elektro.info

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Głowice kablowe przy podłączeniu
J. Parciak

Głowice kablowe przy podłączeniu


J. Parciak

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi kabli.

Zobacz także

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

Cenimy ludzi z pasją

Cenimy ludzi z pasją Cenimy ludzi z pasją

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór...

Jaki jest cel i strategia działania Energy Group? – Celem podstawowym jest oczywiście satysfakcja klienta i każda firma może uzyskać taki efekt w inny sposób. Dla nas najważniejsza jest jakość i dobór optymalnego rozwiązania, przy czym dodatkowo staramy się zawsze być bezpośredni w kontaktach z klientem, a dzięki płaskiej strukturze firmy możemy w szybki i skuteczny sposób reagować na jego potrzeby. W większości nasi klienci z czasem stają się naszymi dobrymi znajomymi i wówczas ta satysfakcja w...

Wyniki badań diagnostycznych charakteryzują się nieporównywalnie większą rozdzielczością pomiaru, co wskazuje, jak potężnym narzędziem jest diagnostyka kabli oparta na pomiarze wyładowań niezupełnych. Przedstawione w artykule wyniki dotyczą pomiarów wykonanych na kablach polskiej produkcji.

Próby napięciowe izolacji kabli – unifikacja prób dla wszystkich typów kabli SN

Czasy, w których badano kable SN pod kątem ich dalszej eksploatacji za pomocą jednej próby napięciem stałym, w przypadku kabli z izolacją z tworzyw sztucznych ze względu na kontrowersyjną ocenę tej próby ostatecznie odchodzą w przeszłość. Różne są przyczyny, które doprowadziły do takiego stanu – najczęściej wskazuje się na zły wpływ spolaryzowanego w czasie napięcia i doprowadzenie tym samym do trwałych i postępujących osłabień izolacji w systemie izolacyjnym. Z powodu lokalnych zmian stałej dielektrycznej, zakłócenia te prowadzą do lokalnych przyrostów natężenia pola, które przy odpowiednim obciążeniu systemu izolacyjnego powodują powstawanie kanałów prowadzących do przebicia.

Przy długotrwałym narażeniu na działanie napięcia przemiennego, w miejscach osłabień lub wad technologicznych powstaje – tak jak w przypadku drzewienia wodnego – problem tworzenia się ładunków przestrzennych, przy czym poprzez nakładanie się z innymi napięciami (probierczymi) mogą tworzyć się kanały przebić. Dlatego też powstała konieczność stosowania na kablowej sieci dystrybucyjnej takich metod prób, które nie powodują wstępnego uszkodzenia kabla i są dla kabla, o ile to możliwe, „przyjazne”.

Wprawdzie nadal toczą się dyskusje co do stosowania prób napięciem stałym do badania kabli z izolacją z tworzywa sztucznego, a krajowe normatywy i wytyczne dalej na to zezwalają, jednak wiele przemawia przeciw ich stosowaniu. W praktyce wykrystalizowało się kilka metod badań, które są całkowicie wystarczające dla dzisiejszych wymogów probierczych i badawczych. Niektóre nowe metody badań zostały dopiero teraz wprowadzone odnośnymi przepisami VDE, IEC czy PN-HD, które nareszcie umożliwiają praktykom jasne i nieomylne metody badań kabli. Bez wsparcia tym uregulowaniem, które powinno odpowiadać obecnemu stanowi techniki, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytania i problemy, które stwarzają pole dla niepewności prawnej.

Badania według przepisów narodowych, np. VDE

Badanie urządzeń kablowych służy przede wszystkim ustaleniu stanu izolacji żył, lub tak jak np. w Niemczech, wymaganemu przez VBG 4 „badaniu gotowości do włączenia” po montażu kabla. Z drugiej strony, w praktyce coraz częściej podejmowane są badania płaszczy kabli w celu zapobieżenia wnikaniu wody w obręb ekranu. Woda w kablu o izolacji z tworzywa sztucznego jak dawniej prowadzi do występowania uszkodzeń.

Badanie izolacji żył

Norma narodowa dla badań kabli, VDE 0298 część 1., pochodzi z 1982 r. i ustala napięcia probiercze (tab. 1.). Już w niej pojawiają się pierwsze ostrzeżenia o możliwych uszkodzeniach poprzez badania napięciem stałym. Wskazanie na „znacznie zredukowane napięcie probiercze” zmusza użytkownika do odpowiedzialności i regulacji we własnym zakresie. W styczniu 1990 r. został przedstawiony projekt nowej normy VDE 0298 część 1. W projekcie tym przejęte zostały bez zmian zalecenia odnośnie badań kabli z dotychczasowej normy VDE 0298. Wypracowane w międzyczasie nowe metody badań potwierdziły swoją wartość i zostały wprowadzone w nowym projekcie normy VDE 0276-1001 część 1., który ukazał się w maju 1995 r. Nowe w tej normie VDE jest rozróżnienie pomiędzy kablami w izolacji PE i XLPE oraz przede wszystkim włączenie nowego badania prądem przemiennym za pomocą VLF 0,1 Hz. W tabeli 2. przedstawiono nowe możliwości badań.

Jako kryterium badania obowiązuje podany czas próby. Inne kryteria, jak na przykład wielkość współczynnika strat, nie mają w tych przepisach znaczenia. Próba ułożonych kabli służy w pierwszej linii zbadaniu gotowości do włączenia i eksploatacji urządzenia kablowego. Ocena żywotności kabla w izolacji PE czy XLPE jest możliwa metodami, które można przyporządkować diagnozie kabli.

Badanie płaszcza

Oprócz izolacji żył należy zbadać również izolację płaszcza. Tylko nienaruszony płaszcz zapobiega wnikaniu wilgoci w obręb ekranu i dlatego też jest niezbędny do tego, by urządzenie kablowe działało bez zakłóceń. W tabeli 5. zostały wyszczególnione wartości probiercze wymienione w normie VDE 0276, część 1001. Wymienione upływy zaleca kilka największych zakładów energetycznych w Unii Europejskiej, od lat sprawdziły się tam jako kryterium pomiaru (tab. 5.). Do badania używane jest napięcie stałe. Według wymienionej normy należy, o ile to możliwe, unikać prób impulsowych. W energetyce zawodowej w Polsce wykonuje się próby płaszcza kabli napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min, bez względu na typ izolacji. Jako zadowalający wynik próby przyjmuje się brak wystąpienia przebicia w ciągu trwania testu.

System probierczy VLF

Technika probiercza VLF 0,1 Hz, która została w 1995 r. wprowadzona do przepisów VDE 0276, część 1001, pozwala na przeprowadzanie badań kabli w izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych. Tak jak w przypadku innych badań, także tu obowiązuje przede wszystkim badanie wytrzymałości napięciowej. Inne kryteria nie są wprowadzane. Częstotliwość probiercza VLF 0,1 Hz może mieć kształt sinusoidalny lub meandryczny, przy czym w tym ostatnim przypadku mówimy o przebiegu prostokątnym z sinusoidalnymi zmianami polaryzacji. Zmiana polaryzacji z jednej na drugą odpowiada czasem trwania normalnej częstotliwości pracy 50 Hz. Ta nowa metoda badania potwierdza, że niskie napięcie probiercze metody 50 Hz kombinowane jest z metodą wysokiej szybkości przyrostu niszczących izolację drzewień elektrycznych electrical trees. Na rysunku 1. przedstawiono kształt napięcia VLF 0,1 Hz, natomiast rysunek 2. przedstawia sinusoidalne zbocze podczas zmiany polaryzacji.

Jako napięcie probiercze przyjęło się w tej metodzie 3 U0 i czas próby 1 godzinę (XLPE). Przy wystąpieniu przebicia w kablu podczas badania, czas badania po naprawie znów musi wynosić 1 godzinę. Wytwarzanie częstotliwości probierczej VLF 0,1 Hz realizowane jest za pomocą wysokonapięciowego wyłącznika obrotowego z napędem silnikowym. Na rysunku 3. został przedstawiony schemat funkcjonalny. Ujemne napięcie probiercze jest następnie poprzez łącznik 1 doprowadzane do obiektu badanego. Równolegle do obiektu badanego umieszczony jest kondensator wsporczy, aby mogły być badane także krótkie odcinki kabli. Po 5 sekundach napięcie ładujące zostaje odłączone, a ładunki szczątkowe rozładowane poprzez łącznik 2 i dławik Dr. Następnie poprzez łącznik 3 dławik Dr zostaje połączony z obiektem badanym poprzez prostownik Gl1 i tym samym powoduje przełączenie na dodatnią połówkę przebiegu. W położeniu łącznika [4] przez 5 sekund utrzymane zostaje napięcie dodatnie.

Poprzez zamknięcie łącznika [5] rozpoczęte zostaje przełączenie na polaryzację ujemną. Energia pozostaje utrzymana, poza stratami przełączania oraz poborem mocy przez instrumenty pomiarowe. Nowy proces ładowania rozpoczyna się zamknięciem łącznika [1]. Kompletnie urządzenie probiercze VLF 0,1 Hz składa się z następujących elementów:

 • urządzenie sterownicze i regulacyjne,
 • generator ładujący,
 • łącznik obrotowy ze zintegrowanym prostownikiem wysokonapięciowym,
 • dławik i kondensator wsporczy.

Próby napięciowe nowych kabli należy wykonywać techniką probierczą VLF 0,1 Hz dla wszystkich typów kabli w zakresie napięcia Uo i w czasie trwania 30/60 minut, w zależności od typu badanej linii kablowej. Dodatkowe parametry nie powinny być wprowadzane. Dla kabli w eksploatacji i po usunięciu awarii należy stosować te same wartości napięcia (3 Uo), ale z ograniczeniem czasowym do 15 min (np. za pomocą zakładowych WT). Badanie powłoki kabli z tworzyw sztucznych należy wykonywać napięciem stałym o wartości 5 kV i czasie trwania 1 min od momentu ustabilizowania napięcia.

Diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) – próba napięciowa a diagnostyka

Dotychczas stosowany rodzaj badania izolacji głównej kabli średniego napięcia ograniczał się do wykonania okresowej próby wytrzymałości izolacji. Próba ta polegała na podaniu napięcia spolaryzowanego (test DC dla kabli papierowo-olejowych) lub napięcia wolnozmiennego VLF 0,1 Hz (Very Low Frequency 0.1 Hz cos2 dla kabli polimerowych) w określonym czasie. Jeżeli w czasookresie badania izolacji (np. 60 min dla XLPE) nie doszło do zniszczenia badanej izolacji, całą badaną linię kablową traktowano jako element gotowy do załączenia, a tym samym do dalszej eksploatacji. W praktyce jednak rozdzielczość wyniku badania sprowadzającego się do określenia „wytrzymał/nie wytrzymał” jest mało satysfakcjonująca. Dlatego wprowadzone zostały już jakiś czas temu takie metody badania, aby uzyskać na tyle wysoką rozdzielczość wyniku pomiaru, aby o badanej linii powiedzieć możliwie jak najwięcej.

Rodzaje diagnostyki kabli

W Polsce, od lat siedemdziesiątych do 2000 roku, w praktyce była stosowana diagnostyka kabli średniego napięcia, która ograniczała się jedynie do metod uśredniających. Metody te pozwalały i nadal pozwalają na ocenę stanu technicznego kabli za pomocą średniego wyniku dla całej badanej linii kablowej. Niestety metody te nie dawały możliwości wskazania konkretnego miejsca osłabienia czy miejsca wady izolacji i nie były dalej rozwijane. Do tych metod są zaliczane:

 • pomiar współczynnika stratności prądem 0,1 Hz lub 50 Hz, względnie pomiar współczynnika stratności przy wyższych częstotliwościach (tan delta),
 • pomiar napięcia relaksacyjnego,
 • pomiar prądu depolaryzacji,
 • izotermiczna analiza prądu relaksacyjnego.

Najbardziej popularnymi metodami stosowanymi w Polsce do 2000 roku były systemy oparte na metodzie IRC i pomiarze napięcia relaksacyjnego. Łącznie eksploatowanych jest 9 systemów pomiarowych, które na przykładzie np. spółki dystrybucyjnej jednego z koncernów energetycznych pozwalają wykonywać badania odbiorcze jakości wykonanych prac inwestycyjnych przy budowie nowych linii kablowych SN z polietylenu usieciowanego. Natomiast pomiar tangensa delta nie jest już tak popularny.

W 2000 roku nastąpił przełom w technice diagnostycznej kabli, kiedy to wprowadzono znaną już w diagnostyce urządzeń elektrycznych metodę pomiaru wyładowań niezupełnych (WNZ). W porównaniu z urządzeniami dającymi wynik uśredniony (np. pomiar tan delta), nowoczesne urządzenia do pomiaru WNZ pozwalają wartościować każdy element składowy linii kablowej indywidualnie (kable, mufy, głowice), metr po metrze.

Pomiar WNZ

Przykładowy system pomiarowy do oceny stanu technicznego kabli za pomocą pomiaru WNZ może być zarówno systemem przenośnym, jak i systemem dobudowanym do istniejącego samochodu pomiarowego, stanowiąc jego cenną składową. System jednego z czołowych producentów tego typu systemów z Niemiec zapewnia użycie metody nieniszczącej (fala oscylacyjna wytworzona w procesie rezonansu szeregowego napięć), co całkowicie znosi ryzyko uszkodzenia kabla w procesie diagnostycznym. Należy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę, gdyż na rynku można znaleźć inne systemy niszczące, oparte na pomiarze WNZ na długotrwałej próbie niszczącej DC lub VLF 0,1 Hz.

Badana linia kablowa zostaje przyłączona do zestawu diagnostycznego. Kabel jest ładowany wstępnie napięciem stałym przez okres około 30 ms tak, aby nie doszło do spolaryzowania napięcia. Następnie za pomocą łącznika IGBT badany obiekt jest łączony do cewki o stałej indukcyjności. W układzie tym powstaje napięciowa, rezonansowa, samogasnąca fala oscylacyjna. Częstotliwość fali napięciowej jest zależna od pojemności kabla. Odpowiednia norma VDE oraz IEC z późniejszymi uaktualnieniami określają, że badania te należy przeprowadzać przy częstotliwości 50 Hz lub zbliżonej do 50 Hz. W praktyce możliwe jest uzyskanie nawet częstotliwości sieciowej przy pojemnościach około 4 - 5 μF, a więc kabli bardzo długich. Typowa częstotliwość pomiaru to około 250 Hz, co oznacza, że częstotliwość ta jest średnio 5 razy większa od częstotliwości sieciowej. Porównując inne systemy oparte na długotrwałej próbie napięciowej, przy częstotliwości 0,1 lub 0,01 Hz, nie jest już ona częstotliwością zbliżoną, bo zawiera się w przedziale wartości pomiędzy 500 a 5000 razy niższej od częstotliwości sieciowej. Pomiar wyładowań niezupełnych w urządzeniu diagnostycznym rejestrowany jest na przedmiotowej fali oscylacyjnej przy każdym przejściu przez zero. Wraz z wygaszaniem się fali maleją też wyładowania niezupełne. Metoda ta nie jest zbudowana na próbie probierczej, inaczej mówiąc, badany kabel nie jest zasilany w sposób ciągły ze źródła napięcia, dlateg nie podlega normatywom prób probierczych. W przypadku systemów pomiarowych opartych na próbie probierczej podlegającej pod normatywy HD 620/621, użytkownicy zobowiązani są do wykonywania badań zgodnie z wytycznymi HD przy poziomie 3 Uo i czasie trwania odpowiednio 30 i 60 minut. Ryzyko zniszczenia procesem diagnostycznym jest tam niezmiernie wysokie, czego nie ma w opisywanym systemie diagnostycznym.

Przykład procedury diagnostycznej

Przykładowe badanie dotyczy dwóch strategicznych linii kablowych w branży wydobywczej nafty i gazu. Ma ono na celu wykazanie, czy stan dwóch nieuszkodzonych linii kablowych będących w eksploatacji od 1997 r. jest na tyle dobry, aby nagłe uszkodzenie kabla nie wpłynęło negatywnie na wydobycie tak cennych surowców. Badaniu poddano dwie linie kablowe XLPE 1×240 mm2 3×NA2HXY o długościach odpowiednio 9610 i 9620 m. Diagnostykę przeprowadzono dla każdej fazy indywidualnie, rejestrując wartość i ilość wyładowań niezupełnych na długości kabla. Na bazie otrzymanego wyniku pomiaru podjęto decyzję o wykonaniu kolejnego pomiaru dla tej linii kablowej, ale z drugiej strony.

Pomiar z drugiej strony wykazał powstawanie wyładowań niezupełnych w miejscu zarejestrowanym przy pierwszym pomiarze, elementem tym okazała się mufa łącząca dwa odcinki kabla. Pomiar taki jednoznacznie określa osłabienie izolacji lub wadę, np. zagniecenie izolacji (zmianę jej koncentryczności), będące wynikiem nacisku gruntu. Osłabienie izolacji w mufie oznaczałoby jej niefachowe lub niedbałe wykonanie, a każde przepięcie – powiększanie osłabienia i w rezultacie zniszczenie osprzętu kablowego.

Cel diagnostyki kabli

Szeroko pojęta diagnostyka kabli daje o wiele więcej informacji niż badanie wytrzymałości napięciowej izolacji. Praca z tak potężnym narzędziem, jakim jest system diagnostyczny do pomiaru WNZ, dzięki któremu możemy „zajrzeć” do wnętrza, bądź co bądź, kosztownego elementu systemu dystrybucyjnego energii, jest niezwykle satysfakcjonująca. Diagnostyka za pomocą pomiaru WNZ nie obciąża badanego kabla samym procesem pomiaru, tak jak to dzieje się przy systemach pomiarowych opartych na urządzeniach probierczych 0,1 Hz czy 0,01 Hz. Pomiar można wykonać bez ryzyka uszkodzenia następnego dnia, za tydzień, za miesiąc, mając świadomość, że samym procesem diagnostycznym nie zostanie zniszczona czy osłabiona badana izolacja. Inaczej jest przy próbie probierczej czy diagnostyce opartej na próbie probierczej, gdzie pomiar diagnostyczny nie jest i nie może być powtarzalny.

Badanie diagnostyczne pozwala skutecznie oceniać stan techniczny badanej linii kablowej z oceną ryzyka uszkodzenia i określeniem czasookresu jeszcze jej bezawaryjnej pracy. Bardzo ważne jest to, że kable z wykrytą wadą mogą dalej pracować, a personel zarządzający tym majątkiem może kolejne prace zaplanować. Do właściwej oceny stanu technicznego i oceny ryzyka awarii mogą być brane pod uwagę następujące dane pomiarowe:

 • wartość WNZ przy poziomie Uo,
 • koncentracja WNZ przy poziomie Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 1.7 Uo (ryzyko pracy przy długotrwałym doziemienu jednej fazy),
 • koncentracja WNZ przy poziomie 1.7 Uo,
 • wartość WNZ przy poziomie 2 Uo, przekroczenie poziomu WNZ własnych,
 • koncentracja WNZ przy poziomie 2 Uo,
 • obserwacja rozwoju WNZ pomiędzy Uo a 2Uo.

Wybrane przykłady

Przykład 1.: branża wydobywcza nafty i gazu (2007), kabel XLPE 20 kV (fot. 5.)

Zarejestrowane problemy: problem z jakością montażu głowicy fazy L1, koncentracja wyładowań na głowicy, koncentracja wyładowań niezupełnych w odległości 3,2 m od głowicy również na fazie L1, koncentracja WNZ na mufie ok. 20 m od początku kabla.Badaniu poddano linię kablową SN 20 kV zbudowaną z trzech kabli jednofazowych. Badanie wykazało niską jakość montażu osprzętu. Zaistniał problem jakości montażu wykonanego przez człowieka: źle wykonana głowica fazy L1; zbyt mocno zaciśnięta taśma stalowa mocująca kabel na słupie; taśma na 6,1 m zaciśnięta prawidłowo; źle wykonana mufa na 20 metrze; głowice z drugiej strony wykonane prawidłowo; izolacja kabla w porządku. Wniosek: wysokie ryzyko awarii.

Przykład 2.: przemysł wytwórczy cementu (2006), kabel PAP/OIL 6 kV (fot. 7.)

Zarejestrowane problemy: problem z mufą i izolacją kablową na fazie L1. Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego 3-fazowego kabla w izolacji papierowo-olejowej. Badanie wykazało problem w postaci źle zainstalowanej mufy i problem w izolacji na fazie L1 w postaci zniekształcenia izolacji (prawdopodobnie przez zagniecenie oplotu i zmianę koncentryczności). Ponieważ WNZ nie występują przy Uo, ryzyko awarii oceniono jako średnie.

Przykład 3.: branża wydobywcza węgla kamiennego (2007), kabel PVC 6 kV (fot. 8.)

Zarejestrowane problemy: problem z izolacją kablową. Kumulacja WNZ w jednym miejscu.Badaniu poddano linię kablową SN 6 kV zbudowaną z jednego kabla 3-fazowego w izolacji z PVC. Badanie wykazało tylko jedno osłabione miejsce w izolacji, które zostało ocenione jako wada i potencjalne miejsce uszkodzenia izolacji w przyszłości. Wyeliminowanie tylko jednego zaistniałego osłabienia izolacji pozwoli eksploatować kabel w grupie o wiele mniejszego ryzyka niż w dniu wykonania pomiaru. Oceniono, że ryzyko awarii jest wysokie. W przypadku obiektów górniczych, gdzie kable zasilają ważne procesy technologiczne lub pewność zasilania może mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników, należałoby wyeliminować wadę za pomocą próby napięciowej, w celu zniszczenia izolacji w miejscu wady. Doraźne, zdecydowane działanie mogłoby doprowadzić do uniknięcia nagłej awarii i wyeliminować całkowicie ryzyko uszkodzenia kabla w przyszłości.

Przykład 4.: spółka dystrybucyjna (2006), kabel PAP/OIL 15 kV (fot. 9.)

Zarejestrowane problemy: kabel wyeksploatowany równomiernie. Badaniu poddano linię kablową 15 kV zbudowaną z kabla 3-fazowego w izolacji papierowo-olejowej. Pomiar wykazał równomierne wyeksploatowanie izolacji kablowej, co jest podstawą do podjęcia decyzji o całkowitej wymianie kabla. Ponieważ poziom WNZ własnych nie został znacząco przekroczony, zaproponowano właścicielowi, aby zaplanował i zrealizował w ciągu jednego roku wymianę całej badanej linii kablowej.

Wnioski

Prawidłowa eksploatacja rozległych sieci kablowych powinna być prowadzona rzetelnie, przez przygotowane do tego celu osoby, wykorzystujące odpowiedni sprzęt techniczny. Dla właścicieli majątku związanego z kablami niezwykle istotne jest także gromadzenie danych o kablach, informacji na temat wykonywania prób napięciowych, a zwłaszcza wyników ich diagnostyki, w tym również diagnostyki bezinwazyjnej z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ). Ma to na celu ograniczenie liczby awarii i nieplanowanych wyłączeń, bezprzerwowe zasilanie urządzeń technologicznych i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych do niezbędnego minimum.

Literatura

 1. E. Jakle, Gotowość kabli do załączenia według VGB-4, 1997.
 2. E. Jakle, Nowoczesne metody probiercze kabli według VDE, 1996.
 3. Dokument harmonizujący HD 640.
 4. H. Mościcka-Grzesiak, Inżynieria Wysokich Napięć w Elektroenergetyce, t. I, Poznań 1996 r.
 5. Mat. konf. „KABEL 1999”.
 6. Mat. konf. „KABEL 2000”.
 7. Mat. konf. „Energetyka XXI wieku”, Stare Jabłonki 1997.
 8. Ramowa Instrukcja Eksploatacji RIE 041, Instytut Energetyki, Warszawa 1991.
 9. OWTS PD-Analysis, Model to simulate partial discharges, praca zbiorowa, SEBA KMT 2002.
 10. VDE 0276:1001 Badania odbiorcze kabli na napięcie 6/10.....18/30 z izolacją PE, XLPE i papierowo-olejową.
 11. W materiale wykorzystano wyniki badań wykonane systemem diagnostycznym do kabli w latach 2000 - 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.