elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Zagrożenia i sposoby ograniczenia zakłóceń od linii kablowych WN

Rys. 1. Schematyczna możliwość indukowania zakłóceń (Ui) w metalowym przewodzie znajdującym się w pobliżu linii kablowej WN podczas 1-fazowego zwarcia
Rys. A. Rynkowski

Rys. 1. Schematyczna możliwość indukowania zakłóceń (Ui) w metalowym przewodzie znajdującym się w pobliżu linii kablowej WN podczas 1-fazowego zwarcia


Rys. A. Rynkowski

Linie elektroenergetyczne WN charakteryzują się nie tylko przesyłem dużych mocy, ale również tym, że wytwarzają wokół siebie pole elektromagnetyczne. Zarówno obecność pola elektromagnetycznego, jak i zmiany stanów pracy linii mogą wywołać niepożądane skutki oddziaływania zwane zakłóceniami elektromagnetycznymi. Ważnym aspektem oddziaływania pola elektromagnetycznego jest możliwość szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i organizmy żywe.

Zobacz także

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

Streszczenie

Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz ograniczenie do minimum czasu przełączenia zasilania linii w stanach awaryjnych jest obecnie podstawowym wymaganiem stawianym współczesnym systemom dystrybucji energii elektrycznej. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego wymaga zastosowania nowoczesnych układów i procedur sekwencji przełączeń źródeł energii. W prezentowanym artykule przedstawiono rozwiązanie rozproszonej automatyki SZR i SP zaimplementowane w inteligentnym sterowniku polowym ­MUPASZ 710 plus. Prezentowane rozwiązanie przeznaczone jest do systemów dystrybucji energii średniego napięcia zwłaszcza w systemach sieci Smart Grid.

Zagadnienia zakłóceń oraz oddziaływania pola magnetycznego kabli elektroenergetycznych WN mają coraz większe znaczenie. Linie kablowe wysokiego napięcia stanowią bowiem coraz większą część elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a ponadto trasy tych linii prowadzone są często równolegle do innych linii elektrycznych, telefonicznych czy też ciągów gazowych lub cieplnych. Prowadzone są też pod lub w pobliżu budynków, obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Wobec czego możliwość ich oddziaływania na systemy informatyczne i sygnalizacyjne ulega znacznemu zwiększeniu.

W artykule podano zależności, na podstawie których można ocenić wartość napięć zakłóceniowych oraz podano sposoby ograniczenia tych wartości poprzez wpływ na budowę kabla WN, budowę linii kablowej, konfigurację ułożenia i uziemienia kabli w linii oraz możliwości zastosowania przewodów kompensujących i dodatkowych ekranów przeciwzakłóceniowych [1, 2, 3, 4, 5]. Podano również kilka przykładów obliczeń (wykresów) z praktyki projektowej i rzeczoznawstwa budowlanego autora [6].

Zależności podstawowe

Jak wspomniano, obecność pola elektromagnetycznego i zmiany stanów pracy linii mogą wywołać niepożądane skutki oddziaływania, zwane zakłóceniami elektromagnetycznymi. W przypadku kabli elektroenergetycznych WN pracujących w sieciach 3-fazowych brane są pod uwagę dwie możliwości generowania zakłóceń, tj. na drodze sprzężenia magnetycznego i galwanicznego. Generowanie zakłóceń polega odpowiednio na:

  1. indukowaniu napięć i prądów w metalowych elementach i przewodach znajdujących się w pobliżu linii WN, np. w kablach sygnalizacyjnych, liniach telefonicznych, informatycznych, w ciągach gazowych, cieplnych,
  2. podwyższeniu potencjału uziemienia linii, do którego jednocześnie podłączone są inne metalowe elementy urządzeń lub przewody innych systemów przesyłu danych czy energii.

Sprzężenie magnetyczne

W przypadku kabli elektroenergetycznych sprzężenie to ma duże znaczenie praktyczne i techniczne. Występuje zarówno w warunkach pracy ustalonej, jak i awaryjnej. Biorąc pod uwagę kabel WN jako źródło zakłóceń, to wartość indukowanego napięcia, np. w ułożonym w pobliżu linii kablowej WN przewodzie metalowym czy też kablu telefonicznym o długości lpi (rys. 1.), może być określona według wzoru [1]:

wzor 1 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 1

gdzie:

I – wartość prądu płynącego w żyle roboczej kabla WN (obciążenia lub zwarciowy),

lpi – długość odcinka przewodu ułożonego wzdłuż kabla WN, w którym indukowane jest napięcie Ui,

M – jednostkowa indukcyjność wzajemna między kablem WN a przewodem o długości lpi,

f – częstotliwość sieci linii kablowej WN,

r – współczynnik redukcyjny.

Wartość indukowanego napięcia w stanie ustalonym, przy założeniu równoległego ułożenia przewodu, w którym jest indukowane napięcie Ui, zależy przede wszystkim od wartości prądu płynącego w żyle roboczej oraz od indukcyjności wzajemnej uwzględniającej rezystywność gruntu, w którym ułożony jest kabel i przewód. Natomiast w przypadku zwarcia doziemnego trzeba wziąć pod uwagę fakt, że niecały prąd zwarciowy decyduje o wartości napięcia indukowanego, ale tylko jego część płynąca przez ziemię. Ten czynnik, jak i wiele innych, jest uwzględniony w r, tj. współczynniku redukcyjnym, który zostanie omówiony w osobnym punkcie.

Należy zauważyć również, że wartości prądu (natężeń pola magnetycznego) mogą zmieniać się w zależności od warunków eksploatacji linii, tj. wartości prądów w pracy długotrwałej i stanach awaryjnych. Przykładem oddziaływania magnetycznego może być analiza przypadku, gdy w pobliżu linii kablowej 110 kV (ułożonej w ziemi na głębokości 1 m, w układzie płaskim), w odległości 40 cm znajduje się metalowa izolowana rura o długości 5 km (ciepłociąg) [2]. Wykonane badania wykazały, że wartość indukowanego napięcia jest wprost proporcjonalna do parametrów ujętych we wzorze, określających wartość napięcia zakłócającego Ui, tj. wartości prądu, długości zbliżenia, indukcyjności wzajemnej (odległości, rezystywności gruntu). Jak można było się spodziewać, zauważono, że wartość indukowanego napięcia względem ziemi zależy nie tylko od wartości prądu obciążenia linii czy też prądu zwarcia, ale również od warunków uziemienia rury (rys. 2.).

Najmniej korzystna sytuacja występuje w przypadku uziemienia rury w jednym końcu. Wówczas wartość napięcia indukowana na pozostałym, wolnym końcu rury osiąga wartość 50 V przy obciążeniu linii kablowej 110 kV prądem 300 A oraz 7,5 kV przy przepływie prądu zwarcia o wartości 10 kA. Wartości te są dokładnie dwa razy większe aniżeli w przypadku, gdy rura byłaby nieuziemiona. Uziemienie rury na obu końcach prowadzi do przepływu prądów wyrównawczych i generuje dodatkowe straty cieplne i indukcyjne.

Długość zbliżenia ciepłociągu była bardzo długa, bo 5 km, jednak wykazano, że w przypadku pracy długotrwałej linii i obciążenia jej prądem dopuszczalnym, indukowane napięcie miało małe wartości i z tego tytułu zagrożenie ze strony linii kablowej WN jest niewielkie. Natomiast krótkotrwałe 1-fazowe zwarcie (tz £ 0.3 s) o wartości kilkunastu kA indukuje znacznie większe napięcia, ale występuje niezwykle rzadko (< 0.01 uszkodzeń/km/rok).

Sprzężenie galwaniczne

Wartość napięcia zakłócenia Uri wywołanego sprzężeniem galwanicznym określona jest według poniższego wzoru i występuje w przypadku przepływu prądu doziemnego przez impedancję uziemienia Zr (rys. 3.):

wzor 12 rynkowski elektro 05 2014 1

Wzór 2

gdzie:

Ir – wartość prądu przepływającego przez impedancję uziemienia Zr,

Zr – impedancja uziemienia,

r – współczynnik redukcyjny.

Zakładając prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie systemu uziemienia o impedancji Zr to groźne zakłócenie ogranicza się do przypadku krótkotrwałego zwarcia 1f występującego w niedużej odległości od wejścia kabla do stacji transformatorowej, a ewentualne zmniejszenie napięcia Uri ogranicza się do wpływu parametrów obiektu podłączonego do tego uziemienia (kabla sygnalizacyjnego czy telefonicznego, tzn. decyduje współczynnik redukcyjny obiektu zakłóceń, a nie linii kablowej).

Wartości napięć zakłóceniowych indukowanych w kablach telefonicznych na drodze sprzężenia galwanicznego osiągają wartości do 180 V/kA w zależności od rezystancji gruntu i miejsca wystąpienia zwarcia. Na przykład w przypadku rezystancji uziemienia ri = 0,2 Ω i przebiegu linii telefonicznej o długości 2 km w odległości 0,72 m od linii 110 kV oraz zwarciu bezpośrednio przy głowicy kabla WN, wartość napięcia indukowanego na 1 kA wynosi 150 V dla rezystancji gruntu 100 Ωm, a 90 V dla r = 10 Ωm. Wartości napięć w odległości 1 km wynoszą odpowiednio 10 V i 28 V.

Poprzez porównanie wzorów dotyczących napięć zakłóceniowych, generowanych przez linie kablowe WN, można zauważyć, że indukowane napięcie wywołane sprzężeniem galwanicznym ma znacznie mniejszą wartość aniżeli wartość napięcia powstałego na skutek sprzężenia magnetycznego związanego ze zwarciem doziemnym w tym miejscu. Jest to tym bardziej widoczne, że w prawidłowo wykonanym systemie uziemienia wartość rezystancji uziemienia jest mniejsza równa 0,2 Ω, a wartość prądu Ir mniejsza w porównaniu do prądu I we wzorze (1).

Wobec powyższego zagadnienia sprzężenia galwanicznego z praktycznego punktu widzenia i zagrożenia ze strony kabli WN mogą być pomijalne. Ewentualne zakłócenie może zostać pomniejszone wpływem dodatkowego współczynnika redukcyjnego rit, który uwzględnia np. wpływ obecności ekranu metalicznego na kablu sygnalizacyjnym czy telefonicznym.

Współczynnik redukcyjny r

Analiza dotycząca generowania zakłóceń w liniach kablowych wn ograniczyła je, ze względów praktycznych, do zagadnień sprzężeń magnetycznych i wartości prądów zwarcia płynących przez impedancję uziemienia. Zagadnienia te wiążą się głównie z obecnością pola magnetycznego wokół pracującej linii kablowej, pola o określonych wartościach natężeń charakterystycznych dla danej linii. Wartości tych natężeń mogą zmieniać się w zależności od warunków eksploatacji linii, tj. wartości napięć i prądów w pracy długotrwałej i stanach awaryjnych.

Powstaje więc pytanie, jak możemy oszacować wartość napięcia indukowanego w obiektach metalowych znajdujących się w pobliżu linii kablowej WN i jakie zabiegi powinniśmy podjąć, aby zagrożenie z tytułu obecności linii zmniejszyć, np. zmniejszyć wartość natężenia pola magnetycznego występującego na powierzchni ziemi, w której jest zakopany kabel WN. Część tych decyzji możemy podjąć na etapie projektowania, a część poprzez zabiegi na określonym obszarze występowania nadmiernych zakłóceń.

Podstawowa jest tu możliwość zmian Ui czy Uri poprzez wprowadzenie współczynnika redukcyjnego r (wzory 1, 2) rozumianego jako iloczyn współczynników redukcyjnych zastosowanych i rozpatrywanych jednocześnie w danej linii w celu zmniejszenia generowanych napięć zakłóceniowych, jak również współczynników dotyczących obiektów zakłócanych. Wartość współczynnika r biorącego pod uwagę tylko kabel elektroenergetyczny jako źródło zakłóceń można sprowadzić do:

wzor 3 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 3

gdzie:

rk – współczynnik redukcyjny prądowy linii kablowej WN,

rk2, rk3 – współczynnik redukcyjny ekranów metalowych, zbrojenia kabli WN,

rlp – współczynnik redukcyjny uziemionego przewodu (bednarki) ułożonego wzdłuż linii,

rc1, rc2 – współczynnik redukcyjny dodatkowych przewodów kompensacyjnych,

rls – współczynnik redukcyjny długości sprzężenia, korekcyjny.

Rozpatrując zagadnienie tylko z punktu widzenia linii kablowej jako źródła zakłóceń musimy przede wszystkim przedyskutować rolę współczynnika rk rozumianego jako współczynnika redukcyjnego prądu I występującego we wzorze na Ui. Współczynnik redukcyjny rk występuje w przypadku zwarcia z ziemią i bierze pod uwagę fakt, że niecały prąd zwarciowy bierze udział w generowaniu zakłóceń. Część tego płynie z powrotem do transformatora nie przez ziemię, ale przez żyłę powrotną od miejsca zwarcia do transformatora. Prąd ten kompensuje część pola magnetycznego wywołanego przepływem prądu zwarcia w żyle roboczej uszkodzonej fazy, a więc zmniejsza wartość zakłóceń generowanych podczas zwarcia linii kablowej. Definiowany jest jako stosunek aktualnego napięcia zakłóceniowego do napięcia bez uwzględnienia efektu kompensującego prąd zwarciowy:

wzor 4 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 4

gdzie:

Ui – aktualna wartość napięcia zakłóceniowego w obiekcie zakłócanym,

Uio – wartość napięcia zakłóceniowego bez uwzględnienia efektu kompensacyjnego prąd zwarciowy.

Współczynnik rk przyjmuje wartości od 0 do 1 i może być określany na podstawie pomiaru prądów zwarciowych w żyle roboczej i powrotnej podczas zwarcia:

wzor 5 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 5

Jeżeli kabel elektroenergetyczny WN ma dodatkowe ekrany metaliczne, to w ekranach tych będą płynąć prądy, których działanie będzie też kompensować efekt zakłóceniowy. Uwzględnia się to poprzez wprowadzenie współczynnika rk2, rk3. Efekt kompensujący wykazują również uziemione przewody ułożone wzdłuż długości linii. Ich obecność uwzględnia się poprzez wprowadzenie współczynnika redukcyjnego rlp. Podobną funkcję pełnią specjalnie zainstalowane przewody kompensujące, których udział jest uwzględniany przez rc1, rc2. Czasami wprowadza się dodatkowy współczynnik redukcyjny zwany również korekcyjnym (rls). Współczynnik ten przyjmuje wartości zawsze mniejsze od 1 i bierze pod uwagę fakt, że jest mało prawdopodobne, aby prąd zwarciowy linii kablowej płynął wzdłuż całej długości zbliżenia przewodu, w którym indukowane są zakłócenia.

Współczynnik długości sprzężenia, korekcyjny nie jest brany pod uwagę np. w przypadku linii sygnalizacyjnych kolejowych. Pozostałe zabiegi polegające na dodatkowym ekranowaniu części linii kablowej oraz na prawidłowym ułożeniu kabli w linii kablowej względem siebie i innych systemów mogą być ocenione na podstawie pomiarów indukcji magnetycznej wokół linii lub np. nad powierzchnią ziemi, w której są ułożone linie kablowe.

Analiza możliwości ograniczenia zakłóceń generowanych przez linie kablowe WN

Podstawą do wyboru technicznych i praktycznie możliwych do wykonania sposobów ograniczenia wartości napięć zakłóceniowych w obiektach metalowych ułożonych wzdłuż linii kablowej WN jest szczegółowa analiza parametrów budowy kabla i linii kablowej. Istotne znaczenie ma analiza współczynnika redukcyjnego prądowego rk charakterystycznego dla kabli WN, a więc dla źródła zakłóceń. Współczynnik ten określony jako:

wzor 6 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 6

dla którego:

wzor 7 rynkowski elektro 05 2014

Wzór 7

Biorąc pod uwagę, że wartość prądów zależy od parametrów obwodów, w których prądy te płyną, współczynnik ten możemy określić jako:

gdzie:

Rzp i Rr – rezystancje odpowiednio żyły powrotnej i uziemienia,

Lzp i Lr – indukcyjności żyły powrotnej i systemu uziemienia.

Ze wzoru tego wynikają najważniejsze możliwości zmniejszenia współczynnika redukcyjnego rk, rk2, rk3.

Przy założeniu braku najmniejszego lub żadnego wpływu na zmianę impedancji systemu uziemienia do dyspozycji pozostaje nam możliwość wpływu na rezystancję żyły powrotnej kabla elektroenergetycznego. Zmniejszenie rezystancji możemy uzyskać poprzez wykonanie żyły powrotnej z materiału o mniejszej rezystywności lub/i powiększenie przekroju żyły powrotnej.

W technice kablowej do wykonania żył powrotnych wykorzystuje się miedź, aluminium i ołów oraz stal, w zależności od rodzaju kabla i jego izolacji. Żyły te mogą być wykonane w postaci obwoju z drutów, taśm i rur gładkich lub falowanych promieniowo albo spiralnie. Przekrój żył powrotnych przeważnie wzrasta wraz z przekrojem żyły roboczej i napięcia znamionowego kabla, chociaż w niektórych rozwiązaniach jest utrzymywany na tym samym poziomie przez kilka przekrojów żyły roboczej (np. kable XLPE ). W wykonaniach specjalnych mamy więc możliwość wyboru materiału, przekroju i budowy żyły powrotnej, a tym samym wpływ na wartość napięć zakłóceniowych generowanych przez linie kablowe WN. W wykonaniach standardowych, typowych dla rodzaju kabli WN, otrzymujemy różne wartości współczynnika redukcyjnego [2]. Współczynniki rk mogą mieć wartości w granicach >0,05 do 0,98. Najmniejsze wartości rk (0,05) otrzymujemy dla kabli gazowych w liniach kablowych typu GIL. Żyły robocze tych kabli są otoczone stalową rurą o znacznej średnicy (0,5–1 m). Przykładowo, dla kabli o porównywalnych wymiarach (średnica ok. 25 cm) wartości te wynoszą dla kabli olejowych odpowiednio, z ekranem ołowianym rk = 0,4, z ekranem aluminiowym w postaci rury falowanej rk = 0,25, a dla kabli XLPE z ekranem w postaci obwoju z drutów miedzianych rk = 0,16.

Kable elektroenergetyczne mogą dodatkowo być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznym pancerzem wykonanym w postaci obwoju z ze stalowych drutów lub cienkich blach. Dla opancerzenia stalowego wartość współczynnika redukcyjnego rk2 zmienia się w zależności od wartości prądu zwarcia. Duże wartości prądów mogą wywołać bowiem zmniejszenie indukcyjności wraz ze zmianą stopnia nasycenia magnetycznego stalowych blach. Wartości tego współczynnika mogą zmieniać się w granicach 0,1 do 0,7. Stosuje się też rozwiązania w budowie kabli WN, w których opancerzenie wykonane jest z aluminium lub miedzi. Dla tych kabli współczynnik rk2 może wynosić od 0,2 do 0,8 w zależności od średnicy opancerzenia, budowy i przekroju.

Różnice w wartościach rk i rk2 są znaczne wobec tego przy analizie wartości napięć zakłóceniowych generowanych przez kable trzeba dokładnie zapoznać się z budową ekranu metalicznego, czyli żyły powrotnej kabla, a także opancerzenia. Innym sposobem ograniczenia wartości napięć zakłóceniowych jest instalowanie po obu stronach i ponad torem linii kablowej wysokiego napięcia metalowych przewodów uziemionych na obu końcach (rys. 5.) lub uziemionego przewodu między linią kablową a linią, np. telefoniczną. Nie bez znaczenia jest również uwzględnienie roli dodatkowego przewodu (bednarki) układanego wzdłuż linii kablowej, który też może odgrywać rolę przewodu kompensującego. Współczynnik redukcyjny jest wówczas zależny od materiału przewodu (Fe,Fe/Cu,Fe/Al) oraz jego przekroju. Wartość jest oceniana w granicach 0,6 do 0,98.

Duży wpływ na wartość generowanych napięć zakłóceniowych może mieć także sposób ułożenia linii kablowej WN. Podstawowym celem w tym przypadku jest zmniejszenie wartości indukcji magnetycznej nad linią kablową. Zmniejszenie to możemy osiągnąć poprzez zmniejszenie odległości między kablami, fazami linii lub zwiększenie głębokości ułożenia. Na rysunkach 7. i 8. pokazano wpływ konfiguracji ułożenia kabli w linii oraz zmian odległości między fazami, a także głębokości zakopania kabli na wartość indukcji magnetycznej na poziomie ziemi na linią kablową [3].

Można zauważyć, że mniejsze wartości indukcji uzyskujemy poprzez ułożenie kabli w trójkąt niż w układzie płaskim. Natomiast przy ułożeniu w układzie płaskim zmniejszenie wartości indukcji magnetycznej nad linią możemy uzyskać poprzez zmniejszanie odległości między kablami linii lub pogłębienie ułożenia kabli. Zmiana głębokości ułożenia o 1 m lub zmniejszenie odległości między fazami o 22 cm powoduje ok. 50% zmniejszenie indukcji B w stosunku do wartości wyjściowych. Jest to bardzo dużo.

Do innych zabiegów zmniejszających indukcję magnetyczną na linią kablową WN należy wzajemna konfiguracja faz linii kablowych w przypadku, gdy w systemie jest ich kilka. Zasada sprowadza się do przeciwsobnego fazowo ułożenia kabli zewnętrznych poszczególnych linii. Dla torów ułożonych na tym samym poziomie, dla układu płaskiego fazy poszczególnych linii powinny być ułożone wg zasady RST TSR RST..., dla układu trójkąta równobocznego, przy założeniu, że faza S jest nad fazami RT, sekwencja powinna być RST TSR RST TSR [4]. Na rysunku 9. pokazano optymalne ułożenie faz kabli linii dwutorowej ze względu na wartość indukcji magnetycznej nad poziomem ziemi. W przypadkach, gdy każda nieomal wartość pola magnetycznego generowana przez linię kablową jest zagrożeniem dla ułożonych nad nią lub w pobliżu systemów pomiarowych, sygnalizacyjnych czy informatycznych, wówczas problem sprowadza się do dodatkowego ekranowania tej linii. Do przebadanych metod należy pokrywanie torów linii kablowych stalowymi płytami lub układanie trójfazowych linii w stalowych rurach lub przepustach [5].

Na rysunkach 10. i 11. przedstawiono przykładowe rozkłady pola magnetycznego pod liniami napowietrznymi (rys. 10) i nad liniami kablowymi WN. Na rysunku 12. pokazano wyniki obliczeń indukowanej SEM w obwodach zakłócanych ( kable telekomunikacyjne) w funkcji długości zbliżenia, z uwzględnieniem miejsca krzyżowania się tras linii zakłócającej i zakłócanej oraz zastosowania środków ograniczających wartość indukowanych napięć do wartości dopuszczalnych [6]. Z praktyki projektowej i rzeczoznawstwa budowlanego autora wynika, że obliczenia te nie są proste, a szacunkowe obliczenia prowadzą często do mylnych wniosków. Należy więc zaznaczyć, że pełne obliczenia do celów projektowych obejmują szereg zagadnień związanych z analizą zagrożenia zakłóceniowego. Pod uwagę bierze się rozpływ prądów zwarciowych i prądów zwarcia oraz lokalne wartości z uwzględnieniem kierunku ich przepływu, profile odległościowe wzdłuż długości zbliżenia, konfigurację ułożenia i uziemienia linii, parametry elektryczne i geometryczne linii kablowych lub napowietrznych (lub linie kablowo napowietrzne), liczbę torów i ich wzajemne usytuowanie, itp. Na rysunkach 10–12 przedstawiono przykłady obliczeń prowadzące do określenia stopnia oddziaływania niebezpiecznego oraz napięcia przy sprzężeniach konduktancyjnych. Obliczenia te ważne są szczególnie w odniesieniu tras kabli układanych w pobliżu linii kolejowych, w pasie technicznym kolei.

Podsumowanie

Linie kablowe wysokiego napięcia stanowią coraz większą część elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Udział ten jest największy w sieciach o napięciu znamionowym do 110 kV. W Polsce w zakresie napięć 15–20 kV długość linii kablowych stanowi znaczącą część sieci i osiąga udział w granicach 40–95%. W ostatnim okresie wzrasta również systematycznie ilość linii kablowych o napięciu 110 kV. Dotyczy to szczególnie konglomeracji miejskich. Wobec powyższego i wobec rozwijającej się ery informatycznej coraz większą uwagę i wymagania stawia się liniom elektroenergetycznym WN, w tym kablowym. Coraz częściej dotyczy to generowania zakłóceń elektromagnetycznych, które mogą być zagrożeniem dla niezawodności systemów informatycznych i pomiarowych.

Literatura

  1. L. Heinhold, Kabel und Leitungen fur Starkstrom, Verlag Siemens AG Berlin&Munich,1987.
  2. W. Brandes, Plannungspramissen 110 kV- Kabelnetze, ETG Konf. Essen, 1993.
  3. J.C. Verite, Magnetic fields in HV cable systems, CIGRE,1996.
  4. A. Charoy, Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych, WNT, Warszawa 2000.
  5. G. Bucea, H. Kent, Shielding techniques to reduce magnetic fields associated with underground power cables, CIGRE 1998.
  6. A. Rynkowski, Projekty i ekspertyzy dotyczące oddziaływania zakłóceniowego linii kablowych i napowietrznych WN na infrastrukturę telekomunikacyjną oraz infrastrukturę teletechniczną i sygnalizacyjną. Materiały niepublikowane.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.