elektro.info

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ilustracja charakterystycznych obwodów instalacji zasilającej typowy budynek biurowy
A. Klajn, M. Bątkiewicz-Pantuła

Ilustracja charakterystycznych obwodów instalacji zasilającej typowy budynek biurowy


A. Klajn, M. Bątkiewicz-Pantuła

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński, dr hab. inż. Jerzy Szymański. prof. UTH Rad. Energooszczędne układy napędowe

Energooszczędne układy napędowe Energooszczędne układy napędowe

Napędy elektryczne odpowiadają za około 70% całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle. Powoduje to, że układy napędowe dają duże możliwości zwiększenia efektywności energetycznej, co ma największy...

Napędy elektryczne odpowiadają za około 70% całkowitego zużycia energii elektrycznej w przemyśle. Powoduje to, że układy napędowe dają duże możliwości zwiększenia efektywności energetycznej, co ma największy wpływ na obniżenie kosztów zużywanej energii elektrycznej, jak i pośrednio redukcji emisji CO2 [1].

dr inż. Chamberlin Stéphane Azebaze Mboving, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka Hybrydowy filtr pasywny: grupa dwóch jednogałęziowych filtrów równoległych połączonych z filtrem szeregowym

Hybrydowy filtr pasywny: grupa dwóch jednogałęziowych filtrów równoległych połączonych z filtrem szeregowym Hybrydowy filtr pasywny: grupa dwóch jednogałęziowych filtrów równoległych połączonych z filtrem szeregowym

Wraz ze wzrostem liczby nieliniowych odbiorników oraz rozproszonych źródeł energii elektrycznej z interfejsami energoelektronicznymi coraz poważniejszym problemem staje się zła jakość napięcia, a w konsekwencji...

Wraz ze wzrostem liczby nieliniowych odbiorników oraz rozproszonych źródeł energii elektrycznej z interfejsami energoelektronicznymi coraz poważniejszym problemem staje się zła jakość napięcia, a w konsekwencji potrzeba instalowania urządzeń służących jej poprawie.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Poprawa wybranych parametrów Jakości Energii Elektrycznej z wykorzystaniem filtrów aktywnych

Poprawa wybranych parametrów Jakości Energii Elektrycznej z wykorzystaniem filtrów aktywnych Poprawa wybranych parametrów Jakości Energii Elektrycznej z wykorzystaniem filtrów aktywnych

Jakość Energii Elektrycznej (JEE) w każdym zakładzie przemysłowym, produkcyjnym jest inna i uzależniona od wielu czynników. Coraz powszechniejsze stosowanie elementów energoelektronicznych w przemyśle,...

Jakość Energii Elektrycznej (JEE) w każdym zakładzie przemysłowym, produkcyjnym jest inna i uzależniona od wielu czynników. Coraz powszechniejsze stosowanie elementów energoelektronicznych w przemyśle, prowadzi do przepływu prądów odkształconych w układzie elektroenergetycznym, które powodują pojawianie się wyższych harmonicznych prądu.

Pogorszona jakość energii przyczynia się do zwiększenia strat gospodarczych. Świadomość tego zjawiska istnieje w środowisku personelu zajmującego się eksploatacją sieci, choć dotychczas w Polsce nie prowadzi się dokładnych statystyk strat gospodarczych powodowanych niedostateczną jakością zasilania. Straty te  w krajach Europy Zachodniej i w USA są szacowane na dziesiątki miliardów dolarów rocznie, a średni koszt strat spowodowanych jedną godziną niedostarczonej energii waha się w zależności od sektora gospodarki, od 1000 do 13 000 euro [1]. O wadze problemu świadczy również podejmowanie szeregu inicjatyw i działań na rzecz poszerzenia wiedzy z zakresu jakości energii elektrycznej.

Przykładowo, efektem realizacji jednego z takich działań jest przedsięwzięcie Leonardo Power Quality Initiative (LPQI) [2], projekt LPQIves [3] czy powstanie Komitetu ds. Jakości Energii Elektrycznej przy SEP. W ciągu kilkunastu ostatnich lat powstały dokumenty precyzujące sposób oceny jakości energii i podające dopuszczalne granice odchyleń wybranych parametrów. Zasadnicze wymagania odnoszące się do sieci krajowych znalazły się w rozporządzeniu [4], przy czym niezbędne definicje oraz sposób pomiaru poszczególnych parametrów oceny jakości energii zawarto w normie [5], odnoszącej się do publicznych sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia. Zagadnienia te opisano bliżej m.in. w pracy [6].

Obok problematyki oceny jakości energii, innym, równie ważnym zagadnieniem, są działania zmierzające do jej poprawy. W sieciach przemysłowych zwykle można określić charakter zakłóceń powodowanych przez określone grupy odbiorników i podjąć właściwe działania powodujące zmniejszenie tych zakłóceń, np. poprzez filtrację wyższych harmonicznych czy zastosowanie układów łagodnego startu silników. Odbiory zasilane z sieci komunalnej charakteryzują się natomiast dużym stopniem rozproszenia i zróżnicowania wprowadzanych zakłóceń, stąd też znacznie trudniej jest podjąć działania zmierzające do poprawy jakości energii w takich sieciach.

Działania takie polegają przede wszystkim na określeniu wymagań dotyczących dopuszczalnych odkształceń parametrów powodowanych przez odbiorniki powszechnego użytku. Przykładowo, jednym z podstawowych są wymagania norm z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, określające dopuszczalne odkształcenie prądu odbiorników niskiego napięcia [7, 8]. Ponadto istnieją określone możliwości poprawy jakości zasilania w niektórych większych obiektach zasilanych z sieci komunalnej, takich jak na przykład budynki biurowe, które mogą być uwzględnione na etapie projektowania instalacji elektrycznej [9].

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości energii w instalacjach elektrycznych typowych budynków biurowych. Omówiono charakterystyczne cechy obciążenia poszczególnych obwodów instalacji, zwracając szczególną uwagę na pogorszenie jakości energii powodowane wyższymi harmonicznymi prądów oraz na ocenę zjawiska migotania światła. Stwierdzono, że możliwe jest wskazanie typowych odkształceń i ich charakterystycznych poziomów dla poszczególnych obwodów instalacji budynku biurowego.

Budynki biurowe oaz inne podobne obiekty zasilane z publicznej sieci rozdzielczej, na przykład duże obiekty handlowo-usługowe, charakteryzują się m.in. tym, że możliwe jest wyodrębnienie w ich instalacji odbiorów, bądź grup odbiorów o określonym charakterze obciążenia. Zasilanie tak podzielonych odbiorów z odrębnych obwodów umożliwia poprawę jakości zasilania poprzez:

 • zmniejszenie wzajemnego wpływu odbiorników o zróżnicowanych charakterystykach obciążenia,
 • łatwiejsze spełnienie wymagań co do zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości zasilania danej grupy odbiorników, np. poprzez zainstalowanie dla niej rezerwowego zasilania,
 • prostsze możliwości zastosowania urządzeń eliminujących określony rodzaj zakłóceń, np. zastosowanie filtrów wyższych harmonicznych.

W artykule zamieszczono charakterystykę typowego budynku biurowego z punktu widzenia istnienia określonych grup odbiorników i rodzaju ich obciążenia mogącego mieć wpływ na jakość użytkowanej energii elektrycznej. Ponadto przedstawiono zakłócenia, jakich należy się spodziewać w analizowanych grupach odbiorników w zakresie wyższych harmonicznych oraz wskaźnika migotania światła. Przedstawiona analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów parametrów jakości energii przeprowadzonych w rzeczywistych obiektach.

Charakterystyka struktury odbiorów w budynku biurowym

W instalacji zasilającej typowego budynku biurowego można wyróżnić charakterystyczne obwody zilustrowane na rysunku 1. Podobna struktura instalacji zasilającej istnieje również w wielu innych obiektach, takich jak przykładowo większe budynki handlowe. Nie uwzględniono tu ogrzewania elektrycznego, gdyż w warunkach krajowych jest ono rzadko stosowane w omawianych obiektach. Poszczególne obwody mogą być charakteryzowane z punktu widzenia różnych parametrów, w szczególności poboru mocy i jej dobowego rozkładu oraz odkształcenia pobieranego prądu obciążenia.

Tygodniowy pobór mocy (rys. 2.) charakteryzuje się wyraźnym wzrostem zapotrzebowania w godzinach pracy oraz jego spadkiem w czasie poza godzinami pracy. Zapotrzebowanie na nocny pobór mocy zmniejsza się przy tym do ok. 15 - 25% zapotrzebowania w godzinach pracy. W dni wolne od pracy (na rysunku 2. jest to 20. dzień miesiąca, niedziela) zapotrzebowanie jest praktycznie równe zapotrzebowaniu nocnemu. Głównymi odbiorami zapotrzebowania nocnego w budynkach biurowych jest część urządzeń klimatyzacyjnych, serwerownia, oświetlenie zewnętrzne i awaryjne. W budynkach handlowo-usługowych może to być dodatkowo zasilanie urządzeń chłodniczych.

Inną cechą charakterystyczną obciążenia budynku biurowego jest stosunkowo wysoka wartość cosϕ, zawierająca się w zakresie od niemal 1 do ok. 0,8 (rys. 3.), przy czym średnia wartość może być szacowana jako równa 0,9. Należy pamiętać, że w przypadku znacznego odkształcenia przebiegów napięcia i prądu cosϕ dotyczy tu przesunięcia fazowego pomiędzy podstawową harmoniczną napięcia i podstawową harmoniczną prądu i zasadniczo nie jest współczynnikiem mocy. Współczynnik mocy λ jest wówczas zdefiniowany jako stosunek mocy czynnej do mocy pozornej.

Przebieg zmian wartości napięcia zasilającego na szynach rozdzielni głównej (rys. 4.) odpowiada zwykle cyklicznym zmianom obciążenia dobowego. Pomiar zilustrowany na rysunku 4. jest typowym pomiarem wolnych zmian napięcia zasilania, wykonanym zgodnie z normą PN-EN 50160 [5, 6], tzn. jest to ciąg uśrednionych wartości skutecznych napięcia mierzonego w 10-minutowych odcinkach czasowych w ciągu całego tygodnia (łącznie 1008 odcinków). Zarejestrowane zmiany zawierają się w zakresie zmian dopuszczalnych, tj. 95% z nich mieści się w przedziale ±10% napięcia znamionowego sieci [4, 5]. Na rysunku 4. widoczny jest ponadto zapad napięcia w 21. dniu miesiąca. Należy dodać, że na przedstawione na rysunku 4. przebiegi napięcia mają wpływ nie tylko obciążenie budynku, lecz również w pewnym stopniu zmiany napięcia sieci, po stronie zasilania transformatora z sieci średniego napięcia.

Wyższe harmoniczne i ich ocena

Podstawową przyczyną obecności wyższych harmonicznych w napięciu zasilającym jest pobór prądów odkształconych od przebiegu sinusoidalnego przez odbiorniki nieliniowe przyłączone do sieci. Prądy te powodują pojawianie się spadków napięcia na elementach układu przesyłowego nie tylko dla harmonicznej podstawowej, lecz i dla kolejnych wyższych harmonicznych prądu, w efekcie czego dochodzi do odkształcenia napięcia w rozważanym punkcie zasilania. Odkształcenie napięcia jest charakteryzowane na dwa sposoby [4, 5]:

 • przez całkowity współczynnik odkształcenia (total harmonic distortion):
ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor1

Wzór 1

lub

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor1a

Wzór 1a

 • przez względną wartość Uh% harmonicznej rzędu h odniesionej harmonicznej podstawowej U1:

 

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor2

Wzór 2

Przedstawione tu przykładowe wyniki pomiarów ilustrują zmiany współczynnika zawartości wyższych harmonicznych THDU w wybranych obwodach instalacji budynku biurowego. Na wszystkich przebiegach widoczne są charakterystyczne dobowe zmiany współczynnika, przy czym współczynnik ten rośnie wraz ze wzrostem obciążenia. Minima przebiegów przypadają na godziny nocne oraz na godziny wczesnoporanne, natomiast maksima na przedpołudniowe i popołudniowe, gdy obciążenie obwodów jest największe.

Na rysunku 6. przedstawiono spektra harmonicznych napięć i prądów mierzone w rozdzielnicy głównej budynku. Z analizy przedstawionych harmonicznych napięcia (rys. 6a) wynika, że nie przekraczają one dopuszczalnych wartości podanych w normie [5]. Porównanie harmonicznych napięcia z harmonicznymi prądu pozwala ocenić, w jakim stopniu odkształcenie napięcia zasilającego budynek jest powodowane prądem pobieranym przez odbiory tego budynku, a w jakim stopniu są to odkształcenia zewnętrzne. Można zauważyć, że w analizowanym obwodzie największy wpływ na odkształcenie napięcia mają harmoniczne: 5. i 7. (rys. 6b). Są to charakterystyczne harmoniczne dla oświetlenia jarzeniowego bądź dla prostownika 6-pulsowego używanego w urządzeniach tzw. łagodnego rozruchu w silnikach wind. W spektrum harmonicznych prądu w obwodzie oświetlenia jarzeniowego (nieprzedstawionym tutaj) znaczący udział ma również 3. harmoniczna prądu.

Szczegółowej analizie poddano obwody komputerowe. Przeanalizowano dwa charakterystyczne przypadki takiego obwodu. Rysunek 7a przedstawia typowy układ zasilający wydzieloną sieć komputerową bez zastosowania zasilacza UPS. Można zaobserwować duży udział 3. harmonicznej, który jest charakterystyczny dla prądu pobieranego przez zasilacze komputerów (zasilacze impulsowe, zasilacze z pojemnościowymi filtrami napięcia). Natomiast rysunek 7b przedstawia układ sieci komputerowej zasilanej za pośrednictwem UPS-a z podwójnym przetwarzaniem. Jest to więc zasadniczo prąd pobierany przez układ UPS z sieci. Zastosowanie takiego układu powoduje zmniejszenie wpływu 3. harmonicznej z jednoczesnym wzrostem 5. i znacznym zmniejszeniem udziału pozostałych harmonicznych.

Szczególnym odbiornikiem w budynkach biurowych są windy. Są to odbiory z silnikami o znacznej moc i częstych rozruchach. Zakłócenia napięcia zasilającego powodowane tymi rozruchami można w znaczącym stopniu ograniczyć przez zastosowanie urządzeń łagodnego rozruchu silników. Charakterystyczną cechą prądu pobieranego przez silnik wyposażony w takie urządzenia jest występowanie harmonicznych typowych dla zastosowanego sterownika. Badany obwód był wyposażony w 6-pulsowy sterownik sterowany, którego spektrum przedstawiono na rysunku 8. Widoczny jest tu znaczący udział występujących parami harmonicznych 5. i 7., 11. i 13., 17. i 19., typowych dla takich układów.

Wskaźnik migotania światła

Wskaźnik migotania światła określa wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowanego bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy podlega zmianom w czasie [1, 5, 10, 11]. Zjawisko migotania światła jest więc bezpośrednio związane z negatywnym odczuciem systemu wzrokowego człowieka, co w zależności od cech psychofizycznych różnych osób może w konsekwencji prowadzić do rozdrażnienia bądź irytacji, spowodowanej powtarzającymi się zmianami luminancji źródła światła. Bezpośrednią przyczyną zjawiska migotania światła są zmiany napięcia zasilającego, a w szczególności zmiany cykliczne, czyli fluktuacje. Wskaźnik migotania światła jest więc mierzony na podstawie analizy zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia. Dlatego może on być określany dla wszystkich poziomów napięcia zasilającego, z napięciem średnim i wysokim włącznie. Wskaźnik migotania światła jest określany na podstawie dwóch składników:

 • wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst,
 • wskaźnika długookresowego migotania światła Plt, obliczanego z następującej zależności [5]:
ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor3

Wzór 3

Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst jest obliczany przez współczesne rejestratory jakości energii na podstawie pomiaru zmian chwilowej wartości napięcia, z wykorzystaniem określonej procedury obliczeniowej [10]. Ogólna postać tej procedury polega na rejestrowaniu kolejno następujących po sobie względnych zmian napięcia ΔU/Un w określonym przedziale czasu, zwykle 1 minuty lub 10 minut, i odniesieniu ich do największej wartości tych zmian (ΔU/Un)max w tym przedziale czasu [11]:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor4

Wzór 4

gdzie:

ΔU – wartość skuteczna zmian napięcia,

Un – napięcie znamionowe sieci.

Następnie brana jest do dalszych obliczeń jedynie określona liczba N największych zmian ze zbioru wszystkich zarejestrowanych według zależności (4). Każdej z wziętych pod uwagę N zmian, w zależnosci od średniej częstości ich występowania, przypisywana jest określona wartość wskaźnika Pstj, przez porównanie z wzorcowym wykresem Pst=1. Ostateczna wartość wskaźnika Pst dla całego 1- bądź 10-minutowego odcinka czasu jest obliczana z zależności [11]:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor5

Wzór 5

gdzie wartość potęgi α jest uzależniona od liczby wziętych pod uwagę próbek N i zawiera się zwykle w zakresie od ok. 1,4 do ok. 3,5.

Norma [5] zaleca 10-minutowy czas obliczania wskaźnika krótkookresowego migotania światła. Następnie dla 12 kolejno obliczonych wartości Pst wylicza się wskaźnik długookresowego migotania światła według zależności (3). W ten sposób w ciągu tygodniowego okresu rejestracji są mierzone 84 wartości wskaźnika Plt dla kolejnych 2-godzinnych przedziałów czasu. Zgodnie z rozporządzeniem [4] oraz z zaleceniem normy [5], 95 % spośród tak zmierzonych wartości Plt powinno spełniać warunek:

ei 12 2008 ocena jakosci ee wzor6

Wzór 6

Należy podkreślić, że przyjęta procedura określania wskaźnika krótkookresowego migotania światła ma istotne znaczenie dla ostatecznej wartości wskaźnika Plt.

Wskaźnik migotania światła jest w istotny sposób pogarszany przez często załączane i wyłączane odbiory o znacznej mocy, powodujące powtarzające się wahania napięcia. Typowym przykładem są urządzenia do zgrzewania oraz urządzenia spawalnicze, a także wiele innych urządzeń przemysłowych o znacznej mocy, załączanych cyklicznie. W budynkach biurowych zwiększona wartość wskaźnika migotania światła może być powodowana przede wszystkim wskutek załączania i wyłączania silników wind. Efekt ten jest w znaczącym stopniu zmniejszony, jeśli silniki wind są wyposażone w urządzania łagodnego rozruchu, tak jak w przypadku pomiaru przedstawionego na rysunku 9., gdzie przeciętne wartości wskaźnika Pst zawierały się w zakresie od zera do ok. 0,2.

Na rysunku 9. widoczne są również trzy chwilowe zmiany wartości wskaźnika Pst ponad wartość 1. Bliższa analiza takich zdarzeń wymaga zapoznania się z przebiegami prądów i napięć odpowiadających rozpatrywanemu przedziałowi czasu. Zwykle brak szczególnych zmian w prądzie obciążenia analizowanego obwodu świadczy o tym, że pojedyncze, wielokrotnie większe od przeciętnych wartości wskaźnika są spowodowane zdarzeniem, które wystąpiło poza analizowanym obwodem. Jeśli natomiast w przebiegu prądu widoczna jest wyraźna zmiana, zwykle wzrost spowodowany nagłą, chwilową zmianą obciążenia, to może to być przyczyną wzrostu wartości wskaźnika. Analiza taka jest niejednokrotnie trudna do jednoznacznej oceny, zwłaszcza w obwodach, w których może występować znaczne zróżnicowanie charakteru odbiorników wpływających na pogorszenie się wskaźników migotania światła.

Sporadyczny wzrost wartości wskaźnika krótkotrwałego migotania światła Pst w niewielkim stopniu wpływa na całkowitą ocenę zjawiska, która zgodnie z [4, 5] jest dokonywana na podstawie wskaźnika długotrwałego migotania światła Plt według zależności (6) (rys. 10.). Każdy z odcinków widocznych na rysunku 10. odpowiada 2-godzinnemu czasowi obserwacji i jest uśrednioną wartością 12 kolejnych wskaźników Pstrysunku 9. Stąd wynika wyraźne zmniejszenie się wartości wskaźnika Plt (rys. 10.) w porównaniu z wartościami Pst na rysunku 9.

Ostateczna ocena wskaźnika migotania światła jest dokonywana z wykorzystaniem wykresu uporządkowanego (rys. 11.), który w sposób czytelny ilustruje spełnienie kryterium (6), czyli ocenę 95 % wartości wskaźnika Plt. Przedstawione przykładowe przebiegi wskaźnika migotania światła świadczą o tym, że w instalacji typowych budynków biurowych i innych podobnych obiektów użyteczności publicznej wartości wskaźnika migotania światła mieszczą się w granicach dopuszczalnych, określonych w [4, 5]. Upoważnia to do stwierdzenia, że charakter pracy odbiorów w budynkach biurowych nie stwarza znaczących problemów w zakresie zjawiska migotania światła.

Podsumowanie

W instalacji elektrycznej budynków biurowych oraz innych o podobnym przeznaczeniu istnieje możliwość wydzielenia pewnych typowych obwodów, których obciążenie cechuje się określonymi właściwościami w zakresie oceny parametrów jakości energii elektrycznej. Dane o tych parametrach umożliwiają realizację działań mających na celu poprawę jakości energii.

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi jakość energii elektrycznej w poszczególnych obwodach instalacji budynku biurowego są harmoniczne napięć i prądów oraz wskaźnik migotania światła, w dobowym bądź tygodniowym cyklu obciążenia. Największy udział w spektrum harmonicznychprądu obwodów komputerowych i oświetlenia jarzeniowego mają harmoniczne rzędu 3., 5. i 7., natomiast w pozostałych obwodach 5. i 7.

Istotnym odbiornikiem mającym wpływ na wskaźnik migotania światła są silniki wind, dlatego celowym jest wyposażenie ich w układy łagodnego rozruchu, co w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie efektu migotania światła.

W przeprowadzonych pomiarach, których wyniki częściowo zamieszczono w artykule, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów jakości energii elektrycznej.

Literatura

 1. A. Baggini (redaktor), Handbook of Power Quality, John Wiley & Sons, Chichester, 2008.
 2. www.lpqi.org
 3. www.lpqives.org
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z dnia 29 maja 2007 r., poz. 623 z późniejszymi zmianami).
 5. PN-EN 50160:2008 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych.
 6. A. Klajn, H. Markiewicz, Jakość energii i niezawodność zasilania w instalacjach elektrycznych, Podręcznik INPE dla elektryków, Dodatek do miesięcznika INPE, marzec 2007.
 7. PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 8. PN-EN 61000-3-12:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia.
 9. A. Klajn, Uwarunkowania w projektowaniu instalacji elektrycznych mające wpływ na jakość użytkowanej energii, „elektro.info” 12/2007, s. 28-32.
 10. PN-EN 61000-4-15:2003 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Metody badań i pomiarów. Miernik migotania światła. Specyfikacja funkcjonalna i projektowa.
 11. J. Schlabbach, W. Mombauer, Power Quality. Entstehung und Bewertung von Netzrückwirkungen, VDE-Schriftenreihe Normen verständlich Nr 127, VDE Verlag GmbH, Berlin, Offenbach, 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Bricoman Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy

Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy Gniazdka w kuchni – rozmieszczenie, wysokość, przepisy

Gniazdka elektryczne w kuchni to niezbędny element wyposażenia. Pozwalają na zasilanie prądem urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie dziś normalnego funkcjonowania. Dlatego warto poświęcić im nieco...

Gniazdka elektryczne w kuchni to niezbędny element wyposażenia. Pozwalają na zasilanie prądem urządzeń, bez których nie wyobrażamy sobie dziś normalnego funkcjonowania. Dlatego warto poświęcić im nieco czasu przy planowaniu tego ważnego pomieszczenia. Jak rozmieścić gniazdka w kuchni? Ile ich przewidzieć?

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager? Czy wiesz, co wyróżnia nowe puszki podłogowe underfloor BSR firmy Hager?

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące...

Dostarczenie funkcjonalnego systemu zasilania i transmisji danych w dużych pomieszczeniach to wyzwanie wymagające kompleksowego rozwiązania. W tym celu firma Hager stworzyła nowe puszki podłogowe, łączące niezawodność i wysoką wytrzymałość z ponadczasową elegancją. Dodatkowo Hager, jako jedyna firma posiada w ofercie puszki z systemem szalunkowym! Jest on wykonany z bezhalogenowego tworzywa sztucznego. Umożliwia niezwykle szybki i precyzyjny montaż w wylewkach betonowych.

AS ENERGY Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny Fotowoltaika - certyfikat certyfikatowi nierówny

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę...

Na rynku fotowoltaiki funkcjonują setki firm z całego świata, które produkują panele i falowniki. Co wybrać? Specjaliści kierują się nagrodami dla producentów, rankingami i certyfikatami. Największą renomę ma nagroda Top Brand PV międzynarodowego instytutu badawczego EUPD Research, której wyniki poprzedzone są kompleksowymi badaniami wśród instalatorów fotowoltaiki na światowych rynkach.

Ekspert radzi: UPS w przemyśle

Ekspert radzi: UPS w przemyśle Ekspert radzi: UPS w przemyśle

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć...

W dobie zastosowań coraz bardziej zaawansowanych procesów technologicznych istotne jest zapewnienie niezawodności zasilania elektrycznego. Pewność i jakość dostarczanej do odbiorników energii można zwiększyć za pomocą różnych środków technicznych. Jednym ze sposobów na to jest wykorzystanie systemów zasilania gwarantowanego z podwójnym przetwarzaniem energii (UPS-y wykonane w topologii on-line). W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego, zasilacz UPS umożliwia dostarczenie energii...

ZIEHL-ABEGG Polska Sp. z o.o. RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg RetrofitBlue – aktywny filtr THD firmy Ziehl-Abegg

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych...

Kompensacja mocy biernej przy zastosowaniu baterii kondensatorów i dławików stosowana jest już od wielu lat, jednak zwiększenie liczby odbiorników nieliniowych przyłączanych do sieci elektroenergetycznych powoduje pojawianie się wyższych harmonicznych, które negatywnie oddziałują na sieci, instalacje oraz urządzenia elektryczne.

COMEX S.A. Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806 Komunikacja z UPS COVER na przykładzie karty DA806

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu...

W nowoczesnych instalacjach systemów zasilania awaryjnego, bardzo ważną kwestię stanowią rozwiązania umożliwiające komunikację z urządzeniami UPS. Podstawowym oczekiwaniem związanym z tym elementem systemu jest stworzenie możliwości monitorowania stanu pracy systemu, jednak coraz częściej pojawiają się potrzeby związane z możliwościami automatycznego wyłączenia lub włączenia komputerów/serwerów.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na koniec marca 2022 r. w Polsce blisko 9401,1 MW. mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

eon.pl Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian? Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali...

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali się, czy montaż instalacji nadal będzie się opłacać. Okazuje się jednak, że większość obaw była bezpodstawna, a fotowoltaika pozostaje nadal jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań z zakresu OZE. Co trzeba wiedzieć o fotowoltaice po 1 kwietnia 2022 roku? Sprawdźmy.

BuyPV.eu BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

unidex.pl Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada...

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada działania wymiennik ciepła jest stosunkowo prosta. We współczesnych, zaawansowanych technologicznie aplikacjach przemysłowych stosuje się wymienniki ciepła o zróżnicowanej konstrukcji, a sama budowa wymiennika ciepła jest uzależniona głównie od sposobu przepływu ciepła.

Adus Sp. z o.o. Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu...

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu i rodzaju podłoża. Zupełnie innym zagadnieniem, które bardzo mocno wpływa na dobór rodzaju obudowy puszek jest ich sposób i miejsce użytkowania.

Grenton Sp. z o.o. news Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

GoodWe Europe GmbH Intersolar Europe 2022

Intersolar Europe 2022 Intersolar Europe 2022

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart...

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart Home”. Szereg nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i niezależności energetycznej, zostanie zaprezentowanych na targach Intersolar w Monachium w dniach 11-13 maja 2022 r. w hali B4, stoisko 210.

Bruk-Bet PV news Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów...

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów indywidualnych – między innymi te tematy zostaną poruszone podczas Sympozjum „Razem dla OZE”, które odbędzie się w dniach 18 i 19 maja w Uniejowie (centralna Polska).

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

OleOle.pl Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

ELUS Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED! Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą...

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą drogą ekspresową, w miejscach nieoświetlonych widoczność jest znikoma. Co by było, gdyby w ogóle drogi były pozbawione sztucznego światła? Dlatego dobrze, że są lampy uliczne, a jeszcze lepiej, gdy są to nowoczesne, trwałe i mocne lampy uliczne LED.

BRADY Polska Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211 Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala...

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala na tworzenie nawet skomplikowanych etykiet, które można projektować, drukować i przeglądać z telefonu. Poznaj drukarkę Brady M211!

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak - właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka? Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych...

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych typów pól, w różnych konfiguracjach, które pozwalają stworzyć ponad 1000 wariantów projektowych.

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

Grenton Sp. z o.o. Grenton - twój dom przyszłości już dziś

Grenton - twój dom przyszłości już dziś Grenton - twój dom przyszłości już dziś

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się...

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się domem przyszłości już dzisiaj? Wykorzystaj Grenton Smart Home – innowacyjny system pozwalający na sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w domu. Dzięki wykorzystaniu tego co najlepsze w systemach przewodowych i bezprzewodowych, możemy zainstalować go zarówno w wykończonych, jak i dopiero...

archon.pl Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt? Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb...

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb domowników, do uwarunkowań działki oraz przepisów lokalnego prawa, a także mieścił się w przeznaczonym na inwestycję budżecie. Pracownia ARCHON+ proponuje różnorodne gotowe projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, piętrowe, wśród których dostępne są interesujące projekty...

AS ENERGY Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację?...

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację? Stracimy opusty? Nie, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie.

Redakcja Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home

Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home Jaki system inteligentnego budynku wybrać? Przegląd systemów smart home

Smart Home staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku. Wiele osób decyduje się na nabycie takich rozwiązań chcąc zmniejszyć zużycie prądu przy jednoczesnym zwiększeniu swojego komfortu życia....

Smart Home staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem na rynku. Wiele osób decyduje się na nabycie takich rozwiązań chcąc zmniejszyć zużycie prądu przy jednoczesnym zwiększeniu swojego komfortu życia. Jakie firmy oferują nam takie rozwiązania?

BRADY Polska Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

SR Tech Miernik promieniowania 5G

Miernik promieniowania 5G Miernik promieniowania 5G

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy...

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy istnieje sprawdzony miernik promieniowania 5G? Na te pytania postaramy się tu odpowiedzieć.

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a...

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPSów niesie za sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. Kompatybilność funkcjonalna, elektryczna i mechaniczna całego systemu jest podstawą do tego, aby urządzenia działały...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.