elektro.info

Nowe wymagania dla rozdzielnic nn

Ograniczenie przyrostów temperatury i wytrzymałość zwarciowa

Przykład rozwiązania szyn głównych w rozdzielnicy nn
K. Kuczyński

Przykład rozwiązania szyn głównych w rozdzielnicy nn


K. Kuczyński

Seria norm IEC/EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe definiuje wymagania odnośnie wszystkich niskonapięciowych urządzeń rozdzielczych i sterujących dotyczące bezpieczeństwa osób i urządzeń. Określa ona rozdzielnię niskiego napięcia jako funkcjonujący system złożony z obudowy, urządzeń sterujących, szyn zbiorczych i komponentów wentylacji. Sprawdzenie konstrukcji rozdzielnicy z wymaganiami normy przeprowadza się przez wykonanie różnych weryfikacji szczegółowych i udokumentowanie ich w świadectwie weryfikacji.

Zobacz także

Rozwiązania stosowane w rozdzielnicach nn

Rozwiązania stosowane w rozdzielnicach nn Rozwiązania stosowane w rozdzielnicach nn

Mianem rozdzielnicy określa się zespół celowo zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału...

Mianem rozdzielnicy określa się zespół celowo zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1, 5]. Dodatkowo służą one do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych....

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Poszczególne sprawdzenia mogą być przeprowadzone za pomocą badań i testów na reprezentatywnych urządzeniach wzorcowych, metod kalkulacyjnych lub przez porównanie ze zbadanymi zestawami rozdzielnic i sterownic nn [1].

Jak wynika z zapisów części 2 i 3 normy zharmonizowanej IEC/EN 61439, jej wymagania muszą być wprowadzone najpóźniej 1 listopada 2014 r., w przypadku producentów zestawów rozdzielnic głównych i sterownic, oraz najpóźniej 22 marca 2015 r., w przypadku producentów tablic rozdzielczych przeznaczonych do obsługi przez osoby niewykwalifikowane. Od tych terminów deklaracja zgodności będzie musiała być wydawana na podstawie odpowiednich części normy IEC/EN 61439 [3, 6].

Założenia podstawowe dla granicznych wartości przyrostów temperatury

Wszystkie wartości graniczne przyrostu temperatury, zdefiniowane w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01, zostały określone przy założeniu, że zestaw rozdzielnicy i sterownicy zlokalizowany jest w środowisku, gdzie średnia dobowa wartość temperatury otoczenia wynosi 35°C, a wartość maksymalna temperatury otoczenia nie przekracza 40°C.

Jeżeli średnia dobowa wartość (24 h) temperatury otoczenia jest większa niż 35°C, to wartości graniczne przyrostów temperatury muszą być dostosowane odpowiednio do tych specjalnych warunków pracy, tak aby całkowita temperatura otoczenia oraz odpowiednie wartości graniczne przyrostu temperatury pozostały niezmienne.

Jeżeli średnia temperatura otoczenia jest mniejsza niż 35°C, wówczas dozwolone wartości graniczne przyrostu temperatury podlegają uzgodnieniu pomiędzy użytkownikiem a producentem rozdzielnicy lub sterownicy.

Przy określaniu przyrostu temperatury bierze się pod uwagę znamionowy współczynnik obciążenia (RDF), który uwzględnia niepełne obciążenie poszczególnych obwodów w czasie. Wraz z przeprowadzeniem weryfikacji przyrostu temperatury, producent zestawu rozdzielnicy i sterownicy potwierdza, że [2]: każdy rodzaj obwodu, zainstalowany w danym zestawie, może być obciążony swoim prądem znamionowym.

Taki stan uwzględnia sposób przyłączenia obwodu oraz zainstalowania wewnątrz zestawu, natomiast wyklucza efekty cieplne emitowane z sąsiednich obwodów przewodzących. zestaw rozdzielnicy i sterownicy obciążony jest swoim prądem znamionowym (In), a każdy z odpływów jest jednocześnie i trwale obciążony swoim prądem znamionowym pomnożonym przez znamionowy współczynnik obciążenia. W ten sposób bierze się pod uwagę maksymalny prąd obwodu zasilania.

Producent jest odpowiedzialny za określenie granicznych wartości przyrostu temperatury dla danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy. Zasadniczo są one określane po to, aby temperatura pracy zestawu nie przekroczyła limitów dopuszczalnych długotrwale. Dopuszczalne przyrosty temperatury na styku pomiędzy zestawem rozdzielnicy lub sterownicy a otaczającym środowiskiem, na przykład między przyłączem kablowym a osłoną, zostały określone w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01, tabela 6.

Bardzo prosta procedura, w przypadku zestawów rozdzielnic i sterownic z jednym pojedynczym przedziałem oraz przy znamionowym prądzie nie większym niż 630 A, wymaga potwierdzenia, że całkowite straty mocy wszystkich komponentów oraz przewodów w zestawie nie przekraczają znanych wartości rozpraszania ciepła przez daną obudowę. W celu uniknięcia problemów z przekroczeniem wartości temperatury dopuszczalnej zestawu, prąd znamionowy wszystkich komponentów musi zostać zredukowany do 80% wartości prądu znamionowego w otwartej przestrzeni.

Kolejną metodą weryfikacji przyrostu temperatury jest wykonanie obliczeń według IEC/TR 60890 przy obostrzeniach (IEC/EN 61439-1:2012-07-01). Zakres zastosowań tej metody jest ograniczony do prądów znamionowych do 1600 A. Prądy znamionowe komponentów zostają zmniejszone do 80% wartości prądów dla instalacji w otwartej przestrzeni.

Zasady obliczania krzywej temperaturowej w zestawach rozdzielnic i sterownic

W przypadku szczególnych konstrukcji zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia, dla których kontrola przyrostów temperatury jest niewykonalna albo nie ma zastosowania z przyczyn ekonomicznych, obliczenie przyrostów temperatury powinno być możliwe poprzez wykonanie ekstrapolacji danych, które zostały wyznaczone podczas kontroli innych zestawów. W takim przypadku miałoby to odniesienie do zestawów rozdzielnic i sterownic z częściowym badaniem typu (PTTA) [2].

Metoda obliczeniowa wyznaczania przyrostów temperatury jest stosowana dla zamkniętych zestawów rozdzielnic i sterownic lub zestawów podzielonych ściankami działowymi. Wpływ materiałów oraz grubości ścianki, które są zwykle stosowane w przypadku obudów, jest nieistotny dla równowagi temperaturowej. Dlatego metoda ta ma zastosowanie do obudów wykonanych ze stali, aluminium, odlewów żeliwnych, materiałów izolacyjnych itp.

W zależności od wysokości obudowy, krzywa przyrostu temperatury (definiowanego jako różnica pomiędzy wartością temperatury przedziału rozdzielnicy lub jego części a wartością temperatury otoczenia na zewnątrz zestawu) w zestawie rozdzielnicy lub sterownicy obliczana jest przy uwzględnieniu określonych założeń dotyczących temperatury powietrza wewnątrz obudowy, określonych w normie IEC/EN 61439 [6]. Zgodnie z tymi założeniami temperatura powietrza na różnych wysokościach obudowy jest praktycznie stała. Stosując tę generalnie akceptowaną metodę obliczeniową, zgodnie z HD 528 S2:1997-01, w zależności od powietrzni skutecznego chłodzenia Ae, przyjmuje się dwa główne rozkłady temperatury [2].

Krzywa przyrostu temperaturowego dla obudów o powierzchni efektywnego chłodzenia Ae > 1,25 m2 określana jest z wystarczającą dokładnością jako linia prosta przebiegająca przez punkty (Dt1,0/1,0 · n) oraz (Dt0,5/0,5· n) (Dt – przyrost temperatury w obudowie; n – współczynnik wysokości obudowy). Odpowiednie punkty Dt1,0 oraz Dt0,5 muszą być wyznaczone za pomocą metody obliczeniowej zgodnie z HD 528 S2:1997-01.

Natomiast w przypadku krzywej przyrostu temperaturowego dla obudów o powierzchni efektywnego chłodzenia Ae < 1,25 m2 przyrost temperatury jest stały w górnej części obudowy. Stąd też wartości przyrostu temperaturowego Dt1,0 oraz Dt0,75 są identyczne. Krzywa przyrostu temperaturowego powstaje przez połączenie wartości przyrostu temperatury i współczynnika wysokości obudowy 0,75 oraz 0,5.

Weryfikacja granicznych przyrostów temperatury

Udokumentowanie granicznych przyrostów temperatury wymaga największych wysiłków, niezależnie od tego, czy zastosowana zostanie metoda badania, porównanie z konstrukcją wzorcową, ocena doświadczalna lub kalkulacja.

W badaniu kompletnego zestawu rozdzielnic i sterownic (wg IEC/EN 61439-1) oceniany jest cały zastaw rozdzielnic i sterownic. Badanie to charakteryzuje się niższymi kosztami (w stosunku do innych typów badań), ale może być stosowane jedynie w urządzeniach, które zawsze są wykonywane tak samo [1, 2].

W analizie indywidualnych jednostek funkcyjnych oraz kompletnego zestawu rozdzielnic i sterownic (wg IEC/EN 61439‑1) badane są poszczególne jednostki funkcyjne odpływowe oraz całe urządzenie w trybie równoległym jednostek funkcyjnych odpływowych. W ten sposób producent uzyskuje informacje o maksymalnym prądzie znamionowym odgałęzień i współczynniku korekcyjnym obciążenia w trybie równoległym odgałęzień. To umożliwia elastyczne dobranie jednostek odpływowych odpowiednio do wymagań. Niemniej w tym badaniu nie jest możliwa zmiana systemu głównych szyn zbiorczych.

Osobna analiza indywidualnych jednostek funkcyjnych, głównych szyn zbiorczych, szyn rozdzielczych oraz kompletnego zestawu rozdzielnic i sterownic (według IEC/EN 61439-1) jest przeznaczona dla systemów, w których zarówno liczba pól szaf sterowniczych, jak i wyposażenie pól muszą być modułowe i zmienne. Powyższe metody badań tego nie spełniają. W tej metodzie weryfikacji dodatkowo do opisanych badań poszczególnych obwodów sprawdzana jest funkcja systemu głównej szyny zbiorczej i systemu szyn zbiorczych rozdzielczych przy maksymalnym obciążeniu.

W rezultacie wszystkich tych metod badań uzyskuje się dane informujące o maksymalnym obciążeniu prądowym obwodu elektrycznego, które w zależności od warunków badania mogą różnić się od danych znamionowych rozdzielnicy.

Dane te nie wchodzą w skład świadectwa weryfikacji konstrukcji, jednak producent zestawu rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia musi je posiadać w celu zgodnego z normami skonfigurowania rozdzielnicy. Jednak w dokumentacji systemowej produkowanego zestawu rozdzielnic i sterownic dla każdego obwodu elektrycznego musi być podana dopuszczalna wartość prądu znamionowego Inc. Natomiast dowód metodą „wyprowadzenia wartości znamionowych z podobnych wariantów” jest przeprowadzany dla zestawów rozdzielnic i sterownic, szyn zbiorczych i jednostek funkcyjnych na podstawie różnych regulacji. Wymaga to jednak istnienia odpowiednich badań źródłowych.

Dowód granicznych przyrostów temperatury metodą „kalkulacji” ogranicza się do zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia do 630 A i 1600 A. Zestawy o większych prądach muszą być weryfikowane za pomocą wcześniej opisanych metod. Metoda kalkulacji dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia o prądzie znamionowym nie większym niż 630 A jest ograniczona do obudowy z tylko jednym przedziałem i częstotliwości do 60 Hz. Jeżeli warunki te są spełnione, oblicza się graniczne przyrosty temperatury i ocenia je zgodnie z przedmiotową normą IEC/EN 61439-1 [6].

Metoda kalkulacji dla zestawów rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia o prądzie znamionowym nie większym niż 1600 A znajduje zastosowanie do systemów obudów z jednym lub kilkoma przedziałami i częstotliwości do 60 Hz. Jeżeli warunki te są spełnione, oblicza się graniczne przyrosty temperatury i ocenia je zgodnie z przedmiotową normą IEC/EN 61439-1.

W świadectwie weryfikacji konstrukcji, w celu sprawdzenia granicznych przyrostów temperatury, należy określić metodę weryfikacji. Jeżeli wybrano dowód przez kontrolę, to należy podać dokładną metodę badań, maksymalny prąd znamionowy zestawu rozdzielnic i sterownic oraz numer raportu z badań. W przypadku dowodu przez wyprowadzenie poza metodą należy jeszcze podać referencyjny typ źródłowy z numerem raportu z badań oraz wynik wyprowadzenia. W dowodzie za pomocą jednej z metod obliczeniowych należy udokumentować dokładną metodę kalkulacji, maksymalny prąd znamionowy zestawu sterownic i rozdzielnic, numer protokołu kalkulacji i wynik kalkulacji [1, 2].

Dla wszystkich metod weryfikacji granicznych przyrostów temperatury przekazywanie szczegółowych raportów z badań lub protokołów kalkulacji w świadectwie weryfikacji konstrukcji nie jest wymagane, jednak muszą być one zarchiwizowane u pierwotnego producenta do ewentualnej późniejszej kontroli.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym w zestawie rozdzielnicy i sterownicy uzyskuje się najczęściej poprzez zastosowanie przegród, izolacji części czynnych, samoczynne wyłączenie zasilania oraz separację galwaniczną. Podstawową zasadą ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym jest, że części niebezpieczne nie mogą być dostępne, a dostępne części przewodzące nie mogą powodować zagrożenia, zarówno w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej, jak i w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Samoczynne wyłączenie zasilania jest środkiem ochrony, w którym ochrona podstawowa jest zapewniona przez izolację podstawową części czynnych lub przez przegrody i obudowy, a ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez połączenia wyrównawcze ochronne i samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia [4].

Skuteczność środków ochrony przeciwporażeniowej musi być zweryfikowana jako część sprawdzenia konstrukcji w przypadku następujących funkcji [2]: ochrona przed skutkami uszkodzeń w zestawie rozdzielnic lub sterownicy (uszkodzenia wewnętrzne), ochrona przed skutkami uszkodzeń w obwodach zewnętrznych (obwody odpływowe), zasilanych z danego zestawu rozdzielnicy lub sterownicy (uszkodzenia zewnętrzne). Pod względem ochrony przed skutkami uszkodzeń wewnętrznych należy zweryfikować: czy poszczególne obudowy zestawu rozdzielnicy lub sterownicy są właściwie połączone z przewodem ochronnym obwodu zasilającego, czy rezystancja tego obwodu nie przekracza 0,1 W.

Do przeprowadzenia tej weryfikacji musi być zastosowany miernik z możliwością zasilenia obwodu prądem o wartości przynajmniej 10 A (ac lub dc). Przepływ prądu następuje na drodze od każdej obudowy wewnątrz zestawu rozdzielnicy lub sterownicy do miejsca przyłączenia zewnętrznego przewodu ochronnego. Zmierzona wartość rezystancji nie może przekroczyć 0,1 W. Należy przestrzegać czasu trwania testu! Jeżeli długi czas trwania testu wpływa niekorzystnie na urządzenia wyposażenia niskoprądowego, to czas trwania tego sprawdzenia musi zostać ograniczony.

Weryfikacja zestawów w zakresie ochrony przed skutkami uszkodzeń zewnętrznych została określona w normie IEC/EN 61439-1:2012-07-01, Dotyczy to głównie sprawdzenia znamionowej wytrzymałości zwarciowej obwodów.

Wytrzymałość zwarciowa

Każdy zestaw rozdzielnicy lub sterownicy lub jego poszczególne obwody są zwymiarowane dla danych wartości prądu zwarciowego. Weryfikacja tych wartości znamionowych musi być przeprowadzona przez producenta oryginalnego danego zestawu rozdzielnicy i sterownicy poprzez porównanie z konstrukcją wzorcową lub poprzez wykonanie testu sprawdzającego. Szczegóły przeprowadzenia tej weryfikacji będą opisane w kolejnym artykule. W praktyce ważne jest, że w niektórych przypadkach (podobnie jak przy weryfikacji wytrzymałości zwarciowej uziemienia ochronnego) sprawdzenie wytrzymałości zwarciowej może zostać pominięte. Jest to szczególnie ważne w przypadku weryfikacji rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne, przez co wymienione poniżej warunki są w wielu wypadkach wystarczające [1].

Weryfikacja wytrzymałości zwarciowej nie jest konieczna w następujących przypadkach: dla zestawów rozdzielnic i sterownic o znamionowej wytrzymałości zwarciowej Icw (IEC/EN 61439‑1:2012-07-01) lub znamionowym zastępczym prądzie zwarciowym Icc (IEC/EN 61439-1:2012-07-01) nie większym niż 10 kA wartości skutecznej, dla zestawów rozdzielnic i sterownic lub ich obwodów, zabezpieczonych za pomocą urządzeń ograniczających prąd, których prąd przepuszczony nie przekracza 17 kA przy maksymalnym dopuszczalnym prądzie zwarciowym (Icp) na zaciskach obwodu zasilającego, dla obwodów pomocniczych w zestawach przeznaczonych do przyłączenia do transformatorów, których moc znamionowa nie przekracza 10 kVA dla znamionowego napięcia po stronie wtórnej o wartości co najmniej 110 V lub 1,6 kVA dla znamionowego napięcia po stronie wtórnej mniejszego niż 110 V, oraz których impedancja zwarcia w obu przypadkach wynosi przynajmniej 4%.

Literatura:

  1. Materiały firmy Rittal.
  2. Materiały firmy Eaton.
  3. Materiały firmy Schrack Technik.
  4. Materiały firmy PRE Biel.
  5. www.pkn.pl
  6. Seria norm IEC/EN 61439

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.