elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zdalne szkolenia dla projektantów »

Zdalne szkolenia dla projektantów » Zdalne szkolenia dla projektantów »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Uproszczony projekt przyłącza kablowego do elektroenergetycznej linii napowietrznej

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

W prezentowanym artykule przedstawiamy rozwiązanie obejmujące projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Często spółki dystrybucyjne wydają warunki na zasilanie
terenu budowy, po zakończeniu której inwestor jest zmuszony do powtórnego
wystąpienia do dostawcy energii elektrycznej w celu uzyskania warunków
zasilania docelowego.
Takie działania powodują niepotrzebne komplikacje oraz
wzrost kosztów, których można uniknąć występując z wnioskiem
o wydanie warunków zasilania docelowego z określeniem możliwości
wykorzystania przyłącza do tymczasowego zasilania terenu budowy.
Artykuł przedstawia rozwiązanie obejmujące projekt
docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, które może
zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

 1. Warunki zabudowy wydane przez lokalny urząd administracji państwowej.
 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 3x230/400 V, wydane przez spółkę dystrybucyjną.
 3. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z inwestorem oraz właścicielami gruntów, przez które przechodzi trasa projektowanej linii kablowej.
 4. Projekt zagospodarowania terenu opracowany przez architekta.
 5. Uzgodnienie trasy projektowanej linii elektroenergetycznej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 6. N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 7. N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 8. N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy Planowania.
 9. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.
 10. PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 11. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. Nr 93/2007, poz. 623).

Wyciąg z warunków technicznych

Spółka dystrybucyjna wyraża zgodę na pokrycie 16 kW mocy czynnej zapotrzebowanej przez projektowany budynek.

 • Do istniejącej linii elektroenergetycznej nn należy przyłączyć kabel YAKXS 4x35 lub o większym przekroju w zależności od wyników obliczeń.
 • Kabel należy wprowadzić do szafki złączowo-licznikowej (SZL) zlokalizowanej w linii ogrodzenia działki.
 • Do chwili wzniesienia budynku i wykonania w nim instalacji elektrycznej należy wykonać tymczasową instalację, przyłączoną do sieci w SZL w celu zasilania terenu budowy. W tym celu na działce należy zainstalować rozdzielnicę budowlaną (RB) przeznaczoną do zasilania tymczasowego terenu budowy.
 • Zasilanie RB należy wykonać kablem YKYżo 5x10 wyprowadzonym z szafki złączowo-licznikowej.
 • Po wzniesieniu budynku należy odłączyć RB i wyprowadzić zasilanie budynku kablem YKYżo 5x10, który należy wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku (RB).
 • W SZL należy zainstalować bezpośredni układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej.
 • Dopuszczalny współczynnik tg φ≤ 0,4.

Podział majątku wyznacza się na zaciskach górnych zabezpieczenia przedlicznikowego, które stanowić będą bezpieczniki topikowe o prądzie znamionowym In = 40 A, zainstalowane w SZL.

Jako zabezpieczenie zalicznikowe należy instalować wyłącznik instalacyjny wyposażony jedynie w człon przeciążeniowy (bez członu zwarciowego) o prądzie znamionowym In = 25 A.

Wymagania dotyczące opłat za energię elektryczną zostaną określone w umowie na dostawę energii, którą należy podpisać w Dziale Obsługi Klienta.

Projekt przyłącza należy uzgodnić w wydziale rozwoju sieci spółki dystrybucyjnej wydającej warunki przyłączenia.

Stan istniejący

W odległości 100 m od działki, na której będzie wznoszony projektowany budynek jednorodzinny, przebiega elektroenergetyczna linia niskiego napięcia 3x230/400 V wykonana kablem AsXSn 4x70. Stan istniejący wraz z planowaną trasą przyłącza przedstawia rys. 1.

b projekt przylacza kablowego rys1 1

Rys. 1. Plan sytuacyjny z trasą projektowanej linii kablowej; rys. J. Wiatr

Stan projektowany

 • Ze słupa linii napowietrznej w miejscu wskazanym na rys. 1. należy wyprowadzić kabel YAKXS 4x35, zasilający SZL zainstalowaną w linii ogrodzenia działki.
 • Kabel YAKXS 4x35 należy przyłączyć do kabla AsXSn 4x70 za pomocą złączek SL 4.25 i mocować do słupa.
 • Od wysokości 3 m nad poziomem gruntu oraz do głębokości 0,5 m poniżej poziomu gruntu kabel YAKXS 4x35 należy prowadzić w rurze osłonowej Ø110 odpornej na promieniowanie UV.
 • Końce rury należy uszczelnić od przedostawania się wody.

Schemat projektowanego układu zasilania przedstawia rys. 2.

 •  W miejscu przyłączenia projektowanego kabla przyłącza należy w linii napowietrznej zainstalować odgromniki SE 30.166 Ap, które należy przyłączyć do uziemienia o rezystancji Ru≤ 10 Ω.
 • Kabel YAKXS 4x35 należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Następnie należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop.
 • Z SZL należy wyprowadzić kabel YKYżo 5x10 przeznaczony do tymczasowego zasilania RB.

Schemat ideowy RB przedstawia rys. 3., natomiast schemat montażowy przedstawia rys. 4.

b projekt przylacza kablowego rys3 1

Rys. 3. Schemat ideowy RB; rys. J. Wiatr

b projekt przylacza kablowego rys4 1

Rys. 4. Uproszczony schemat montażowy RB; rys. J. Wiatr

 • Rury SRS F 110, stanowiące osłony kabla, przedstawione na rys. 1., należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
 • Zacisk PEN w SZL należy uziemić. Rezystancja uziemienia: RA ≤ 30 Ω.
 • Po wzniesieniu budynku i wykonaniu instalacji elektrycznej należy zdemontować RB oraz zasilający ją kabel.
 • Następnie w celu przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej należy wybudować WLZ wykonany kablem YKYżo 5x10, który należy wyprowadzić z SZL i wprowadzić do RGB. Schemat ideowy RGB wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych budynku, który został w artykule pominięty.
 • WLZ należy układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm.
 • Po ułożeniu WLZ należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop.
 • Na kablach układanych w ziemi przed ich zasypaniem należy w odstępach co 10 m założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – rok ułożenia – długość – trasę – symbol użytkownika – symbol wykonawcy.

Obliczenia

Spodziewany prąd obciążenia przyłącza oraz WLZ:

Sprawdzenie dopuszczalnej obciążalności prądowej linii napowietrznej w związku ze wzrostem obciążenia.

Uwaga!

Na podstawie informacji uzyskanych w spółce dystrybucyjnej wydającej warunki przyłączenia, w miejscu rozgałęzienia linii spodziewane obciążenie, z uwzględnieniem poboru mocy przez projektowany budynek, wyniesie Psz = 87 kW.

Spodziewane obciążenie na poszczególnych słupach rozpatrywanego obwodu istniejącej linii napowietrznej przedstawiono na rys. 1.

Kabel linii napowietrznej AsXSn 4x70, po uwzględnieniu maksymalnej spodziewanej temperatury otoczenia (τrz = 40°C) oraz prądu obciążenia czwartej żyły (współczynnik 0,91), ma następującą obciążalność prądową:

gdzie:

IZ30 – dopuszczalna obciążalność kabla AsXSn 4x35 (w temperaturze otoczenia τ = 30°C) określona w normie PN-IEC 60364-5-523:2002, w [A],

tdd – dopuszczalna długotrwale temperatura pracy kabla, w [°C],

IZ – wymagana wartość długotrwałej obciążalności prądowej, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A].

Zwiększenie spodziewanego obciążenia linii napowietrznej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej długotrwałej obciążalności kabla.

Dobór kabla projektowanego przyłącza na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Ponieważ projektowany kabel YAKXS 4x35 nie jest narażony na przeciążenia (za układem pomiarowym jest instalowany aparat ograniczający moc), do sprawdzenia dobranego przekroju na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, właściwym jest przyjęcie zabezpieczenia przedlicznikowego instalowanego w SZL:

Kabel YAKXS 4x35 przy sposobie ułożenia „D” (po uwzględnieniu współczynników poprawkowych uwzględniających obciążenie czwartej żyły (współczynnik 0,91) oraz rezystywności gruntu, wynoszącej w krajowych warunkach przeciętnie ρ  = 1 [Ω·km] – współczynnik 1,18), ma następującą dopuszczalną długotrwałą obciążalność prądową:

Dobór kabla jest poprawny.

Sprawdzenie istniejącego układu sieci oraz projektowanego przyłącza z warunku spadku napięcia w związku ze zwiększeniem obciążenia linii elektroenergetycznej:

 • spadek napięcia na końcu najdłuższego i jednocześnie najbardziej obciążonego odgałęzienia (dane dotyczące obciążenia poszczególnych słupów zaczerpnięto ze spółki dystrybucyjnej wydającej warunki przyłączenia – do obliczeń przyjęto przekroje kabli określone w warunkach przyłączenia):
 • spadek napięcia do projektowanej SZL:

gdzie:

Pzk – moc czynna zapotrzebowana przez budynek przyłączony do końca linii, w [kW],

li – i-ty odcinek linii pomiędzy poszczególnymi miejscami przyłączenia obciążeń, w [m],

Pzi – moc obciążenia w i-tym punkcie linii, w [kW],

Pzp – moc czynna zapotrzebowana przez projektowany budynek, w [kW],

Wzrost obciążenia linii elektroenergetycznej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych spadków napięć.

Dobór WLZ na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Należy przyjąć zabezpieczenie zalicznikowe ETIMAT T-3p 25 A:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

Un – napięcie nominalne zasilania, w [V],

cos φ – współczynnik mocy, w [-],

IZ – wymagana dopuszczalna obciążalność prądowa kabla, w [A],

k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyk prądowo-czasowych zabezpieczenia i zabezpieczanego przewodu/kabla, w [-].

Zatem kabel YKYżo 5x10, określony w warunkach technicznych, przy sposobie ułożenia „D” spełnia warunek długotrwałej obciążalności prądowej i przeciążalności.

Obliczenia zwarciowe:

a) parametry obwodu zwarciowego (na podstawie publikacji: J. Wiatr, M. Orzechowski, „Dobór przewodów elektrycznych niskiego napięcia”, DW MEDIUM 2012 r.):

 • Transformator 15/0,4 kV 125 kVA – DTR producenta:
  RT = 0,0309 W,
  XT = 0,0732 W.
 • Linia napowietrzna AsXSn 4x70 dł. l =250 m (0,25 km) – tab. 10.27; 10.28:
  RlN = 0,25 × 0,408 = 0,102 W,
  XlN = 0,25 × 0,119 = 0,030 W.
 • Linia kablowa YAKXS 4x35 dł. 100 m (0,1 km) – tab. 10.27:
  RlK = 0,1 × 0,816 = 0,082 Ω,
  XlK – do przekroju SAL ≤70 mm2 reaktancję pomija się w obliczeniach praktycznych.

b) prąd zwarcia symetrycznego w SZL:

Obliczona wartość spodziewanego prądu zwarcia symetrycznego pozwala na przyjęcie odporności zwarciowej aparatów o prądzie Ics ≥ 3 kA.

c) prąd zwarcia jednofazowego (zabezpieczenie WTN1gG160 zainstalowane w rozdzielnicy nn SST 125 kVA):

Obliczone spodziewane prądy zwarciowe skutkują brakiem ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne wyłączenie zasilania przy zwarciu w SZL. Zatem SZL należy wykonać w II klasie ochronności.

Obliczona wartość spodziewanego prądu zwarcia jednofazowego pozwala przyjąć warunki określone w normie N SEP-E 001, która dopuszcza dłuższe czasy wyłączenia przy spełnieniu następujących wymogów:

w budynku należy wykonać główne połączenia wyrównawcze.

Sprawdzenie warunków zasilania dla RB (długość kabla pomiędzy SZL a RB wynosi 15 m):

 • spadek napięcia:
 • prąd zwarcia jednofazowego (dla przekroju przewodu SCu≤ 50 mm2 reaktancja może zostać pominięta):

Bezpieczniki WTNgG160 oraz WTNgG40 połączone kaskadowo gwarantują zachowanie selektywności: 160/40 = 4 > 1,6.

Wartość wyznaczonego prądu zwarcia jednofazowego zgodnie z tabelami zamieszczonymi w katalogu producenta gwarantuje zachowanie wybiórczości działania wyłączników instalacyjnych nadprądowych instalowanych w RB z bezpiecznikiem topikowym WTNgG40, zainstalowanym w SZL.

Uwagi końcowe

1. Kabel YAKXS 4x35 oraz kabel WLZ (YKYżo 5x10) po ułożeniu w wykopach, a przed ich zasypaniem, należy zainwentaryzować geodezyjnie oraz poddać badaniu w zakresie rezystancji izolacji i ciągłości żył przewodzących.

2. Na końcach każdego z odcinków projektowanej linii kablowej oraz WLZ-tów należy pozostawić zapasy o wartości 1% długości (uwzględniono w obliczeniach).

3. Wszelkie prace montażowe w zakresie linii kablowych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E 004.

4. Ochrona przeciwporażeniowa – samoczynne wyłączenie zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2009 oraz normą N SEP-E 001.

5. Po wykonaniu prac montażowych należy przeprowadzić próby i pomiary pomontażowe zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6.

6. Odłączenie RB i przyłączenie RGB po wybudowaniu instalacji elektrycznej w projektowanym budynku należy uzgodnić ze spółką dystrybucyjną, która wydała warunki zasilania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Rys. 2. Schemat przyłącza oraz zasilania rozdzielnicy budowlanej

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uziemienie do rury wodnej

Uziemienie do rury wodnej Uziemienie do rury wodnej

Układ uziemiający tworzy zespół wielu elementów składowych wykonanych w celu uziemienia, czyli połączenia metalowych części przewodzących z ziemią przez instalacje uziemiające.

Układ uziemiający tworzy zespół wielu elementów składowych wykonanych w celu uziemienia, czyli połączenia metalowych części przewodzących z ziemią przez instalacje uziemiające.

Uziemienie w urządzeniach elektronicznych

Uziemienie w urządzeniach elektronicznych Uziemienie w urządzeniach elektronicznych

Sposób połączenia uziemienia i masy jest jednym z istotnych czynników wpływających na pojawianie się zakłóceń w pracy innych urządzeń lub ich poprawną pracę w określonym środowisku elektromagnetycznym.

Sposób połączenia uziemienia i masy jest jednym z istotnych czynników wpływających na pojawianie się zakłóceń w pracy innych urządzeń lub ich poprawną pracę w określonym środowisku elektromagnetycznym.

Linia kablowo-napowietrzna?

Linia kablowo-napowietrzna? Linia kablowo-napowietrzna?

Projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3×230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Projekt docelowego przyłącza do sieci elektroenergetycznej 3×230/400 V, które może zostać wykorzystane przez czas budowy do tymczasowego zasilania jej terenu.

Uziemienie na budowie

Uziemienie na budowie Uziemienie na budowie

Uziemienie na terenie budowy powinno być wykonane w sposób ograniczający możliwość uszkodzenia...

Uziemienie na terenie budowy powinno być wykonane w sposób ograniczający możliwość uszkodzenia...

Rozdzielnica na budowie

Rozdzielnica na budowie Rozdzielnica na budowie

Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem elektrycznym polega na tym, by części czynne niebezpieczne nie były dostępne, a dostępne części przewodzące nie były niebezpieczne ani w warunkach normalnych,...

Podstawowa zasada ochrony przed porażeniem elektrycznym polega na tym, by części czynne niebezpieczne nie były dostępne, a dostępne części przewodzące nie były niebezpieczne ani w warunkach normalnych, ani w warunkach pojedynczego uszkodzenia.

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu? Prąd budowlany, czyli skąd czerpać energię elektryczną na czas budowy domu?

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż”...

Zgodnie z rozpowszechnionymi i stosowanymi dotychczas w Polsce „Wytycznymi projektowania i montażu nowoczesnych instalacji i urządzeń elektrycznych na placach budowy” opracowanych przez COBR „Elektromontaż” zasilanie placu budowy powinno być wykonane na podstawie dokładnej inwentaryzacji zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ze względów techniczno-ekonomicznych oraz wymogów bezpieczeństwa najkorzystniejsze jest zasilanie placu budowy ze stałych stacji elektroenergetycznych.

Rozdzielnice nn stosowane w budynkach oraz na terenie budowy

Rozdzielnice nn stosowane w budynkach oraz na terenie budowy Rozdzielnice nn stosowane w budynkach oraz na terenie budowy

Ze względu na miejsce zainstalowania rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na wnętrzowe i napowietrzne. W zależności od przeznaczenia i zastosowania można wyróżnić między innymi rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne,...

Ze względu na miejsce zainstalowania rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na wnętrzowe i napowietrzne. W zależności od przeznaczenia i zastosowania można wyróżnić między innymi rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, słupowe, budowlane i mieszkaniowe [1, 2].

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ) Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Budowa przyłącza energetycznego 15 kV

Budowa przyłącza energetycznego 15 kV

Gmina Lesznowola ogłosiła przetarg na budowę przyłącza energetycznego 15 kV do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.

Gmina Lesznowola ogłosiła przetarg na budowę przyłącza energetycznego 15 kV do Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle.

Uproszczony projekt zasilania terenu budowy obiektu liniowego

Uproszczony projekt zasilania terenu budowy obiektu liniowego Uproszczony projekt zasilania terenu budowy obiektu liniowego

W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych.

W artykule prezentujemy sposób zasilania przemieszczającego się terenu budowy, który ma miejsce wraz z postępem prac budowlanych.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego Uproszczony projekt napędu bramy skrzydłowej w posesji domku jednorodzinnego

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

W artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań domowych.

Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis...

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis techniczny, obliczenia i wnioski końcowe.

Projektowanie przewodów szynowych niskiego napięcia

Projektowanie przewodów szynowych niskiego napięcia Projektowanie przewodów szynowych niskiego napięcia

Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa...

Przewody szynowe niskiego napięcia, nazywane potocznie szynoprzewodami, jeszcze 20 lat temu w Polsce były kojarzone głównie z instalacjami przemysłowymi lub układami zasilania suwnic. Rozwój budownictwa komercyjnego spowodował powstawanie pierwszych wieżowców, centrów handlowych, serwerowni, magazynów logistycznych.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.