elektro.info

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Rys. 1. Typowy układ elementów części podziemnej w stacji kontenerowej. Głębokość pogrążenia fundamentu – około 90 cm. Objaśnienia: 1 – żelbetowy fundament stacji, 2 – uziom otokowy (stal ocynkowana), 3 – przewody uziemiające

Rys. 1. Typowy układ elementów części podziemnej w stacji kontenerowej. Głębokość pogrążenia fundamentu – około 90 cm. Objaśnienia: 1 – żelbetowy fundament stacji, 2 – uziom otokowy (stal ocynkowana), 3 – przewody uziemiające

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne obudów stacji transformatorowych, ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowego fundamentu. Wykazano celowość wykorzystania fundamentu do celów uziemień w stacji transformatorowej.

Abstract

Foundation earthing electrodes of container transformer stations

The paper presents the design solutions of transformer station enclosures, with particular emphasis on reinforced concrete foundation. Demonstrated the desirability of using the foundation for the earthing of the transformer station.

Ośrodek przetwarzania danych to złożona struktura wzajemnie powiązanych elementów, takich jak: układ zasilania energią elektryczną, układ łączy wymiany danych, układ chłodzenia i utrzymywania odpowiedniej wilgotności, system sygnalizacji pożarowej, kontroli dostępu, systemów bezpieczeństwa, monitoringu i najważniejszego, czyli urządzeń IT. Awaria któregoś z tych systemów zaburza prawidłową pracę całego układu. Projektowanie infrastruktury przy założonym poziomie bezpieczeństwa i kosztach wymaga współpracy inżynierów ze wszystkich branż biorących udział w tym procesie.

Jednym z rozwiązań są stacje transformatorowe kontenerowe SN/nn, w których każdy element konstrukcji – fundament, bryła główna, dach wykonane są z żelbetu. W przypadku fundamentu, celowym jest przeanalizowanie jego wykorzystania jako uziomu fundamentowego naturalnego, w którym do celów uziemień wykorzystane są pręty zbrojeniowe fundamentu. Może to zwiększyć pewność zasilania odbiorców energii z takiej stacji poprzez zmniejszenie liczby i czasu trwania przerw w pracy stacji wynikających z konieczności wykonania niezbędnych prac zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi dotyczącymi układu uziomowego takiej stacji.

Fundamenty żelbetowe w technice uziemieniowej

Konstrukcje żelbetowe mają pręty zbrojeniowe, które zespolone z betonem zapewniają współpracę tych materiałów. Stal ma większą wytrzymałość na rozciąganie niż beton. Powoduje to, że przekrój stalowych prętów stanowi 0,1–0,2% przekroju poprzecznego elementu żelbetowego. Tak niewielkie wypełnienie żelbetu stalą zbrojeniową wystarcza jednak w większości fundamentów do ich wykorzystania jako uziomów w instalacjach elektroenergetycznych.

Podczas twardnienia betonu powstaje przyczepność naturalna betonu do stali. Zwiększenie tej przyczepności występuje w przypadku stosowania prętów żebrowanych. Przyczepność ta ułatwia w znacznym stopniu spływanie prądu elektrycznego z powierzchni pręta zbrojeniowego poprzez warstwę betonu do gruntu. Zmiany temperatury konstrukcji żelbetowej w granicach kilkudziesięciu stopni Celsjusza nie powodują szkodliwych wewnętrznych naprężeń termicznych.

Główne czynniki przyczepności to wiązanie chemiczne obu materiałów, przyciąganie międzycząsteczkowe (adhezja) oraz wzajemne zazębianie obu materiałów. Korzystny jest przy tym wpływ skurczu wywołującego koncentryczny nacisk betonu na stalowy pręt.

Skurcz betonu zapewnia dobry docisk powierzchniowy pręta i betonu oraz małą wartość rezystancji przejścia układu pręt – beton.

Wzajemne zazębianie betonu i stali jest głównym czynnikiem mechanizmu przyczepności.

Na wielkość sił przyczepności mają wpływ między innymi następujące czynniki:

 1. klasa betonu (im wyższa, tym przyczepność lepsza),
 2. wiek betonu (przyczepność powiększa się z upływem czasu),
 3. sposób zagęszczenia betonu (betony wibrowane wykazują większą przyczepność do stalowych prętów i zapewniają szczelną i jednorodną strukturę betonu),
 4. stan powierzchni zbrojenia (szorstka powierzchnia, nawet nieznacznie zardzewiała, podwyższa przyczepność prętów).

W prętach żebrowanych oprócz sił przyczepności występują siły docisku na powierzchni żeber. Wszystkie wymienione czynniki mają wpływ na obniżenie rezystywności betonu oraz rezystancji na drodze przepływu prądu od pręta do gruntu. Mimo zagęszczenia betonu (ręcznego, a szczególnie mechanicznego poprzez wibrowanie), w konstrukcji żelbetowej oprócz porów kamienia cementowego istnieją pory powstające w wyniku sedymentacji zaczynu cementowego.

Jeżeli konstrukcja żelbetowa jest pogrążona w gruncie, pory w betonie wypełnione są fazą ciekłą, która jest w różny sposób wbudowana w skomplikowany, wielofazowy układ, którym jest stwardniały zaczyn cementowy. W przypadku ławy fundamentowej taką strukturę można uznać za ustabilizowaną – stała wartość rezystywności konstrukcji żelbetowej, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Układ uziomowy stacji kontenerowych

W obecnych rozwiązaniach stosuje się typowy uziom otokowy w kształcie prostokąta o wymiarach każdego z jego boków większych około 200 cm od długości boków podstawy fundamentu. Uziom taki układany jest na głębokości 90–100 cm. Do budowy uziomów stosuje się [1] stalowe, ocynkowane na gorąco, taśmy o przekroju (20x4) mm lub (30x4) mm. Tak wykonany uziom pracuje w stacji jako uziom ochronny i uziom roboczy, połączony z elementami stacji za pomocą przewodów uziemiających.

Jest oczywistym, że stosowane rozwiązanie układu uziomowego należy traktować jako sprawdzone w energetyce zawodowej i przemysłowej w ciągu kilkudziesięciu lat eksploatacji układu elektroenergetycznego. Spełnia swoje zadanie w zakresie przyjętej tolerancji zmian rezystancji uziemienia w funkcji warunków atmosferycznych, wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej oraz wymagań dotyczących uziemienia punktu neutralnego transformatora.

Biorąc pod uwagę potężne doświadczenie energetyków w zakresie projektowania układów uziomowych, budowa i eksploatacja takiego uziomu nie nastręcza żadnych trudności. Jednakże uziom taki ma również pewną niedoskonałość. Jest nią trwałość uziomu, pogrążonego w gruncie. Trwałością układu uziomowego nazywa się czas upływający od umieszczenia go w gruncie, do chwili zmniejszenia się, spowodowanego korozją ziemną, przekroju poprzecznego jego elementów tak znacznego, że istnieje duże prawdopodobieństwo powstania przerwy w dowolnej części układu [2].

Korozja poszczególnych elementów uziomów nie jest jednakowa, tak jak nie jest jednakowa (w miejscu ułożenia uziomu) struktura chemiczna gruntu. O trwałości całego układu uziomowego decydują (pod względem korozyjności) jego najsłabsze elementy.

Niezależnie od intensywności procesu korozji, trwałość układu uziomowego zawsze będzie niższa od trwałości pozostałych elementów stacji elektroenergetycznej kontenerowej, którą można traktować jako stację wnętrzową. Trwałość eksploatacyjna stacji znacznie wydłuża się w czasie z uwagi na przewidziane wymaganiami eksploatacyjnymi i łatwym doglądem, działania pozwalające utrzymać stację w stanie pełnej gotowości.

Za taką trwałością stacji „nie nadąża” jednak układ uziomowy stacji – zwłaszcza w gruntach silnie agresywnych pod względem korozyjności. Istotne są więc koszty budowy i eksploatacji urządzeń uziemiających. Koszt urządzeń uziemiających jest niewielki. Nie zwalnia to jednak energetyków od poszukiwania innych rozwiązań.

Takim innym rozwiązaniem może być naturalny lub sztuczny uziom fundamentowy z ewentualnym połączeniem takiego uziomu z uziomem fundamentowym otokowym. Można wówczas stwierdzić, że trwałość uziomu fundamentowego jest równa trwałości kontenerowej stacji transformatorowej. A to już zmienia wymagania (w sensie pozytywnym) dotyczące eksploatacji układu uziomowego.

W katalogach producentów stacji kontenerowych jest zawarte (zupełnie słusznie) stwierdzenie, że stacja jest całkowicie wyposażona i wymaga tylko podłączenia kabli, wstawienia transformatora i podłączenia układu uziomowego. To podłączenie uziomu, w obecnych rozwiązaniach stacji, jest oczywiście konieczne. Pozostaje jednak pytanie, czy takie rozwiązanie układu uziemienia stacji jest układem ostatecznym, zwłaszcza że stacja posiada fundament żelbetowy, który jest pomijany w technice uziemieniowej.

W ofercie producentów można również spotkać opis, który podaje, że wszystkie elementy stanowiące zbrojenie oraz elementy metalowe, które nie znajdują się pod napięciem (czyli części przewodzące obce) podłączone powinny być do szyny wyrównawczej, która jest połączona z zewnętrznym uziomem stacji. Oznacza to, że nie wykorzystuje się żelbetowego fundamentu jako uziomu a zbrojenie fundamentu jest tylko podłączone do uziomu. Jednak takie podłączenie zbrojenia do uziomu (traktowane jako ekwipotencjalizacja) nie zwalnia z przeprowadzenia i analizy obciążalności prądowej konstrukcji żelbetowej, gdyż jest ona pogrążona w gruncie.

Niektórzy producenci podają w swoich katalogach wartości prądu wytrzymywanego połączeń uziemiających (szczytowy oraz 1-sekundowy), co jest bardzo cenną informacją dla odbiorcy stacji kontenerowej.

W katalogach można również napotkać na informację, że uziom stacji należy połączyć z istniejącymi uziomami naturalnymi. Inne zalecenie to celowość połączenia uziomu otokowego stacji z uziomem fundamentowym pobliskiego budynku. Przy czym nie definiuje się określenia „pobliskiego”.

Inną propozycją jest możliwość stosowania pionowych uziomów w rowie kablowym, pod kablami i stosowanie do tego celu prętów stalowych. Nie podaje się jednak, w jaki sposób mają być przeprowadzane oględziny uziomów, które są jedną z czynności w ich eksploatacji. Dotyka się tutaj zagadnienia trwałości uziomów stalowych, z uwagi na ciągły proces korozji ziemnej stali.

Żelbetowe fundamenty stacji kontenerowych

Rozważenie wykorzystania żelbetowego fundamentu stacji do celów uziemień wynika z zapisów w normie [1]. Zgodnie z tą normą wymagania dla układów uziemiających są tak ustalone, aby zapewnić połączenie z ziemią, które:

 • jest niezawodne i odpowiednie dla wymagań ochrony stacji,
 • może przewodzić doziemnie prądy uszkodzenia i prądy przewodu ochronnego do ziemi bez niebezpieczeństwa wystąpienia naprężeń cieplnych, cieplno-mechanicznych i elektromechanicznych oraz od porażeń elektrycznych, pojawiających się od tych prądów,
 • uwzględnia wytrzymałość lub ochronę mechaniczną i odpowiednią wytrzymałość korozyjną z uwzględnieniem oceny wpływów zewnętrznych,
 • jeżeli jest odpowiednie, może być także wykorzystane do celów funkcjonalnych.

W normie również podano, że „w nowych obiektach budowlanych zaleca się stosowanie uziomów fundamentowych”. Tam, gdzie elektrody są otoczone otuliną betonową, zaleca się stosowanie betonu o odpowiedniej jakości i grubości otuliny betonowej, wynoszącej co najmniej 5 cm, aby uniknąć korozji tych elektrod.

Stosowane jako element konstrukcyjny fundamenty stacji kontenerowych spełniają powyższe wymagania. W związku z tym jest oczywistym, aby były one wykorzystane do celów uziemień. Tym bardziej że w warunkach gęstej zabudowy mogą pojawić się trudności z wykonaniem uziomu otokowego stacji. Typowy układ posadowienia stacji uziomu przedstawiono na rysunku 1.

Głębokość pogrążenia fundamentu stacji wynosi około 90 cm. Powierzchnia podstawy fundamentu zawiera się w przedziale 6–31 m2. Masa fundamentu w zależności od jego wymiarów obrysowych może osiągać nawet 25 ton. Jest on ułożony na podsypce piaskowo-żwirowej o grubości około 0,2 m.

Producenci stacji zwracają również uwagę, by podsypka była wypoziomowana. Z punktu widzenia wykorzystania fundamentów do celów uziemień, jest to bardzo ważny element w technice uziemieniowej: dobra styczność konstrukcji żelbetowej z warstwą podsypki. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wykorzystania żelbetowego fundamentu do celów uziemień, w przewodzeniu prądu do gruntu biorą udział podstawa fundamentu oraz pionowe ściany fundamentu.

Dodatkowe warstwy piasku oraz papy niepiaskowej pod fundamentem (w przypadku posadowienia stacji na terenie III i IV kategorii wpływów eksploatacji górniczej) nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu fundamentu do celów uziemień. Pod fundamentem może być również wylana betonowa płyta ustojowa o grubości 25 cm (beton chudy). Stosowanie hydroizolacji pod fundamentem lub pokrywanie takimi powłokami ścian bocznych fundamentu również nie stanowi przeszkody, aby tak przygotowany fundament mógł być wykorzystany do celów uziemień [4]. Fundamenty obiektów budowlanych są zawsze narażone na działanie wilgoci, wód gruntowych lub powierzchniowych.

Aby zapewnić przydatność eksploatacyjną obiektów, stosuje się różnego rodzaju izolacje. Pokrycie uziomu fundamentowego dodatkową warstwą materiału, który utrudnia przepływ prądu do gruntu może mieć wpływ na rezystancję uziemienia. Wpływ ten maleje wraz z upływem czasu eksploatacji układu uziomowego [4]. Część fundamentowa stacji może być pokryta hydroizolacją dwustronnie. Wewnętrzna warstwa tej izolacji nie jest brana pod uwagę przy przepływie prądu do gruntu.

Fundament stacji może być wykonany z betonu B30 (C 20/30), B37 (C 30/37), B45 (C35/45). W nawiasach podano klasy wytrzymałości na ściskanie, wg PN-EN 206-1. Pierwsza liczba oznacza wytrzymałość betonu wyznaczoną na próbkach walcowych, druga – na próbkach sześciennych. Obecność fazy ciekłej w betonie pozwala na jego wykorzystanie do celów uziemień, jeżeli beton będzie częścią konstrukcji żelbetowej kwalifikowanej jako uziom fundamentowy. Przewodność betonu ma charakter elektrolityczny, ponieważ w przewodzeniu prądu elektrycznego przez beton bierze udział głównie faza ciekła betonu [5].

Obliczenia rezystancji uziemienia przykładowych układów uziomowych

Poniżej podano analizę teoretyczną przykładowych układów uziomowych zbliżonych wymiarowo do uziomów stosowanych w stacjach kontenerowych oraz fundamentów tych stacji. W analizie przyjęto rezystywność gruntu, w którym jest pogrążony uziom, równą 100 Ω·m.

Uziom fundamentowy w postaci stopy fundamentowej

Rezystancja uziemienia stopy fundamentowej jest określona zależnością [6]:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 1

Wzór 1

gdzie:

Ρg – rezystywność gruntu,

V – objętość stopy fundamentowej.

Dla przykładowego fundamentu kontenerowej stacji transformatorowej o wymiarach (4,67x2,57x0,9) m rezystancja uziemienia R=9,05 Ω.

Uziom fundamentowy otokowy

W obliczeniach, wymiary boków tego uziomu (rys. 1.) przyjęto dłuższe o 2 m w stosunku do wymiarów obrysowych żelbetowego fundamentu stacji. Rezystancja uziemienia takiego uziomu określona jest [7] zależnością:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 2

Wzór 2

gdzie:

S – powierzchnia terenu zajętego przez uziom.

Przyjmując S=6,67x4,57=30,48 m2, rezystancja uziemienia takiego uziomu wynosi 10,69 Ω.

Uziom prostokątny (bez otuliny betonowej)

Takie rozwiązania układu uziomowego stosowane są w przedmiotowych stacjach transformatorowych. Rezystancja uziemienia takiego uziomu określona jest [2] zależnością:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 3

Wzór 3

gdzie:

L – suma długości wszystkich boków uziomu prostokątnego,

t – głębokość pogrążenia uziomu,

d – średnica wyrobu (pręta),

B – współczynnik konfiguracji uziomu.

Przyjmując wymiary obrysowe jak dla uziomu fundamentowego otokowego, współczynnik B=5,81. Średnica pręta d=0,01 m(minimalna wartość dla drutu okrągłego do uziomów poziomych [1]). Głębokość pogrążenia uziomu t=0,9 m. Dla przyjętych wartości rezystancja uziemienia R=9,01 Ω.

Uziom pierścieniowy (bez otuliny betonowej)

W budowie układu uziomowego stacji kontenerowej można również rozważyć stosowanie uziomu w postaci pierścienia. Rezystancja uziemienia takiego uziomu jest określona [2] zależnością:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 4

Wzór 4

gdzie:

r – promień pierścienia,

rw – promień wyrobu (pręta),

t – głębokość pogrążenia uziomu.

Przyjmując r=3,12 m jako promień koła o powierzchni równej powierzchni uziomu prostokątnego o wcześniej przyjętych wymiarach (6,67x4,57) m, oraz rw=5 · 10–3 m (pręt o średnicy 10 mm, zgodnie z [1]) i głębokość pogrążenia uziomu t=0,9 m, rezystancja uziemienia uziomu pierścieniowego R=8,3 Ω.

Z przedstawionej analizy wynika, że rozpatrywane uziomy mają zbliżone wartości rezystancji uziemienia.

Biorąc pod uwagę konstrukcję stacji kontenerowej i stosowany układ uziomowy, można zaproponować następujące rozwiązania uziomów stacji:

 • uziom otokowy,
 • uziom pierścieniowy,
 • żelbetowy fundament stacji,
 • żelbetowy fundament stacji połączony z uziomem otokowym,
 • żelbetowy fundament stacji połączony z uziomem pierścieniowym,
 • uziom fundamentowy otokowy
 • żelbetowy fundament stacji połączony z uziomem fundamentowym otokowym (lub pierścieniowym).

Jest oczywistym, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie do celów uziemień żelbetowego fundamentu stacji. Jeżeli dodatkowo zostanie wykorzystany uziom fundamentowy otokowy (pierścieniowy), uzyska się mniejszą wartość rezystancji uziemienia stacji. W obu rozwiązaniach trwałość uziomu będzie równa trwałości stacji kontenerowej.

Obciążalność prądowa uziomu fundamentowego

Budowa układów uziomów elektroenergetycznych wymaga, między innymi, ustalenia ich konfiguracji, tak aby w żadnym miejscu gruntu gęstość prądu nie przekraczała wartości dopuszczalnej. W uziomach fundamentowych ustalenie odpowiedniej konfiguracji prętów zbrojeniowych nie jest możliwe, gdyż jest ona uwarunkowana wytrzymałością fundamentu i jest przedmiotem projektu budowlanego.

W analizie obciążalności prądowej uziomu przyjmuje się, że najsilniejsze nagrzewanie się gruntu (lub betonu – w przypadku uziomu fundamentowego) występuje w miejscu styku uziomu z gruntem (lub betonem otuliny betonowej uziomu fundamentowego), gdyż w tym miejscu gęstość prądu spływającego z uziomu jest największa.

Dla uziomów fundamentowych analizuje się więc obciążalność prądową betonu, a nie gruntu, w którym uziom fundamentowy jest pogrążony. Jest to uzasadnione tym, że biorąc pod uwagę odległość pręta zbrojeniowego od gruntu poprzez warstwę betonu, gęstość prądu w gruncie jest wielokrotnie mniejsza od gęstości prądu w betonie przy powierzchni pręta zbrojeniowego.

Czas trwania obciążenia prądowego uziomu fundamentowego i wartość gęstości prądu są ograniczone procesem wysuszania otuliny betonowej, stykającej się z prętem zbrojeniowym.

Dla stalowego pręta zbrojeniowego w otulinie betonowej powierzchnia zewnętrzna uziomu (w A/cm2) jest określona zależnością:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 5

Wzór 5

gdzie:

I – prąd uziomowy, w [A],

Ρb – rezystywność betonu, w [Ω · m],

t – czas przepływu prądu uziomowego równy czasowi trwania zwarcia doziemnego, w [s].

Wzór ten został wyprowadzony, przy założeniu, że temperatura początkowa betonu jest równa 15oC, a jego temperatura końcowa 100oC. Przyjęcie temperatury początkowej betonu równej 20oC (w miesiącach letnich) praktycznie nie ma wpływu na ostateczną postać zależności (5).

Korzystając z zależności (5) można obliczyć zewnętrzną powierzchnię uziomu fundamentowego w postaci otoku lub pierścienia. Powierzchnię zewnętrzną prętów zbrojeniowych żelbetowego fundamentu stacji, przy przyjęciu współczynnika nierównomierności gęstości prądu spływającego z tych prętów równego 1,7 – jak dla uziomów kratowych, można obliczyć z zależności:

ei 1 2 2013 uziomy fundamentowe wzor 6

Wzór 6

Rezystywność betonów stosowanych na fundamenty żelbetowe nie przekracza 200 Ω · m, przy całkowitym wypełnieniu porów w betonie fazą ciekłą i uwzględnieniu, że beton ma strukturę nieizotopową, która może się pojawić przy zagęszczaniu betonu poprzez jego wibrowanie. W ławie fundamentowej posadowionej w gruncie przepływ prądu nie występuje tylko w głąb gruntu. Przepływ taki występuje również w kierunku równoległym do powierzchni ziemi. Można się więc nie obawiać występowania obszarów lokalnego zagęszczenia prądu w betonie ani zwiększania rezystancji uziemienia uziomu fundamentowego, jeżeli traktowany jest on jako ośrodek nieizotropowy.

Literatura

 1. PN-HD 60364-54:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 2. K. Wołkowiński, Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1967.
 3. B. Lejdy, Konstrukcje żelbetowe i betonowe jako element układu uziemiającego, „elektro.info” 11/2011.
 4. B. Lejdy, R. Lenartowicz, Wpływ hydroizolacji na rezystancję uziemienia uziomów fundamentowych, „elektro.info” 6/2011.
 5. B. Lejdy, Kryteria oceny przydatności konstrukcji żelbetowych do celów uziemieniowych, Rozprawy naukowe nr 27. Politechnika Białostocka, Białystok 1994 r.
 6. Norma archiwalna PN-86-92/E05003/01-04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
 7. J. Wiesinger, P. Hasse, Handbuch für Blitzshutz und Erdung, VDE-verlag GmB, Berlin 1977.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.