elektro.info

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Przez odbiorniki oraz ich identyfikacji w energooszczędnym budynku inteligentnym

Rys. 2. Schemat systemu identyfikacji odbiorników energii elektrycznej
Rys. P. Bilski

Rys. 2. Schemat systemu identyfikacji odbiorników energii elektrycznej


Rys. P. Bilski

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze widmo wyczerpania kopalnianych źródeł energii skłaniają do przyjmowania kolejnych dyrektyw dotyczących przede wszystkim oszczędzania energii.

Zobacz także

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Dom bez kabli?

Dom bez kabli? Dom bez kabli?

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda...

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda sieci komputerowej, kładzione będą przewody telefoniczne, instalacji antenowej i wysokiej jakości przewody kina domowego. Szybko okazuje się, że pod tynkiem niedużego domu mamy ok. 6 km kabli i przewodów. Jeśli zamarzy nam się dom inteligentny z całą masą czujników i detektorów będziemy zmuszeni...

Inteligentne urządzenia domowe

Inteligentne urządzenia domowe Inteligentne urządzenia domowe

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane...

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, wykonują coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych funkcji. Co jest też bardzo istotne, w wielu przypadkach ich obsługa - pomimo zwiększonej funkcjonalności - jest prostsza, bo ustawienia szczegółowych parametrów pozostawiamy procesorom.

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę pomiarów oraz identyfikacji urządzeń elektrycznych w domu inteligentnym na podstawie pomiaru mocy wydzielającej się w obciążeniu. Ze względu na obecne trendy zmierzające do minimalizacji zużycia energii przez gospodarstwa domowe na całym świecie jest to jedno z priorytetowych zadań stojących przed społeczeństwami rozwiniętymi. Z tego powodu przedstawiono ogólny schemat systemu poboru energii elektrycznej w budynku wraz z klasyfikacją urządzeń w nim wykorzystywanych. W pierwszej kolejności omówiono techniki pomiarowe oraz parametry uzyskiwane za pomocą czujników i mierników, będące podstawą do identyfikacji poszczególnych odbiorników. Następnie przedstawiono klasyfikację metod służących do wykrywania działania poszczególnych rodzajów urządzeń. Ponieważ do tego celu stosowane są głównie metody sztucznej inteligencji, w artykule skupiono się głównie na nich. Na końcu przedstawione zostały wnioski i uwagi na temat potencjalnego rozwoju metodyki.

Abstract

Methods of the power consumption measurement and appliances identification in the energy-saving smart house 

The paper presents the methodology of measurement and identification of electrical appliances in the smart house based on the power produced in the load. Because of the current trends leading to minimize the energy consumption in households across the whole world, this is one of the priorities in the developed countries. Firstly, the general scheme of the energy collection system and classiciation of appliances are presented. Then, measurement techniques and symptoms acquired by sensors and monitoring devices are discussed. The latter are used to identify subsequent groups of appliances. The taxonomy of methods used to identify the appliances based on the set of symptoms is introduced. They are mainly artificial intelligence approaches, being the main focus in the paper. Finally, conclusions and future prospects about the potential implementation of the methodology are presented.

Oprócz wyszukiwania i inwestowania w wykorzystanie źródeł odnawialnych (tzw. green economy), nacisk kładzie się na optymalizację wykorzystania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Jak bowiem wykazano, to w nich zużywana jest największa ilość prądu (średnio dziesięciokrotny wzrost w stosunku do połowy XX wieku), tutaj też istnieją potencjalnie największe możliwości minimalizacji jego zużycia.

Przyczyną obecnej sytuacji jest wzrost zamożności społeczeństw, pojawienie się nowych rodzajów urządzeń (komputerów, odtwarzaczy DVD, konsol do gier), czy wprowadzenie na szeroką skalę elementów automatycznego sterowania (instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.). Aby jednak możliwa była minimalizacja użytkowanej energii, konieczne jest uprzednie oszacowanie jej ilości oraz identyfikacja najważniejszych urządzeń odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Wraz z wprowadzeniem i intensywnym rozwojem idei inteligentnego domu (ang. smart house), pojawiło się zapotrzebowanie na metody i narzędzia do monitorowania pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku lub mieszkaniu. Ze względu na dużą różnorodność odbiorników jest to zadanie trudne, wymagające wieloetapowych metod obejmujących zarówno akwizycję sygnałów, ekstrakcję cech charakterystycznych (symptomów) dla poszczególnych urządzeń, jak i metod identyfikacji.

W artykule przedstawiono ogólną metodykę dokonywania pomiarów zużycia energii elektrycznej w budynku lub mieszkaniu i na tej podstawie identyfikowania odbiorników pracujących w środku. Najpierw przedstawiono inwazyjne i nieinwazyjne metody monitorowania obciążenia urządzeń. Następnie omówiono rodzaje odbiorników spotykane w typowym gospodarstwie domowym oraz problemy związane z ich identyfikacją. W celu maksymalizacji skuteczności klasyfikacji przedstawione zostały również najważniejsze parametry charakteryzujące odbiorniki, pozyskiwane z mierzonych sygnałów. Wreszcie krótko scharakteryzowano metody klasyfikacji poszczególnych urządzeń, z naciskiem na algorytmy sztucznej inteligencji, stosowanej już powszechnie w większości dziedzin techniki.

Pomiary inwazyjne i nieinwazyjne

Od samego początku rozważane były dwa podejścia do problemu monitorowania obciążenia odbiorników elektrycznych (ang. Appliance Load Monitoring – ALM) w pomieszczeniach (rys. 1.). W pierwszym przypadku stosuje się metody inwazyjne (ang. Intrusive ALM – IALM), wymagające ingerencji w istniejącą sieć elektryczną oraz sposób podłączania do niej odbiorników. Polegają one na umieszczeniu przy każdym miernika, dzięki któremu możliwe będzie rejestrowanie wszystkich zmian w pobieranej mocy. Tym samym system ma charakter rozproszony, zaś wykrywanie urządzeń odpowiedzialnych za wzrost użycia energii elektrycznej odbywa się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Zaletą metody jest zatem duża dokładność, eliminująca w większości przypadków niepewność identyfikacji. Do istotnych wad (rzutujących na wykorzystanie jej w praktyce) należy jej stosunkowo wysoki koszt (liczba czujników lub mierników jest proporcjonalna od liczby odbiorników), a także konieczność ingerencji w istniejącą infrastrukturę poprzez wprowadzanie dodatkowych elementów między urządzenie a sieć elektryczną. Z tych powodów istniejące obecnie rozwiązania przewodowe nie są szczególnie popularne. Alternatywą dla nich są sieci czujnikowe, umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie odbiornika i komunikujące się poprzez jeden z popularnych obecnie standardów, np. ZigBee. Oprócz zwiększonych kosztów instalacji wadą rozwiązania jest wrażliwość na sygnały zakłócające, co znacząco ogranicza dokładność systemu. Metody inwazyjne są potencjalnie atrakcyjne w przyszłości, obecnie jednak główny wysiłek naukowców i producentów sprzętu skierowany jest na podejścia nieinwazyjne (rys. 1b).

Zakłada się tutaj brak ingerencji w istniejącą strukturę sieci elektrycznej. Zamiast tego stosuje się jeden miernik podłączany w miejscu, z którego prąd jest rozprowadzany po całym mieszkaniu lub budynku. Tym samym znacząco upraszcza się strukturę systemu, co prowadzi jednak do problemu identyfikacji poszczególnych odbiorników na podstawie informacji zbiorczej. W metodach nieinwazyjnych (ang. Non-Intrusive ALM – NIALM) nacisk kładzie się na dobór mierzonych parametrów oraz metod identyfikacji poszczególnych odbiorników (ang. energy disaggregation). Pomimo że idea takiego systemu istnieje już od ponad dwudziestu lat [1], zainteresowanie nim wzrosło dopiero w ciągu ostatniej dekady. Badania na temat zastosowań metod identyfikacji odbiorników sprowadzają się do architektury obejmującej kilka następujących po sobie faz, przedstawionych na rysunku 2. W pierwszej kolejności ma miejsce akwizycja danych pomiarowych przy użyciu dostępnych mierników lub czujników (w zależności od zastosowanego podejścia). Następnie odbywa się ekstrakcja cech mających ułatwić identyfikację. Wreszcie dochodzi do wskazania konkretnych urządzeń na podstawie pozyskanych informacji. Zakłada się tutaj możliwość poprawnej identyfikacji odbiornika na podstawie wektora jego symptomów (tzw. sygnatury). Prowadzone są badania na temat użyteczności nowych symptomów ułatwiających identyfikację, a także metod klasyfikacyjnych. Główne problemy obejmują fazę uczenia, tj. pozyskiwania informacji na temat cech charakterystycznych poszczególnych urządzeń oraz przygotowanie modułu klasyfikacyjnego reagującego na możliwie dużą grupę odbiorników. W tym pierwszym przypadku konieczne są na ogół eksperymenty laboratoryjne. W kontrolowanym środowisku uruchamia się pojedyncze odbiorniki i bada ich zachowanie. Dzięki temu pozyskuje się wiedzę potrzebną później do ich poprawnego sklasyfikowania na podstawie badanych symptomów. Drugi problem obejmuje wykrycie poszczególnych urządzeń w sytuacji, gdy wiele z nich pracuje jednocześnie. Dodatkowo mogą pojawić się nowe odbiorniki, których modele nie zostały poznane w procesie uczenia. W przypadku metod sztucznej inteligencji, standardowo wykorzystywanych w tego typu zadaniach, konieczne jest przeprowadzenie uczenia maszynowego (automatycznego procesu pozyskania i przechowania wiedzy pozyskanej z analizy danych), przedstawionego w dalszej części artykułu.

Struktura sieci urządzeń elektrycznych w budynku

Wybór odpowiedniej metody identyfikacyjnej jest uzależniony od rodzajów urządzeń pracujących w analizowanych pomieszczeniach. Pod względem charakteru pracy wyróżniane są cztery rodzaje odbiorników energii elektrycznej [2]:

 • o stałym obciążeniu – są to urządzenia, które pracują bez przerwy, pobierając stałą ilość mocy (np. kamery, wywietrzniki, systemy przeciwpożarowe itp.),
 • dwustanowe – urządzenia te mogą zostać włączone lub wyłączone i są to jedyne stany rozróżnialne podczas pomiarów sygnałów elektrycznych. Przejściu w stan „włączony” („on”) towarzyszy skok pobieranej mocy, zaś podczas przechodzenia do stanu „wyłączony” („off”) dochodzi do jej spadku (rys. 3.). Poza przełączeniami poziom pobieranej mocy utrzymuje się na stałym poziomie. Przykładami takich odbiorników są toster, czy telewizor,
 • wielostanowe – urządzenia pobierają moc na kilku dyskretnych poziomach, co odpowiada poszczególnym trybom pracy, oprócz wyłączenia (rys. 4.). Jest to działanie charakterystyczne dla pralek, czy suszarek i innych urządzeń sterowanych przez mikroprocesor. Opisywane są one przez tzw. skończone maszyny stanów (ang. Finite State Machines),
 • o ciągłym charakterze pobieranej mocy – są to urządzenia, których charakterystyka pobieranej mocy nie jest dyskretna, lecz ma postać krzywej o kształcie zależnym od rodzaju odbiornika (np. wiertarka udarowa lub oświetlenie z systemem przyciemniania). Ten rodzaj urządzeń jest zdecydowanie najtrudniejszy do analizy, jak dotąd nie udało się opracować skutecznej metody ich identyfikacji. Ponieważ jednak są one stosunkowo rzadko spotykane w gospodarstwach domowych (częściej w instalacjach komercyjnych lub przemysłowych), na razie nie są przedmiotem intensywnych badań.

Podstawowym problemem podczas wykrywania poszczególnych urządzeń jest możliwość pracy wielu obiektów jednocześnie, co przy pomiarach dokonywanych tylko w jednym miejscu może znacząco utrudnić rozróżnianie pomiędzy nimi. Dodatkowo, różne odbiorniki mogą mieć podobne charakterystyki, co sprawia, że ich zachowanie jest nierozróżnialne. Stanowi to szczególnie istotny problem, gdy uwzględni się szum pochodzący z otoczenia, powodujący zatarcie różnic pomiędzy podobnymi (choć nieidentycznymi) odbiornikami.

Klasyfikacja mierzonych wielkości i parametrów

Rodzaje mierzonych sygnałów oraz parametrów pozyskiwanych dzięki nim zależą od poszczególnych rodzajów urządzeń oraz opracowanych metod analizy. Najstarszą i jednocześnie najlepiej opracowaną metodą [1] jest pomiar mocy pozornej S pobieranej przez wszystkie odbiorniki w określonych chwilach czasowych (próbkowanych z częstotliwością 1 Hz), obejmującej moc czynną P oraz bierną Q:

bliski elektro 2014 6 wzor1

Wzór 1

Ponieważ odbiorniki wymienione w poprzedniej sekcji mają najczęściej charakter pojemnościowy lub indukcyjny (gdzie mierzony prąd wyprzedza napięcie lub opóźnia się względem niego), możliwe jest przedstawienie zużycia przez nie energii w postaci punktów na płaszczyźnie Gaussa. Punkty te tworzone są dzięki analizie sygnałów w dziedzinie czasu, gdzie odbywa się poszukiwanie zdarzeń związanych z gwałtownym wzrostem lub spadkiem mocy. Jest to zatem w pewnym sensie analiza szeregów czasowych, w których poszukuje się zdarzeń polegających na trwałym i znaczącym wzroście lub spadku pobieranej mocy. Każdemu wzrostowi powinien odpowiadać spadek, co odpowiada zjawisku włączenia i wyłączenia odbiornika. W tym momencie uzyskuje się parę wartości opisujących zachowanie urządzenia, zakładając, że jednoznacznie opisuje ona konkretny odbiornik. Tego typu analiza wymaga stosunkowo rzadkich pomiarów, dokonywanych raz na sekundę (ponieważ okres zmian napięcia przemiennego w sieci wynosi 1/50 s (w USA 1/60 s), pomiary te określa się jako „makroskopowe”). Problemem jest tu możliwość włączenia lub wyłączenia praktycznie w tym samym czasie wielu urządzeń, co spowoduje pojawienie się sygnatury niepasującej do żadnego opisywanego odbiornika analizowanego osobno. Metoda ta (wraz z modyfikacjami) nadaje się do analizy urządzeń dwu- i wielostanowych, nie da się natomiast za jej pomocą identyfikować odbiorników o charakterystyce rezystancyjnej (w tym przypadku pobierana moc ma tylko składową rzeczywistą).

W pomiarach wielkości wolnozmiennych występują dwa zjawiska, wymagające osobnego podejścia. Pierwsze związane jest z faktem, iż moment włączenia urządzenia (takiego jak zmywarka lub zamrażarka) może wyglądać inaczej, niż jego wyłączenie. O ile w tym drugim wypadku jest to po prostu skokowy spadek pobieranej mocy, o tyle podczas włączania może pojawić się krótkotrwały impuls poprzedzający przejście na wyższy poziom pobieranej mocy (rys. 5.). Impuls jest zatem istotną cechą, ułatwiającą identyfikację niektórych urządzeń, i powinien być wykrywany. Drugi problem jest związany z zachowaniem np. kuchenki mikrofalowej, w której przypadku zwiększenie poboru mocy nie ma charakteru skokowego, lecz jest stopniowym wzrostem odbywającym się w ciągu kilku sekund. W takim wypadku wykrycie skoku może być trudne, ponieważ jest rozłożone w czasie.

Urządzenia o charakterze wyłącznie rezystancyjnym są identyfikowane za pomocą innych metod, dokonujących próbkowania raz na 16 sekund lub nawet 15 minut [3]. W tych przypadkach również mierzone są zmiany w poziomie zużywanej mocy, na podstawie której mogą być identyfikowane poszczególne rodzaje odbiorników. Podczas analizy szeregów czasowych istotnym problemem może być szum, który utrudnia wykrywanie skoków mocy. Z tego powodu często stosowane jest odszumianie, np. za pomocą filtru medianowego lub dolnoprzepustowego. W opisanym podejściu podstawą identyfikacji odbiornika są amplitudy zmierzonej mocy (składowych rzeczywistych oraz ewentualnie urojonych) dokonywanej na podstawie bezpośrednich pomiarów napięcia i prądu w sieci zasilającej budynek.

Ponieważ analiza czasowa z długim okresem próbkowania nie pozwala na dokładną identyfikację w niektórych przypadkach (np. gdy zmiana poziomu mocy jest zbyt mała, rzędu kilku watów), z czasem zaproponowano inne rozwiązania, pozwalające uzyskać dodatkowe cechy przydatne podczas identyfikacji. Pierwszym jest pomiar składowych harmonicznych sygnału napięciowego i/lub prądowego, przydatny podczas badania urządzeń nieliniowych (tzw. inverter-driven), tzn. takich, dla których pobudzenie standardowym sygnałem, np. sinusoidalnym, powoduje wygenerowanie innego rodzaju sygnału, co spowodowane jest obecnością dodatkowych składowych harmonicznych, będących wielokrotnościami częstotliwości podstawowej. Na ogół analizuje się częstotliwości maksymalnie do jedenastej składowej (określane jako tzw. obwiednia widmowa). Tego rodzaju analiza wymaga sprzętu pomiarowego próbkującego z częstotliwościami znacznie wyższymi, niż podczas tradycyjnej analizy czasowej (1 Hz) i wynoszącymi nawet 2 kHz [4]. W tym przypadku dokonuje się analizy częstotliwościowej mierzonych sygnałów na drodze transformacji Fouriera (algorytm FFT lub STFT), prowadzącej do uzyskania właściwości „mikroskopowych”. W przypadku krótkotrwałej transformaty Fouriera pozyskiwana jest wiedza nie tylko o dziedzinie częstotliwości, ale również (w ograniczonym stopniu) – czasu.

Ponieważ niektóre odbiorniki charakteryzują się stosunkowo długotrwałymi stanami przejściowymi podczas przechodzenia z jednego stanu do drugiego (np. od wyłączenia do włączenia), zaproponowano metodykę analizy sygnałów przez nie generowanych. Obejmuje ona monitorowanie stanów przejściowych pomiędzy znanymi stanami ustalonymi, obejmując analizę zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. W celu uzyskania odpowiednio wysokiej rozdzielczości w obu dziedzinach standardowo stosuje się tu krótkotrwałą transformatę Fouriera oraz (co bardziej użyteczne) transformatę falkową (ang. Wavelet Transform).

Stosunkowo nową metodą akwizycji cech charakterystycznych dla odbiorników energii elektrycznej jest analiza zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez poszczególne urządzenia (ang. Electro Magnetic Interference – EMI) [5]. O ile w przypadku analizy szeregów czasowych oraz składowych harmonicznych sygnały na częstotliwościach rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset Hz są traktowane jako niepożądane i dąży się do ich eliminacji, o tyle tutaj stają się one głównym obiektem zainteresowania. Zakłócenia mogą mieć charakter szerokopasmowy lub skupiać się na konkretnych częstotliwościach w postaci prążków widma. Obecnie istotnym źródłem szumu są moduły zasilające odbiorniki, wykorzystujące zasadę przełączania (tzw. Switch-Mode Power Supplies) w celu wygenerowania wysokich wartości napięcia, niezbędnego do zasilenia urządzenia. Analiza zakłóceń odbywa się na podstawie pomiarów napięcia z częstotliwościami próbkowania dopasowanymi do specyficznych urządzeń. W celu wydzielenia pożądanego pasma częstotliwości sygnał jest odszumiany filtrem pasmowym, np. o częstotliwościach granicznych rzędu 50 kHz do kilku MHz. W celu pozyskania cech charakterystycznych konieczne jest wykorzystanie szybkiej transformaty Fouriera. Ponieważ w całym paśmie widmowym mogą występować prążki związane z zakłóceniami pochodzącymi ze środowiska, istotny jest ich pomiar przy wyłączonych wszystkich urządzeniach, dzięki czemu możliwa będzie identyfikacja prążków związanych z pracą konkretnego urządzenia (rys. 6.).

Cztery opisane metody pomiarów sygnałów elektrycznych wymagają dedykowanych urządzeń o różnym stopniu komplikacji. Pomiary niskoczęstotliwościowe wymagają zwykle dość prostych mierników, zaś do analizy EMI może być potrzebny drogi analizator widma. W niektórych przypadkach bierze się pod uwagę szereg dodatkowych parametrów [6], wykorzystywanych w procesie identyfikacji. Są to, oprócz składowych mocy i amplitud prążków widma, także moc i energia chwilowa, wartości maksymalne, międzyszczytowe, średniokwadratowe (RMS) i średnie prądu i napięcia, współczynniki szczytu (ang. Crest Factor – CF (2)) i kształtu (ang. Form Factor – FF (3)) i inne.

W powyższych równaniach xsk to wartość skuteczna wielkości mierzonej, xmax – jej amplituda, zaś x to jej wartość średnia. Wprowadzenie licznych współczynników na podstawie wartości sygnałów w dziedzinie czasu prowadzi do problemu wyboru optymalnego zestawu, zapewniającego najbardziej skuteczną identyfikację w możliwie krótkim czasie. 

Metody identyfikacji urządzeń elektrycznych

Proponowane metody identyfikacji odbiorników energii elektrycznej w znacznym stopniu zależą od wybranej metody pomiarowej, a także rodzajów badanych urządzeń. W większości przypadków stosowane są podejścia związane ze sztuczną inteligencją, takie też zostaną przedstawione w tym punkcie. Analiza niskoczęstotliwościowa, polegająca na wykrywaniu skoków poboru mocy, związana jest z urządzeniami dwu- i wielostanowymi. W tym pierwszym wypadku, o ile nie pojawia się problem włączenia pomiędzy okresami próbkowania kilku urządzeń, zadanie sprowadza się do określenia, któremu urządzeniu odpowiada właśnie występujący skok lub spadek mocy. W przypadku odbiorników wielostanowych wymagane jest zaprojektowanie skończonych maszyn stanów, które mogą znajdować się w wielu konfiguracjach. Najczęściej stosowanym podejściem są tu ukryte łańcuchy Markowa (Hidden Markov Chains – HMC), które na podstawie mierzonych symptomów pozwalają określić z pewnym prawdopodobieństwem, w jakim stanie znajduje się urządzenie (rys. 7.). Ponieważ analizowanych jest wiele urządzeń jednocześnie, konieczne jest uwzględnienie ich w pojedynczym łańcuchu. Modyfikacja [7] prowadzi do addytywnych ułamkowych łańcuchów Markova (Additive Factorial HMC). Tym samym dzięki analizie czasowej możliwe jest identyfikowanie jednego z wielu pracujących urządzeń z dużą dokładnością. Ponieważ AFHMC wymagają określenia optymalnych parametrów, możliwie dokładnie opisujących modele poszczególnych odbiorników, konieczne jest przeprowadzenie ich optymalizacji. Metody stosowane tutaj obejmują programowanie kwadratowe, dynamiczne, algorytm Viterbiego [8], czy też algorytmy ewolucyjne.

Drugim procesem optymalizacyjnym wymaganym podczas identyfikacji odbiorników jest wybór zbioru cech pozwalających na uzyskanie najdokładniejszych wyników. Możliwe są tu dwa podejścia. W pierwszym, dla każdej kombinacji symptomów przeprowadza się proces klasyfikacji dla dostępnych danych (tzw. walidacyjnych) i oblicza jego skuteczność. Wadą rozwiązania jest długi czas obliczeń, szczególnie jeśli metoda odpowiedzialna za pozyskiwanie wiedzy z danych jest skomplikowana (proces ten musi być bowiem powtarzany dla każdej kombinacji symptomów). Druga metoda wymaga jedynie sprawdzenia statystycznego rozkładu kategorii urządzeń opisywanych przez wybrane cechy. W idealnym przypadku grupy odpowiadające konkretnym odbiornikom powinny być rozłączne i silnie skupione wokół swoich centrów, co sugeruje łatwe rozróżnienie pomiędzy różnymi obiektami na podstawie wybranych cech. Do tego celu wykorzystano algorytm genetyczny z kryterium Fishera jako funkcją przystosowania [6].

W pozostałych przypadkach, kiedy badane są nie szeregi czasowe, lecz po prostu wektory cech, stosowane są klasyfikacyjne metody sztucznej inteligencji, realizujące zadanie rozpoznawania wzorców. W przeciwieństwie do klasycznych problemów klasyfikacyjnych, cechą charakterystyczną NIALM jest konieczność wskazania wielu kategorii jednocześnie (ponieważ wiele odbiorników pracuje w wybranej chwili w domu). Z tego powodu metody wskazujące tylko jedną kategorię (takie jak drzewa decyzyjne czy zbiory przybliżone), muszą być dostosowane do wymagań systemu. Metody analizy sygnałów pochodzących od urządzeń można podzielić na następujące grupy:

 1. systemy oparte na regułach. Jest to najstarsza postać wiedzy wykorzystywana w technikach komputerowych. Reguła składająca się z przesłanek i konkluzji w tym wypadku opisuje warunki, które muszą być spełnione (określone przedziały wartości symptomów), aby mogła zostać podjęta decyzja odnośnie przypisania ich do konkretnego odbiornika. W literaturze pomija się często proces uczenia zakładając, że ostateczna postać reguł zostanie ustalona przez ludzkiego eksperta (co jest w praktyce trudne). Podejścia uwzględniające uczenie maszynowe obejmują tu przede wszystkim drzewa decyzyjne (np. algorytm J48) oraz ich pochodne (np. losowy las – ang. random forest), a także algorytmy indukcji reguł (np. JRIP). Metody te są stosowane obecnie jako standardowe narzędzia identyfikacyjne w systemie rozproszonym, w którym dokonuje się pomiarów za pomocą miernika o częstotliwości próbkowania 1,6 kHz i analizuje symptomy w dziedzinie czasu i częstotliwości [9],
 2. numeryczne metody obliczeniowe. Są to niezwykle popularne podejścia ze względu na gotowe narzędzia je implementujące praktycznie w każdym środowisku programistycznym. W skład tej grupy wchodzą ogólnie rozumiane sztuczne sieci neuronowe. Najpopularniejsze są tutaj perceptrony wielowarstwowe (ang. Multi Layered Perceptron) [4] (rys. 8.), zaś niewielkie zastosowanie jak dotąd zaobserwowano w przypadku sieci o radialnych funkcjach bazowych (ang. Radial Basis Function Networks). Z drugiej strony dużą popularnością cieszą się maszyny wektorów nośnych [10], lepiej sprawdzające się podczas analizy danych zaszumionych oraz w warunkach niepewności pomiarowej. W tym przypadku głównym zadaniem projektantów jest odpowiedni dobór parametrów (np. jądra przekształcenia z oryginalnej przestrzeni cech do zmodyfikowanej, w której identyfikacja poszczególnych grup urządzeń jest łatwiejsza) oraz dopasowanie metody do klasyfikacji wielu kategorii. W [11] dokonano porównania pomiędzy architekturami sieci, choć z pewnością konieczna jest dalsza analiza porównawcza, szczególnie z wykorzystaniem innych podejść,
 3. metody hybrydowe są rozwinięciem pierwszej i drugiej grupy. Logika rozmyta to stosunkowo młoda, lecz dobrze już rozpoznana dziedzina oparta na regułach, której główną zaletą jest łatwa identyfikacja wielu kategorii oraz praca w warunkach niepewności pomiarowej [12]. Do wad należy brak algorytmu uczenia maszynowego, w wyniku czego wiedza musi często być wprowadzana przez ludzkiego eksperta. Z drugiej strony tworzone są metody łączące możliwości sieci neuronowych oraz systemów regułowych, w wyniku czego powstaje rozmyta sieć neuronowa (ang. Neuro-Fuzzy Controller) [13]. W tym przypadku przedmiotem badań były głównie symptomy z dziedziny czasu charakteryzujące stan przejściowy odbiornika. Do projektowania takiej sieci stosuje się metody uczenia bez nadzoru, które znajdują zależności w danych ignorując ich przynależność do kategorii (np. algorytm fuzzy C‑means),
 4. metody statystyczne są również popularne. Z jednej strony stosuje się standardowo naiwny klasyfikator Bayesa (ang. Naive Bayes Classifier), z drugiej sieci Bayesowskie. Ten pierwszy do uczenia wymaga stosunkowo dużej ilości danych trenujących, zaś druga metoda działa pod warunkiem poprawnego ustalenia szeregu prawdopodobieństw a priori, co wymaga zwykle dużej wiedzy ze strony ekspertów i projektantów metody,
 5. metody oparte na odległościach – wykorzystywane ze względu na dużą prostotę. Obecnie głównym algorytmem stosowanym zarówno dla danych mikro- i makroskopowych jest k najbliższych sąsiadów (kNN). Sygnatura każdego urządzenia jest tutaj traktowana jako wektor n‑wymiarowy, gdzie n to liczba symptomów wybranych do analizy [5]. Wówczas obliczana jest odległość (na ogół euklidesowa) pomiędzy poszczególnymi obiektami i jako wyniki identyfikacji wybierane są te, które mają najmniejszą odległość od badanego wzorca (rys. 9.). W porównaniu z innymi podejściami kNN charakteryzuje się wyjątkowo niską złożonością obliczeniową, zależną głównie od liczby przykładów przechowywanych w słowniku.

Pomimo szerokiego spektrum metod stosowanych do identyfikacji odbiorników, jest to tematyka nowa, wymagająca szeroko zakrojonych badań. W szczególności istotne jest porównanie poszczególnych metod dla takiego samego zestawu symptomów. Z drugiej strony należy przetestować szereg podejść dobrze znanych w dziedzinie sztucznej inteligencji, jednak dotąd niewykorzystanych w nieinwazyjnym monitorowaniu odbiorników (np. zbiory przybliżone).

Podsumowanie

Nieinwazyjne metody monitorowania i identyfikacja odbiorników energii elektrycznej, choć badane już od ponad dwudziestu lat, dopiero w ciągu ostatniej dekady zaczęły być rozwijane na dużą skalę, o czym świadczy duża liczba publikacji konferencyjnych i w liczących się czasopismach. Niewątpliwie wpływ ma na to wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw oraz rozwój technologii domu inteligentnego, reklamowanego jako system bezpieczny i energooszczędny. Z jednej strony przed inżynierami i badaczami stoją wyzwania polegające na opracowaniu i doborze metod pomiarowych pozwalających uzyskać możliwie dużo informacji na temat sytuacji panujące w budynku. Z drugiej konieczne jest opracowywanie metod o maksymalnej skuteczności identyfikacyjnej, zdolnej do pracy w czasie rzeczywistym i niewymagającej nadmiernej ilości pamięci (np. ze względu na możliwość implementacji w mikrokontrolerze). W przyszłości należy spodziewać się kolejnych rozwiązań obliczeniowych, wykrywających większy zakres urządzeń oraz pracujących z większą liczbą symptomów.

Literatura

 1. G. W. Hart, „Nonintrusive Appliance Load Monitoring”, Proceedings of the IEEE, Vol. 80, No. 12, Dec. 1992, pp. 1870-1891.
 2. M. Zeifman, K. Roth, “Nonintrusive Appliance Load Monitoring: Review and Outlook,” IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 57, No. 1, Feb. 2011, pp. 76-84.
 3. J. Powers, B. Margossian, B. Smith, “Using a Rule-Based Algorithm to Disaggregate End-Use Load Profiles from Premise-Level Data,” IEEE Computer Applications in Power, pp. 42-47, 1991.
 4. K. Yoshimoto, Y. Nakano, Y. Amano and B. Kermanshahi, “Non-Intrusive Appliances Load Monitoring System Using Neural Networks,” Information and Electronic Technologies, pp. 183-194.
 5. S. Gupta, M. S. Reynolds and S. N. Patel, “ElectriSense: Single-Point Sensing Using EMI for Electrical Event Detection and Classification in the Home,” Proc. Ubicomp '10 Proceedings of the 12th ACM international conference on Ubiquitous computing, 2010, pp. 139-148.
 6. M. S. Tsai and Y.H. Lin, “Development of a Non-Intrusive Monitoring Technique for Appliance’ Identification in Electricity Energy Management,” International Conference on Advanced Power System Automation and Protection (APAP), 16-20 Oct. 2011, Beijing, China, pp. 108-113.
 7. J. Z. Kolter and T. Jaakkola, “Approximate Inference in Additive Factorial HMMs with Application to Energy Disaggregation,” Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS), 2012, La Palma, Canary Islands. Volume XX.
 8. M. Zeifman and K. Roth, “Viterbi Algorithm with Sparse Transitions (VAST) for Nonintrusive Load Monitoring,” IEEE Symposium on Computational Intelligence Applications In Smart Grid (CIASG), Paris, France, 11-15 April 2011, DOI: 10.1109/CIASG.2011.5953328.
 9. A. Reinhardt, D. Burkhardt, M. Zaheer, R. Steinmetz, “Electric Appliance Classification Based on Distributed High Resolution Current Sensing,” Proc. 7th IEEE International Workshop on Practical Issues in Sensor Network Applications, 22 Oct. 2012.
 10. L. Jiang, S. Luo, J. Li, “Automatic power load event detection and appliance classification based on power harmonic features in nonintrusive appliance load monitoring,” IEEE 8th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2013, pp. 1083-1088.
 11. M. Figueiredo, A. Almeida, B. Ribeiro, “Home electrical signal disaggregation for non-intrusive load monitoring (NILM) systems,” Neurocomputing, 96 (2012), pp. 66–73.
 12. S. P. Kamat, “Fuzzy logic based pattern recognition technique for non-intrusive load monitoring,” IEEE Region 10 Conference TENCON, 24-24 Nov. 2004, Vol. C, pp. 528-530.
 13. Y.-H. Lin, M.-S. Tsai, “Application of Neuro-Fuzzy Pattern Recognition for Non-intrusive Appliance Load Monitoring in Electricity Energy Conservation” WCCI 2012 IEEE World Congress on Computational Intelligence, June, 10-15, 2012, Brisbane, Australia.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • sylvek sylvek, 21.11.2014r., 09:22:38 inteligentny budynek
 • Agnieszka Agnieszka, 06.03.2019r., 14:35:25 Ewentualnie OneMeter - bardzo fajne urządzenie do pomiaru zużycia prądu + ma apkę i jest bardzo intuicyjny.

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.