elektro.info

Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych

Wynik pomiaru prądu zwarcia jednofazowego L2N

Wynik pomiaru prądu zwarcia jednofazowego L2N

We wszelkich obszarach działalności człowieka, zarówno w życiu prywatnym, jak również w pracy zawodowej (przemysł, cała sfera usług, nauka, administracja itp.), powszechnie wykorzystuje się różnego typu osprzęt elektryczny i elektroniczny. Z funkcjonowaniem urządzeń elektrycznych (zarówno elementów obwodów zasilania, jak i odbiorczych) wiążą się zagadnienia bezpieczeństwa, a zatem możliwości powstawania zagrożeń pożarowych bądź porażeniowych [1–9]. Wszystkie pracujące urządzenia elektryczne są narażone na oddziaływanie zaburzeń, w wyniku czego mogą nie spełniać w założony sposób swoich funkcji bądź ulegać awariom.

Zobacz także

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe Warunki pracy baterii kondensatorów a zagrożenie pożarowe

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny...

Z technicznego punktu widzenia kondensatory są najprostszym środkiem służącym do kompensacji mocy biernej, filtracji harmonicznych i stabilizacji napięcia. Mają wiele istotnych zalet, tj. niewielki własny pobór mocy czynnej (małe straty), charakteryzują się długą żywotnością (przy właściwych warunkach eksploatacyjnych), prostym montażem, brakiem potrzeby konserwacji, znacznymi możliwościami rozbudowy itp. Ich zastosowanie wymaga jednak rozważenia szeregu zagrożeń mogących obniżyć lub wręcz całkowicie...

Wprowadzenie do badań zaburzeń przewodzonych w instalacji reaktora plazmowego

Wprowadzenie do badań zaburzeń przewodzonych w instalacji reaktora plazmowego Wprowadzenie do badań zaburzeń przewodzonych w instalacji reaktora plazmowego

Reaktor plazmowy typu GlidArc jest urządzeniem wytwarzającym plazmę niskotemperaturową. Od strony energetycznej reaktor jest odbiornikiem nieliniowym i asymetrycznym. Generowany łuk elektryczny w komorze...

Reaktor plazmowy typu GlidArc jest urządzeniem wytwarzającym plazmę niskotemperaturową. Od strony energetycznej reaktor jest odbiornikiem nieliniowym i asymetrycznym. Generowany łuk elektryczny w komorze reaktora jest obszarem plazmy i jednocześnie źródłem silnych zaburzeń elektromagnetycznych.

Streszczenie

W pracy skupiono się na poprawie bezpieczeństwa i ograniczaniu zagrożeń pożarowych w systemach elektrycznych. Badano jakość energii elektrycznej w układach o charakterze nieliniowym. Dokonano porównania zawartości harmonicznych napięcia i prądu na wejściu oraz wyjściu zasilacza awaryjnego UPS, przedstawiono rozkłady widmowe sygnału odkształconego. Dokonano ilościowych i jakościowych analiz wpływu zastosowanego systemu zasilania gwarantowanego UPS EVER Superline na ograniczenie wprowadzania zaburzeń w postaci wyższych harmonicznych przez odbiorniki o charakterze nieliniowym do sieci zasilającej oraz eliminację przenoszenia się zaburzeń sieci zasilającej w postaci przepięć, zapadów, zaników lub odkształceń napięcia na zasilany (poprzez UPS) odbiornik energii. Rozważano również korzyści płynące z zastosowania dużego prądu zwarcia w UPS EVER na przykładzie pracy POWERLINE GREEN 33.

Abstract

The effect of quality, reliability, and proper design of a supply system on security of electric equipment

The paper is focused on improvement of the security and reduction of fire hazard of electrical systems. Quality of electrical energy was investigated in nonlinear systems. The content of voltage and current harmonics at the input and the output of a UPS Emergency Supplier was compared and spectral distribution of the distorted signal was presented. Quantitative and qualitative analyses were carried out of the effect of the UPS EVER Superline guaranteed supply system on the reduction of the disturbances in the form of higher harmonic components introduced to the supply network by nonlinear receivers, and on elimination of transmission of the supply network disturbances, having a form of overvoltage, voltage dip, decay or distortion, to the power receiver supplied from UPS. The advantages resulting from the use of high short-circuit current in UPS EVER were considered on the example of POWERLINE GREEN 33 operation.

W artykule skupiono uwagę na badaniach jakości energii w układach zasilania pod kątem poprawy bezpieczeństwa oraz minimalizacji zagrożeń pożarowych, związanych z eliminacją nieprawidłowości w obwodach zasilania elektrycznego. Poddano ilościowym i jakościowym analizom wpływ zastosowanego systemu zasilania gwarantowanego UPS EVER Superline na eliminację przenoszenia się zaburzeń sieci zasilającej (w postaci przepięć, zapadów, zaników lub odkształceń napięcia) na zasilany poprzez UPS odbiornik energii, jak również na ograniczenie wprowadzania zaburzeń (w postaci odkształceń przebiegu napięcia bądź stanów przejściowych, łączeniowych) przez odbiorniki o charakterze nieliniowym do sieci zasilającej.

Wykazywano zatem, że poza podstawową funkcją systemów UPS bezprzerwowego zasilania odbiorników umożliwiają one jednocześnie poprawę jakości energii (warunków pracy) zarówno zabezpieczanych odbiorników, jak również sieci zasilającej (elektroenergetycznej). W efekcie dzięki poprawie jakości energii w systemach zasilania i odbiorczych osiąga się poprawę bezpieczeństwa pracy osprzętu występującego w tych układach, a jednocześnie minimalizację powstawania zagrożeń pożarowych związanych ze wspomnianymi zagadnieniami. Przeprowadzono ponadto badanie UPS EVER POWERLINE GREEN 33 pod kątem selektywności zabezpieczeń na liniach dystrybucji energii w przypadku wystąpienia zwarcia (z uwagi na duży prąd zwarcia zasilacza).

Waga jakości energii w zasilaniu urządzeń

Wszelki osprzęt elektryczny dla właściwego funkcjonowania wymaga doprowadzenia energii o określonych parametrach. Od jakości dostarczanej energii elektrycznej zależą poprawność pracy, trwałość i niezawodność urządzeń, jak również powstające straty energetyczne [1–9]. Każdy element, przez który przepływa prąd lub na którym występuje napięcie, jest źródłem oddziaływania elektromagnetycznego. Jednocześnie w elementach poddanych oddziaływaniom elektromagnetycznym generowane są sygnały elektryczne (napięcia, prądy), które w zależności od charakteru rozpatrywanego elementu są sygnałami użytecznymi (wytwarzanymi świadomie w celu uzyskania określonych efektów użytkowych) bądź też sygnałami niepożądanymi, pasożytniczymi, doprowadzającymi niejednokrotnie do zakłóceń prawidłowej pracy lub uszkodzeń obiektów, w których są generowane. Z tych powodów należy uwzględniać możliwość pojawienia się sygnałów zaburzających na zaciskach zasilania urządzeń, a także przenikania zaburzeń z odbiorników do sieci zasilającej, z czym nierozerwalnie wiąże się degradacja jakości przetwarzanej energii, a w konsekwencji powstanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem osprzętu.

Zakłócenia występujące w układach zasilania i oddziałujące na odbiorniki mogą powodować:

 • powstawanie dodatkowych strat mocy, a w efekcie przegrzewanie się urządzeń,
 • uszkodzenia podzespołów elektrycznych lub elektronicznych,
 • zakłócanie pracy oraz przedwczesne starzenie się osprzętu,
 • uszkodzenia elementów izolacyjnych,
 • powstawanie zagrożeń pożarowych bądź porażeniowych,
 • zmiany parametrów technicznych oraz sprawności odbiorników,
 • powstawanie przestojów w pracy urządzeń (w wyniku awarii lub zadziałania zabezpieczeń) itp.

W świetle przedstawionych rozważań, dla zachowania poprawności pracy oraz bezpieczeństwa urządzeń i systemów, należy dokładać wszelkich starań, aby wyeliminować możliwość powstawania opisanych problemów.

Jednym z elementów takich działań jest wprowadzenie standaryzacji związanej z jakością dostarczanej energii elektrycznej oraz ze wzajemnymi oddziaływaniami elektromagnetycznymi urządzeń i systemów. Nie mniej istotnym jest zapewnienie właściwych warunków fizycznych (czyli sprzętowych) ich funkcjonowania. Standaryzacji jakości energii oraz wzajemnych oddziaływań urządzeń dokonano poprzez wprowadzenie następujących dokumentów [10–12]:

 • PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych,
 • PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (seria norm),
 • DzU nr 93/2007, poz. 623 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Zapewnienie właściwych, częstokroć znacznie zaostrzonych warunków zasilania elektrycznego, w których przewidziane są odpowiednie procedury związane z eliminacją niekorzystnych zdarzeń losowych, stanów awaryjnych itp., jest szczególnie istotne w przypadkach funkcjonowania odbiorników o znaczeniu strategicznym. Są to urządzenia lub systemy mające bezpośredni wpływ na zdrowie, lub życie człowieka albo związane z przetwarzaniem szczególnie ważnych danych bądź z procesami produkcyjnymi, w których powstanie przerw prowadzi do wystąpienia znacznych strat ekonomicznych.

Jakość energii a zagrożenia pożarowe

Podczas funkcjonowania urządzeń mogą pojawić się pewne nieprawidłowości w ich pracy, w wyniku których dochodzi do powstawania wyładowań elektrycznych (iskrzenia), przegrzewania się określonych podzespołów, a nawet ich zapalenia się bądź wystąpienia eksplozji [1–9]. Wszystkie te czynniki mogą być źródłem powstania pożaru.

Przykładowymi fizycznymi (realnymi) zagrożeniami pożarowymi wynikającymi z występowania niewłaściwych parametrów energii zasilającej odbiorniki elektryczne są:

 • przegrzewanie się silników indukcyjnych w wyniku oddziaływań wyższych harmonicznych (szczególnie kolejności przeciwnej),
 • nadmierne przyrosty temperatury uzwojeń transformatorów w rezultacie oddziaływań wyższych harmonicznych (głównie kolejności zerowej),
 • przegrzewanie się i przepalanie przewodu zerowego jako efektu oddziaływań wyższych harmonicznych (sumowanie się harmonicznych kolejności zerowej);
 • zapalenie się warystora w układach antyprzepięciowych,
 • awarie baterii kondensatorów (powstające eksplozje) wskutek ich nieprawidłowej eksploatacji (przeciążenia prądowe, napięciowe czy dopuszczalnej mocy) bądź błędów projektowych,
 • przyspieszanie procesów starzenia i uszkodzeń izolacji.

W wielu przypadkach uniknięcie bądź ograniczenie powstawania zagrożeń pożarowych można osiągnąć przez poprawę jakości energii zasilającej odbiorniki, dzięki wprowadzeniu właściwych rozwiązań sprzętowych.

Zabezpieczenia stosowane w UPS EVER

Zwiększenie bezpieczeństwa urządzeń zarówno ze względów pożarowych, jak i porażeniowych osiąga się dzięki zapewnieniu prawidłowych warunków ich zasilania, stosowaniu właściwych materiałów podczas wykonywania elementów izolacyjnych i zabezpieczających, wykorzystaniu odpowiedniego osprzętu eliminującego oddziaływanie zaburzeń na odbiorniki i sieć zasilającą (poprawiającego jakość energii) oraz stosowaniu właściwych (często wymaganych normatywnie) zabezpieczeń układów i systemów.

Przykładowo w urządzeniach oferowanych przez firmę EVER (producenta systemów zasilania gwarantowanego) stosowane są następujące elementy zabezpieczeń:

 • bezpieczniki automatyczne i topikowe na wejściu zasilacza UPS (od strony zasilania),
 • zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe na wyjściu zasilacza UPS (od strony odbiorników),
 • zabezpieczenia przeciwprzepięciowe (chroniące odbiorniki i wewnętrzne bloki zasilacza),
 • zabezpieczenia obwodów stałoprądowych (akumulatorów wewnętrznych, wejść modułów bateryjnych oraz odrębne na modułach bateryjnych),
 • zabezpieczenia termiczne (chroniące wewnętrzne bloki zasilacza UPS przed przegrzaniem),
 • złącze EPO (Emergency Power Off – systemu umożliwiającego przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach, np. pożar).

Elementy te stanowią ochronę przed powstawaniem zwarć, przeciążeń, nadmiernych przyrostów temperatury, przepięć, co w znacznym stopniu eliminuje zagrożenia pożarowe. Ponadto z uwagi na własności funkcjonalne zasilaczy UPS on-line osiąga się w nich znaczne ograniczanie przenikania zaburzeń sieciowych do zasilanych odbiorników i odwrotnie, a zatem poprawę jakości przetwarzanej energii, co zostanie przedstawione w zamieszczonych wynikach przeprowadzonych badań.

Przedostawanie się zaburzeń do sieci zasilającej

Z uwagi na powszechność zastosowań urządzeń elektrycznych i częste występowanie wielu różnego typu urządzeń w bliskim otoczeniu oraz wzajemne ich oddziaływanie na siebie, szczególnej wagi nabiera potrzeba zapewnienia prawidłowej, niezakłóconej pracy każdego z tych elementów. Aby to osiągnąć, w procedurach związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną ustalono dopuszczalne poziomy oddziaływań zarówno w zakresie emisyjności (wprowadzania do środowiska), jak również odporności (ograniczonej wrażliwości na oddziaływanie zaburzeń), jakie każdy z tych obiektów elektrycznych i elektronicznych powinien spełniać w celu osiągnięcia harmonijnej pracy poszczególnych urządzeń we wspólnym środowisku.

Parametry jakościowe energii elektrycznej zależą od prawidłowości zaprojektowania i wykonania instalacji elektrycznej oraz od poprawności organizacji i funkcjonowania wszelkich urządzeń zasilających oraz odbiorczych [1-9]. Zdecydowana większość zakłóceń pojawiających się w sieci zasilającej ma charakter krótkotrwały, lecz może spowodować poważną awarię albo długotrwały przestój w pracy urządzeń lub systemu. Niekorzystne zmiany parametrów napięcia mogą być efektem zjawisk powstających w elektroenergetycznej sieci przesyłowej, w układach odbiorczych, jak również oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak np. wyładowania atmosferyczne.

Częstymi problemami jakości energii elektrycznej są pojawiające się zapady napięcia (krótkotrwałe obniżenie poziomu napięcia), zmiany częstotliwości, zaniki napięcia (krótkotrwałe bądź długotrwałe przerwy w zasilaniu), oddziałujące zjawiska przejściowe, przepięcia oraz odkształcenia przebiegu sygnałów (spowodowane nieliniowym obciążeniem w systemie elektroenergetycznym). Przykłady przebiegów zaburzeń najczęściej występujących w sieci elektroenergetycznej przedstawiono na rysunku 1.

Podstawowymi parametrami określającymi jakość energii elektrycznej są:

 • wartość napięcia,
 • częstotliwość, 
 • odkształcenia krzywej napięcia,
 • ciągłość zasilania (przy zachowaniu określonych parametrów napięcia).

Od jakości napięcia zasilającego (ograniczonego: występowania wyższych harmonicznych, pojawiania się zapadów lub zaników napięcia, powstawania przepięć w sieci itp.) w dużej mierze zależy prawidłowa praca urządzeń odbiorczych.

Eksploatowany sprzęt elektryczny, elektroniczny i informatyczny ulega ciągłym modernizacjom, osiągając coraz wyższy poziom zaawansowania technicznego. W urządzeniach tych stosowane są skomplikowane układy, w których wykorzystywane są często elementy nieliniowe. Włączenie do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych (w których pobór energii jest często zdyskretyzowany, impulsowy) związane jest najczęściej z wprowadzaniem do obwodu zasilania zaburzeń, które mogą zakłócać prawidłową pracę innych odbiorników podłączonych do tej sieci.

W dobie powszechnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych, często pracujących impulsowo, jednym z najistotniejszych czynników służących do oceny jakości energii elektrycznej jest zawartość harmonicznych w przebiegach prądu i napięcia, czyli określenie poziomu ich odkształceń. Najczęściej występujące i jednocześnie niosące za sobą najpoważniejsze skutki są harmoniczne nieparzyste (głównie 3., 5., 7. i 9.). Szczególny wpływ np. na straty w transformatorach ma harmoniczna 3. rzędu oraz pozostałe składowe kolejności zerowej – w przypadku układów połączonych w trójkąt harmoniczne te sumują się w poszczególnych fazach, natomiast w układach połączonych w gwiazdę powodują przegrzewanie się przewodu zerowego [8].

Harmoniczne mogą wywoływać przedwczesne wyłączenie zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, a także przeciążenie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej [5]. Wyższe harmoniczne mogą również powodować wadliwe funkcjonowanie sprzętu komputerowego, wzrost strat mocy oraz przegrzewanie się silników i transformatorów, jak również powstawanie rezonansów w obwodach elektrycznych itp. [3]. Pojawienie się w sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych powoduje przedwczesne starzenie się urządzeń, a w efekcie konieczność szybszej ich wymiany [3, 8].

Zdecydowana większość obecnie eksploatowanego sprzętu to odbiorniki nieliniowe. Pobierają one prądy odkształcone, a zatem w ich rozkładzie widmowym występują wyższe harmoniczne. Włączenie do obwodu elektrycznego elementu pobierającego prąd odkształcony powoduje powstanie nieliniowego charakteru całego obwodu. W przypadku urządzeń silnoprądowych (wysokomocowych) generowane przez nie zakłócenia w postaci wyższych harmonicznych bądź związane z występowaniem stanów przejściowych (przebiegów nieustalonych) wprowadzone do sieci elektroenergetycznej mogą zaburzać pracę innych odbiorników podłączonych do tej sieci (wywołują odkształcenia, bądź zaburzenia napięcia sieciowego) [3, 4].

Wpływ UPS-a na warunki pracy odbiorników oraz sieci zasilającej

W sytuacjach częstego pojawiania się zaników bądź nieprawidłowych parametrów napięcia zasilającego, a jednocześnie w przypadkach występowania potrzeby eliminacji negatywnych oddziaływań odbiorników na sieć zasilającą, bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego (UPS) pracujących w technologii VFI (Voltage Frequency Independent), czyli zgodnie z inną nomenklaturą: on-line (rys. 2.).

W systemach tych ma miejsce podwójne przetwarzanie energii. Napięcie sieciowe dostarczone na wejście UPS-a zostaje wyprostowane w układzie prostowniczym, a następnie za pomocą magistrali stałonapięciowej przekazane do falownika, gdzie z kolei jest przetwarzane na napięcie przemienne o wysokiej jakości parametrach, którym podczas normalnej pracy zasilane są zabezpieczane odbiorniki. Równocześnie napięciem z obwodu stałoprądowego doładowywane są akumulatory (baterie). W czasie wystąpienia zapadów lub zaników napięcia sieciowego bądź innych jego nieprawidłowości odbiorniki zasilane są bezprzerwowo niezaburzonym napięciem dzięki zasileniu falownika energią zgromadzoną w akumulatorach.

W przypadku zasilania urządzenia o charakterze nieliniowym UPS skutecznie ogranicza przedostawanie się generowanych przez nie zakłóceń w postaci wyższych harmonicznych do sieci zasilającej. Dzięki temu odbiornik nie degraduje jakości zasilania sieciowego, a jednocześnie zasilany jest napięciem o założonych, ściśle kontrolowanych parametrach.

Rezultaty przeprowadzonych badań

Pomiary napięć, prądów, mocy, współczynników THDi, THDu oraz zawartości poszczególnych harmonicznych prądu i napięcia od strony zasilania sieciowego i na wyjściu UPS-a przy zmianach mocy oraz charakteru obciążenia (nieliniowość, symetria sygnału) autor wykonał w Dziale Badań i Rozwoju firmy EVER Sp. z o.o. Badaniom podlegał UPS EVER Superline 12 kVA/9,6 kW, pracujący w technologii VFI, na wyjście którego podłączono odbiornik o regulowanych: wartości mocy oraz stopniach nieliniowości i symetrii obciążenia. Wprowadzono silną nieliniowość w badanym, regulowanym odbiorniku, po czym obserwowano prądy i napięcia po stronie odbiornika (na wyjściu UPS-a) oraz w obwodzie zasilania sieciowego UPS-a. Wyniki pomiarów zamieszczone w niniejszej pracy uzyskano dla obciążenia UPS-a mocą około: 9,7 kVA/9,6 kW dla obciążenia nieliniowego niesymetrycznego oraz 6,4 kVA/6,3 kW dla obciążenia nieliniowego symetrycznego.

Na rysunku 3. zamieszczono oscylogramy: (1) prądu pobieranego z sieci przez UPS oraz (2) prądu pobieranego przez odbiornik nieliniowy symetryczny podłączony na wyjściu UPS-a. Na rysunku 4. przedstawiono rozkłady widmowe (zawartość harmonicznych) prądu odkształconego odpowiednio na wejściu oraz wyjściu UPS przy załączeniu odbiornika nieliniowego symetrycznego.

Oscylogramy prądów na wejściu (1) i wyjściu (2) układu UPS EVER Superline przy podłączeniu odbiornika nieliniowego niesymetrycznego oraz rozkłady widmowe prądów odkształconych odpowiednio na wejściu i wyjściu układu z tym odbiornikiem przedstawiono na rysunku 5. i rysunku 6. Analiza kształtu i parametrów prądów na wejściu zasilacza (pobieranego z sieci) oraz na wyjściu UPS-a (zasilania odbiornika) wykazała, że w przypadku pracy odbiorników nieliniowych (symetrycznych, jak i niesymetrycznych) zarówno współczynnik THDi, jak również odpowiadające sobie harmoniczne na wejściu układu, są kilkukrotnie niższe niż charakteryzujące prądy odbiornika (na wyjściu).

Przykładowo dla prądu w obwodzie zasilanego odbiornika nieliniowego symetrycznego (rysunek 3. oraz rysunek 4.) współczynnik THDi wyniósł 63,5%, a harmoniczna rzędu 3. przekroczyła wartość 53,5%. Na uwagę zasługuje fakt, że tak duży poziom zniekształceń dotyczy wyłącznie obwodu obciążenia (po stronie wyjściowej zasilacza awaryjnego, na co wpływ miał charakter załączonego odbiornika). Zakłócenia wywołane nieliniowością odbiornika tylko w małym stopniu przeniosły się do sieci energetycznej – współczynnik THDi po stronie wejściowej UPS-a wyniósł 8,4%, a zawartość trzeciej harmonicznej nieznacznie przekroczyła 7,5% (miało to miejsce dla obciążenia poniżej 70% mocy UPS). Są to wartości ponad 7-krotnie mniejsze od wartości związanych z pracą odbiornika nieliniowego. Wynika stąd, że UPS znacznie ograniczył przenoszenie się harmonicznych z odbiornika do obwodu zasilania sieciowego. Podobnie sytuacja kształtowała się po załączeniu odbiornika nieliniowego niesymetrycznego. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w tym przypadku ze względu na niesymetrię układu dodatkowo pojawiły się składowe harmoniczne parzyste o bardzo dużych wartościach.

Obserwowano również zachowanie się sygnału napięciowego na wyjściu UPS-a (zasilającego odbiornik) podczas wytwarzania zapadów oraz zaników napięcia sieciowego (na wejściu UPS-a). Niezależnie od powstających zaburzeń w sieci zasilającej na wyjściu UPS-a występowało napięcie o założonych, kontrolowanych parametrach (co wynika z charakteru pracy UPS-a on-line).

W trakcie realizowanych badań wartość skuteczna napięcia wejściowego zależna była od obciążenia, wynosiła od 210,6 V do 225,5 V, a napięcia wyjściowego utrzymywała się niezmiennie w wąskim zakresie: od 230,5 V do 232,2 V. Wynika to z budowy i własności funkcjonalnych zasilacza awaryjnego on-line, który wytwarza napięcie o określonych, założonych parametrach niezależne od jakości dostarczonej energii elektrycznej.

W przypadku funkcjonowania systemów zasilania gwarantowanego korzystnym z punktu widzenia użytkowego jest posiadanie przez UPS dużego prądu zwarcia. Osiąga się dzięki temu podczas wystąpienia zwarcia w określonej linii możliwość zasilania pozostałych linii, w których zwarcie nie występuje (po odcięciu toru zwarciowego przez zabezpieczenie występujące na linii zwarcia). Uzyskuje się ponadto uodpornienie systemu UPS na pojawiające się stany przejściowe.

Pomiarów prądów zwarcia dokonano w zasilaczu UPS EVER POWERLINE GREEN 33 przy użyciu oscyloskopu cyfrowego TPS2024. Zainicjowano zwarcie fazy L2 do przewodu neutralnego (rysunek 7. i rysunek 8.) oraz zwarcie międzyfazowe (L2–L1), którego przebiegi przedstawiono na rysunku 9. i rysunku 10. Na rysunku 11. zamieszczono przebieg zarejestrowany dla badań zwarciowych podczas testu z bezpiecznikiem B10, a na rysunku 12. – podczas testu z bezpiecznikiem B16.

Na podstawie zrealizowanych badań można stwierdzić, że prąd zwarcia jednofazowego (L2N) miał wartość około 100 A. Podobnie w przypadku zwarcia międzyfazowego (L2L1) prąd miał również wartość około 100 A. Podczas testu zwarciowego z bezpiecznikiem B10 czas eliminacji zabezpieczenia (odcięcia przez bezpiecznik B10 gałęzi, w której wystąpiło zwarcie) wynosił 6,9 ms, natomiast dla bezpiecznika B16 wynosił 3,4 ms. W obu przypadkach UPS po odłączeniu linii zwarciowej pracował poprawnie, zasilając pozostałe podłączone linie.

Uwagi i wnioski

Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że podczas zasilania przez UPS odbiorników o charakterze nieliniowym (symetrycznych oraz niesymetrycznych) miało miejsce kilkukrotne zmniejszenie zarówno współczynników zawartości harmonicznych (odkształceń sygnału), jak również odpowiadających sobie poszczególnych harmonicznych prądów po stronie zasilania w stosunku do wyjścia zasilacza (strony odbiorczej). W przypadku odbiorników liniowych oddziaływanie UPS-a nie jest tak korzystne, ponieważ odbiorniki te nie zniekształcają prądu, natomiast układ wejściowy zasilacza generuje harmoniczne na pewnym akceptowalnym poziomie. Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzić można ponadto, że UPS wyeliminował także oddziaływanie zaburzeń napięcia sieciowego na zasilane odbiorniki.

Zrealizowane badania wykazały, że system zasilania gwarantowanego UPS VFI, poza bezprzerwowym zasilaniem odbiorników, stanowi skuteczną metodę ograniczania przenoszenia się harmonicznych z układów zawierających elementy nieliniowe do sieci elektroenergetycznej, a jednocześnie umożliwia zasilenie odbiorników napięciem o ściśle kontrolowanych parametrach, niezależnie od nieprawidłowości występujących w napięciu sieciowym. Uzyskuje się w ten sposób poprawę jakości przetwarzanej energii, co jednocześnie wpływa na znaczące ograniczenie powstawania zagrożeń pożarowych zarówno w układzie zasilania, jak również w obwodach odbiorczych.

Zastosowanie dużego prądu zwarcia w zasilaczach UPS EVER umożliwia uzyskanie wysokiej selektywności zabezpieczeń, dzięki czemu możliwa jest po wystąpieniu zwarcia w jednej z zasilanych linii kontynuacja zasilania pozostałych linii, po odcięciu linii ze zwarciem przez zabezpieczenia liniowe.

Nowatorskim rozwiązaniem UPS-a firmy EVER jest wprowadzenie jako dodatkowej opcji pracy zasilacza funkcji kompensacji mocy biernej.

Literatura

 1. Bednarek K., Kasprzyk L., Poprawa warunków pracy odbiorników o znaczeniu strategicznym oraz sieci zasilającej, XXII Sympozjum PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Informatyce, Sandomierz, wrzesień 2012, s. 29-33.
 2. Bednarek K., Electromagnetic compatibility – the standard and legal problems, in “Computer applications in electrical engineering”,  edited by R. Nawrowski, ALWERS, Poznań 2006, pp. 89-105.
 3. Barlik R., Nowak M., Jakość energii elektrycznej – stan obecny i perspektywy, Przegląd Elektrotechniczny, nr 07/08, 2005, s. 1-12.
 4. Bielecki S., Jakość energii elektrycznej na rynku energii, Przegląd Elektrotechniczny, nr 07/08, 2007, s. 68-72.
 5. Pasko M., Lange A., Kompensacja mocy biernej i filtracja wyższych harmonicznych za pomocą filtrów biernych LC, Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 2010, s. 126-129.
 6. Bednarek K., Electromagnetic action of heavy-current equipment operating with power frequency, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), Vol. 16, No 3, 2010, p. 357-368.
 7. Charoy A.: Compatibilite electromagnetique. Parasites et perturbations des electroniques. 1-4, Dunod, Paris, 1996.
 8. http://jakoscenergii.ovh.org/doku.php?id=ocena_jakosci
 9. Hanzelka Z., Warecki J., Piątek K., Chmielowiec K., Zła jakość energii elektrycznej a zagrożenie pożarowe – analiza przypadku, praca zbiorowa: Ochrona przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
 10. DzU nr 93/2007, poz. 623 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
 11. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
 12. Normy serii PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.