elektro.info

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Przebiegi napięcia fazowego przemiennika częstotliwości (modulacja synchroniczna – 60° PWM)
J. Szymański

Przebiegi napięcia fazowego przemiennika częstotliwości (modulacja synchroniczna – 60° PWM)


J. Szymański

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych filtrów EMC (ang. Electro-Magnetic Capability), tłumiących składową zgodną zakłóceń o częstotliwościach rzędu pojedynczych kiloherców.

Zobacz także

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Pomiary harmonicznych w systemach zasilających. Pomiary harmonicznych w systemach zasilających.

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie...

Znajomość norm dotyczących metod pomiaru i budowy przyrządów pomiarowych jest ważna dla konstruktorów aparatury. Ale nie tylko dla nich. Każdy pomiarowiec powinien w protokole pomiaru powołać się na odpowiednie akty. Znajomość standardów jest podstawą prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i formułowania wniosków. Obecnie żyjemy w czasie dynamicznych zmian – dotyczy to również aktów normatywnych. Ktoś, kto kilka lat temu szczegółowo przestudiował ważne dla siebie dokumenty, nie może już być pewien...

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą Filtr hybrydowy jako kompensator negatywnego oddziaływania nieliniowych odbiorników dużej mocy na sieć zasilającą

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej...

Rosnąca liczba odbiorników nieliniowych stwarza coraz większe zagrożenia w sieciach i instalacjach elektrycznych (straty energii, awarie). Obniżenie poziomu zakłóceń wprowadzanych do sieci zasilającej można osiągnąć m.in. przez stosowanie filtrów aktywnych, a przy dużych mocach – filtrów hybrydowych. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej, ilustrujące pracę filtra hybrydowego.

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych Ocena jakości energii elektrycznej w budynkach biurowych

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych....

Jakość energii elektrycznej staje się z roku na rok coraz poważniejszym problemem w eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności w sieciach rozdzielczych i instalacjach odbiorczych. Powody są oczywiste: stale rosnąca liczba odbiorników o nieliniowych charakterystykach obciążenia z jednej strony, a z drugiej – coraz większe wymagania co do jakości zasilania niektórych grup odbiorników.

Zaburzenia powodowane przełączaniem zaworów mocy falownika w przemienniku częstotliwości

Ocena instalacji pod względem kompatybilnościowym odbywa się przez porównanie własności danego urządzenia z wymaganiami sformułowanymi w normach krajowych. Podstawę kompatybilności elektromagnetycznej tworzą normy międzynarodowe opracowane przez IEC (International Electrotechnical Commission – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) i CISPR (Comite International Special des Perturbations Radioelektriques – Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radioelektrycznych z siedzibą w Genewie).

Podstawowe wymagania EMC dotyczące odporności na zakłócenia i emisyjność zaburzeń dla urządzeń ogólnie dostępnych zostały zawarte w normach ogólnych i szczegółowych, np. PN-EN 61000 i PN-EN 55011. Trudno tu wymienić wszystkie normy dotyczące EMC, gdyż jest ich dużo i odnoszą się do precyzyjnie określonych zagadnień z tej szerokiej tematyki. Pod względem częstotliwości zaburzenia możemy podzielić jak na rysunku 1. Pokazano na nim także typowe techniczne środki ograniczania tych zaburzeń. Przedmiotem dalszej analizy będą zaburzenia powodowane przełączaniem zaworów półprzewodnikowych mocy w układach falowników napięciowych przemienników częstotliwości (kolor niebieski). Są to zaburzenia o częstotliwościach od kilku do kilkudziesięciu kiloherców i przenoszą większą energię niż zaburzenia o częstotliwościach radiowych (0,15 - 30 MHz).

Zaburzenia EMC mogą mieć różnoraki wpływ na pracę urządzeń elektroenergetycznych w otoczeniu przemiennika częstotliwości [1, 4, 6]. Przykładowo, ze względu na relatywnie dużą energię przenoszoną przez zaburzenia wywołane przełączaniem zaworów falownika mogą one powodować zwiększenie temperatury silnika, co jest niedopuszczalne dla silników umieszczonych w strefie zagrożenia wybuchowego.

W sieciach zasilania typu TN-S wpływ tych zaburzeń jest zwykle mocno stłumiony przez powszechne stosowanie filtrów EMC (pasmo 2 kHz – 0,15 MHz) i RFI (pasmo 0,15 - 30 MHz). Więcej problemów pojawia się przy zasilaniu układów napędowych z sieci IT, separowanych (izolowanych) od ziemi. Wielu producentów przemienników częstotliwości nie podaje precyzyjnych wytycznych instalowania przemienników częstotliwości w sieciach IT. Stosowanie tu zasady, aby nie dołączać elementów zwiększających prądy w przewodzie ochronnym odbiornika PE, może prowadzić do zjawisk niespotykanych w sieciach uziemionych TN-S. W sieciach IT występuje efekt „pływania” punktu neutralnego uzwojenia wtórnego transformatora zasilania, co skutkuje zwiększeniem wartości skutecznych napięć fazowych zasilania przemiennika częstotliwości. Typowo wykonywane pomiary napięć międzyfazowych, będących różnicą napięć fazowych, zwykle nie wykazują istotnych nieprawidłowości.

Jest pewną trudnością wyjaśnienie zjawisk zachodzących w sieciach izolowanych od ziemi, których geneza wynika z wielokrotnej przemiany napięcia sieci zasilania. Niemniej ich zrozumienie ma decydujące znaczenie dla budowy instalacji napędowej z napięciowymi przemiennikami częstotliwości, która ma być niezawodna i bezpieczna dla użytkownika. Instalacja napędowa z przemiennikami częstotliwości może mieć zwiększoną awaryjność, jeśli nie uwzględni się specyfiki jej budowy dostosowanej do zasilania z izolowanej sieci zasilania IT.

W artykule zostaną wyjaśnione podstawowe zjawiska decydujące o niezawodności i bezpieczeństwie w instalacjach z napięciowymi przemiennikami częstotliwości zasilanymi sieciami izolowanymi od ziemi. Podane będą też techniczne rozwiązania z różnymi filtrami EMC stosowanymi do minimalizowania negatywnych skutków występowania pojemnościowych (pasożytniczych) prądów doziemnych.

Rozpływ zaburzeń w instalacjach z przemiennikiem częstotliwości

Zaburzenia w otoczeniu trójfazowego napędu powodowane szybkimi zmianami napięcia na wyjściach mocy układu falownikowego przemiennika częstotliwości dzielimy na dwa podstawowe rodzaje, wymagające odrębnego wyjaśnienia i innych środków technicznych ich tłumienia; są to zaburzenia międzyfazowe i zaburzenia doziemne.

Zaburzenia różnicowe DM (ang. Differential Mode) – zaburzenia międzyfazowe

Są to zaburzenia powodujące odkształcenia napięć międzyfazowych, a prądy tych zaburzeń przepływają między przewodami fazowymi w trójfazowym napędzie. Odfiltrowanie tych zaburzeń powoduje, że wyjściowe impulsowe napięcie międzyfazowe zasilania silnika dołączonego do napięciowego przemiennika częstotliwości będzie miało kształt sinusoidy (rys. 2.).

Należy tu zauważyć, że napięcie międzyfazowe jest różnicą napięć fazowych i znając jedynie kształt napięcia międzyfazowego nic nie można powiedzieć o kształcie napięcia fazowego. Napięcia fazowe mogą przyjmować dowolne kształty, które dają różnicę będącą przebiegiem sinusoidalnym. Wyjściowe napięcie fazowe przemiennika częstotliwości ma podobny kształt niezależnie od rodzaju sieci zasilania: TN-S czy IT (rys. 3.).

Filtry EMC dające jedynie sinusoidalny kształt napięcia międzyfazowego zasilania silnika nazywamy filtrami składowej różnicowej zaburzeń DM. Są to zwykle stosowane trójfazowe filtry silnikowe LC o konfiguracji 3L+3C (rys. 4.).

Uzyskanie sinusoidalnego napięcia międzyfazowego zasilania silnika poprzez zastosowanie filtrów typu LC [DM] prowadzi do niewielkich korzyści eksploatacyjnych i nie eliminuje istotnych zagrożeń dla niezawodnej pracy napędu. Podstawową korzyścią jest tu uzyskanie zwiększonego momentu napędowego silnika poprzez wyeliminowanie wyższych harmonicznych z napięć międzyfazowych powodujących jego obniżenie. Następuje poprawa sprawności silnika, a przede wszystkim wyeliminowanie uciążliwego dla wielu zastosowań szumu elektromagnetycznego silnika, np. w wentylacji czy klimatyzacji. Niemniej, filtr LC musi mieć  specjalną konstrukcję, aby on sam nie generował nadmiernego hałasu. Szum elektromagnetyczny to nieprzyjemny hałas (pisk), który nasila się wraz z niedociążeniem silnika, a tym samym filtru LC.

Można stwierdzić, że filtr LC [DM], choć często jest oferowany przez producentów przemienników częstotliwości, nie daje zbyt istotnych korzyści w stosunku do kosztu jego zakupu i instalacji. Trzeba jednak zauważyć, że wpływa on także korzystnie na przebiegi napięć fazowych (rys. 2b, 2d), przybliżając ich kształt do przebiegu sinusoidalnego. Napięcia fazowe mają podstawowe znaczenie dla poprawy warunków współpracy napięciowego przemiennika częstotliwości z siecią zasilania i silnikiem. Niezależnie od rodzaju sieci zasilania, należy dążyć do uzyskania sinusoidalnego kształtu napięć fazowych zasilania silnika lub innego kształtu, który zapewni sumę napięć fazowych równą zeru w każdej chwili czasowej. Przy sinusoidalnych napięciach fazowych napięcie zaburzeń wspólnych VCM jest bliskie zeru.

Szczególnie przy stosowaniu sieci zasilania typu IT dla przemiennikowych napędów dużych mocy redukowanie zaburzeń wspólnych (CM) ma podstawowe znaczenie dla bezpiecznej i niezawodnej instalacji napędowej. W wielu zastosowaniach należy rozważyć możliwość zastosowania filtru typu LC [DM+CM] i choć nie jest jeszcze on powszechnie oferowany przez producentów przemienników częstotliwości, można stosunkowo łatwo adap tować standardowy filtr LC [DM] do tych potrzeb [6] (rys. 5.).

Przebieg napięcia fazowego zasilania silnika i napięcia zaburzeń wspólnych po zastosowaniu filtru EMC typu LC [DM+CM] przedstawiono na rysunku 6.

Zastosowanie filtru EMC typu LC [DM+CM] z przemiennikiem napięciowym w sieci zasilania TN-S spowodowało przybliżenie kształtu napięcia fazowego zasilania silnika do sinusoidy i napięcie zaburzeń wspólnych VCM ma zmniejszone chwilowe przyrosty napięcia do wartości ok. 50 V. Napięcie zaburzeń wspólnych VCM bez stosowania wyjściowego filtru EMC typu LC [DM+CM] przedstawiono na rysunku 7.

Zaburzenia wspólne CM (ang. Common Mode) – zaburzenia doziemne

Są to zaburzenia powodujące odkształcenie fazowych napięć zasilania przemiennika częstotliwości zasilanego z sieci separowanej od ziemi (IT). Prądy zaburzeń wspólnych przepływają dzięki fazowym doziemnym pojemnościom pasożytniczym i płyną w przewodzie ochronnym przemiennika częstotliwości. Pierwotnym źródłem tych zaburzeń są wyjściowe impulsowe napięcia fazowe przemiennika częstotliwości. Prądy doziemne wywołane tymi zaburzeniami dążą do zamknięcia obwodu ze stałonapięciowymi szynami zasilania układu falownikowego przemiennika częstotliwości.

Impulsowe przebiegi napięć fazowych powodują, że ich suma ma wartość chwilową różną od zera i jest to tzw. napięcie zaburzeń wspólnych VCM, które można opisać zależnością (1) (rys. 7.). Napięcia: uu, uv, uw we wzorze (1) to wyjściowe napięcia fazowe napięciowego przemiennika częstotliwości [2, 3]:

ei 12 2008 stosowanie filtrow emc wzor1

Wzór 1

Droga przepływu tych zaburzeń może prowadzić przez transformator zasilający przemiennik częstotliwości, jeśli jest to sieć TN-S, lub przez wejściowe doziemne pojemności pasożytnicze przy zasilaniu przemiennika częstotliwości z sieci IT. Stosowanie filtrów EMC dostosowanych do tłumienia wpływu napięcia zaburzeń wspólnych VCM może mocno zminimalizować wpływ tego napięcia na wartości prądów płynących w przewodzie ochronnym odbiornika PE i odkształcenia napięcia fazowego zasilania przemiennika częstotliwości w sieci IT.

Działanie wyjściowego filtru EMC dostosowanego do filtracji napięcia zaburzeń różnicowych i napięcia zaburzeń wspólnych LC [DM+CM] (rys. 5.) sprowadza się do formowania sinusoidalnych napięć międzyfazowych i fazowych zasilania silnika dołączonego do przemiennika częstotliwości. Eliminowanie zaburzeń wywoływanych napięciami różnicowymi (DM) i napięciami zaburzeń wspólnych (CM) ma decydujący wpływ na zwiększenie niezawodności napędu.

Zastosowanie filtru wyjściowego typu LC [DM+CM] może mocno zredukować negatywny wpływ napięcia zaburzeń wspólnych VCM na pracę napędu zasilanego z sieci separowanej IT. Wyjściowe napięcia międzyfazowe przemiennika częstotliwości za filtrem LC [DM+CM] stają się przedbiegami o kształtach czystych sinusoid o częstotliwości harmonicznej podstawowej, napięcie zaburzeń wspólnych VCM ma wartość bliską zeru, co nie wywołuje występowania prądów pojemnościowych upływu doziemnego. Dzięki temu nie ma zjawisk powszechnie uważanych za szkodliwe dla silnika i sieci zasilania.

Jeśli nie jest stosowany wyjściowy filtr LC [DM+CM], a przemiennik częstotliwości jest zasilany z sieci separowanej IT, to należy zastosować wejściowy pojemnościowy filtr EMC, aby nie zwiększać wartości skutecznej napięcia fazowego zasilania prostownika wejściowego przemiennika częstotliwości (rys. 9.).

Zastosowanie wejściowego filtru EMC (rys. 9a) nie jest działaniem kosztownym i jest szczególnie istotne w napędach większych mocy o długich ekranowanych kablach silnikowych. Duże pojemności upływu doziemnego między żyłami kabla i uziemionego ekranu oraz prądy doziemne silnika powodują znaczny wzrost napięcia fazowego zasilania przemiennika częstotliwości (rys. 10.), co może skutkować dużą awaryjnością napędu. W sieciach zasilania IT pomiar fazowego napięcia zasilania przemiennika częstotliwości ma podstawowe znaczenie diagnostyczne.

Doziemne pojemności pasożytnicze mocno wzrastają wraz z długością i przekrojem żył fazowych kabla silnikowego, szczególnie dużymi pojemnościami doziemnymi cechują się kable silnikowe ekranowane lub zbrojone [7]. Producenci kabli przeznaczonych do współpracy z silnikiem indukcyjnym i przemiennikiem częstotliwości podają wartość pojemności między żyłą kabla i ekranem (zbrojeniem). Wartość tej pojemności zawiera się w granicach: od 11 nF (4×1,5 mm2) do 41 nF (4×95 mm2) na 100 m długości kabla. Skutki występowania tych pojemności na przebiegi napięcia fazowego zasilania przemiennika częstotliwości z sieci IT ilustruje rysunek 10.

Stosowanie pojemnościowych uziemionych filtrów EMC powoduje konieczność stosowania izometru monitorującego stan izolacji zasilania uwzględniającego pojemność między kablami sieciowymi i uziomem. Obecnie są produkowane izometry współpracujące z siecią zasilania IT o pojemności doziemnej do 500 μF [5].

Skutki występowania napięć zaburzeń związanych z częstotliwością przełączania zaworów falownika napięciowego przemiennika częstotliwości

W literaturze przytaczane są różne negatywne zjawiska w otoczeniu napędu z przemiennikami częstotliwości, które nie są regulowane obowiązującymi normami. Do typowych negatywnych zjawisk powodowanych zaburzeniami różnicowymi (DM) należą:

 • duża stromość narastania i opadania impulsów napięcia międzyfazowego i fazowego zasilania silnika, co skraca żywotność izolacji stojana i kabla silnikowego,
 • przepięcia na końcu kabla silnikowego (efekty linii długiej), co może spowodować przebicie izolacji między uzwojeniami stojana silnika,
 • dodatkowe straty magnetyczne w silniku, co powoduje zmniejszanie wypadkowego momentu napędowego i akustyczny szum elektromagnetyczny silnika.

Zjawiska te są wyeliminowane filtrami EMC typu LC [DM] (rys. 4.).Typowe negatywne zjawiska powodowane zaburzeniami wspólnymi (CM) to:

 • prądy dużych częstotliwości w przewodzie ochronnym,
 • prądy łożyskowe, a więc brak możliwości stosowania silników z nieizolowanymi łożyskami bez ryzyka ich uszkodzenia,
 • limitowanie długości kabli silnikowych ze względu na pasożytnicze pojemności między przewodami i doziemne pojemności (uziemiony ekran lub zbrojenie kabla silnikowego),
 • wprowadzanie zaburzeń do otoczenia przy stosowaniu nieekranowanych kabli między silnikiem i przemiennikiem częstotliwości,
 • zwiększanie się napięcia fazowego zasilania przemiennika częstotliwości w separowanej od ziemi sieci zasilania IT (rys. 8.).

Zjawiska te są wyeliminowane dzięki zastosowaniu filtrów EMC typu LC [DM+CM] (rys. 5.).

Zastosowanie filtru wyjściowego EMC typu LC [DM+CM] powoduje, że instalacja napędowa jest pozbawiona negatywnych skutków modulacji impulsowej PWM realizowanej w falowniku napięcia. Międzyfazowe napięcia zasilania silnika są wtedy przebiegami o kształcie sinusoidy i częstotliwości wynikającej z prędkości obrotowej silnika, a suma napięć fazowych jest bliska zeru, czego skutkiem jest brak prądów doziemnych i skutków ich przepływu w instalacji napędowej.

Literatura

 1. A. Kępski, Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych. Oficyna Wydawnicza UZ, 2005.
 2. J. Szymański, High-Frequency Leakage Currents in Medium Power Adjustable Speed Drives supplied from IT Mains, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 10/2007.
 3. J. Szymański, Ochrona przed prądami dużych częstotliwości w instalacjach napędów przekształtnikowych w sieciach separowanych, „elektro.info”, nr 7 - 8/2008.
 4. B. Drak, P. Zientek, Wpływ prądów łożyskowych na uszkodzenia łożysk tocznych silników indukcyjnych dużej mocy, „Napędy i Sterowanie”, nr 12/2007.
 5. Dokument acja technic zna przekaźnika kontroli izolacji IRDH375 firmy BENDER, 2008.
 6. Nowa koncepcja filtrów wyjściowych Sinus – filtry SinPlus firmy Schafner. http://www.astat-emc.com.pl.
 7. M. Trajdos, R. Pastuszka, I. Sosnowski, Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających silniki indukcyjne za pośrednictwem przekształtników częstotliwości, „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”, nr 74, KOMEL 2006.
 8. W. Machczyński, Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 9. K. L. Kaiser, Electromagnetic Compatibility Handbook, CRC Press 2005.
 10. T. W. Więckowski, Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.