elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Stacje transformatorowe SN/nn

Przykład wyizolowania połączeń na transformatorze [8]

Przykład wyizolowania połączeń na transformatorze [8]

W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę dzielimy je na napowietrzne i wnętrzowe.

Zobacz także

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

Od wielu lat w energetyce zawodowej budowane są napowietrzne stacje transformatorowe SN/nn (słupowe). Obecnie coraz częściej buduje się stacje transformatorowe modułowe prefabrykowane, oparte na konstrukcji żelbetowej. Jeżeli chodzi o napowietrzne stacje transformatorowe SN/nn (słupowe) ze starych rozwiązań pozostaje niewiele. Wiele z nich zostało narzuconych ze względu na wymagania związane z ochroną środowiska oraz poprawą bezpieczeństwa osób postronnych i pracowników eksploatacji. Nie bez znaczenia są względy ekonomiczne. Nowe rozwiązania obejmują przede wszystkim:

 • budowę stacji transformatorowych SN/nn na żerdziach wirowanych,
 • montaż ograniczników przepięć SN na transformatorze lub instalowanie izolatorów wsporczych,
 • brak iskierników na izolatorach przepustowych strony SN transformatorów przy jednoczesnej zabudowie beziskiernikowych, zaworowych ograniczników przepięć,
 • brak bezpieczników SN oraz podstaw bezpiecznikowych,
 • brak podestów,
 • montaż ograniczników przepięć nn w taki sposób, aby uniemożliwiały palenie się łuku elektrycznego i powstawanie zwarć doziemnych w wyniku uszkodzenia ogranicznika przepięć,
 • rezygnację z izolacji porcelanowej, a wprowadzenie izolacji kompozytowej,
 • stosowanie rozłączników napowietrznych w miejsce obwodowych, znajdujących się w rozdzielnicy nn,
 • stosowanie zacisków typu V-klemme na połączeniach SN i zacisków typu TOGA na połączeniach z transformatorem po stronie nn,
 • stosowanie przewodów typu PAS na zejściach linii SN do transformatora,
 • zabudowa osłon przeciw ptakom na izolatorach przepustowych SN transformatorów,
 • montaż suchych głowic kablowych na podejściach zasilających stacje transformatorowe.

Zobacz przegląd kontenerowych stacji transformatorowych dostępnych na rynku

Typowe elementy wyposażenia stacji napowietrznej to:

 • rozłącznik SN (opcjonalnie),
 • głowica kablowa SN (opcjonalnie),
 • ograniczniki przepięć SN,
 • podstawy bezpieczników SN wraz z bezpiecznikami (opcjonalnie),
 • transformator wraz z konstrukcją pod transformator,
 • ograniczniki przepięć nn na transformatorze,
 • rozdział obwodów nn (rozłącznik napowietrzny, rozdzielnica słupowa, rozdzielnica kablowa),
 • uziemienie,
 • ustoje i fundamenty.

Obecnie najczęściej stacje stawiane są na żerdziach wirowanych betonowych, żelbetowych i strunobetonowych. Stacje wykonywane są jako zasilane napowietrznie lub kablowo w układzie: krańcowym (od strony transformatora lub strony przeciwnej) lub przelotowym. Przykładowe wykonania stacji słupowych przedstawiono na rysunku 1.

Stacje wnętrzowe (stacjonarne) produkowane są jako modułowe prefabrykowane oparte na konstrukcji żelbetonowej, składającej się z części nadziemnej oraz fundamentu monolitycznego. Część nadziemna i fundament po zamontowaniu stanowią jedną zwartą obudowę stacji. Taka stacja składa się z:

 • transformatora lub transformatorów umieszczonych w szczelnej komorze,
 • rozdzielni SN wykonanej w izolacji powietrznej lub SF6 (w układzie przelotowym lub końcowym), wyposażonej w:
  • pole lub pola liniowe (opcjonalnie),
  • pole transformatora lub pola transformatorów (opcjonalnie),
  • pole pomiarowe (opcjonalnie),
  • pole sprzęgła (opcjonalnie),
 • rozdzielni nn,
 • pól odpływowych nn,
 • pól do pomiaru energii,
 • pola do kompensacji mocy biernej.

Bloki rozdzielnicy średniego i niskiego napięcia najczęściej stanowią samodzielną konstrukcję montowaną w obudowie stacji. Stacja dostarczana jest w stanie zmontowanym, wymaga jedynie wstawienia transformatora i podłączenia kabli. Stacje wnętrzowe przewoźne różnią się od typowych stacji stacjonarnych konstrukcją, która jest przystosowana do pracy w terenie otwartym, na wysokościach do 1000 m nad poziomem morza, również w środowisku zapylonym w klimacie umiarkowanym. Z tego powodu kontener musi być wyposażony w wentylację wymuszoną oraz ogrzewanie sterowane przez termostat i filtry powietrza. Szkielet nośny konstrukcji jest wykonany ze stali, a ponton stacji – zewnętrzna i wewnętrzna obudowa – z blachy stalowej. Przykłady rozwiązań stacji wnętrzowych zostały przedstawione na rysunku 2. i rysunku 3.

Eksploatacja stacji transformatorowych SN/nn

Eksploatacja stacji transformatorowych SN/nn w energetyce zawodowej odbywa się przede wszystkim na podstawie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowywanej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla podległych jednostek zajmujących się ruchem i eksploatacją urządzeń. Przedmiotem takich instrukcji są zasady organizacji i wykonywania czynności ruchowych oraz prac eksploatacyjnych w elektroenergetycznych stacjach transformatorowych SN/nn.

Eksploatacją stacji SN/nn powinny zajmować się osoby posiadające właściwe, stosowne do wykonywanych czynności kwalifikacje, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji lub dozoru. Eksploatacja stacji SN/nn przede wszystkim powinna obejmować zagadnienia związane z:

 • przyjmowaniem stacji do eksploatacji,
 • wykonywaniem oględzin, przeglądów, pomiarów, badań, prac doraźnych, czy remontów,
 • usuwaniem skutków awarii i oceną stanu technicznego,
 • prowadzeniem ruchu,
 • prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawnej,
 • wycofywaniem z eksploatacji,
 • dokonywaniem uzgodnień z operatorem systemu przesyłowego i operatorami systemów dystrybucyjnych przy wykonywaniu prac eksploatacyjnych.

Eksploatację stacji SN/nn należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić w szczególności: bezpieczeństwo obsługi i otoczenia z zachowaniem zdolności do przetwarzania i rozdziału energii w sposób ciągły i niezawodny, a także posiadać techniczne i organizacyjne możliwości likwidacji awarii powodujących zakłócenia w dostarczaniu energii do odbiorców, jednocześnie zachowując wymagania jakości energii i nieprzekraczania parametrów granicznych stacji i poszczególnych jej urządzeń. Właściciel stacji powinien dbać o estetykę wnętrza i części zewnętrznej stacji, ogrodzenia oraz otoczenia w granicach własności (względnie granicach użytkowania) gruntu. Eksploatację stacji w energetyce zawodowej prowadzą: służba sprawująca operatywne kierownictwo – w zakresie prowadzenia ruchu, służba zarządzająca majątkiem sieciowym i służba eksploatacyjna. Natomiast eksploatacja stacji konsumentowych powinna być prowadzona przez właściciela stacji. Za stan techniczny stacji transformatorowej SN/nn odpowiada jej właściciel. Utrzymanie stacji SN/nn w należytym stanie technicznym powinno być zapewniane przez poddawanie ich oględzinom, przeglądom, konserwacjom i remontom oraz pomiarom i próbom eksploatacyjnym. Aparaty, urządzenia i osprzęt przed dopuszczeniem do eksploatacji powinny posiadać wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje, albo mieć deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami.

Przyjmowanie stacji SN/nn do eksploatacji

Przyjmowanie stacji nowych, przebudowanych lub po remoncie do eksploatacji następuje po przeprowadzeniu prób i pomiarów oraz po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w zawartych umowach, warunków technicznych budowy urządzeń elektroenergetycznych, a także warunków zawartych w dokumentacji projektowej i fabrycznej.

Oględziny stacji SN/nn

Oględziny stacji SN/SN – w pełnym zakresie wykonuje się nie rzadziej niż raz na rok, stacji SN/nn – w pełnym zakresie nie rzadziej niż raz na 5 lat. W przypadkach, gdy stacje są narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania – nie rzadziej niż raz na rok. Oględziny stacji SN/nn powinny być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu sieci, w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pracy i powierzone pracownikom posiadającym kwalifikacje w zakresie eksploatacji oraz umiejętności zawodowe i doświadczenie w budowie, oraz eksploatacji stacji transformatorowych SN/nn. Oględziny stacji polegają przede wszystkim na sprawdzeniu:

 • zgodności schematu stacji ze stanemfaktycznym,
 • stanu napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych,
 • stanu urządzeń i aparatów energetycznych,
 • stanu izolatorów, głowic kablowych,
 • poziomu gasiwa lub czynnika izolacyjnegow urządzeniach,
 • stanu instalacji elektrycznej budynku stacji,
 • stanu instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
 • stanu zewnętrznego budynku, drzwi, zamknięć, ogrodzeń, kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, oraz otoczenia stacji, a także możliwości dojazdu do niej,
 • stanu wentylacji i warunków chłodzenia urządzeń,
 • kompletności oraz stanu sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, jeżeli taki występuje.

Wyniki oględzin powinny być odnotowane w „Protokole oględzin stacji transformatorowej SN/nn. Zapisy w „Protokole oględzin” powinny być wykorzystywane do oceny stanu technicznego linii oraz planowania prac eksploatacyjnych. Wszystkie zagrożenia oraz usterki istotne dla oceny stanu technicznego stacji transformatorowej SN/nn, zauważone podczas jej oględzin, powinny być odnotowane w protokole oględzin. Zapis powinien umożliwiać ustalenie zakresu i stopnia pilności wykonania prac.

Przegląd stacji SN/nn

Termin i zakres przeglądów stacji powinien wynikać z przeprowadzonych oględzin oraz oceny stanu technicznego, w tym zaleceń wynikających z dokumentacji fabrycznej stacji (urządzenia). Przegląd urządzeń stacji powinien obejmować w szczególności:

 • oględziny,
 • pomiary i próby eksploatacyjne,
 • sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników i ograniczników przepięć,
 • sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki, pomiarów telemechaniki i sygnalizacji,
 • sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego,
 • sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów uziemiających,
 • sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pracy,
 • kontrolę skuteczności ochrony przed porażeniem,
 • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej stacji,
 • konserwacje oraz naprawy – zarówno w zakresie stwierdzonych usterek dotyczących urządzeń elektrycznych, jak i części budowlanej, np. uszczelnienie drobnych przecieków dachu (większe przecieki kwalifikują z reguły stację do wykonania remontu w zakresie pokrycia dachu).  Niezależnie od realizacji wymienionych czynności należy wykonać prace zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i stacji.

Ocena stanu technicznego

Ocena stanu technicznego stacji SN/nn jest wykonywana w ramach oceny stanu technicznego sieci SN. Oceny stanu technicznego elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej dokonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego stacji określa się w szczególności:

 • termin wykonania przeglądu,
 • termin i zakres remontu,
 • konieczność modernizacji stacji spowodowaną zagrożeniem stwarzanym dla obsługi lub osób postronnych, względnie kompleksowym zużyciem się jej elementów.

Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego należy uwzględnić w szczególności:

 • wyniki oględzin, przeglądów, prób i pomiarów eksploatacyjnych i ruchowych,
 • zalecenia wynikające z programu pracy,
 • informacje o uszkodzeniach i zakłóceniach,
 • wymagania określone w dokumentacji fabrycznej,
 • wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,
 • wiek elementów stacji oraz zakresy i terminy wykonywania zabiegów konserwacyjnych, napraw i remontów,
 • warunki wynikające z planowej rozbudowy sieci,
 • warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • zalecenia pokontrolne.

Inne zalecenia i uwagi do eksploatacji stacji transformatorowych

Drzwi do pomieszczeń stacji, furtki i bramy ogrodzeń, czy szafki powinny być zamykane na sprawny zamek, w celu uniemożliwienia dostania się na teren ruchu elektrycznego osób postronnych. Każda stacja powinna mieć numer identyfikacyjny. Powinien on być umieszczony na tablicy informacyjnej przymocowanej do drzwi wejściowych stacji (przynajmniej do pomieszczenia rozdzielni SN czy drzwiczek szafki słupowej). W przypadku stacji słupowych, jeśli brak jest możliwości umieszczenia schematu (stacje bez szafek z zabudowanymi na obwodach nn rozłącznikami napowietrznymi), numer i nazwa powinny być podane na tablicach informacyjnych przymocowanych do słupa stacji. Dopuszcza się umieszczenie na tych stacjach tablicy jedynie z numerem identyfikacyjnym. Na drzwiach stacji powinny znajdować się tablice informacyjne wskazujące na przeznaczenie pomieszczenia, np. „ROZDZIELNIA SN”, oraz tablice ostrzegawcze i inne znaki bezpieczeństwa. Tablice ostrzegawcze powinny znajdować się również na szafkach rozdzielczych stacji słupowych (ewentualnie dodatkowo na każdej żerdzi stacji), a w przypadku stacji bez szafek powinny być przymocowane do żerdzi stacji. W przypadku stacji ogrodzonych, tablice ostrzegawcze powinny znajdować się również na ogrodzeniu stacji. Wszystkie pola rozdzielnic SN i nn (w tym szafki rozdzielcze nn oraz napowietrzne rozłączniki wyprowadzeń obwodów nn) powinny posiadać opisy pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację. Wszystkie opisy powinny być wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający ich przypadkową zmianę.

Dokumentacja techniczna i prawna

Dla stacji SN/nn od momentu jej przyjęcia do eksploatacji należy proprowadzić i na bieżąco aktualizować dokumentację prawną, techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja prawna powinna zawierać w szczególności:

 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • projekt budowlany,
 • prawo użytkowania terenu,
 • decyzję o pozwoleniu na budowę,
 • dokumenty wytyczenia i odbioru geodezyjnego,
 • książkę obiektu budowlanego (dla stacji SN/nn należy prowadzićksiążki obiektu budowlanego).

Dokumentacja techniczna powinna obejmować w szczególności:

 • projekt budowlany powykonawczy,
 • w zależności od potrzeb, protokół zakwalifikowania przestrzeni zewnętrznych stacji do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem,
 • niezbędne świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne,
 • rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe urządzeń zabudowanych w stacji.
 • dokumentację eksploatacyjną.

Dokumentacja eksploatacyjna stacji SN/nn powinna obejmować w szczególności:

 • dokumenty przyjęcia do eksploatacji, w tym protokół odbioru oraz protokoły prób i pomiarów,
 • schemat ideowy z opisem typów urządzeń i podaniem powiązania z siecią,
 • dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów, w tym dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw,
 • dokumentację utrzymania budynku stacji,
 • protokoły zawierające wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów urządzeń prowadzonych podczas eksploatacji stacji,
 • dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.

Prowadzenie ruchu

Za właściwe prowadzenie ruchu stacji SN/nn są odpowiedzialni: w energetyce zawodowej – służba sprawująca operatywne kierownictwo, w stacji SN/nn konsumentowej – jej właściciel. Jeżeli ruch stacji (urządzenia) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia, albo może spowodować zniszczenie urządzeń, należy go wstrzymać. Ponowne załączenie stacji (urządzenia) może nastąpić po usunięciu zagrożenia. Pierwsze załączenie stacji pod napięcie może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego, który zakończy się wynikiem pozytywnym. Zaleca się przynajmniej kilkuminutowe sprawdzanie poszczególnych części stacji przed załączeniem kolejnej części tak, aby możliwie dokładnie ocenić właściwą pracę urządzeń. Jeżeli producent stacji lub urządzenia w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zaleca przy pierwszym załączeniu wykonanie ruchu próbnego, należy postąpić zgodnie z zaleceniami producenta. Po zakończeniu procesu pierwszego załączania stacji SN/nn należy ponownie sprawdzić całość stacji pod kątem braku występowania zjawisk nienormalnej pracy. Podczas wykonywania czynności łączeniowych należy przestrzegać zdolności łączeniowych zainstalowanych łączników, pamiętając, że:

 • wyłączniki przeznaczone są do wyłączania i załączania prądów roboczych i zwarciowych,
 • rozłączniki przeznaczone są do załączania i wyłączania prądów roboczych w granicach możliwości łączeniowych rozłącznika,
 • odłącznikami można wykonywać tylko manipulacje w stanie bez obciążenia, przy czym odłącznikami trójbiegunowymi dopuszcza się załączać nieobciążone szyny zbiorcze, przekładniki i odgromniki oraz urządzenia wskazane w tabeli 1. i tabeli 2.

Zasady bezpieczeństwa pracy

Stan techniczny stacji SN/nn musi zapewniać bezpieczeństwo obsługi i otoczenia określone w obowiązujących normach i przepisach budowy stacji transformatorowych. Przy wejściu w pobliże stacji, a następnie do jej pomieszczeń, należy wzrokowo sprawdzić brak zagrożenia (uszkodzony słup w stopniu grożącym otoczeniu, zerwane przewody, gwałtowny wyciek oleju) oraz stan drabin (klamer), po których będzie odbywała się komunikacja do pomieszczeń stacji. Zabrania się wchodzenia za strefy wyznaczone przez osłony, takie jak bariery i ogrodzenia!

W przypadku ujawnienia usterki stwarzającej zagrożenie dla personelu eksploatacyjnego lub otoczenia, względnie uszkodzenia stacji lub linii zasilającej, należy niezwłocznie przerwać dokonywanie oględzin i korzystając z najszybszego środka łączności przekazać informację do dyżurnego służby sprawującej operatywne kierownictwo. W przypadku istnienia bezpośredniego zagrożenia (np. opadnięcie lub zerwanie przewodu) pracownik wykonujący oględziny powinien zorganizować akcję ostrzeżenia osób o grożącym niebezpieczeństwie. Przed zejściem do szybu służącego do wymiany transformatora w stacjach wbudowanych w pomieszczenia piwniczne należy zachować szczególne środki ostrożności. Prace należy prowadzić co najmniej dwuosobowo. Przed wejściem na stację słupową należy wzrokowo sprawdzić mechaniczną wytrzymałość żerdzi, konstrukcji i podestu, a dla pozostałych typów stacji stan obudowy oraz drabin (klamer) usytuowanych w stacji.

W razie konieczności wykonywania prac w trudnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, wiatr) należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracowników znajdujących się na konstrukcjach stacji słupowych oraz na wyposażenie ich we właściwą odzież i sprzęt ochrony osobistej. Przy pracach na wysokości należy stosować właściwe metody asekuracji. Zabrania się wykonywania prac na stacji podczas wyładowań atmosferycznych. W stacjach z zabudowanymi rozdzielnicami SN w izolacji SF6 nie wolno palić tytoniu.

W pomieszczeniach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo gromadzenia się gazu SF6, nie wolno stosować urządzeń z otwartym grzejnikiem, spawać oraz używać urządzeń, których temperatura przekracza 200°C. Dopuszcza się wykonywanie w stacji SN/nn, w technicznie uzasadnionych przypadkach, takich prac jak spawanie, montaż głowicy z elementami termokurczliwymi, przy zachowaniu następujących środków ostrożności:

 • po otwarciu pomieszczeń stacji należy sprawdzić, czy nie jest wyczuwalny zapach siarkowodoru (zgniłych jaj),
 • sprawdzić prawidłowe ciśnienie (gęstość) gazu w rozdzielnicy,
 • dokładnie wywietrzyć pomieszczenie stacji poprzez otwarcie drzwi i okien, a w pomieszczeniach, gdzie nie jest to w wystarczającym stopniu możliwe, zastosować wentylację wymuszoną,
 • podczas prowadzenia prac utrzymywać w dalszym ciągu maksymalne możliwe przewietrzenie pomieszczenia stacji (w razie potrzeby przewietrzenie wymuszone).

Prace te powinny być prowadzone przez zespół co najmniej dwuosobowy, przy czym jedna osoba powinna stać na zewnątrz stacji.

W przypadku stwierdzenia obniżenia się ciśnienia (gęstości) gazu poniżej wielkości dopuszczalnej, ostrego i nieprzyjemnego zapachu podobnego do siarkowodoru (zgniłych jaj), białego proszku obok urządzeń z SF6, czy uszkodzonej obudowy, należy niezwłocznie opuścić stację i nie dopuścić do przebywania w jej pobliżu osób postronnych, a także poinformować dyżurnego służby sprawującej operatywne kierownictwo. Dyżurny służby sprawującej operatywne kierownictwo powinien po uzyskaniu takiej informacji doprowadzić do wyłączenia stacji zawierającej uszkodzoną aparaturę spod napięcia poprzez wykonanie czynności łączeniowych w sąsiednich stacjach, zawiadomić kompetentnego przedstawiciela zespołu przeszkolonego służby eksploatacyjnej i wyposażonego w odpowiedni sprzęt umożliwiający bezpieczną pracę przy usunięciu skutków awarii urządzeń z SF6, który winien pokierować dalszymi pracami przy stacji.

W przypadku pożaru stacji nie wolno samodzielnie gasić pożaru urządzeń zawierających SF6, lecz niezwłocznie poinformować straż pożarną, nie dopuszczając do zbliżenia się osób postronnych. Straż pożarną przybyłą na miejsce zdarzenia należy powiadomić o obecności gazu SF6 w urządzeniach.

Literatura

 1. Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. DW Medium 2008 .
 2. N-SEP 002
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004.
 4. www.enco-energetyka.com.pl
 5. www.elektromontaz-export.com.pl
 6. www.nowaplus.com.pl
 7. www.zpue.pl
 8. www.bazpol.pl
 9. Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II) pod red. Juliana Wiatra, zespół autorski w składzie: Julian Wiatr, Mirosław Miegoń, Adam Przasnyski, Marcin Orzechowski.
 10. T. Kahl, Sieci elektroenergetyczne, WNT 1984.
 11. T. Wiśniewski, S. Niestępski, J. Pasternakiewicz, M. Parol, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, O.W. PW 2001.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (DzU nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami).
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami),
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami),
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. nr 62.poz.627).
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62 poz. 628).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134).
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U nr 93/2007 poz. 623).
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (DzU 98.59.377, z późniejszymi zmianami).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 129, poz. 844).
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).
 22. PN-EN 50110 -1: 2005(U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
 23. PN-88/E-08501- Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 24. Norma PN- IEC 60364-5-54 z listopada 1999 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne.
 25. Norma PN-IEC 60364-4-41 z lutego 2000 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 26. Norma PN- IEC 60364-4-47 z marca 2001 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Paweł Paweł, 01.04.2016r., 13:13:24 Poczytałem, zarejestrowałem i mogę dodatkowo z mojej lektury polecić jeszcze: http://www.elektro.info.pl/artykul/id6372,wnetrzowa-stacja-transformatorowa-icz-e

Najnowsze produkty i technologie

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku! BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie...

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie daje ponad 45 tys. m kw. powierzchni magazynowej BayWa r.e. Solar Systems w Polsce.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi...

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi – połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm kw. Wystarczy po prostu odizolować końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsunąć ją do złączki – i bezpieczne połączenie gotowe.

ASTAT Sp. z o.o. Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej,...

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej, moc odbiorników czy budowa samej instalacji elektroenergetycznej. Dobór konkretnego rozwiązania powinien opierać się na analizie układu zasilającego zakład, reżimu pracy i zainstalowanych odbiorników. Bardzo ważnym punktem doboru jest wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej i ich prawidłowa...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

SONEL S.A. Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV...

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV – pierwszy na świecie miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach dochodzących aż do 900 V AC, z kategorią pomiarową CAT IV 1000 V.

GROMTOR sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie...

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie zabezpieczać wszelkiego rodzaju obiekty, projektując i montując instalację odgromową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Redakcja news Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami! Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa...

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa w nim wiosenna promocja, w której można wygrać supernagrody!

Solfinity sp. z o.o. sp.k. Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są...

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są przyszłością zrównoważonej energetyki.

CSI S.A Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210 Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel®...

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel® Celeron® N6210 o mocy 6,5 W.

Ewimar Sp. z o.o. Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Pewny Lokal Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków? Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych...

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych optymalizacja zużycia energii staje się priorytetem. Jednym z ważniejszych kroków prowadzących do obniżenia klasy energetycznej budynków jest wprowadzenie świadectwa energetycznego i nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Fronius Polska Sp. z o.o. Fronius GEN24

Fronius GEN24 Fronius GEN24

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius...

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius GEN24.

Dominik Mamcarz, Ekspert ds. Techniczno-Rozwojowych w Alseva EPC CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem...

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych jest gromadzenie i przesyłanie wyprodukowanej energii elektrycznej. W tym kontekście technologia cable pooling zyskuje na znaczeniu, umożliwiając zoptymalizowane zarządzanie przesyłem energii elektrycznej ze źródeł OZE.

leroymerlin.pl Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz,...

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz, mają różne rozmiary, dzięki czemu można je dopasować do praktycznie każdego rodzaju lamp, są energooszczędne, a to tylko kilka z wielu ich zalet. Na co zwracać uwagę przy zakupie tego rodzaju żarówek i jak dopasować ich parametry do swoich potrzeb?

Bankier.pl Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Które produkty bankowe przydają się podczas remontu? Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić...

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić niektóre produkty bankowe. O których z nich mowa? Tego lepiej dowiedzieć się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowalnych.

NNV Sp z o.o. Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości? Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest...

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest to ekologiczne źródło energii. Montaż paneli fotowoltaicznych na działce lub dachu domu ma jeszcze jedną zaletę – w przypadku sprzedaży nieruchomości podnosi jej wartość.

APATOR SA Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego...

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego producenta dla krajowych Operatorów Sieci Dystrybucji, którzy poszukują skutecznych rozwiązań technicznych do bilansowania sieci oraz redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Finder Polska Sp. z o.o. Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni...

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni z tradycyjnego domu budynku pasywnego. Niewątpliwie jednak należy pamiętać, że elementy automatyki budynkowej są składową pasywnych budowli i nawet zwykłe mieszkanie potrafią uczynić bardziej oszczędnym i ekologicznym.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

Grupa Pracuj S.A. W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres? W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest...

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest wtedy odporność psychiczna osoby zatrudnionej na danym stanowisku. To cecha, jaką doceni wielu pracodawców. Dowiedzmy się więc, w jakich kategoriach zawodowych jest ona szczególnie istotna i jak może wpłynąć na Twoją karierę!

BayWa r.e. Solar Systems SMA – pełne portfolio dla rynku PV

SMA – pełne portfolio dla rynku PV SMA – pełne portfolio dla rynku PV

Firma SMA istnieje na rynku już od 40 lat. W ofercie producenta znajdują się falowniki do zastosowań domowych, biznesowych, komercyjnych, a także do dużych projektów.

Firma SMA istnieje na rynku już od 40 lat. W ofercie producenta znajdują się falowniki do zastosowań domowych, biznesowych, komercyjnych, a także do dużych projektów.

CADMATIC CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical to najbardziej wszechstronne, dostępne na rynku oprogramowanie przeznaczone dla projektantów elektryków, dzięki któremu możemy w kompleksowy sposób zaprojektować instalację elektryczną...

CADMATIC Electrical to najbardziej wszechstronne, dostępne na rynku oprogramowanie przeznaczone dla projektantów elektryków, dzięki któremu możemy w kompleksowy sposób zaprojektować instalację elektryczną w budynku. Rozwiązanie automatyzuje i usprawnia proces projektowania, zapewniając integralność danych i stworzenie wysokiej jakości rezultatów i raportów na wszystkich etapach projektowania.

Memodo Polska Nowe taryfy za prąd w Polsce

Nowe taryfy za prąd w Polsce Nowe taryfy za prąd w Polsce

Od 2024 roku dostawcy energii obsługujący więcej niż 200 000 klientów będą mieli obowiązek umieszczenia w swojej ofercie umów z dynamiczną ceną energii elektrycznej. Nie będzie ona obowiązkowa, ale stanowi...

Od 2024 roku dostawcy energii obsługujący więcej niż 200 000 klientów będą mieli obowiązek umieszczenia w swojej ofercie umów z dynamiczną ceną energii elektrycznej. Nie będzie ona obowiązkowa, ale stanowi wartą uwagi alternatywę - zwłaszcza dla posiadaczy magazynów energii lub osób potrafiących dostosować zużycie energii do stawek godzinowych.

BayWa r.e. Solar Systems SMA językiem korzyści

SMA językiem korzyści SMA językiem korzyści

W BayWa r.e. Solar Systems stawiamy na sprawdzone produkty i rozwiązania! Czy wiesz, że SMA to światowy lider w branży fotowoltaicznej, a firma działa od ponad 40 lat? Bogate doświadczenie oraz imponujące...

W BayWa r.e. Solar Systems stawiamy na sprawdzone produkty i rozwiązania! Czy wiesz, że SMA to światowy lider w branży fotowoltaicznej, a firma działa od ponad 40 lat? Bogate doświadczenie oraz imponujące projekty PV sprawiają, że oferta SMA wyróżnia się na rynku sprawdzoną jakością i rzetelnością.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp.j.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.