elektro.info

Zagrożenia powstające przy spalaniu izolacji, kabli lub przewodów elektrycznych

Rys. 1. Przyczyny pożarów w latach 2002–2012. Źródło: dane KG PSP
Rys. W. Jaskółowski

Rys. 1. Przyczyny pożarów w latach 2002–2012. Źródło: dane KG PSP


Rys. W. Jaskółowski

Instalacje elektryczne stanowią podstawowy element wyposażenia budynków. Od poprawności ich wykonania i właściwej eksploatacji zależy stan bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński Kable i przewody a kompatybilność elektromagnetyczna - wprowadzenie

Kable i przewody a kompatybilność elektromagnetyczna - wprowadzenie Kable i przewody a kompatybilność elektromagnetyczna - wprowadzenie

Kable, przewody, kompatybilność elektromagnetyczna, kable ekranowane oraz zaburzenia elektromagnetyczne stanowią główne wątki niniejszej publikacji. Jej autor zajął się w niej kwestiami ochrony przed...

Kable, przewody, kompatybilność elektromagnetyczna, kable ekranowane oraz zaburzenia elektromagnetyczne stanowią główne wątki niniejszej publikacji. Jej autor zajął się w niej kwestiami ochrony przed zaburzeniami elektromagnetycznymi, koncepcjami ekranowania, ekranów w kablach i przekształtnikami energoelektronicznymi.

Michał Domin Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach....

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach. Jednak czy istnieją regulacje, które określają, ­jakie parametry ma spełniać dany system lub jak ma wyglądać instalacja?

mgr inż. Michał Świerżewski Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości,...

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości, właściwości mieszanin pyłowo-powietrznych oraz złóż pyłów zalegających na powierzchniach urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń. Właściwości wybuchowe gazów palnych i par cieczy palnych są jednoznacznie określone przez rodzaj gazu czy pary i ich parametry. Inaczej jest w przypadku...

Streszczenie

W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólną charakterystykę przebiegu pożaru oraz kryteria bezpieczeństwa ludzi. W dalszej części przedstawiono różne aspekty zagrożeń pożarowych, mogących powstać podczas nieprawidłowo eksploatowanych w budynku urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, włączając w to opis trudności związanych z oszacowaniem zagrożenia, o którym mowa powyżej. Omówiono także cechy pożarowe, które mają decydujący wpływ na szybkość tworzenia się środowiska pożarowego podczas spalania kabli.

Abstract

Threats connected with combustion of cable insulation

In first part of the article, general characteristics of fire growth and people safety criterion were presented. In latter part, various aspects of fire hazards connected with incorrect operation of electrical wiring and devices in buildings were described, including difficulties in assessing precise threat level. Some crucial characteristics of materials were discussed, which have decisive impact on electrical fire growth.

 

Jak wynika ze statystyk opracowanych przy Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej wady lub awarie instalacji elektrycznych stanowią ok. 8% przyczyn wszystkich pożarów (rys. 1.).

Jeśli jednak rozważać pożary tylko w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej i produkcyjnych, to wady, awarie i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych stanowią przyczynę ok. 25% pożarów w tej kategorii obiektów budowlanych.

Na podstawie danych statystycznych trudno jednoznacznie ocenić szczegółową przyczynę pożarów od instalacji i urządzeń elektrycznych.

analizie zagrożenia pożarowego istotne jest rozgraniczenie zagrożeń powstałych w wyniku określonych cech pożarowych kabli lub przewodów od zagrożeń wynikających z warunków otoczenia, w których instalacje elektryczne są eksploatowane, tzn. konstrukcji budynków, wyposażenia w techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych (systemu wczesnego wykrywania pożaru, klap pożarowych itp.), istnienia wentylacji o określonej wydajności lub jej braku itp.

Projekt, wykonanie, a w późniejszym okresie prawidłowa eksploatacja instalacji i odbiorników energii elektrycznej użytkowania mają ogromne znaczenie w niezawodności pracy urządzeń, a co za tym idzie, wpływają na ryzyko powstania pożaru od wad i nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych.

Zagrożenie pożarowe kabli i przewodów elektrycznych istotnie determinują właściwości palne (cechy pożarowe) materiałów powłokowych i izolacyjnych tworzących ich strukturę wraz z warunkami eksploatacyjnymi i środowiskiem, w którym są użytkowane.

Przewody i kable elektryczne są integralną częścią budynków, co powoduje narażenie ich na oddziaływanie płomienia, tak jak innych elementów jego wyposażenia. Zatem do pożaru instalacji elektrycznej może dojść także w wyniku przyczyn nieelektrycznych [1–6].

Ogólna charakterystyka przebiegu pożaru i kryteria bezpieczeństwa ludzi

Pożar zaliczany jest do żywiołów, które stanowią poważne zagrożenie. Jest on jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania różnych typów materiałów w zależności od miejsca jego występowania. Inicjacja pożaru w budynku prowadzi do powstania środowiska pożaru w budynku i jego otoczeniu, w którym rozprzestrzenia się strefa spalania, powstają toksyczne produkty rozkładu termicznego i spalania, a także dym.

Zagrożenie pożarowe definiuje się jako zespół zjawisk prowadzących do wytworzenia płomienia bądź strumieni ciepła o mocy przewyższającej krytyczną moc strumienia ciepła, niezbędnego do zapoczątkowania reakcji spalania.

Od chwili zainicjowania pożaru może on przebiegać w różny sposób uzależniony od warunków środowiskowych, a także od fizycznego rozmieszczenia materiałów palnych. Jednakże można ustalić ogólny model rozwoju pożaru pomieszczenia, gdzie ogólna krzywa temperatura – czas wykazuje trzy fazy oraz dodatkowo fazę zanikania (rys. 2.).

Faza pierwsza tzw. rozkład bezpłomieniowy, jest początkową fazą pożaru, z małym wzrostem temperatury w pomieszczeniu, przed spalaniem się ustalonym płomieniem. Podczas trwania tej fazy głównymi zagrożeniami są wytwarzające się dymy oraz toksyczne produkty rozkładu materii.

Faza druga, tzw. rozwijający się pożar, rozpoczyna się zapaleniem, a kończy wykładniczym wzrostem temperatury w pomieszczeniu objętym pożarem. W czasie trwania tej fazy głównymi zagrożeniami są rozprzestrzenianie się płomienia, wydzielanie ciepła oraz dymu i toksycznych lotnych produktów rozkładu materii.

Faza trzecia, tzw. pożar całkowicie rozwinięty, zaczyna się, gdy powierzchnia całej zawartości palnej pomieszczenia ulega rozkładowi w takim stopniu, że następuje nagłe zapalenie wszystkich materiałów palnych w całym pomieszczeniu, któremu towarzyszy gwałtowny i duży wzrost temperatury. Faza ta jest poprzedzona rozgorzeniem, które stanowi detonacyjne spalanie dymu. Pod koniec fazy trzeciej materiały palne i tlen w znacznym stopniu są zużyte i przez to temperatura zmniejsza się z szybkością zależną od przewietrzania i charakterystyki przenoszenia ciepła przez budynek. To zjawisko jest określane jako faza zanikania pożaru. W każdej z faz rozwoju pożaru występuje różny stopień zagrożenia. Dla bezpiecznej i skutecznej ewakuacji kluczową jest I faza pożaru.

Przyjętym ogólnym kryterium bezpieczeństwa życia ludzi w pożarach budynków i obiektów budowlanych (ang. tenability criteria), z punktu widzenia efektywnej ewakuacji, jest to, aby dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE) był większy niż czas wymagany do bezpiecznej ewakuacji (WCBE) (rys. 3.).

W odniesieniu do szacowanych czasów ewakuacji należy przeanalizować czas, po jakim zostanie przekroczone przynajmniej jedno z kryteriów bezpiecznej ewakuacji (stan krytyczny). Stan krytyczny może odnosić się do: emisji produktów rozkładu termicznego i spalania, temperatury pożaru, poziomu promieniowania cieplnego, stężenia tlenu oraz zasięgu widzialności.

Przyczyny zagrożeń pożarowych powstających podczas eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

W środowisku pożarowym transfer i wymiana ciepła zachodzą w różny sposób, przy dominującym wpływie jednego sposobu wymiany, w zależności od fazy pożaru. W stanach awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych (złe chodzenie urządzeń, przeciążenia, zwarcia itp.), często osiągany jest stan cieplny, który może być niebezpieczny pożarowo.

Przykładowo, wadliwie działające instalacje i urządzenia elektryczne prowadzące do przegrzania lub wyładowania iskrowego stają się przemysłowymi termicznymi inicjatorami spalania, szczególnie mieszanin par i gazów z powodu ich dużej wrażliwości na zapłon. Minimalna energia zapłonu (MEZ) dla tych mieszanin mieści się w granicach 0.001 do 1 mJ. Znacznie większe MEZ charakteryzuje mieszaniny pyłowo-powietrzne (1000 mJ).

W warunkach przegrzania, np. przyrostu temperatury, urządzenia czy instalacje mogą osiągać temperatury graniczne, których wartości podawane są w instrukcjach, katalogach i normach odpowiednich dla danego typu przewodu, aparatu lub odbiornika elektrycznego. Przekroczenie tych temperatur może spowodować nagrzanie żył przewodów, prowadząc do zmniejszenia ich wytrzymałości na zerwanie, starzenie izolacji, a przez to utraty właściwości dielektrycznych. Najczęstszą przyczyną przegrzania jest ich złe chłodzenie. Czynnikami mogącymi doprowadzić do pogorszenia chłodzenia są [3]:

 • uszkodzenia wentylatorów, silników lub innych urządzeń wymuszających konwekcję,
 • zły stan lub brak czynnika chłodzącego,
 • praca w niewłaściwych warunkach,
 • niezgodne z przepisami wykonanie instalacji.

  Zagrożenie pożarem występuje również w przypadkach długotrwałych przeciążeń powstałych przez:
   
 • włączenie do instalacji obliczonej na określoną moc, odbiorników o mocy znacznie wyższej,
 • przyłączenie do instalacji silników o mocy wyższej od dopuszczalnej dla danej instalacji,
 • stosowanie zabezpieczeń o prądzie zadziałania wyższym od dopuszczalnego prądu zabezpieczonych przewodów,
 • wzrost poboru prądu przez silnik trójfazowy, wskutek zaniku jednej fazy, tzw. praca niepełnofazowa,
 • niedopasowanie przekroju przewodów do mocy odbiorników,
 • niefachowe i niedbałe wykonanie instalacji (zjawisko bardzo częste w wiejskich budynkach gospodarczych).

Przeciążenie może w konsekwencji doprowadzić do zwarcia, a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia przewodów i do zapalenia się łuku elektrycznego. Ani sieć przemysłowa, ani urządzenia (odbiorniki) znajdujące się wewnątrz budynku nie są przystosowane do odbioru tych ilości ciepła, które wytwarzane jest przez długotrwały prąd zwarcia. Ciepło to powoduje zniszczenia i pożary urządzeń elektrycznych oraz materiałów palnych znajdujących się w sąsiedztwie. Działanie cieplne objawia się zwęgleniem izolacji przewodów, uzwojeń, nadtapianiem przewodów, szczepianiem zestyków łączników. Jest to szczególnie groźne w miejscach tzw. zestyku elektrycznego, tj. miejsca połączeń dwóch przewodów. W skrajnych przypadkach przy prądzie zwarcia zestyk może osiągnąć temperaturę topnienia metalu (Cu, Al., Ag) i doprowadzić do zapalenia łuku. Jeżeli łuk pali się odpowiednio długo, topiący się metal rozbryzguje się, a padając na materiał palny powoduje jego zapalenie. W pomieszczeniach zamkniętych wysoka temperatura powoduje wzrost ciśnienia w otaczającej ­atmosferze, w wyniku czego następuje wydmuchiwanie łuku na zewnątrz, a w przypadkach istnienia w pobliżu materiałów palnych, natychmiastowe ich zapalenie.

Ponadto przyczyną powstawania łuku jest [2–3, 5]:

 • otwieranie i zamykanie wyłączników pod obciążeniem,
 • przetopienie elementu topikowego bezpiecznika.

W analizie zagrożenia pożarowego, które może powstać podczas eksploatacji przewodów i kabli w budynku, istotne wydaje się rozgraniczenie zagrożeń powstałych w wyniku określonych ich cech pożarowych, a zagrożeniem wynikającym z warunków otoczenia, w których przewody i kable są eksploatowane, tzn. konstrukcji budynków, istniejących w pomieszczeniach obciążeń ogniowych istnienia wentylacji o określonej wydajności lub jej braku itp.

W dalszej części artykułu dokonano analizy wpływu różnych czynników na szybkość generacji zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją instalacji elektrycznych.

Wpływ konstrukcji przewodu lub kabla

W ocenie zagrożenia pożarowego przewodów i kabli elektrycznych istotną rolę odgrywa charakterystyka cieplna tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji przewodów i kabli elektrycznych. Obecnie do najczęściej stosowanych materiałów należą [6–12]:

 • polietylen (PE) – izolacje, powłoki,
 • polietylen spieniony – izolacje, powłoki,
 • polietylen sieciowany (XLPE) – izolacje,
 • polwinity (PVC) – izolacje, powłoki,
 • polipropylen (PP) – izolacje, powłoki,
 • elastomery termoplastyczne (TPE) – izolacje, powłoki,
 • tworzywa bezhalogenowe nierozprzestrzeniające płomienia – izolacje, powłoki,
 • mika – izolacje,
 • poliuretan (PU) – powłoki,
 • poliamid (PA) – powłoki.

Analiza zagrożeń pożarowych stwarzanych przez kable jest trudna do opisu ze względu na [3]:

 • zróżnicowaną budowę kabli, a szczególnie niejednorodną budowę powłok i izolacji,
 • złożony układ linii kablowych,
 • współdziałanie chemiczne żył metalowych z materiałami, które tworzą powłokę i izolację kabli,
 • interakcję między kablami o podobnej budowie.

Analizy tej dokonuje się poprzez określenie cech pożarowych związanych ze spalaniem „części niemetalowych” przewodów i kabli elektrycznych. Można do nich zaliczyć parametry związane m.in. z [3, 5, 6–12]: odpornością cieplną (temperaturą początku rozkładu termicznego), wydzielaniem: produktów toksycznych, dymu oraz ciepła.

O szybkości ogrzewania się materiałów i w konsekwencji rozkładu termicznego kabla czy przewodu decydują właściwości fizykochemiczne materiału, m.in. ciepło właściwe, entalpia i inne. Temperatura początku rozkładu termicznego, która zawiera się w zakresie 200ºC (izolacje/powłoki z łatwo zapalnych gum) do 320ºC (izolacje/powłoki z sieciowanego polietylenu) decyduje o szybkości i objętości tworzącej się palnej fazy lotnej na początku I fazy pożaru, przy założeniu, że szybkość ogrzewania kabla była równa 5–15ºC/min.

Rozkład termiczny powłok/izolacji powoduje ubytek masy kabla, co ma zasadniczy wpływ na czas działania kabla w pożarze. Procentowy ubytek masy kabla, tzn. % spalonych warstw materiałów kablowych, przykładowo waha się od 50% (gumy) do 100% (powłoki/izolacje) z termoplastycznego PE. Powyższe dane oznaczają, że kabel, który traci w I fazie pożaru więcej niż 50% swojej masy, w zasadzie może przestać funkcjonować w czasie kilkunastu sekund po zapaleniu [3].

W przemyśle kablowym podstawowym tworzywem sztucznym wykorzystywanym do produkcji kabli i przewodów jest PVC (polichlorek winylu). Trzeba wiedzieć, że PVC ulega w pożarze zwęgleniu, co istotnie wpływa na czas funkcjonowania instalacji elektrycznej. Przykładowo: na początku I fazy pożaru rozkład PVC przebiega dwustopniowo: w temperaturze 80ºC następuje deformacja powłoki/izolacji, w 140ºC zaczyna ulatniać się niepalny chlorowodór, w 210ºC wydziela się 65% HCl, w 280ºC wydziela się 90% HCl, co równa się objętości 240 l chlorowodoru z 1 kg powłoki PCW. Jest to pierwsze stadium rozkładu. Drugie stadium rozkładu termicznego ma miejsce w temperaturze 350–450ºC. Rozkład powłoki PCW charakteryzuje się zwęgleniem (karbonizacją) struktury powłoki/izolacji według schematu [3].

Naturalnie zwęglenie PVC nie jest jedynym przekształceniem międzyfazowym tworzyw stosowanych w przemyśle kablowym. Według badań minimum 10% masy materiałów stosowanych w konstrukcji kabli ulega zwęgleniu w pożarze, co powoduje niekorzystne skutki w funkcjonowaniu instalacji. Powstały z rozkładu termicznego tzw. węgiel pirolityczny nie tworzy w zniszczonym kablu warstwy zwartej, lecz jako kruchy rozdrobniony produkt pirolizy – odpada od żył, odsłania je, umożliwiając bezpośrednią penetrację płomienia na żyłę, co może spowodować jej stopienie, w konsekwencji zwarcie i uszkodzenie instalacji. Pozostała niezwęglona część wykrapla się w pożarze, a spalające się, opadające krople powiększają powierzchnię spalania [3,12].

Spalanie się wiązek kabli

Spalanie się wiązek kabli lub przewodów zachodzi w zmiennych warunkach wymiany ciepła i masy w stosunku do pojedynczego kabla lub przewodów o tej samej budowie. Na zapalność i szybkość spalania się wiązek wpływa poza charakterystyką palności powłok i izolacji, sposób ich eksploatacji, tzn. liczba pojedynczych kabli w wiązce, sposób ich ułożenia (pozioma, pionowo), czy są zawieszone swobodnie, czy też prowadzone są w obudowanych ciągach kablowych oraz lokalizacja tych ciągów w stosunku do przegród budowlanych.

Analiza czasów do zapalenia i szybkości rozprzestrzeniania się płomienia dwuwarstwowych wiązek kabli PVC/PE najbardziej popularnych w Polsce i na świecie, o średnicy zewnętrznej kabla równej 11 mm, 1 mm powłoki (PVC) i PE izolacji 100 żył miedzianych, umieszczonych w aluminiowej obudowie, powyżej 3,2 mm i izolowanych ze wszystkich stron, wykazała, że w ekspozycjach cieplnych tworzących się w I fazie pożaru (40 kW/m2) wiązka kabli zapala się natychmiast, szybkość wydzielania ciepła osiąga ok. 5 kW, która po upływie kilku sekund maleje do 1 kW, w wyniku częściowego zwęglania się wiązki. Szybkość rozprzestrzeniania się płomienia osiąga 5 cm/s. Wielkość ta wskazuje, że nawet dwuwarstwowa wiązka kabli, przy ułożeniu ścisłym jednej warstwy na drugiej, zmniejsza całkowitą szybkość pionowego rozprzestrzeniania się płomienia po zewnętrznej powierzchni wiązki, ze względu na efekty pirolizy części organicznych kabli tworzących wiązkę i brak wystarczającej do spalania ilości tlenu. Obserwacja pożarów wiązek kabli w zamkniętych ciągach kablowych wskazuje, że np. w przypadku kabli z PVC po kilku sekundach spalania stężenie tlenu spada do ok. 10%, co powoduje przerwanie reakcji spalania. Zużycie materiałów powłokowo-izolacyjnych w stacjonarnej fazie pożaru, tzn. materiałów kablowych które spaliły się w pożarze, zależne jest od typu materiału. Jeśli kabel lub przewód posiada powłokę i izolację z PVC, w pożarze średnio spala się ok. 3 kg/m2 PVC przy konstrukcji kabla z PVC/PE ok. 6 kg/m2, natomiast przy powłoce polietylenowej o izolacji z polipropylenu ok. 8 kg/m2. Spalanie materiałów powłokowych i izolacji z PVC generuje duże ilości dymu, a także sadzy (rys. 4.), które stanowią bardzo duże zagrożenie dla ludzi [3].

Dobrym wskaźnikiem szybkości spalania zarówno pojedynczych kabli lub przewodów, jak też ich wiązek w stacjonarnej fazie pożaru, jest stosunek rzeczywistego ciepła spalania kabla w pożarze (Qsp) do rzeczywistego ciepła gazyfikacji powłok czy izolacji (Lg). Gdyby przykładowo przyjąć, że ciepło gazyfikacji materiałów powłokowo-izolacyjnych dla większości kabli waha się od 0,8 MJ/kg do 6 MJ/kg i uwzględnić zróżnicowane ciepła spalania tych materiałów, to tzw. wskaźnik szybkości spalania powłoki z PE byłby kilkakrotnie wyższy w porównaniu z szybkością spalania powłok z PCW. Ogólnie przyjmuje się, że jeśli szybkość wydzielania ciepła w czasie spalania kabla lub przewodu jest wyższa niż 100 kW, większość kabli z izolacjami (powłokami) termoplastycznymi lub gumowymi ulega uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze funkcjonowanie. Uwaga powyższa nie dotyczy światłowodów, które będąc bardzo cienkimi włóknami, wykonanymi ze specjalnych gatunków szkła kwarcowego (SiO2) nie spalają się. Podobnie kable i przewody w powłokach silikonowych. Wynika to z faktu, że mają one bardzo niskie ciepła spalania (4000–4500 kJ/kg), uniemożliwiające ich zapłon (samozapłon), podczas gdy tradycyjne powłoki i izolacje kablowe mają ponad dziesięciokrotnie wyższe Qsp (46 000–48 000 kJ/kg). Na palność kabli wpływa również grubość pojedynczego kabla i grubość wiązki. Jednoznacznie zbadano, że im grubszy kabel pojedynczy, tym tzw. wskaźnik rozprzestrzeniania pożaru – Fire Propagation Index jest niższy, tzn. kabel jest bardziej bezpieczny pożarowo. Podczas spalania kabli lub przewodów w budynkach, możliwość przejścia lokalnego spalania kabli/I faza pożaru (w fazę rozgorzenia) zależy od wielu czynników odnoszących się nie tylko do cech pożarowych materiałów powłokowo- izolacyjnych, ale w równym stopniu od warunków budowlano-wentylacyjnych. Krytyczna gęstość strumienia cieplnego, przy którym większość kabli lub przewodów zapala się, jest równa ok. 25 kW/m2. Poniżej 20 kW/m2 kable nie zapalają się. Taka gęstość strumienia ciepła, odpowiada 1–2 min średniemu czasowi trwania pożaru według krzywej standardowej temperatura pożaru – czas trwania pożaru (ASTM E 119).

Własności cieplne przegród budowlanych odgrywają istotną rolę w stratach ciepła, które powstają w wyniku przenikania ciepła ze środowiska pożarowego, powstałego w wyniku spalania się kabli do ścian stropów i innych powierzchni stykających się z kablami lub będących w sąsiedztwie. Im niższa pojemność cieplna przegród (k, r, c) palnych, tym większe prawdopodobieństwo ich zapalenia się i rozprzestrzenienia pożaru na pomieszczenie (budynek). W rozprzestrzenieniu się pożaru w wyniku spalania kabli lub przewodów również istotną rolę odgrywa wentylacja. W fazie rozwiniętego pożaru (II faza), podczas spalania kontrolowanego przez wentylację, zagrożenie pożarowe, powstałe w wyniku eksploatacji kabli lub przewodów jest przede wszystkim funkcją dopływu i szybkości przepływu powietrza. Przy słabej wentylacji (np. wentylowane tunele kablowe) może nastąpić taki przebieg pożaru, że destylujące z kabli produkty pirolizy powłok i izolacji (zapalają się nie w pobliżu kabli, ale w pewnej odległości od kabli, tworząc palącą się podsufitową objętość płomienia, przyśpieszającą powstanie rozgorzenie i rozprzestrzenianie się pożaru. W fazie tej, wiązki kabli lub przewodów zapalają się jedna od drugiej.

Badania palności siedmiu wiązek kabli, ułożonych poziomo i pionowo w ciągach kablowych, przeprowadzone w pomieszczeniach z betonu komórkowego o różnej objętości (30 m3, 48 m3 i 72 m3), pokazały, że przy tej samej mocy pożaru (500 kW/20 min) i przy wydajności 5 wymian w ciągach kablowych lub ciągach nie wentylowanych pożar nie rozprzestrzenia się w ogóle. Natomiast przy ilości wymian 10–20, siedem wiązek uległo całkowitemu zniszczeniu, co spowodowało spalenie się od 240 do 335 kg powłoki. Na podstawie badań literaturowych, można stwierdzić, że na rozwój pożaru kabli w budynku mają wpływ [3]:

 • wartość generowanego strumienia ciepła,
 • konstrukcja kabla, jego średnica i palność materiałów powłokowo-izolacyjnych,
 • konfiguracja kabli (pojedynczy kabel) oraz w przypadku wiązek, ich grubość, co wpływa na powstałe obciążenie ogniowe,
 • wentylacja,
 • bliskość i rodzaj przegród budowlanych, istniejących w sąsiedztwie kabli,
 • rozprzestrzenianie się dymu i gazów spalinowych jako głównych nośników ciepła w pożarze.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono różne aspekty zagrożeń powstających przy spalaniu izolacji przewodów i kabli elektrycznych. Analiza wskazuje, że w zasadzie wszystkie kable i przewody ulegają rozkładowi w pożarze, a spalające się produkty rozkładu dają strumienie ciepła o dużej mocy. Przykładowo 1 km kabla siłowego zawiera ok. 40 kg (Cu), ok. 90 kg (PVC), ok. 85 kg (PE). Biorąc pod uwagę liczbę kabli, ich bardzo duże ciepło spalania (powyżej 45 MJ/kg), powstałe obciążenia cieplne (z dużych obciążeń ogniowych) znacznie przekraczają średnią moc strumienia cieplnego tworzącą się w standardowych pożarach (ASTM E 119). Warto również zaznaczyć, o czym nie wspomniano w tekście, o zagrożeniach wtórnych (tzw. szkodach pożarowych) wiążących się z tworzeniem podczas pożarów kabli silnie toksycznych i silnie korozyjnych środowisk (HCL z PVC). Często straty, szczególnie te korozyjne zniszczenia objawiające się w dłuższym czasie po pożarze, przewyższają pierwotne straty pożarowe.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów,...

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów, jak zoptymalizować swoje procesy.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Finder Polska Sp. z o.o. Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

Finder Polska Sp. z o.o. Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

AS ENERGY Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

WAGO ELWAG Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej? Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną,...

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną, a nierzadko w domach mieszkalnych mamy również do czynienia z mniej lub bardziej zaawansowanymi systemami automatyki.

WAGO ELWAG Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku? Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie...

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie WAGO TOPJOB® S. Tym razem szczegółowo omówimy pozostałe dwa warianty: przycisk i otwór montażowy.

WAGO ELWAG Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają...

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają czas montażu i czynią je bardziej intuicyjnym. Wszystkie te warunki spełniają złączki listwowe TOPJOB® S z dźwignią.

WAGO ELWAG Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie...

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.

orange.pl Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony...

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony film bez zakłóceń. Sprawdź mapę zasięgu światłowodu od Orange i zacznij korzystać z niezawodnego internetu!

Bricoman Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu? Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie...

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie tylko ogrzewa, ale także pozwala na utrzymywanie pożądanej temperatury na stałym poziomie. Zbliżający się sezon grzewczy zawsze powoduje zwiększone zainteresowanie tematem grzejników. Które z nich najlepiej oddają ciepło? Jaki rodzaj sprawdzi się w bloku mieszkalnym, a jaki w domu jednorodzinnym?

senetic.pl Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu? Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy...

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy podstawowe informacje powinny pomóc przynajmniej w odrzuceniu ofert najmniej atrakcyjnych.

APA Group – www.apagroup.pl/nazca – laureat Konkursu „Teraz Polska”, APA Sp. z o.o. 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w...

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. W tym artykule spróbujemy wymienić najczęstsze sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, by współpraca po obu stronach przebiegała jak najbardziej...

FIBARO Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych...

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych systemów smart home na świecie. Łatwa instalacja i brak konieczności kucia ścian kusi coraz to nowych użytkowników do rozpoczęcia swojej przygody z inteligentnym domem. Jak krok po kroku zbudować własny system smart home FIBARO i co zrobić, kiedy nasze potrzeby nagle się zmienią?

Salon LED sp. z o.o. Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można...

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można dobrać je do każdej przestrzeni. Co warto wiedzieć na temat oświetlenia szynowego? Sprawdź najważniejsze informacje!

IBC SOLAR POLSKA System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

BRADY Polska Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej? Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego...

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego rozwiązania do identyfikacji kabli i falowników 124 000 paneli słonecznych w parku energii odnawialnej Haringvliet-Zuid w Holandii. Każde zastosowane rozwiązanie do identyfikacji musiało pozostać przymocowane i czytelne przez 10 lat w aktywnym promieniowaniu UV i w trudnych warunkach środowiskowych.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można dosłownie setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.