elektro.info

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Tym razem w cyklu e.projekt przedstawiany jest uproszczony projekt budynku magazynu paliw i smarów wymagający w opracowaniu uwzględnienia specyfiki szczególnych zagrożeń eksploatacyjnych wymienionych w tekście.
M. Jarosz

Tym razem w cyklu e.projekt przedstawiany jest uproszczony projekt budynku magazynu paliw i smarów wymagający w opracowaniu uwzględnienia specyfiki szczególnych zagrożeń eksploatacyjnych wymienionych w tekście.


M. Jarosz

Przedstawiamy założenia do zrealizowania uproszczonego projektu instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps]. W publikacji autor przytacza podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu wraz z obliczeniami zgodny z przywołanymi normami, określenie rezystancji uziemienia, a także obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 roku, poz. 1422).
  2. Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305-1; -2; -3; -4:2008; 2009 Ochrona odgromowa.
  3. Katalog do projektowania linii napowietrznych nn, opracowanie Energoprojekt Poznań.
  4. Projekt branży konstrukcyjno-architektonicznej oraz plan zagospodarowania terenu.

Opis stanu istniejącego

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps).

W budynku funkcjonuje wentylacja mechaniczna, dzięki czemu nie jest on kwalifikowany jako zagrożony wybuchem.

Wymiary budynku wynoszą 20x12x4 m.

Jest on położony na lotnisku, z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej.

Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Projektowany budynek nie jest budynkiem zabytkowym, dlatego nie występuje ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego.

Uderzenie pioruna w budynek może spowodować zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub pożar, uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz awarię zainstalowanych w nim urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Źródłem zagrożeń może być również uderzenie pioruna w pobliżu budynku.

Za otoczenie budynku należy uznać obrys w odległości 250 m od jego konturów.

Nad stropem budynku wystają wentylatory dachowe. Nad wentylatorami tworzy się kula oparów produktów ropopochodnych o promieniu 1,5 m, tworząca strefę 2. zagrożenia wybuchem.

Zasilanie budynku jest realizowane linią kablową wyprowadzoną z rozdzielnicy stacji transformatorowej SN/nn, oddalonej od budynku o 400 m.

Na budynku brak jest jakichkolwiek anten. W pobliżu budynku nie występują żadne drzewa. Rezystywność gruntu w miejscu projektowanego posadowienia budynku ustalona w wyniku pomiaru metodą Wennera wynosi ρ = 200 Ω·m.

Budynek jest położony w terenie znajdującym się powyżej szerokości geograficznej 51°30’ (jako granicę uznaje się linię łączącą Głogów z Puławami), co pozwala na przyjęcie średniorocznej gęstości wyładowań piorunowych Ng = 1,8 [1/km2/rok].

Opis techniczny

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP (PKOO) zostanie przyjęty II poziom ochrony i obliczone ryzyko zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-2:2008, którego wartość stanowi podstawę oceny przyjętego wstępnie poziomu ochrony. Ochronę budynku należy wykonać z wykorzystaniem zwodu poziomego izolowanego rozwieszanego nad budynkiem i mocowanego do słupów wirowanych o długości 15 m. Przęsło odgromowe rozwieszane pomiędzy słupami należy wykonać przewodem AFl 6-70 (średnica przewodu wynosi 11,6 mm2 – podstawa: norma PN‑74/E 90083). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia, należy przyjąć kąt ochrony 50°. Profil przęsła zwodu odgromowego oraz kąty ochrony i przebieg uziomu poziomego, oraz uziomów pionowych przedstawia rys. 2: rys. 2a, rys. 2b, rys. 2c, rys. 2d, rys. 2e.

Przewody odprowadzające wykonane z drutu Fe-Zn Ø 8 należy mocować do słupów nośnych zwodu poziomego i wprowadzić do złączy kontrolnych posadowionych w gruncie.

Uziom odgromowy należy wykonać jako kombinowany przez pogrążenie prętów uziomowych F 16 pokrywanych warstwą Cu. Dolny koniec uziomów pionowych pogrążać do głębokości 7 m, a górny do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu (rys. 2: rys. 2a, rys. 2b, rys. 2c, rys. 2d, rys. 2e). Uziomy pionowe należy połączyć taśmą Fe-Zn 30x4 układaną na głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu.

Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem odgromowym poprzez złącza kontrolne instalowane w gruncie i chronić od głębokości 0,3 m poniżej poziomu gruntu do wysokości 2,5 m nad poziomem gruntu od uszkodzeń mechanicznych w nieprzewodzących rurach o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. W rejonie obiektu należy zamieścić tablice ostrzegawcze zawierające napis:

Uwaga! ZAKAZ PRZEBYWANIA W OBIEKCIE ORAZ W JEGO POBLIŻU PODCZAS BURZY!

b uproszczony projekt rys02e

Rys. 2. Strefy ochronne, przekroje i domiar instalacji odgromowej budynku mps

Obliczenia

Całkowite ryzyko, na jakie narażony jest budynek, związane jest z utratą życia ludzkiego (typ straty L1: ryzyko R1) oraz fizycznym uszkodzeniem obiektu (typ straty L4: ryzyko R4). Czynniki wpływające na komponenty ryzyka wyznaczone na podstawie normy PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem, zostały przedstawione w tabeli 1 (patrz: str. 3)

Ryzyko dla straty L1 (utrata życia ludzkiego):

LA = r· Lt = 10-4 · 10-2 = 10-6

Ad = L · W + 6 · H · (L + H) + 9 · π · H= 20·12 + 6·4·(20+12) +9·π·42≈1460m2

Am= π · Ro+ 2 · R· (L + W) = 3,14·2502 + 2·250·(20+12) 212250 m2

ND = Ng · Ad · Cd · 10-6 = 1,8·1460·1·10-6 =26,28·10-4

NM = Ng · (Am - Ad · Cd) · 10-6 = 1,8·(212250 - 1460·1)·10-6 ≈ 38·10-2

PA = 0,1

RA = N· P· LA = 26,28·10-4·0,1·10-6 = 2,63·10-10

LB = rp · rf  · hz · Lf = 0,2·1·20·0,01 = 0,04

PB = 0,05

RB = N· P· LB = 26,28·10-4·0,05·0,04 = 52,56·10-7

LC = L0 = 0,1

PC = 0,02

RC = ND · P· LC = 26,28·10-4·0,02·0,1=52,56·10-7

LM = L0=0,1

PM = 0,02

RM = NM · PM · LM = 38·10-2·0,1 = 76·10-5

LV = LB = 0,1

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400 - 3 · (4+6)] ·  = 6646 m2

NL = N· A1 · Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

PV = 0,02

RV(zasil) = (NL + NDa) · PV · LV = (24·10-4+0)·0,02·0,04 = 19,2 · 10-7

LW = L0 = 0,1

PW = 0,02

RV(zasil) = (NL + NDa) · RW · LW = (24·10-4 + 0)·0,02·0,1 = 5,8·10-5

LZ = L0 = 0,1

PZ = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400-3·(4+6)·  = 6646 m2

NL = N· A· C· Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

Ai = 25 · LC·  = 141421 m2

N = Ng · Ai · Ce · Ct · 10-6 = 1,8·141421·1·0,2·10-6 = 51·10-3

RZ = (N - NL) · PZ · LZ = (51·10-3 -24·10-4)·0,02·0,1 = 9,72·10-5

Ryzyko dla straty L4 (utrata wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości):

LB = rp · rf · hz · Lf = 0,2·1·20·0,1 = 0,4

PB = 0,05

RB = ND · PB · LB =26,28·10-4·0,05·0,4 = 52,56·10-6

LC + L0 = 0,1

PC = 0,02

RM = N· PM · LM = 38·10-2·0,02·0,1 = 76·10-5

LU = r· Lt = 10-2·10-2 = 10-4

PU = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha = Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]·  = 6646 m2

NL = Ng · A· Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

RU(zasil) = (NL +NDa) · P· LU = (24·10-4-0)·0,02·10-4 = 4,8·10-9

LV = LB = 0,04

PV = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] · = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = N· A· Ce · C· 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

RV(zasil) = (NL + NDa) · PV · LV = (24·10-4 + 0)·0,02·0,04 = 19,2·10-7

LZ = L0 = 0,1

PZ = 0,02

A1 = [LC - 3 · (Ha + Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = N· A1 · C· Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·0,2·10-6 = 24·10-4

Ai = 25 · LC ·  = 141421 m2

N1 = Ng · A· C· Ct · 10-6 = 1,8·141421·1·0,2·10-6 = 51·10-3

LW = L0 = 0,1

PW = 0,02

A1 = [LC - 3 · (H+ Hb)] ·  = [400-3·(4+6)]· = 6646 m2

NL = Ng · A· Ce · Ct · 10-6 = 1,8·6646·1·02·10-6 = 24·10-4

RW = (NL + NDa) · PW · LW = (24·10-4 + 0)·0,02·0,1 = 4,8 ·10-6

gdzie:

ra – współczynnik redukcji utraty życia ludzkiego, zależny od rodzaju gruntu lub podłogi, w [-],

Lt – strata, jaka może powstać wskutek porażenia przy napięciach dotykowych i krokowych, dla osób na zewnątrz budynku, w [-],

PA – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje porażenie istot żywych, w przypadku braku ochrony, w [-],

PB – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w obiekt spowoduje uszkodzenie fizyczne obiektu, przy braku ochrony, w [-],

PC – prawdopodobieństwo, że trafienie w obiekt spowoduje uszkodzenie urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektu, w [-],

PU – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje uszkodzenie fizyczne, w [-],

PV – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje porażenie istot żywych, w [-],

PZ – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu linii spowoduje awarię układów wewnątrz obiektu, w [-],

RW – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w linie spowoduje awarie układów wewnątrz obiektu, w [-],

Lt; Lf; Lo; LW; LZ; LW; LV – wartości strat, jakie mogą powstać, w [-],

ra; ru – współczynniki redukcji zależne od rodzaju powierzchni gruntu lub podłogi, w [-],

rp – współczynnik zależny od zastosowanych środków przeciwpożarowych, w [-],

rf – współczynnik określający niebezpieczeństwo pożarowe obiektu, w [-],

RM – prawdopodobieństwo, że wyładowanie w pobliżu obiektu spowoduje awarie układów wewnątrz obiektu, w [-],

hz – współczynnik zwiększający możliwe straty związane z uszkodzeniem fizycznym, gdy występuje specjalne zagrożenie, w [-],

rp – współczynnik redukcji w zależności od środków służących ograniczeniu skutków pożaru przy braku środków ochrony, w [-],

rf – wartość współczynnika redukcji w zależności od niebezpieczeństwa pożarowego obiektu przy zwykłym zagrożeniu pożarowym, w [-],

Lf – strata wskutek uszkodzenia fizycznego, w [-],

Ad – równoważna powierzchnia zbierania wyładowań, w [m2],

Am – powierzchnia zbierania wyładowań trafiających w pobliżu obiektu, w [m2],

L – długość obiektu, w [m],

W – szerokość obiektu, w [m],

H – wysokość obiektu, w [m],

Nd – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w obiekt,

Ng – gęstość piorunowych wyładowań doziemnych, dla terenów o szerokości geograficznej powyżej 51°30’, w [1/km2/rok],

Nm – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń powstających wskutek wyładowań w pobliżu obiektu podlegającego ochronie,

Cd – współczynnik położenia obiektu, w [-],

Ce – współczynnik środowiskowy, w [-],

Ct – współczynnik transformatora, w [-],

Ai – powierzchnia wyładowań trafiających w pobliżu urządzenia usługowego (linia zasilająca), w [m2],

A1 – powierzchnia wyładowań trafiających w urządzenie usługowe (linia zasilająca), w [m2],

NL – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w linię dochodzącą do obiektu, w [1/km2/rok],

N1 – średnia roczna liczba groźnych zdarzeń wskutek wyładowań w pobliżu linii dochodzącej do obiektu, w [1/km2/rok],

R1 – ryzyko utraty życia ludzkiego,

R4 – ryzyko utraty wartości ekonomicznej,

L1 – straty związane z utratą życia ludzkiego,

L4 – strata związana z utratą wartości ekonomicznej obiektu i jego zawartości,

S1 – bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt,

S2 – wyładowanie w pobliżu obiektu,

S3 – wyładowanie w urządzenie usługowe (linia doprowadzona do obiektu),

S4 – wyładowanie w pobliżu urządzenia usługowego,

D1 – szkoda wywołana przez napięcie dotykowe lub krokowe,

D2 – uszkodzenie mechaniczne, termiczne, chemiczne, pożar, wybuch itp.,

D3 – awarie systemów elektrycznych i elektronicznych,

R0 – odległość od budynku określająca granicę jego otoczenia, w [m].

Rezystancja uziemienia

Uziom zostanie wykonany jako uziom kombinowany, przez pogrążenie uziomów pionowych i połączenie ich taśmą Fe-Zn 30X4.

Rezystancja pojedynczego uziomu pionowego:
Rezystancja wypadkowa uziemienia odgromowego:

gdzie:

r – rezystywność gruntu, w [W·m],

R1 – spodziewana rezystancja pojedynczego uziomu pionowego, w [W],

Rw – spodziewana rezystancja wypadkowa uziemienia, w [W],

l – długość uziomu poziomego, w [m],

k – współczynnik progresji, w [-].

Należy uznać, że projektowany uziom kombinowany spełni wymagania norm.

Obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego

Obliczenia zwisu oraz naprężeń dla przewodu AFl 6-70 rozwieszonego bez rozciągania pomiędzy słupami na wysokości 11,9 m (rys. 2: rys. 2arys. 2brys. 2crys. 2drys. 2e):

a = 33

β = 13,28 · 10-12 [1/Pa]

gl = 2,771 [kN/km]

S = 70 [mm2] = 70 · 10-6 [m2]

≈ 1225 N = 1,3 kN

 

 

≈ 18,6 MPa

 

 

≈0,04 · 106 N/m3 = 39,6 kN/m3

 

 

≈ 0,24 m = 24 cm

 

gdzie:

a – rozpiętość przęsła, w [m],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

F – naciąg przewodu, w [kN],

gv – ciężar właściwy objętościowy, w [kN/m3],

gl – ciężar właściwy liniowy, w [kN/m],

fm – zwis, w [cm],

δGx – naprężenie, w [MPa],

β – współczynnik wydłużenia sprężystego, w [1/Pa].

Przyjmując II poziom ochrony, przy wysokości 11,9 m zawieszenia zwodu poziomego, należy zgodnie z normą PN-EN 62305 przyjąć kąt ochrony a=500. Powoduje to, że cały obiekt mps znajdzie się w strefie ochronnej wyznaczonej przez przęsło poziome rozwinięte na wysokości 11,9 m pomiędzy dwoma słupami o długości 15 m zakotwionymi w ziemi na głębokości 3,1 m (rys. 2: rys. 2arys. 2brys. 2crys. 2drys. 2e).

b uproszczony projekt tab01

Tab. 1. Czynniki wpływające na komponenty ryzyka oraz ich wartość. Na wartość tego ryzyka główny wpływ ma powierzchnia zabierania w pobliżu chronionego obiektu (rys. 1.) oraz powierzchnia zbierania w pobliżu linii zasilającej budynek w energię elektryczną.

b uproszczony projekt rys01

Rys. 1. Otoczenie budynku

Uwagi końcowe

  • Po wykonaniu instalacji piorunochronnej należy sprawdzić ciągłość połączeń oraz zmierzyć rezystancję uziemienia.
  • Miejsca połączeń uziomów pionowych z uziomem poziomym należy zabezpieczyć przed korozją.
  • Przewody odprowadzające należy mocować do słupów w odstępach nie większych niż 1,2 m.
  • Montaż przęsła zwodu poziomego należy wykonać zgodnie z wymaganiami „Katalogu linii napowietrznych niskiego napięcia”, opracowanie Energoprojekt Poznań.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Uziemienie słupa oświetleniowego

Uziemienie słupa oświetleniowego Uziemienie słupa oświetleniowego

Uziomy sztuczne wykonywane są ze stalowych elementów: ocynkowanych, nieocynkowanych, z dobrze przylegającymi powłokami miedzianymi oraz z gołych elementów miedzianych.

Uziomy sztuczne wykonywane są ze stalowych elementów: ocynkowanych, nieocynkowanych, z dobrze przylegającymi powłokami miedzianymi oraz z gołych elementów miedzianych.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej budynku hali produkcyjnej

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego,...

Publikacja przedstawia szkic projektu wykonania instalacji piorunochronnej dla przykładowego budynku hali produkcyjnej, który zawiera następujące elementy: podstawę opracowania, opis stanu istniejącego, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Projekt sterowania wentylacją

Projekt sterowania wentylacją Projekt sterowania wentylacją

Tym razem w rubryce „e.projekt” przedstawiamy przypadek sterowania wentylacją w części budynku biurowego, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych występuje szatnia pracownicza. Prezentowany schemat sterowania...

Tym razem w rubryce „e.projekt” przedstawiamy przypadek sterowania wentylacją w części budynku biurowego, gdzie oprócz pomieszczeń biurowych występuje szatnia pracownicza. Prezentowany schemat sterowania stanowi przykład i nie został odniesiony do konkretnego budynku.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem mieszkalnym, który należy zaliczyć do obiektów zwykłych. Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają III/IV poziomu...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem mieszkalnym, który należy zaliczyć do obiektów zwykłych. Obiekty tego typu zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej wymagają III/IV poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego lub przebicie instalacji elektrycznej. Projektowany budynek nie jest budynkiem zabytkowym, dlatego nie występuje ryzyko utraty dziedzictwa kulturowego. Nie jest on również obiektem usługowym. Uderzenie...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku...

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku magazynowego oraz budynku myjni samochodowej.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem...

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem Fe-Zn Φ 8. Zwody należy mocować na uchwytach dystansowych w odstępie 10 cm od powierzchni dachu. Uchwyty mocujące zwody poziome należy instalować w odstępach 100 cm.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego...

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego należy wyposażyć w blokadę elektryczną oraz blokadę mechaniczną w celu uniemożliwienia podania napięcia z pracującego zespołu prądotwórczego do wyłączonej spod napięcia sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania...

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania stanowi stacja dwutransformatorowa, wyposażona w dwa transformatory o mocach 630 kVA oraz zespół prądotwórczy o mocy 300 kVA. Podział zasilania poszczególnych odbiorników został określony w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala

Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł jest prezentacją praktycznej realizacji teorii publikowanej w „elektro.info” w numerach 6/2018 oraz 7–8/218. Artykuł został ograniczony do zasilania transformatorów elektromedycznych, które stanowią...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego Uproszczony projekt zasilania oświetlenia ulicznego

W poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz sieci...

W poprzednich dwóch numerach prezentowaliśmy projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych wykonany z wykorzystaniem słupowej stacji transformatorowej, zasilanej kablem układanym w ziemi oraz sieci kablowej nn. Niniejszy artykuł stanowi niejako kontynuację poprzednich części i stanowi przykładowe rozwiązanie zasilania oraz sterowania oświetleniem ulicznym, które jest traktowane jako element bezpieczeństwa.

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr...

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.

Komentarze

  • Olo Olo, 23.04.2016r., 12:31:48 Czy w poblizu polaczenia pionowych uziomow miedziowanych z plaskownikiem stalowym ocynkowanym nie bedzie powstawala korozja elektrochemiczna skrajnie skracajaca zywotnosc tej instalacji uziomowej?
  • redakcja redakcja, 28.04.2016r., 17:10:01 Cynk i miedź wykazują 0,85 V różnicę potencjałów elektrochemicznych. Przy różnicy potencjałów > 0,6 V, zachodzi przyspieszona korozja. Zatem przy stosowaniu stalowych prętów uziomowych pokrytych warstwą miedzi należy do ich łączenia używać taśmy stalowej pokrytej elektrolitycznie warstwą miedzi. W artykule jest błąd polegający na podaniu taśmy Fe-Zn do łączenia uzimów pionowych wykonanych ze stali pomiedziowanych elektrolitycznie. Poprawnym rozwiązaniem jest taśma Fe-Cu (taśma stalowa pomiedziowana elektrolitycznie) o wymiarach poprzecznych podanych w artykule. Przy zastosowaniu stalowych prętów pionowych pomiedziowanych elektrolitycznie połączonych taśmą stalową pomiedziowaną elektrolitycznie różnica potencjałów elektrochemicznych pomiędzy materiałami wyniesie 0 V. Dziękujemy za spostrzegawczość.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.