elektro.info

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Norma PN-HD 60364-5-51 składa się z następujących działów i załączników:

 • 510. Wprowadzenie,
 • 511. Zgodność z normami,
 • 512. Warunki pracy i wpływy zewnętrzne,
 • 513. Dostępność,
 • 514. Identyfikacja,
 • 515. Zapobieganie przed wzajemnymi szkodliwymi wpływami,
 • 516. Środki odnoszące się do prądów przewodu ochronnego.

 • Załącznik A (informacyjny) – Zwięzły wykaz wpływów zewnętrznych.
 • Załącznik ZA (informacyjny) – Wpływy zewnętrzne.
 • Załącznik ZB (informacyjny) – Metody oznakowania przewodów PEN w różnych krajach.
 • Załącznik ZC (informacyjny) – Identyfikacja żył.
 • Załącznik ZD (normatywny) – Szczególne warunki krajowe (nie dotyczą Polski).
 • Załącznik ZE (informacyjny) – Odchylenia typu A. Bibliografia.

Zakres tematyczny omawianej normy PN-HD jest taki sam, jak normy PN-IEC 60364-5-51. Modyfikacje wprowadzone do omawianej normy CENELEC w stosunku do normy PN-IEC polegają na:

 • wprowadzeniu zmian merytorycznych niektórych postanowień zawartych w rozdziałach i podrozdziałach,
 • zastąpieniu tablicy 51 A z normy PN-IEC 60364-5-51 załącznikiem ZA,
 • zamieszczaniu w omawianej normie HD nowych załączników A, ZA, ZB, ZC, ZD i ZE.

Wprowadzenie

Rozdział zatytułowany „Wprowadzenie” zawiera podrozdziały: zakres normy, powołania normatywne i postanowienie ogólne.

W podrozdziale „Zakres normy” zapisano, że postanowienia części 5-51 normy PN-HD 60364 mają na celu zapewnić właściwy dobór i montaż wyposażenia instalacji elektrycznych, w tym środków ochrony dla zapewnienia: bezpieczeństwa, warunków prawidłowego użytkowania oraz prawidłowego działania instalacji w warunkach przewidywanych wpływów zewnętrznych (środowiska).

Podrozdział „Powołania normatywne” zawiera spis norm IEC, HD i EN, które są niezbędne do stosowania niniejszej normy. Zwrócono uwagę, że w przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane, natomiast w przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego, łącznie ze zmianami.

W podrozdziale „Postanowienie ogólne” zawarto wymóg, aby każdy element wyposażenia instalacji był dobrany i zainstalowany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w odpowiednich punktach części 5 HD 60364 oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami innych części dokumentów serii HD 384/60364.

Zgodność z normami

Rozdział ten składa się z podrozdziałów: postanowienia ogólne i dodatkowe wymagania dotyczące deklaracji producenta.

W podrozdziale „Postanowienia ogólne” zapisano, że każda część wyposażenia powinna spełniać wymagania odpowiedniej Normy Europejskiej (EN) lub Dokumentu Harmonizującego (HD) (prenormy), lub odpowiednich norm państwowych, mających moc norm HD. Jeżeli brak jest norm EN lub HD, wyposażenie powinno spełniać wymagania normy państwowej. W innych przypadkach, opierając się na decyzji Komitetów Państwowych, dopuszcza się stosowanie normy IEC, która nie jest zatwierdzona w CENELEC, albo normy innych państw. Gdy nie ma odpowiednich norm dla danych elementów wyposażenia, części te powinny być wybrane w porozumieniu z osobą projektującą i wykonującą instalację.

W podrozdziale „Dodatkowe wymagania dotyczące deklaracji producenta” zapisano, że jeżeli nie ma odpowiednich norm dla danego urządzenia (np. nowy produkt jest wprowadzony na rynek), wytwórca powinien dostarczyć projektantowi instalacji lub wykonawcy instalacji pełną dokumentację i odpowiednie protokoły z badań wykonanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Warunki pracy i wpływy zewnętrzne

Rozdział ten składa się z podrozdziałów: warunki pracy i wpływy zewnętrzne.

W podrozdziale „Warunki pracy” są zamieszczone postanowienia dotyczące doboru parametrów wyposażenia, takich jak: napięcie, prąd, częstotliwość, moc, kompatybilność oraz znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane.

Napięcie wyposażenia powinno być dobrane do napięcia nominalnego (wartość skuteczna przy prądzie przemiennym) danej części instalacji, w której to wyposażenie ma pracować.

Jeżeli w układzie IT jest zastosowany przewód neutralny N, to urządzenie przyłączone do przewodu liniowego i przewodu N powinno mieć izolację na napięcie międzyfazowe.

Prądy wyposażenia powinny być dobrane do prądów obliczeniowych (ich wartości skutecznych dla prądu ac), które mogą płynąć w warunkach normalnych.

Wyposażenie powinno być zdolne do przewodzenia prądów, które mogą płynąć w warunkach zakłóceniowych, w czasie określonym charakterystyką urządzenia zabezpieczającego.

Częstotliwość znamionowa urządzenia, jeżeli częstotliwość ma wpływ na właściwości urządzenia, powinna odpowiadać częstotliwości prądu w rozpatrywanym obwodzie.

Moc każdego elementu wyposażenia (każdego urządzenia) powinna być dobrana do normalnych warunków pracy, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności.

Kompatybilność wyposażenia powinna być zapewniona przez taki dobór wszystkich urządzeń, aby w czasie normalnej pracy, włączając w to czynności łączeniowe, nie powodowały szkodliwego oddziaływania ani na inne urządzenia, ani na źródło zasilania, chyba że podczas instalowania wyposażenia zostaną zastosowane odpowiednie inne zabezpieczenia.

Znamionowe napięcie udarowe urządzenia powinno być tak dobrane, aby było ono nie mniejsze niż spodziewane przepięcie mogące pojawić się danym w punkcie instalacji, tak jak to określono w HD 60364-4-443.

W podrozdziale „Wpływy zewnętrzne”, który dotyczy doboru wyposażenia do warunków zewnętrznych, odesłano do załączników A i ZA. W niniejszym artykule przedstawione zostały tylko skrócone wykazy wpływów zewnętrznych wg załącznika A (tabele 3–6). W wykazach tych kody na szarych tłach oznaczają wpływy zewnętrzne, które według załącznika ZA normy uznano jako normalne warunki dla doboru i montażu urządzeń. Gwiazdki zamieszczone po niektórych kodach wpływów zewnętrznych umieszczonych na szarym tle oznaczają, że warunki otoczenia (środowiska), użytkowania lub konstrukcji budynku są warunkami normalnymi, ale pod określonymi warunkami.

Dostępność

Tak jak w normie IEC, w normie HD zapisano, że wszystkie urządzenia, łącznie z oprzewodowaniem, powinny być tak skonstruowane, aby ułatwić ich użytkowanie, dozór, konserwację i dostęp do połączeń. Urządzenia zamontowane w obudowach lub we wnękach pomieszczeń nie powinny pogarszać tych możliwości w stopniu znaczącym. Wyjątki są podane w HD 384.5.52:1995, 526.3.

Identyfikacja

Rozdział ten składa się z podrozdziałów: postanowienia ogólne, oprzewodowanie, identyfikacja przewodów, urządzenia ochronne i schematy oraz dokumentacja.

Postanowienia ogólne zawierają wymóg, aby do wskazania przeznaczenia urządzeń łączeniowych i sterujących stosowane były tabliczki i inne środki identyfikacyjne, chyba że nie ma możliwości pomyłki.

Jeżeli obsługa nie ma możliwości obserwowania pracy tych urządzeń i jeżeli z tego powodu może wyniknąć niebezpieczeństwo, to w miejscu dogodnym do obserwacji dla obsługi powinny być umieszczone odpowiednie wskaźniki stosowane zgodnie z EN 60073 i EN 60447.

Oprzewodowanie powinno być tak ułożone lub oznakowane, aby można było je zidentyfikować podczas wykonywania przeglądów, badań, napraw lub zmian w instalacji.

Identyfikacja przewodów zawiera następujące postanowienia i uwagi:

- Oznakowanie przewodów powinno być zgodne z wymaganiami EN 60446, chyba że inne wymagania znajdują się w 514.3.1.Z1 do 514.3.Z3.

- Przewody neutralny lub środkowy powinny być oznakowane na całej długości barwą niebieską. Uwaga! Dla niektórych typów oprzewodowania – patrz 514.3.Z2 do 514.3.Z5.

- Przewód ochronny powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą i kombinacja ta nie może być użyta do innych celów. Izolowane przewody uziemiające i izolowane przewody ochronnych połączeń wyrównawczych powinny być oznakowane tak jak przewód ochronny.

Uwaga! Dla niektórych typów oprzewodowania – patrz 514.3.Z2 do 514.3.Z5.

- Izolowane przewody PEN powinny być oznakowane jednym z następujących sposobów:

 • kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej długości i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, lub
 • kolorem niebieskim wzdłuż całej długości i dodatkowo kolorem zielonym i żółtym na końcach przy zaciskach.

- Izolowane przewody PEL i PEM powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej długości i dodatkowo kolorem niebieskimi na końcach przy zaciskach.

Wybór metody lub metod oznaczania barwami przewodów PEN należy do Komisji Państwowych. W tabeli 1. przytoczono za załącznikiem ZB metody oznaczania przewodów PEN w 18 krajach europejskich.

- Inne przewody powinny być oznakowane barwami lub liczbami przy wzięciu pod uwagę wymagań 514.3.Z2 do 514.3.Z5.

- Oznakowanie żył w wielożyłowych kablach i przewodach sznurowych.

Oznakowanie izolowanych żył w sztywnych i giętkich kablach i przewodach sznurowych o liczbie żył od 2 do 5 powinno być zgodne z wymaganiami HD 308 (patrz tablica ZC wg załącznika ZC omawianej normy). Przewody fazowe powinny być oznakowane na całej długości barwami: brązową lub czarną, lub szarą, przewód neutralny barwą niebieską, a przewód ochronny kombinacją barw zielonej i żółtej.

W kablach i przewodach sznurowych o liczbie żył od 2 do 5, które są zastosowane w obwodach pomocniczych lub sterowniczych, każda z żył powinna być oznaczona kolorem lub napisem.

W kablach i przewodach sznurowych o liczbie żył większej od 5 każda żyła powinna być oznaczana kolorami lub liczbami zgodnie z EN 60446. Żyły oznaczone liczbami i używane jako przewód ochronny lub neutralny powinny być oznakowane barwami, odpowiednio zieloną i żółtą lub niebieską przy każdym zacisku. Żyły oznaczane numerami i wykorzystywane jako przewody PEN, PEL lub PEM powinny być oznakowane kolorem zielonym i żółtym oraz niebieskim przy każdym zacisku.

W kablach i przewodach sznurowych o liczbie żył od 2 do 5, które są zastosowane w obwodach pomocniczych lub sterowniczych i nie mają żyły oznaczonej kolorem niebieskim, można wykorzystać jedną żyłę jako przewód neutralny.

- Oznakowanie przewodów jednożyłowych i przewodów izolowanych

Przewody fazowe (liniowe) powinny być oznakowane wzdłuż całej długości kolorem brązowym lub czarnym, lub szarym. Użycie jednego z tych kolorów dla wszystkich przewodów fazowych w tym samym obwodzie jest dopuszczalne. Pojedynczy kolor zielony lub żółty nie powinien być stosowany.

Przewodzące powłoki jednożyłowych kabli i przewodów izolowanych zgodne z ich odpowiednią normą, które nie są dostępne z zielono-żółtą lub niebieską izolacją, np. ze względu na ich dużą powierzchnię przekroju większą niż 16 mm2, mogą być zastosowane jako:

 • przewód ochronny, jeżeli oznakowanie zielono-żółte jest zastosowane przy każdym zacisku,
 • przewody PEN, PEL i PEM, jeżeli oznakowanie zielono-żółte i oznakowanie niebieskie jest zastosowane przy każdym zacisku,
 • przewód neutralny, jeżeli oznakowanie niebieskie jest zastosowane przy każdym zacisku.

Uwaga! Oznakowania powinny być trwałe i niemożliwe do usunięcia lub zniszczenia podczas eksploatacji instalacji.

- Zastosowanie przewodu oznaczonego barwą niebieską do innych celów, np. jako przewodu liniowego lub do innych celów jest możliwe pod warunkiem, że pomyłka jest niemożliwa i nie ma w obwodzie przewodu neutralnego. Przewód ten nie może być stosowany jako przewód ochronny.

- Pominięcie identyfikacji jest dopuszczalne:

 • dla żył przewodów koncentrycznych,
 • dla metalowych osłon lub pancerzy kabli, gdy są użyte jako przewód ochronny,
 • dla przewodów gołych, gdy ich trwałe oznakowanie nie jest możliwe ze względu na ekstremalne wpływy zewnętrzne, np. agresywną atmosferę lub wilgoć,
 • dla metalowych części konstrukcji lub części przewodzących obcych użytych jako przewody ochronne, 
 • dla części przewodzących dostępnych użytych jako przewody ochronne,
 • dla gołych przewodów napowietrznych.

Oznaczenie kolorem nie jest wymagane dla płaskich przewodów giętkich bez osłony lub pancerza albo przewodów mających izolację z materiałów, które nie mogą być oznaczone kolorem (np. przewody z izolacją mineralną). Dla takich przewodów ich żyły użyto jako przewody ochronne PE albo przewody PEN, PEL, PEM lub neutralne, dlatego powinny być oznaczone oznacznikami o odpowiednich kolorach przy ich zaciskach.

- Urządzenia ochronne (zabezpieczające) powinny być tak umieszczone i oznaczone, aby chronione obwody mogły być łatwo rozpoznawalne; w tym celu zaleca się ich grupowanie w rozdzielnicach tablicowych.

- Schematy i dokumentacja: w zależności od potrzeb należy sporządzać schematy, wykresy lub tablice zgodnie z normami EN 61346-1 i EN 61082, zawierające w szczególności:

 • typ i układ obwodów (punkty zasilania odbiorców, liczbę i przekroje przewodów, rodzaje oprzewodowania),
 • miejsce lokalizacji urządzeń oraz charakterystyki niezbędne do identyfikacji urządzeń spełniających funkcję zabezpieczającą, izolacyjną i łączeniową. W przypadku nieskomplikowanych instalacji powyższe informacje mogą być podane na schemacie (w formie tabelarycznej).

Uwaga! Schematy i dokumenty powinny zawierać następujące szczegółowe informacje:

 • typ i przekrój przewodów,
 • długości obwodów,
 • rodzaj i typ urządzeń zabezpieczających,
 • prąd znamionowy lub nastawienie urządzeń zabezpieczających,
 • przewidywany prąd zwarciowy oraz dopuszczalną moc zwarciową urządzeń zabezpieczających.

Informacje te powinny być podane dla każdego obwodu instalacji. Informacje te powinny być korygowane po każdej modernizacji instalacji. Schematy i dokumenty powinny wskazywać lokalizację każdego ukrytego urządzenia. Zastosowane symbole powinny być dobrane z norm serii IEC 60617.

Ochrona przed wzajemnymi szkodliwymi wpływami

Rozdział ten zawiera trzy podrozdziały, przy czym tylko trzeci ma tytuł „Kompatybilność elektromagnetyczna”.

W podrozdziale pierwszym zamieszczono następujące postanowienia:

Wyposażenie powinno być tak dobrane i zainstalowane, aby unikać jakichkolwiek szkodliwych oddziaływań między instalacją elektryczną i instalacjami nieelektrycznymi.

Urządzenia elektryczne bez tylnej płyty nie powinny być montowane na ścianach budynku, jeżeli nie są spełnione następujące wymagania:

 • jest zastosowana ochrona przed przeniesieniem się napięcia na powierzchnię ściany,
 • zapewniona jest izolacja ogniowa między urządzeniem a palną powierzchnią montażową.

Jeżeli powierzchnia, na której urządzenie ma być montowane, nie jest metalowa i nie jest palna, nie trzeba stosować dodatkowych środków. W przypadku powierzchni metalowych lub palnych powinien być zastosowany jeden z następujących środków zaradczych:

 • jeżeli powierzchnia ściany jest metalowa, należy połączyć ją z przewodem ochronnym PE lub z przewodem wyrównawczym instalacji, zgodnie z wymaganiami HD 60364-4-41 i HD 60364-5-54,
 • jeżeli powierzchnia ściany jest palna, urządzenie powinno być oddzielone od powierzchi ściany pośrednią warstwą materiału izolacyjnego z grupy zapłonowej FH1, wg EN 60695.

W podrozdziale drugim zapisano, że jeżeli urządzenia przewodzące prądy różnego typu lub działające przy różnych napięciach są zgrupowane we wspólnym zestawie, takim jak rozdzielnice lub sterownice, i gdy konieczne jest uniknięcie szkodliwych wpływów, to wszystkie urządzenia jednego rodzaju prądu lub napięcia powinny być skutecznie oddzielone od innych urządzeń.

Podrozdział trzeci „Kompatybilność elektromagnetyczna” zawiera postanowienia wyboru poziomów odporności i emisyjności.

Zapisano, że poziom odporności wyposażenia elektrycznego należy selekcjonować biorąc pod uwagę wpływy pól elektromagnetycznych (patrz tabela ZA1), które mogą wystąpić po podłączeniu i zamontowaniu go do normalnego użytkowania oraz biorąc pod uwagę osiągnięcie zamierzonego poziomu ciągłości pracy potrzebnej do przewidywanego zastosowania urządzenia.

Należy wybrać wyposażenie o dostatecznie niskim poziomie emisji, tak aby nie mogło powodować zakłóceń elektromagnetycznych przez przewodzenie lub emisję w powietrzu w innym urządzeniu wewnątrz, lub na zewnątrz budynku. Jeżeli okaże się to konieczne, należy zainstalować środki ograniczające do minimum emisję (patrz HD60364-4-44 rozpatrywana). Uwaga! Zaleca się, aby przyrządy lub urządzenia – o ile ich dotyczą – spełniały wymagania norm EN 55011, 55012, 55013, 55014-1, 55014-2, 55015, 55022 oraz norm IEC Komitetu Technicznego 77 (serii EN 61000).

Środki odnoszące się do prądów przewodu ochronnego

Rozdział ten składa się z tekstu nienumerowanego i z dwóch podrozdziałów zatytułowanych „Transformator” i „Systemy sygnalizacyjne”. Zapisano w nim poniższe wymagania.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i warunków normalnej pracy instalacji prądy przewodów ochronnych generowane przez urządzenia w normalnych warunkach pracy instalacji powinny być ograniczone do wartości przewidzianych w projekcie.

Dopuszczalne prądy przewodu ochronnego są wyszczególnione w EN 61140:2002. 7.5.2 i powinny być wzięte pod uwagę, gdy informacja od producenta jest niedostępna.

Uwaga 1. Dla celów rozdziału 516 przyjęto, że prąd przewodu ochronnego jest prądem, który płynie w przewodzie ochronnym, w warunkach normalnej pracy nieuszkodzonego urządzenia.

Uwaga 2. Dla uniknięcia niepożądanych zadziałań urządzeń różnicowoprądowych spowodowanych prądami przewodów ochronnych – patrz IEC60364-5-53 punkt 531.2.1.3.

Uwaga 3. Instalator powinien poinformować właściciela instalacji, że najlepiej dobierać urządzenia, dla których producent podaje informację o wartości prądu przewodu ochronnego. Aby zapobiec niepotrzebnym wyłączeniom, powinny być wybierane urządzenia z mniejszym prądem przewodu ochronnego.

Uwaga 4. Wymagania dotyczące wzmocnienia przewodów ochronnych, patrz 543.7.

W podrozdziale „Transformator” zapisano, że w instalacjach elektrycznych mogą być zastosowane środki ograniczające prądy przewodów ochronnych przez użycie w ograniczonych obszarach transformatorów z odseparowanymi uzwojeniami.

W podrozdziale „Systemy sygnalizacyjne” podano, że użycie jakichkolwiek przewodów czynnych wraz z przewodem ochronnym jako przewodów powrotnych obwodu sygnalizacyjnego nie jest dopuszczalne.

Uwaga: Użycie przewodów powrotnych dc – patrz HD 60364-5-54:2007, 543.5.1.

Literatura (z uwzględnieniem edycji polskich aktualnych w grudniu 2010 r.)

PN-EN 55011:2010. Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne – Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.)

PN-EN 55012:2008. Pojazdy samochodowe, ładzie i urządzenia napędzane silnikami wewnętrznego spalania - Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej – Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów w odniesieniu do ochrony odbiorników radiowych, z wyłączeniem zainstalowanych w tych pojazdach/łodziach/urządzeniach lub w pojazdach/łodziach/urządzeniach znajdujących się w pobliżu (oryg.)

PN-EN 55013:2004. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.)

PN-EN 55013:2004/A2:2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.)

PN-EN 55013:2004/IS1:2010. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne i ich urządzenia dodatkowe - Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów (oryg.)

PN-EN 55014-1:2007. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Część 1:Emisja (oryg.)

PN-EN 55014-1:2007/A1:2010. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Część 1:Emisja (oryg.)

PN-EN 55014-2:1999. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów. (oryg.)

PN-EN 55014-2:1999/A1:2004. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów.

PN-EN 55014-2:1999/A2:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów. (oryg.)

PN-EN 55014-2:1999/IS1:2007. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – Norma grupy wyrobów. (oryg.)

PN-EN 55015:2007. Poziomy dopuszczalne i i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. (oryg.)

PN-EN 55015:2007/A1:2007. Poziomy dopuszczalne i i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. (oryg.)

PN-EN 55015:2007/A2:2009. Poziomy dopuszczalne i i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne. (oryg.)

PN-EN 55022:2006. Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarowe. (oryg.)

PN-EN 55022:2006/A1:2008. Urządzenia informatyczne – Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiarowe. (oryg.)

IEC 60050-691, International electrotechnical vocabulary – Chapter 691: Tariffs for electricity

PN-EN 60068-2-11:2002. Badania środowiskowe – Część 2-11: Próba Ka: Mgła solna (oryg.)

PN-EN 60079. Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (norma wielozeszytowa)

PN-EN 60255-22-1:2009. Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczające – Część 22-1 Badania odporności na zaburzenia elektryczne – Udary oscylacyjne o częstotliwości 1 MHz.

HD 384.4.42 S1:1985, Electrical installations of buildings – Part 4 Protection for safety – Chapter 42: Protection against thermal effects (IEC 60364-4-42:1980, mod.)

HD 60364-4-44, Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (IEC 60364-4-44, mod.)

PN-HD-60364-4-444:2010. Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-44: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. (oryg.)

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation, switching and control

IEC/TS 60479-2:2007. Effects of current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects

PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

EN 60695-11-10:2005. Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym I pionowym ustawieniu próbki

PN-EN 60721-3-3:2003. Klasyfikacja warunków środowiskowych – Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych I ich ostrości – Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływami czynników atmosferycznych (orgy.)

EN 60721-3-4:2002. Klasyfikacja warunków środowiskowych – Część 3-3: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych I ich ostrości – Stacjonarne użytkowanie wyrobów w miejscach chronionych przed wpływami czynników atmosferycznych (orgy.)

PN-EN 61000. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (norma wieloczęściowa) series, Electromagnetic compatibility (EMC) (IEC 61000 series)

EN 61000-2. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2: Środowisko. (norma wieloczęściowa)

IEC/TR 61000-2-1, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 1:Desceiption of the environment for low-frequency conducted disturbances and signaling in public power supply systems.

PN-EN 61000-2-2:2003. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-2: Środowisko – Poziomy kompatybilnych zaburzeń małej częstotliwości i sygnałów przesyłowych w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia.

IEC/TR 61000-2-5, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: Classification of electromagnetic environment – Basic EMC publication

PN-EN 61000-4-2:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Metody badań i pomiarów – Badania odporności na wyładowania elektrostatyczne. (oryg.)

PN-EN 61000-4-3:2007. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów – Metody badań odporności na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

PN-EN 61000-4-3:2007/A1:2008. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów – Metody badań odporności na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

PN-EN 61000-4-3:2007/IS1:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-3: Metody badań i pomiarów – Metody badań odporności na promieniowanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

PN-EN 61000-4-4:2010. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badań i pomiarów – Metody badań odporności na serie szybkich stanów przejściowych.

PN-EN 61000-4-6:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej. (oryg.)

PN-EN 61000-4-8:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej. (oryg.)

PN-EN 61000-4-12:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne

PN-EN 61000-4-18:2009. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-6: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na tłumione przebiegi oscylacyjne. (oryg.) IEC 61024-1, Protection of structures against lightning – Part 1: General principles

PN-EN 62262:2003. Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001) (oryg.)

PN-EN 62305. Ochrona odgromowa (norma wieloczęściowa) CENELEC Guide 29, Temperatures of hot surfaces likely to be touched – Guidance document for Technical Committees and manufacturers.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.