elektro.info

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sequence of short-circuit protection in parallel connected wires

Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz sposobów zainstalowania zabezpieczeń zwarciowych

Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz sposobów zainstalowania zabezpieczeń zwarciowych

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego [1] związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego przewodu, masa, koszt ułożenia itd.

Zobacz także

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

W artykule:

• Sposoby instalowania zabezpieczeń zwarciowych
• Kryteria selektywności zabezpieczeń przetężeniowych
• Niezawodność zasilania

W rzeczywistych warunkach eksploatacji połączone równolegle przewody mogą różnić się od siebie typem, rodzajem izolacji, przekrojem i materiałem żyły roboczej, impedancją jednostkową, długością oraz mieć przewód PEN lub PE o takim samych przekroju jak żyła robocza lub połowie. Niezależnie jednak od sposobu ułożenia, symetrii lub asymetrii obciążenia, zwartości wyższych harmonicznych, wyżej wymienione parametry mają istotny wpływ na dopuszczalną obciążalność długotrwałą prądową połączonych równolegle przewodów, rozpływ prądów oraz wartość prądów zwarciowych podczas zwarć trój- bądź jednofazowych. W przypadku gdy równolegle połączone przewody mają:

 • taki sam przekrój żył roboczych, ale różną długość – zmniejsza się ich dopuszczalna obciążalność prądowa w stosunku do wartości wynikającej z sumy algebraicznej dopuszczalnych długotrwale prądów każdego z nich (przez dłuższy przewód przepływa prąd mniejszy od dopuszczalnego),
 • taką samą długość, ale różne przekroje – występuje szybszy wzrost prądu do wartości dopuszczalnej długotrwale w przewodzie o większym przekroju,
 • żyły robocze wykonane z różnych materiałów i taką samą długość – szybszy wzrost prądu do dopuszczalnego długotrwale wystąpi w żyle o większej przewodności elektrycznej (skutek – niepełne wykorzystanie możliwości przesyłowej połączenia równoległego),
 • żyły PEN i PE o przekroju równym połowie przekroju żyły roboczej, to wówczas prądy zwarcia jednofazowego są mniejsze od prądów zwarciowych z żyłami PEN i PE o takim samym przekroju jak żyły robocze.

Wymienione powody i skutki sprawiły, że:

 • przewody pracujące w układzie równoległym powinny mieć takie same przekroje i długości, a żyły robocze i przewody PEN i PE powinny być wykonane z takiego samego materiału. Podane wymagania wymienione są również w normie PN-HD 60364-5-52 [2],
 • w przypadku zwarcia z jednym z przewodów układu równoległego, przez pozostałe połączone równolegle przewody przepływa taki sam prąd zwarciowy. Dotyczy to zarówno zwarcia trój-, jak i jednofazowego.

Obecność przewodów PEN i PE sprawia, że w przypadku uszkodzenia izolacji w którymkolwiek przewodzie układu równoległego obok zwarć trójfazowych mogą wystąpić zwarcia jednofazowe. Znajomość rozpływu i wartości prądów zwarciowych jest konieczna przy weryfikacji wytrzymałości cieplnej zwarciowej przewodów, selektywności działania zabezpieczeń zwarciowych, a szczególnie ważna dla realizacji ochrony przeciwporażeniowej za pomocą zabezpieczeń zwarciowych.

Sposoby instalowania zabezpieczeń zwarciowych

W równoległym układzie połączeń przewodów istotnym problemem jest umieszczenie i dobór zabezpieczeń zwarciowych. W pracy [3] podano zasady doboru zabezpieczeń dla zwarć występujących na początku i końcu jednego z przewodów. W żadnej ze znanych prac nie analizowano sytuacji, gdy zwarcie wystąpi w innym miejscu przewodu oraz jaki będzie miało wpływ na działanie zabezpieczeń zwarciowych realizowanych najczęściej (głównie) za pomocą wkładek topikowych. Równolegle połączone przewody mogą być zabezpieczone w dwojaki sposób od skutków przepływu prądu zwarciowego:

 • jednym wspólnym zabezpieczeniem zwarciowym (rys. 1a),
 • dwoma niezależnymi zabezpieczeniami zwarciowymi zainstalowanymi na początku i końcu każdego przewodu (rys. 1b).
b wamtechnik4 1

Rys. 1. Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz sposobów zainstalowania zabezpieczeń zwarciowych: a) wspólnego dla wszystkich przewodów, b) dwóch niezależnych w każdym przewodzie, gdzie: l – długość przewodów, x – odległość miejsca zwarcia w jednym z przewodów od sieci zasilającej, Z(x) – impedancja zwartego przewodu od sieci zasilającej, Z(l-x) – impedancja odcinka zwartego przewodu od strony pozostałych „n” połączonych równolegle przewodów

Pierwszy sposób zabezpieczenia przewodów nie pozwala na instalowanie w żadnym przewodzie jakichkolwiek łączników mogących spowodować przerwanie jego ciągłości, wymusza konieczność przeprowadzania weryfikacji wytrzymałości zwarciowej przewodów w przypadku zwarcia w którymkolwiek z nich, a po zadziałaniu zabezpieczenia całkowicie pozbawia odbiorców możliwości zasilania w energię elektryczną.

W drugim przypadku, poprawnie dobrane zabezpieczenia zwarciowe wyłączają spod napięcia tylko i wyłącznie przewód, w którym wystąpiło zwarcie, pozwalają zachować długo- lub krótkotrwałą ciągłość zasilania odbiorcy energią elektryczną oraz nie wymagają każdorazowego sprawdzania wytrzymałości zwarciowej przewodów.

Z wyżej podanych powodów, pokazany na rysunku 1b sposób instalowania zabezpieczeń zwarciowych w przewodach równoległych jest najlepszy.

Kryteria selektywności zabezpieczeń przetężeniowych

Bazą wyjściową do określenia działania zabezpieczeń zwarciowych jest znajomość wartości prądów zwarciowych płynących w równoległe połączonych przewodach w przypadku zwarcia w którymkolwiek z nich. Przeprowadzona w pracach [4, 5] analiza wartości prądów zwarciowych wykazała, że w podanym przypadku wartość prądów zwarć trój- i jednofazowych:

 • zależy od miejsca wystąpienia zwarcia w przewodzie i liczby pozostałych połączonych równolegle przewodów,
 • dla każdej liczby połączonych równolegle przewodów istnieje ściśle określona odległość miejsca zwarcia w przewodzie, dla której płynące z obydwu stron prądy zwarciowe mają taką samą wartość. Odległość ta jest jednakowa dla zwarcia trój- i jednofazowego,
 • wymieniona odległość miejsca zwarcia zmniejsza się z liczbą połączonych równolegle przewodów. W skrajnym przypadku, gdy liczba połączonych równolegle przewodów jest nieskończenie duża, wystąpi dla zwarcia zachodzącego w połowie długości zwartego przewodu.

Z podanych uwag wynika, że dla określenia kolejności działania zabezpieczeń zwarciowych zainstalowanych w każdym z przewodów w sposób pokazany na rysunku 1b, w przypadku wystąpienia zwarcia w którymkolwiek z nich, konieczna jest znajomość odległości miejsca zawarcia od sieci zasilającej „xmax”, dla której płynące do miejsca zwarcia prądy zwarciowe (rys. 2b): jeden bezpośrednio z sieci zasilającej (i1) oraz drugi od strony szeregowo połączonej pozostałej części zwartego przewodu i pozostałych połączonych równolegle „n” przewodów (i2) są takie same.

sekwencja rys02 1

Rys. 2. Miejsce wystąpienia zwarcia w jednym z równolegle połączonych przewodów, rozpływ prądów (a) oraz impedancyjny schemat zastępczy obwodu zwarciowego (b): x – miejsce wystąpienia zwarcia, l – długość przewodu, i0 – prąd zwarciowy w sieci zasilającej, i1 – prąd płynący do miejsca zwarcia bezpośrednio z sieci zasilającej, i2 – prąd dopływający do miejsca zwarcia od strony pozostałych „n” połączonych równolegle przewodów

Zakładając, że połączone równolegle przewody w liczbie „n+1” (gdzie: n – jest liczbą równolegle połączonych przewodów, przez które przepływa prąd zwarciowy zasilający zwarcie w przewodzie „n+1”) są tego samego typu, mają taki sam przekrój żyły roboczej i przewodu PEN lub PE, mają jednakową długość (l), mają taką samą impedancję jednostkową (Z0), poszukiwaną odległość „xmax” i odpowiadającą jej impedancję obwodu zwarciowego Zk3max (rys. 2b) dla trójfazowego, symetrycznego i odległego zwarcia wyznaczyć można ze wzorów [4, 5]:

Wzór 1

Wzór 2

a wartości płynących wówczas prądów zwarciowych I’’k30Xmax, I’’k31Xmax, I’’k32Xmax z zależności:

Wzór 3

Wzór 4

gdzie:

c – współczynnik zależny od napięcia znamionowego sieci zasilającej i celu obliczeń,

UN – napięcie międzyprzewodowe sieci zasilającej,

n – liczba połączonych równolegle przewodów,

I’’k30Xmax – prąd zwarciowy z sieci zasilającej,

I’’k31Xmax – prąd zwarciowy płynący bezpośrednio do miejsca zwarcia z sieci zasilającej,

I’’k32Xmax – prąd zwarciowy płynący do miejsca zwarcia poprzez „n” połączonych  równolegle przewodów.

Uwaga!

W przypadku zwarcia jednofazowego budowa wzorów jest podobna. Wówczas impedancja Zk1max obwodu zwarciowego jest dwukrotnie większa od obliczonej ze wzoru (2), natomiast prądy I’’k10Xmax, I’’k11Xmax, I’’k12Xmax są dwukrotnie mniejsze od wyznaczonych z zależności (3) i (4).

Ze wzorów (1÷4) wynika, że zarówno odległość „xmax” jak też wartość dopływających do miejsca zwarcia prądów zwarciowych zależy od liczby „n” połączonych równolegle przewodów. W tablicy 1 podano wyznaczone na podstawie wzorów (1÷4) zależności do wyznaczania „xmax” oraz prądów zwarciowych I’’k30Xmax, I’’k31Xmax, I’’k32Xmax dla różnej liczby „n” połączonych równolegle przewodów w przypadku zwarcia w przewodzie „n+1”. Charakter zmian wymienionych prądów dla różnej liczby „n” połączonych równolegle przewodów przedstawiono, odpowiednio, na rysunkach 3. i 4.

Wyznaczona ze wzoru (1) odległość „xmax” stanowi miejsce zwarcia w przewodzie, dla którego dopływające z obydwu stron prądy zwarciowe mają taką samą wartość. Oznacza to, że jeżeli zabezpieczenia zwarciowe każdego przewodu wykonane jest w sposób pokazany na rysunku 1b, to może zadziałać zarówno zabezpieczenie F11 od strony sieci zasilającej, jak też F12 od strony połączonych równolegle „n” przewodów (rys. 6.). Gdy zabezpieczeniami zwarciowymi F11 i F12 będą:

 • wkładki topikowe tego samego typu, to zadziała wkładka o krótszym minimalnym czasie przedłukowym lub mniejszej przedłukowej całce Joule’a,
 • wyłączniki o takich samych parametrach znamionowych i wartościach progowych zadziałania wyzwalaczy bezzwłocznych zwarciowych, to zadziała wyłącznik o krótszym czasie własnym.
sekwencja rys03 1

Rys. 3. Wpływ liczby n połączonych równolegle przewodów na miejsce zwarcia „xmax” w przewodzie o długości „l”

sekwencja rys04 1

Rys. 4. Wartości prądów zwarciowych I’’k30Xmax, I’’k31Xmax, I’’k32Xmax dla zwarcia występującego w odległości „xmax” od sieci zasilającej dla różnej liczby „n” pozostałych równolegle połączonych przewodów

Sytuacja diametralnie zmieni się, gdy zwarcie wystąpi w odległości „x” różnej od „xmax” (rys. 5.). Jeżeli zwarcie będzie miało miejsce w odległości „x” spełniającej warunek:

 • x < xmax – wówczas zadziała zabezpieczenie zwarciowe F11, ponieważ dopływający do miejsca zwarcia od strony sieci zasilającej prąd zwarciowy I’’k31 będzie większy od prądu zwarciowego I’’k32 płynącego od strony połączonych równolegle „n” przewodów,
 • x > xmax – zadziała zabezpieczenie zwarciowe F12, ponieważ prąd zwarciowy I’’k32 płynący od strony połączonych równolegle „n” przewodów będzie większy od prądu zwarciowego I’’k31 dopływającego do miejsca zwarcia bezpośrednio z sieci zasilającej.

W ten sposób pojawia się strefowe działanie zabezpieczeń zwarciowych. Podane wyżej przypadki i strefy zadziałania zabezpieczeń zwarciowych F11 i F12 przedstawiono na rysunku 6a.

sekwencja rys05 1

Rys. 5. Rozkład wartości prądów zwarciowych zasilających zwarcie w jednym z równolegle połączonych przewodów w zależności od odległości „x” miejsca zwarcia od sieci zasilającej, gdzie: I’’k31 – prąd od strony sieci zasilającej, I’’k32 – prąd od strony połączonych równolegle „n” przewodów, przypadek dla dwóch przewodów połączonych równolegle

sekwencja rys06 1

Rys. 6. Miejsce wystąpienia zwarcia w jednym z równolegle połączonych przewodów (a), rozpływ prądów (b) oraz strefy zadziałania zabezpieczeń zwarciowych (c), gdzie: x – miejsce zwarcia w jednym z przewodów, xmax – miejsce zwarcia, dla którego wartości prądów zwarciowych I’’k31Xmax i I’’k32Xmax są takie same, l – długość przewodu, i0 – prąd zwarciowy w sieci zasilającej, i1 – prąd płynący do miejsca zwarcia bezpośrednio z sieci zasilającej, i2 – prąd dopływający do miejsca zwarcia od strony „n” połączonych równolegle przewodów

Zadziałanie któregokolwiek zabezpieczenia zwarciowego w układzie pokazanym na rysunku 6a nie oznacza, że zwarcie zostało wyłączone. Niezależnie od podanych wyżej uwarunkowań, po zadziałaniu jednego zabezpieczenia zwarciowego zwarcie w dalszym ciągu trwa. Zasilane będzie bądź to z sieci zasilającej (gdy x > xmax) lub od strony połączonych równolegle „n” przewodów (gdy x < xmax). W powstałej sytuacji pojawia się drugi istotny problem związany z doborem zabezpieczeń zwarciowych. Dotyczy on nie tylko wymaganej zdolności wyłączalnej zainstalowanych wkładek topikowych lub wyłączników, ale przede wszystkim skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

W pierwszym przypadku, jeżeli wkładki topikowe lub wyłączniki zostały dobrane dla wyłączalnego prądu zwarciowego zwarcia trójfazowego w miejscu przyłączenia układu równoległego przewodów do sieci zasilającej (tj. IB3), to wyłączą każde zwarcie jedno- lub trójfazowe mogące wystąpić w dowolnym miejscu jednego z przewodów. W drugim przypadku (rys. 5.), należy uwzględnić fakt zmian wartości prądu zwarciowego w miarę zbliżania się lub oddalania, miejsca zwarcia od sieci zasilającej po zadziałaniu jednego z zabezpieczeń zwarciowych, tj. po zadziałaniu zabezpieczenia F11 prąd zwarciowy od strony połączonych równolegle „n” przewodów maleje w miarę zbliżania się miejsca zwarcia do sieci zasilającej. Podobnie, po zadziałaniu w pierwszej kolejności zabezpieczenia F12, wyłączany przez zabezpieczenie F11 prąd zwarciowy od strony sieci zasilającej maleje w miarę oddalania się miejsca zwarcia do sieci zasilającej. 

W skrajnym przypadku, gdy zwarcie będzie miało miejsce tuż przed zabezpieczeniem F12, zadziała zabezpieczenie F11. Wartość płynącego wówczas prądu zwarciowego I’’k30 zależy od impedancji systemu (Zs), impedancji pojedynczego przewodu (Z0l) i wynosić będzie ZS+Z0l. W sytuacji odwrotnej, gdy zwarcie będzie zaraz za zabezpieczeniem F11, po jego zadziałaniu impedancja obwodu zwarciowego obejmować będzie: impedancję systemu (Zs), impedancję „n” równolegle połączonych przewodów (Z0l/n) oraz impedancję pojedynczego przewodu „n+1” (Z0l). Wynosić będzie ZS+Z0l/n+Z0l. 

Wyłączany wówczas przez zabezpieczenie F12 prąd zwarciowy będzie nie tylko mniejszy od poprzedniego, ale również najmniejszy z możliwych. Znajomość tego prądu jest szczególnie ważna przy ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w równoległym układzie połączeń przewodów realizowanej przez zabezpieczenie F12).

Innym istotnym elementem związanym z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez zabezpieczenia zwarciowe jest miejsce usytuowania równoległego układu przewodów w systemie elektroenergetycznym, tj. w sieci dystrybucyjnej, WLZ-cie odbiorcy, bezpośrednio w obwodzie zasilania odbiorników. W każdym z wymienionych miejsc inne są wymagania normatywne związane z ochroną przeciwporażeniową i muszą być uwzględnione [6].

Niezależnie od miejsca wystąpienia zwarcia w jednym z przewodów układu równoległego, płynące w pozostałych przewodach układu prądy zwarciowe rozkładają się równomiernie między nimi (proporcjonalnie do liczby przewodów). Fakt ten sprawia, że nie ma potrzeby weryfikowania selektywności działania zainstalowanych w nich zabezpieczeń zwarciowych pomiędzy sobą oraz z zabezpieczeniami zwarciowymi zamontowanymi w zwartym przewodzie.

Podsumowanie

Niezawodność zasilania odbiorców energii elektrycznej wyklucza stosowanie jednego wspólnego zabezpieczenia zwarciowego dla wszystkich połączonych równolegle przewodów. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem wyjścia z takiej sytuacji, jest zainstalowanie w każdym z przewodów dwóch zabezpieczeń zwarciowych. Jednego na początku przewodu w miejscu przyłączenia do sieci zasilającej oraz drugiego na końcu w miejscu odpływu. Taki sposób zainstalowania zabezpieczeń zwarciowych w przewodzie sprawia, że w przypadku wystąpienia w nim zwarcia, do miejsca zwarcia zawsze dopływają prądy zwarciowe z dwóch stron. Jeden od strony sieci zasilającej, drugi od strony pozostałych równolegle połączonych przewodów. Stąd podstawowym celem zainstalowanych zabezpieczeń zwarciowych jest wyłączenie obydwu prądów zwarciowych, umożliwienie dalszego zasilania odbiorcy energią elektryczną poprzez pozostałe połączone równolegle przewody oraz zagwarantowanie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

sekwencja tab01

Tabela 1. Zależności analityczne do wyznaczania xmax oraz prądów zwarciowych w równoległym układzie połączeń przewodów dla trójfazowego, symetrycznego i odległego zwarcia, gdzie: xmax – wyznaczona ze wzoru (1) odległość miejsca zwarcia w jednym z przewodów od sieci zasilającej,(2), A = cUN /√3Z0l.

Przy podanym wyżej sposobie instalowania zabezpieczeń zwarciowych w każdym przewodzie równoległego układu połączeń, istotna jest znajomość, które i w jakiej kolejności zadziała podczas zwarcia. Bazę wyjściową do określenia kolejności działania zabezpieczeń zwarciowych przewodu stanowi znajomość granicznej odległości miejsca zwarcia od sieci zasilającej (xmax), dla której to płynące (w wyżej podany sposób) prądy zwarciowe mają taką samą wartość.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wymieniona odległość nie jest parametrem stałym, ale zależy od liczby połączonych równolegle przewodów (w skrajnym przypadku, gdy liczba połączonych równolegle przewodów jest nieskończenie duża, wystąpi w połowie długości zwartego przewodu). Stanowi ona jednak granicę, poniżej której w przypadku zwarcia w pierwszej kolejności zadziała zabezpieczenie zwarciowe zainstalowane na początku przewodu, a powyżej – na końcu przewodu. Wynika stąd, że graniczna odległość miejsca zwarcia w przewodzie określa strefy działania zainstalowanych w nim zabezpieczeń zwarciowych dla prądów zwarć jedno i trójfazowych. 

Zależność granicznej odległości od liczby połączonych równolegle przewodów sprawia, że strefy zadziałania zainstalowanych zabezpieczeń zwarciowych będą ulegały ciągłej zmianie po każdej modyfikacji połączenia równoległego przewodów. Znacząco zmienia się także wartość prądu zwarciowego po zadziałaniu pierwszego zabezpieczenia zwarciowego. Fakt ten należy mieć na uwadze przy weryfikacji skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej wykonanej zabezpieczeniami zwarciowymi, uwzględniając miejsce usytuowania równoległego układu przewodów w systemie elektroenergetycznym.

Podany sposób instalowania zabezpieczeń zwarciowych w przewodach układu równoległego oraz sposób ich działania sprawia, że niezależnie od miejsca wystąpienia i rodzaju zwarcia w jednym z przewodów, płynący w pozostałych przewodach prąd zwarciowy rozkłada się równomiernie, nie stwarza potrzeby weryfikacji selektywności zainstalowanych w nich zabezpieczeń zwarciowych pomiędzy sobą oraz z zabezpieczeniami zwarciowymi zwartego przewodu.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU 1997 nr 54 poz. 348).
 2. Norma PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
 3. J. Wiatr, Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle, „elektro.info”, 5/2010, s. 24–30. 
 4. Książkiewicz, R. Batura, Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych ­połączonych równolegle (część 1.), „elektro.info”, 1-2/2019, s. 15–19. 
 5. Książkiewicz, R. Batura, Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.), „elektro.info”, 3/2019, s. 77–79.
 6. Norma PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.