elektro.info

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)? (część 1.)

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)?

Jak wykonać ocenę wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem w akumulatorowni (serwerowni)?

W cyklu artykułów zostaną omówione wyniki analizy zagrożeń przeprowadzonej w sześciu akumulatorowniach na terenie jednego z zakładów przemysłowych, w którym kwestia bezpieczeństwa jest na wysokim poziomie. W kolejnych częściach opiszemy wybrane definicje i terminy związane z oceną wpływu wentylacji na zagrożenie wybuchem oraz zasady eksploatacji baterii akumulatorów, istotne z punktu widzenia oceny zagrożenia wybuchem w akumulatorowni oraz przy ich eksploatacji poza nią.

Zobacz także

Michał Domin Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej Systemy detekcji gazów a przepisy ochrony przeciwpożarowej

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach....

Systemy detekcji gazów są obecne w wielu regulacjach prawnych, w których przywoływane są w różnych celach. Większość przepisów nakazuje ich zastosowanie w danej aplikacji lub przy określonych warunkach. Jednak czy istnieją regulacje, które określają, ­jakie parametry ma spełniać dany system lub jak ma wyglądać instalacja?

mgr inż. Michał Świerżewski Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości,...

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości, właściwości mieszanin pyłowo-powietrznych oraz złóż pyłów zalegających na powierzchniach urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń. Właściwości wybuchowe gazów palnych i par cieczy palnych są jednoznacznie określone przez rodzaj gazu czy pary i ich parametry. Inaczej jest w przypadku...

dr hab. inż. Małgorzata Król, dr hab. inż. Aleksander Król Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja zagrożeń Identyfikacja zagrożeń

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych....

Elektryfikacja komunikacji wiąże się m.in. z koniecznością budowy miejsc do ładowania baterii elektrycznych w samochodach. Najbardziej pożądane będą miejsca parkingowe znajdujące się w garażach podziemnych. W przypadku pożaru samochodu elektrycznego bardzo trudne jest całkowite schłodzenie baterii – nawet po jego ugaszeniu temperatura baterii jest wciąż na tyle wysoka, że po kilkudziesięciu minutach pożar wybucha na nowo.

Podstawy prawne

Podstawę opracowania stanowią następujące rozporządzenia i normy techniczne:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563).
 2. Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DzU nr 54, poz. 348, ze zmianami: DzU nr 158 z 1997 r., DzU nr 94 z 1998 r., DzU nr 106 z 1998 r.).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, nr 106, poz. 668 i nr 113, poz. 717).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80 z dnia 8 października 1999 r., poz. 912).
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (DzU nr 62, poz. 287).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (DzU nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DzU nr 263, poz. 2203).
 9. PN-EN 1127-1:2007 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia (oryg).
 10. PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych (oryg).
 11. PN-EN 50272-2:2007 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacja baterii. Część 2: Baterie stacjonarne.
 12. PN-EN 60896-11:2003 Baterie ołowiowe stacjonarne. Ogólne wymagania i metody badań. Typy otwarte.
 13. PN-EN 61056-1:2003 Akumulatory ołowiowe. Ogniwa i baterie akumulatorowe (typy wyposażone w zawory). Wymagania ogólne, charakterystyki funkcjonalne. Metody badań.
 14. PN-EN 14986:2007 Projektowanie wentylatorów stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (oryg).

Wpływ wentylacji na ocenę zagrożenia wybuchem

Wpływowi wentylacji na ocenę zagrożenia wybuchem poświęcony jest załącznik B (informacyjny) WENTYLACJA PN-EN 60079-10:2003 Urządzeniaelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych. Jego celem jest dostarczenie narzędzi do oszacowania stopnia wentylacji i rozszerzenie rozdziału 5. normy przez zdefiniowanie warunków wentylacji oraz podanie wskazówek do projektowania systemów wentylacji mechanicznej przez wyjaśnienia, przykłady i obliczenia.

Opracowane metody pozwalają określić rodzaj strefy zagrożenia wybuchem przez:

 • oszacowanie minimalnej wydajności wentylacji wymaganej do zapobieżenia istotnemu rozprzestrzenianiu się atmosfery wybuchowej i zastosowanie jej do obliczenia hipotetycznej objętości Vz, która wraz z oszacowanym czasem rozpraszania t pozwala na określenie stopnia wentylacji. Obliczenia te nie są przeznaczone do określania wymiarów przestrzeni zagrożonych,
 • określenie rodzaju strefy na podstawie stopnia i dyspozycyjności wentylacji oraz stopnia emisji.

Pomimo że szacunki te przede wszystkim dotyczą wentylacji wewnątrz obiektów, wyjaśnione rozwiązania mogą pomagać w przypadku lokalizacji w terenie otwartym, np. przez zastosowanie ustaleń zestawionych w tablicy B.1.

Wentylacja naturalna

Jest to rodzaj wentylacji realizowanej przez przemieszczanie powietrza spowodowane przez wiatr i/lub różnice temperatury. W terenie otwartym wentylacja naturalna będzie często wystarczająca do zapewnienia rozproszenia każdej atmosfery wybuchowej, która może powstać w przestrzeni. Wentylacja naturalna może być także skuteczna w pewnych sytuacjach wewnątrz obiektów (np. jeżeli budynek ma otwory w ścianach i/lub w dachu).

Wentylacja mechaniczna

Przemieszczanie powietrza wymagane przez wentylację zapewnia się za pomocą urządzeń mechanicznych, np. wentylatorów lub odciągów. Chociaż wentylację mechaniczną stosuje się głównie wewnątrz pomieszczeń lub zamkniętych przestrzeni, można ją także zastosować w terenie otwartym, aby skompensować straty w wentylacji naturalnej ograniczonej lub utrudnionej przez przeszkody.

Wentylacja mechaniczna przestrzeni może być ogólna albo miejscowa i w obydwu z nich można uzyskać różną intensywność przemieszczania powietrza i jego wymiany.

Przy użyciu wentylacji mechanicznej można osiągnąć:

 • zmniejszenie zasięgu stref,
 • skrócenie czasu zalegania atmosfery wybuchowej,
 • zapobieżenie tworzeniu się atmosfery wybuchowej.

Wentylacja mechaniczna umożliwia zapewnienie skutecznego i niezawodnego systemu wentylacji w pomieszczeniach zamkniętych. System wentylacji mechanicznej, który zaprojektowano jako zabezpieczenie przeciwwybuchowe, powinien spełniać następujące wymagania:

 • jego skuteczność należy kontrolować i monitorować,
 • należy rozważać klasyfikację bezpośrednio za wyrzutnią z instalacji wentylacji wywiewnej,
 • powietrze do wentylacji przestrzeni zagrożonej należy pobierać z przestrzeni niezagrożonej,
 • przed określeniem rozmiarów i projektu systemu wentylacyjnego należy zdefiniować lokalizację, stopień emisji i wydajność emisji.

Ponadto, na jakość systemu wentylacji mechanicznej wpływają następujące czynniki;

 • gazy palne i pary palne zwykle mają gęstości inne niż powietrze, przez co mają skłonność do zbierania się w pobliżu podłogi lub sufitu obszaru zamkniętego, gdzie jest prawdopodobne zmniejszenie ruchu powietrza,
 • zmiany gęstości gazu wraz ze zmianą temperatury,
 • utrudnienia i przeszkody mogą powodować zmniejszenie, lub nawet brak ruchu powietrza, tj. brak wentylacji w pewnych częściach przestrzeni.

Stopnie wentylacji

Skuteczność wentylacji w procesie rozpraszania i zalegania atmosfery wybuchowej, będzie zależała od stopnia i dyspozycyjności wentylacji oraz od konfiguracji systemu. Na przykład, wentylacja może nie być wystarczająca do zapobieżenia tworzeniu się atmosfery wybuchowej, lecz może być wystarczająca do uniknięcia zalegania atmosfery wybuchowej. Rozróżnia się następujące trzy stopnie wentylacji:

Wysoki (VH)

Jest w stanie zredukować stężenie przy źródle emisji niemal natychmiast, dając w wyniku stężenie poniżej dolnej granicy wybuchowości. W rezultacie otrzymuje się strefę o małym (nawet pomijalnym) zasięgu.

Średni (VM)

Jest w stanie wpływać na stężenie, czego rezultatem jest sytuacja stabilna, w której stężenie poza granicami strefy, w czasie trwania emisji, jest poniżej dolnej granicy wybuchowości i gdzie atmosfera wybuchowa nie zalega w nadmiarze po zakończeniu emisji. Zasięg i rodzaj strefy są ograniczone parametrami konstrukcyjnymi.

Niski (VL)

Nie jest w stanie wpływać na stężenie, w czasie trwania emisji i/lub nie może zabezpieczyć przed zbytnim zaleganiem atmosfery palnej po zakończeniu emisji.

Ocena stopnia wentylacji i jej wpływu na przestrzeń zagrożoną

Wielkość chmury gazu palnego lub pary palnej i czas, w którym zalega ona po zatrzymaniu emisji, zależą od wentylacji. Metoda oszacowania stopnia wentylacji pożądanego w celu ograniczenia zasięgu i zalegania atmosfery wybuchowej jest opisana dalej. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że metoda ta jest poddana licznym ograniczeniom i dlatego daje tylko wyniki przybliżone. Jednak użycie współczynnika bezpieczeństwa powinno zapewnić, że otrzymane wyniki gwarantują wymagany margines bezpieczeństwa. Zastosowanie metody zilustrowano na kilku hipotetycznych przykładach.

Ocena stopnia wentylacji wymaga znajomości maksymalnej wydajności emisji gazu lub pary ze źródła emisji, uzyskanej albo przez zweryfikowane doświadczenie, rozsądne obliczenia lub solidne założenia.

Oszacowanie objętości Vz – hipotetyczna objętość atmosfery potencjalnie wybuchowej wokół źródła emisji

Teoretycznie minimalny strumień objętości powietrza wymagany do rozrzedzenia określonej ilości wyemitowanego materiału palnego do pożądanego stężenia poniżej dolnej granicy wybuchowości może być obliczony za pomocą wzoru:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor1

Wzór 1

gdzie:

(dV/dt)min – minimalny strumień objętości przepływającego świeżego powietrza (objętość/czas, w [m3/s]),

(dG/dt)max – maksymalny strumień masy substancji emitowanej ze źródła (masa/czas, w [kg/s]),

LEL – dolna granica wybuchowości (masa/objętość, w [kg/m3]),

k – współczynnik bezpieczeństwa stosowany do LEL; typowo: k=0,25 (emisja ciągła i pierwszy stopień emisji); k=0,5 (drugi stopień emisji),

T – temperatura otoczenia, w [K].

Znając liczbę wymian powietrza w jednostce czasu C, odnoszącą się do ogólnej wentylacji przestrzeni, można oszacować hipotetyczną objętość Vz atmosfery potencjalnie wybuchowej wokół źródła emisji za pomocą następującego wyrażenia:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor2

Wzór 2

gdzie:

C – liczba wymian świeżego powietrza w jednostce czasu, w [s-1],

Wyrażenie (2) obowiązuje w przypadku natychmiastowego i jednorodnego mieszania przy źródle emisji, zakładając idealne warunki przepływu świeżego powietrza. W praktyce, takie idealne warunki nie występują np. ze względu na możliwość utrudnień w przepływie powietrza, wpływających na pogorszenie wentylacji w części przestrzeni. Dlatego, skuteczna wymiana powietrza przy źródle emisji będzie niższa od danej przez C w wyrażeniu (4), prowadząc do wzrostu objętości Vz. Przez wprowadzenie dodatkowego współczynnika korekcyjnego (jakości) f do wyrażenia (2) otrzymujemy wzór na objętość:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor3

Wzór 3

w którym f oznacza współczynnik jakości, określający sprawność wentylacji w zależności od jej skuteczności rozrzedzania atmosfery wybuchowej, przy czym f jest zawarte w granicach od f=1 (sytuacja idealna) do typowo f=5 (utrudniony przepływ powietrza).

Objętość Vz reprezentuje objętość, poza którą średnie stężenie gazu palnego lub pary palnej będzie wynosić 0,25 lub 0,5 LEL, w zależności od wartości współczynnika bezpieczeństwa k przyjętego we wzorze (1). Oznacza to, że w skrajnym przypadku oszacowania objętości hipotetycznej, stężenie gazu lub pary będzie znacząco poniżej LEL, tj. hipotetyczna objętość, gdy stężenie jest powyżej LEL, będzie niższa niż Vz.

Przestrzeń zamknięta

W przypadku przestrzeni zamkniętej, C jest określone przez:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor4

Wzór 4

gdzie:

dVtot/dt – całkowity strumień objętości przepływającego świeżego powietrza,

V0 – całkowita objętość poddana wentylacji.

Teren otwarty

W terenie otwartym wiatr, nawet o bardzo małej prędkości, powoduje dużą liczbę wymian powietrza. Na przykład, rozważmy hipotetyczny sześcian o wymiarach kilku metrów w przestrzeni otwartej. W tym przypadku prędkość wiatru wynosząca w przybliżeniu 0,5 m/s zapewnia liczbę wymian powietrza większą niż 100/h (0,03/s). Szacując ostrożnie, przy założeniu C=0,03/s w terenie otwartym, możemy obliczyć według wzoru (5) hipotetyczną objętość Vz atmosfery potencjalnie wybuchowej:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor5

Wzór 5

gdzie:

dV/dt – strumień objętości w jednostkach objętości na sekundę,

0,03 – liczba wymian powietrza na sekundę.

Jednak ze względu na różny mechanizm rozpraszania, wyznaczona w ten sposób objętość będzie zbyt duża. Zwykle w terenie otwartym rozpraszanie przebiega szybciej.

Oszacowanie czasu zalegania t

Czas (t), po którym średnie stężenie spada po zatrzymaniu emisji od wartości początkowej X0 do k-krotnej wartości LEL, może być oszacowany przez:

ei 11 2009 jak wykonac ocene wplywu wentylacji na zagrozenie wybuchem w akumulatorowni serwerowni czesc 1 wzor6

Wzór 6

gdzie:

X0 – początkowe stężenie materiału palnego mierzone w tych samych jednostkach co LEL, tj. w [%] obj. lub w [kg/m3]. W pewnym miejscu przestrzeni zagrożonej wybuchem stężenie materiału palnego może wynosić 100 % obj. (w praktyce tylko w bardzo bliskim sąsiedztwie źródła emisji). Jakkolwiek, kiedy oblicza się t, odpowiednia wartość przyjmowana jako X0 zależy od konkretnego przypadku, biorąc pod uwagę między innymi objętość będącą przedmiotem oddziaływania oraz częstotliwośći czas trwania emisji. W praktyce w większości przypadków wydaje się sensowne przyjmowanie za X0 stężenia powyżej LEL,

C – liczba wymian powietrza w jednostce czasu,

t – czas w tych samych jednostkach czasu co C, tj. jeżeli C jest liczbą wymian powietrza na sekundę, to czas t będzie też w sekundach,

f – współczynnik jakości uwzględniający niedoskonałe mieszanie (patrz wzór (3)). Zmienia się on od 5, np. w przypadku wentylacji, gdzie powietrze wchodzi przez szczeliny i z pojedynczym otworem wylotowym, do około 1, np. w przypadku wentylacji, gdzie powietrze wchodzi przez perforowany sufit i z wieloma wylotami,

k – współczynnik bezpieczeństwa odniesiony do LEL (wzór (2)).

Wartość liczbowa czasu t otrzymana z równania (6) sama nie pozwala na rozstrzygnięcie o rodzaju strefy. Dostarcza ona dodatkowej informacji, którą należy porównywać z czasem poszczególnego procesu lub sytuacji.

Oszacowanie stopnia wentylacji

Emisja:

 • ciągła prowadzi zwykle do strefy 0;
 • pierwszego stopnia do strefy 1.,
 • drugiego stopnia do strefy 2.

Nie zawsze będzie to słuszne, jeżeli uwzględni się skutki wentylacji.

W pewnych przypadkach stopień wentylacji i poziom jej dyspozycyjności mogą być tak wysokie, że w praktyce nie będzie tam przestrzeni zagrożonej. Przeciwnie, stopień wentylacji może być tak niski, że w efekcie strefa będzie miała niższą cyfrę znaczącą (tj. strefa 1. przestrzeni zagrożonej przy drugim stopniu emisji). Występuje to np. wtedy, kiedy poziom wentylacji jest taki, że atmosfera wybuchowa zalega i jest rozpraszana tylko powoli po zatrzymaniu emisji gazu lub pary. Tak więc atmosfera wybuchowa zalega dłużej niż należałoby oczekiwać na podstawie stopnia emisji.

Wartość objętości Vz może stanowić podstawę zaszeregowania wentylacji do stopnia: wysokiego, średniego albo niskiego.

Czas zalegania t może stanowić podstawę wyboru stopnia wentylacji w określonej przestrzeni dla zachowania parametrów strefy 0, 1. lub 2. 

Wentylacja może być uważana za wentylację o stopniu wysokim (VH), kiedy objętość Vz jest bardzo mała lub nawet pomijalna. Przy działającej wentylacji, źródło emisji może być uważane za niewytwarzające atmosferę wybuchową, tj. otaczająca przestrzeń jest niezagrożona. Jednak blisko źródła emisji będzie atmosfera wybuchowa, aczkolwiek o pomijalnie małym zasięgu. W praktyce, wentylacja o stopniu wysokim może być stosowana tylko jako miejscowa wentylacja mechaniczna wokół źródła, w zamkniętych małych przestrzeniach lub tam, gdzie emisja ma bardzo niską wydajność.

Ponieważ, po pierwsze, większość przestrzeni zamkniętych zawiera wiele źródeł emisji nie jest dobrą praktyką, żeby wewnątrz przestrzeni sklasyfikowanej w całości jako niezagrożona występowało wiele małych przestrzeni zagrożonych. Po drugie, przyjmując w trakcie klasyfikacji przestrzeni typową wydajność okazuje się, że wentylacja naturalna jest często niewystarczająca, nawet w terenie otwartym. Ponadto, wentylowanie mechaniczne dużych zamkniętych przestrzeni przy wymaganej wydajności jest praktycznie nierealne. Objętość Vz nie daje żadnych wskazówek dotyczących czasu, w którym atmosfera wybuchowa będzie zalegała po zatrzymaniu emisji. Nie odnosi się to do przypadku wentylacji o stopniu wysokim (VH), ale jest czynnikiem oceny w przypadku wentylacji o stopniu średnim (VM) lub niskim (VL). 

Wentylacja o stopniu średnim (VM) wpływa na rozpraszanie emitowanego gazu palnego lub pary palnej. Czas potrzebny do rozproszenia atmosfery wybuchowej po zatrzymaniu emisji powinien być taki, że będą spełnione kryteria strefy 1. lub strefy 2., w zależności od tego, czy emisja jest pierwszego, czy drugiego stopnia. Akceptowalny czas rozpraszania zależy od spodziewanej częstotliwości emisji i czasu trwania każdej emisji. Objętość Vz często będzie mniejsza niż objętość danej przestrzeni zamkniętej. W tym przypadku można zaakceptować zaklasyfikowanie tylko części zamkniętej przestrzeni jako zagrożoną. W pewnych przypadkach, w zależności od rozmiarów przestrzeni zamkniętej, objętość Vz może być zbliżona do tej objętości zamkniętej. Wówczas całość przestrzeni zamkniętej powinna być sklasyfikowana jako zagrożona.

Jeżeli koncepcja klasyfikowania wydzielonych stref nie ma zastosowania, wówczas należy uważać, że wentylacja jest o stopniu niskim (VL). Przy wentylacji mającej niski stopień objętość Vz często będzie zbliżona lub większa od objętości przestrzeni zamkniętej. Wentylacja o stopniu niskim (VL) w zasadzie nie powinna wystąpić w terenie otwartym, za wyjątkiem, gdy występują ograniczenia przepływu powietrza, np. w zagłębieniach.

Dyspozycyjność wentylacji

Dyspozycyjność wentylacji ma wpływ na obecność lub występowanie atmosfery wybuchowej. Dlatego podczas określania rodzaju strefy dyspozycyjność (tak samo jak stopień) wentylacji należy brać pod uwagę. Wyróżnia się trzy poziomy dyspozycyjności wentylacji:

 • dobra: wentylacja prawie zawsze,
 • dostateczna: wentylacja w czasie normalnej pracy. Przerwy są dopuszczalne pod warunkiem ich rzadkiego występowania i w krótkich okresach,
 • słaba: wentylacja, która nie spełnia wymagań dotyczących wentylacji dość dobrej lub dobrej, lecz nie dopuszcza się występowania przerw o długich okresach.

Wentylacji, która nie spełnia wymagań nawet dyspozycyjności słabej, nie należy brać pod uwagę jako przyczyniającej się do wentylacji przestrzeni.

Wentylacja naturalna

Normalnie szacowanie wentylacji w terenie otwartym powinno bazować na przyjętej minimalnej prędkości wiatru 0,5 m/s występującej prawie zawsze. W tym przypadku dyspozycyjność wentylacji może być uznawana jako „dobra”.

Wentylacja mechaniczna

Podczas szacowania dyspozycyjności wentylacji mechanicznej, należy rozważyć niezawodność i dyspozycyjność wyposażenia, np. stan gotowości dmuchaw. Zazwyczaj żąda się dobrej dyspozycyjności, a w razie uszkodzenia, automatycznego uruchamiania rezerwowej dmuchawy (dmuchaw). Jeżeli wprowadzono gotowość do zapobieżenia emisji materiałów palnych, wówczas, gdy wentylacja jest uszkodzona (np. przez automatyczne zatrzymanie procesu), klasyfikacja określona przy uwzględnieniu działającej wentylacji podstawowej nie musi być modyfikowana, tj. dyspozycyjność może być uznana za dobrą.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim Każdy może teraz zautomatyzować identyfikację kabli. Obejrzyj wideo w języku polskim

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów,...

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli firmy Brady można aplikować etykiety samolaminujące lub z flagą z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Dowiedz się więcej z krótkich filmów, jak zoptymalizować swoje procesy.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Finder Polska Sp. z o.o. Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Finder Polska Sp. z o.o. Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

AS ENERGY Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

WAGO ELWAG Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej? Jak zacząć przygodę ze złączkami listwowymi w rozdzielnicy budynkowej?

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną,...

Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych stały się ostatnio znacznie bardziej złożone niż kilkanaście, a nawet kilka lat temu. Korzystamy dzisiaj z większej liczby urządzeń zasilanych energią elektryczną, a nierzadko w domach mieszkalnych mamy również do czynienia z mniej lub bardziej zaawansowanymi systemami automatyki.

WAGO ELWAG Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku? Jak dobrać właściwy sposób otwierania zacisku?

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie...

W sprężynowych złączkach listwowych występują trzy warianty otwierania zacisków: z otworem montażowym, za pomocą przycisku i dźwigni. Ostatnio przedstawiliśmy złączki z dźwignią, dostępne wyłącznie w rodzinie WAGO TOPJOB® S. Tym razem szczegółowo omówimy pozostałe dwa warianty: przycisk i otwór montażowy.

WAGO ELWAG Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie Najbardziej intuicyjny montaż przewodów na szynie

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają...

Złączki listwowe są dziś podstawowym komponentem każdej nowoczesnej rozdzielnicy. Wśród dostępnych na rynku rozwiązań szczególną uwagę zwracają te produkty, które gwarantując pewność połączenia skracają czas montażu i czynią je bardziej intuicyjnym. Wszystkie te warunki spełniają złączki listwowe TOPJOB® S z dźwignią.

WAGO ELWAG Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii Łączenie wszystkich rodzajów przewodów bez narzędzi – w jednej linii

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie...

Dzięki wyznaczającej trendy technice łączenia wszystkich rodzajów przewodów od 0,2 do 4mm2 w wąskiej obudowie, możemy połączyć wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane poprzez przezroczystą obudowę.

orange.pl Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć Światłowód w domu? Sprawdź, czy możesz go mieć

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony...

Dotychczasowy dostawca internetu nie sprostał Twoim oczekiwaniom? Postaw na światłowód, który zapewni Ci stabilny i szybki dostęp do sieci. Z jego pomocą prześlesz pliki w kilka sekund oraz obejrzysz ulubiony film bez zakłóceń. Sprawdź mapę zasięgu światłowodu od Orange i zacznij korzystać z niezawodnego internetu!

Bricoman Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu? Grzejnik elektryczny – jaki wybrać do domu?

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie...

Centralne ogrzewanie w naszej szerokości geograficznej jest niezbędne w każdym mieszkaniu, domu, lokalu i budynku użyteczności publicznej. Zapewnia komfort cieplny w czasie jesienno-zimowego okresu. Nie tylko ogrzewa, ale także pozwala na utrzymywanie pożądanej temperatury na stałym poziomie. Zbliżający się sezon grzewczy zawsze powoduje zwiększone zainteresowanie tematem grzejników. Które z nich najlepiej oddają ciepło? Jaki rodzaj sprawdzi się w bloku mieszkalnym, a jaki w domu jednorodzinnym?

senetic.pl Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu? Czym się kierować przy wyborze paneli fotowoltaicznych do domu?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy...

Wybór paneli fotowoltaicznych jest sporym wyzwaniem, tym bardziej że w tej branży też pojawia się wiele niesprawdzonych informacji lub argumentów mających wyłącznie marketingowe znaczenie. Tymczasem trzy podstawowe informacje powinny pomóc przynajmniej w odrzuceniu ofert najmniej atrakcyjnych.

APA Group – www.apagroup.pl/nazca – laureat Konkursu „Teraz Polska”, APA Sp. z o.o. 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS 9 wyzwań, na które warto zwrócić uwagę, wdrażając system BMS

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w...

System BMS znacząco poprawia funkcjonowanie budynku i wpływa na komfort osób, które z niego korzystają. Prawidłowe wdrożenie systemu wymaga jednak wiedzy i doświadczenia. Czasem wprowadza się go już w gotowym obiekcie, który ma swoją określoną specyfikę i ograniczenia. To sprawia, że na linii inwestor – integrator może dochodzić do niepotrzebnych nieporozumień. W tym artykule spróbujemy wymienić najczęstsze sytuacje, na które warto zwrócić uwagę, by współpraca po obu stronach przebiegała jak najbardziej...

FIBARO Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach Poznaj system smart home FIBARO w czterech krokach

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych...

FIBARO to globalna marka dostarczająca rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej. W ciągu 10 lat istnienia system zagościł na 6 kontynentach, stając się jednym z najbardziej zaawansowanych bezprzewodowych systemów smart home na świecie. Łatwa instalacja i brak konieczności kucia ścian kusi coraz to nowych użytkowników do rozpoczęcia swojej przygody z inteligentnym domem. Jak krok po kroku zbudować własny system smart home FIBARO i co zrobić, kiedy nasze potrzeby nagle się zmienią?

Salon LED sp. z o.o. Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach Oświetlenie szynowe – nowoczesne lampy na szynach

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można...

Lampy na szynach cieszą się obecnie dużym powodzeniem. To kapitalne dopełnienie nowoczesnych wnętrz – domów, mieszkań, biur, lokali gastronomicznych czy sklepów. Szeroka gama modeli powoduje, że można dobrać je do każdej przestrzeni. Co warto wiedzieć na temat oświetlenia szynowego? Sprawdź najważniejsze informacje!

IBC SOLAR POLSKA System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację System PV w budynkach jednorodzinnych – na co warto zwrócić uwagę, projektując instalację

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala...

Rzeczywistość prawna w krajowym sektorze fotowoltaiki zmienia się ostatnio dynamicznie. Z końcem października zaczęła obowiązywać w Polsce znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii, która pozwala na spore ułatwienia inwestycyjne. W tym samym miesiącu zaproponowany został również inny dokument, regulujący zasady rozliczeń prosumentów. Zgodnie z nim wszyscy, którzy staną się prosumentami do dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 kwietnia 2022 r., będą rozliczani na dotychczasowych zasadach,...

BRADY Polska Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej? Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego...

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego rozwiązania do identyfikacji kabli i falowników 124 000 paneli słonecznych w parku energii odnawialnej Haringvliet-Zuid w Holandii. Każde zastosowane rozwiązanie do identyfikacji musiało pozostać przymocowane i czytelne przez 10 lat w aktywnym promieniowaniu UV i w trudnych warunkach środowiskowych.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można dosłownie setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.