elektro.info

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę zasilanych urządzeń elektrycznych [10]

Wizualizacja typowych zakłóceń napięcia mających istotny wpływ na pracę zasilanych urządzeń elektrycznych [10]

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady napięcia oraz inne zakłócenia powodują stres u osób ewakuowanych z budynku objętego pożarem.

Zobacz także

mgr inż. Fryderyk Łasak Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach i strefach zagrożonych wybuchem

Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach i strefach zagrożonych wybuchem Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach i strefach zagrożonych wybuchem

Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach/strefach zagrożonych wybuchem polega na zastosowaniu odpowiednich środków przeciwdziałających występowaniu niebezpiecznych napięć na urządzeniach elektrycznych...

Ochrona przeciwporażeniowa w przestrzeniach/strefach zagrożonych wybuchem polega na zastosowaniu odpowiednich środków przeciwdziałających występowaniu niebezpiecznych napięć na urządzeniach elektrycznych w wyniku uszkodzenia ich izolacji od zwarć, przeciążeń, przepięć lub oddziaływań mechanicznych, termicznych, chemicznych itp. Niebezpieczne napięcia mogą również przedostać się na inne urządzenia lub elementy metalowe współpracujące lub stykające się z instalacjami elektrycznymi i ochronnymi.

Damian Kubera Przepusty instalacyjne a pomieszczenia zamknięte

Przepusty instalacyjne a pomieszczenia zamknięte Przepusty instalacyjne a pomieszczenia zamknięte

Podczas projektowania oraz odbiorów budynków zdarzają się przypadki różnej interpretacji przepisów regulujących kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych. Zdarza się, że projektanci...

Podczas projektowania oraz odbiorów budynków zdarzają się przypadki różnej interpretacji przepisów regulujących kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych przejść instalacyjnych. Zdarza się, że projektanci i wykonawcy są przekonani, iż przepusty mniejsze niż 4 cm w ogóle nie wymagają zabezpieczeń. Do takiego mylnego przekonania prowadzi złożone brzmienie § 234 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastuktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i...

mgr inż. Julian Wiatr Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*)

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*)

W warunkach pożaru zmianie ulegają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Głównym powodem odmiennego podejścia w tym zakresie w stosunku do instalacji funkcjonujących w warunkach normalnych jest...

W warunkach pożaru zmianie ulegają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Głównym powodem odmiennego podejścia w tym zakresie w stosunku do instalacji funkcjonujących w warunkach normalnych jest zjawisko Wiedemanna-Franza-Lorentza, z którego wynika, że pod wpływem temperatury rośnie przewodność cieplna i maleje przewodność elektryczna żył przewodzących przewodów zasilających urządzenia elektryczne. Zjawisko to negatywnie wpływa na jakość napięcia dostarczanego do zasilanych odbiorników...

Wysoka temperatura towarzysząca pożarowi powoduje wzrost rezystancji przewodów zasilających, a w jego wyniku – spadek napięcia i zasilanie urządzeń wspomagających ewakuację zbyt niskim napięciem, co prowadzi do zmniejszenia intensywności świecenia źródeł światła, zmniejszenia wydatku pomp i wentylatorów oraz zniekształceń przekazywanych komunikatów za pomocą DSO.

W artykule zostały przedstawione wymagania norm i przepisów dotyczących parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników oraz zaburzenia wybranych odbiorników powodowane przez zakłócenia pojawiające się w elektroenergetycznej sieci zasilającej. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione podstawowe sposoby eliminacji zakłóceń oraz poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej z wykorzystaniem różnych środków technicznych.

Zasilanie energią elektryczną i związane z tym problemy

Energia elektryczna jest dostarczana odbiorcom w formie napięcia przemiennego o jedno- i trójfazowych sinusoidalnych przebiegach charakteryzowanych m.in. przez następujące parametry: częstotliwość, amplitudę, kształt (zawartość wyższych harmonicznych). Chociaż napięcie wytwarzane w elektrowni jest prawie idealne, nie można tego powiedzieć o tym, które dociera do użytkownika, gdzie mamy do czynienia z różnymi zakłóceniami, takimi jak: impulsy i przepięcia, spadki napięć, wahania częstotliwości, przerwy w zasilaniu. Na rysunku 1. została przedstawiona wizualizacja typowych zakłóceń napięcia, mających istotny wpływ na pracę urządzeń elektrycznych.

Źródłami zakłóceń są zdarzenia występujące podczas przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznymi (burze, opady, mróz, wiatr itp.), czynnościami łączeniowymi oraz wpływem otoczenia elektrycznego (anomalie w pracy urządzeń dużej mocy, działanie innych odbiorników o niesinusoidalnym poborze prądu, awarie sieci itd.). Dlatego, mimo ciągłego udoskonalania sieci dystrybucyjnej i jakości dostarczanego „produktu”, jakim jest energia elektryczna, zakłócenia pojawiają się i ich całkowite wyeliminowanie nie jest technicznie możliwe.

Wymagania w zakresie jakości energii elektrycznej określone w normach i przepisach

Istnieją dwa zasadnicze czynniki składające się na jakość zasilania energią elektryczną: jakość energii oraz niezawodność dostaw energii.

Parametry oceny jakości energii elektrycznej zostały określone w normie PN-EN 50160:2005 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych [3] oraz PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna [6]. Norma PN-EN 50160 [3] definiuje parametry napięcia zasilającego oraz podaje dopuszczalne przedziały ich odchyleń w punkcie wspólnego przyłączenia w publicznych sieciach rozdzielczych nn (napięcie nominalne międzyprzewodowe nie wyższe od 1000 V, oraz SN (napięcie nominalne międzyprzewodowe w zakresie 1 kV do 35 kV), w normalnych warunkach eksploatacyjnych. Norma ta nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków odniesionych do następujących sytuacji: zwarcie, zasilanie tymczasowe, sytuacje wyjątkowe pozostające poza kontrolą dostawcy:

 • złe warunki atmosferyczne i stany klęsk żywiołowych,
 • zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie,
 • niedobór mocy wynikający ze zdarzeń zewnętrznych,
 • zakłócenia powstające wskutek awarii urządzeń, których dostawca nie mógł przewidzieć.

Zgodnie z normą PN-EN 50160 [3] parametry napięcia zasilającego można definiować następująco:

 • napięcie zasilające (Un) – wartość skuteczna napięcia w określonej chwili w złączu sieci elektroenergetycznej, mierzona przez określony czas.
 • napięcie nominalne – wartość napięcia określająca i identyfikująca sieć elektroenergetyczną, do której odniesione są pewne parametry charakteryzujące jej pracę,
 • deklarowane napięcie zasilające (Uc) – jest w warunkach normalnych równe napięciu nominalnemu (Uc=Un). Jeżeli w złączu w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy odbiorcą i dostawcą napięcie różni się od nominalnego, wówczas to napięcie nazywa się napięciem deklarowanym (Uc),
 • normalne warunki pracy – stan pracy sieci rozdzielczej, w którym spełnione są wymagania dotyczące zapotrzebowania mocy, obejmujący operacje łączeniowe i eliminację zaburzeń przez automatyczny system zabezpieczeń przy równoczesnym braku wyjątkowych okoliczności spowodowanych wpływami zewnętrznymi lub czynnikami pozostającymi poza kontrolą dostawcy,
 • zmiana wartości napięcia – zwiększenie lub zmniejszenie się wartości napięcia spowodowane zazwyczaj zmianą całkowitego obciążenia sieci rozdzielczej lub jego części,
 • uciążliwość migotania światła – poziom dyskomfortu wzrokowego odczuwanego przez człowieka, spowodowanego migotaniem światła, które jest bezpośrednim skutkiem wahań napięcia
 • wskaźnik krótkookresowego migotania światła (Pst– dotyczy okresu 10 minut i odnosi się do pojedynczego źródła światła,
 • wskaźnik długotrwałego migotania światła – odnosi się do 2-godzinnego badania pojedynczego źródła lub do grupy odbiorników o losowym charakterze generowanych zakłóceń. Jest on obliczany na podstawie pomiaru sekwencji 12 kolejnych wartości Pst występujących w okresie 2 godzin, zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor1

Wzór 1

gdzie 95% wartości wskaźnika Plt obliczonego według tej zależności dla pomiarów wykonywanych w ciągu tygodnia nie powinno przekraczać wartości 1,

 • zapad napięcia zasilającego – nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości (czas trwania zapadu przyjmuje się umownie od 10 ms do 1 minuty),
 • przerwa w zasilaniu – stan, w którym napięcie w złączu sieci elektroenergetycznej jest mniejsze niż 1% napięcia deklarowanego Uc. Rozróżnia się przerwy w zasilaniu:
  – planowe – gdy odbiorcy są wcześniej poinformowani, mające na celu wykonanie zaplanowanych prac na sieci rozdzielczej,
  – przypadkowe – spowodowane różnymi zdarzeniami o charakterze losowym,
 • przepięcia dorywcze o częstotliwości sieciowej – o relatywnie długim czasie trwania, zwykle kilka okresów częstotliwości sieciowej, powodowane głównie przez operacje łączeniowe, nagłe zmniejszenie obciążenia lub eliminowanie zwarć,
 • przepięcia przejściowe – krótkotrwałe, oscylacyjne lub nieoscylacyjne, zwykle silnie tłumione przepięcia trwające kilka milisekund lub krócej, zwykle powodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub operacjami łączeniowymi,
 • harmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości równej całkowitej krotności częstotliwości podstawowej napięcia zasilającego, określane:
  – indywidualnie przez podanie względnej amplitudy Uh odniesionej do napięcia składowej podstawowej U1,
  – łącznie, przez określenie współczynnika odkształcenia napięcia THDU, obliczonego zgodnie z zależnością:
ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor2

Wzór 2

 • interharmoniczne napięcia – napięcie sinusoidalne o częstotliwości zawartej pomiędzy harmonicznymi, tj. o częstotliwości niebędącej całkowitą krotnością częstotliwości składowej podstawowej,
 • niesymetria napięcia – stan, w którym wartości skuteczne napięć fazowych lub kąty między kolejnymi fazami w sieci trójfazowej nie są równe.

Podstawowe wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej określone w normie PN-EN 50160 zostały przedstawione w tabeli 1. i tabeli 2.

Na rysunku 2. zostały przedstawione ilustracje graficzne parametrów służących do oceny jakości napięcia zasilającego.

Norma PN-EN 50160 [3] podaje tylko ogólne zakresy wartości napięcia zasilającego, które są dla dostawcy ekonomicznie i technicznie możliwe do utrzymania w publicznych sieciach zasilających. Wymagania zawarte w tej normie odnoszą się tylko do napięcia mierzonego w złączu instalacji i nie uwzględniają spadków napięć powodowanych przez prąd obciążenia zasilanych urządzeń.

Przedstawione wymagania są w wielu przypadkach nie do zaakceptowania przez odbiorcę. Jeżeli wymagane są bardziej rygorystyczne warunki, musi zostać wynegocjowana oddzielna, szczegółowa umowa między dostawcą i odbiorcą. W wielu przypadkach wynegocjowanie warunków zasilania spełniających oczekiwania odbiorcy z powodów technicznych jest niemożliwe i konieczna jest instalacja źródeł napięcia awaryjnego (zespół prądotwórczy) oraz napięcia gwarantowanego (zasilacz UPS lub siłownia telekomunikacyjna) – w zależności od potrzeb.

Wpływ wahania napięcia na pracę niektórych odbiorników energii elektrycznej

Wahania napięcia występujące w sieciach zasilających powodują wiele zjawisk wpływających negatywnie na proces ewakuacji osób uwięzionych w płonącym budynku wskutek zakłóceń pracy urządzeń wspomagających ewakuację. Nie bez znaczenia są również skutki psychofizyczne, które wpływają na obniżenie koncentracji osób ewakuowanych oraz ratowników biorących udział w akcji gaśniczej.

Zaburzenia te powodują zakłócenia pracy silników napędowych, DSO oraz migotanie źródeł światła. Mają wpływ również na pracę aparatury stycznikowo-przekaźnikowej, wywołując niekiedy eliminację urządzeń wspomagających ewakuację z pracy. Prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych wymaga zasilania napięciem o wartości zbliżonej do wartości znamionowej. W zależności od szybkości zmian napięcia, wprowadza się pojęcie odchyleń i wahań napięcia. Przy czym odchylenia napięcia to zmiany stosunkowo wolne (poniżej/s), natomiast wahania to szybkie zmiany napięcia powodowane pracą tzw. odbiorników niespokojnych, charakteryzujących się dużą zmiennością poboru mocy biernej.

Odchyleniem napięcia nazywa się różnicę miedzy rzeczywistym napięciem na zaciskach odbiornika a napięciem znamionowym odniesioną do napięcia znamionowego [5]:

W przypadku, gdy U>Un, występuje odchylenie dodatnie, a w przeciwnym – odchylenie ujemne.

Długotrwałe odchylenia mogą spowodować zadziałanie zabezpieczeń, a w konsekwencji przerwy w zasilaniu, pozbawiając urządzeń wspomagających ewakuację swojej funkcji. W celu przybliżenia wpływu złej jakości energii elektrycznej dostarczanej do zasilanych urządzeń elektrycznych wspomagających ewakuację zostanie przedstawiony wpływ napięcia zasilającego na oświetlenie oraz silniki elektryczne.

Oświetlenie

Zmieniające się w dopuszczalnych granicach napięcie zasilające (±10%Un), zasilające źródła światła, powoduje, że zmiany strumienia świetlnego wyniosą odpowiednio 70% i 140% strumienia znamionowego. Ponadto długotrwałe napięcia o wartości większej o 10% w stosunku do wartości nominalnej powodują skrócenie czasu eksploatacji żarówki o 25%.

Znacznie mniejszy wpływ na wartość strumienia świetlnego posiadają lampy wyładowcze. Zmiany wartości strumienia świetlnego w zależności od zmian napięcia zasilającego można wyrazić następującą zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor3

Wzór 3

gdzie:

ϕ – rzeczywista wartość strumienia świetlnego,

ϕn – znamionowa wartość strumienia świetlnego,

U – rzeczywista wartość napięcia zasilającego,

Un – nominalna wartość napięcia zasilającego,

γ – współczynnik przyjmowany dla lamp żarowych jako (3,1–3,7) oraz dla lamp wyładowczych jako 1,8.

Natomiast czas eksploatacji (trwałości) źródeł światła w zależności od wartości napięcia zasilającego można wyznaczyć z zależności [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor4

Wzór 4

gdzie:

D – czas eksploatacji lampy żarowej,

Dn – trwałość przy znamionowej wartości napięcia zasilającego Un.

W praktyce wartość napięcia zasilającego zmienia się ciągle, w zależności od warunków eksploatacji obciążenia sieci zasilającej, przez co zapisy normy PN-EN 50160 odnoszą się do dobowych zmian napięcia, a nie do jego wartości chwilowych. Zmiany względnej wartości strumienia świetlnego lampy żarowej i wyładowczej oraz trwałości lampy żarowej w funkcji zmian napięcia zasilającego zostały przedstawione na rysunku 3. i rysunku 4.

Bardzo źle wpływają na pracę źródeł światła zapady napięcia, które w stosunku do lamp wyładowczych przy głębokości zapadu wynoszącej 45% ulegają zgaśnięciu. Podobnie przerwa w zasilaniu, trwająca około dwóch okresów (0,04 s), powoduje ich zgaśnięcie. Natomiast czas potrzebny na ponowny ich zapłon wynosi od jednej do kilku minut. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w przypadku źródeł długotrwale eksploatowanych, opisane zjawisko zachodzi już przy zapadzie napięcia o głębokości zaledwie 15%.

Wymagania dla oświetlenia awaryjnego

Norma PN-EN 50172 (pkt 4.1) wymaga, aby oświetlenie awaryjne załączało się nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia, takiego jak uszkodzenie obwodu końcowego. Z tego względu oprawy awaryjne załączają się lokalnie nawet w przypadku przepalenia bezpieczników w podrozdzielniach oświetleniowych, co powoduje rozładowanie akumulatorów w tych oprawach.

W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598-2-22, dotyczącej opraw oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny.

W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczącego wymagań, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 – dział IV, roz. 8, § 187, ust. 3).

Silniki elektryczne

Dla silników elektrycznych zmiany wartości napięcia zasilającego objawiają się zmianami momentu, który jest zależny od kwadratu wartości napięcia zasilającego. W praktyce rozruch silników przebiega bez zakłóceń przy napięciu zasilającym o wartości nie mniejszej niż 0,85 Un, przy tzw. rozruchu ciężkim, oraz dla wartości napięcia zasilającego wynoszącego nie mniej niż 0,7 Un, przy tzw. rozruchu lekkim.

W przypadku pracy długotrwałej przy napięciu, którego wartość odbiega od wartości nominalnej określonej przez normę PN-EN 50160 jako wartości dopuszczalne (±10%Un), może to mieć negatywne skutki. Moment obrotowy silnika indukcyjnego jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilającego, co można wyrazić zależnością [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor5

Wzór 5

gdzie:

M – rzeczywisty moment silnika, w [Nm],

Mn – moment znamionowy, w [Nm],

U – rzeczywiste napięcie zasilające, w [V],

Un – napięcie znamionowe silnika, w [V].

Zatem nieznaczne zmniejszenie napięcia zasilającego powoduje znaczne zmniejszenie momentu obrotowego silnika. Dla przykładu, zmniejszenie napięcia zasilającego silnik zaledwie o 10% powoduje zmniejszenie momentu obrotowego o 19%:

Zmiana momentu obrotowego powoduje nieznaczne zmniejszenie prędkości obrotowej silnika, co skutkuje wzrostem prądu pobieranego ze źródła zasilającego. Wzrost prądu powoduje zwiększenie strat oraz grzanie się uzwojeń, co z kolei może doprowadzić w skrajnym przypadku do zniszczenia izolacji uzwojeń. Podobne skutki powoduje zwiększenie napięcia ponad wartość nominalną.

Dla napięcia o wartości 1,1 Un będzie to przeciążenie, które w konsekwencji spowoduje zadziałanie zabezpieczeń cieplnych. Natomiast przy napięciu wynoszącym 0,9 Un wskutek nadmiernego poboru mocy nastąpi zadziałanie zabezpieczeń przeciążeniowych. Zmniejszenie momentu silnika wskutek zmniejszenia się napięcia zasilającego powoduje zmniejszenie wydatku pomp oraz wentylatorów, co wpływa na pogorszenie skuteczności oddymiania dróg ewakuacyjnych. Charakterystyki momentu obrotowego silnika indukcyjnego klatkowego dla różnych wartości napięcia zasilającego przedstawia rysunek 5.

Wszelkie zapady napięcia mogą powodować niepożądane działanie zabezpieczeń chroniących silnik przed zanikami napięcia i w konsekwencji pozbawienie funkcji urządzeń wspomagających ewakuację. Znaczny wpływ na poprawną pracę silnika elektrycznego mają parametry zwarciowe sieci zasilającej. Zbyt duża wartość impedancji obwodu zasilającego skutkuje nadmiernymi spadkami napięcia, które powodują długotrwałe obniżenie napięcia zasilającego na zaciskach silnika podczas normalnej pracy. W tabeli 3. został przedstawiony wpływ odchyleń napięcia od wartości znamionowej na niektóre parametry silników indukcyjnych obciążonych mocą znamionową.

Przewody zasilające

Pod działaniem wysokiej temperatury pogorszeniu ulegają parametry zwarciowe w obwodach zasilających urządzenia wspomagające ewakuację wskutek wzrostu ich rezystancji.

Zgodnie z normą EN 1363-2:1999 [9], zostały zdefiniowane następujące krzywe „temperatura – czas” symulujące przebieg pożarów w pomieszczeniach:

 • krzywa normowa,
 • krzywa węglowodorowa,
 • krzywa zewnętrzna,
 • krzywe parametryczne,
 • krzywe tunelowe.

Najbardziej znana jest krzywa normowa „temperatura – czas” obrazująca pożary celulozowe, która jest powszechnie stosowana w badaniach ogniowych budynków. Krzywą opisuje następujące równanie:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor6

Wzór 6

gdzie:

T – temperatura, w [°C],

t – czas, w [min].

Przykład krzywej normowej odzwierciedlającej rozwój temperatury w pożarach celulozowych, to jest w pożarach, w których paliwem jest głównie drewno i materiały drewnopodobne, został przedstawiony na rysunku 6.

Podczas pożaru w budynku temperatura po około 30 minutach od chwili jego zainicjowania osiąga średnio wartość około 800°C i wykazuje nieznaczne tendencje wzrostowe wraz z upływem czasu trwania pożaru:

 • po 30 min temperatura osiąga ok. 822°C,
 • po 60 min temperatura osiąga ok. 928°C,
 • po 90 min temperatura osiąga ok. 955°C.

Szczególną grupę pożarów stanowią pożary w tunelach komunikacyjnych, które jako budowle odróżnia:

 • długość, która jest niewspółmiernie wielka w porównaniu z pozostałymi wymiarami tunelu,
 • wentylacja pożarowa zależna od długości tunelu,
 • znikome odprowadzanie ciepła na zewnątrz.

Wskutek znikomego odprowadzania ciepła na zewnątrz oraz występowania efektu kominowego temperatury pożarowe w tunelach osiągają najwyższe wartości ze wszystkich pożarów w obiektach budowlanych. Pożary te są symulowane przez krzywe tunelowe: niemiecką RABT i holenderską Rijkswaterstaat. Przebiegi obydwu krzywych przedstawia rysunek 7.

Pod działaniem wysokiej temperatury powszechnie stosowane przewody w instalacji elektrycznej ulegają zniszczeniu, dlatego do zasilania urządzeń przeciwpożarowych należy stosować kable i przewody przeznaczone do pracy w wysokiej temperaturze. Przy doborze przekrojów przewodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy uwzględnić wzrost rezystancji spowodowany działaniem temperatury pożarowej. Wzrost rezystancji przewodów powodowany działaniem wysokiej temperatury wynika bezpośrednio z prawa Wiedemanna–Franza, ustalonego doświadczalnie w 1853 roku i potwierdzonego 20 lat później przez duńskiego fizyka Lorentza [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor7

Wzór 7

gdzie:

γ – konduktywność przewodnika, w [-],

λ – współczynnik przewodności cieplnej przewodnika,

L – stała Lorentza (L=2,44·10–8 W· Ω·K–2),

T – temperatura przewodnika, w [K].

Uogólnieniem prawa Wiedemanna–Franza jest wzór wykładniczy, pozwalający bezpośrednio wyznaczyć rezystancję przewodnika w temperaturze większej od 20°C [21]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor8

Wzór 8

gdzie:

RTk – rezystancja przewodu w temperaturze Tk, w [Ω],

Tk – temperatura końcowa, w której oblicza się rezystancję przewodu RTk, w [K],

R20 – rezystancja przewodu w temperaturze 20°C, w [Ω].

Rysunek 8. przedstawia przebieg zmian rezystancji przewodów w funkcji temperatury zgodnie z zależnością (8).

Wzrost rezystancji przewodów zasilających pod działaniem temperatury, powoduje pogorszenie warunków ochrony przeciwporażeniowej oraz wzrost spadków napięć, który skutkuje z kolei pogorszeniem jakości dostarczanej energii elektrycznej zasilającej urządzenia wspomagające ewakuację. Nadmierny spadek napięcia powoduje znaczne pogorszenie pracy tych urządzeń. Źródła światła zmniejszają intensywność świecenia. Silniki elektryczne uzyskują mniejsze momenty, a elementy automatyki podlegają zakłóceniom, co w konsekwencji może doprowadzić do pozbawienia urządzeń swojej funkcji.

W celu zneutralizowania wpływu tego niekorzystnego zjawiska przewody zasilające muszą zostać przewymiarowane do wartości, która pod działaniem temperatury pozwoli uzyskać parametry zbliżone do parametrów przewodów w warunkach normalnych (niepożarowych). Wymagany przekrój przewodów należy wyznaczyć z uproszczonych wzorów (właściwych dla przewodów SCu≤50 mm2 lub SCu≤70 mm2), które uwzględniają współczynnik wzrostu rezystancji spowodowany działaniem temperatury [1]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9

dla obwodu jednofazowego (wzór 9)

gdzie:
Unf – fazowe napięcie nominalne, w [V],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor9a

– współczynnik wzrostu rezystancji przewodu powodowany działaniem temperatury, w [-],

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor10

dla obwodu trójfazowego (wzór 10)

Asymetria napięcia

Duży wpływ na poprawną pracę silników oraz innych symetrycznych odbiorników trójfazowych ma asymetria układu zasilającego. Miarą asymetrii w układach zasilających jest współczynnik asymetrii będący ilorazem składowej zgodnej i przeciwnej. Składowa przeciwna powoduje powstawanie w silnikach przeciwnie skierowanego momentu zmniejszającego moment użyteczny.Z uwagi na to, że impedancja silników dla składowej przeciwnej jest znacznie mniejsza w stosunku do składowej zgodnej, to nawet niewielka wartość składowej przeciwnej wywołuje znaczny wzrost prądu składowej przeciwnej, co prowadzi do zmniejszenia momentu użytecznego silnika i w konsekwencji do zmniejszenia wydatku napędzanych pomp oraz wentylatorów. Miarą asymetrii jest współczynnik asymetrii K, będący ilorazem składowej przeciwnej i/lub zerowej do składowej zgodnej napięcia lub prądu [5]:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor11

Wzór 11

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12

Wzór 12

gdzie:

K2U – współczynnik asymetrii składowej przeciwnej napięcia,

K0U – współczynnik asymetrii składowej zerowej napięcia,

K2I – współczynnik asymetrii składowej prądu,

K0I – współczynnik asymetrii składowej zerowej prądu,

U1 – wartość składowej zgodnej napięcia,

U0 – wartość składowej zerowej napięcia,

I1 – wartość składowej zgodnej prądu,

I0 – wartość składowej zerowej prądu.

Prądy składowej przeciwnej wywołują strumień wirujący w kierunku przeciwnym do strumienia wywołanego prądem składowej zgodnej, co skutkuje pojawieniem się momentów hamujących, przez co silnik nie może wytworzyć pełnego momentu obrotowego. Zmniejszenie momentu silnika powoduje zmniejszenie wydajności pomp i wentylatorów napędzanych przez silnik zasilany napięciem asymetrycznym.

Główną przyczyną asymetrii jest zasilanie odbiorników jednofazowych, które w różny sposób obciążają poszczególne fazy sieci zasilającej. W przypadku stosowania napędów regulowanych silne zakłócenia pojawiają się przy zapadach napięcia. Zapady napięcia powodują odstawienie tych napędów na skutek działania automatyki, co skutkuje pozbawieniem urządzeń wspomagających ewakuację ich funkcji.

Harmoniczne, interharmoniczne i subharmoniczneoraz ich wpływ na pracę urządzeń oraz instalacji

Harmoniczne

Często spotykane w praktyce prądy zmienne nie mają przebiegu dokładnie sinusoidalnego i w większym lub w mniejszym stopniu odbiegają od niego. Przyczyny tego zjawiska mogą tkwić zarówno w źródłach prądu, jak i w odbiornikach. W idealnym bezzakłóceniowym systemie zasilania przebieg prądu oraz napięcia zasilającego posiada charakter sinusoidalny. W przypadku, gdy w systemie zasilania występują odbiorniki nieliniowe, przebiegi czasowe prądu i napięcia zostają odkształcone od sinusoidy. Najprostszym przykładem może być prostownik pełnookresowy z kondensatorem, który przedstawia rysunek 9.

W praktyce każde urządzenie elektroniczne, energoelektroniczne lub energooszczędna oprawa oświetleniowa powoduje przepływ prądu o kształcie znacznie odbiegającym od sinusoidy. Powszechność stosowania tych urządzeń powoduje, że odbiorniki liniowe zostają powoli wypierane z eksploatacji, przez co problem przebiegów odkształconych stał się zjawiskiem powszechnym.

Zgodnie z teorią Fouriera, każdy okresowy przebieg niesinusoidalny można przedstawić w postaci sumy składowej stałej i szeregu składowych sinusoidalnych o różnych częstotliwościach będących całkowitą krotnością częstotliwości wielkości okresowej. Przykładowy przebieg odkształcony zawierający 1. oraz 3. harmoniczną przedstawia rysunek 10.

Składowe prądu zasilającego odbiorniki nieliniowe – I(n) wywołują na impedancji zastępczej sieci zasilającej Zs(n) spadek napięcia ΔU(n)=Zs(n)·I(n). Powoduje on odkształcenie napięcia w punkcie wspólnego przyłączenia (PWP) (rys. 11.).

Najpełniejszą informację dostarcza zbiór określający rzędy amplitudy (wartości skuteczne) i fazy poszczególnych harmonicznych. W dokumentach normalizacyjnych przyjmowane są następujące określenia wartość zniekształceń:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12a

współczynnik udziału n-harmonicznej napięcia

gdzie:
U1 – harmoniczna podstawowa napięcia,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor12b

współczynnik udziału n-harmonicznej prądu

gdzie:
I1 – harmoniczna podstawowa prądu,

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor13

całkowity współczynnik odkształcenia napięcia THDU (wzór 13)

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor14

całkowity współczynnik odkształcenia prądu THDI (wzór 14)

Moc okresowych prądów niesinusoidalnych można wyrazić następującymi zależnościami:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor15

Wzór 15

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor16

Wzór 16

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor17

Wzór 17

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor18

Wzór 18

gdzie:

Ik – wartość skuteczna prądu k-tej harmonicznej,

Uk – wartość skuteczna napięcia k-tej harmonicznej,

Pk – moc czynna k-tej harmonicznej,

Qk – moc bierna k-tej harmonicznej.

Ponadto zachodzi równość:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor19

Wzór 19

co oznacza, że oprócz mocy czynnej i biernej pojawia się moc deformacji D. Powoduje to, że całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki nieliniowe jest większa niż przy zasilaniu odbiorników liniowych o takiej samej mocy, co skutkuje zwiększonym poborem prądu. Przykładowe przebiegi prądów odkształconych przedstawia rysunek 12.

W liniowych układach zasilania, zasilających nieliniowe odbiorniki, może dojść do rezonansu na częstotliwości określonej harmonicznej, jeżeli zostanie spełniony następujący warunek:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor20

Wzór 20

gdzie:

L – indukcyjność obwodu rezonansowego, w [H],

C – pojemność obwodu rezonansowego, w [C],

k – numer harmonicznej, przy której zachodzi rezonans,

ω=2·π·f – pulsacja,

f – częstotliwość pierwszej harmonicznej (dla sieci elektroenergetycznej f=50 Hz).

W przypadku rezonansu zachodzącego na częstotliwości k-tej harmonicznej, prąd płynący ze źródła jest ograniczony tylko rezystancją obwodu:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor21

Wzór 21

gdzie:

U – wartość skuteczna napięcia odkształconego, w [V],

R – rezystancja obwodu rezonansowego, w [Ω].

Jego wartość może uzyskiwać znaczne wartości na skutek działania wzmacniającego obwodu rezonansowego. Sytuacja taka powoduje silne zagrożenie dla instalacji, w przypadku nieprawidłowo dobranych przekrojów przewodów lub niekontrolowane działanie zabezpieczeń, co będzie skutkowało pozbawieniem zasilanych urządzeń swojej funkcji. Jako przykład można podać rezonans, jaki powstawał na jednej ze stacji pomp, gdzie dochodziło do rezonansu na 41. harmonicznej i do czasu ustalenia przyczyny następowało częste zadziałanie zabezpieczeń.

Wyższe harmoniczne wytwarzane przez odbiorniki nieliniowe są wprowadzane do instalacji odbiorczej, która do starcza je do odbiorników trójfazowych połączonych w trójkąt.

W odbiornikach tych trzecia harmoniczna krąży wzdłuż uzwojeń (rys. 13.) i powoduje pojawianie się dodatkowych strat, które skutkują zmniejszeniem momentu silników napędzających pompy pożarowe oraz wentylatory pożarowe. Wpływ momentu wytwarzanego przez harmoniczne na charakterystykę mechaniczną silnika przedstawia rysunek 14.

Interharmoniczne i subharmoniczne

A. Interharmoniczne to prądy lub napięcia, których częstotliwość jest niecałkowitą wielokrotnością podstawowej częstotliwości zasilania:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor22

Wzór 22

gdzie:

f – częstotliwość interharmonicznej,

f1 – częstotliwość harmonicznej podstawowej,

n – liczba całkowita większa od zera.

A. Subharmoniczne są szczególnym przypadkiem interharmonicznych. Ich częstotliwość jest mniejsza od częstotliwości podstawowej:

ei 1 2 2011 wplyw jakosci wzor23

Wzór 23

Interharmoniczne mogą pojawić się jako częstotliwość dyskretna lub jako szerokopasmowe spektrum.

Źródłami powstawania interharmonicznych są szybkie zmiany prądu w urządzeniach i instalacjach, które mogą być także źródłem wahań napięcia. Zaburzenia te są generowane w stanach nieustalonych przez odbiorniki pracujące w sposób ciągły lub krótkotrwale, lub wskutek amplitudowej modulacji prądów lub napięć. Źródłem interharmonicznych są również procesy asynchronicznego łączenia elementów półprzewodnikowych w przekształtnikach statycznych. Główne źródła generacji interharmonicznych:

 • urządzenia łukowe,
 • napędy elektryczne o zmiennym obciążeniu,
 • przekształtniki statyczne, w tym w szczególności bezpośrednie i pośrednie statyczne przemienniki częstotliwości,
 • oscylacje powstające w procesach łączeniowych kondensatorów i transformatorów.

Główną przyczyną powstawania interharmonicznych w pracujących silnikach są żłobki w magnetowodzie stojana i wirnika. Zauważa się ich wzrost interharmonicznych przy nasyceniu obwodu magnetycznego. Źródłem interharmonicznych generowanych przez silniki może być także naturalna asymetria obwodu magnetyczne silnika. Natomiast szybkie zmiany obciążenia silnika mogą powodować generowanie subharmoniczych. Do skutków obecności interharmonicznych można zaliczyć:

 • efekt cieplny,
 • oscylacje niskoczęstotliwościowe w systemach mechanicznych,
 • zaburzenia pracy lamp fluoroscencyjnych i sprzętu elektronicznego,
 • interferencje z sygnałami sterowania i zabezpieczeń, występującymi w liniach zasilających,
 • przeciążenia pasywnych filtrów wyższych harmonicznych,
 • interferencje telekomunikacyjne,
 • zakłócenia akustyczne,
 • nasycenia przekładników w prądowych,
 • zmiany wartości skutecznej napięcia,
 • migotanie światła.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Szkolenia dla instalatorów - sprawdź tematy »

Szkolenia dla instalatorów - sprawdź tematy » Szkolenia dla instalatorów - sprawdź tematy »

Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców » Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami » Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii »

Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii » Zarządzanie energią i automatyką w nowym modelu świata energii »

Zarządzaj okablowaniem, organizuj je i zabepieczaj »

Zarządzaj okablowaniem, organizuj je i zabepieczaj » Zarządzaj okablowaniem, organizuj je i zabepieczaj »

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji? Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie?

Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie? Jakie są rodzaje enkoderów i ich zastosowanie?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Liczniki energii - jaki wybrać?

Liczniki energii - jaki wybrać? Liczniki energii - jaki wybrać?

Ile możesz zaoszczędzić na OZE »

Ile możesz zaoszczędzić na OZE » Ile możesz zaoszczędzić na OZE »

Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej?

Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej? Gdzie zaopatrzyć się w podzespoły do energoelektroniki i automatyki przemysłowej?

Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne»

Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne» Zabezpiecz swoje urządzenia - rozwiązania ograniczające przepięcia elektryczne»

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych? Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca?

Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca? Pompa ciepła – wady i zalety – czy pompa ciepła się opłaca?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej? Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Przekaźniki PCB dla elektroniki

Przekaźniki PCB dla elektroniki Przekaźniki PCB dla elektroniki

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt? Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym » Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P » SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje » Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać? Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Najnowsze produkty i technologie

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager? Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące...

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące niezawodność i wysoką wytrzymałość z ponadczasową elegancją. Dodatkowo Hager, jako jedyna firma posiada w ofercie puszki z systemem szalunkowym! Jest on wykonany z bezhalogenowego tworzywa sztucznego. Umożliwia niezwykle szybki i precyzyjny montaż w wylewkach betonowych.

AS ENERGY Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę...

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę ma nagroda Top Brand PV międzynarodowego instytutu badawczego EUPD Research, której wyniki poprzedzone są kompleksowymi badaniami wśród instalatorów fotowoltaiki na światowych rynkach.

Ekspert radzi: UPS w przemyśle

Ekspert radzi: UPS w przemyśle Ekspert radzi: UPS w przemyśle

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych środków technicznych. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS umożliwia dostarczenie energii...

ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o. RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych...

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych powoduje pojawianie się wyższych harmonicznych, które negatywnie oddziałują na sieci, instalacje oraz urządzenia elektryczne.

COMEX S.A. Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806 Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu...

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu jest stworzenie możliwości monitorowania stanu pracy systemu, jednak coraz częściej pojawiają się potrzeby związane z możliwościami automatycznego wyłączenia lub włączenia komputerów/serwerów.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

eon.pl Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian? Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali...

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali się, czy montaż instalacji nadal będzie się opłacać. Okazuje się jednak, że większość obaw była bezpodstawna, a fotowoltaika pozostaje nadal jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań z zakresu OZE. Co trzeba wiedzieć o fotowoltaice po 1 kwietnia 2022 roku? Sprawdźmy.

BuyPV.eu BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

unidex.pl Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada...

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada działania wymiennik ciepła jest stosunkowo prosta. We współczesnych, zaawansowanych technologicznie aplikacjach przemysłowych stosuje się wymienniki ciepła o zróżnicowanej konstrukcji, a sama budowa wymiennika ciepła jest uzależniona głównie od sposobu przepływu ciepła.

Adus Sp. z o.o. Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu...

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu i rodzaju podłoża. Zupełnie innym zagadnieniem, które bardzo mocno wpływa na dobór rodzaju obudowy puszek jest ich sposób i miejsce użytkowania.

Grenton Sp. z o.o. news Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

GoodWe Europe GmbH Intersolar Europe 2022

Intersolar Europe 2022 Intersolar Europe 2022

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart...

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart Home”. Szereg nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i niezależności energetycznej, zostanie zaprezentowanych na targach Intersolar w Monachium w dniach 11-13 maja 2022 r. w hali B4, stoisko 210.

Bruk-Bet PV news Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów...

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów indywidualnych – między innymi te tematy zostaną poruszone podczas Sympozjum „Razem dla OZE”, które odbędzie się w dniach 18 i 19 maja w Uniejowie (centralna Polska).

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

OleOle.pl Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

ELUS Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED! Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą...

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą drogą ekspresową, w miejscach nieoświetlonych widoczność jest znikoma. Co by było, gdyby w ogóle drogi były pozbawione sztucznego światła? Dlatego dobrze, że są lampy uliczne, a jeszcze lepiej, gdy są to nowoczesne, trwałe i mocne lampy uliczne LED.

BRADY Polska Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211 Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala...

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala na tworzenie nawet skomplikowanych etykiet, które można projektować, drukować i przeglądać z telefonu. Poznaj drukarkę Brady M211!

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak - właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka? Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych...

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych typów pól, w różnych konfiguracjach, które pozwalają stworzyć ponad 1000 wariantów projektowych.

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

Grenton Sp. z o.o. Grenton - twój dom przyszłości już dziś

Grenton - twój dom przyszłości już dziś Grenton - twój dom przyszłości już dziś

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się...

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się domem przyszłości już dzisiaj? Wykorzystaj Grenton Smart Home – innowacyjny system pozwalający na sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w domu. Dzięki wykorzystaniu tego co najlepsze w systemach przewodowych i bezprzewodowych, możemy zainstalować go zarówno w wykończonych, jak i dopiero...

archon.pl Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt? Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb...

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb domowników, do uwarunkowań działki oraz przepisów lokalnego prawa, a także mieścił się w przeznaczonym na inwestycję budżecie. Pracownia ARCHON+ proponuje różnorodne gotowe projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, piętrowe, wśród których dostępne są interesujące projekty...

AS ENERGY Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację?...

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację? Stracimy opusty? Nie, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie.

Redakcja Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home

Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home

Smart Home staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku. Wiele osób decyduje się na nabycie takich rozwiązań chcąc zmniejszyć zużycie prądu przy jednoczesnym zwiększeniu swojego komfortu życia....

Smart Home staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku. Wiele osób decyduje się na nabycie takich rozwiązań chcąc zmniejszyć zużycie prądu przy jednoczesnym zwiększeniu swojego komfortu życia. Jakie firmy oferują nam takie rozwiązania?

BRADY Polska Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

SR Tech Miernik promieniowania 5G

Miernik promieniowania 5G Miernik promieniowania 5G

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy...

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy istnieje sprawdzony miernik promieniowania 5G? Na te pytania postaramy się tu odpowiedzieć.

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a...

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPSów niesie za sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. Kompatybilność funkcjonalna, elektryczna i mechaniczna całego systemu jest podstawą do tego, aby urządzenia działały...

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego,...

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego, może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.