elektro.info

Transformacja Fouriera

The Fourier's transformation

W wielu dziedzinach nauki i techniki istnieje potrzeba badania stopnia odkształcenia przebiegów czasowych od idealnej sinusoidy. Zjawisko to parametryzuje się między innymi za pomocą badania zawartości widmowej – wyższych harmonicznych i odnosi się ją do składowej podstawowej. Bada się wtedy: harmoniczne, interharmoniczne – składowe widma leżące pomiędzy poszczególnymi harmonicznymi oraz subharmoniczne – szczególny przypadek interharmonicznych o częstotliwościach poniżej składowej podstawowej. Interpretacja obliczanych parametrów, w zależności od rodzaju obiektu generującego sygnał, może być odmienna

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano przykłady obliczeń widma sygnału na podstawie trzech platform obliczeniowych jak: procesory DSP, procesor CPU oraz procesor graficzny GPU. Porównano czasy trwania poszczególnych etapów obliczeń, m.in. przygotowania analizy, obliczeń algorytmu zespolonego FFT oraz wyznaczenia widma amplitudowego. Ostatecznie określono obszary zastosowań poszczególnych technologii.

Abstract

This paper presents examples of signal spectrum computation, based on three different hardware platforms: DSP processors, CPU processor and graphics processor GPU. The authors compare the duration of particular calculation stages, e.g. analysis preparation, complex FFT calculation and amplitude spectrum, and, eventually, specify areas of application for individual technologies.

Na przykład, badając drgania łożyska i obserwując sygnał elektryczny otrzymany z przetwornika drgania/napięcia, możliwe jest określenie stopnia zużycia łożyska. W medycynie, analizując widmo przebiegu EKG, wyciąga się na jej podstawie wnioski na temat: aktywności układu wegetatywnego, arytmii oddechowej itd. Wreszcie analiza widmowa znajduje zastosowanie, w badaniu zakłóceń, występujących w sieciach elektroenergetycznych oraz monitoringu jakości energii elektrycznej [1, 2], gdzie na jej podstawie określa się stopień „zanieczyszczenia” sieci i rekomenduje się np.: implementację filtrów lub przewymiarowanie przewodu zerowego. Analiza widma stosowana jest zatem praktycznie we wszystkich dziedzinach nauki i obliczana jest na podstawie przekształcenia Fouriera, w szczególności jego dyskretnej wersji Dyskretnej Transformacji Fouriera DFT.

Algorytm FFT

Bezpośredni algorytm obliczeniowy Dyskretnej Transformacji Fouriera DFT jest bardzo nieefektywny i dla większej liczby próbek obliczenie jej zajmuje dużo czasu. Z pomocą przychodzi, powszechnie stosowany już algorytm opracowany przez Cooleya i Tukeya, który zmniejsza liczbę operacji potrzebnych do obliczenia widma. Szybka Transformacja Fouriera FFT (ang. Fast Fourier Transform) dostarcza rezultatów obliczeniowych, identycznych z DFT – nie jest jej przybliżeniem. Obliczenie FFT dzieli się na 3 etapy: przygotowanie analizy, jądro analizy oraz obliczenie widma. W pierwszym etapie liczone są współczynniki, tzw. „twiddle factors”. Są to wartości funkcji trygonometrycznych potrzebne do mnożeń podczas następnego etapu analizy. „Twiddle factors” są stałe i liczone tylko raz – po rozpoczęciu serii analiz. Następnie wykorzystywane są one dalej w kolejnych analizach, dlatego też czas, potrzebny do ich obliczenia, nie ma istotnego wpływu na systemy, prezentujące wyniki FFT w czasie rzeczywistym. Kolejne etapy już są liczone podczas każdej analizy. Podczas trwania jądra analizy przebieg wejściowy, zespolony lub rzeczywisty, jest przeliczany na zespolone wartości wynikowe FFT, które jeszcze nie oddają bezpośrednio widma sygnału. Aby je otrzymać, należy dokonać ostatniego etapu analizy, w którym liczone są pierwiastki z sum kwadratów wartości rzeczywistych i urojonych, czyli moduły liczb zespolonych obliczonych w poprzednim etapie. Po przyporządkowaniu obliczonych modułów do wartości częstotliwości, możliwe jest sporządzenie wykresu właściwego widma amplitudowego sygnału.

Systemy obliczeniowe

Algorytm FFT został zaimplementowany w trzech systemach obliczeniowych opartych na jednostkach centralnych:

 • procesor sygnałowy DSP,
 • wielordzeniowy procesor ogólnego przeznaczenia CPU,
 • procesor graficzny GPU.

Procesor sygnałowy DSP

Do badań został zastosowany procesor sygnałowy TMS320c6748, zaimplementowany w układzie rozwojowym C6748LCDK, którego podstawowymi parametrami są [3]:

 • procesor TMS320c6748@456 MHz, pracujący z częstotliwością 300 MHz, o mocy obliczeniowej 3648 MMACS (ang. Million Multiply and Accumulate Cycles per Second) przy 456 MHz,
 • uniwersalna zmiennoprzecinkowa oraz stałoprzecinkowa 32-bitowa kora C674x+ oraz C64x+,
 • 32 kB pamięci cache L1, służącej do przyspieszenia wykonywania kodu programu oraz 256 kB pamięci cache L2, mogącą być wykorzystywaną jako pamięć programu oraz danych,
 • możliwość podłączania dużych zewnętrznych pamięci danych różnych typów, m.in. Flash i SDRAM (do 128 M słów 16-bit) oraz DDR2@150 MHz (256 M słów 16-bit),
 •  sterowniki PWM, port Ethernetowy, zegar czasu rzeczywistego RTC, liczba wyjść ogólnego przeznaczenia do 144,
 • maksymalna wydzielana moc: 0,66 W.

Architekturę rdzenia DSP zaprezentowano na rysunku 1. Głównym elementem jest uniwersalna stało- i zmiennoprzecinkowa jednostka CPU, wyposażona w zestaw 64 32-bitowych rejestrów roboczych. Rejestry współpracują z ośmioma jednostkami obliczeniowymi, umożliwiającymi wykonywanie 32-, 40- i 64-bitowych operacji arytmetycznych i logicznych. Dwie z wymienionych jednostek dodatkowo mogą przeprowadzać operacje DSP – obliczenia sumy iloczynów (SOP – ang. Sum Of Product). CPU współpracuje z ulotnymi pamięciami cache pierwszego poziomu – L1 oraz drugiego poziomu – L2. Pierwsza z pamięci przeznaczona jest do przyspieszania wykonywania kodów programu, w drugiej przechowywany jest kod programu (pamięć programu) oraz danych (pamięć danych).

Wielordzeniowy procesor ogólnego przeznaczenia

Do badań wykorzystano wielordzeniowy procesor ogólnego przeznaczenia Intel Core i7-2670QM, zainstalowany w laptopie Dell N7110, w którym współpracuje on z pamięcią SDRAM DDR3-1333 o pojemności 6144 MB oraz dyskiem twardym Western Digital WD5000BPKX o pojemności 500 GB. Zainstalowany system operacyjny to 64-bitowy Windows 7 Professional z dodatkiem SP1. Dane techniczne procesora [4]:

 • częstotliwość taktowania: 2,2 GHz, regulowana przez system operacyjny,
 • ilość rdzeni fizycznych: 4,
 • ilość obsługiwanych wątków: 8,
 • pojemność pamięci cache L1: 4 x 32 kB pamięci rozkazów + 4 x 32 kB pamięci danych,
 • pojemność pamięci cache L2: 4 x 256 kB,
 • pojemność pamięci cache L3: 6144 kB,
 • zintegrowany procesor graficzny: HD Graphics 3000,
 • maksymalna moc wydzielana podczas pracy: 45 W,
 • maksymalna temperatura podczas pracy: 100°C.

Architektura procesora to x86-64, pozwala ona na wykonywanie operacji na 32- i 64-bitowych liczbach. Program wykorzystany do obliczania FFT i zbierania wyników pomiarów czasu wykonywania się tej operacji został skompilowany jako aplikacja 32-bitowa, wykorzystano kompilator Microsoft Vi­sual C++ 2010 Express. W celu implementacji maksymalnie szybkiego algorytmu FFT wykorzystano bibliotekę FFTW. W programie użyto algorytmu FFT C2C, czyli zarówno dane wejściowe transformaty, jak i wyjściowe były liczbami zespolonymi. Do pomiaru czasu wykorzystano funkcję systemową Query Performance Counter, która zlicza takty zegara procesora [5].

Procesor graficzny

Do badań wykorzystano procesor graficzny nVidia GF108, zainstalowany w laptopie opisanym w poprzednim rozdziale. Współpracuje on z pamięcią cache o pojemności 1024 MB. Dane techniczne procesora [6]:

 • częstotliwość taktowania kory: 600 MHz,
 • częstotliwość taktowania jednostek cieniujących: 1200 MHz,
 • częstotliwość taktowania pamięci: 900 MHz,
 • liczba jednostek cieniujących („rdzeni”): 96,
 • liczba multiprocesorów: 2,
 • architektura: Fermi,
 • maksymalna liczba wątków na blok: 1024,
 • pojemność pamięci współdzielonej na blok: 48 kB,
 • pojemność obliczeniowa dla CUDA: 2,1.
 • maksymalna moc wydzielana podczas pracy: 23 W.

Architektura procesorów graficznych jest ściśle przystosowana do wykonywania wielu operacji matematycznych równolegle. Jest to możliwe dzięki podziałowi pamięci cache na trzy typy i dzieleniu funkcji, która ma być wywołana na bloki i wątki, co przedstawiono na rysunku 2. Podstawowy wątek ma dostęp do najszybszej pamięci lokalnej, następnie wątki grupowane są w bloki, które mają dostęp do wolniejszej już pamięci współdzielonej. Wszystkie bloki tworzą siatkę, która ma dostęp do pamięci globalnej, która jest najwolniejsza. Taka architektura pozwala na wykonywanie się tysięcy wątków równolegle a nie jak w przypadku procesora z poprzedniego rozdziału – kilku, a najszybsza pamięć jest fizycznie przydzielona tam, gdzie dostęp do niej jest najczęściej potrzebny.

Program pomiarowy został napisany dzięki środowisku CUDA z wykorzystaniem biblioteki CUFFT do obliczania FFT na GPU, która napisana została na podstawie biblioteki FFTW, użytej do obliczania FFT na CPU w programie opisanym w poprzednim rozdziale. Aplikacja została skompilowana tak jak w poprzednim wypadku 32-bitowo w tym samym kompilatorze. Użyto również tego samego algorytmu FFT – C2C. Do pomiaru czasu wykorzystano zegar wewnętrzny karty graficznej. Fragmenty kodu do współpracy z GPU zostały skompilowane przez kompilator NVCC, który zainstalowany został jako dodatek do Visual Studio przy instalacji środowiska CUDA.

Wyniki badań

Procesor DSP

W tabeli 1. przedstawiono wyniki pomiarów czasów trwania poszczególnych etapów analiz. Maksymalna liczba próbek została tak dobrana, aby możliwe było zastosowanie zoptymalizowanej biblioteki, napisanej w języku asembler. W celach porównawczych przedstawiono również wyniki tej samej funkcji napisanej w języku C.

Czasy przygotowania analizy podwajają się w funkcji wzrostu liczby próbek i osiągają maksymalną wartość około 56 ms. Funkcja ta wykonywana jest tylko raz, podczas inicjalizacji systemu, dlatego czasy te nie mają większego znaczenia przy ustaleniu wydajności oraz zakresu aplikacji algorytmu.

Najistotniejszy, z punktu widzenia oszacowania maksymalnych częstotliwości próbkowania, jest czas trwania jądra analizy. Czas ten jest krótszy, w przypadku zastosowania biblioteki FFT napisanej z wykorzystaniem języka asemblera. Dla liczby próbek 1024 wydajność tej biblioteki jest ponad 4-krotnie wyższa w stosunku do biblioteki napisanej w języku C. W przypadku pozostałej liczby próbek różnica w wydajnościach nie jest już tak wysoka i czas trwania obliczeń z zastosowaniem biblioteki asemblerowej jest o około 25% krótszy od biblioteki C. Tego typu zjawisko związane jest z ograniczoną ilością pamięci cache programu i danych pierwszego poziomu L1, wynoszącą 32 kB. Jeżeli przetwarzane dane, zmienne pomocnicze oraz kod wykonywanego programu mieszczą się zakresie pamięci cache L1, procedury działają wielokrotnie szybciej.

Czas trwania obliczeń widma amplitudowego jest dominujący i jest dłuższy w stosunku do jądra FFT. Jednakże różnica ta jest tym mniejsza, im większa jest liczba analizowanych próbek. Sytuacja ta związana jest również z wielkością pamięci cache L1.

Ostatecznie czas trwania dwóch funkcji: jądra FFT oraz obliczeń widma, które obliczane są cyklicznie po zgromadzeniu odpowiedniej ilości próbek, wynosi poniżej 2 ms i 41 ms dla liczby próbek odpowiednio 1024 i 16384.

Wielordzeniowy procesor ogólnego przeznaczenia oraz procesor graficzny

W tabeli 2. zamieszczono wyniki pomiarów czasów obliczania poszczególnych etapów FFT na procesorach CPU i GPU dla tych samych liczb próbek co w poprzednim rozdziale. Tabela 3. zawiera zsumowane czasy wykonania się całej procedury FFT oraz porównanie, który z procesorów szybciej ją wykonał. Dla porównania możliwości samego procesora CPU ta sama procedura została wywołana na jednym i ośmiu wątkach.

Powyższe dane to średnie ze stu pomiarów. Zgodnie z oczekiwaniami na CPU czas przygotowania analizy był zawsze dłuższy od czasu trwania jądra analizy. Na jednym wątku czas przygotowania i wykonania się jądra analizy rósł w miarę wzrostu liczby próbek. Na ośmiu wątkach czas przygotowania zachowywał się tak samo, jednak czas wykonywania sie jądra spadł przy liczbie 4096 próbek. Wbrew oczekiwaniom wszystkie etapy FFT wykonywały się zawsze szybciej na jednym wątku niż na ośmiu, z czego wynika, że dla tak małej ilości obliczeń jeszcze nie opłaca się czasowo dzielić ich na 8 wątków, ponieważ operacje na pamięci za bardzo spowalniają cały proces. Z pomiarów dla bardzo dużych ilości próbek wynikło, iż na 8 wątkach opłaca się dzielić FFT dopiero przy 225 próbek. Sumaryczne czasy przygotowania i jądra analizy wynosiły 2,465 s na jednym wątku i 1,716 s na ośmiu wątkach.

Na procesorze graficznym rozkład czasów przygotowania analizy wyglądał losowo i oscylował w granicach 40 µs, nie rósł on wraz ze wzrostem liczby próbek ponieważ funkcja ta na GPU przydziela także jego zasoby potrzebne do obliczeń. Zachowanie się czasów obliczeń jądra analizy było zgodne z oczekiwaniami i czasy rosły wraz z próbkami, z małym wyjątkiem przy 2048 próbkach.

Porównując czasy wykonywania się całej procedury FFT na CPU – jeden wątek i GPU dla 16384 próbek można wywnioskować, iż procesor graficzny był ponad 2 razy szybszy. Przy pomiarach dla 225 próbek procesor graficzny już był ponad 20 razy szybszy od CPU – sumaryczny czas obliczenia całej procedury FFT wyniósł 82 ms. Podsumowując, im większa liczba obliczeń, tym bardziej opłaca się dzielić program na wątki ale istnieje pewna granica i dla małej liczby próbek lepiej wywołać procedurę na jednym wątku na CPU – dla 1024 próbek procesor CPU wykonał obliczenia o 4,1 µs szybciej od GPU.

Podsumowanie

W tabeli 4. zamieszczono podsumowanie czasów obliczeń dla wszystkich jednostek obliczeniowych i tych samych liczb próbek. Są to sumy czasów przygotowania analizy i wykonania jądra analizy.

Czasy wykonywania się FFT na DSP rosły wykładniczo, a na CPU i GPU nie, ponieważ procesory te były obciążone nie tylko samymi obliczeniami, lecz również działaniem systemu operacyjnego. Nieoczekiwane wyniki pomiarów wynikają z powyższego wniosku oraz faktu, iż regulowana była automatycznie częstotliwość taktowania procesora CPU przez system operacyjny. Pomimo szybszych obliczeń przeprowadzanych na jednostkach CPU i GPU, procesor DSP lepiej jest zastosować we wbudowanych systemach pomiarowych. Zużycie energii w DSP jest zdecydowanie mniejsze niż w przypadku systemów opartych na komputerach, a czasy obliczeń są bardziej deterministyczne, ze względu na brak potrzeby obsługi dodatkowych zadań systemowych.

Badania zatem wskazują potencjalny obszar zastosowań poszczególnych platform obliczeniowych. W przypadku systemów pomiarowych, gdzie wymagane są niewielkie gabaryty, zasilanie bateryjnie i liczba próbek nie przekracza 16384, uzasadnione jest zastosowanie jednostek obliczeniowych DSP. Jednak, gdy wymagane jest wykonywanie obliczeń w czasie rzeczywistym, operując na dużych ilościach próbek, bardziej korzystnym jest zastosowanie jednostek CPU lub GPU. Wymaga to jednak zastosowania systemów obliczeniowych opartych na komputerach klasy PC lub komputerach przemysłowych, a w przypadku wykorzystania GPU do obliczeń, zastosowania dodatkowo karty graficznej o odpowiedniej architekturze. Systemy te, jak już wcześniej wspomniano, zazwyczaj mają większe gabaryty i pobierają wielokrotnie więcej energii w stosunku do systemów z jednostką DSP.

Literatura

 1. K. Kuczyński, Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane, „elektro.info” 1–2/2012.
 2. M. Szmajda, K. Górecki, DFT algorithm analysis in low-cost power quality measurement systems based on a DSP processor, 9th International Conference Electrical Power Quality and Utilisation, Barcelona (Hiszpania), 9–11 October 2007.
 3. Nota aplikacyjna Texas Instruments: “TMS320C6748 Fixed- and Floating-Point DSP. sprs590f”
 4. www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7%20Mobile%20i7-2670QM.html
 5. msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms644904%28v=vs.85%29.aspx
 6. www.techpowerup.com/gpudb/1490/geforce-gt-525m.html
 7. Poradnik: CUDA C Programming Guide, wersja 6.0, luty 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.