elektro.info

Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, w tym elektroenergetycznego, jest jednym z ważnych problemów stojących przed rządami państw, bez względu na obowiązujący w nich system gospodarczy. Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego jest określane w różny sposób. Jedna z definicji określa „bezpieczeństwo” jako stan braku zagrożenia, a dodatek „energetycznego” oznacza brak zagrożenia w dostawach energii wynikający z samowystarczalności. Samowystarczalność energetyczna rozumiana jest jako stosunek ilości energii pozyskiwanej w kraju do ilości energii zużywanej [1, 2].

Zobacz także

dr inż. Marek Jaworski Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

mgr inż. Andrzej Przytula Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

mgr inż. Karol Kuczyński Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

Streszczenie

W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.

 Abstract

Domestic distribution lines and power delivery security of customers

The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.

Pojęcie bezpieczeństwa energetycznego dotyczy dwóch podstawowych podmiotów:

 • odbiorcy (czy grupy odbiorców) jako pierwotnego podmiotu,
 • dostawcy (zbioru dostawców) jako wtórnego podmiotu.

Bezpieczeństwo energetyczne odbiorcy to określony stopień gwarancji możliwości korzystania z potrzebnych mu form energii w określonym czasie i w potrzebnej ilości oraz przy dostępnej dla niego cenie. Zapewnienie tego bezpieczeństwa stawia odpowiednie wymagania dostawcom.

Bezpieczeństwo dostaw energii to gotowość dostawców do pokrycia pełnego zapotrzebowania na energię po akceptowalnych społecznie cenach w stanach normalnych i ograniczonego zapotrzebowania energii w stanach awaryjnych.

Poziom bezpieczeństwa energetycznego zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

 • stopień dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia,
 • pochodzenie źródeł zaopatrzenia (krajowe bądź zagraniczne),
 • magazynowanie paliw na terenie kraju,
 • własność przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz systemu zaopatrzenia,
 • kondycja systemu zaopatrzenia (wielkość mocy przesyłowych, stan techniczny, niezawodność),
 • nadzór i regulacja systemu sprawowana przez państwo,
 • prognozowanie, planowanie oraz decyzje rozwojowe i inwestycyjne,
 • stabilność sytuacji wewnętrznej kraju i sytuacji międzynarodowej.

W kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego wyróżnia się następujące horyzonty czasowe:

 • krótkoterminowe (operacyjne);
 • sezonowe (taktyczne);
 • długoterminowe (strategiczne).

Zagwarantowanie bezpieczeństwa długoterminowego wymaga podejmowania strategicznych decyzji rozwojowych w energetyce. W przypadku elektroenergetyki decyzje dotyczyć będą rozwoju sektora wytwórczego, czyli elektrowni oraz sektora przesyłu energii sieciami o różnych poziomach napięć.

Problem bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju jest dostrzegany od wielu lat, o czym świadczą zapisy w głównych dokumentach prawnych dotyczących energetyki.

Jako pierwszy należy wymienić Ustawę Prawo energetyczne, w którym zawarte jest sformułowanie: „Bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”. Drugim dokumentem jest POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU, w którym zawarta jest bardziej precyzyjna definicja: „bezpieczeństwo dostaw paliw i energii jest to zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowalnych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych oraz poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw ropy naftowej, paliw ciekłych i gazowych”. W tym dokumencie przedstawiona jest strategia państwa w zakresie energetyki w perspektywie 20 lat.

Pewne dostawy energii elektrycznej do odbiorców o różnym zapotrzebowaniu wymagają, poza źródłami wytwórczymi, dobrze rozbudowanej sieci elektroenergetycznej pozwalającej na transport energii od wytwórców do odbiorców. Struktura polskiej sieci o różnych poziomach napięć stwarza niejednokrotnie problemy w dosłaniu energii do odbiorcy, szczególnie do drobnego odbiorcy rozproszonego (inaczej wiejskiego).

Z uwagi na powyższe w artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.

Infrastruktura krajowej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Aktualne dane o krajowej infrastrukturze sieciowej zawierają roczniki Agencji Rynku Energii Statystyka Elektroenergetyki Polskiej [3]. Wykorzystując dane zawarte w rocznikach z lat 2002÷2012 w tabeli 1. zestawiono w ujęciu historycznym długości linii średniego i niskiego napięcia krajowej sieci elektroenergetycznej, a w tabeli 2. – liczbę stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn i moc zainstalowanych w nich transformatorów.

Pełna charakterystyka infrastruktury sieci elektroenergetycznej winna obejmować stan sieci na terenach miejskich i wiejskich. Roczniki [3] nie zamieszczają danych szczegółowych rozróżniających sieci na terenach miejskich i wiejskich. Publikacje wyników prac studialnych [4, 5] pozwoliły autorom określić trendy zmian występujących w infrastrukturze sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenach miejskich i wiejskich. W tabeli 3. podano liczbę stacji transformatorowo­‑rozdzielczych SN/nn oraz moce zainstalowanych w nich transformatorów w rozbiciu na sieci miejskie i wiejskie, natomiast w tabelach 4. i 5. zestawiono długości linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia z rozróżnieniem sposobu ich wykonania – napowietrzne i kablowe – również w rozbiciu na sieci miejskie i wiejskie. Z uwagi na fakt, że dysponowano ograniczoną bazą danych statystycznych, w tabelach 3–5 zamieszczono dane tylko dla lat 2002–2005 oraz 2007 roku, obliczając jednocześnie średnioroczne wskaźniki zmian poszczególnych elementów sieci w analizowanym okresie czasu, tzn. dla lat 2002–2007. Dla umożliwienia stosownego wnioskowania, w tabelach 1. i 2. podano także obliczone wartości średniorocznych wskaźników zmian poszczególnych elementów sieci odpowiednio dla przedziałów lat 2002–2012, 2002–2007 oraz 2007–2012.

Analizując zestawione w tabelach 1–5 wartości można sformułować następujące wnioski dotyczące rocznych wskaźników zmian ilościowych poszczególnych elementów sieci:

 • przyrosty liczby stacji transformatorowych SN/nn w ostatnich pięciu latach (od 2007  r.) są niższe niż dla okresu lat 2002–2007;
 • przyrost mocy instalowanych transformatorów SN/nn utrzymuje się praktycznie na stałym poziomie z zauważalną przewagą wzrostu mocy jednostek na terenach wiejskich – dla lat 2002÷2007 wskaźnik ten przekroczył wartość 2%;
 • przyrosty długości linii napowietrznych średniego napięcia są procentowo bardzo małe;
 • dla linii napowietrznych niskiego napięcia na obszarze miast zauważalna jest nawet tendencja malejąca;
 • procentowe przyrosty długości linii kablowych we wszystkich analizowanych przypadkach są większe niż linii napowietrznych; szczególnie przyrosty długości linii kablowych na terenach wiejskich są znacznie wyższe niż na obszarach miast (należy mieć jednak na uwadze fakt, że ich bezwzględne długości są znacznie niższe).

Udział liczby stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn na terenach wiejskich był w 2007 roku (tab. 3.) na poziomie 67,7% ogólnej liczby stacji SN/nn, przy znacznie niższym udziale zainstalowanych mocy znamionowych transformatorów – 40,3% i trzykrotnie mniejszej średniej mocy transformatora – 104 kVA w sieci wiejskiej w porównaniu do 323 kVA w sieci miejskiej. W tabeli 6. zestawiono średnie długości linii SN i nn przypadające na jedną stację SN/nn. Z porównania podanych wartości wynika, że występuje ustabilizowanie się średnich długości linii w latach 2002–2007, a jedynie w stosunku do roku 1995 [6] nastąpiły pewne zmiany – zmalała średnia długość linii SN i nn przypadająca na jedną stację na terenach wiejskich i wzrosła średnia długość linii nn przypadająca na jedną stację na obszarach miejskich.

Niezawodność elementów sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia

Przez wiele lat trudno było realnie ocenić zawodność układów zasilania energią elektryczną z uwagi na brak wiarygodnych danych statystycznych. Wykorzystywano głównie dane literaturowe, które były efektem badań prowadzonych w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia i można stwierdzić, że w chwili obecnej są one mało aktualne. Ostatnio coraz większą uwagę zwraca się na zagadnienie ciągłości zasilania odbiorców energią elektryczną, stanowiącej jeden z elementów bezpieczeństwa energetycznego. Odzwierciedleniem tego stwierdzenia jest m.in. rozszerzenie (od roku 2002) zakresu danych opracowywanych w przedsiębiorstwach energetycznych i zestawianych w arkuszach statystycznych G-10.5 o wartości wskaźników charakteryzujących awaryjność elementów sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz zamieszczenie w rocznikach Statystyki Elektroenergetyki Polskiej [3] średnich wartości tych wskaźników dla polskich sieci elektroenergetycznych.

Dla przeprowadzenia kompleksowej analizy awaryjności sieci (łącznie z kosztami strat wynikającymi z niedostarczonej energii elektrycznej) wprowadzono pojęcie współczynnika awaryjności q – nazywanego również w literaturze [7, 8] współczynnikiem zawodności lub współczynnikiem niezdatności – który uwzględnia nie tylko liczbę awarii elementów sieci zaliczanych do danej grupy (linie, transformatory), ale również czas przerwy w dostawach energii elektrycznej, który obejmuje czas trwania awarii i czas jej usunięcia. Dla odbiorcy niezmiernie ważną sprawa jest bowiem czas, w którym nie może korzystać z energii elektrycznej, i straty, jakie ponosi w wyniku przerw w zasilaniu.

Uwzględniana w analizach ekonomicznych ilość energii elektrycznej niedostarczonej w danym roku w wyniku awarii obiektu sieciowego wyznaczana jest z wykorzystaniem współczynnika awaryjności danego elementu lub układu sieci elektroenergetycznej. Współczynnik awaryjności wynika z przeciętnej liczby awarii danego elementu lub układu sieciowego w ciągu roku oraz średniego czasu trwania awarii, a te dane podawane są obecnie w rocznikach Statystyki Elektroenergetyki Polskiej [3]. Dla oceny obecnego stanu sieci elektroenergetycznej w zakresie awaryjności, w tabeli 7. zestawiono wartości współczynników awaryjności q spotykane w literaturze [7, 8] i wartości obliczone na podstawie danych z [3] dla lat 2002–2012.

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowana poprawa niezawodności pracy wystąpiła dla dwóch elementów sieciowych: dla transformatorów SN/nn, dla których współczynnik awaryjności zmalał praktycznie o dwa rzędy wartości i dla linii kablowych średniego napięcia, dla których współczynnik awaryjności zmalał praktycznie o rząd wartości. Uzasadnieniem tego faktu jest zdecydowanie wyższa jakość stosowanych elementów sieci (transformatory hermetyczne bezobsługowe i kable o izolacji z polietylenu sieciowanego) oraz znacznie krótszy czas likwidacji uszkodzenia. Nieznaczną poprawę niezawodności pracy zauważa się również w przypadku linii kablowych niskiego napięcia. Natomiast niepokojącą sprawą jest wzrost średnich wartości współczynnika awaryjności linii napowietrznych – tak średniego, a w szczególności niskiego napięcia – w porównaniu do danych literaturowych sprzed wielu lat. Wskazywać to może na zły stan techniczny tych elementów, co skutkować będzie z reguły większą od normatywnej liczbą uszkodzeń, a jednocześnie pociągać będzie za sobą również zwiększone straty u odbiorców w wyniku przerw w zasilaniu. Pewien wpływ na te wyniki – w szczególności dla linii SN – mają również bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w ostatnich latach.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wartości współczynników awaryjności q dla roku 2012 dla wszystkich rodzajów linii elektroenergetycznych są niższe niż wartości średnie z dziesięciolecia 2002–2012.

Problemy zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymaga ze strony przedsiębiorstwa energetycznego bardzo szerokich działań, zarówno w trakcie eksploatacji sieci, jak i w fazie opracowywania planów rozwoju sieci elektroenergetycznych, czyli budowy nowych elementów, które spowodują zmniejszenie awaryjności układów oraz poprawę jakości (głównie warunków napięciowych). Rozwój sieci ma zapewnić również zmniejszenie strat sieciowych (zwiększenie efektywności energetycznej), a w konsekwencji zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych zmiennych przedsiębiorstwa energetycznego. Podobne oszczędności może uzyskać przedsiębiorstwo poprzez modernizację elementów sieci, która jest często niezbędna z uwagi na znacznie dłuższy okres ich eksploatacji od okresu amortyzacji i występujące znacznie wyższe koszty zapewnienia poprawnej pracy tych elementów.

Złożoność problemu bezpiecznych dostaw energii do odbiorców nie pozwala na całościowe przedstawienie go w prezentowanym artykule. Jednak poniżej zasygnalizowano te zagadnienia, które mają poprawić pewność zasilania głównie drobnego odbiorcy rozproszonego.

Przedsiębiorstwa energetyczne realizują inwestycje w następujących zakresach:

 • budowa nowych i modernizacja dotychczas eksploatowanych elementów sieci – jako ogólna strategia zwiększenia majątku sieciowego niezbędnego dla poprawnej pracy sieci,
 • przyłączenia nowych odbiorców do sieci,
 • budowa sieci dla przyłączania źródeł generacji rozproszonej.

Plany przedsiębiorstw energetycznych winny zapewnić minimalizację nakładów i kosztów przez nie ponoszonych dla ograniczenia nadmiernego wzrostu stawek opłat przesyłowych przy zagwarantowaniu dostaw energii o wymaganej jakości. Sporządzenie planów rozwoju przez przedsiębiorstwo energetyczne napotyka często na bariery spowodowane brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te winny być przygotowane przez gminy i stanowić podstawę planowania oraz organizacji zaopatrzenia nie tylko w energię elektryczną, ale również w ciepło i gaz.

Innym, bardzo skomplikowanym problemem są trudności w uzyskaniu zgody na zawłaszczenie terenu pod budowę linii elektroenergetycznych, które wydłużają często okres budowy i zwiększają nakłady inwestycyjne.

Wybrane zalecenia przy planowaniu rozwoju krajowej sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia można według [10] określić w sposób następujący:

 • dla sieci SN: w obszarach podmiejskich i małych miast typowym rozwiązaniem powinna być sieć kablowa, a w strefach wiejskich – sieć napowietrzna, z niewielkim udziałem kabli (jako fragmentów sieci napowietrznej),
 • dla sieci nn na obszarach wiejskich podstawowym rozwiązaniem powinno być:
  • przy odbiorcach rozproszonych – sieć przewodów izolowanych zawieszanych na słupach;
  • przy zabudowie ciągłej lub zwartej – sieć kabli ziemnych lub mieszana: kabli ziemnych i przewodów izolowanych;
 • tradycyjne linie z przewodami gołymi powinny być tylko rozwiązaniem uzupełniającym, stosowanym na terenach niezadrzewionych.

Postęp techniczny w budowie sieci spowodował, że coraz powszechniejsze jest stosowanie łączników zdalnie sterowanych (ŁZS), które poprawiają pewność zasilania i umożliwiają stosowanie nowych układów rozległych sieci średniego napięcia. Oddzielnym zagadnieniem jest optymalny wybór liczby i miejsc lokalizacji łączników ŁZS.

Analizując rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych elementów sieciowych w aspekcie planowania rozwoju wiejskiej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia należy uwzględniać przede wszystkim linie napowietrzne z przewodami izolowanymi i nowoczesne stacje transformatorowo-rozdzielcze.

Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi:

 • na średnim napięciu – to zarówno linie z przewodami w pełni izolowanymi, jak i linie z przewodami w osłonach izolacyjnych,
 • na niskim napięciu – to linie z izolowanymi przewodami samonośnymi.

Zastosowanie przewodów izolowanych praktycznie całkowicie eliminuje awarie linii spowodowane przez wiatr i burze, śnieg i sadź na przewodach i drzewach [10]. Zastosowanie przewodów izolowanych znacznie zmniejsza nakłady na okresowe wycinki drzew rosnących wzdłuż linii, a w przypadku linii niskiego napięcia nie wymaga stosowania poprzeczników z izolatorami i pozwala na stosowanie słupów drewnianych.

Wybór rozwiązania konstrukcyjnego stacji transformatorowo-rozdzielczej SN/nn uzależniony będzie od występującego charakteru zabudowy. Dla tzw. odbiorców rozproszonych wskazanym jest stosowanie stacji słupowych (słupy z żerdzi strunobetonowych wirowanych) z transformatorem o mocy znamionowej do 400 kVA, zasilanych po stronie SN linią napowietrzną i wyprowadzeniami obwodów nn liniami napowietrznymi albo kablami ziemnymi.

Spore korzyści przynosi instalowanie małogabarytowych stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nn o mocach znamionowych transformatorów od 250 do 630 kVA zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort obsługi stacji, zwartą budowę, niewielkie wymiary i wagę, łatwy transport oraz szybki montaż w terenie, mały zakres prac konserwacyjnych, estetyczny wygląd stacji umożliwiający dopasowanie wystrojem zewnętrznym do otoczenia (stacja nie stanowi dysonansu architektonicznego).

Bardzo ważnym zadaniem, które muszą rozwiązywać przedsiębiorstwa energetyczne, jest przyłączenie źródeł generacji rozproszonej, z reguły o niewielkich jednostkowych mocach wytwórczych, dostarczających energię w pobliżu jej zapotrzebowania. Źródła te są istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego, a dodatkową korzyścią jest wykorzystanie lokalnych źródeł energii.

Podstawowymi problemami, jakie występują przy włączaniu tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, według [11] są:

 • chimeryczność źródeł, tzn. nieoznaczoność ilości i czasu wprowadzenia wytworzonej energii do sieci, a w konsekwencji konieczność utrzymywania kosztownych rezerw mocy,
 • odchylenia od poziomu lokalnych napięć poza granice normy,
 • wpływy źródeł na straty mocy czynnej i biernej w sieci.

Przyłączenie źródła rozproszonego do węzła systemu elektroenergetycznego pociąga za sobą zmianę stanu pracy tego systemu. Można stwierdzić, że źródła te powodują szereg problemów technicznych, które skutkują konkretnymi ograniczeniami i muszą być na bieżąco rozwiązywane. Można do nich według [11] zaliczyć:

 • dwukierunkowy rozpływ mocy,
 • potencjalny wzrost wskaźników termicznych wyposażenia,
 • obniżone możliwości regulacji napięcia – odchylenia i wahania napięcia mogą przekraczać wartości dopuszczalne w tym zakresie,
 • podwyższone poziomy mocy zwarciowych w miejscu przyłączenia źródła,
 • zmniejszenie skuteczności zabezpieczeń i mechanizmów koordynacji.

Tendencja do wprowadzania coraz większej liczby źródeł generacji rozproszonej będzie skutkowała nowym podejściem do pracy układów sieciowych. Współpraca tych źródeł będzie zależała w dużym stopniu od tego, jakie zadania będą miały do spełnienia. Źródła rozproszone mogą być zastosowane dla specjalnych celów, np. dostawa mocy do konkretnego odbiorcy charakteryzującego się wysokimi wymaganiami w zakresie pewności zasilania. Źródła te mogą powoli stawać się głównymi źródłami energii elektrycznej. W takim przypadku obecna sieć będzie przekształcać się w tzw. mikrosieci, w skład których będą wchodzić grupy odbiorców, nowoczesne urządzenia generujące o małej mocy oraz nowoczesnego systemu zabezpieczeń i monitoringu. Te mikrosieci będą mogły współpracować ze sobą, np. wymieniając nadwyżki wytwarzanej mocy i energii.

Biorąc powyższe pod uwagę trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że przyszła struktura sieci i ich eksploatacja może być dostosowana do innych wymagań. Zawsze jednak nadrzędnym jej zadaniem będzie transport energii od wytwórcy do odbiorcy o wysokiej jakości. Tradycyjna sieć dystrybucyjna może również stanowić niezbędne rezerwowe zasilanie.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę aktualnego stanu elektroenergetycznych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia oraz wybrane problemy rozwoju tych sieci. Można powiedzieć, że przedsiębiorstwa energetyczne dążą do właściwego rozwoju i optymalnej eksploatacji sieci, które gwarantują pewne dostawy energii odbiorcom. Występuje jednak jeszcze jeden poważny problem – poza wymienionymi wcześniej – a mianowicie problem finansowania rozwoju i modernizacji sieci. Polska sieć dystrybucyjna jest siecią, w której pracują elementy wyeksploatowane, wymagające wymiany lub modernizacji. Potrzeby kapitałowe w tym zakresie są niejednokrotnie większe od możliwości finansowych przedsiębiorstw. Ponadto poważną przeszkodą w przyłączaniu nowych odbiorców do sieci – szczególnie na obszarach z odbiorcami rozproszonymi – jest mała lub wręcz ujemna opłacalność inwestycji przyłączeniowych dla dystrybucyjnych przedsiębiorstw energetycznych.

Pomimo wymienionych problemów można oczekiwać, że prowadzone inwestycje w ramach rozwoju i modernizacji sieci – nierzadko w okrojonym zakresie z uwagi na ograniczenia kapitałowe – doprowadzą do instalowania elementów sieciowych wysokiej jakości, a tym samym poprawią bezpieczeństwo energetyczne poprzez wyższą pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

* * *

Tekst artykułu prezentowano w postaci referatu na XVI Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne” nt. BEZPIECZEŃSTWO PRACY I EKSPLOATACJI SIECI ORAZ INSTALACJI, 20–21 listopada 2013 r., Poznań.

Literatura

 1. W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, „Wokół Eneregtyki”, czerwiec 2004.
 2. www.węglowodory.pl
 3. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2002, …, 2012, Wyd. Agencja Rynku Energii, Warszawa 2003, …, 2013.
 4. J. Kulczycki, E. Niewiedział, R. Niewiedział, Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych, INPE, 2009, nr 122–123, s. 75–85.
 5. K. Strożyk, Aktualny stan potrzeb odnowy i modernizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych, INPE, 2009, nr 122–123, s. 66–74.
 6. P. Begier, Potrzeby restrukturyzacji sieci wiejskich, w: Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Wiejskie sieci elektroenergetyczne, Miętne 1996, tom 1, s. 1–8.
 7. J. Sozański, Niezawodność zasilania energią elektryczną, WNT, Warszawa 1982.
 8. Praca Zbiorowa, Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 9. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Koszty niedostarczonej energii jako składnik kryterium opłacalności inwestycji elektroenergetycznej, w: Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Aktualne problemy w elektroenergetyce, Gdańsk – Jurata 2007, tom III, s. 151–158, a także Archiwum Energetyki, tom XXXVII, 2007, Numer specjalny, s. 239–249.
 10. J. Marzecki, Terenowe sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo ITE, Warszawa 2007.
 11. A. Kowalska, A. Wilczyński, Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo KAPRINT, Lublin 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

merXu Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

ATM Lighting sp. z o.o. INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

innogy.pl Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

merXu Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

APATOR S.A. E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

MULTIPROJEKT Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Elektro Omega s.a. Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

www.morele.net Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Elektrometal Energetyka SA Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

MERAZET Spółka Akcyjna Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.