elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 1)

Short circuit currents in parallel electrical wires and cables (part 1)

Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz dwóch sposobów zamontowania zabezpieczeń przetężeniowych Rys. A. Książkiewicz, R. Batura

Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz dwóch sposobów zamontowania zabezpieczeń przetężeniowych Rys. A. Książkiewicz, R. Batura

Wzrost mocy: zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego [1] związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

W artykule:

• Sposoby instalowania zabezpieczeń przetężeniowych
• Trójfazowe zwarcie symetryczne w równoległym układzie połączeń
• Analiza prądów zwarć trójfazowych

Innymi powodami, wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów, jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego przewodu (dotyczy to przede wszystkim kabli elektroenergetycznych), masa, koszt ułożenia, itd. Sposób ułożenia przewodów istotnie wpływa na obciążalność dopuszczalną długotrwałą przewodów, w tym między innymi na współczynnik asymetrii [5]. Wpływ na symetryzację obciążenia poszczególnych kabli ma ich rezystancja. Przy zwiększaniu udziały reaktancji w wypadkowej impedancji kabli następuje wzrost asymetrii obciążenia poszczególnych kabli [6]. Nie symetryzacja obciążeń w poszczególnych kablach jest problematyczna w zakresie projektowym, jak i eksploatacyjnym [10]. Dla kabli ekranowanych sposób ułożenia wpływa także na straty mocy generowanej w ekranie [7]. Sugeruje i zaleca się, by w celu uzyskania jak najmniejszego współczynnika asymetrii należy układać kable w układzie trójkąta równobocznego [8, 9].

W rzeczywistych warunkach eksploatacji połączone równolegle przewody lub kable elektroenergetyczne mogą różnić się od siebie typem, izolacją, przekrojem i materiałem żyły roboczej, impedancją jednostkową, długością oraz posiadać przewód PEN lub PE o takim samych przekroju jak żyła robocza lub połowie jej przekroju.

Wymienione parametry mają jednak istotny wpływ na dopuszczalną obciążalność długotrwałą prądową przewodów lub kabli elektroenergetycznych połączonych równolegle oraz rozpływ i wartość prądów podczas zwarcia trój- bądź jednofazowego. W przypadku gdy równolegle połączone przewody lub kable elektroenergetyczne mają[1]:

 • taki sam przekrój żył roboczych, ale różną długość – występuje zmniejszenie ich dopuszczalnej obciążalności prądowej w stosunku do wartości wynikającej z sumy algebraicznej dopuszczalnych długotrwale prądów każdego z nich (przez dłuższy przepływa prąd mniejszy od dopuszczalnego),
 • taką samą długość, ale różne przekroje – występuje szybszy wzrost prądu do wartości dopuszczalnej długotrwale w przewodzie o większym przekroju,
 • żyły robocze wykonane są z różnych materiałów i mają taką samą długość – szybszy wzrost prądu do dopuszczalnego prądu długotrwałego wystąpi żyle o większej przewodności elektrycznej (skutek – niepełne wykorzystanie możliwości przesyłowej połączenia równoległego),
 • żyły PEN i PE o przekroju równym połowie przekroju żyły roboczej, wówczas prądy zwarcia jednofazowego są mniejsze od prądów zwarciowych z żyłami PEN i PE o takim samych przekroju jak żyły robocze.

Wymienione skutki sprawiły, że:

 • przewody lub kable elektroenergetyczne pracujące w układzie równoległym powinny posiadać takie same przekroje i długości, a żyły robocze i przewody PEN i PE powinny być wykonane z takiego samego materiału. Podane wymagania wymienione są również w normie PN-HD 60364-5-52 [2],
 • w przypadku zwarcia z jednym z przewodów lub kablu elektroenergetycznym układu równoległego, przez pozostałe połączone równolegle przewody lub kable elektroenergetyczne przepływa taki sam prąd zwarciowy. Dotyczy to jednakowo zwarcia trój oraz jednofazowego.

Dlatego też w przedstawionej poniżej analizie prądów zwarć trój i jednofazowych przyjęto, że połączone równolegle przewody lub kable elektroenergetyczne są tego samego typu, posiadają taki sam przekrój żyły roboczej i przewodu PEN lub PE, mają jednakową długość oraz taką samą impedancję jednostkową.

W przypadku równoległego ułożenia przewodów istotnym problemem jest poprawny dobór i wykonanie (tj. umieszczenie) zabezpieczeń przed skutkami przepływu prądu przetężeniowego oraz ochrony przeciwporażeniowej. W pracy [3] podano zasady doboru zabezpieczeń dla zwarć występujących na początku i końcu jednego z przewodów. Nie analizowano sytuacji, gdy zwarcie będzie miało miejsce w innym miejscu przewodu. W znanej literaturze [3, 4] nie analizowano również wpływu miejsca zwarcia na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przy pomocy urządzeń przetężeniowych (głównie wkładek topikowych).

Sposoby instalowania zabezpieczeń przetężeniowych w równoległym układzie połączeń przewodów i kabli elektroenergetycznych

Przyjęty do analizy prądów zwarciowych schemat ideowy równoległe połączonych przewodów lub kabli elektroenergetycznych przedstawiono na rysunku 1. Pokazane na rysunku 1. równolegle połączone przewody lub kable mogą być zabezpieczone w dwojaki sposób od skutków przepływu prądu zwarciowego:

 • jednym wspólnym zabezpieczeniem przetężeniowym zamontowanym w układzie zasilania (rys. 1a),
 • dwoma zabezpieczeniami przetężeniowymi zainstalowanym na początku i końcu każdego z przewodów (rys. 1b).
prady zwarciowe rys01

Rys. 1. Schemat ideowy równoległego połączenia przewodów oraz dwóch sposobów zamontowania zabezpieczeń przetężeniowych: a) wspólne dla wszystkich przewodów, b) niezależnie dla każdego przewodu (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

Zastosowanie wspólnego zabezpieczenia przetężeniowego nie pozwala na zamontowanie w żadnym z przewodów jakiekolwiek łączników mogących spowodować przerwanie ich ciągłości oraz wymusza konieczność przeprowadzenia weryfikacji wytrzymałości zwarciowej dla każdego przewodu.

W drugim przypadku poprawnie dobrane zabezpieczenia przetężeniowe wyłączają spod napięcia tylko i wyłącznie przewód, w którym wystąpiło zwarcie.

Przyjęcie jednego z dwóch podanych sposobów zainstalowania zabezpieczeń przetężeniowych ma także istotny wpływ na niezawodność zasilania odbiorcy. W pierwszym przypadku zwarcie w którykolwiek przewodzie równoległym całkowicie pozbawia odbiorcę możliwości jego zasilania, tak w drugim – nie pozbawia możliwości zasilania.

Bazą wyjściową do analizy wielkości prądów zwarciowych płynących w równoległe połączonych (n+1) przewodach lub kablach elektroenergetycznych, jest założenie, że w przypadku zwarcia w którymkolwiek przewodzie[2]:

 • prąd zwarciowy przepływa ­również przez „n” pozostałych ­połączonych równolegle przewodów,
 • liczba połączonych równolegle przewodów ochronnych PE lub ochronno-neutralnych PEN jest taka sama jak liczba przewodów roboczych,
 • wartość prądu zwarciowego zależy nie tylko od rodzaju zwarcia (trójfazowe symetryczne, jednofazowe), ale również miejsca jego wystąpienia,

Przedmiotem analizy jest określenie:

 • wpływu miejsca zwarcia w jednym z równolegle połączonych przewodów na wartość oraz rozpływ prądu zwarciowego,
 • jak liczba połączonych równolegle przewodów wpływa na wartość oraz rozpływ prądu zwarciowego,
 • kiedy i przy jakich uwarunkowaniach wystąpi maksymalna lub minimalna wartość prądu zwarciowego w zwartym przewodzie.

Odpowiedź na postawione pytania ma istotne znaczenie dla poprawnego doboru zabezpieczeń przetężeniowych zainstalowanych na początku i końcu każdego przewodu (rys. 1b) w celu określenia kolejności i selektywnego ich działania oraz oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przy ich pomocy.

Analizę taką przeprowadzono dla trójfazowego oraz jednofazowego zwarcia. Dla uproszczenia rozważań przyjęto, że połączone równolegle przewody, w liczbie „n+1” (gdzie: n – jest liczbą pozostałych równolegle połączonych przewodów, przez które przepływa prąd zwarciowy zasilający zwarcie w przewodzie „n+1”) są tego samego typu, posiadają taki sam przekrój żyły roboczej i przewodu PEN lub PE, mają jednakową długość (l) oraz taką samą impedancję jednostkową (Z0).

Trójfazowe zwarcie symetryczne w równoległym układzie połączeń

Zakładając zwarcie trójfazowe (symetryczne) odległe w jednym z równolegle połączonych przewodów występujące w odległości „x” od miejsca przyłączenia (rys. 2a), wartość początkowego prądu zwarciowego płynącego z sieci zasilającej do równolegle połączonych przewodów wyznaczyć można ze wzoru:

Wzór 1

gdzie:

Zkx – moduł impedancji obwodu zwarciowego,

C – współczynnik zależny od wartości napięcia sieci zasilającej oraz celu obliczeń (tab. 1.),

UN – napięcie międzyprzewodowe sieci zasilającej, w której występuje zwarcie.

Dla zwarcia występującego w jednym z przewodów w odległości „x” od miejsca przyłączenia do sieci zasilającej (rys. 2a), impedancja obwodu zwarciowego Zkx (rys. 2b) jest wypadkową równoległego połączenia impedancji bezpośrednio wiążącej zwarty przewód z siecią zasilającą (Z(x)) oraz szeregowego połączenia impedancji pozostałej części zwartego przewodu (Z(l-x)) z wypadkową impedancją równolegle połączonych „n” przewodów (Z/n).

prady zwarciowe tab01

Tab. 1. Wartości współczynników „c” w sieci nn [4]

prady zwarciowe rys02

Rys. 2. Miejsce wystąpienia zwarcia w jednym z równolegle połączonych przewodów, rozpływ prądów (a) oraz impedancyjny schemat zastępczy obwodu zwarciowego (b), gdzie: x – miejsce wystąpienia zwarcia, l – długość przewodu, I0x – prąd zwarciowy w sieci zasilającej, I1x – prąd płynący do miejsca zwarcia bezpośrednio z sieci zasilającej, I2x – prąd dopływający do miejsca zwarcia od strony pozostałych „n” połączonych równolegle przewodów (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

Dla podanych wyżej założeń upraszczających oraz po wykonaniu szeregu przekształceń, impedancję obwodu zwarciowego opisuje zależność:

Wzór 2

gdzie:

Z0 – impedancja jednostkowa przewodów,

x – odległość miejsca zwarcia w przewodzie od sieci zasilającej,

l – długość równolegle połączonych przewodów,

n – liczba równolegle połączonych przewodów, przez które płynie prąd zasilający  zwarcie w przewodzie n+1.

Z analizy zależności (2) wynika, że impedancja obwodu zwarciowego Zkx oraz wartość prądów zwarciowych i0, i1, i i2 (rys. 2b) zależy od miejsca wystąpienia zwarcia i liczby „n” równolegle połączonych przewodów. Zależności analityczne opisujące zmiany impedancji obwodu zwarciowego Zkx w zależności od liczby „n” połączonych równolegle przewodów podano w tabeli 2., natomiast charakter zmian impedancji Zkx w zależności od miejsca zawarcia pokazano na rysunku 3.

prady zwarciowe rys03

Rys. 3. Charakter zmian impedancji obwodu zwarciowego w zależności od miejsca „x” zwarcia w przewodzie o długości „l” dla różnej liczby „n” połączonych równolegle przewodów. Obliczenia wykonano dla Z0 = 1Ω (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

Różniczkując i porównując do zera wzór (2), wyznaczyć można odległość „xmax” miejsca zwarcia w przewodzie od sieci zasilającej, przy której wystąpi maksymalna wartość impedancji obwodu zwarciowego Zkmax oraz minimalna prądów zwarciowych i0, i1, i i2 (rys. 2b). Wyrażenie pozwalające określić „xmax” ma postać:

Wzór 3

W tabeli 2. podano, a na rysunku 4. przedstawiono, wyznaczone na podstawie wyrażenia (3) odległości „xmax” miejsca zwarcia w przewodzie w zależności od liczby „n” pozostałych połączonych równolegle przewodów.

prady zwarciowe tab02

Tab. 2. Impedancja obwodu zwarciowego Zkx w zależności od miejsca „x” wystąpie- nia zwarcia w przewodzie oraz liczby „n” pozostałych równolegle połączonych przewodów

prady zwarciowe rys04

Rys. 4. Wpływ liczby „n” połączonych równolegle przewodów na miejsce „xmax”, wystąpienia zwarcia w przewodzie o długości „l”, dla którego impedancja obwodu zwarciowego osiąga wartość maksymalną Zkmax (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

Z analizy zamieszczonych w tabeli 2. zależności oraz przebiegu pokazanego na rysunku 4. wynika, że istotny wpływ na miejsce zwarcia, dla którego impedancja odwodu zwarciowego Zkmax osiąga maksymalną wartość ma liczba „n” pozostałych połączonych równolegle przewodów. Wymieniona odległość „xmax” zmniejsza się z liczbą „n” połączonych równolegle przewodów. 

W skrajnym przypadku gdy liczba połączonych równolegle przewodów jest nieskończenie duża, maksymalna wartość impedancji odwodu zwarciowego Zkmax wystąpi dla zwarcia zachodzącego w połowie długości zwartego przewodu. Dla takiego też zwarcia rozpatrywane, szacowane i obliczane są wartości prądów zwarciowych w połączonych równolegle przewodach.

W warunkach eksploatacyjnych, liczba połączonych równolegle przewodów nie przekracza zwykle 2 lub 3. Stąd też przyjmowane do obliczeń prądów zwarciowych wartości impedancji obwodu zwarciowego są zaniżone, prądy zwarciowe zawyżone i nie gwarantują poprawnego doboru zabezpieczeń przetężeniowych (głównie wkładek topikowych) zainstalowanych w sposób pokazany na rysunku 1b, selektywnej ich współpracy, jak też właściwej ochrony przeciwporażeniowej.

Znając, opisaną zależnością (2), impedancję obwodu zwarciowego Zkx dla zwarcia występującego w jednym z równolegle połączonych przewodów w odległości „x” od miejsca jego przyłączenia do sieci zasilającej oraz korzystając ze wzoru (1), wyznaczyć można wartość prądów zwarciowych i0, i1, oraz i2 (rys. 2b) płynących, odpowiednio, z sieci zasilającej do układu równolegle połączonych (n+1) przewodów (i0x), bezpośrednio z sieci zasilające do miejsca zwarcia (i1x) oraz w pozostałych „n” połączonych równolegle przewodach (i2x) do miejsca zwarcia. Stosując metodę ogólnego zanikania ze współczynnikami udziału k1(x) oraz k2(l+x), równania opisujące wymienione prądy dla zwarcia trójfazowego symetrycznego, po przekształceniach, mają postać:

Wzór 4

Wzór 5

Wzór 6

gdzie:

– współczynnik udziału prądu płynącego z sieci zasilającej bezpośrednio do miejsca zwarcia,

 

 

– współczynnik udziału prądu płynącego przez „n” połączonych równolegle przewodów do miejsca zwarcia.Korzystając ze wzorów (4 ÷ 6), określić można minimalną wartość prądów zwarciowych I’’k0min, I’’k1min, I’’k2min dla zwarcia występującego w odległości „xmax” od miejsca przyłączenia przewodu do sieci zasilającej. Po przekształceniach, zależności analityczne pozwalające obliczyć minimalne wartości prądów zwarciowych z rysunku 2b, przyjmują postać:

Wzór 7

Wzór 8

Z analizy równań (7, 8) wynika, że minimalna wartość prądów zwarciowych zależy nie tylko od parametrów przewodów (Z0), ale również liczby „n” połączonych równolegle pozostałych przewodów. Zależności analityczne pozwalające obliczyć minimalne wartości prądów zwarciowych I’’k0min, I’’k1min, I’’k2min dla zwarcia zachodzącego w jednym z przewodów w odległości „xmax” od sieci zasilającej oraz różnej liczby „n” pozostałych przewodów zestawiono w tabeli 3., a charakter ich zmian pokazano na rysunku 5.

prady zwarciowe tab03

Tab. 3. Zależności analityczne do wyznaczania minimalnych wartości prądów zwarciowych w równoległym układzie połączeń przewodów

prady zwarciowe rys05

Rys. 5. Minimalne wartości prądów zwarciowych I”k0min, I”k1min, I”k2min dla zwarcia występującego w jednym z przewodów w odległości „xmax” od sieci zasilającej dla różnej liczby „n” pozostałych przewodów (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

W literaturze przedmiotu [3, 4] przy określaniu wartości prądów zwarciowych w równoległym układzie połączeń przewodów o długości „l”, zaleca się przyjmowanie zwarcia w połowie długości zwartego przewodu. Dla takiego zwarcia impedancja obwodu zwarciowego oraz prądy zwarciowe, wyznaczone ze wzorów (2) oraz (4 ÷ 6) dla x = l/2, opisane są zależnościami:

Wzór 9

Wzór 10

Wzór 11

Porównując zależności (7) i (8) oraz (10) i (11) do wyznaczania wartości prądów zwarciowych dla zwarcia występującego, odpowiednio, w odległości xmax od sieci zasilającej i połowie długości przewodu x = l/2, zauważyć można znaczne różnice w ich budowie. Różnice te sprawiają, że prądy zwarciowe obliczone na podstawie zależności (10) i (11) dla zwarcia zachodzącego w połowie długości przewodu, są znacznie większe od rzeczywiście mogących wystąpić minimalnych prądów zwarciowych. Fakt ten ma istotne znaczenie dla doboru zabezpieczeń przetężeniowych (głównie wkładek topikowych), oceny warunków selektywnej ich współpracy oraz realizacji skutecznej ochrony przeciwporażeniowej. 

Z tego też powodu, przeprowadzono analizę porównawczą wartości prądów zwarciowych wyznaczonych dla wspomnianych wyżej miejsc zwarcia. W tabeli 4. podano, a na rysunku 6. przedstawiono, błąd względny Δδ przy szacowaniu prądów zwarciowych dla zwarcia występującego w przewodzie w odległości xmax od sieci zasilającej i połowie jego długości x = l/2. Z analizy tabeli 4. oraz rysunku 6. wynika, największe przeszacowanie wartości prądów zwarciowych wystąpi, w najczęściej stosowanym w eksploatacji układzie, zawierającym 2 lub 3 przewody połączone równolegle.

prady zwarciowe tab04

Tab. 4. Zależności analityczne do wyznaczania wartości prądów zwarciowych w równoległym układzie połączeń przewodów, względny błąd obliczeń prądów zwarciowych dla zwarcia występującego w odległości xmax od sieci zasilającej i połowie długości „l” zwartego przewodu dla różnej liczby „n” przyłączonych równolegle pozostałych przewodów

prady zwarciowe rys06

Rys. 6. Błąd względny szacowania wartości prądów zwarcia trójfazowego dla zwarcia występującego w połowie długości „l”, przewodu oraz w odległości xmax od sieci zasilającej dla różnej liczby „n” przyłączonych równolegle do zwartego przewodu przewodów (Rys. A. Książkiewicz, R. Batura)

Wnioski

Z przedstawionej analizy prądów zwarć trójfazowych w równoległym układzie połączeń przewodów (lub kabli elektroenergetycznych) wynika, że:

 • w przypadku zwarcia w jednym z przewodów wartość prądów zwarciowych zależy od miejsca zwarcia oraz liczby pozostałych połączonych równolegle przewodów,
 • dla każdej liczby połączonych równolegle przewodów, istnieje ściśle określona odległość miejsca zwarcia w jednym z nich od sieci zasilającej, przy której prądy zwarciowe osiągają minimalną wartość,
 • wymieniona odległość miejsca zwarcia zmniejsza się z liczbą połączonych równolegle przewodów. W skrajnym przypadku, gdy liczba połączonych równolegle przewodów jest nieskończenie duża, wystąpi dla zwarcia zachodzącego w połowie długości zwartego przewodu,
 • wartości prądów zwarciowych określone dla zwarcia w połowie długości przewodu są znacznie większe od rzeczywiście mogących wystąpić,
 • największe przeszacowanie spodziewanych wartości prądów zwarciowych wystąpi w najczęściej spotykanym w eksploatacji układzie, zawierającym 2 lub 3 połączone równolegle przewody. W podanym przypadku przeszacowanie prądów zwarciowych jest rzędu 33%,
 • przyjmowanie do doboru zabezpieczeń przetężeniowych (głównie wkładek topikowych), zainstalowanych w każdym przewodzie niezależnie, wartości prądów zwarciowych określonych dla zwarć w połowie ich długości nie zapewnia selektywnej ich współpracy oraz skutecznej, realizowanej za ich pomocą ochrony przeciwporażeniowej.

Literatura

 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
 2. PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
 3. Wiatr J., Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle, elektro.info, 5/2010, s. 24-30
 4. E. Musiał, Zabezpieczanie bezpiecznikami przewodów połączonych równolegle, Konferencja naukowa "Zabezpieczanie obwodów elektrycznych za pomocą bezpieczników topikowych", Poznań, 21 czerwca 2005.
 5. Borowiak L., Cywiński A., Current-carrying capacity parellel single-core LV cable, Przegląd Elektrotechniczny, 1(92)/2016, s. 71-74
 6. Du Y., Burnett J., Current distribution in single-core cables connected in parallel, IEE Proceedings - Generation, Transmission and Distribution, 5(148)/2001, s. 406-412
 7. Novak B., Koller L., Current Distribution and Losses of Grouped Undergraunbd Cables, IEEE Transactions on Power Delivery, 3(26)/2011, s. 1514-1521
 8. Li Z., Zhong X., Xia J., Bian R., Xu S., Cao J., Simulation of Current Distribution in Parallel Single-Core Cables on Finite Element Method, Fifth International Conference on Instrumentation and Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), 2015, s. 411-414
 9. Freschi F., Tartaglia M., Power Lines Made of Many Parallel Single-Core Cables: A Case Study, IEEE Transactions on Industry Applications, 4(49)/2013, s. 1744-1750
 10. Borowik L., Cywiński A., Low voltage cable lines made of parallel wires – modelling of spatial configuration, Przegląd Elektrotechniczny, 2(92)/2016, s. 148-151

---

[1] Szczegółową analizę opisywanych skutków można przeprowadzić w oparciu o regułę dzielnika prądowego, gdzie rezystancję każdej z połączonych równolegle żył wyznacza się za pomocą wzoru na rezystancję odcinka przewodu (R=l/(γ·S)).
[2] Od redakcji – szczegółowy opis zjawiska oraz ilustracja rozpływu pradów zwarciowych zostały zamieszczone w  „Poradniku Projektanta Elektryka”, wyd. V Grupa MEDIUM, 2012 oraz zeszycie 8 serii zeszyty dla elektryków Grupa MEDIUM 2017.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.