izolacji (próbę napięciową).

Analizując zalecenia normy IEC 60502 można zauważyć, że jako badanie podstawowe zaleca się próbę szczelności powłoki. Jeżeli odstępuje się od próby napięciowej, strony (wykonawca, zlecający) powinny ustalić inne sposoby sprawdzenia jakości wykonania osprzętu. Widoczna jest tu pewna sprzeczność w zapisach normy. Norma opisuje szczegółowo, jak można dokonać próby napięciem stałym, po czym nie zaleca się jej wykonywania, z drugiej strony, nie opisuje szczegółowo rodzaju badań, jakimi można tę próbę zastąpić, ale zaleca je wykonać.

Badania odbiorcze linii kablowych WN i NN prądu przemiennego zazwyczaj wykonuje się zgodnie ze standardem IEC 62067 – Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) – Test methods and requirements. W normie tej przedstawiono wymagania dotyczące badań elektrycznych podczas badań odbiorczych (ang. electrical tests after installation). Napięcie stałe zostało wymienione jedynie jako napięcie do badania powłoki zewnętrznej (ang. DC voltage test of the oversheath) – w polskiej nomenklaturze nazywane badaniem szczelności powłoki. Natomiast próba napięciowa izolacji według tej normy może być wykonywana jedynie napięciem przemiennym (ang. AC voltage test of the insulation). Wskazywana jest częstotliwość napięcia zmiennego od 20 Hz do 300 Hz. Wartości zalecanego napięcia probierczego podano w tabeli 2. W normie IEC 60840 (Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV (Um = 170 kV) – Test methods and requirements) dopuszczono także możliwość alternatywnego zastosowania badania napięciem równym napięciu znamionowemu linii przez 24 godziny. O ile jest to zrozumiałe ze względu na trudności techniczne wykonywania badań odbiorczych linii kablowych na coraz wyższe napięcia, jednak ten sposób badania budzi wiele kontrowersji i oceniany jest jako próba, która tak naprawdę nie potrafi wykryć nawet ewidentnych wad zainstalowanych elementów linii kablowej. W normie dodano także uwagę, że dla kabli już zestarzanych, czyli eksploatowanych przez dłuższy okres, można skrócić czas wykonywania próby oraz zastosować niższą wartość napięcia probierczego.

Standardy IEC definiują parametry napięcia probierczego dla prób odbiorczych dla linii kablowych. Należy stosować napięcie probiercze o wartości zgodnej z wartościami podanymi w tabelach 2. i 3. lub zastosować napięcie probiercze o wartości dobranej do specyficznych warunków eksploatacyjnych.

W konkretnych warunkach odbioru danej linii można stosować (za zgodą producenta i inwestora) inne wartości napięcia probierczego. Dla wyższych poziomów napięć linii kablowych poziom napięcia probierczego zmniejsza się i wynosi wówczas:

 • 1,4U0 (220–230 kV),
 • 1,3U0 (275–345 kV),
 • 1,2U0 (380–500 kV),
 • 1,1U0 dla kabli na napięcie 500 kV.

Każdorazowo dla kabli najwyższych napięć wymagane jest wspólne opracowanie zakresu badań przez producenta i inwestora (odbiorcę, właściciela linii). W przypadku prób odbiorczych po remontach lub usuwaniu uszkodzenia, można stosować niższe napięcia lub krótsze czasy prób w zależności od wieku, dotychczasowej „historii eksploatacyjnej” i stanu linii.

Normy krajowe

Problem z jednorodnym określeniem zakresu badań odbiorczych kabli SN i WN występuje także w krajowych instrukcjach i normach. Praktycznie, ze względu na fakt przyjęcia przez PKN zharmonizowanych norm europejskich: PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie oraz PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV) można uznać je jako normy krajowe.

Aktualną normą pozostaje także PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Jednak norma ta, wydana w 1998 roku, nie uwzględnia rozwoju w dziedzinie kabli elektroenergetycznych i metod badania, jaki nastąpił w zakresie prób napięciowych linii kablowych. Pozostaje także w sprzeczności z ww. normami zharmonizowanymi. Dla kabli SN norma określa, że przez 20 min kabel powinien wytrzymać bez przebicia i przeskoków napięcie probiercze stałe o wartości 75% fabrycznego napięcia probierczego. Brak jest zapisów o powszechnie stosowanym napięciu probierczym wolnozmiennym 0,1 Hz. Kable polietylenowe 64/110 kV i 127/220 kV powinny wytrzymać bez przebicia i przeskoków napięcie probiercze stałe o wartości 3U0 przez 15 minut.

Jedyna polska norma poświęcona projektowaniu i budowie elektroenergetycznych linii kablowych to norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, Biblioteka ­COSiW SEP, wydanie II, Warszawa 2014, obejmuje swym zakresem kable na napięcie do 110 kV i uwzględnia nowoczesne konstrukcje kabli o izolacji wytłaczanej. Modyfikacja tej normy (po raz pierwszy wydanej w roku 2003), która po wielu latach dyskusji została zatwierdzona przez prezesa SEP 10 października 2013 r. – została wydana w 2014. O ile nie budzi dyskusji tekst tej normy w części dotyczącej projektowania i budowy linii kablowej, to nadal trwają dyskusje nad częścią dotyczącą zakresu i rodzaju prób napięciowych podczas badań odbiorczych linii kablowych. Także komentarz dotyczący badań diagnostycznych zawarty w normie może budzić kolejne dyskusje. Norma SEP, w odróżnieniu od przyjętych zharmonizowanych norm europejskich, jako jedno z napięć, którym należy wykonać próbę napięciową izolacji wskazuje napięcie stałe DC. Jest ono zalecane zarówno dla kabli SN, jak i WN. Nie dopuszcza ta norma stosowania napięcia DAC, które coraz częściej jest stosowane w wielu krajach europejskich. Jest ono na przykład dopuszczone przez normę PN-HD 632 S2:2009E. Bardzo kontrowersyjnym zapisem normy jest ograniczenie napięcia VLF w próbach napięciowych izolacji wyłącznie do napięcia VLF-CP (napięcie przemienne cosinusoidalno-prostokątne). Taki zapis nie występuje w żadnej z przedstawionych w artykule norm czy w standardach. W konsekwencji ten zapis wyklucza stosowanie bardzo popularnych i sprawdzonych rozwiązań jednego ze światowych liderów na rynku systemów pomiarowych dla linii kablowych. Rozwiązania te stosowane są często w nie tylko przez krajowe przedsiębiorstwa dystrybucyjne.

Istotnym dokumentem odnoszącym się do badań odbiorczych linii kablowych jest także „Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych” opracowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). Instrukcja znowelizowana w 2011 roku określa zasady prowadzenia i wykonywania czynności związanych z prawidłową eksploatacją elektroenergetycznych linii kablowych. Zalecane metody probiercze i diagnostyczne we wspomnianej instrukcji zawarto w tabeli 4., z przytoczonym poniżej komentarzem. Oczywiście metoda DAC to wykonywanie badań odbiorczych przy użyciu systemów OWTS.

W zakresie kabli o napięciu znamionowym powyżej 30 do 110 kV instrukcja wpisuje się w zalecenia badań wskazanych w zharmonizowanej normie PN-HD 632. Zakres badań przedstawiony jest w tabeli 5.

W zakresie badań linii kablowych od 1 kV do 30 kV instrukcja PTPiREE, poza badaniami określonymi w PN‑HD 620, dopuściła możliwość dokonywania prób napięciowych izolacji napięciem stałym. Jeszcze wiele takich zestawów probierczych jest powszechnie wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Wprowadziła także możliwość wykorzystania, podobnie jak w przypadku linii na napięcie 110 kV, napięcia oscylacyjnego tłumionego. Zakres badań dla nowych linii kablowych PE i XLPE przedstawiono w tabeli 6.

Od momentu wprowadzenia polietylenowej izolacji kablowej w liniach wysokiego napięcia zauważono, że próby odbiorcze napięciem stałym mogą stanowić zagrożenie dla niezawodnej pracy linii. Między innymi w publikacjach największej światowej konferencji kablowej JICABLE, już w 1991 roku zwracano uwagę na konieczność zastąpienia badań odbiorczych linii ułożonych kablami o izolacji wytłaczanej także w przypadku sieci średniego napięcia [7]. Także w pracach CIGRE już wiele lat temu wskazywano na konieczność znalezienia metod alternatywnych do badań odbiorczych linii kablowych prowadzonych napięciem stałym [8].

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój linii kablowych zarówno SN, jak i tych budowanych na coraz wyższe napięcia wymaga dostosowywania badań odbiorczych linii po zainstalowaniu lub ewentualnie po usunięciu awarii. Wraz z coraz częstszym stosowaniem linii kablowych jednocześnie rozwijają się także metody badań odbiorczych. Badania te wnoszą nową wartość do prób odbiorczych linii kablowych. Przede wszystkim w normach odchodzi się od badań, które mogą być szkodliwe dla izolacji kabla. Dlatego też następuje odejście od prób napięciowych DC linii kablowych o izolacji XLPE. Wdrażane na coraz szerszą skalę systemy zarządzania majątkiem sieciowym, oparte na ocenie stanu technicznego (ang. Condition Based Maintenance), wymagają dodatkowych danych, które pozwalają ocenić stan izolacji (nie tylko wykryć ewentualne błędy montażowe podczas instalowania linii). Krajowe i światowe doświadczenia wskazują na dużą wartość informacji otrzymywanych z pomiaru wyładowań niezupełnych mierzonych w trakcie próby napięciowej (tzw. próby napięciowe monitorowane). Prawidłowe przeprowadzenie badań linii kablowych powinno w sposób czytelny i jednoznaczny pozwolić na ocenę jej jakości zdolności do pracy w sieci elektroenergetycznej. Należy jednak pamiętać, że zbyt wysokie wymagania dotyczące badań linii kablowych mogą prowadzić do zmniejszenia żywotności czy nawet uszkodzenia kabla – czyli efektu odwrotnego niż zamierzony. Testy mają być nieniszczącymi badaniami układu izolacyjnego kabla.

Literatura

 1. PN-HD 620 S2:2010E Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
 2. PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV).
 3. IEC 60502-2 2005 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV.
 4. IEC 62067 – Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 150 kV (Um = 170 kV) up to 500 kV (Um = 550 kV) – Test methods and requirements.
 5. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.
 6. Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), 2011.
 7. R. Bautz, F. Krahenbuhl, G. Wavre, Use after laying test methods for evaluation of the ageing of MV cables, International Conference JICABLE, June Versailles, 1991, s. 291–297.
 8. B. Fainaru, N. Van Schaik, W. Weissenberg, E. Dorison, G. Geerts, M. Laurent, K. Leeburn, A. Rynkowski, W. Zenger, Experiences with AC tests after installation of polymeric (E)HV cable systems, CIGRE TF 21.05, Electra, December 2002, s. 27–35.
 9. IEEE Std 400-2012 Guide for field testing and evaluation of the insulation of shielded power cable systems rated 5 kV and above.
 10. IEEE Std 400.2-2013 Guide for Field Testing of Shielded Power Cable Systems Using Very Low Frequency.
 11. Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 2014.

***

Artykuł prezentowany w formie ­referatu na konferencji KABEL 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.