elektro.info

Przegląd najważniejszych metod ograniczania zawartości wyższych harmonicznych

Wprowadzanych przez dyskretnie rozłożone uzwojenia twornika

Rys. 1. Rozkład składowej normalnej indukcji pola magnetycznego B m w szczeli - niepowietrznej generatora synchronicznego jawnobiegunowego dla wirnika bez skosu i ze skosem wirnika
Rys. K. Ludwinek

Rys. 1. Rozkład składowej normalnej indukcji pola magnetycznego B m w szczeli - niepowietrznej generatora synchronicznego jawnobiegunowego dla wirnika bez skosu i ze skosem wirnika


Rys. K. Ludwinek

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ grupy i skrótu uzwojeń oraz rozwarcia i skosu żłobków na ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych powstałych z dyskretnego sposobu rozkładu najczęściej stosowanych uzwojeń (jednowarstwowego, dwuwarstwowego oraz trójkątnego). W obliczeniach efekt poprawy kształtu indukowanego napięcia (redukcji wyższych harmonicznych) uzyskuje się poprzez zastosowanie współczynników grupy i skrótu, rozwarcia oraz skosu. W artykule porównano udział zawartości wyższych harmonicznych dla zarejestrowanych przebiegów indukowanych napięć fazowych dla generatora synchronicznego jawnobiegunowego bez skosu i ze skosem wirnika.

Abstract

An overview of the most important methods of reducing the harmonic content introduced by discretely distributed armature winding

The article presents the influence of a pitch and a winding distribution, a slot-opening and a slot-skewing to reduce the harmonic content generated from a discrete distribution of the most frequently used armature windings (single-layer, double-layer and triangular). In calculating the harmonic contents the effect of improving the wave-shape of the induced voltage in armature winding (by harmonic reduction) is obtained by applying the distribution, pitch, slot opening and skew factors. This article compares the participation of the harmonic content of the recorded waveforms of induced phase voltages for salient pole synchronous generator with and without the rotor skew.

Źródłem wyższych harmonicznych w indukowanych napięciach w uzwojeniach maszyn elektrycznych prądu przemiennego są:

 • wyższe harmoniczne czasowe pochodzące od niesinusoidalnego lub niesymetrycznego sposobu zasilania dyskretnie rozłożonych uzwojeń, przesunięcia osi wirnika względem osi stojana, eliptyczności wirnika lub stojana, nasycenia obwodu magnetycznego oraz nieliniowości momentów występujących na wale [1–4],
 • wyższe harmoniczne przestrzenne pochodzące od niesymetrii i nieliniowości obwodu magnetycznego na stojanie i wirniku, dyskretnie rozłożonych uzwojeń, przesunięcia osi wirnika względem osi stojana, eliptyczności wirnika lub stojana [5–9].

W przypadku wyższych harmonicznych czasowych ich źródło pochodzenia najczęściej leży poza uzwojeniami twornika [3, 4]. Przykładem takiego źródła powodującym odkształcanie napięć i prądów w uzwojeniach stojana i wirnika jest włączenie generatora synchronicznego do sieci zasilającej o napięciu odkształconym i niesymetrycznym [3, 4]. Ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych czasowych zarówno w napięciach, jak i w prądach pasmowych uzwojeń stojana można uzyskać poprzez dążenie do utrzymywania napięcia zasilania sieci zbliżonego do sinusoidalnego [3]. Wpływ niesymetrii i odkształcenia napięcia zasilania na zawartość wyższych harmonicznych w prądach uzwojeń twornika i w uzwojeniu wzbudzenia, jak również zagadnienia dotyczące wpływu nieliniowości występujących momentów na wale maszyn elektrycznych będących źródłem wyższych harmonicznych czasowych napięć i prądów były przedmiotem licznych prac i publikacji i dlatego nie będą rozpatrywane w niniejszym artykule [1–4]. 

W artykule zasadnicza uwaga zostanie skupiona na przeglądzie metod ograniczaniu zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych spowodowanych dyskretnym rozkładem uzwojeń twornika maszyn prądu przemiennego najczęściej stosowanych tj. jednowarstwowego, dwuwarstwowego i trójkątnego [5, 10, 11]. Ponieważ uzwojenia twornika układane są w żłobkach (poprzez rozwarcie żłobka), dlatego szczelina powietrzna, jej permeancja i indukcja pola magnetycznego na obwodzie szczeliny powietrznej jest nierównomierna, a w miejscu rozwarcia żłobka występują zapady indukcji [7]. Zatem strumień magnetyczny przechodząc ze stojana do wirnika i z wirnika do stojana ulega odkształceniu. Na rysunku 1. przedstawiono rozkład składowej normalnej indukcji pola magnetycznego w szczelinie powietrznej generatora synchronicznego jawnobiegunowego dla wirnika bez skosu i ze skosem wirnika, w którym rozwarcie żłobków wstępuje tylko po stronie stojana.

Problem odkształcania się indukowanego napięcia w generatorach synchronicznych został szeroko opisany już wiele lat temu [12]. Zaproponowane w tej pracy [12] metody ograniczania zawartości wyższych harmonicznych w indukowanych napięciach (poprzez zastosowanie skosu wirnika lub stojana, odpowiedniego rozłożenia uzwojenia czyli skrótu i grupy oraz połączenia uzwojeń Y‑D‑Z) dla różnych konstrukcji maszyn elektrycznych prądu przemiennego są nadal stosowane, uległy jedynie pewnej modyfikacji [5–7].

Napięcia indukowane w uzwojeniach maszyn elektrycznych prądu przemiennego zawierają oprócz składowej podstawowej E1 również harmoniczne wyższych rzędów Ev, których wartość względną można określić znaną zależnością [10–12]:

ludwinek elektro 7 8 wzor1

Wzór 1

gdzie:

kwv = kdv kpv kbv kqv – jest współczynnikiem uzwojenia dla n-tej harmonicznej,

kdv – współczynnik grupy n-tej harmonicznej,

kpv – współczynnik skrótu n-tej harmonicznej,

kbv – współczynnik rozwarcia żłobkowego n-tej harmonicznej,

kqv – współczynnik skosu n-tej harmonicznej,

B1, Bv – indukcja pola składowej podstawowej oraz n-tej harmonicznej.

Z zależności (1) wynika, że ograniczenie udziału wyższych harmonicznych w indukowanym napięciu można osiągnąć przez nadanie w szczelinie powietrznej właściwego kształtu krzywej indukcji pola magnetycznego oraz poprzez dobór odpowiednio rozłożonego uzwojenia na stojanie lub wirniku [6, 10–12]. Jedną z podstawowych przyczyn występowania wyższych harmonicznych przestrzennych w składowej indukcji normalnej Bv w szczelinie powietrznej generatora synchronicznego jest dyskretny sposób rozłożenia uzwojeń pasmowych stojana, wzbudzenia i obwodów klatki tłumiącej i wytworzone przez te uzwojenia przepływy, które zawierają składową podstawową oraz wyższe harmoniczne. Uproszczony dyskretny rozkład przepływu na obwodzie stojana od jednowarstwowego trójpasmowego uzwojenia rozłożonego w Qs = 24 żłobkach stojana wraz z wypadkową Q1 składową podstawową przedstawia rysunek 2. Na rysunku 2. zaznaczono schodkowy rozkład przepływu od dyskretnie rozłożonego uzwojenia pasm a, b i c. W przypadku symetrycznych uzwojeń rozkłady przepływu Qav, Qbv, Qcv dla pasm b i c są takie same jak Qa (dla pasma a), lecz są przesunięte odpowiednio o kąt elektryczny 120° i 240°. Wypadkowy przepływ będzie sumą trzech odkształconych przepływów pochodzących od dyskretnie rozłożonych uzwojeń pasmowych twornika. Na rysunku 1. widoczne są składowe podstawowe Qa1, Qb1, Qc1 oraz składowa podstawowa sumarycznego przepływu Q1.

W stojanie maszyn synchronicznych i asynchronicznych najczęściej stosuje się uzwojenia: jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Możliwe są również inne rodzaje uzwojeń pasmowych cechujące się niską zawartością wyższych harmonicznych, np. uzwojenie trójkątne [11] lub nowe rozwiązanie – uzwojenie trójkątne zmodyfikowane [11]. Zaletą opisanego uzwojenia trójkątnego zmodyfikowanego w odniesieniu do innych konstrukcji uzwojeń jest to, że działanie ograniczające zawartość wyższych harmonicznych przestrzennych w indukowanych napięciach jest szczególnie widoczne już dla qs = 2, gdzie qs jest liczbą żłobków na biegun i fazę [11].

W zależności od dyskretnego sposobu rozłożenia uzwojenia w żłobkach stojana (uzwojenie jednowarstwowe, dwuwarstwowe lub trójkątne), zastosowanego skrótu lub innej modyfikacji (np. różną liczbę zwojów w każdym żłobku – uzwojenie trójkątne zmodyfikowane [11]), od wprowadzonego skosu (stojana lub wirnika) i od szerokości rozwarcia żłobka, w zależności od liczby żłobków na biegun i fazę można uzyskać w indukowanych napięciach różną zawartość wyższych harmonicznych. Występowanie harmonicznej dla danego uzwojenia oblicza się najczęściej przy pomocy wypadkowego współczynnika uzwojenia kwv = kdv kpv kbv kqv, którego wartości dla n-tej harmonicznej określa się najczęściej poprzez współczynniki: grupy, skrótu, rozwarcia oraz skosu żłobków [5–7, 10–12]. 

Współczynniki uzwojenia

Wspomniane działania ograniczające na n-tą harmoniczną przestrzenną dla dyskretnego rozłożenia uzwojenia realizowane poprzez zastosowanie: skrótu, odpowiedniej grupy, rozwarcia oraz skosu żłobków określa się za pomocą współczynników [5–7, 10–12], których znaczenie zostanie przedstawione poniżej. Współczynnik skrótu kpv dla v-tej harmonicznej określony jest następującym wyrażeniem [5, 11]:

ludwinek elektro 7 8 wzor2

Wzór 2

gdzie:

y1 – względna rozpiętość zezwoju,

τ – podziałka biegunowa.

Z zależności (2) wynika, że dobierając względną rozpiętość zezwoju tak aby y1/t = (v-1)/v można całkowicie wyeliminować v-tą harmoniczną przestrzenną. W tym przypadku współczynnik skrótu określa się jako kpv = sin[(v-1)p/2]. Natomiast przy y1/t = 1 jak to ma miejsce w przypadku stosowania uzwojenia jednowarstwowego udział wszystkich harmonicznych przestrzennych (tzw. żłobkowych) w odniesieniu do składowej podstawowej jest największy.

Współczynnik grupy kdv dla uzwojenia trójpasmowego (ms = 3) dla v-tej harmonicznej określony jest wyrażeniem [5, 10, 11]:

ludwinek elektro 7 8 wzor3

Wzór 3

gdzie:

qs – liczba żłobków na biegun i pasmo.

Z zależności (3) wynika, że współczynnik grupy kdv określa wpływ liczby żłobków qs na wartość v-tej harmonicznej przestrzennej przypadających na biegun i pasmo.

Na rysunku 3. przedstawiono wartości współczynnika grupy dla n-tej harmonicznej przestrzennej dla pb = 1 oraz liczby qs = {1, 2, 3 i 4}.

Z rysunku 3. wynika, że dla każdego uzwojenia trójfazowego w zależności od liczby żłobków qs > 1 wartości współczynnika grupy kdv dla pewnych v-tych harmonicznych (tzw. harmonicznych żłobkowych) określonych jako v = (kQs/pb±1) będą przybierały taką samą wartość jak dla składowej podstawowej, gdzie k jest liczbą całkowitą. I tak, przykładowo

 • dla qs = 2 (liczba żłobków stojana Qs = 12) będą to harmoniczne v = 11 i 13, 23 i 25 itd.,
 • dla qs = 3 (Qs = 18) będą to harmoniczne v = 17 i 19, 35 i 37 itd.,
 • dla qs = 4 (Qs = 24) będą to harmoniczne v = 23 i 25, 47 i 49 itd.

Dla qs = 1 (Qs = 6) współczynnik grupy kdv dla każdej v-tej harmonicznej ma taką samą wartość jak współczynnik grupy dla składowej podstawowej.

Na rysunku 4. przedstawiono porównanie wartości współczynników uzwojenia kwv dla harmonicznej przestrzennej będących iloczynem kdv kpv (współczynnika grupy oraz współczynnika skrótu), które obliczono dla:

 • uzwojenia trójkątnego (oznaczenie kwdp3),
 • uzwojenia dwuwarstwowego i często stosowanego skrótu uzwojenia y1 równego 5/6 (oznaczenie kwdp56) oraz rzadko 2/3 (oznaczenie kwdp23),
 • uzwojenia jednowarstwowego (czyli bez skrótu, oznaczenie kwdp1), tzn. takie, jakie często występuje np. w generatorach synchronicznych jawnobiegunowych małej mocy stosowanych w zespołach prądotwórczych.

W dalszych obliczeniach przyjęto liczbę żłobków na biegun i fazę qs = 4 oraz liczbę pasm ms = 3 (Qs = 24). Wpływ skrótu i grupy, rozwarcia żłobkowego oraz skosu na ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych zostanie przedstawiony na kolejnych rysunkach. Przy czym w pierwszym rozważaniu współczynniki rozwarcia żłobkowego kbv oraz współczynnik skosu żłobków kqv dla n-tej harmonicznej przyjęto równe jeden. W drugim podejściu do współczynnika uzwojeń wprowadzono współczynnik rozwarcia żłobkowego kbv (przy kqv = 1), natomiast w trzecim uwzględniono również współczynnik skosu żłobków kqv dla n-tej harmonicznej.

Z porównania zawartości wyższych harmonicznych przedstawionych na rysunku 4. wynika, że przy nieuwzględnianiu skosu wirnika (lub stojana) oraz rozwarcia żłobkowego całkowita zawartość wyższych harmonicznych wprowadzana poprzez przedstawione rodzaje uzwojeń odniesiona do wartości ich składowej podstawowej (liczona do 90. harmonicznej) wynosi dla uzwojenia:

 • jednowarstwowego ­THDkwdp1  = 240,19%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia 2/3 THDkwdp23 = 177,07%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia 5/6 THDkwdp56 = 204,39%,
 • trójkątnego THDkwdp3 = 193,09%.

Wynikiem zmian nierównomierności szczeliny powietrznej na obwodzie pomiędzy stojanem i wirnikiem jest występowanie w indukcyjnościach własnych i wzajemnych stojana i wzbudzenia wyższych harmonicznych przestrzennych [8, 9]. W miarę wzrostu rzędu harmonicznych oraz w zależności od kąta rozwarcia żłobka występowanie wyższych harmonicznych przestrzennych będzie ograniczane. Ograniczenie to dla v-tej harmonicznej określa się współczynnikiem rozwarcia żłobkowego kbv [5, 8–11]:

ludwinek elektro 7 8 wzor4

Wzór 4

gdzie:

a – kąt rozwarcia żłobka,

pb – liczba par biegunów.

Współczynnik rozwarcia żłobkowego n-tej harmonicznej przestrzennej dla pb = 1 wynosi:

ludwinek elektro 7 8 wzor5

Wzór 5

Przykładowe wartości współczynnika rozwarcia żłobkowego w zależności od n-tej harmonicznej przestrzennej dla pb = 1, rozwarcia żłobka bs = 3 mm przy średnicy wewnętrznej stojana ds = 107 mm (dane dla generatora synchronicznego o mocy 5,5 kVA) przedstawia rysunek 5. [8].

Na rysunku 6. przedstawiono porównanie wartości współczynników uzwojenia kwv dla harmonicznej przestrzennej będących iloczynem kdv kpv kbv (współczynnika grupy, współczynnika skrótu i współczynnika rozwarcia żłobkowego), które obliczono dla:

§ uzwojenia jednowarstwowego, czyli takiego, jakie najczęściej występuje w generatorach synchronicznych o mocy od kilku do kilkunastu kVA (oznaczenie kwdpb1),

 • uzwojenia dwuwarstwowego i różnych wartości zastosowanego skrótu uzwojenia y1 = 2/3 (oznaczenie kwdpb23) i y1 = 5/6 (oznaczenie kwdpb56),
 • uzwojenia trójkątnego (oznaczenie kwdpb3).

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku jak na rysunku 4. oraz qs = 4, ms = 3, szerokości rozwarcia żłobka bs = 3 mm oraz średnicy wewnętrznej stojana ds = 107 mm. W obliczeniach przedstawionych na rysunku 6. przyjęto współczynnik skosu żłobkowego kqv = 1 (tzn. brak skosu).

Z porównania zawartości wyższych harmonicznych przedstawionych na rysunku 6. wynika, że przy uwzględnieniu skrótu, grupy oraz rozwarcia żłobkowego oraz przy pominięciu skosu wirnika (lub stojana) przedstawiona całkowita zawartość wyższych harmonicznych wprowadzana poprzez poszczególne dyskretne rozłożenie uzwojeń, odniesiona do wartości ich składowej podstawowej (liczona do 90. harmonicznej) wynosi odpowiednio, dla uzwojenia:

 • jednowarstwowego THDkwdp1 = 161,07%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia 2/3 THDkwdp23 = 113,13%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia 5/6 THDkwdp56 = 134,04%,
 • trójkątnego THDkwdp3 = 125,96%.

Harmoniczne przestrzenne są również ograniczane, jeśli dla maszyny prądu przemiennego wykona się skos wzdłuż długości stojana (skos stojana względem wirnika) lub wzdłuż długości wirnika (skos wirnika względem stojana). Najczęściej taki skos wykonuje się na wirniku o jedną podziałkę żłobkową stojana [5]. Wartość współczynnika skosu żłobkowego kqv w zależności od n-tej harmonicznej przestrzennej określony jest wyrażeniem [5, 10, 11]:

ludwinek elektro 7 8 wzor6

Wzór 6

gdzie:

aq – kąt skosu wirnika wzdłuż jego długości.

Na rysunku 7. przedstawiono wartości współczynnika skosu w zależności od n-tej harmonicznej przestrzennej dla pb = 1 oraz dla elektrycznego kąta skosu aq = 15° równego jednej podziałce żłobkowej stojana (dla Qs = 24) [9].

Przedstawione dyskretne wartości współczynnika skosu dla pb = 1 oraz kąta skosu αq = 15° ulegają zerowaniu dla harmonicznych rzędu v = 12k (czyli 12., 24., 36., ...), gdzie k = 1, 2, 3 ...

Na rysunku 8. przedstawiono porównanie wartości współczynników uzwojenia kwv dla harmonicznej przestrzennej, będących iloczynem kdv·kpv·kbv·kqv (współczynniki: grupy, skrótu, rozwarcia żłobkowego, skosu), które obliczono dla:

 • uzwojenia jednowarstwowego (oznaczenie kwdpbq1), czyli takie jakie występuje w badanej maszynie synchronicznej,
 • uzwojenia dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia y1 = 2/3 (oznaczenie kwdpbq23) i y1 = 5/6 (oznaczenie kwdpbq56),
 • uzwojenia trójkątnego (oznaczenie kwdpbq3).

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku qs = 4, ms = 3, bs =3 mm, ds = 107 mm oraz kąta skosu wirnika aq = 15° (jedna podziałka żłobkowa stojana).

Z porównania zawartości wyższych harmonicznych przedstawionych na rysunku 8. wynika, że przy uwzględnieniu skosu wirnika (lub stojana) oraz rozwarcia żłobkowego przedstawiona całkowita zawartość wyższych harmonicznych wprowadzana poprzez poszczególne dyskretne rozłożenie uzwojeń odniesiona do wartości ich składowej podstawowej wynosi odpowiednio, dla uzwojenia:

 •  jednowarstwowego THDkwdp1 = 20,40%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia y1 = 2/3 THDkwdp23 = 2,04%,
 • dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia y1 = 5/6 THDkwdp56 = 10,69%,
 • trójkątnego THDkwdp3 = 9,13%.

Na rysunku 9. przedstawiono porównanie wartości amplitud składowej podstawowej napięcia w zależności od uwzględnienia współczynników grupy i skrótu (indeks dp), rozwarcia żłobkowego (indeks b) oraz skosu (indeks q) dla:

 • uzwojenia jednowarstwowego kwdp1, kwdpb1, kwdpbq1,
 • uzwojenia dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia y1 = 2/3 kwdp23, kwdpb23, kwdpbq23,
 • uzwojenia dwuwarstwowego i skrótu uzwojenia y1 = 5/6 kwdp56, kwdpb56, kwdpbq56,
 • uzwojenia trójkątnego kwdp3, kwdpb3, kwdpbq3.

Badanie eksperymentalne

Na rysunku 10. przedstawiono zarejestrowane przebiegi prądu i napięcia wzbudzenia oraz indukowanych napięć fazowych dla dwóch trójfazowych generatorów synchronicznych jawnobiegunowych bez skosu wirnika o mocy 10 kVA i ze skosem wirnika o mocy 5,5 kVA. W stojanie badanych generatorów o liczbie żłobków Qs = 24 i pb = 1 ułożone jest trójpasmowe uzwojenie jednowarstwowe. Podczas wykonywania badań eksperymentalnych generatory pracowały na biegu jałowym, przy czym składowa podstawowa indukowanych napięć fazowych w obu przypadkach wynosiła 230 V. Rejestracji przebiegów dokonano przy użyciu czterokanałowego oscyloskopu cyfrowego MSO3014.

Przedstawione na rysunku 10. zarejestrowane przebiegi oznaczono:

 • kolorem zielonym napięcie fazowe pasma a,
 • kolorem fioletowym napięcie fazowe pasma c,
 • kolorem granatowym prąd wzbudzenia,
 • kolorem jasnoniebieskim napięcie wzbudzenia.

Przedstawione na rysunku 10. przebiegi indukowanych napięć fazowych poddano analizie Fouriera. Na rysunku 11. przedstawiono zawartość wyższych harmonicznych (w odniesieniu do składowej podstawowej).

Z porównania zawartości wyższych harmonicznych w indukowanych napięciach przedstawionych na rysunku 10. wynika, że obliczona wartość THDu dla generatorów synchronicznych jawnobiegunowych wynosi:

 • bez skosu wirnika 10,21%,
 • ze skosem wirnika 5,24%.

Znaczny udział 3. harmonicznej (oraz 5. harmonicznej dla generatora ze skosem wirnika) jest wynikiem tzw. harmonicznych, które powstają w wyniku nasycenia obwodu magnetycznego (w stanie jałowym obwód magnetyczny jest najbardziej nasycony) [2]. Obecność wyższych harmonicznych w napięciach związanych z nasyceniem można stwierdzić porównując pomierzoną ich zawartość w stanie ustalonym biegu jałowego dla rzeczywistego generatora synchronicznego i wykonując obliczenia dla matematycznego lub polowego modelu z liniowym obwodem magnetycznym. Do podobnych wniosków można dojść analizując zawartość wyższych harmonicznych w rozkładzie pochodnych indukcyjności wzajemnej pomiędzy uzwojeniami stojana i wzbudzenia dLaf/dq, dLbf/dq i dLcf/dq [9, 13] i wykonując obliczenia przy zastosowaniu programów wykorzystujących np. metodę elementów skończonych (Flux, Opera, Maxwell itp).

Podsumowanie

Z porównania zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych dla uzwojeń jedno- i dwuwarstwowego oraz trójkątnego wynika, że pomimo dyskretnego sposobu rozłożenia uzwojeń, skos wirnika (lub stojana) najbardziej wpływa na ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych w indukowanych napięciach pasmowych stojana. Działanie skosu na ograniczenie zawartości wyższych harmonicznych przestrzennych najbardziej widoczne jest w indukcyjnościach własnych i wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana i wirnika (co zostało przedstawione szczegółowo przez autora w pracach [8, 9, 13]) oraz w artykule w indukowanych napięciach w trójfazowych uzwojeniach stojana.

Działanie ograniczające udział amplitud wyższych harmonicznych posiada również rozwarcie żłobków (często pomijane w obliczeniach wypadkowego współczynnika uzwojenia). Rozwarcie żłobków powoduje zwiększenie wypadkowej długości szczeliny powietrznej, co spowoduje zmniejszenie amplitud wyższych harmonicznych.

W indukowanych napięciach pasmowych o zawartości wyższych harmonicznych decydować będą amplitudy v-tej harmonicznej rozkładów pochodnej indukcyjności wzajemnej uzwojeń stojana i wzbudzenia (δLaf/δϑ, δLbf/δϑ, δLcf/δϑ w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika J). Występowanie tych harmonicznych w indukowanych napięciach jest szczególnie widoczne dla generatorów bez skosu. Amplitudy tych harmonicznych napięć określone jako w(δLavf/δϑ)if, w(δLbfv/δϑ)if, w(δLcfv/δϑ)if są wzmacniane rzędem v-tej harmonicznej (np. dla pasma a i 49. harmonicznej pochodna δLaf49/δJ = 49 Laf49) i elektryczną prędkością kątową w (dla 50 Hz w = 100p) oraz wartością prądu wzbudzenia if.

Literatura

 1. Raziee S. M., Kelk H. M., Alikhani H.R. R., Omati A.: Air-Gap Eccentricity Effects on Harmonic Contents of Field Current in Synchronous Generators, International Review of Electrical Engineering. Vol. 5. n. 1, 2010, pp. 83-89.
 2. Liao Y., Lipo T. A.: Effect of saturation third harmonic on the performance of squirrel-cage induction machines. Reseach Report 92-8, Madison, Wisconsion, 1992.
 3. Wiak S., Nadolski R., Ludwinek K., Staszak J.: Influence of the Synchronous Cylindrical Machine Damping Cage on Content of Higher Harmonics in Armature Currents During Co-Operation with the Distorted and Asymmetrical Electric Power System. Computer Engineering in Applied Electromagnetism, IOS Press, 2006, pp. 520 – 527.
 4. Ludwinek K., Nadolski R., Staszak J.: Wpływ niesymetrycznego i odkształconego napięcia sieci na przebiegi napięć i prądów w obwodzie wzbudzenia maszyny synchronicznej. 39th International Symphosium on Electrical Machines, SME'2003, June 11-13, 2003, Gdańsk-Jurata, Poland.
 5. Dąbrowski M.: Projektowanie maszyn elektrycznych prądu przemiennego. WNT, Warszawa 1994.
 6. Sobczyk T. J.: Metodyczne aspekty modelowania matematycznego maszyn indukcyjnych, WNT, Warszawa, 2004
 7. Pyrönen J., Jokinen T., Hrabcová V.: Design of rotating electrical machines. John Wiley & Sons 2008.
 8. Ludwinek K.: Odwzorowanie indukcyjności własnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej. Elektro.Info, No 7/8, 2013, pp. 36 - 41.
 9. Ludwinek K.: Odwzorowanie indukcyjności wzajemnych w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej. Elektro.Info, No 9, 2013, pp. 103 - 111.
 10. Kamiński G., Przyborowski W.: Uzwojenia i parametry maszyn elektrycznych. OWPW Warszawa 1998.
 11. Staszak J.: Kształtowanie charakterystyk elektromechanicznych trójfazowego silnika indukcyjnego klatkowego poprzez dobór uzwojenia stojana oraz układu zasilania. Monografia M31, Kielce 2012.
 12. Bewley L. V.: Abridgment of induced voltage of electrical machines, Journal of the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 49, n. 3, 1930, pp. 191 - 194.
 13. Ludwinek K.: Influence of DC voltage and current of field winding on induced stator voltages of a salient pole synchronous generator. International Review of Electrical Engineering, Vol. 9, n. 1. 2014.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.