elektro.info

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Przykład zastosowania przegrody oddzielającej komorę transformatora, ograniczającej skutki wewnętrznego zwarcia

Przykład zastosowania przegrody oddzielającej komorę transformatora, ograniczającej skutki wewnętrznego zwarcia

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne [1]. Artykuł jest wstępem do serii artykułów dotyczących wymagań normalizacyjnych dotyczących stacji transformatorowych.

Zobacz także

Stacje transformatorowe SN/nn

Stacje transformatorowe SN/nn Stacje transformatorowe SN/nn

W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę...

W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę dzielimy je na napowietrzne i wnętrzowe.

Stacje transformatorowe SN/nn (część 1.)

Stacje transformatorowe SN/nn (część 1.) Stacje transformatorowe SN/nn (część 1.)

Stacja elektroenergetyczna jest elementem systemu elektroenergetycznego (SEE), jej zadaniem jest przetwarzanie oraz rozdział energii elektrycznej o określonych parametrach pomiędzy odbiorców.

Stacja elektroenergetyczna jest elementem systemu elektroenergetycznego (SEE), jej zadaniem jest przetwarzanie oraz rozdział energii elektrycznej o określonych parametrach pomiędzy odbiorców.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Wymagania ogólne

Zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2010 prefabrykowana stacja transformatorowa jest przeznaczona do pracy w normalnych warunkach według IEC 60694. Maksymalna moc znamionowa stacji transformatorowej prefabrykowanej jest określona przez maksymalną moc znamionową i całkowite znamionowe straty transformatora, dla którego stacja jest projektowana (wg IEC 60076-1 [3] lub IEC 60076-11 [4]).

Każda stacja transformatorowa powinna być zaopatrzona tabliczkę znamionową z trwałym i czytelnym napisem zawierającym między innymi następujące informacje: nazwę wytwórcy lub znak handlowy, oznaczenie typu, klasę odporności na łuk wewnętrzny, numer fabryczny, numer normy PN-EN 62271-202:2010 (w przypadku spełnienia wymagań normy) oraz rok produkcji. 

Konstrukcja i budowa

Norma PN-EN 62271-202:2010 [2] wymaga, aby stacja transformatorowa prefabrykowana była tak skonstruowana, aby jej normalna obsługa, przeglądy i konserwacja mogły być bezpiecznie wykonywane. Dodatkowo, stacja transformatorowa powinna być zaprojektowana i skonstruowana w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko dostępu osób postronnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zawiasy drzwiowe, osłony wentylacyjne, zamki itp.

Części obudowy wykonane z materiałów nieprzewodzących powinny spełniać szczególne wymagania dielektryczne. Próby potwierdzające zgodność są opisane w punkcie 6.2.1.3.3 normy PN-EN 62271-202:2010 [2]. Powinny być przedsięwzięte środki zaradcze, wykonywane zgodnie z instrukcjami wytwórcy, w celu uniknięcia odkształceń obudowy, które mogą być spowodowane przez transport lub przestawianie. Powinny być zapewnione środki gwarantujące bezpieczny dostęp do przestawiania lub kontroli przełącznika zaczepów transformatora, np. przez otwarcie drzwi, lub, jeżeli to konieczne, przez zdjęcie pokrywy.

Norma PN-EN 62271-202:2010 wymaga, aby chłodzenie stacji transformatorowej prefabrykowanej było realizowane przez naturalną wentylację. Inne sposoby chłodzenia stosowane w stacjach transformatorowych prefabrykowanych (np. chłodzenie wymuszone) mogą być przedmiotem porozumienia między wytwórcą i użytkownikiem. Dopuszcza się, aby część obudowy komponentu stanowiła część obudowy stacji transformatorowej. W takim przypadku powinna ona być zgodna z odpowiednimi wymaganiami normy PN-EN 62271-202:2010 i normy właściwej dla komponentu. Wymagane jest również, aby próby dotyczące wewnętrznego łuku elektrycznego były przeprowadzone ze wszystkimi komponentami zamontowanymi w stacji.

Klasa znamionowa obudowy powinna być klasą obudowy właściwą dla znamionowej mocy maksymalnej prefabrykowanej stacji transformatorowej. Klasa znamionowa obudowy jest używana do określenia współczynnika obciążenia transformatora, zapewniającego nieprzekroczenie granicznych zakresów temperatur podanych w IEC 60076-1 [3] lub IEC 60076-11 [4], które są opisane w załączniku D normy PN-EN 62271-202:2010 [2]. Norma wyróżnia sześć klas obudowy: klasy 5, 10, 15, 20, 25 i 30, co odpowiada maksymalnej wartości różnicy przyrostu temperatury transformatora odpowiednio 5 K, 10 K, 15 K, 20 K, 25 K, 30 K. Różnica ta wyznaczana jest jako różnica między temperaturą transformatora mierzoną zgodnie z normą IEC 60076 a temperaturą otoczenia w pomieszczeniu laboratorium.

Wytrzymałość ogniowa

Materiały użyte w konstrukcji obudowy stacji transformatorowej prefabrykowanej powinny posiadać minimalny poziom odporności na ogień pojawiający się wewnątrz lub na zewnątrz stacji. Materiały powinny być niepalne lub, jeżeli są użyte materiały syntetyczne, powinny być badane według ISO 1182 i ISO 1716 oraz spełniać warunki podane w tabeli 1.

Zgodnie z normą PN-EN 62271-202:2010 [2] materiałami uważanymi za niepalne są: beton, metal (np. stal, aluminium), tynk, wata szklana lub wełna mineralna. Przy ocenianiu wytrzymałości ogniowej, uwzględniana jest tylko reakcja na ogień. Dopuszcza się rozważenie odporności na ogień, według lokalnych przepisów, co jest przedmiotem porozumienia między wytwórcą i użytkownikiem. Z przyczyn estetycznych, mogą być użyte dodatkowe pokrycia materiałami, które mogą nie spełniać prób niepalności. Zaleca się, aby te materiały nie były żadną częścią struktury obudowy stacji transformatorowej. W przypadku użycia innych materiałów niż przedstawione wcześniej, wytwórca powinien udowodnić niepalność użytych materiałów, które powinny mieć właściwości co najmniej równoważne materiałom syntetycznym przedstawionym w tabeli 1.

Korozja

Obudowa stacji jest wykonywana najczęściej z różnych materiałów (beton, metal, materiały syntetyczne). Norma PN-EN 62271-202:2010 zaleca, aby materiały obudowy były odporne na pogarszanie się ich właściwości w warunkach środowiska, w przewidywanym czasie ich eksploatacji, z uwzględnieniem wykonywania zabiegów konserwacyjnych zalecanych przez wytwórcę. Aby zapobiec korozji, mogą być stosowane dodatkowe pokrycia lub obróbka powierzchniowa zastosowanych materiałów. W celu oszacowania właściwości takiego pokrycia mogą być użyte odpowiednie międzynarodowe normy. W wieloarkuszowej normie IEC 60068 [5] podano informacje o środowiskowych procedurach badawczych i surowości prób [2].

Stopień ochrony obudowy

Norma PN-EN 62271-202:2010 wymaga, aby zapewniona była ochrona osób przed dostępem do niebezpiecznych części i ochrona wyposażenia przed przedostaniem się do wnętrza obudowy ciał stałych i wody. Obudowa stacji transformatorowej prefabrykowanej powinna posiadać co najmniej stopień ochrony IP23D, zgodnie z IEC 60529 [2]. W przypadku stacji transformatorowej przedziałowej stopień ochrony może być określony dla każdej części obudowy (przedziału). Stopień ochrony prefabrykowanej stacji transformatorowej może ulec obniżeniu, jeżeli drzwi stacji (przedziału) są otwarte (podczas przeglądów wykonywanych przez obsługę czy oględzin). Dla ochrony osób przed zbliżeniem się do niebezpiecznych części mogą być konieczne jeszcze inne środki ostrożności wskazane w IEC 61936-1, podrozdział 8.1.

Dodatkowo obudowa stacji transformatorowej prefabrykowanej powinna mieć dostateczną wytrzymałość mechaniczną i wytrzymywać następujące obciążenia i energię uderzeń [2]:

 • obciążenia dachu – minimum 2500 N/m2 – jeżeli stacja transformatorowa prefabrykowana instalowana jest w miejscach, gdzie można spodziewać się większych obciążeń (podziemna stacja transformatorowa zlokalizowana w ruchu ulicznym dodatkowo obciążona śniegiem), należy to wziąć pod uwagę oraz uwzględnić krajowe lub lokalne przepisy w tym względzie, lub specyfikację użytkownika. Z uwagi na obciążenie śniegiem dach stacji powinien spełniać wymagania dla lokalnych warunków klimatycznych,
 • oddziaływania wiatru na obudowę zgodnie z normą IEC 60694 [6] podrozdział 2.1.2.,
 • zewnętrzne uderzenia mechaniczne w drzwi, pokrywy i otwory wentylacyjne – wymaga się odporności na uderzenia mechaniczne z energią 20 J, co odpowiada odporności IK10. Przypadkowe uderzenia mechaniczne powyżej tej wartości, np. kolizje drogowe, nie są ujęte w normie PN-EN 62271-202:2010. Jeżeli jest to wymagane, to należy zabezpieczyć stację przez inne środki zabezpieczające na zewnątrz stacji i wokół niej.

Natomiast w przypadku wewnętrznych uszkodzeń prowadzących do wycieku niebezpiecznych cieczy, np. oleju z transformatora, rozdzielnicy, stacja powinna posiadać jeden lub kilka zbiorników retencyjnych będących częścią obudowy, a ich pojemność powinna pomieścić:

 • dla każdego pojedynczego zbiornika całkowitą objętość niebezpiecznej cieczy, jaką zawiera urządzenie (transformator, rozdzielnica). 
 • dla wspólnych zbiorników: całkowitą objętość niebezpiecznej cieczy odpowiadającą największej części zawierającej niebezpieczną ciecz (transformator, rozdzielnica).

Próby nagrzewania

Celem tej próby jest sprawdzenie, czy konstrukcja obudowy stacji transformatorowej prefabrykowanej działa poprawnie i nie wpływa negatywnie na przewidywany czas eksploatacji komponentów stacji. Przewidywany czas eksploatacji komponentów nie będzie się pogarszać, jeżeli dopuszczalne granice pogorszenia izolacji w wyniku oddziaływania podwyższonej temperatury nie są przekroczone. W wyniku próby nagrzewania konieczne może być obniżenie parametrów znamionowych komponentów. W szczególności próba powinna wykazać, że przyrosty temperatury transformatora, umieszczonego wewnątrz obudowy, nie przekraczają wartości mierzonych przy tym samym transformatorze, umieszczonym na zewnątrz obudowy stacji, o więcej niż wartość, która określa klasę obudowy, np. 5 K, 10 K, 15 K, 20 K, 25 K lub 30 K. W czasie badań obudowa powinna być kompletna z jej komponentami usytuowanymi tak, jak zaprojektowano dla normalnej pracy. Drzwi powinny być zamknięte, a wejścia kablowe uszczelnione, aby stworzyć normalne warunki pracy. Moc i straty transformatora powinny odpowiadać maksymalnej mocy stacji transformatorowej prefabrykowanej. Próby nagrzewania transformatora, połączeń SN i nn oraz wyposażenia niskiego napięcia powinny być wykonywane jednocześnie. Próba nagrzewania rozdzielnicy WN nie jest wymagana. W przyjętej praktyce rozdzielnice WN pracują przy znacznie niższych prądach (obciążeniach) niż znamionowe [2].

Po uwzględnieniu tego faktu przyjmuje się, że dodatkowy przyrost temperatury powodowany urządzeniami wewnątrz obudowy stacji w większości przypadków nie ma istotnego wpływu na wymaganą zdolność przewodzenia prądu przez rozdzielnicę WN [2].Próba powinna być wykonana w pomieszczeniu, którego wymiary, izolacja lub warunki chłodzenia będą utrzymywać temperaturę otoczenia poniżej 40°C, przy jej zmienności podczas trwania próby nieprzekraczającej 1 K na 1 h, odczytywanej podczas odmierzanego okresu. Otoczenie powinno być w zasadzie bez ruchów powietrza, z wyjątkiem powodowanych przez ciepło badanych urządzeń. W praktyce warunek ten jest spełniony, jeżeli prędkość ruchu powietrza nie przekracza 0,5 m/s. W przypadku stacji transformatorowej prefabrykowanej podziemnej, próby można wykonać na powierzchni gruntu. Doświadczenie pokazuje, że różnica w przyroście temperatury nie jest istotna w porównaniu z próbami pod ziemią [2].

Zwarcie wewnętrzne

Stacja transformatorowa prefabrykowana spełniająca wymagania normy PN-EN 62271-202:2010 jest zaprojektowana, aby nie dopuścić do powstania zwarć wewnętrznych. W celu spełnienia tych wymagań wytwórca stacji powinien zapewnić prawidłową produkcję potwierdzoną przez badanie wyrobu zgodnie z rozdziałem 7 wyżej wymienionej normy. W przeciwnym razie użytkownik powinien dokonać właściwego wyboru zgodnie z parametrami sieci elektroenergetycznej, procedurami działania i warunkami eksploatacji według rozdziału 8 normy PN-EN 62271-202:2010 [2].

Jeżeli stacja transformatorowa jest instalowana, obsługiwana i konserwowana zgodnie z instrukcjami wytwórcy, prawdopodobieństwo wystąpienia łuku wewnętrznego w czasie eksploatacji jest małe, ale nie może być całkowicie wykluczone. Zwarcie wewnątrz obudowy stacji transformatorowej prefabrykowanej wywołane wadą, wyjątkowymi warunkami pracy lub błędnym łączeniem może zainicjować łuk wewnętrzny, który stwarza zagrożenie dla ludzi znajdujących się w pobliżu [2].

Ponieważ w normach przedmiotowych dla rozdzielnic niskiego napięcia i transformatorów nie są podane procedury badawcze dotyczące łuku wewnętrznego, w normie PN-EN 62271-202:2010 brane są pod uwagę jedynie zwarcia powstające wewnątrz osłony rozdzielnicy wysokiego napięcia i na połączeniach wysokiego napięcia. Rozważając zagrożenie powodowane zwarciami wewnętrznymi, należy rozróżniać wykwalifikowaną obsługę od osób postronnych. Obsługujący może bowiem znajdować się wewnątrz stacji transformatorowej (jeżeli jest ona obsługiwana od wewnątrz) lub przed nią (jeżeli jest ona obsługiwana z zewnątrz). Jednak osoby postronne mogą przebywać w pobliżu stacji w dowolnym czasie. Osoby postronne nigdy nie powinny znaleźć się wewnątrz stacji transformatorowej lub w najbliższym otoczeniu części obsługiwanej, gdy obsługa jest prowadzona przy drzwiach otwartych (przy obsłudze od zewnątrz). Obszary te uważa się bowiem za dostępne tylko dla obsługi [2].

W odniesieniu do wewnętrznego zwarcia łukowego może być wymagane potwierdzenie skuteczności konstrukcji w zapewnieniu ochrony osób postronnych i/lub obsługujących. Takie potwierdzenie należy uzyskać poprzez badanie stacji transformatorowej według załącznika A normy PN-EN 62271-202:2010 [2].

Stacje transformatorowe, które przeszły badania ze skutkiem pozytywnym, kwalifikują się do klasy IAC-A lub IAC-B lub IAC-AB. Klasyfikacja IAC jest przeznaczona do określania, potwierdzonego badaniami poziomu ochrony przed skutkami łuku wewnętrznego personelu obsługującego stację w normalnych warunkach działania z rozdzielnicą WN w normalnej pozycji pracy (jak zdefiniowano w normie – klasa IAC-A) oraz odpowiedniego poziomu ochrony osób postronnych w sąsiedztwie stacji z zamkniętymi drzwiami (klasa IAC-B).

Występowanie łuku wewnątrz stacji transformatorowej prefabrykowanej może być związane z rozmaitymi zjawiskami fizycznymi. Przykładowo energia łuku rozwijającego się w powietrzu o ciśnieniu atmosferycznym lub w innym gazie izolacyjnym wewnątrz obudowy rozdzielnicy może być przyczyną wewnętrznego nadciśnienia i miejscowego przegrzania, co może spowodować mechaniczne i cieplne narażenia urządzeń. Dodatkowo materiały objęte działaniem łuku mogą wydzielać gorące produkty rozkładu, gazowe bądź w postaci pary, które mogą wydostać się do wnętrza stacji transformatorowej i następnie na zewnątrz [2].

Klasa ochrony przed łukiem wewnętrznym IAC uwzględnia wewnętrzne nadciśnienie działające na osłony, drzwi, podłogę. Bierze się również pod uwagę termiczne skutki łuku na obudowę oraz wydzielane gorące gazy i rozżarzone cząstki. Nie uwzględnia uszkodzenia przegród między przedziałami oraz wewnętrznych przegród ruchomych niedostępnych w normalnych warunkach pracy. Badania łuku wewnętrznego, opisane w normie PN-EN 62271-202:2010, mają za zadanie sprawdzić skuteczność projektu w zakresie ochrony osób w przypadku łuku wewnętrznego. Nie uwzględnia się wszystkich skutków, które mogą spowodować ryzyko, takie jak obecność gazów z potencjalnie toksycznymi właściwościami, które mogą powstać przy zwarciu.

Literatura

 1. W. Dołęga, ”Stacje elektroenergetyczne”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002
 2. Norma PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza część 202: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
 3. Norma IEC 60076-1 Transformatory. Wymagania ogólne.
 4. Norma IEC 60076-11 Transformatory. Część 11: Transformatory suche.
 5. Norma IEC 60068 Badania środowiskowe.
 6. Norma IEC 60694 Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.