elektro.info

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certification of power sources used in fire safety sytems

Artykuł odpowiada m.in. na pytanie: jakie podstawowe błędy popełniane są podczas interpretacji certyfikatów regulowanych prawem?

Artykuł odpowiada m.in. na pytanie: jakie podstawowe błędy popełniane są podczas interpretacji certyfikatów regulowanych prawem?

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu. Definicje przede wszystkim określające granice urządzeń. Definicje mogą być rozproszone w różnych dokumentach, np. w rozporządzeniach, ustawach, normach, umowach, zaleceniach itp., a ich znaczenie w poszczególnych dokumentach może być różnorodne.

Zobacz także

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.) Zagrożenie pożarem i eksplozją beziskiernikowych ograniczników przepięć (część 1.)

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie...

Ograniczniki przepięć podczas ich normalnego działania w sieciach elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć nie stwarzają zagrożeń dla sąsiadujących z nimi obiektów czy personelu. Ich stosowanie przyczynia się wręcz do eliminacji awarii innych aparatów w wyniku uszkodzeń ich izolacji i związanych z tym zagrożeń. Poprawnie skonstruowane ograniczniki przepięć, dobrane do lokalnych warunków sieciowych i zainstalowane, wykonane z zastosowaniem właściwej technologii, są przez kilkadziesiąt...

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru Wymagania dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i...

W budynkach oprócz instalacji zasilających obwody użytkowe występują często instalacje odpowiedzialne ze bezpieczeństwo pożarowe. W większości przypadków odpowiadają za wczesne wykrycie, alarmowanie i rozgłaszanie sygnałów i komunikatów ewakuacyjnych, a także zasilanie i sterowanie urządzeń przeciwpożarowych.

Szczególne znaczenie ma terminologia w przypadkach urządzeń, gdy jedna nazwa zwyczajowa jest przyporządkowana do kilku urządzeń, które mimo podobieństwa mają różne funkcje. Rozpatrując zdefiniowanie źródła zasilania w kontekście niniejszego tematu można przytoczyć przykład źródła zasilania ujętego w normie PN-EN 12101-10. Norma ta definiuje źródła zasilania elektryczne oraz pneumatyczne. Co oznacza, że w kontekście tej normy źródłem zasilania nie tylko jest energia elektryczna ale również sprężony gaz. Ponadto należy uwzględnić, że inne wymagania są stawiane dla zasilaczy z przeznaczeniem do systemów sygnalizacji pożarowej, a inne z przeznaczeniem do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. 

Dowodami potwierdzającymi prawdopodobieństwo spełnienia przez wyrób określonych wymagań, w tym utrzymania określonych parametrów, mogą być odpowiednie dokumenty. Stąd tak ważne jest, aby umiejętnie określić, jaki rodzaj dokumentów jest wymagany w danej sytuacji i jakie jest jego znaczenie. Obligatoryjność uzyskania i/lub wystawienia określonych dokumentów wynika z określonych aktów prawnych lub może wynikać z umów np. z ubezpieczycielem. Podczas opracowania projektu powinniśmy rozróżniać, jakie parametry wynikają z ustawowego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, a jakie wynikają z umów np. z ubezpieczycielem, bądź z tzw. funkcji komfortu.

Na potrzeby niniejszego opracowania w celu identyfikacji otoczenia prawnego dokonam podziału na:

1. wymagania ustawowe, których celem jest minimalizowanie ryzyka zagrożeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym, uszkodzeniami wynikającymi z występowania elementów wirujących, ostrych krawędzi, gorącej temperatury, wywołaniem pożaru. To takie aspekty, których brak utrzymania powoduje, że urządzenie staje się niebezpieczne dla użytkownika lub otoczenia. Do nich mogą również należeć aspekty, które mają ukryte skutki działania, np. emitując fale pola elektromagnetycznego powyżej określonych wartości, wywołując dysfunkcje innych urządzeń lub przy dłuższym oddziaływaniu są szkodliwe dla zdrowia. Rolę tych postanowień można określić na przykładzie żarówki. Żarówka zastosowana do oświetlenia, która jest „przepalona” sama z siebie nie generuje zagrożeń, czyli można stwierdzić, że nadal jest bezpieczna choć nie działa,

2. wymagania ustawowe, których celem jest minimalizowanie ryzyka zagrożeń lub niedogodności związanych np. z prawidłową eksploatacją budynku, budowli. Tu mam na myśli urządzenia, które nie stwarzają zagrożenia same z siebie, ale w sytuacji nieprawidłowego zadziałania stwarzają sytuacje, które przyczyniają się do powstania zagrożenia lub nie przeciwdziałają zagrożeniom w taki sposób, jak to zostało założone. To byłby przypadek, gdzie uszkodzenie żarówki powoduje, że obiekt nie spełnia określonych wymagań np. nie zapewnia bezpiecznej ewakuacji. W tej sytuacji możemy stwierdzić, że awaria żarówki ma określone konsekwencje, choć sama żarówka nie stwarza zagrożenia, to jej dysfunkcja powoduje, że obiekt nie spełnia określonych wymagań.

Do punktu 1 możemy przyporządkować szereg regulacji prawnych wynikających m.in.:

 • Dyrektywy niskonapięciowej LVD,
 • Dyrektywy ciśnieniowej,
 • Dyrektywy maszynowej,
 • Dyrektywy EMC,
 • Dyrektywy RosH,
 • Dyrektywy RED,
 • Dyrektywa o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

 

Do punktu 2 możemy przyporządkować m.in. takie regulacje jak:

 • Ustawa o wyrobach budowlanych,
 • Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europejskiej 305/2011 (CPR),
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
 • Dyrektywa ATEX.

 

Powyższy podział służy mi do tego, aby podnieść świadomość, że w przypadku weryfikacji dokumentów towarzyszącym urządzeniom ważna jest ich merytoryczna wartość m.in. pod kątem podstawy prawnej i podkreślenie, że certyfikat certyfikatowi nie jest równy, gdyż może wynikać z innych podstaw prawnych. Urządzenia możemy zastosować w różny sposób, jednak ważne jest, czy sposób zastosowania jest zgodny z przeznaczeniem, jaki przewidział producent. Warunkiem koniecznym jest to, żeby produkty nie stwarzały zagrożeń, spełniając założenia przepisów w pkt 1. Jednak przepisy te nie zawsze gwarantują, że dane urządzenie utrzymuje swoje właściwe parametry, które mogą okazać się istotne, aby obiekt, w którym zostało urządzenie zastosowane był bezpieczny na poziomie określonym prawem. Stąd w określonych zastosowaniach urządzeń, warunkiem dodatkowym jest utrzymanie określonych parametrów czyli spełnienie przez urządzenia/wyroby/produkty innych dodatkowych wymagań, których celem zapewnienie bezpieczeństwa w budynku.

Niewątpliwie możliwym jest sytuacja, gdzie wyrób utrzymuje swoje parametry – posiada stosowane certyfikaty wynikające z regulacji opisanych w pkt 2, ale jest produktem niebezpiecznym, gdyż nie był oceniony pod kątem regulacji wynikających z pkt 1. Ponadto, nieodpowiednio dobrane urządzenia mogą wygenerować zagrożenie.

W obecnie przyjmowanej strategii utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego lub szerzej rozumianej ochrony przeciwpożarowej źródła zasilania pełnią szczególną rolę. Większość nowoczesnych budynków spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej wykorzystując tzw. rozwiązania zamienne. Większość rozwiązań zamiennych oparta jest na tzw. czynnych zabezpieczeniach ochrony ppoż., (system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, oświetlenie ewakuacyjne, mechaniczna wentylacja oddymiania, instalacje tryskaczowe itp.), które wymagają niezawodnego i nieprzerwalnego zasilania energią elektryczną. To powoduje, że rola źródła zasilania jest bardzo istotna i wymaga szczególnej uwagi. Nie można podejść jedną miarą do wszystkich urządzeń. Branża budowlana rządzi się swoją specyfiką, z której można wysnuć wniosek, że jeżeli nie jest coś jednoznacznie ustalone (wymagane) to nie można liczyć, że samo się ureguluje. W kwestii wymagań dla źródeł zasilania oraz strategii zapewnienia zasilania nie ma miejsca na błędy. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy muszą mieć skuteczne narzędzia do egzekwowania jakości lub eliminowania bylejakości. Choć uzyskanie odpowiednich dokumentów (certyfikatów, deklaracji) nie daje gwarancji, że urządzenia będą funkcjonowały prawidłowo, to brak wyegzekwowania wymaganych ustawowo dokumentów może nam przysporzyć sporo kłopotów, więc warto wiedzieć co wymagać, aby minimalizować ryzyko przejęcia odpowiedzialności.

certyfikacja001 1

Wypis wymagań dla zasilaczy z rozporządzenia

Musimy sobie zdawać sprawę, że w zależności od zastosowania zasilacze mogą podlegać pod kilka regulacji prawnych. Ich sposób uwiarygodniania parametrów uzależniony jest od tego, pod jakie przepisy podlegają, i w jakim charakterze pracują.W przedmiocie sprawy, mogącymi sprawiać problem są przepisy dotyczące wyrobów budowlanych oraz wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB. Jeżeli zasilacz (lub inaczej zdefiniowane źródło zasilania) jest zastosowany jako wyrób budowlany (a tak jest w znacznej większości) wówczas powinien spełniać wymagania stawiane przez ustawę o wyrobach budowlanych i jego właściwości powinny być uwiarygodnione w trybie określonym przez ustawę o wyrobach budowlanych. Ponadto oprócz certyfikacji wynikającej z ustawy o wyrobach budowlanych niezbędne jest uzyskanie przez producenta świadectwa dopuszczenia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

W przypadku wyrobów objętych świadectwami dopuszczenia ustalenia wymaganych dokumentów wydaje się dość proste. Świadectwo dopuszczenia wydawane jest jedynie przez CNBOP-PIB. Zwracam jednak uwagę, że certyfikat właściwości użytkowych wydany przez CNBOP‑PIB nie jest równoważny z uzyskaniem świadectwa dopuszczenia,gdyż CNBOP‑PIB może wydać certyfikat, ale producent nie spełni wymagań stawianych dla warunków do świadectwa. Z punktu widzenia oznakowania wyrobu istotny jest znak jednostki certyfikującej na wyrobie.

Pytanie pozostaje następujące: co z zasilaczami, które są stosowane do innych urządzeń przeciwpożarowych niż te, które zostały wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia? Czy dla nich wymagane jest świadectwo dopuszczenia, tak jak dla zasilaczy urządzeń SSP, DSO, SHEVS?

W aspektach dotyczących wyrobów budowlanych sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Regulacje dotyczące wyrobów budowlanych podzielone są na system krajowy (znak B) i europejski (znak CE).

Aby móc znakować wyroby budowlane znakiem CE niezbędna jest norma zharmonizowana z Rozporządzeniem CPR 305/2011 lub Europejska Ocena Techniczna. Dla zasilaczy możemy wyszczególnić normę zharmonizowaną PN-EN 54-4 oraz PN-EN 12101-10. Ponadto np. w normie PN-EN 12101-10 znajdziemy istotną informację, a mianowicie definicję zasilacza (pkt. 3.1.5 zasilacz – źródło lub zasób energii lub środki do automatycznego przełączenia pomiędzy wydzielonymi źródłami energii), z której wynika, że zasilaczem może być również układ załączania rezerwy (stąd ważne jest precyzyjne rozumowanie definicji, o czym wspominałem na wstępie). Ponadto zostały zasygnalizowane wymagania dla zespołów prądotwórczych, powołując normę PN-ISO 8528, co oznacza, że zespoły prądotwórcze zostały objęte normą, tak samo, jak sprężarki oraz zbiorniki z gazem.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wymagania określone w tych normach zostały wytypowane w kontekście konkretnego zastosowania opisanego w każdej z norm, stąd zastosowanie zasilacza w innym obszarze jest niezgodne z jego przeznaczeniem. W takim przypadku pozostaje pytanie, co zrobić, jeżeli chcemy zastosować zasilacz do innej funkcji, niż została przewidziana w powyższych normach.

Otóż istotnym jest identyfikacja przepisów krajowych dotyczących identyfikacji źródeł zasilania w innych obszarach niż te, o których mowa w ww. normach, o czym mowa w dalszej części, gdyż zmiana dotycząca rozporządzenia w sprawie znakowania znakiem B ujmuje nowe zakresy grup wyrobów. Od 1 lipca 2019 roku niezbędne będzie uzyskanie krajowej oceny technicznej i certyfikatu dla zasilaczy stosowanych w obszarach, takich jak: autonomiczne czujki dymu, systemy tłumienia i gaszenia pożaru, systemy zabezpieczenia przed wybuchem, systemy ewakuacyjne. To znacząca zmiana przepisów.

Spośród istotnych dokumentów związanych ze źródłami zasilania w kontekście regulacji dla wyrobu budowlanego należy wyszczególnić m.in.:

 • Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (wynikającą z ustawy o wyrobach budowlanych,
 • Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych (wynikający z ustawy o wyrobach budowlanych do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym B),
 • Deklarację Właściwości Użytkowych (wynikającą z rozporządzenia CPR 305/2011 do znakowania wyrobu znakiem CE),
 • Certyfikat stałości właściwości użytkowych (wynikającą z rozporządzenia CPR 305/2011 do znakowania wyrobu znakiem CE).

Czy na każdy wyrób budowlany wymagany jest certyfikat stałości właściwości użytkowych? Nie, certyfikat jest wymagany na wyroby budowlane objęte systemem oceny 1 (system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych). Informacje o systemie znajdziemy w normie lub krajowej ocenie technicznej. Zasilacze znajdują się w systemie 1, stąd objęte są obowiązkową certyfikacją. Deklaracje właściwości użytkowych, co do zasady wystawiane są zawsze, niezależnie od tego, czy wyrób jest objęty obowiązkiem certyfikacji. Jeżeli jest znakowanie CE (budowlane) lub B to odpowiednio niezbędne jest egzekwowanie deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji właściwości użytkowych. Wzory tych dokumentów znajdują się w odpowiednich rozporządzeniach.

certyfikacja003 1

Rys. 2. Schemat pokazujący etapy oceny dla zasilacza elektrycznego będącego wyrobem budowlanym, dla którego zastosowano system krajowy, podlegający świadectwu dopuszczenia

W przypadku znakowania CE urządzeń elektrycznych będących jednocześnie wyrobami budowlanymi dochodzi nam problem, że nie jesteśmy w stanie łatwo rozróżnić, czy znakowanie CE było w trybie jak dla wyrobu budowlanego (pkt 2), czy jedynie w trybie np. regulowanym dyrektywą LVD (niskonapięciową) (pkt 1).

Często urządzenia takie jak centrala sygnalizacji pożarowej mają w swojej obudowie zasilacze zintegrowane, wówczas certyfikat wydane na podstawie normy EN 54-2 powinien dodatkowo obejmować zasilacz wg EN 54-5, a w przypadku świadectwa dopuszczenia powinny być potwierdzone odpowiednie punkty z załącznika do rozporządzenia, np. oprócz punktu dla centrali systemu sygnalizacji pożarowej pkt. 10.1 dodatkowo powinien być potwierdzony pkt. 12.2 dla zasilacza. Oznacza to, że samo wymaganie świadectwa dla urządzenia nie jest wystarczające, należy się jeszcze wczytać w jego treść w szczególności w jego parametry.

Czy świadectwo dopuszczenia lub certyfikat potwierdza, że urządzenia mogą pracować w warunkach pożarowych? Co do zasady odpowiedź powinna brzmieć: NIE, gdyż urządzenia te nie są sprawdzane w warunkach pożaru, zakłada się, że są instalowane w strefach zabezpieczonych przed oddziaływaniem pożaru lub wysokiej temperatury lub działają w krótkim czasie, czyli zanim warunki pożarowe przekroczą warunki pracy zasilacza. Zastosowanie przegrody ogniochronnej (puszki, szafy itp.) nie daje gwarancji zabezpieczenia zasilacza, gdyż do pracy może być konieczna dobra wentylacja, a mała szafa może nie zapewnić wystarczającego chłodzenia.

Czy świadectwo dopuszczenia lub certyfikat daje gwarancję, że zasilacz będzie prawidłowo pracował? NIE, ani świadectwo dopuszczenia, ani certyfikat nie dają takiej gwarancji, gdyż nie możemy zapomnieć o kompatybilności urządzeń w aspektach funkcjonalnych, elektrycznych, mechanicznych itp. Zarówno certyfikat, jak i świadectwo ma zadanie podnieść wiarygodność do deklarowanych parametrów przez producenta. Możemy mieć wszystkie urządzenia certyfikowane w budynku, ale nie będą ze sobą współpracować z uwagi na brak kompatybilności lub będą generować stany niepożądane. 

Częstą przyczyną stwarzania zagrożeń przez urządzenia przeciwpożarowe jest brak zachowania kompatybilności funkcjonalnej. Przykładem takiego braku kompatybilności jest np. zbyt długi czas przełączenia się źródła zasilania, co może spowodować przejście urządzeń programowanych w stan nieoczekiwany lub może urządzenie zareagować na słaby sygnał napięciowy, jak na brak sygnału. Zdarzają się przypadki, że kilka godzin po wykonaniu testów pożarowych dochodzi do pożaru instalacji, która ma z założenia chronić obiekt, a w rzeczywistości przy nieodpowiednim doborze zabezpieczeń powoduje zagrożenia. Jest to dowód na to, że aspekty formalne zostały przewartościowane i zapomniano, że dobór urządzeń jest priorytetem. Z mojego punktu widzenia więcej uwagi powinniśmy poświęcać prawidłowemu opracowaniu matrycy sterowań i jej weryfikacji, aby, krótko mówiąc, nie zabrakło prądu tam, gdzie jest on niezbędny. Urządzenia źle skonfigurowane, źle dobrane (nawet te przeciwpożarowe z nazwy) mogą nam zrobić więcej szkody niż pożytku. Szczególnie ważny jest dobór i konfiguracja układów sterowania odbiornikami dużej mocy. W przypadku pożaru, może się zdarzyć, że spadek napięcia wywołany przez rozruch wentylatorów lub pomp dużej mocy jest na tyle duży, że spowoduje awarię urządzeń i certyfikat w takich przypadkach niczego tu nie zmieni, choć z punktu widzenia formalnego jest wymagany.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.