elektro.info

Prawidłowy dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Proper selection and energy coordination between surge protection devices

Dobierając ogranicznik przepięć należy uwzględnić: miejsce jego instalacji, napięcie ciągłej pracy Uc, napięciowy poziom ochrony Up.
Dehn Polska

Dobierając ogranicznik przepięć należy uwzględnić: miejsce jego instalacji, napięcie ciągłej pracy Uc, napięciowy poziom ochrony Up.


Dehn Polska

Urządzenia elektryczne i elektroniczne narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego
systemu przesyłu i rozdziału energii. Zaburzenia mogą wystąpić zarówno w liniach napowietrznych, jak i kablowych.

Zobacz także

dr hab. inż. Krzysztof Walczak, dr inż. Józef Jacek Zawodniak Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej Zjawiska fizyczne zachodzące w uziemieniu podczas odprowadzania fali prądowej

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych...

Zjawiska fizyczne przedstawiane w literaturze naukowej w sposób czysto teoretyczny, dla praktyków często bywają niezrozumiałe, a przez to nieanalizowane. Praktycy potrzebują prostych, jasno przekazanych wytycznych, najlepiej przedstawionych w postaci zbioru zaleceń czy przewodnika postępowania. Naukowcy zaś lubują się w analizie złożoności samego zjawiska fizycznego, najlepiej z wykorzystaniem zaawansowanego aparatu teoretyczno-matematycznego, operując przy tym dużym stopniem uogólnienia.

dr. inż. Jarosław Wiater Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Zagrożenie pożarowe stacji ładowania samochodów elektrycznych – ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi....

W powszechnym odczuciu samochody elektryczne są najtańszym sposobem przemieszczania się. Zdaniem władz powinniśmy dążyć do zastąpienia samochodów zasilanych paliwami płynnymi samochodami elektrycznymi. Niestety, wiele osób dostrzega tylko zalety danych rozwiązań technicznych zapominając o ich wadach.

dr. inż. Jarosław Wiater Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.) Jak wykonać instalację przeciwprzepięciową, aby ubezpieczyciel zapłacił za ewentualne szkody? (część 2.)

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel...

W powszechnym odczuciu, zawierając umowę ubezpieczenia, jesteśmy przekonani i w większości wręcz pewni, że w przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej powodującej powstanie start materialnych ubezpieczyciel pokryje nam poniesione straty. Niestety, w życiu jest zupełnie inaczej niż w teorii. Bardzo często okazuje się, że dopiero gdy ubezpieczony obiekt lub rzecz ulegnie uszkodzeniu, zmienia się nasze postrzeganie umowy ubezpieczeniowej. Nagle przypominamy sobie ciągle aktualne przysłowie „mądry Polak...

Stworzenie warunków zapewniających pewne i niezawodne działanie systemu elektroenergetycznego oraz pracujących w nich nowoczesnych elektronicznych systemów pomiarowych wymaga posiadania podstawowych informacji o:

 • charakterze narażeń udarowych występujących w systemie elektroenergetycznym,
 • poziomach odporności udarowej stosowanych urządzeń elektronicznych,
 • właściwościach i zasadach doboru odpowiednich rozwiązań wykorzystywanych do ochrony przed narażeniami udarowymi,
 • urządzeniach oraz systemach, z którymi one współpracują.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne narażone są na działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. Zaburzenia mogą wystąpić zarówno w liniach napowietrznych, jak i kablowych. Źródłem zaburzeń może być lokalny wzrost potencjałów i występujące różnice potencjałów wywołane przez napięcia i prądy udarowe powstające podczas:

 • operacji łączeniowych wykonywanych w obwodach WN/SN w normalnym i awaryjnym stanie pracy stacji,
 • bezpośrednich wyładowań piorunowych na terenie stacji lub w bliskim ich sąsiedztwie,
 • wyładowań piorunowych w napowietrzne linie przesyłowe WN/SN, SN/nn,
 • działania ograniczników przepięć w obwodach WN, SN i nn.

Napięcia i prądy udarowe mogą być również źródłem impulsowego pola elektromagnetycznego oddziałującego bezpośrednio na urządzenia.

Zaburzenia impulsowe pola elektromagnetycznego mogą być promieniowane przez urządzenia elektroenergetyczne i linie wysokich napięć podczas stanów nieustalonych w systemie.

Dobór i koordynacja energetyczna ograniczników przepięć

Chcąc skutecznie ochronić urządzenia przed skutkami przepięć należy przede wszystkim posiadać informację o wartościach znamionowych napięć udarowych wytrzymywanych przez te urządzenia. Dodatkowo należy mieć wiedzę na temat instalacji elektrycznej, do której urządzenie ma być podłączone.

Te dwie informacje pozwalają wybrać właściwy ogranicznik przepięć, tak aby napięcie na wejściu chronionego urządzenia nie przekraczało jego wytrzymałości udarowej.

Ze względu na rozbudowaną instalację elektryczną nie da się pominąć podczas doboru ogranicznika przepięć konieczności właściwego skoordynowania podziału energii udarów pomiędzy innymi elementami ograniczającymi przepięcia zainstalowanymi już w instalacji elektrycznej.

Każdy ogranicznik przepięć ma pewną określoną zdolność do przenoszenia przez siebie pewnej energii udaru. Jeśli po zadziałaniu ogranicznika przepięć energia przez niego przeniesiona przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas może dojść do uszkodzenia ogranicznika przepięć, a nawet do jego eksplozji.

Ilość energii, którą może przez siebie przenieść ogranicznik przepięć, jest ściśle powiązana z zastosowaną do jego budowy technologią. Największą energię mogą wytrzymać ograniczniki przepięć zbudowane na bazie iskierników. W dalszej kolejności są układy kombinowane składające się z iskiernika i warystora. Dalej znajdziemy warystory, a na samym końcu znajdują się diody zabezpieczające (tzw. TRANSILE).

Na podstawie informacji zamieszczonych na ograniczniku przepięć możemy szacunkowo określić jego zdolność do przenoszenia energii udaru.

W przypadku ograniczników T1 (patrz norma PN-EN 61643-11:2013 [1]) najważniejszym parametrem jest jego wytrzymałość na udarowy prąd impulsowy (Iimp lub I10/350).

b prawidlowy dobor i koordynacja rys01

Rys. 1. Zależność energetyczna prądów udarowych 10/350 μs i 8/20 μs

Dla ograniczników T2 (patrz norma PN-EN 61643-11:2013 [1]) jest to znamionowy prąd wyładowczy (In). Bardzo często popełnianym błędem jest mylenie wyżej wymienionych parametrów, co może skutkować niewłaściwym doborem. Prąd impulsowy określa zdolność ogranicznika do odprowadzania prądu odpowiadającego energią bezpośredniemu doziemnemu wyładowaniu piorunowemu (10/350 ms), zaś znamionowy prąd wyładowczy określa zdolność ogranicznika do odprowadzania prądu odpowiadającemu prądowi indukowanemu podczas wyładowania piorunowego (8/20 ms).

Na rys. 1. zamieszczono przebieg pokazujący różnicę w energiach przenoszonych przez prąd 10/350 ms i 8/20 ms.

Ograniczniki przepięć należy umieszczać tak, aby w poszczególnych punktach zabezpieczanej instalacji elektrycznej nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości napięć. Mając na uwadze strefową koncepcję ochrony odgromowej, jak również rozległość chronionej instalacji elektrycznej, konieczne jest stosowanie kilkustopniowego układu do ograniczania przepięć. W podzielonym na strefy obiekcie, przy przejściu z jednej strefy do drugiej konieczne jest ograniczanie wartości szczytowych przepięć występujących w instalacjach niskonapięciowych oraz impulsów pola elektromagnetycznego do poziomów dopuszczalnych w danej strefie [2, 3].

Poszczególne ograniczniki przepięć powinny odprowadzać (np. do przewodu ochronnego PE dla sieci TN‑S, PEN dla sieci TN-C itp.) część prądu udarowego.

O właściwym doborze ograniczników przepięć decyduje w głównej mierze:

 • charakter narażeń udarowych,
 • rodzaj chronionego układu,
 • sposób budowy ogranicznika (iskiernik/warystor/układ kombinowany) – zdolność do odprowadzania udarów prądowych,
 • napięciowy poziom ochrony (Up) ogranicznika przepięć.

Kilkustopniowe układy zabezpieczające umożliwiają zsumowanie ich ochronnych zalet i wyeliminowanie niepożądanych efektów związanych z ich oddzielnym zastosowaniem.

Bezsporną zaletą ogranicznika iskiernikowego jest zdolność do przewodzenia prądów udarowych o bardzo dużych energiach. Wadą jest ich dość długi czas, jaki potrzebują, aby zadziałać.

Zaletą ograniczników warystorowych jest szybkość działania, wadą zaś mała wytrzymałość na prądy udarowe.

Typowy wielostopniowy układ składa się z dwóch elementów ograniczających napięcia i elementu wzdłużnego. W przypadku układu składającego się z dwóch elementów ochronnych element wzdłużny koordynuje ich wzajemne działanie oraz ogranicza wartość prądu, który może popłynąć przez drugi z elementów ochronnych.

Przykładowe rozwiązania typowych układów zabezpieczających przedstawia rys. 2.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys02

Rys. 2. Przykłady rozwiązań układów ochrony przepięciowej [4]: rys. J. Wiater

Zasada działania dwustopniowego układu zaprezentowanego na rys. 2a jest następująca:

b prawidlowy dobor i koordynacja rys03a

Rys. 3a. Rzeczywiste przebiegi napięć na odgromniku – 500 V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

 • w momencie, gdy na wejście układu przyjdzie udar napięciowy i napięcie na warystorze przekroczy napięcie przebicia lawinowego, zaczyna on przewodzić,
 • płynący przez warystor prąd powoduje wzrost spadku napięcia na rezystorze pomiędzy warystorem a odgromnikiem,
 • suma spadków napięć na rezystorze i warystorze odkłada się na odgromniku i gdy przekroczy wartość dynamicznego napięcia zapłonu, wówczas nastąpi jego zadziałanie przez co zostanie ograniczony prąd płynący przez warystor [4].
b prawidlowy dobor i koordynacja rys03b

Rys. 3b. Rzeczywiste przebiegi napięć na elemencie wzdłużnym – 500 V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

W rzeczywistej instalacji elektrycznej element wzdłużny reprezentowany jest przez odcinek przewodu o minimalnej długości niezbędnej do właściwego skoordynowania pracy poszczególnych elementów. Na rys. 3arys. 3b i rys. 3c zaprezentowano rzeczywiste przebiegi napięć panujące na poszczególnych elementach prawidłowo działającego dwustopniowego układu ograniczającego przepięcia.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys03c

Rys. 3c. Rzeczywiste przebiegi napięć na warystorze – 500 V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

Jeśli w danej instalacji elektrycznej nie będzie zachowana właściwa koordynacja pracy ograniczników, może dojść do sytuacji, w której pierwszy działający element ograniczający przepięcie tak mocno je zredukuje, że wcześniejszy nie będzie mógł zadziałać, gdyż nie zostanie przekroczone napięcie, przy którym on zaczyna przewodzić prąd. Prowadzi to bezpośrednio do przekroczenia dopuszczalnej energii udaru przenoszonej przez ogranicznik przepięć, który zadziałał jako pierwszy. Bardzo często kończy się to jego uszkodzeniem lub eksplozją.

Aby bardziej przybliżyć zasadę koordynacji pracy i koordynacji energetycznej ograniczników przepięć poniżej na rys. 4. pokazano rzeczywiste przebiegi napięć panujących na ogranicznikach przepięć podczas ich pracy. Ich wzajemna relacja bezpośrednio przekłada się na kolejność działania, a co za tym idzie na skuteczność ochrony przepięciowej lub w ekstremalnym przypadku na jej brak.

Z powyższego przebiegu wynika, że napięcie niezbędne do zadziałania ogranicznika iskiernikowego wynosi 4,06 kV.

Do zadziałania warystora nr 1 niezbędne jest napięcie o wartości 1,06 kV, zaś dla warystora nr 2 niezbędne jest napięcie 1,88 kV.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys04

Rys. 4. Napięcie panujące na iskierniku (CH1 – krzywa koloru czerwonego), warystorze nr 1 (CH2 – krzywa koloru niebieskiego), warystorze nr 2 (CH3 – krzywa koloru czarnego) – CH1/CH2/CH3 500 V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

Jeśli w instalacji elektrycznej najpierw zastosujemy element o niższym napięciu zadziałania lub nie zapewnimy wzajemnej koordynacji, może dojść do uszkodzenia przy pierwszym przepięciu o energii przekraczającej wytrzymałość ogranicznika o najmniejszym napięciu zadziałania. Pierwszy ogranicznik, który zadziała, obniży tak napięcie w instalacji, że napięcie na drugim ograniczniku nie przekroczy progu jego zadziałania.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys05

Rys. 5. Napięcie panujące na warystorze nr 1 (CH1 – krzywa koloru czerwonego), warystorze nr 2 (CH2 – krzywa koloru niebieskiego), warystorze nr 3 (CH3 – krzywa koloru czarnego) – CH1/CH2/CH3 500V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, iż ogranicznik iskiernikowy potrzebuje około 1 ms, aby zaczął działać. Dodatkowo wymusza to konieczność stosowania właściwej koordynacji pracy i koordynacji energetycznej ograniczników przepięć.

Na rys. 5. zamieszczono przebiegi napięć panujących na różnych ogranicznikach warystorowych.

Krzywa napięcia panującego na ograniczniku warystorowym nr 1 i nr 2 jest bardzo do siebie zbliżona. Różnica w napięciu niezbędym do zadziałania ogranicznika przepięć wynosi około 85 V. Warystory nr 1 i nr 2 pochodzą od tego samego producenta, z różnych serii produkcyjnych. W przypadku równoległego połączenia warystor nr 2 zadziała szybciej, niż warystor nr 1. Wniosek z powyższego jest następujący, iż bezpośrednie połączenie równoległe ograniczników warystorowych nie powoduje wzajemnego zwiększenia ich wytrzymałości udarowej, jak i całej chronionej instalacji.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys06

Rys. 6. Napięcie panujące na ograniczniku iskiernikowym (CH1 – krzywa koloru czerwonego) i na ograniczniku kombinowanym składającym się iskiernika i warystora (CH2 – krzywa koloru niebieskiego) – CH1/CH2/CH3 500 V/div, 2 μs/div; rys. J. Wiater

W układach do ograniczania przepięć zwiększenie wytrzymałości udarowej możliwe jest tylko poprzez zastosowanie kilku elementów ograniczających przepięcia właściwie między sobą skoordynowanych. Przedstawione subtelne różnice w rzeczywistości mogą się przełożyć na niewłaściwe działanie układu ograniczającego przepięcie, a nawet mogą prowadzić do jego uszkodzenia.

Na rys. 6. przedstawiono przebieg napięcia panującego podczas pracy iskiernikowego ogranicznika przepięć i kombinowanego ogranicznika przepięć składającego się z iskiernika i warystora prawidłowo wzajemnie z sobą skoordynowanych. Wyraźnie widać różnice w poziomie napięcia i szybkości działania układu. Wytrzymałość udarowa nowoczesnych układów kombinowanych jest taka sama jak dla ograniczników iskiernikowych przy jednoczesnym obniżeniu napięciowego poziomu ochrony.

Zalecenia w zakresie doboru ograniczników przepięć

Dobierając ogranicznik, należy w pierwszej kolejności określić, czy w ogóle jest on potrzebny. Oceny tej dokonujemy poprzez analizę ryzyka zgodnie z wytycznymi normy PN‑EN 62305-2 [6] lub analizując szczegółowe przepisy narzucone na mocy ustaw, lub rozporządzeń.

W przypadku między innymi budynków, stacji paliw płynnych bez względu na wynik analizy ryzyka konieczne jest stosowanie urządzeń piorunochronnych oraz przeciwprzepięciowych.

Cały czas należy mieć również na uwadze fakt, iż nowoczesne rozwiązania techniczne bazują w większości przypadków na układach sterowanych przez komputery. Napięcia znamionowe pracy systemów komputerowych są z roku na rok coraz bardziej obniżane ze względu na straty energii. Obecnie są to napięcia rzędu kilku woltów.

Należy zauważyć, że postęp technologiczny zmniejsza odporność urządzeń na przepięcia, a ich uszkodzenia niosą ze sobą bardzo duże straty finansowe. Wymusza to bardziej skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych i elektronicznych od przepięć poprzez między innymi stosowanie wielostopniowych układów je ograniczających. Mając powyższe na uwadze zaleca się stosowanie układów i urządzeń ograniczających przepięcia.

W momencie gdy zdecydujemy się na wyposażenie instalacji elektrycznej w ograniczniki przepięć, należy zgodnie z zaleceniami norm ochrony odgromowej z serii PN-EN 62305 podzielić analizowany obiekt na strefy LPZ (zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej), w których występuje określony stopień narażenia urządzeń na działanie udarów napięciowych i prądowych [7] (z ang. LPZ – Lightning Protection Zone).

Urządzenia pracujące w strefie LPZ0A są narażone na bezpośrednie oddziaływanie impulsowego pola elektrycznego i magnetycznego oraz prądu piorunowego o nieograniczonej wartości.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys07

Rys. 7. Podział obiektu na strefy LPZ [8]; rys. J. Wiater

Urządzenia pracujące w strefie LPZ0B narażone są na bezpośrednie oddziaływanie impulsowgo pola elektromagnetycznego wywołanego przez prądy piorunowe, analogicznie jak w strefie LPZ0A, oraz napięć i prądów udarowych indukowanych przez prądy piorunowe.

W strefie LPZ1 urządzenia są już chronione przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego przy jednoczesnym ograniczeniu na granicy strefy poziomu narażenia za pomocą ogranicznika przepięć.

b prawidlowy dobor i koordynacja rys08

Rys. 8. Układ czterech ograniczników przepięć chroniących instalację elektryczną, gdzie: ZK – złącze kablowe, kWh – licznik energii elektrycznej, R1 – rozdzielnica, np. piętrowa, Urz. El – końcowe urządzenie elektryczne; rys. J. Wiater

W kolejnych strefach poziomy napięć powinny być stopniowo obniżane za pomocą odpowiednio dobranych ograniczników przepięć tak, aby wytrzymałość udarowa urządzeń w nich instalowanych była wyższa od maksymalnego spodziewanego napięcia panującego w tej strefie. Przykład podziału obiektu na strefy LPZ zamieszczono na rys. 7.

W skrócie – na granicy poszczególnych stref LPZ należy stosować odpowiednie ograniczniki obniżające maksymalne spodziewane wartości szczytowe napięć do ustalonego poziomu – stosownie do przyjętych kategorii wytrzymałości udarowej wg normy PN-HD 60364-4-443 [11]. Koncepcję wielostopniowego układu ograniczającego przepięcia przedstawiono na rys. 8.

Dobierając ogranicznik przepięć, należy uwzględnić:

 • miejsce jego instalacji,
 • napięcie ciągłej pracy Uc,
 • napięciowy poziom ochrony Up.

Na podstawie informacji dotyczącej miejsca jego instalacji można wybrać technologię, w której powinien być wykonany ogranicznik przepięć.

Argumenty przytaczane przez przeciwników tych zaleceń są sprzeczne ze stanowiskiem przyjętym przez energetykę między innymi niemiecką, hiszpańską, słowacką itp. W tych krajach takie kryteria są obligatoryjne.

Jeśli zestawi się całościową wartość ponoszonej inwestycji z kosztem jednego właściwie skonstruowanego ogranicznika na wejściu, to argumenty o „drogiej” technologii wydają się zupełnie nietrafione.

UWAGA!

Na granicy stref LPZ0 i LPZ1 zaleca się stosowanie ogranicznika typu ucinającego napięcie lub kombinowanego, w którym ­wykorzystano technologię iskiernikową. Zdaniem autora stosowanie technologii warystorowej powinno być w tym miejscu zabronione. Zalecana wartość prądu impulsowego 10/350 ms – 25 kA/pole.

Kolejny argument podnoszony przez przeciwników odnosi się do średniej statystycznej wartości szczytowej prądu doziemnego wyładowania piorunowego.

Stwierdzenie, że w 95% przypadków prąd wyładowania jest mniejszy niż 25 kA, stawia pod znakiem zapytania sens stosowania układów ograniczających przepięcia. Zjawisko doziemnego wyładowania piorunowego ma charakter losowy. Podobnie rozumując układ ograniczający przepięcia oparty na technologii warystorowej zadziała losowo, raz prąd ograniczy, raz nie wytrzyma.

Należy sobie zadać pytanie: to po co go stosować? A co z prądem kolejnego doziemnego wyładowania, które następuje w kilkadziesiąt milisekund po wyładowaniu głównym?

Zdaniem autora ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma być zawsze skuteczna, stąd też wysokie wymagania dla jednego ogranicznika w obiekcie nie są niczym wygórowanym.

b prawidlowy dobor i koordynacja tab1

Tab. 1. Wymagana wytrzymałość ograniczników na przepięcia dorywcze (TOV) dla układów sieci TN, TT, IT – na podstawie normy PN-EN 61643-11:2013 [10]

Należy też zauważyć, iż w przypadku stosowania technologii warystorowej wbrew powyższym zaleceniom narażamy się na brak koordynacji energetycznej ograniczników przepięć ze względu między innymi na rozrzut technologiczny napięcia zadziałania ograniczników warystorowych opisany wcześniej, niemożliwy do określenia w warunkach panujących na budowie lub hali montażowej.

Dobierając ogranicznik przepięć nie można zapomnieć o parametrze określającym maksymalne napięcie ciągłej pracy (Uc), musi ono być większe od maksymalnego napięcia fazowego danej sieci.

Biorąc pod uwagę wytyczne normy PN-EN 60038:2012 [9] napięcie ciągłej pracy powinno być co najmniej o 10% większe od napięcia znamionowego sieci.

Dobierając ograniczniki należy pamiętać o przepięciach dorywczych pojawiających się w sieciach. W tab. 1. przytoczono normatywne wymagania w tym zakresie opisane szczegółowo w normie PN-EN 61643-11:2013 [10].

Napięciowy poziom ochrony Up powinien być mniejszy niż deklarowana przez producenta najmniejsza wytrzymałość udarowa urządzenia zainstalowanego w danej sieci i w danym fizycznym miejscu jego użytkowania.

Podsumowanie

Stosowanie coraz doskonalszych urządzeń elektronicznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych stwarza konieczność przeanalizowania ich zagrożeń udarowych oraz podjęcia odpowiednich środków ochrony.

Tylko prawidłowa wzajemna koordynacja energetyczna zapewni skuteczną ochronę przed przepięciami, na które urządzenia są coraz bardziej czułe.

Prawidłowe rozwiązania są bardzo dobrze znane, lecz ze względów czysto ekonomicznych odstępuje się od ich fizycznej realizacji podczas budowy nowych obiektów. Dlatego warto się zastanowić, czy oszczędność rzędu tysiąca złotych plus VAT na tle wartości inwestycji nierzadko szacowanej na kilka, kilkanaście milionów złotych, ma sens.

Literatura

 1. PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań.
 2. PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.
 3. Sowa A.W.: Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi. Rozprawy Naukowe Nr 219. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 4. Augustyniak L., Markowska R., Sowa A.: „Elementy i układy do ograniczania przepięć. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych”. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Politechnika Białostocka 2007.
 5. Wiater J.: Zniszczenia elektronicznych liczników energii elektrycznej powstałe w wyniku niewłaściwego doboru ograniczników przepięć. Wiadomości Elektrotechniczne R. 83, nr 2 (2015), s. 23-25.
 6. PN-EN 62305-2:2011. Ochrona odgromowa – Cześć 2: Zarządzanie ryzykiem.
 7. Sowa A.: Wielostopniowe systemy ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym. http://www.ochrona.net.pl
 8. Dehn + Söhne – Lightning Protection Guide. Revised 2nd edition. September 2007/2012.
 9. PN-EN 60038:2012. Napięcia znormalizowane CENELEC.
 10. PN-EN 61643-11:2013. Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia - Wymagania i metody badań.
 11. PN-HD 60364-4-443:2006.  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Marcin Marcin, 29.09.2016r., 15:44:30 W opisie działania układu przedstawionego na rysunku 2a. wkradł się błąd. W pkt. 3 powinno być: suma spadków napięć na rezystorze i warystorze... a nie na diodzie. Mały błąd ale wprowadza niepotrzebne zamieszanie
 • Adam Adam, 16.03.2018r., 16:48:15 Słuszna uwaga sam się nad tym zastanawiałem
 • Patrycjusz Patrycjusz, 22.03.2018r., 10:18:31 A jak jest zalecana wartość prądu impulsowego?

Najnowsze produkty i technologie

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.