elektro.info

Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Widok budynku sędziów w trakcie uruchamiania obiektu, z lewej strony widoczne wiaty (szatnie) dla zawodników

Widok budynku sędziów w trakcie uruchamiania obiektu, z lewej strony widoczne wiaty (szatnie) dla zawodników

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Zobacz także

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Podstawa opracowania

 • Projekt branży architektonicznej.
 • Projekt sieci kablowych obiektu sportowego.
 • Projekt instalacji sanitarnych budynku sędziów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie (DzU 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623, z późniejszymi zmianami).
 • Norma N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Norma N SEP-E-001:2001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
 • Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
 • Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 • Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
 • Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.
 • Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 • Norma PN-IEC 60364:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 • Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
 • Ustalenia z inwestorem podczas wizji lokalnej.

Opis stanu istniejącego

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Parametry zwarciowe transformatora oraz linii kablowej zasilającej budynek sędziów wynoszą odpowiednio: RT=0,0051 Ω, XT=0,0192 Ω, RL=0,016 Ω. Kabel zasilający jest zabezpieczony w rozdzielnicy głównej bezpiecznikiem WTN2gG80. Dane zostały przyjęte z projektu sieci kablowych obiektu.

Stan projektowany

W miejscu wskazanym na rysunku 3. należy zainstalować Rozdzielnicę Główną Obiektu (RGO). Schemat ideowy RGO przedstawia rysunek 1., natomiast schemat montażowy przedstawia rysunek 2. W projektowanym budynku należy wykonać instalację elektryczną zgodnie z rysunkami 3. i 4. Przewody projektowanej instalacji należy układać w poziomie w korytkach instalacyjnych instalowanych nad sufitem podwieszanym, natomiast w pionie układać pod tynkiem. Plan instalacji korytek instalacyjnych przedstawia rysunek 5.

Na elewacji budynku należy zainstalować gniazdo o prądzie znamionowym In = 100 A, służące do przyłączenia przewoźnego zespołu prądotwórczego o mocy S = 60 kVA. Przedstawione na rysunku 3. punkty przyłączenia systemu nagłośnienia (szafa nr 1 oraz szafa nr 2) stanowią miejsce dostarczenia energii do zasilania systemu nagłośnienia obiektu. Projekt systemu nagłośnienia, projekt oświetlenia oraz projekt systemu pomiaru czasu stanowi osobne opracowanie. Pomiar zużytej energii elektrycznej w układzie bezpośrednim należy zainstalować w RGO.

Na dachu budynku należy zainstalować tablicę wyników. Konstrukcja przeznaczona do instalacji tablicy wyników wchodzi w zakres projektu konstrukcyjnego budynku i została w artykule pominięta. Z RGO będą zasilane następujące obwody zasilające odbiorniki instalowane poza budynkiem:

 • obwód nr 1 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 2 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 3 zasilania oświetlenia toru przeszkód: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 1 zasilania boiska do piłki siatkowej oraz piłki ręcznej: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód nr 2 zasilania boiska do piłki siatkowej oraz piłki ręcznej: kabel YAKYżo 5×16,
 • obwód zasilania wiat polowych (szatnie zawodników): YKYżo 5×6,
 • obwód zasilania SP1 systemu pomiaru czasu: kabel YKYżo 3×4,
 • obwód zasilania SP2 systemu pomiaru czasu: kabel YKYżo 3×4.

Projekt obwodów wyprowadzanych z RGO poza budynek sędziów stanowi osobne opracowanie pt. „Projekt sieci kablowych ośrodka sportowego” i został pominięty.

Obliczenia

Bilans mocy:

– budynek sędziów:

– oświetlenie toru przeszkód (zasilane będą trzy obwody po 12 opraw o mocy 400 W, w każdym z nich):

– oświetlenie boiska do siatkówki oraz koszykówki (zasilanych będzie 6 opraw o mocy 400 W każda):

Moc zainstalowana:

Moc szczytowa:

Moc szczytowa (zakłada się, że przy załączonym oświetleniu toru przeszkód boisko do koszykówki i siatkówki nie będzie wykorzystywane):

Zabezpieczenie główne kabla zasilającego RGO należy wykonać bezpiecznikiem topikowym WTN2gG80A.Sprawdzenie kabla zasilającego RGO z warunku długotrwałej obciążalności prądowej oraz przeciążalności:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 warunki spełni kabel YAKY 4×70, dla którego, przy sposobie ułożenia „D”, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór mocy zespołu prądotwórczego:

W celu oszacowania mocy zespołu prądotwórczego należy wyznaczyć moc szczytową dla obwodów oświetlenia toru przeszkód podczas ich załączenia. Ponieważ w każdym obwodzie zasilanych jest 12 opraw o mocy 400 W każda, przy symetrycznym obciążeniu poszczególnych faz, z każdej fazy zasilane są po cztery oprawy.

Spodziewany prąd w stanie ustalonym w każdej fazie pojedynczego obwodu można obliczyć ze wzoru:

Spodziewany maksymalny prąd rozruchowy wyniesie: Ir = 2,5 · IB = 2,5 · 9,57 ≈ 23,3 A.

Układ zasilania oświetlenia toru przeszkód został zaprojektowany w taki sposób, że podczas rozruchu pozostaje tylko jeden obwód. Zatem największy pobór mocy przez oświetlenie toru przeszkód nastąpi przy załączeniu obwodu OT III, kiedy obwody OT I oraz OT II znajdą się w stanie pracy ustalonej. Największa moc zapotrzebowana przez oświetlenie toru przeszkód wyniesie:

W takim razie szczytowe zapotrzebowanie mocy nie powinno przekroczyć następującej wartości:

Zatem wymagana moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania obiektu wyniesie:

Na tej podstawie należy przyjąć zespół prądotwórczy o mocy S=60 kVA. Prąd znamionowy generatora zespołu prądotwórczego wynosi:

Na tej podstawie należy przyjąć gniazdo instalowane na elewacji budynku, przeznaczone do przyłączenia przewoźnego zespołu prądotwórczego o prądzie znamionowym In=100 A. Zgodnie z DTR zespołu prądotwórczego nastawa zabezpieczenia głównego generatora zespołu prądotwórczego wynosi 90 A.

Dobór kabla zasilania awaryjnego na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001 należy przyjąć kabel OnPDżo 5×35, dla którego, przy sposobie ułożenia E, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór przewodów instalacji elektrycznej budynku:

1. Parametry zwarciowe w RGO:

– zasilanie z systemu elektroenergetycznego (przyjęte z projektu sieci kablowych obiektu):

– zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego o mocy 60 kVA:

2. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

– zasilanie grzejników elektrycznych:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia A2, warunki spełnia przewód YDYżo 3×2,5, którego IZ=1,06·0,9·18=17,17 A>16 A.

– zbiornikowy ogrzewacz wody:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia Ania przewód YDYżo 3×2,5, którego IZ=1,06·0,9·18=17,17 A>16 A.

– system nagłośnieniowy:

Zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia A2, warunki spełnia przewód YDYżo 5×4, którego IZ=1,06·0,91·0,9·24=20,83 A>16 A.

3. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia przy zwarciach jednofazowych w najdłuższych obwodach:

– zasilanie z systemu elektroenergetycznego:

a) obwód ogrzewania elektrycznego (zabezpieczenie S301C16):

Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zamieszczono w tabeli 1.

– zasilanie z zespołu prądotwórczego o mocy S=60 kVA:

a) obwód ogrzewania elektrycznego:

Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zamieszczono w tabeli 2.

– sprawdzenie dobranych przewodów z warunku spadku napięcia:

a) ogrzewanie elektryczne:

b) ogrzewacz zbiornikowy wody:

c) punkt przyłączenia systemu nagłośnienia:

Wyniki obliczeń pozwalają wyciągnąć wniosek, że w pozostałych obwodach warunek spadku napięcia zostanie zachowany.

d) wybiórczość poszczególnych zabezpieczeń:

Największy spodziewany prąd zwarcia jednofazowego występuje w RGO i wynosi:

Na podstawie tabel 6.4.3 oraz 6.4.4 zamieszczonych w „Poradniku projektanta elektryka (J. Wiatr, M. Orzechowski, wydanie 4, DW MEDIUM, Warszawa 2010) należy stwierdzić, że wszystkie dobrane zabezpieczenia przewodów instalacji elektrycznej budynku sędziów przy zabezpieczeniu RGO bezpiecznikiem WTN2gG80 gwarantują zachowanie wybiórczości do prądu zwarciowego Ikdop=5,2 kA≥Ikmax=706,26 A.

Dobór kabli zasilających pozostałe urządzenia projektowanego obiektu na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Prądy w poszczególnych fazach kabli zasilających odbiorniki oraz dobór zabezpieczeń:

– oświetlenie toru przeszkód – obwód nr 1:

Zasilanych jest 12 opraw przy symetrycznym obciążeniu poszczególnych faz. Z każdej fazy zasilane są 4 oprawy:

Ze względu na prądy rozruchowe dobierany bezpiecznik musi spełnić następujący warunek:

Zostanie przyjęty bezpiecznik topikowy DO2gG25 A. Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zostały przedstawione w tabeli 3.

Dobór kabli zasilających oraz przewodów zasilających oprawy słupowe:

– oświetlenie toru przeszkód – obwód nr 1:

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523:2001, przy sposobie ułożenia D, warunki spełnia kabel YAKYżo 5×16, dla którego IZ = 0,91·1,18·52 = 55,83 A > 27,59 A. Wyniki obliczeń dla pozostałych obwodów zostały przedstawione w tabeli 4.

Przewód zasilający pojedynczą oprawę i jej zabezpieczenie:

– oświetlenie toru przeszkód lub boiska do piłki siatkowej i koszykówki:

Warunek spełnia bezpiecznik topikowy DO2gG6, lecz ze względów bezpieczeństwa i eliminacji przypadkowych wyłączeń zostanie ostatecznie przyjęty bezpiecznik topikowy DO2gG10. Pozwala to na zachowanie pełnej wybiórczości działania zabezpieczeń podczas zwarć:

Pozostałe obliczenia dotyczące obwodów wychodzących poza budynek oraz szczegóły dotyczące budowy sieci kablowej obiektu stanowią zakres projektu sieci kablowych obiektu sportowego i zostały pominięte w artykule (artykuł jest częścią projektu opracowanego w WBSPBiL w Warszawie, który został zrealizowany w 2011 roku).

Uwagi końcowe

 1. Korytka instalacyjne układane poziomo należy instalować nad sufitem podwieszanym.
 2. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie.
 3. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca – wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe oraz połączenia wyrównawcze.
 4. Ochrona przepięciowa – ogranicznik przepięć typu 2–4p instalowany w RGO.
 5. Wszystkie dostępne obce części przewodzące należy objąć połączeniami wyrównawczymi wykonanymi przewodem LgYżo6.
 6. Przewody projektowanej instalacji elektrycznej należy poddać badaniu rezystancji izolacji oraz badaniu ciągłości żył.
 7. Zaciski PEN głównej listwy zaciskowej RGO należy połączyć z GSU. Wymagana rezystancja uziemienia GSU: RB?5 ? ze względu na możliwość przyłączenia zespołu prądotwórczego.
 8. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić niezbędne pomiary oraz próby zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.
 9. Kabel zasilający RGO oraz kable wyprowadzane z RGO do zasilania pozostałych elementów projektowanego toru przeszkód należy prowadzić w przepustach instalowanych w masie fundamentu budynku, oraz uszczelnić przed przedostawaniem się wody i gazu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Rys. 1 Schemat ideowy RGO

Rys. 2 Schemat montażowy RGO

Rys. 3 Plan instalacji elektrycznych

Rys. 4 Plan oświetlenia

Rys. 5 Plan instalacji korytek instalacyjnych

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.