elektro.info

Ochrona przed pożarem z wykorzystaniem wyłączników różnicowoprądowych i urządzeń do detekcji zwarć łukowych

Protection against fire with the use of residual current devices and arc fault detection devices

Rys. 4. Iskrzenie: a) równoległe przy zwarciu oporowym L-N, b) równoległe doziemne przy zwarciu oporowym L-PE, c) szeregowe przy uszkodzeniu żyły L; MCB (ang. Miniature Circuit-Breaker) – wyłącznik nadprądowy, RCD (ang. Residual Current Device) – wyłącznik różnicowoprądowy, rys. S. Czapp

Rys. 4. Iskrzenie: a) równoległe przy zwarciu oporowym L-N, b) równoległe doziemne przy zwarciu oporowym L-PE, c) szeregowe przy uszkodzeniu żyły L; MCB (ang. Miniature Circuit-Breaker) – wyłącznik nadprądowy, RCD (ang. Residual Current Device) – wyłącznik różnicowoprądowy, rys. S. Czapp

Jeżeli na drodze prądu upływowego znajdują się elementy o charakterze rezystancyjnym i są palne, to prąd ten może nagrzać je do wysokiej temperatury i wywołać pożar. Zapalić może się pył przewodzący, zwęglona izolacja lub materiały stykające się z gorącym elementem, przez który przepływa prąd upływowy [2, 5, 6]. Pożar może również powstać w wyniku zwarcia doziemnego łukowego lub iskrzenia w obwodzie, w którym pogorszyło się połączenie przewodu bądź doszło do jego zmiażdżenia.

Zobacz także

mgr inż. Julian Wiatr Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Natomiast wymagania dotyczące ochrony ppoż. wymagają przystosowania budynku eksploatowanego w warunkach normalnych do zasilania pożarowego, gdzie warunki środowiskowe znacznie różnią się od warunków normalnych. W tym przypadku...

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, Mateusz Piotrowski, mgr inż. Julian Wiatr Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi Analiza statystyczna danych historycznych oraz prognozy do roku 2021 liczby pożarów budynków spowodowanych niesprawną instalacją elektryczną lub przyłączonymi do niej urządzeniami elektrycznymi

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych...

Pożary budynków to zjawisko w dużym stopniu losowe. Wzrost liczby budynków na terenie Polski, wzrost liczby niefachowo wykonanych instalacji elektrycznych, wzrost niskiej jakości elementów zastosowanych do ich wykonania oraz malejąca jakość urządzeń elektrycznych mogą być potencjalną przyczyną wzrostu liczby pożarów budynków. Nowym, potencjalnym źródłem pożarów są również instalowane coraz bardziej masowo na dachach budynków systemy fotowoltaiczne oraz punkty ładowania pojazdów elektrycznych wewnątrz...

mgr inż. Michał Świerżewski Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych Klasyfikacja obiektów potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer pyłowych

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości,...

Przy ocenie zagrożenia wybuchem wynikającym z obecności pyłów materiałów palnych i często materiałów powszechnie uznawanych za niepalne, np. metali, konieczne jest wzięcie pod uwagę ich specyficznych właściwości, właściwości mieszanin pyłowo-powietrznych oraz złóż pyłów zalegających na powierzchniach urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń. Właściwości wybuchowe gazów palnych i par cieczy palnych są jednoznacznie określone przez rodzaj gazu czy pary i ich parametry. Inaczej jest w przypadku...

W artykule:

• Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwpożarowej
• Urządzenia do detekcji zwarć łukowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem i zwrócono uwagę na przypadki, w których mogą one nie działać, mimo występującego zagrożenia pożarowego. Zaprezentowano charakterystyki wyzwalania urządzeń do detekcji zwarć łukowych, które są nowym rodzajem zabezpieczeń, zalecanym do instalacji elektrycznych obiektów o zwiększonym zagrożeniu pożarowym.

Abstract

Principles of application of residual current devices in protection against fire have been presented. Special cases, in which residual current devices are ineffective in such a type of protection, are indicated. Tripping characteristics of a new type of a protective device against fire – arc fault detection device – are discussed. These devices are recommended to be installed in buildings with increased fire hazard.

 

Jako pierwotne kryterium ochrony od skutków zwarć rezystancyjnych można przyjąć zależność prądu niezapalającego od czasu, co przedstawiono na rysunku 1., lub prądu zapalającego z różnym prawdopodobieństwem określony materiał [1, 6, 9]. Badając materiały należy odwzorować najmniej korzystne warunki ich użytkowania (np. niską wilgotność). Jeżeli próbie są poddawane materiały organiczne, np. drewno, słoma, to należy uwzględnić ich stopniowe przechodzenie do fazy piroforycznej w temp. 100ºC pod wpływem prądu niezapalającego, co znacznie obniża odporność ogniową – temperatura zapłonu maleje z 250ºC nawet do 120ºC [6].

prad niezapalajacy zaleznosc

Rys. 1. Zależność prądu niezapalającego od czasu jego przepływu wyznaczona dla warstwy pyłu węglowego [6, 9]

Zagrożenie pożarowe można znacznie ograniczyć, jeżeli obwód jest chroniony wyłącznikiem różnicowoprądowym. Nie dopuści on do długotrwałego upływu prądu o dużej wartości, który wydzielając znaczną ilość ciepła mógłby spowodować pożar. Są również pomysły, aby wyłącznik różnicowoprądowy wykorzystać jako element wykonawczy czujników przeciwpożarowych [8], a nawet umieszczać w instalacjach bezpieczeństwa [3], ale tego drugiego jednak nie dopuszcza norma [17].

Zabezpieczeniem dedykowanym do ochrony przed pożarem w instalacjach niskiego napięcia jest urządzenie do detekcji zwarć łukowych (AFDD – ang. Arc Fault Detection Device). Urządzenia te wykrywają zarówno zwarcia łukowe wielkoprądowe, jak i małoprądowe iskrzenie szeregowe, podczas którego nie ma różnicy prądów, a więc nie wykrywają go wyłączniki różnicowoprądowe. Ze względu na niewielką wartość prądu przy iskrzeniu szeregowym również nie ma co liczyć na zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego.

Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwpożarowej

Wydzielająca się moc cieplna przy płynącym prądzie upływowym to iloczyn tego prądu oraz napięcia względem ziemi:

gdzie:

Pc – moc cieplna wydzielająca się przy przepływie prądu upływowego,

Uo – napięcie względem ziemi,

Iu – prąd upływowy.

Jeżeli prąd upływowy Iu z zależności (1) zastąpić znamionowym prądem różnicowym zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego IΔn, to w instalacji o napięciu 230 V wydzieli się moc cieplna nie większa niż podana w tabeli 1.

 

moc cieplna pradu

Tab. 1. Największa moc cieplna pochodząca od prądu upływowego, która może wydzielić się w instalacji o napięciu Uo = 230 V w zależności od prądu IΔn wyłącznika różnicowoprądowego

Do niedawna przyjmowano, że do ochrony przed pożarem, który może powstać przy doziemieniu, nadają się wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie IΔn ≤ 500 mA. Stanowi o tym zapis normy PN-IEC 60364-4-482:1999 [15]:

Punkt 482.2.10 – Do ochrony przeciwpożarowej nadają się wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie większym niż 500 mA.

Jednakże w późniejszych latach zapisy odnoszące się do stosowania wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przed pożarem pojawiły się w innych arkuszach normy PN-HD 60364 i wymagania w zakresie znamionowego prądu różnicowego zadziałania zostały zaostrzone, co podano poniżej.

PN-HD 60364-4-42:2011 [13], Punkt 422.3.9 – Obwody odbiorcze i odbiorniki elektryczne w pomieszczeniach, w których ze względu na rodzaj produkcji lub charakter składowanych materiałów występuje ryzyko pożarowe, należy chronić przed skutkami uszkodzenia izolacji w następujący sposób:

a) W układzie TN i w układzie TT należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o IΔn ≤ 300 mA. Jeżeli zwarcia oporowe mogłyby wywołać pożar, np. w obwodach ogrzewania sufitowego, to należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o IΔn ≤ 30 mA.

b) W układzie IT należy stosować urządzenia monitorujące stan izolacji, obejmujące całą instalację, lub urządzenia monitorujące prąd różnicowy (RCM – ang. Residual Current Monitor) w obwodach odbiorczych. Wymienione urządzenia powinny być wyposażone w optyczną i akustyczną sygnalizację uszkodzenia. Alternatywnie można zastosować wyłączniki różnicowoprądowe – ich znamionowy prąd różnicowy zadziałania powinien być taki jak w punkcie a). (…)

Powyższe wymagania dotyczą również obwodów przechodzących przez te pomieszczenia.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 [16], Punkty 532.2, 532.3

532.2 Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przed pożarem.

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny mieć znamionowy prąd różnicowy zadziałania nie większy niż 300 mA. Powinny być zainstalowane na początku chronionego obwodu.

532.3 Urządzenia monitorujące prąd różnicowy (RCM) w ochronie przed pożarem w układzie IT.

Jeżeli instalacja o układzie IT jest nadzorowana przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, to zamiast wyłączników różnicowoprądowych można stosować urządzenia RCM. Urządzenia te powinny być zainstalowane na początku obwodów odbiorczych i działać na sygnał optyczny i akustyczny. Prąd różnicowy zadziałania nie powinien przekraczać 300 mA.

Zapis odnośnie do stosowania wyłączników różnicowoprądowych jest również zwarty w normie dotyczącej kabli grzewczych i wbudowanych systemów grzewczych [18]. Należy jednak zwrócić uwagę, że wymaganie stosowania w tych obwodach wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (In ≤30mA) jest związane z ochroną przeciwporażeniową uzupełniającą, a nie przeciwpożarową. Oczywiście zainstalowanie wymaganego wyłącznika wysokoczułego zapewnia i tę ochronę. Poniżej podano postanowienie zaczerpnięte z normy [18]: PN-HD 60364-7-753:2014-12 [18], Punkt 753.415.1.1 – Obwody zasilające urządzenia grzejne powinny być objęte ochroną uzupełniającą za pomocą wyłączników różnicowoprądowych o IΔn ≤ 30 mA. Nie dopuszcza się wyłączników różnicowoprądowych zwłocznych.

Z powyższych zapisów wynika, że do ochrony przed pożarem aktualnie należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie IΔn ≤ 300 mA, co wyróżniono w tab. 1 wytłuszczoną czcionką (w wyjątkowych przypadkach IΔn ≤ 30 mA). Domyślnie chodzi o instalacje 230/400 V – w instalacjach o innym napięciu prąd ten jest inny (rys. 2.). 

znamionowy prad roznicowy

Rys. 2. Znamionowy prąd różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego IΔn w zależności od napięcia obwodu względem ziemi Uo oraz przyjętego poziomu minimalnej mocy cieplnej zapalającej [6]

Dla określonej mocy cieplnej, w miarę zwiększania się napięcia względem ziemi, maleje największy dopuszczalny znamionowy prąd różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego. Zatem przyjmując jako dopuszczalną moc cieplną 69 W, w instalacji o napięciu nominalnym względem ziemi równym 400 V największy dopuszczalny znamionowy prąd różnicowy zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego wynosi 100 mA (69 W/400 V = 172 mA ⇒ IΔn ≤ 100 mA), a nie 300 mA. Przy zmniejszaniu się napięcia prąd ten rośnie.

Z punktu widzenia ochrony przed pożarem stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach jednofazowych nie budzi wątpliwości. Prąd upływowy jest źródłem różnicy prądów i jeżeli jest on dostatecznie duży, to wyłącznik reaguje. Dyskusyjna jest jednak skuteczność tych wyłączników w ochronie przed pożarem w obwodach trójfazowych. Jednoczesny upływ prądu o podobnej wartości ze wszystkich faz skutkuje prądem różnicowym zbliżonym do zera (rys. 3c).

wypadkowy prad upalowy

Rys. 3. Wypadkowy prąd upływowy Isum w obwodzie trójfazowym, w którym występują upływy IR o charakterze czynnym z: a) fazy L1, b) faz L1 i L2, c) wszystkich faz, rys. S. Czapp

Izolacja może być w katastrofalnym stanie, zagrożenie pożarowe duże, a wyłącznik różnicowoprądowy nie zadziała. Brak zadziałania może wystąpić także wtedy, gdy prąd różnicowy jest silnie odkształcony [4]. I to niezależnie od tego, czy jest to obwód trójfazowy, czy jednofazowy. Jak widać, w pewnych przypadkach ostrożnie należy oceniać skuteczność ochrony przed pożarem z wykorzystaniem zabezpieczeń różnicowoprądowych.

Urządzenia do detekcji zwarć łukowych

Zagrożenie pożarem pojawia się także w wyniku iskrzenia/zwarcia łukowego w instalacji elektrycznej. Zakłócenie takie mogą wykryć wyłączniki różnicowoprądowe i/lub zabezpieczenia nadprądowe, ale są przypadki, że żadne z nich nie będzie reagować. Wtedy z pomocą przychodzą urządzenia do detekcji zwarć łukowych (AFDD). Jest to nowy rodzaj zabezpieczenia, które dopiero zaczyna pojawiać się w krajowych instalacjach elektrycznych. Urządzenia te od wielu lat są stosowane w USA [10], a od niedawna wymaga się ich instalowania w Niemczech [7].

Jeżeli w obwodzie zdarzy się zwarcie oporowe między przewodami fazowymi lub fazowym a neutralnym z udziałem łuku elektrycznego (rys. 4a), to przy odpowiednio dużej wartości prądu zwarciowego można liczyć na zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego (MCB). W przypadku zwarć między przewodem fazowym a przewodem ochronnym może zadziałać zabezpieczenie różnicowoprądowe (RCD) i/lub zabezpieczenie nadprądowe (MCB) – rys. 4b. Na zadziałanie zabezpieczenia RCD nie ma co liczyć w przypadku iskrzenia szeregowego (rys. 4c), bo nie ma różnicy prądów. W ograniczonym zakresie (tylko przy odpowiednio dużym prądzie) może zadziałać MCB. Przy łuku szeregowym prąd jest stosunkowo mały, ponieważ jest równocześnie prądem obciążenia odbiornika.

ochrona ppoz iskrzenie

Rys. 4. Iskrzenie: a) równoległe przy zwarciu oporowym L-N, b) równoległe doziemne przy zwarciu oporowym L-PE, c) szeregowe przy uszkodzeniu żyły L; MCB (ang. Miniature Circuit-Breaker) – wyłącznik nadprądowy, RCD (ang. Residual Current Device) – wyłącznik różnicowoprądowy, rys. S. Czapp

Wymagania stawiane urządzeniom AFDD są zawarte w normie PN-EN 62606:2014-05 [12]. Norma ta wyróżnia trzy rodzaje łuku (iskrzenia) z punktu widzenia stosowania urządzeń AFDD:

 • łuk równoległy – występuje wtedy, gdy prąd łuku płynie między przewodami czynnymi (uszkodzenie pokazane na rysunku 4a),
 • łuk doziemny – występuje wtedy, gdy prąd łuku płynie między przewodem czynnym a ziemią (uszkodzenie pokazane na rysunku 4b); z punktu widzenia właściwości łuku, w szczególności wartości prądu, ten rodzaj łuku też jest łukiem równoległym,
 • łuk szeregowy – występuje wtedy, gdy prąd łuku jest równocześnie prądem obciążenia odbiornika (uszkodzenie pokazane na rysunku 4c).

Wymagania odnośnie do reakcji na uszkodzenia w obwodzie zależą od tego, czy łuk jest małoprądowy (do 63 A), czy wielkoprądowy (powyżej 63 A). W przypadku tego pierwszego określa się największy dopuszczalny czas działania tb w zależności od wartości prądu łuku Iarc (rys. 5.). Przy prądzie o wartości 2,5 A czas działania AFDD nie powinien przekraczać 1 s, natomiast przy 63 A nie powinno to być więcej niż 0,12 s. 

charakterystyka dzialania afdd

Rys. 5. Charakterystyka działania AFDD przy występowaniu łuku małoprądowego (do 63 A) [12], gdzie: tb – największy dopuszczalny czas działania AFDD, Iarc – prąd łuku

W przypadku łuku wielkoprądowego określa się największą dopuszczalną liczbę N półfal prądu o częstotliwości sieciowej (w czasie nie dłuższym niż 0,5 s) w funkcji wartości spodziewanego prądu przed wystąpieniem łuku Ip-arc (rys. 6). Przy prądzie o wartości 75 A liczba ta wynosi 12, a dla prądu w przedziale 150÷500 A jest to 8. Łuk małoprądowy może wystąpić przy przerwaniu żyły przewodu (iskrzenie/łuk szeregowy) oraz np. przy oporowych zwarciach doziemnych. Łuk wielkoprądowy występuje przy zwarciach doziemnych w układzie TN lub między przewodami czynnymi.

charakterystyka dzialania afdd rys2

Rys. 6. Charakterystyka działania AFDD przy występowaniu łuku wielkoprądowego (powyżej 63 A) [12]; N – największa dopuszczalna liczba półfal prądu o częstotliwości sieciowej, Ip-arc – spodziewany prąd przed wystąpieniem łuku

Urządzenia do detekcji zwarć łukowych nie powinny reagować na łuk, który pojawia się podczas normalnej pracy urządzeń elektrycznych. Łuk ten może pojawiać się przy załączaniu urządzeń oświetleniowych, elektronicznych oraz towarzyszyć pracy silnika narzędzia ręcznego, np. wiertarki. Prawidłowe odróżnienie łuku zakłóceniowego od łuku roboczego nie jest zadaniem łatwym i wymaga zastosowania dość skomplikowanego układu detekcji i identyfikacji parametrów łuku. Kryterium decydującym o zadziałaniu zabezpieczenia nie może być wyłącznie wartość skuteczna ani amplituda prądu, ponieważ przy łuku szeregowym wartości te są małe, mogą być wyraźnie mniejsze niż prąd obciążenia w nieuszkodzonym obwodzie, a zagrożenie pożarowe występuje. Aby nie dochodziło do zbędnych zadziałań AFDD, norma [12] określa parametry łuku probierczego, na który zabezpieczenia AFDD powinny reagować, a także przypadki występowania łuku (załączanie/praca urządzeń powszechnego użytku), przy których nie powinny one działać.

Urządzenia AFDD mogą być wykonane jako odrębne aparaty lub mogą być zintegrowane z wyłącznikiem różnicowoprądowym i/lub wyłącznikiem nadprądowym. Norma [12] podaje wiele wartości wymaganych lub zalecanych, z których najważniejsze z punktu widzenia doboru AFDD to:

 • Napięcie znamionowe Un

Zalecane wartości to 230 V oraz 120 V (USA).

 • Prąd znamionowy ciągły In

Zalecane wartości to 6 – 8 – 10 – 13 – 16 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 63 A.

 • Częstotliwość znamionowa f

Zalecane wartości to 50 Hz i 60 Hz; jeżeli urządzenie jest przeznaczone do innej częstotliwości, należy oznaczyć to na nim oraz wykonać odpowiednie testy przy tej częstotliwości.

 • Zdolność załączania i wyłączania prądu Im,
 • Zdolność załączania i wyłączania prądu przez jeden biegun Im1.

Najmniejsza wymagana wartość obu prądów (Im oraz Im1) to 10In, ale nie mniej niż 500 A. Podobne wymagania stawia się wyłącznikom różnicowoprądowym bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego [6, 11]. Zatem urządzeniu AFDD powinno towarzyszyć zabezpieczenie nadprądowe.

 • Prąd zwarciowy umowny Inc,
 • Prąd zwarciowy umowny jednego bieguna Inc1.

Znormalizowane wartości tych prądów (prądów, które AFDD jest w stanie przetrzymać pod warunkiem dobezpieczenia przez odpowiednie zabezpieczenie nadprądowe) są następujące:

3 – 4,5 – 6 – 10 – 20 – 25 kA.

Postanowienia dotyczące stosowania AFDD do ochrony przez skutki iskrzenia/zwarć łukowych w instalacjach niskiego napięcia są zawarte normie PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 [14]. Zgodnie z tą normą ochronę taką zaleca się stosować m.in. w sypialniach, domach drewnianych, magazynach z materiałami łatwopalnymi, stolarniach, stodołach. Poniżej przytoczono oryginalny zapis z normy PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 [14]:

„421.7. Zaleca się zastosowanie specjalnych środków w celu ochrony przed skutkami zwarć łukowych w obwodach końcowych:

 • w pomieszczeniach z miejscami przeznaczonymi do spania; w miejscach, w których występuje ryzyko pożaru ze względu na charakter produkcji lub rodzaj składowanych materiałów, tzn. lokalizacje BE2 (np. stodoły, zakłady obróbki drewna, magazyny materiałów łatwopalnych);
 • w obiektach wykonanych z materiałów łatwopalnych, tzn. lokalizacje CA2 (np. domy drewniane);
 • w strukturach rozprzestrzeniających ogień, tzn. lokalizacje CB2;
 • lokalizacje, w których znajdują się dobra znacznej wartości. (…)

W obwodach ac zastosowanie urządzeń do wykrywania zwarć łukowych (AFDD) zgodnych z IEC 62606 spełnia wyżej wymienione zalecenia.”

Wnioski

Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania nie większym niż 300 mA może zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe w budynkach. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach wyłącznik różnicowoprądowy może nie wykryć prądu o znacznej wartości. Chodzi o prąd różnicowy silnie odkształcony lub gdy jest on wynikiem pogarszającego się stanu izolacji w obwodzie trójfazowym.

Zabezpieczeniem przeznaczonym do ochrony przed pożarem jest urządzenie do detekcji zwarć łukowych AFDD. Jest ono w stanie wykryć w szczególności tzw. iskrzenie szeregowe, które charakteryzuje się stosunkowo małym prądem i nie pojawia się prąd różnicowy.

Literatura

 1. Chybowski R., Szmitkowski J.: Zagrożenie pożarowe stwarzane przez prądy upływowe. Wiadomości Elektrotechniczne, 1993, nr 6, s. 214-216.
 2. Chybowski R.: Wpływ degradacji izolacji roboczej przewodów instalacyjnych na działanie wyłącznika różnicowoprądowego. XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2005” i V Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Wrocław, 14-16.09.2005, s. 80-85.
 3. Chybowski R., Gosiewski M.: Wyłącznik różnicowoprądowy w obwodach bezpieczeństwa. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2013” i IX Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Szklarska Poręba, 25-27.09.2013, s. 117-122.
 4. Czapp S.: The effect of earth fault current harmonics on tripping of residual current devices. International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation, IX Conference-Seminar ISNCC 2008, Łagów, Poland, 10-13 June 2008, IEEE Xplore.
 5. Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe i urządzenia do detekcji zwarć łukowych w ochronie przed pożarem. XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2019” i XII Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Karpacz, 24-27.09.2019, s. 61-69.
 6. Czapp S., Musiał E.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe – część 2. Monografie INPE, zeszyt 59, 2017, COSiW SEP, Warszawa, Zakład Wydawniczy INPE w Bełchatowie, ISBN 978-83-945411-4-9.
 7. DIN VDE 0100-420:2016-02 Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen.
 8. Konieczny J., Zacirka R.: Wykorzystanie wyłączników różnicowoprądowych jako elementów wykonawczych dla czujników przeciwpożarowych. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Elektryczne ELSAF 2013” i IX Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Szklarska Poręba, 25-27.09.2013, s. 123-128.
 9. Krasucki F.: Zagrożenia elektryczne w górnictwie. Wyd. Śląsk, Katowice 1984.
 10. National Electrical Code (NEC), 2008.
 11. PN-EN 61008-1:2013-05 (wersja angielska) Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB) – Część 1: Postanowienia ogólne.
 12. PN-EN 62606:2014-05 (wersja angielska) Wymagania ogólne dla urządzeń do detekcji zwarć łukowych.
 13. PN-HD 60364-4-42:2011 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
 14. PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
 15. PN-IEC 60364-4-482:1999 (wersja polska) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa.
 16. PN-HD 60364-5-53:2016-02 (wersja polska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
 17. PN-HD 60364-5-56:2019-01 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa.
 18. PN-HD 60364-7-753:2014-12 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-753: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Kable grzewcze i wbudowane systemy grzewcze.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych? Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej » Zobacz rozwiązania dla optymalnego wykorzystania zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz » Które oprawy LED sprawdzą się w ekstremanych warucnkach? Zobacz »

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

http://ad.elektro.info.pl/baywa-b1170n

Mały sterownik do zadań specjalnych »

Mały sterownik do zadań specjalnych » Mały sterownik do zadań specjalnych »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety » Zasilacze bezprzerwowe UPS - poznaj zalety »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa » Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Instalacja systemu zasilania gwarantowanego » Instalacja systemu zasilania gwarantowanego »

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację? Systemy tras kablowych - jak przeprowadzić bezpieczną i schludną instalację?

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj » Nowa platforma sprzedażowa online - zarejestruj się i kupuj »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online » Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów? Jakie złącza do łączenia wiązek kablowych i przewodów?

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021 Nie przegap wyprzedaży kamer termowizyjnych - Black Friday 2021

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł? Czy ładowarka solarna współpracujaca z panelami PV to dobry pomysł?

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! » Kompleksowe rozwiązania z zakresu Data Center, serwerownie, infrastruktura IT! »

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych Specjaliści podpowiadają jak wykorzystać rozbudowane narzędzie do diagnostyki i rozwiązywania problemów w urządzeniach elektromechanicznych

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2? Jaki wybrać komplet złączy fotowoltaicznych do montażu w obudowach dla przewodu o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2?

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny » Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych » Opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych »

dr inż. Józef Jacek Zawodniak Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia Ochrona przed przepięciami w sieciach napowietrznych średniego napięcia

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie...

Rozważania związane z ochroną przed przepięciami w liniach napowietrznych średniego napięcia nie powinny się ograniczać wyłącznie do doboru ogranicznika przepięć oraz rezystancji uziemienia. Na to zagadnienie powinno się spojrzeć bardziej globalnie, w celu dostrzeżenia ogólnych prawidłowości występujących podczas przepięć, jak i różnego rodzaju zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami technicznymi a reakcją fali przepięciowej na nie.

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet » Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet »

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy » Jaki wybrać transforamtor rozdzielczy »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS Jakie znasz zastosowania zasilaczy AC/DC i UPS

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Najnowsze produkty i technologie

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można, dosłownie, setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.