elektro.info

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu kompleksu magazynowego

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy,
którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Oświetlenie uliczne lub oświetlenie terenu zewnętrznego zakładu pracy, kompleksu magazynowego, kompleksu wojskowego lub obiektu o podobnym przeznaczeniu należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa, w których niezawodność zasilania i ochrona przeciwporażeniowa muszą być projektowane na zasadach kompromisu.

W artykule przedstawiamy przykładowy sposób rozwiązania tego problemu.

UWAGA

W artykule pominięto projekt oświetlenia, który stanowi podstawę opracowania projektu zasilania. Przyjęty sterownik astronomiczny należy programować stosownie do szerokości geograficznej miejsca, w którym zostanie on zainstalowany.
Alternatywnym sposobem do przedstawionego w artykule jest zastosowanie słupów kompozytowych oraz opraw oświetleniowych w II klasie ochronności.

Podstawa opracowania

 1. Zlecenie inwestora.
 2. Opinia ZUDP.
 3. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 4. Norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
 5. Norma N-SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 6. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1. Section on operating conditions. Reference operating conditionsand selection of cable type.
 7. Norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część: 2: Miejsca pracy na zewnątrz.
 8. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DzU nr 43/1999, poz. 430, z późniejszymi zmianami).
 10. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem oraz uzgodnienia międzybranżowe.
 11. Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bhp oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Stan istniejący

Na terenie kompleksu znajduje się budynek stacji transformatorowej 15/0,4 kV, w którym zainstalowano „Rozdzielnicę Główną nn” oraz zespół prądotwórczy o mocy 315 kVA. W „Rozdzielnicy Głównej nn” wydzielono pole do zasilania oświetlenia zewnętrznego. Schemat ideowy stacji transformatorowej oraz „Rozdzielnicy Głównej nn” (RGnn) przedstawia rysunek 1.

b uproszczony projekt zasilania rys1

Rys. 1. Schemat zasilania kompleksu; rys. J. Wiatr

Opis techniczny i obliczenia

Oświetlenie terenu bazy magazynowej będzie realizowane przez oprawy typu KYRO 2/150-96-ETRC, instalowane na metalowych słupach oświetleniowych o wysokości h = 7 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach F100.

Projektowane elektroenergetyczne linie oświetleniowe należy wykonać kablami YAKY 4 x 16, wyprowadzonymi z Rozdzielnicy Oświetleniowej (ROŚW) zainstalowanej na elewacji budynku stacji transformatorowej na wysokości 1,6 m nad ziemią (dotyczy środka geometrycznego rzutu poziomego rozdzielnicy).

Plan linii kablowych oświetlenia oraz rozmieszczenia poszczególnych słupów oświetleniowych przedstawia rysunek 2. (zamiast mapy geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych został przyjęty szkic lokalizacyjny, który w rzeczywistym projekcie budowlanym nie ma racji bytu).

b uproszczony projekt zasilania rys2

Rys. 2. Plan sytuacyjny zasilania kompleksu; rys. J. Wiatr

Na rysunku 3. zostało przedstawione rozmieszczenie poszczególnych elementów stacji transformatorowej zasilającej kompleks.

Schemat ideowy Rozdzielnicy Oświetleniowej (ROŚW) przedstawia rysunek 4., a schemat montażowy rysunek 5.

Kable linii oświetleniowych należy prowadzić odcinkami pomiędzy poszczególnymi fundamentami, których lokalizacja została określona na rysunku 2.

Po ułożeniu kabli zasilających poszczególne obwody oświetleniowe, należy je zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć taśmę koloru niebieskiego i zasypać wykop. Na odcinkach, gdzie stosowana jest rura osłonowa, nie układać taśmy kablowej. Rury osłonowe na końcach należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody. Na kablach w odstępach co 10 m oraz końcach poszczególnych odcinków wprowadzanych do fundamentów słupów oświetleniowych należy założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla – długość – rok ułożenia – trasę – symbol użytkownika.

Projektowane oświetlenie zostało podzielone na trzy obwody, których schemat ideowy przedstawia rysunek 6. W słupach oświetleniowych należy zainstalować słupowe złącza kablowe wykonane w II klasie ochronności. Zasilanie opraw typu KYRO 2/150-96-ETRC należy wykonać przewodem YDY 2 ´ 2,5, wyprowadzonym ze złączy kablowych zainstalowanych w słupach. W odniesieniu do słupów oświetleniowych została przyjęta ochrona przeciwporażeniowa polegająca na zastosowaniu urządzeń w II klasie ochronności zgodnie pkt 714.413.2 normy PN-IEC 60364-7-714 :2003.

b uproszczony projekt zasilania rys3

Rys. 3. Plan rozmieszczenia urządzeń w budynku stacji transformatorowej, gdzie: 1 – transformator 15/0,4 kV, 2 – rozdzielnica SN, 3 – zespół prądotwórczy 315 kVA, 4 – rozdzielnica nn, 5 – rozdzielnica oświetlenia, 6 – tablica licznikowa, 7 – rozdzielnica potrzeb własnych ZP; rys. J. Wiatr

b uproszczony projekt zasilania rys4

Rys. 4. Schemat ideowy rozdzielnicy oświetlenia

b uproszczony projekt zasilania rys5

Rys. 5. Schemat montażowy rozdzielnicy oświetlenia: rys. J. Wiatr

b uproszczony projekt zasilania rys6 1

Rys. 6. Schemat ideowy obwodów oświetlenia terenu; rys. J. Wiatr

Ochrona ta polega na zastosowaniu słupowego złącza kablowego i oprawy oświetleniowej w II klasie ochronności oraz prowadzeniu przewodów od złącza kablowego do oprawy wewnątrz słupa w elastycznej nieprzewodzącej rurze osłonowej. Takie rozwiązanie zgodnie z ww. normą stanowi wykonanie równorzędne wykonaniu urządzenia w II klasie ochronności. Zatem kategorycznie zabrania się przyłączania do słupów oświetleniowych przewodu PEN oraz/lub uziemiania słupa.

Obliczenia

Zapotrzebowanie mocy i dobór zabezpieczeń obwodowych:

Obliczona moc zapotrzebowana uwzględnia oprócz mocy źródeł światła, moc zapotrzebowaną przez stateczniki.

Jako zabezpieczenie główne projektowanych obwodów oświetlenia zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe WTNgG25.

Dobór zabezpieczeń poszczególnych obwodów:

Ponieważ obciążenie poszczególnych faz w pojedynczej elektroenergetycznej linii oświetlenia nie gwarantuje równomiernego obciążenia wszystkich faz, do obliczenia spodziewanego prądu obciążenia zostanie przyjęta faza najbardziej obciążana (rys. 6.):

Jako zabezpieczenia obwodowe poszczególnych faz w każdej projektowanej elektroenergetycznej linii oświetlenia zostaną przyjęte bezpieczniki topikowe DO2gG10.

Dobór zabezpieczenia pojedynczej oprawy:

Warunki spełnia bezpiecznik małogabarytowy DO2gG4.

Dobór kabli i przewodów zasilających oprawy na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

 • kabel zasilający ROŚW:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia „B2”, po uwzględnieniu wymagań normy IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditionsand selection of cable type, oraz obciążenia czwartej żyły, warunki spełnia kabel YKY 4 ´ 10, którego długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Podobnie projektowane linie kablowe oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4 x 16, którego długotrwała obciążalność prądowa, przy sposobie ułożenia „D” , wynosi:

 • przewód zasilający pojedynczą oprawę:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia „B2” oraz uwzględnieniu maksymalnej temperatury występującej wewnątrz słupa w okresie letnim (trz = 40°C), warunki spełnia przewód YDY 2 x 1,5:

Ze względów eksploatacyjnych zostanie przyjęty przewód YDY 2 x 2,5.

Sprawdzenie dobranych kabli oraz przewodów z warunku spadku napięcia:

[do obliczeń został przyjęty najdłuższy obwód oświetlenia – obwód nr 2 (rys. 6.)]:

gdzie:

DPop = 0,1·Pop, zatem (Pop + DPop) = 1,1·Pop – moc oprawy oświetleniowej z uwzględnieniem mocy zapotrzebowanej przez statecznik, w [W],

IZ – dopuszczalne długotrwałe obciążenie prądowe, w [A],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

tdd – dopuszczalna długotrwale temperatura przewodu, w [°C],

cos j – współczynnik mocy, w [-],

k2 – współczynnik uwzględniający niedopasowanie charakterystyki czasowo-prądowej przewodu i zabezpieczenia, w [-],

S – przekrój przewodu, w [mm2],

g – konduktywność przewodu, w [m/(W·mm2)],

Pop  – moc pojedynczego źródła światła instalowanego na słupie oświetleniowym, w [W],

lr – długość przewodu na odcinku RGnn – ROŚW, w [m],

ls – długość przewodu łączącego oprawę ze złączem słupowym, w [m].

Sprawdzenie selektywności działania poszczególnych stopni zabezpieczeń:

Warunek zachowania wybiórczości działania poszczególnych zabezpieczeń zostanie zachowany w całej projektowanej sieci oświetlenia.

Uwagi końcowe

 1. Posadowienie fundamentów F100 oraz instalacje słupów oświetleniowych należy wykonywać zgodnie z DTR producenta.
 2. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim w odniesieniu do słupów oświetleniowych – II klasa ochronności – równorzędna zgodnie z pkt 714.413.2 normy PN-IEC 60364-7-714:2003 (złącze kablowe słupowe i oprawa oświetleniowa wykonane w II klasie ochronności, a przewód zasilający oprawę prowadzony od słupowego złącza kablowego w nieprzewodzącej rurze osłonowej).
 3. Kable zasilające projektowanych elektroenergetycznych linii oświetlenia po ułożeniu, a przed zasypaniem, należy poddać inwentaryzacji geodezyjnej.
 4. Wszelkie prace związane z budową elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Zestawienie podstawowych materiałów

Słupy oświetleniowe h = 7 m – 30 szt., fundamenty słupowe F100 – 30 szt., słupowe złącze kablowe w II klasie ochronności z bezpiecznikiem topikowym DO2gG4 – 30 szt., kabel YAKY 4 ´ 16 – 1550 m, przewód YDY 2 ´ 2,5 – 240 m, taśma kablowa koloru niebieskiego – 1500 m, rura osłonowa SRS F 150 – 30 m, oprawa oświetleniowa KYRO 2/150-96-ETRC – 30 szt., obudowa w II klasie ochronności IP55 o pojemności 48 modułów – 1 szt., stycznik 3NO 40 A/230 V – 3 szt., sterownik astronomiczny PCZ 524 – 1 szt., przełącznik faz PF 431 – 1 szt., rozłącznik bezpiecznikowy R303.10 – 3 szt., ogranicznik przepięć typu 2 3 p – 1 szt., wyłącznik nadprądowy instalacyjny S301B10 – 3 szt., piasek na podsypki – 64 m3.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Modernizacja rozdzielnicy i oszczędności

Modernizacja rozdzielnicy i oszczędności Modernizacja rozdzielnicy i oszczędności

Temat modernizacji rozdzielnicy jest często aktualny gdyż niestety uczestnicy procesu budowlanego chcą zaoszczędzić stosując stare wyłączniki nadprądowe ...

Temat modernizacji rozdzielnicy jest często aktualny gdyż niestety uczestnicy procesu budowlanego chcą zaoszczędzić stosując stare wyłączniki nadprądowe ...

Żeliwne rozdzielnice z PRL-u

Żeliwne rozdzielnice z PRL-u Żeliwne rozdzielnice z PRL-u

Żeliwne rozdzielnice skrzynkowe były stosowane w trudnych warunkach, gdzie należało zachować odpowiednią odporność obudowy na warunki środowiskowe, w tym udary mechaniczne.

Żeliwne rozdzielnice skrzynkowe były stosowane w trudnych warunkach, gdzie należało zachować odpowiednią odporność obudowy na warunki środowiskowe, w tym udary mechaniczne.

Zasilanie z linii napowietrznej

Zasilanie z linii napowietrznej Zasilanie z linii napowietrznej

Przyłącze jest elementem elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, służącym do połączenia tej sieci ze złączem elektrycznym w obiekcie budowlanym, z którego zasilana jest wewnętrzna linia zasilająca odbiorniki.

Przyłącze jest elementem elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, służącym do połączenia tej sieci ze złączem elektrycznym w obiekcie budowlanym, z którego zasilana jest wewnętrzna linia zasilająca odbiorniki.

Gdzie ukryć rozdzielnicę?

Gdzie ukryć rozdzielnicę? Gdzie ukryć rozdzielnicę?

Gdzie można znaleźć rozdzielnicę nn w budynku?

Gdzie można znaleźć rozdzielnicę nn w budynku?

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną Uproszczony projekt zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr...

Jest to druga część opracowania uproszczonego projektu zasilania osiedla domków jednorodzinnych w energię elektryczną, której tematem jest elektroenergetyczna sieć kablowa. Poprzedni ukazał się w EI nr 9/2018 i dotyczył omówienia jak poprawnie zaprojektować stację transformatorową.

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej? Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Rozwiązania rozdzielnic nn w osłonach metalowych i obudowy z tworzyw sztucznych

Rozwiązania rozdzielnic nn w osłonach metalowych i obudowy z tworzyw sztucznych Rozwiązania rozdzielnic nn w osłonach metalowych i obudowy z tworzyw sztucznych

W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania....

W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania. Pokazane zostały częste błędy popełniane przez instalatora, w trakcie doposażenia i podłączania aparatów modułowych.

Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego Projekt zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis...

Publikacja przedstawia sposób postępowania w pracach dotyczących sporządzenia projektu zasilania oświetlenia posesji domku jednorodzinnego. Na modelu ukazano stan faktyczny. podstawy opracowania, opis techniczny, obliczenia i wnioski końcowe.

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ) Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.

Nowe wymagania dla rozdzielnic nn

Nowe wymagania dla rozdzielnic nn Nowe wymagania dla rozdzielnic nn

Seria norm IEC/EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe definiuje wymagania odnośnie wszystkich niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych i sterujących dotyczące bezpieczeństwa osób i urządzeń....

Seria norm IEC/EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe definiuje wymagania odnośnie wszystkich niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych i sterujących dotyczące bezpieczeństwa osób i urządzeń. Określa ona rozdzielnię niskiego napięcia jako funkcjonujący system złożony z obudowy, urządzeń sterujących, szyn zbiorczych i komponentów wentylacji. Sprawdzenie konstrukcji rozdzielnicy z wymaganiami normy przeprowadza się przez wykonanie różnych weryfikacji szczegółowych i udokumentowanie ich w...

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w namiocie technicznym zaplecza terenu budowy

Często w przypadku prowadzenia dużej budowy gromadzona jest znaczna ilość sprzętu budowlanego, który musi być obsługiwany oraz naprawiany. W celu wyeliminowania konieczności transportowania uszkodzonego...

Często w przypadku prowadzenia dużej budowy gromadzona jest znaczna ilość sprzętu budowlanego, który musi być obsługiwany oraz naprawiany. W celu wyeliminowania konieczności transportowania uszkodzonego sprzętu do odległej bazy, organizuje się na budowie stanowisko obsługowe. W takim przypadku pomocny może być namiot techniczny powszechnie stosowany w wojsku w warunkach poligonowych.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż. Uproszczony projekt układu automatyki SZR z funkcją wyłącznika ppoż.

Opracowanie 1. Zlecenie inwestora. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002,...

Opracowanie 1. Zlecenie inwestora. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami). 3. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 4. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 5. Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of...

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.